Kemiska produkter

Den här sidan fungerar som referensdokument endast för EU-täckande produktkrav. Ytterligare krav kan gälla beroende på vilket EU-land som är bestämmelseland. Läs mer i Min handelsassistent.

På denna sida finns en allmän beskrivning av varje rubrik på alla EU-språk. Uppgifterna finns dock bara på engelska.

Kontroll av handel med farliga kemikalier

Import av vissa farliga kemikalier (bekämpningsmedel och industrikemikalier) är förbjuden eller underkastad stränga restriktioner och omfattas av kontrollåtgärder som grundar sig på Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats (PIC).

 

Kontroll av handeln med kvicksilver

Import av metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverblandningar är förbjuden eller underkastad stränga restriktioner för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.

 

Kontroll av långlivade organiska föroreningar

För att genomföra bestämmelserna i Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar och protokollet till den regionala Unece-konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar är import av långlivade organiska föroreningar förbjuden eller individuellt begränsad.

 

Marknadsföringskrav för gödselmedel

Vissa mineralgödselmedel måste uppfylla de tekniska kraven för beteckning, klassificering och sammansättning. märkning och förpackning. bedömning av överensstämmelse och spårbarhet.

 

Marknadsföringskrav för tvätt- och rengöringsmedel

Tvätt- och rengöringsmedel måste uppfylla särskilda bestämmelser som syftar till att säkerställa en hög nivå av miljöskydd och människors hälsa (begränsningar för utsläppande på marknaden på grundval av biologisk nedbrytbarhet, märkning och obligatorisk produktinformation, kontroll- och skyddsåtgärder).

 

Marknadsföringskrav för kemikalier

Kemiska produkter måste uppfylla de saluföringskrav som är avsedda att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.

 

Marknadsföringskrav för bekämpningsmedel och biocider

Växtskyddsmedel, biocidprodukter och deras verksamma ämnen måste uppfylla kraven för utsläppande på marknaden för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa.

 

Handelsnormer för bensin, dieselbränslen, dieselolja och tung eldningsolja

Blyfri bensin och dieselbränsle som saluförs inom EU måste uppfylla vissa kvalitets- och miljökrav för att minska utsläppen av föroreningar från motorfordon. Dieselbrännolja och tung eldningsolja omfattas av begränsningar av svavelhalten.

 

Begränsning av användningen av vissa kemiska ämnen i smycken

 

Begränsning av användningen av vissa kemiska ämnen i textil- och läderprodukter

 

Begränsning av användningen av vissa kemiska ämnen i leksaker

 

Kontroll av narkotikaprekursorer

Import av vissa kemiska ämnen som olagligt kan användas vid framställning av narkotika omfattas av kontrollkrav, nämligen licensiering och/eller registrering av aktörer, utnämning av en ansvarig tjänsteman, tillhandahållande av importdokumentation och importtillstånd.

 
Dela sidan:

Genvägar