Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Ráiteas príobháideachais

Réamhrá

an Coimisiún Eorpach (dá ngairtear ‘an Coimisiún’ anseo feasta) tiomanta do do shonraí pearsanta a chosaint agus do phríobháideacht a urramú. Déanann an Coimisiún sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil de bhun Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001).

Tugtar míniú sa ráiteas príobháideachais seo ar an gcúis atá le próiseáil do shonraí pearsanta, ar an gcaoi a ndéanaimid na sonraí pearsanta ar fad a thugtar dúinn a bhailiú, a láimhseáil agus a chosaint, ar an gcaoi a n-úsáidtear an fhaisnéis sin agus ar na cearta atá agat maidir le do shonraí pearsanta. Sonraítear ann freisin sonraí teagmhála an Rialaitheora Sonraí atá freagrach agus ar féidir leat do chearta a fheidhmiú leis, sonraí teagmhála an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

Tá an fhaisnéis maidir le próiseáil sonraí pearsanta arna n-iontráil sna Margaí Access2Margaí a dhéanann an Coimisiún Eorpach, Ard-Stiúrthóireacht Trádála, curtha i láthair thíos.

Cén fáth agus cén chaoi a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta?

Bailíonn agus úsáideann an Rialaitheoir Sonraí do chuid faisnéise pearsanta chun na críche seo a leanas:

  • iarrtar sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil tríd an bhfoirm theagmhála chun gur féidir leo freagra a thabhairt ar iarraidh ar fhaisnéis nó
  • rochtain a thabhairt d’úsáideoirí ar mian leo rochtain a bheith acu ar chodanna cosanta de na margaí Access2Margaí nó ar limistéar srianta na margaí Access2 atá curtha in áirithe ag baill foirne an Choimisiúin, oifigigh ó Bhallstáit an Aontais agus eagraíochtaí gnó áirithe de chuid an Aontais a bhfuil rochtain acu ar chodanna áirithe den limistéar srianta Access2Margaí.

Ní úsáidfear do shonraí pearsanta le haghaidh cinnteoireacht uathoibrithe lena n-áirítear próifíliú.

Cad iad na forais dlí a ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil

Déanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil toisc gur gá an phróiseáil a dhéanamh chun cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe d’institiúid nó do chomhlacht an Aontais.

Tá an phróiseáil a dhéantar ar shonraí pearsanta a bhaineann le heagrú agus bainistiú na huirlise sin riachtanach do bhainistiú agus d’fheidhmiú an Choimisiúin, mar atá sainordaithe sna Conarthaí, agus go háirithe Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus Airteagail 244-250 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

Déantar an phróiseáil ar mhaithe le leas an phobail faoin mbunús dlí seo a leanas, Cinneadh (98/552/CE) ón gComhairle maidir le cur chun feidhme gníomhaíochtaí a bhaineann le straitéis an Chomhphobail maidir le rochtain ar an margadh ag an gCoimisiún; Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus chuig Coiste na Réigiún – Dúshlán Domhanda na Trádála Idirnáisiúnta: Straitéis maidir le Rochtain ar an Margadh don Aontas Eorpach (COM(96)53 final);Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus chuig Coiste na Réigiún – An Eoraip Dhomhanda: Níl feidhm ag Chomhpháirtíocht níos Láidre chun Rochtain ar an Margadh a chur ar fáil d’onnmhaireoirí Eorpacha (COM(2007) 183 final) Airteagal 20 “Díolúine agus srianta” agus Airteagal 27 “Seiceáil Prior”.

Cé na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid?

D’fhonn an oibríocht phróiseála a chur i gcrích bailíonn an Rialaitheoir Sonraí na catagóirí seo a leanas de shonraí pearsanta: ainm, eagraíocht, teileafón, seoladh, ríomhphost, seoladh IP.

Cá fhad a choinneoimid do shonraí pearsanta?

Coimeádann an Rialaitheoir Sonraí do shonraí pearsanta chomh fada agus is gá chun an cuspóir lena mbailiú nó lena bpróiseáil a chomhlíonadh. Agus tú ag seoladh tríd an bhfoirm theagmhála, gintear ríomhphost ina bhfuil sonraí pearsanta chuig bosca ríomhphoist feidhmiúil. Stóráiltear an ríomhphost seo mar aon leis an bhfreagra air i mbosca ríomhphoist Access2Markets go ceann 6 mhí.Osclófar ticéad sa chóras ticéadaithe SMT ag an am céanna. Coinnítear sonraí pearsanta na dticéad ar feadh 24 mhí i mbunachar sonraí SMT. Tar éis na tréimhse ama sin, déantar ticéid iata a scagadh agus a dhéanamh anaithnid chun tuairisciú agus staitisticí ar mheasúnú cáilíochta a cheadú do threalamh TF, do bhogearraí agus do sheirbhísí, sa chaoi go bhfuil rochtain ag DG TRADE air ar feadh 13 mhí.

Conas a dhéanaimid do shonraí pearsanta a chosaint agus a chosaint?

Stóráiltear na sonraí pearsanta uile atá i bhformáid leictreonach (ríomhphoist, doiciméid, bunachair sonraí, baisceanna sonraí a uaslódáladh, etc.) ar fhreastalaithe an Choimisiúin Eorpaigh. Déantar na hoibríochtaí próiseála uile de bhun Chinneadh (AE, Euratom) 2017/46 ón gCoimisiún an 10 Eanáir 2017 maidir le slándáil córas cumarsáide agus faisnéise sa Choimisiún Eorpach.

Chun do shonraí pearsanta a chosaint, tá roinnt beart teicniúil agus eagrúcháin curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún. Áirítear ar bhearta teicniúla bearta iomchuí a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar shlándáil ar líne, ar an mbaol go gcaillfear sonraí, go n-athrófar sonraí nó go dtabharfar rochtain neamhúdaraithe orthu, ag cur san áireamh an riosca a bhaineann leis an bpróiseáil agus an cineál sonraí pearsanta atá á bpróiseáil. Áirítear ar bhearta eagraíochtúla gan rochtain ar na sonraí pearsanta a theorannú ach do dhaoine údaraithe amháin a bhfuil gá dlisteanach acu le fios a bheith acu chun críocha na hoibríochta próiseála seo.

Cé aige a mbeidh rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad?

Tugtar rochtain ar do shonraí pearsanta d’fhoireann an Choimisiúin atá freagrach as an oibríocht phróiseála seo a chur i gcrích agus do bhaill foirne údaraithe de réir an phrionsabail “ar bhonn riachtanais eolais”. Cloíonn na baill foirne sin le comhaontuithe rúndachta reachtúla agus, nuair is gá, le comhaontuithe breise rúndachta.

Cé na cearta atá agat agus conas is féidir leat iad a fheidhmiú?

Tá cearta sonracha agat mar ‘ábhar sonraí’ faoi Chaibidil III (Airteagal 14-25) de Rialachán (AE) 2018/1725, go háirithe an ceart chun do shonraí pearsanta a rochtain, a cheartú nó a scriosadh agus an ceart srian a chur le próiseáil do shonraí pearsanta. I gcás inarb infheidhme, tá sé de cheart agat freisin agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála nó i gcoinne iniomparthacht sonraí.

Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta a dhéantar go dleathach de bhun Airteagal 5(1)(a).

Is féidir leat do chearta a fheidhmiú trí theagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí nó, i gcás easaontais, leis an Oifigeach Cosanta Sonraí. Más gá, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí freisin. Tugtar a sonraí teagmhála faoi Cheannteideal 9 thíos.

Más mian leat do chearta a fheidhmiú i gcomhthéacs oibríocht phróiseála ar leith amháin nó níos mó, tabhair cur síos orthu (i.e. a dtagairtí taifid mar atá sonraithe faoi Cheannteideal 10 thíos) i d’iarratas.

Sonraí teagmhála

An Rialaitheoir Sonraí

Más mian leat do chearta a fheidhmiú faoi Rialachán (AE) 2018/1725, nó má tá tuairimí, ceisteanna nó ábhar imní agat, nó más mian leat gearán a dhéanamh maidir le bailiú agus úsáid do chuid sonraí pearsanta, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí

Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin

Féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) maidir le saincheisteanna a bhaineann le próiseáil do shonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) 2018/1725.

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS)

Tá sé de cheart agat dul i muinín an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí (edps@edps.europa.eu) (i.e. is féidir leat gearán a dhéanamh) má mheasann tú gur sáraíodh do chearta faoi Rialachán (AE) 2018/1725 mar thoradh ar phróiseáil do shonraí pearsanta ag an Rialaitheoir Sonraí.

Cá bhfuil eolas níos mionsonraithe le fáil?

Foilsíonn Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin clár na n-oibríochtaí próiseála ar fad ar shonraí pearsanta arna ndéanamh ag an gCoimisiún, oibríochtaí atá doiciméadaithe agus curtha in iúl dó. Is féidir leat an clár a rochtain tríd an nasc seo a leanas: Http:// ec.europa.eu/dpo-register.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa