Databeskyttelseserklæring

Indledning

Europa-Kommissionen ("Kommissionen") er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og din ret til privatlivets fred. Kommissionen indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger (om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001) og afgørelse 1247/2002/EF.

I denne databeskyttelseserklæring kan du læse, hvorfor vi behandler dine personoplysninger, hvordan vi indsamler, håndterer og beskytter alle de personoplysninger, du afgiver, hvordan vi bruger oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine personoplysninger. Den indeholder også en præcisering af kontaktoplysningerne for den dataansvarlige, som du kan gøre dine rettigheder gældende overfor, den databeskyttelsesansvarlige og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Nedenfor vises oplysningerne i forbindelse med behandlingen af personoplysninger, der er indlæst på Access2Markets portalen, som Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel, foretager.

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?

GD Handel, kontor F1 "Single entry point for enforcement, Market access and SMEs" (i det følgende benævnt "den dataansvarlige") indsamler og anvender dine personoplysninger af følgende årsager:

  • der anmodes om personoplysninger, der afgives via kontaktformularen, for at kunne besvare generelle spørgsmål vedrørende webstedets indhold.
  • at etablere en kontakt for så vidt angår markedsadgang og klager vedrørende handel og bæredygtig udvikling
  • at vide, hvem der har indberettet en hændelse
  • at give adgang til den beskyttede del af Access2Markets fra lande uden for Europa (anmodninger om adgang fra EU's ambassader).

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder profilering.

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler Deres personoplysninger, fordi:

  • behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der udføres i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den eller det pågældende af Unionens institutioner eller organer har fået pålagt

Dette er i overensstemmelse med Rådets beslutning af 24. september 1998 om Kommissionens gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med Fællesskabets markedsadgangsstrategi (98/552/EF).

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

For at foretage behandlingen indsamler den dataansvarlige følgende kategorier af personoplysninger: For- og efternavn, organisation, telefon, adresse, e-mail og IP-adresse (internet).

Hvor længe opbevares personoplysningerne?

Den dataansvarlige opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller den videre behandling. Når du sender en e-mail via kontaktformularen, genereres der en e-mail til en fællespostkasse, der indeholder personoplysninger. Denne e-mail og svaret på den gemmes i 6 måneder. Generaldirektoratet for Handel åbner samtidig en billet i sit billetsystem. Personoplysninger om billetter opbevares i 24 måneder. Efter denne periode filtreres og anonymiseres lukkede billetter for at muliggøre rapportering og statistik over kvalitetsvurdering af IT-udstyr, software og tjenester, hvorved GD TRADE har adgang til det i 13 måneder.

Generaldirektoratet for Handel sender anmodninger om generelle oplysninger på webstedet til Europe Direct-kontaktcentret (EDCC). EDCC opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller den videre behandling, herunder behandling af senere klager, dvs. i højst 3 år efter datoen for modtagelsen af din anmodning.
Se deres databeskyttelseserklæring her: https://europa.eu/european-union/contact/data-protection_en.

Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?

Alle personoplysninger i elektronisk format (e-mails, dokumenter, databaser, uploadede grupper af data mv.) lagres på Europa-Kommissionens servere. Al databehandling foregår i henhold til Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen.

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Tekniske foranstaltninger omfatter passende tiltag til at håndtere onlinesikkerhed, risiko for datatab, ændring af data eller uautoriseret adgang under hensyntagen til den risiko, der er forbundet med behandlingen og arten af de personoplysninger, der behandles. De organisatoriske foranstaltninger omfatter begrænsning af adgangen til personoplysninger til kun at omfatte autoriserede personer med et legitimt behov for at kende formålet med behandlingen.

Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?

Kun Kommissionens personale med ansvar for denne databehandling og andet autoriseret personale har adgang til dine personoplysninger efter "need to know" -princippet. Disse medarbejdere er bundet af vedtægtsmæssige og, om nødvendigt, yderligere aftaler om tavshedspligt.

Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?

Du har særlige rettigheder som registreret i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725, nærmere bestemt retten til at få indsigt i, berigtiget og slettet dine personoplysninger og retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvor det er relevant, har du også ret til at gøre indsigelse mod behandling eller ret til dataportabilitet.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som udføres lovligt i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a).

Du har givet samtykke til at videregive dine personoplysninger til GD TRADE's kontor F1 med henblik på denne behandling. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at underrette den dataansvarlige. Denne tilbagetrækning berører ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget inden din tilbagetrækning af samtykke.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige, eller i tilfælde af konflikt, databeskyttelsesrådgiveren. Om nødvendigt kan du også henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Du kan se kontaktoplysningerne i punkt 9 nedenfor.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i forbindelse med en eller flere konkrete databehandlingsoperationer, bedes du i din henvendelse angive det referencenummer, som er anført i punkt 10 nedenfor.

Kontaktoplysninger

Den dataansvarlige

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725, eller hvis du har bemærkninger, spørgsmål eller betænkeligheder, eller hvis du ønsker at indgive en klage vedrørende indsamling og brug af dine personoplysninger, kan du kontakte den dataansvarlige.

GD Handel Kontor F1 TRADE-F1-SEC@ec.europa.eu

Kommissionens databeskyttelsesansvarlige

Du kan kontaktedatabeskyttelsesrådgiveren (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) med hensyn til spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)

Du har ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu), hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet krænket som følge af den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

Hvor finder du nærmere oplysninger?

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver fører en fortegnelse over alle de aktiviteter, som er blevet dokumenteret og anmeldt til ham i forbindelse med Kommissionens behandling af personoplysninger. Du kan få adgang til registret via følgende link: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Behandlingen af personoplysninger er opført i databeskyttelsesrådgiverens register under følgende referencenummer: DPR-EC-09887.1.

Del denne side: