Ráiteas príobháideachais

Réamhrá

Tá an Coimisiún Eorpach (dá ngairtear ‘an Coimisiún’ anseo feasta) tiomanta do do shonraí pearsanta a chosaint agus do phríobháideacht a urramú. Déanann an Coimisiún sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil de bhun Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001) agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE.

Tugtar míniú sa ráiteas príobháideachais seo ar an gcúis atá le próiseáil do shonraí pearsanta, ar an gcaoi a ndéanaimid na sonraí pearsanta ar fad a thugtar dúinn a bhailiú, a láimhseáil agus a chosaint, ar an gcaoi a n-úsáidtear an fhaisnéis sin agus ar na cearta atá agat maidir le do shonraí pearsanta. Sonraítear ann freisin sonraí teagmhála an Rialaitheora Sonraí atá freagrach agus ar féidir leat do chearta a fheidhmiú leis, sonraí teagmhála an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

Tá an fhaisnéis maidir le próiseáil sonraí pearsanta atá curtha isteach ar thairseach Access2Margaí, arna déanamh ag an gCoimisiún Eorpach, Ard-Stiúrthóireacht Trádála, curtha i láthair thíos.

Cén fáth agus cén chaoi a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta?

Déanann DG Trade, Aonad F1 “Pointe iontrála aonair le haghaidh forfheidhmiú, rochtain ar an margadh agus FBManna” (dá ngairtear an Rialaitheoir Sonraí anseo feasta) do chuid faisnéise pearsanta a bhailiú agus a úsáid ar na cúiseanna seo a leanas:

  • iarrtar sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil tríd an bhfoirm theagmhála chun go mbeifear in ann ceisteanna ginearálta a bhaineann le hábhar an tsuímh gréasáin a fhreagairt,
  • teagmháil a bhunú le haghaidh rochtain ar an margadh agus le haghaidh gearáin maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe,
  • a bheith ar an eolas faoi cé a thuairiscigh teagmhas,
  • rochtain a thabhairt d’úsáideoirí ar mian leo rochtain a bheith acu ar an gcuid faoi chosaint de Access2Margaí ó lasmuigh den Eoraip (iarrataí ar rochtain ó phearsanra ambasáidí an Aontais).

úsáidfear do shonraí pearsanta le haghaidh cinnteoireacht uathoibrithe lena n-áirítear próifíliú.

Cad iad na forais dlí a ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil

Déanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil toisc:

  • is gá an phróiseáil a dhéanamh chun cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe d’institiúid nó do chomhlacht an Aontais;

Tá sé sin i gcomhréir leis an gCinneadh ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 1998 maidir le cur chun feidhme gníomhaíochtaí a bhaineann le straitéis an Chomhphobail maidir le rochtain ar an margadh ag an gCoimisiún(98/552/CE).

Cé na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid?

D’fhonn an oibríocht phróiseála a chur i gcrích bailíonn an Rialaitheoir Sonraí na catagóirí seo a leanas de shonraí pearsanta: Céadainm agus sloinne, eagraíocht, teileafón, seoladh, seoladh ríomhphoist agus seoladh IP (idirlíon).

Cá fhad a choinneoimid do shonraí pearsanta?

Coimeádann an Rialaitheoir Sonraí do shonraí pearsanta chomh fada agus is gá chun an cuspóir lena mbailiú nó lena bpróiseáil a chomhlíonadh. Agus tú ag seoladh tríd an bhfoirm theagmhála, gintear ríomhphost ina bhfuil sonraí pearsanta chuig bosca ríomhphoist feidhmiúil. Stóráiltear an ríomhphost seo agus an freagra air ar feadh 6 mhí. Osclaíonn DG TRADE ticéad ina chóras ticéad ag an am céanna. Coinnítear sonraí pearsanta na dticéad ar feadh 24 mhí. Tar éis na tréimhse ama sin, déantar ticéid iata a scagadh agus a dhéanamh anaithnid chun tuairisciú agus staitisticí ar mheasúnú cáilíochta a cheadú do threalamh TF, do bhogearraí agus do sheirbhísí, sa chaoi go bhfuil rochtain ag DG TRADE air ar feadh 13 mhí.

Seolann AS TRADE iarratais ar fhaisnéis ghinearálta ar an suíomh gréasáin chuig Ionad Teagmhála Europe Direct (EDCC). Coinníonn EDCC do shonraí pearsanta ar feadh na tréimhse is gá chun an cuspóir le bailiú nó próiseáil bhreise a chomhlíonadh, lena n-áirítear gearáin níos déanaí a láimhseáil, eadhon ar feadh uastréimhse 3 bliana tar éis an dáta a bhfuarthas d’iarratas.
Féach anseo a ráiteas príobháideachais: Https:// europa.eu/european-union/contact/data-protection_en.

Conas a dhéanaimid do shonraí pearsanta a chosaint agus a chosaint?

Stóráiltear na sonraí pearsanta uile atá i bhformáid leictreonach (ríomhphoist, doiciméid, bunachair sonraí, baisceanna sonraí a uaslódáladh, etc.) ar fhreastalaithe an Choimisiúin Eorpaigh. Déantar na hoibríochtaí próiseála uile de bhun Chinneadh (AE, Euratom) 2017/46 ón gCoimisiún an 10 Eanáir 2017 maidir le slándáil córas cumarsáide agus faisnéise sa Choimisiún Eorpach.

Chun do shonraí pearsanta a chosaint, tá roinnt beart teicniúil agus eagrúcháin curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún. Áirítear ar bhearta teicniúla bearta iomchuí a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar shlándáil ar líne, ar an mbaol go gcaillfear sonraí, go n-athrófar sonraí nó go dtabharfar rochtain neamhúdaraithe orthu, ag cur san áireamh an riosca a bhaineann leis an bpróiseáil agus an cineál sonraí pearsanta atá á bpróiseáil. Áirítear ar bhearta eagraíochtúla gan rochtain ar na sonraí pearsanta a theorannú ach do dhaoine údaraithe amháin a bhfuil gá dlisteanach acu le fios a bheith acu chun críocha na hoibríochta próiseála seo.

Cé aige a mbeidh rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad?

Tugtar rochtain ar do shonraí pearsanta d’fhoireann an Choimisiúin atá freagrach as an oibríocht phróiseála seo a chur i gcrích agus do bhaill foirne údaraithe de réir an phrionsabail “ar bhonn riachtanais eolais”. Cloíonn na baill foirne sin le comhaontuithe rúndachta reachtúla agus, nuair is gá, le comhaontuithe breise rúndachta.

Cé na cearta atá agat agus conas is féidir leat iad a fheidhmiú?

Tá cearta sonracha agat mar ‘ábhar sonraí’ faoi Chaibidil III (Airteagal 14-25) de Rialachán (AE) 2018/1725, go háirithe an ceart chun do shonraí pearsanta a rochtain, a cheartú nó a scriosadh agus an ceart srian a chur le próiseáil do shonraí pearsanta. I gcás inarb infheidhme, tá sé de cheart agat freisin agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála nó i gcoinne iniomparthacht sonraí.

Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta a dhéantar go dleathach de bhun Airteagal 5(1)(a).

Thoiligh tú do shonraí pearsanta a chur ar fáil d’AS TRADE Aonad F1 don oibríocht phróiseála reatha. Is féidir leat do thoiliú a tharraingt siar tráth ar bith ach fógra a thabhairt don Rialaitheoir Sonraí. Ní dhéanfaidh an tarraingt siar difear do dhlíthiúlacht na próiseála a rinneadh sular tharraing tú siar an toiliú.

Is féidir leat do chearta a fheidhmiú trí theagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí nó, i gcás easaontais, leis an Oifigeach Cosanta Sonraí. Más gá, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí freisin. Tugtar a sonraí teagmhála faoi Cheannteideal 9 thíos.

Más mian leat do chearta a fheidhmiú i gcomhthéacs oibríocht phróiseála ar leith amháin nó níos mó, tabhair cur síos orthu (i.e. a dtagairtí taifid mar atá sonraithe faoi Cheannteideal 10 thíos) i d’iarratas.

Sonraí teagmhála

An Rialaitheoir Sonraí

Más mian leat do chearta a fheidhmiú faoi Rialachán (AE) 2018/1725, nó má tá tuairimí, ceisteanna nó ábhar imní agat, nó más mian leat gearán a dhéanamh maidir le bailiú agus úsáid do chuid sonraí pearsanta, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí

As Trade Unit F1 TRADE-F1-SEC@ec.europa.eu.

Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin

Féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) maidir le saincheisteanna a bhaineann le próiseáil do shonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) 2018/1725.

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS)

Tá sé de cheart agat dul i muinín an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí (edps@edps.europa.eu) (i.e. is féidir leat gearán a dhéanamh) má mheasann tú gur sáraíodh do chearta faoi Rialachán (AE) 2018/1725 mar thoradh ar phróiseáil do shonraí pearsanta ag an Rialaitheoir Sonraí.

Cá bhfuil eolas níos mionsonraithe le fáil?

Foilsíonn Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin clár na n-oibríochtaí próiseála ar fad ar shonraí pearsanta arna ndéanamh ag an gCoimisiún, oibríochtaí atá doiciméadaithe agus curtha in iúl dó. Is féidir leat an clár a rochtain tríd an nasc seo a leanas: Http:// ec.europa.eu/dpo-register.

Áiríodh an oibríocht phróiseála shonrach seo i gclár poiblí OCS leis an tagairt taifid seo a leanas: DPR-CE-09887.1.

Roinn an leathanach seo: