EPA SADC - Comhphobal Forbraíochta Dheisceart na hAfraice

Éascaíonn EPA AE-SADC do dhaoine agus do ghnólachtaí ón dá réigiún infheistíocht a dhéanamh ina chéile agus trádáil a dhéanamh lena chéile, agus forbairt a spreagadh ar fud Dheisceart na hAfraice. Faigh amach conas is féidir le Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche an Aontais le cúig stát SADC dul chun tairbhe do do thrádáil.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Shínigh stáit sa Chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche(EPA) idir an tAontas Eorpach agus Comhphobal Forbraíochta Dheisceart na hAfraice (SADC) ina bhfuil an Bhotsuáin, Leosóta, Mósaimbíc, an Namaib, an Afraic Theas agus Eswatini (an tSuasalainn roimhe seo) comhaontú EPA SADC ar an 10 Meitheamh 2016. Tháinig EPA i bhfeidhm go sealadach amhail ón 10 Deireadh Fómhair 2016, agus chuir Mósaimbíc i bhfeidhm go sealadach é ón 4 Feabhra 2018.

Is comhaontú trádála atá dírithe ar fhorbairt é EPA SADC, lena dtugtar rochtain neamhshiméadrach do na comhpháirtithe i ngrúpa SADC EPA. Is féidir leo táirgí íogaire a chosaint ar léirscaoileadh iomlán agus coimircí a úsáid nuair atá allmhairí ón Aontas ag fás róthapa. Sainaithnítear i gcaibidil maidir le comhar réimsí a bhaineann le trádáil ar féidir leo tairbhe a bhaint as cistiú. Tá caibidil sa chomhaontú freisin maidir le forbairt inbhuanaithe, lena gcumhdaítear cúrsaí sóisialta agus comhshaoil.

Maidir le trádáil in earraí, áirítear leis an rochtain nua ar an margadh téarmaí trádála níos fearr, go príomha sa talmhaíocht agus san iascach, lena n-áirítear i gcás fíona, siúcra, táirgí iascaigh, bláthanna agus torthaí stánaithe. Ó thaobh an Aontais de, gheobhaidh an tAontas rochtain fhiúntach nua ar an margadh in Aontas Custaim Dheisceart na hAfraice (áirítear ar na táirgí cruithneacht, eorna, cáis, táirgí feola agus im).

Tíortha is tairbhithe

 • an Bhotsuáin
 • Leosóta
 • Mósaimbíc
 • an Namaib
 • an Afraic Theas
 • Eswatini (an tSuasalainn)

Tá na sé chomhalta eile de réigiún Chomhphobal Forbraíochta Dheisceart na hAfraice – Poblacht Dhaonlathach an Chongó, Madagascar, an Mhaláiv, Oileán Mhuirís, an tSaimbia agus an tSiombáib – mar chuid de CCEnna nó tá siad i mbun caibidlíochta leis an Aontas mar chuid de ghrúpaí réigiúnacha eile, eadhon an Afraic Láir nó Oirthear agus Deisceart na hAfraice.

Forálacha neamhshiméadracha i bhfabhar thíortha SADC

Déantar foráil in EPA maidir le forálacha neamhshiméadracha i bhfabhar thíortha SADC EPA, amhail táirgí íogaire a eisiamh ón léirscaoileadh, rialacha solúbtha tionscnaimh, chomh maith le coimircí agus bearta speisialta don talmhaíocht, do tháirgí bia agus do naíthionscail

 • Is féidir le tíortha SADC EPA cúig choimirce dhéthaobhacha a chur i ngníomh agus dleachtanna allmhairiúcháin a mhéadú ar eagla go dtiocfadh méadú an oiread sin nó chomh tapa sin ar allmhairí ón Aontas go mbeadh baol ann go gcuirfidís isteach ar tháirgeadh intíre
 • má chuireann an tAontas coimirce i bhfeidhm faoi rialacha EDT, tairgeann an tAontas díolúine in-athnuaite 5 bliana dá chomhpháirtithe SADC EPA óna chur i bhfeidhm, rud a chuireann ar a gcumas do thíortha SADC EPA leanúint dá n-onnmhairí

Taraifí

 • tugann an tAontas rochtain 100% saor ó dhleacht agus saor ó chuóta do na hallmhairí uile a thagann ón mBotsuáin, ó Leosóta, ó Mhósaimbíc, ón Namaib agus ón tSuasalainn. Tá rochtain ar mhargadh an Aontais buan, iomlán agus saor in aisce do gach táirge. Cuireann an tAontas deireadh le dleachtanna custaim ar 98.7 % d’allmhairí a thagann ón Afraic Theas, faoi chuótaí sonracha cainníochta.
 • tíortha atá mar chuid d’Aontas Custaim Dheisceart na hAfraice (an Bhotsuáin, Leosóta, an Namaib, an Afraic Theas agus Eswatini), cuireann siad deireadh le dleachtanna custaim ar thart ar 86 % d’allmhairí ón Aontas. Cuireann Mósaimbíc deireadh le dleachtanna custaim ar 74 % d’allmhairí ón Aontas
 • tá na dualgais chustaim uile le fáil in Iarscríbhinní I, II agus III den Chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus Comhphobal Forbraíochta Dheisceart na hAfraice

 

Bain úsáid as rogha cuardaigh Mo Chúntóra Trádála chun an t-eolas cruinn a fháil faoi dhleachtanna agus taraifí do tháirge ar leith, agus a thír thionscnaimh agus a cheann scríbe á gcur san áireamh. Má tá amhras ort, déan teagmháil le d'údaráis chustaim

Rialacha tionscnaimh

D'fhonn cáiliú do chóireáil fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach an “UirlisFéinmheasúnaithe Rialacha Tionscnaimh (ROSA)” i Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá faisnéis ghinearálta faoi na rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta maidir le tionscnamh le fáil sa roinn seo.

Is é is tionscnamh ann ná 'náisiúntacht eacnamaíoch' na n-earraí a thrádáiltear. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat réamhrá a fháil ar na príomhchoincheapa sa chuid earraí.

Rialacha tionscnaimh

 

D'fhonn cáiliú do chóireáil fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach an uirlis idirghníomhach ‘UirlisFéinmheasúnaithe maidir leis na Rialacha Tionscnaimh (ROSA)’ i Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá faisnéis ghinearálta faoi na rialacha tionscnaimh ar fáil thíos.

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Leagtar amach na rialacha tionscnaimh i bPrótacal I maidir le sainmhíniú an choincheapa “táirgí tionscnaimh” agus modhanna comhair riaracháin (IO L 250, 16.9.2016, lch. 1924) de Chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche AE-SADC. Féach freisin an Treoir maidir le cur i bhfeidhm Phrótacal 1 den Chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir Comhphobal Forbraíochta Dheisceart na hAfraice agus an tAontas Eorpach.

An bhfuil mo tháirge de thionscnamh AE nó stát EPA SADC?

Chun go gcáileoidh do tháirge don taraif fhabhrach níos ísle nó nialais faoin gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche AE-SADC, ní mór táirge a thionscnamh san Aontas Eorpach nó i stát EPA SADC.

Meastar go bhfuil táirge de thionscnamh an AE nó stát EPA SADC, más rud é

Ní mór don táirge freisin na ceanglais eile go léir is infheidhme a shonraítear sa Chaibidil a chomhlíonadh (mar shampla oibriú nó próiseáil neamhleor, riail an neamhathraithe). Tá roinnt solúbthachtaí breise ann freisin chun cabhrú leat cloí le rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge (mar shampla lamháltas nó carnadh).

 

Samplaí de rialacha táirgeshonracha i gComhaontuithe Trádála an Aontais

 • An riail bhreisluacha – ní féidir le luach na n-ábhar neamhthionscnaimh go léir a úsáideadh a bheith níos mó ná céatadán áirithe de phraghas an táirge díreach ón monarcha
 • Athrú ar rangú taraife – is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe ná athrú ar rangú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh, mar shampla, táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • Oibríochtaí sonracha – tá gá le próiseas táirgthe ar leith, mar shampla snáithíní a shníomh le haghaidh snátha, úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnáil na dteicstílí agus na n-éadaí, agus in earnáil na gceimiceán
 • Is féidir teaglaim de na rialacha éagsúla sin a bheith ann agus na rialacha éagsúla á gcomhlíonadh mar mhalairt air sin nó i dteannta a chéile

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha táirgeshonracha

Cuireann an comhaontú solúbthacht bhreise ar fáil a chuidíonn leat cloí le rialacha táirgeshonracha, amhail lamháltas nó carnadh.

Lamháltas
 • sa chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche AE-SADC, leis an riail lamháltais ceadaítear don táirgeoir ábhair neamhthionscnaimh a úsáid a mbíonn toirmeasc orthu de ghnáth de réir riail an táirge shonraigh suas le 15 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha
 • ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun aon tairseach d’uasábhair neamhthionscnaimh arna sloinneadh i luach a liostaítear sna rialacha táirgeshonracha a shárú
 • Tá feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí a aicmítear i gCaibidlí 50 go 63 den Chóras Comhchuibhithe, a áirítear i Nótaí 5 go 6 d’Iarscríbhinn 1 ‘Nótaí tosaigh’
Carnadh

Leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus Comhphobal Forbraíochta Dheisceart na hAfraice, déantar foráil maidir leis an méid seo a leanas:

 • carnadh déthaobhach , lenar féidir ábhair de thionscnamh státEPA SADC a áireamh mar ábhair de thionscnamh AE (agus a mhalairt) nuair a úsáidtear iad chun táirge a mhonarú.
 • carnadh iomlán, lenar féidir an t-oibriú nó an phróiseáil a rinneadh ar ábhair neamhthionscnaimh san Aontas Eorpach a chur san áireamh istát EPA SADC (agus vice versa) agus measúnú á dhéanamh an gcomhlíonann tú an riail tháirgeshonrach.
 • carnadh trasnánach, lenar féidir (i) ábhair de thionscnamh aon stáitEPA SADC, sa stát eile EPA san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin nó i dTír nó i gCríoch Thar Lear de chuid an Aontais agus (ii) oibríocht nó próiseáil a dhéantar sna tíortha sin, a mheas mar ábhair de thionscnamh státEPA SADC nó de thionscnamh an Aontais faoi seach nó mar ábhair a rinneadh i stát EPA SADC nó san Aontas nuair a úsáidtear iad chun táirge a mhonarú ar choinníoll go gcomhlíontar coinníollacha áirithe, lena n-áirítear comhaontuithe comhair riaracháin a bheith i bhfeidhm idir an dá thír óna ndéantar an tionscnamh a charnadh. Níl feidhm ag an gcarnadh sin maidir le (i) ábhair HS 1604 go 1605 de thionscnamh an Aigéin Chiúin ná (ii) ábhair de thionscnamh na hAfraice Theas nach féidir a allmhairiú isteach san Aontas Eorpach saor ó chuóta saor ó dhleacht.   
 • Carnadh maidir le hábhair atá faoi réir cóireáil saor ódhleacht NBF san Aontas Eorpach, lena gceadaítear d’onnmhaireoirí i Stát SADC EPA ábhair neamhthionscnaimh a chomhaireamh a bhainfeadh tairbhe, tráth a n-allmhairithe isteach san Aontas, as cóireáil saor ó dhleacht agus saor ó chuóta faoi tharaifí na náisiún is fearr leis an Aontas Eorpach, amhail is dá mbeidís de thionscnamh an Stáit SADC EPA sin, nuair a ionchorpraítear iad i dtáirge a tháirgtear ann, ar choinníoll nach bhfuil aon dleacht frithdhumpála ná aon dleacht frith-imchéimniúcháin i bhfeidhm i gcoinne an ábhair sin ón tír thionscnaimh
 • Carnadh maidir le hábhairde thionscnamhtíortha eile a thairbhíonn de rochtain fhabhrach saor ó dhleacht saor ó chuóta ar an Aontas, lenar féidir ábhair de thionscnamh tíortha a thairbhíonn de rochtain saor ó dhleacht agus saor ó chuóta ar an Aontas chun an t-ábhar sin a áireamh mar ábhar de thionscnamh Stát SADC EPA má úsáidtear é chun táirge a mhonarú ar choinníoll go gcomhlíontar coinníollacha áirithe. Níl an carnadh seo infheidhme faoi láthair.
Maoluithe

Arna iarraidh sin do stát atá in SADC EPA, d’fhéadfaí maolú sonrach a dheonú, faoi choinníollacha sonracha, chun go bhféadfaí rialacha tionscnaimh níos maolaithe a chur i bhfeidhm maidir le táirgí sonracha de thionscnamh tíortha sonracha. Faoi láthair, níl feidhm ag aon mhaoluithe sonracha.

Ceanglais eile

Ina theannta sin, ní mór don táirge na ceanglais eile go léir is infheidhme a shonraítear sa Phrótacal a chomhlíonadh, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor nó an riail maidir le hiompar díreach:

Iompar trí thríú tír: riail an iompair dhírigh

I gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche AE-SADC, ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón Aontas chuig Stát SADC EPA (agus a mhalairt) gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Is féidir roinnt oibríochtaí a dhéanamh i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi mhaoirseacht chustaim, amhail

 • marcanna, lipéid, séalaí nó aon doiciméadacht a chur leo nó a ghreamú díobh chun a áirithiú go gcomhlíonfar ceanglais intíre shonracha de chuid na tíre allmhairiúcháin
 • táirgí a chaomhnú i ndálaí maithe
 • stóráil
 • coinsíneachtaí a roinnt

I gcás ina mbeidh amhras ann, féadfaidh na húdaráis chustaim a iarraidh ar an dearbhóir fianaise ar chomhlíonadh a sholáthar, ar fianaise í a fhéadfar a thabhairt ar mhodh ar bith, lena n-áirítear doiciméid iompair chonarthacha amhail billí luchta nó fianaise fhíorasach nó nithiúil atá bunaithe ar mharcáil nó ar uimhriú pacáistí nó aon fhianaise a bhaineann leis na hearraí féin.

Aisíocaíocht dleachta

Faoin gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas agus Comhphobal Forbraíochta Dheisceart na hAfraice, ceadaítear aisíoc dleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach.

Nósanna imeachta tionscnaimh

Leagtar amach na nósanna imeachta tionscnaimh a bhaineann le taraif fhabhrach agus fíorú fabhrach a éileamh ag údaráis chustaim i dTeideal IV maidir le cruthúnas tionscnaimh agus i dTeideal V maidir le socruithe le haghaidh comhar riaracháin.

Conas taraif fhabhrach a éileamh?

Chun tairbhe a bhaint as cóir fhabhrach, ní mór duit cruthúnas tionscnaimh a sholáthar

 • beidh an méid seo a leanas ag teastáil uait
 • beidh an cruthúnas ar thionscnamh bailí go ceann 10 mí ón dáta a n-eiseofar é
 • níl aon chruthúnas ar thionscnamh ag teastáil nuair
  • nach mó ná €500 luach iomlán na dtáirgí i gcás pacáistí beaga, nó
  • €1,200 i gcás táirgí atá ina gcuid de bhagáiste pearsanta taistealaí
Deimhniú gluaiseachta EUR.1
 • tá sampla de dheimhniú EUR.1 ar áireamh in Iarscríbhinn III agus tugann sé treoracha chun é a chomhlánú
 • Is iad údaráis chustaim na tíre onnmhairithe a eisíonndeimhnithe gluaiseachta EUR.1
 • ba cheart don onnmhaireoir a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar an deimhniú a bheith sásta doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann
Dearbhú tionscnaimh (féindearbhú ón onnmhaireoir)

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú a dhéanamh go dtionscnaíonn a dtáirge san AE nó i stát EPA SADC trí dhearbhú tionscnaimh a sholáthar. Is féidir é a dhéanamh trí

 • onnmhaireoir formheasta, nó
 • aon onnmhaireoir ar choinníoll nach mó ná €6,000 luach iomlán na coinsíneachta

 

Onnmhaireoirí formheasta

Féadfaidh údaráis chustaim na tíre onnmhairithe údarú a thabhairt d'aon onnmhaireoir a sheolann táirgí go minic faoin gComhaontú seo dearbhuithe tionscnaimh a tharraingt suas beag beann ar luach na dtáirgí lena mbaineann.

An t-onnmhaireoir a bhfuil údarú den sórt sin á lorg aige, ní mór dó na ráthaíochtaí uile is gá a thabhairt do na húdaráis chustaim chun a fhíorú go bhfuil stádas tionscnaimh ag na táirgí agus go gcomhlíonann siad na ceanglais eile atá sa Phrótacal seo.

Féadfaidh na húdaráis chustaim an stádas onnmhaireora formheasta a tharraingt siar i gcás aon mhí-úsáide.

 

Cad ba cheart a bheith sa dearbhú tionscnaimh?

 • chun dearbhú tionscnaimh a dhéanamh, ba cheart don onnmhaireoir an dearbhú seo a leanas a chlóscríobh, a stampáil nó a phriontáil (sa teanga iomchuí) ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar aon doiciméad tráchtála eile: "Onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear sa doiciméad seo (údarú custaim Uimh. ... ) go ndearbhaíonn sé, ach amháin mar a léirítear a mhalairt go soiléir, gur de thionscnamh fabhrach ... na táirgí sin."
 • is féidir téacs an dearbhaithe tionscnaimh a dhéanamh in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus is féidir teacht air in Iarscríbhinn IV. Seiceáil le d'údaráis chustaim le haghaidh aon cheanglais bhreise a d'fhéadfadh a bheith acu.
 • ní mór duit do dhearbhú tionscnaimh a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas sin ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn do d’údaráis chustaim go nglacann tú freagracht iomlán as aon dearbhú lena sainaithnítear thú.

Tíolacadh

 • féadfaidh an t-onnmhaireoir dearbhú tionscnaimh a dhéanamh i gcás ina n-onnmhaireofar na táirgí lena mbaineann sé, nó tar éis a n-onnmhairithe ar choinníoll go dtíolacfar é sa tír allmhairíochta tráth nach déanaí ná dhá bhliain tar éis allmhairiú na dtáirgí lena mbaineann sé.
 • agus dearbhú tionscnaimh á líonadh isteach agat, ba cheart duit a bheith sásta doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh do tháirgí

Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an de thionscnamh táirge allmhairithe é nó an gcomhlíonann sé ceanglais eile maidir le tionscnamh. Tá Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche AE-SADC bunaithe ar na prionsabail seo a leanas

 • tá an fíorú bunaithe ar chomhar riaracháin idir údaráis chustaim an Pháirtí allmhairiúcháin agus an Pháirtí onnmhairiúcháin
 • is iad na húdaráis chustaim áitiúla a dhéanann seiceálacha ar thionscnamh na dtáirgí — ní cheadaítear cuairteanna ón bPáirtí allmhairiúcháin ar an onnmhaireoir

Is iad údaráis an Pháirtí onnmhairiúcháin a chinneann an tionscnamh agus a chuireann údaráis an Pháirtí allmhairiúcháin ar an eolas faoi na torthaí.

Ceanglais táirge

Rialacha agus ceanglais theicniúla

 • foghlaim faoi na ceanglais theicniúla, na rialacha agus na nósanna imeachta nach mór d'earraí a chomhlíonadh chun go n-iompórtálfar iad san Aontas Eorpach
 • Cuardaigh na rialacha agus na rialacháin shonracha is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh i mbunachar sonraí Mo Chúntóirí Trádála

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta SPS

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Chun cur síos a dhéanamh ar conas cruthúnas a thabhairt ar thionscnamh do tháirgí chun taraifí fabhracha a éileamh agus ar rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag údaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Faigh amach faoi dhoiciméid agus nósanna imeachta eile imréitigh custaim is gá chun iompórtáil isteach san Aontas Eorpach.

Chun faisnéis a fháil faoi nósanna imeachta custaim le haghaidh allmhairiú agus onnmhairiú i gcoitinne, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Custaim .

Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha

Áirítear sa Chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche prótacal déthaobhach idir an tAontas agus an Afraic Theas maidir le tásca geografacha a chosaint agus maidir le trádáil fíonta agus biotáillí.

 • tugann an tAontas cosaint do bhreis agus 100 ainm de chuid na hAfraice Theas amhail Rooibos, an t-insileadh cáiliúil ón Afraic Theas, agus go leor ainmneacha fíonta amhail Stellenbosch agus Paarl
 • An Afraic Theas, tugann sí cosaint do bhreis agus 250 ainm de chuid an Aontais atá scaipthe thar na catagóirí bia, fíonta agus biotáillí

Ciallaíonn sé sin, mar shampla, nach féidir le táirgeoir i dtír seachas an Afraic Theas tae a phróiseáiltear ó phlanda óna chríoch féin a mhargú faoin ainm Rooibos a bhfuil tábhacht shiombalach leis. Is amhlaidh atá i gcás ainmneacha táirgí traidisiúnta an Aontais.

Trádáil Seirbhísí

Soláthar Poiblí

Infheistíocht

Réimsí eile

Iomaíocht

 • tá an tAontas Eorpach tar éis deireadh a chur le fóirdheontais onnmhairiúcháin ar gach táirge a onnmhairítear chuig tíortha SADC EPA
 • tá íoslaghdú déanta ag an Aontas ar bhearta a bhfuil éifeachtaí acu ar tháirgeadh agus ar shaobhadh trádála
 • má tá tionscal áitiúil faoi bhagairt mar gheall ar bhorradh allmhairithe ón Eoraip, ceadaíonn EPAnna bearta a chur i bhfeidhm chun earnálacha tionsclaíocha agus tionscal naíonán a chosaint

Díospóidí a réiteach

Faoi EPA SADC, réitítear díospóidí trí chomhairliúchán nó idirghabháil, agus ar deireadh thiar trí eadráin. Tar éis próiseas eadrána, déanfaidh an páirtí a ndearnadh gearán ina aghaidh gach beart is gá chun an rialú a chomhlíonadh. I gcás neamhchomhlíonadh, tá sé de cheart ag an bpáirtí eile cúiteamh a fháil nó ceadaítear dó gach beart iomchuí a dhéanamh, amhail an méadú ar dhleachtanna.

Forbairt inbhuanaithe

Tá EPA SADC bunaithe go sainráite ar na gnéithe "riachtanacha agus bunúsacha" a leagtar amach i gComhaontú Cotonou, i.e. cearta an duine, prionsabail dhaonlathacha, an smacht reachta, agus dea-rialachas. Dá bhrí sin, tá cuid den teanga is láidre maidir le cearta agus forbairt inbhuanaithe atá ar fáil i gcomhaontuithe an Aontais sa chomhaontú.

 • ciallaíonn an ‘clásal neamh-fhorghníomhaithe’ gur féidir ‘bearta iomchuí’ (mar a leagtar amach faoi Chomhaontú Cotonou) a dhéanamh má mhainníonn aon pháirtí a oibleagáidí a chomhlíonadh i ndáil leis na heilimintí bunriachtanacha. D’fhéadfadh fionraí sochar trádála a bheith san áireamh leis sin.
 • cuirtear de chúram ar chomhinstitiúidí CCE faireachán agus measúnú a dhéanamh ar thionchar chur chun feidhme CCEnna ar fhorbairt inbhuanaithe na bPáirtithe. I gcomhréir le Comhaontú Cotonou, tá ról soiléir ag an tsochaí shibhialta agus ag comhaltaí parlaiminte.

Lánpháirtiú réigiúnach

Baineann EPA SADC leis an trádáil idir tíortha SADC EPA chomh maith leis an trádáil leis an Aontas Eorpach.

 • tacaíonn rialacha tionscnaimh SADC EPA le slabhraí luacha nua a fhorbairt sa réigiún. Ceadaítear leis na forálacha géaraithe taraifí lascaine a chur i bhfeidhm ar theorainn an Aontais le haghaidh torthaí a bhaintear i dtír amháin den réigiún agus ansin iad a chaomhnú agus a stánaithe i dtír eile. Téann an cineál sin rialacha solúbtha tionscnaimh chun tairbhe do chuideachtaí in earnálacha an agraibhia, an iascaigh agus na tionsclaíochta.
 • comhchuibhíonn EPA SADC taraifí Aontas Custaim Dheisceart na hAfraice a fhorchuirtear ar allmhairí de thionscnamh an Aontais agus, dá bhrí sin, cuireann sé feabhas ar fheidhmiú an aontais custaim. Ar an gcaoi sin, neartaíonn EPA SADC an comhtháthú réigiúnach
 • tá sé comhaontaithe ag gach stát atá in SADC EPA go leathnófar aon bhuntáiste a thug sé don Aontas chuig na stáit eile atá in SADC EPA freisin

Fothú acmhainneachta agus cúnamh teicniúil

Cuireann an tAontas cúnamh teicniúil ar fáil don trádáil. Cuidíonn sé sin le tíortha a nósanna imeachta custaim a oiriúnú agus páipéarachas a laghdú. Ar do shon, ciallaíonn sé seo níos lú hassle nuair a bhíonn tú ag déileáil le custaim.

Naisc agus doiciméid úsáideacha

Roinn an leathanach seo: