Sådan læses en handelsaftale

Hvis du ønsker at eksportere din vare eller tjenesteydelse, kan du drage fordel af en gunstig behandling takket være en handelsaftale. Handelsaftaler gør det lettere og billigere for dig at eksportere, hvilket giver dig en konkurrencemæssig fordel på destinationsmarkedet. Dette afsnit giver dig mulighed for at forstå, hvordan EU's handelsaftaler fungerer, og fortæller dig, hvordan du finder de oplysninger, du har brug for.

EU's handelsaftaler kan synes at være komplicerede dokumenter, men de er baseret på en logisk logisk struktur. Nedenfor finder du en standardstruktur i en handelsaftale, som kan hjælpe dig med at finde de oplysninger, du har brug for i forbindelse med deres særlige handelsaktiviteter. Dette fungerer som en generel retningslinje. Hver aftale er forskellig, afhængigt af de underskrivende parters situation og deres ambitionsniveau med hensyn til at liberalisere handelen.

1 Præambel

Præamblen nævner parterne, bekræfter deres fælles mål med hensyn til udviklingen af deres økonomiske forbindelser og anerkender grundlaget for disse forbindelser.

2 Definitioner, mål og indledende bestemmelser

I dette kapitel forklares de udtryk, der anvendes i aftalen, for at sikre en fælles forståelse af sproget.

3 National behandling og markedsadgang for varer

Kapitlet og bilagene beskriver normalt, i hvilket omfang og hvor hurtigt aftalen vil nedsætte eller fjerne told, afgifter eller andre importafgifter for varer, der handles mellem parterne. Her finder du den specifikke told og de specifikke toldsatser for alle varer, der er omfattet af handelsaftalen. Normalt er der et særskilt bilag med specifikke forpligtelser, som hver part har påtaget sig for hver varekategori.

4 Afbødende foranstaltninger på handelsområdet

Dette kapitel henviser til modforholdsregler, som den ene part kan træffe som reaktion på de negative virkninger af urimelig handelspraksis, såsom dumping og uretmæssig støtte.

5 Tekniske handelshindringer

Dette kapitel indeholder bestemmelser om harmonisering af visse bestemmelser og anerkender visse kvalitetscertificeringsordninger som ækvivalente i specifikke sektorer.Det kan give mulighed for gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurderingsprocedurer, hvilket betyder, at produkter kan godkendes til import i bestemmelseslandet på grundlag af overensstemmelsesdokumenter udstedt i eksportlandet.

6 Sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige foranstaltninger

I dette kapitel fastsættes regler for fødevaresikkerhed og dyre- og plantesundhed. Formålet er som regel at forenkle og harmonisere overholdelsesprocedurerne og sikre, at legitime foranstaltninger for fødevaresikkerhed og dyre- og plantesundhed ikke skaber uberettigede handelshindringer. Her kan du finde de kompetente myndigheder i hvert land og de godkendelsesmekanismer, du skal bruge til eksport.  

7 Told og handelslettelser

Dette kapitel har til formål at strømline toldprocedurerne og gøre dem mere effektive. Her kan du finde toldprocedurer, som ikke er nævnt andre steder, krav til dokumentation og metoder til at fastslå overensstemmelse med oprindelsesregler og andre oplysninger vedrørende toldværdiansættelse, gebyrer og afgifter og din ret til at klage over toldafgørelser.

8 Investeringer

I dette kapitel fastsættes foranstaltninger til at åbne op for investeringer og beskytte investorerne, så de sikres en retfærdig behandling. Den kan fjerne udenlandske egenkapitalkrav eller krav til ydeevne, lette overførsel af overskud og indføre stabile og forudsigelige regler for investeringsgarantier. Det kan også etablere investeringsdomstolssystemer, der gør det muligt for investorer at løse investeringstvister med regeringer hurtigt og retfærdigt.

9 Handel med tjenesteydelser

Dette kapitel omhandler grænseoverskridende handel med tjenesteydelser. Det følger delvis strukturen i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser, som fastsætter reglerne for handel med tjenesteydelser mellem hvert enkelt land, der er medlem af WTO. Handelsaftaler indeholder imidlertid ofte yderligere forpligtelser inden for finansielle tjenesteydelser, telekommunikation, e-handel og fysiske personers midlertidige bevægelighed. Specifikke forpligtelser kan findes i bilag med en separat tidsplan for hver af parterne.

10 Offentlige indkøb

I dette kapitel beskrives de områder, hvor virksomheder fra hver side kan levere varer og tjenesteydelser til hinandens regeringer, herunder centrale, regionale, provinsielle og lokale forvaltninger. Hvis parterne allerede er medlemmer af WTO's aftale om offentlige indkøb (GPA), kan handelsaftalen uddybe tilsagnene med hensyn til antallet af ordregivere, der er omfattet, antallet af omfattede varer og tjenesteydelser og tærskelværdierne for buddenes støtteberettigelse.

11 Intellektuel ejendomsret

På grundlag af de eksisterende internationale konventioner om intellektuel ejendomsret skitseres der i dette kapitel procedurer og regler vedrørende ophavsret, varemærker, design, patenter, databeskyttelse osv. Der kan også defineres nye samarbejdsområder som f.eks. beskyttelse af geografiske betegnelser.

12 Konkurrence og beslægtede spørgsmål

I dette afsnit henvises der normalt til konkurrencelovgivningen, undersøgelser og sanktioner i forbindelse med handelskarteller, misbrug af dominerende stilling blandt virksomheder med en dominerende stilling og konkurrencebegrænsende fusioner. Det kan også fastsætte regler om subsidier, statsejede virksomheder og virksomheder, der tildeles særlige rettigheder, for at sikre lige konkurrencevilkår for private virksomheder.

13 Tvistbilæggelse og mægling

I dette kapitel er der indført et system til løsning af eventuelle tvister om den måde, hvorpå parterne anvender eller fortolker aftalen, og der henvises til de formelle procedurer, begge parter skal følge, hvis de ikke kan nå frem til en medieret aftale.

14 Afsluttende bestemmelser

Dette kapitel fastlægger normalt, hvordan aftalen træder i kraft, åbner mulighed for, at nye parter kan deltage, efter at den er underskrevet, og fastlægger procedurerne for ændring af aftalen i fremtiden.

15 Andre protokoller

Dette kan omfatte relevante oplysninger, som ikke er medtaget andre steder, såsom særlige oprindelsesregler for hver produktkategori.

Del denne side: