Táirgí ceimiceacha

Is doiciméad tagartha é an leathanach seo do cheanglais táirgí uile-AE amháin. D’fhéadfadh ceanglais bhreise a bheith i bhfeidhm ag brath ar an mBallstát is ceann scríbe. Féach ar Mo Chúntóir Trádála chun na sonraí go léir a fháil.

Tabhair do d’aire go bhfuil cur síos ginearálta ar gach ceannteideal ar an leathanach seo i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Mar sin féin, is i mBéarla amháin atá na sonraí ar fáil.

Trádáil i gceimiceáin chontúirteacha a rialú

Tá toirmeasc nó srian mór ar cheimiceáin chontúirteacha áirithe a allmhairiú (lotnaidicídí agus ceimiceáin thionsclaíocha) agus tá siad faoi réir beart rialaithe atá bunaithe ar Choinbhinsiún Rotterdam ar an nós imeachta maidir le Toiliú Feasach a chur in iúl Roimh Ré (PIC).

 

Trádáil mearcair a rialú

Tá toirmeasc nó srian mór ar allmhairí mearcair mhiotalaigh agus ar mheascáin áirithe mearcair, d’fhonn ardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus don chomhshaol a áirithiú.

 

Rialú truailleán orgánach marthanach

D’fhonn forálacha Choinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha (POPanna) agus an Phrótacail a ghabhann le Coinbhinsiún réigiúnach UNECE maidir le Truailliú Aeir Trasteorann Fadraoin a chur chun feidhme, tá toirmeasc nó srian ar allmhairí POPanna.

 

Ceanglais mhargaíochta maidir le leasacháin

Ní mór do leasacháin áirithe mianraí ceanglais theicniúla dá dtagraítear in ainmniú, aicmiú agus comhdhéanamh a chomhlíonadh; lipéadú agus pacáistiú; measúnacht chomhréireachta agus inrianaitheacht.

 

Ceanglais mhargaíochta do ghlantaigh

Ní mór do ghlantaigh forálacha sonracha a chomhlíonadh atá ceaptha chun ardleibhéal cosanta comhshaoil agus sláinte an duine a áirithiú (srianta margaíochta bunaithe ar bhith-dhíghrádaitheacht, Lipéadú agus faisnéis táirge éigeantach, bearta Rialaithe agus cosanta)

 

Ceanglais mhargaíochta maidir le ceimiceáin

Ní mór do tháirgí ceimiceacha na ceanglais mhargaíochta a chomhlíonadh atá ceaptha chun ardleibhéal cosanta a áirithiú do shláinte an duine agus don chomhshaol.

 

Ceanglais mhargaíochta maidir le lotnaidicídí agus bithicídí

Caithfidh táirgí cosanta plandaí, táirgí bithicíde agus a substaintí gníomhacha na ceanglais mhargaíochta a chomhlíonadh d’fhonn ardleibhéal cosanta do shláinte an duine a áirithiú.

 

Caighdeáin mhargaíochta maidir le peitreal, breoslaí díosail, ola gháis agus ola bhreosla throm

Ní mór don bhreosla peitril agus díosail gan luaidhe a chuirtear ar an margadh laistigh den AE sonraíochtaí áirithe cáilíochta agus comhshaoil a chomhlíonadh chun astaíochtaí truailleán ó mhótarfheithiclí a laghdú. Tá ola gháis agus ola bhreosla throm faoi réir srianta ar chion sulfair.

 

Srian ar shubstaintí ceimiceacha áirithe a úsáid i dtáirgí seodra

 

Srian ar shubstaintí ceimiceacha áirithe a úsáid i dtáirgí teicstíle agus leathair

 

Srian le substaintí ceimiceacha áirithe a úsáid i mbréagáin

 

Rialú réamhtheachtaithe drugaí

Allmhairiú substaintí ceimiceacha áirithe a d’fhéadfaí a úsáid go haindleathach chun drugaí a mhonarú, tá siad faoi réir ceanglas rialaithe, eadhon oibreoirí a cheadúnú agus/nó a chlárú, oifigeach freagrach a cheapadh, doiciméid faisnéise a sholáthar agus údarú allmhairithe a thabhairt.

 
Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa