Táirgí ceimiceacha

Níl sa leathanach seo ach doiciméad tagartha do cheanglais uile-Aontais maidir le táirgí. D’fhéadfadh riachtanais bhreise a bheith i bhfeidhm ag brath ar an tír is ceann scríbe san Aontas. Féach ar mo Chúntóir Trádála chun na sonraí iomlána a fháil.

Tabhair do d’aire, le do thoil, go gcuirtear cur síos ginearálta ar gach ceannteideal ar fáil ar an leathanach seo i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Mar sin féin, is i mBéarla amháin atá na sonraí ar fáil.

Rialú trádála i gceimiceáin chontúirteacha

Cuirtear toirmeasc nó srian mór ar allmhairiú ceimiceán contúirteach áirithe (lotnaidicídí agus ceimiceáin thionsclaíocha) agus tá siad faoi réir bearta rialaithe atá bunaithe i gCoinbhinsiún Rotterdam ar an nós imeachta i dtaobh toiliú feasach a chur in iúl roimh ré (PIC).

 

Trádáil mearcair a rialú

Tá toirmeasc nó srian mór ar allmhairí mearcair mhiotalaigh agus ar mheascáin áirithe mearcair, chun ardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus don chomhshaol a áirithiú.

 

Truailleáin orgánacha mharthanacha a rialú

Chun forálacha Choinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha (POPanna) agus an Phrótacail a ghabhann le Coinbhinsiún réigiúnach UNECE maidir le hAerthruailliú Trasteorann Fadraoin a chur chun feidhme, tá toirmeasc ar allmhairí POPanna nó tá siad srianta go leithleach.

 

Ceanglais mhargaíochta maidir le leasacháin

Ní mór do leasacháin mhianracha áirithe ceanglais theicniúla a chomhlíonadh dá dtagraítear d’ainmniú, d’aicmiú agus do chomhdhéanamh; lipéadú agus pacáistiú; measúnú comhréireachta agus inrianaitheacht.

 

Ceanglais mhargaíochta do ghlantaigh

Ní mór do ghlantaigh forálacha sonracha a chomhlíonadh atá ceaptha chun ardleibhéal cosanta comhshaoil agus sláinte an duine a áirithiú (Srianta margaíochta bunaithe ar in-bhithmhillteacht, lipéadú agus faisnéis éigeantach faoi tháirgí, bearta rialaithe agus cosanta)

 

Ceanglais mhargaíochta le haghaidh ceimiceán

Ní mór do tháirgí ceimiceacha na ceanglais mhargaíochta a chomhlíonadh atá ceaptha chun ardleibhéal cosanta a áirithiú do shláinte an duine agus don chomhshaol.

 

Ceanglais mhargaíochta maidir le lotnaidicídí agus bithicídí

Ní mór do tháirgí cosanta plandaí, do tháirgí bithicíde agus dá substaintí gníomhacha na ceanglais mhargaíochta a chomhlíonadh chun ardleibhéal cosanta do shláinte an duine a áirithiú.

 

Caighdeáin mhargaíochta le haghaidh peitreal, breoslaí díosail, ola gháis agus ola bhreosla throm

Ní mór do pheitreal agus breosla díosail gan luaidhe a mhargaítear laistigh den AE sonraíochtaí áirithe cáilíochta agus comhshaoil a chomhlíonadh chun astaíochtaí truailleán ó mhótarfheithiclí a laghdú. Tá gásola agus ola bhreosla throm faoi réir srianta ar chion sulfair.

 

Srian ar shubstaintí ceimiceacha áirithe a úsáid i dtáirgí seodra

 

Srian ar shubstaintí ceimiceacha áirithe a úsáid i dtáirgí teicstíle agus leathair

 

Srian ar shubstaintí ceimiceacha áirithe a úsáid i mbréagáin

 

Réamhtheachtaithe drugaí a rialú

Tá allmhairiú substaintí ceimiceacha áirithe a d’fhéadfaí a úsáid go haindleathach i monarú drugaí faoi réir ceanglas rialaithe, eadhon ceadúnú agus/nó clárú oibreoirí, ceapadh oifigigh fhreagraigh, soláthar doiciméad allmhairithe faisnéise agus údarú allmhairiúcháin.

 
Roinn an leathanach seo: