Kemiska produkter

Denna sida tjänar som referensdokument endast för EU-omfattande produktkrav. Ytterligare krav kan gälla beroende på det mottagande EU-landet. Se min handelsassistent för fullständiga uppgifter.

Observera att på den här sidan finns en allmän beskrivning av varje rubrik på alla EU-språk. Uppgifterna finns dock bara på engelska.

Kontroll av handeln med farliga kemikalier

Import av vissa farliga kemikalier (bekämpningsmedel och industrikemikalier) är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner och är föremål för kontrollåtgärder enligt Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats (PIC-förfarandet).

 

Kontroll av handeln med kvicksilver

Import av metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverblandningar är förbjudna eller underkastade stränga restriktioner, för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.

 

Kontroll av långlivade organiska föroreningar

För att genomföra bestämmelserna i Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar och protokollet till de regionala Uneces konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar är import av långlivade organiska föroreningar, som omfattas av begränsningar, inte tillåten.

 

Krav för utsläppande av gödselmedel på marknaden

Vissa mineralgödselmedel måste uppfylla de tekniska krav som anges i fråga om benämning, klassificering och sammansättning. märkning och förpackning. bedömning av överensstämmelse och spårbarhet.

 

Krav för saluföring av tvätt- och rengöringsmedel

Tvätt- och rengöringsmedel måste överensstämma med särskilda bestämmelser som syftar till att säkerställa en hög nivå av skydd för miljön och människors hälsa (begränsningar i fråga om biologisk nedbrytbarhet, märkning och obligatorisk produktinformation, kontrollåtgärder och skyddsåtgärder).

 

Krav för utsläppande på marknaden av kemikalier

Kemiska produkter måste uppfylla de krav på saluföring som är avsedda att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.

 

Marknadsföringskrav för bekämpningsmedel och biocider

Växtskyddsmedel, biocidprodukter och deras verksamma ämnen måste uppfylla kraven för saluföring för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa.

 

Handelsnormer för bensin, dieselbränslen, gasolja och tung eldningsolja

Blyfri bensin och dieselbränslen som saluförs inom EU måste uppfylla vissa kvalitets- och miljöspecifikationer för att minska utsläppen av föroreningar från motorfordon. Dieselbrännolja och tung eldningsolja omfattas av restriktioner för svavelhalten.

 

Begränsning av användningen av vissa kemiska ämnen i smycken

 

Begränsning av användningen av vissa kemiska ämnen i textil- och läderprodukter

 

Begränsning av användningen av vissa kemiska ämnen i leksaker

 

Kontroll av narkotikaprekursorer

Import av vissa kemiska ämnen som kan användas olagligt vid tillverkning av narkotika omfattas av kontrollkrav, nämligen licensiering och/eller registrering av operatörer, utnämning av ansvarig tjänsteman, importdokumentation av information och importtillstånd.

 
Dela sidan:

Genvägar