Kako čitati trgovinski sporazum

Ako želite izvoziti svoj proizvod ili uslugu, možda ćete imati koristi od povlaštenog tretmana zahvaljujući trgovinskom sporazumu. Zahvaljujući trgovinskim sporazumima izvozite lakše i jeftinije, čime se vašem proizvodu daje konkurentska prednost na odredišnom tržištu. U ovom odjeljku možete saznati kako funkcioniraju trgovinski sporazumi EU-a i možete pronaći potrebne informacije.

Trgovinski sporazumi EU-a mogu se činiti složenim dokumentima, ali se temelje na logičkoj strukturi koju je lako slijediti. U nastavku možete pronaći standardnu osnovnu strukturu trgovinskog sporazuma koja će vam pomoći da pronađete informacije koje su vam potrebne za određenu trgovinsku djelatnost. To služi kao opća smjernica. Svaki je sporazum različit, ovisno o položaju stranaka potpisnica i njihovoj razini ambicije za liberalizaciju trgovine.

1 Preambula

U preambuli se navode stranke, potvrđuju njihovi zajednički ciljevi u pogledu razvoja njihovih gospodarskih odnosa i priznaje temelj tih odnosa.

2 Definicije, ciljevi i početne odredbe

U ovom se poglavlju objašnjavaju pojmovi koji se upotrebljavaju u sporazumu kako bi se osiguralo zajedničko razumijevanje jezika.

3 Nacionalni tretman i pristup tržištu za robu

U poglavlju i njegovim prilozima obično se opisuje u kojoj će mjeri i koliko će brzo sporazum smanjiti ili ukinuti carine, poreze ili druge uvozne naknade za robu kojom stranke trguju. Ovdje možete pronaći posebne carine i carine za svu robu obuhvaćenu trgovinskim sporazumom. Obično postoji zaseban prilog koji sadržava posebne obveze koje je svaka stranka preuzela za svaku kategoriju robe.

4 Sredstva zaštite trgovine

Ovo se poglavlje odnosi na suzbijanje mjera koje jedna stranka može poduzeti kao odgovor na negativne učinke nepoštenih trgovinskih praksi, kao što su damping i nezakonite subvencije.

5 Tehničke prepreke trgovini

U ovom se poglavlju predviđa usklađivanje određenih propisa i neki postupci certificiranja kvalitete priznaju kao jednakovrijedni u određenim sektorima.Njome bi se moglo predvidjeti uzajamno priznavanje postupaka ocjenjivanja sukladnosti, što znači da se proizvodi mogu prihvatiti za uvoz u odredišnu zemlju na temelju dokumenata o ocjeni sukladnosti izdanih u zemlji izvoza.

6 Sanitarne i fitosanitarne mjere

U ovom se poglavlju utvrđuju pravila za sigurnost hrane te zdravlje životinja i biljaka. Njome se obično nastoje pojednostavniti i uskladiti postupci usklađivanja, osiguravajući da legitimne mjere za sigurnost hrane i zdravlje životinja i biljaka ne stvaraju neopravdane prepreke trgovini. Ovdje možete pronaći nadležna tijela u svakoj zemlji i mehanizme odobrenja koje morate ispuniti za izvoz.  

7 Carine i olakšavanje trgovine

Cilj je ovog poglavlja pojednostavniti carinske postupke i učiniti ih učinkovitijima. Ovdje možete pronaći carinske postupke koji nisu spomenuti drugdje, zahtjeve za dokumentaciju i metode utvrđivanja usklađenosti s pravilima o podrijetlu i druge informacije povezane s određivanjem carinske vrijednosti, naknadama i pristojbama te svoje pravo na žalbu na carinske odluke.

8 Ulaganja

U ovom se poglavlju utvrđuju mjere za otvaranje ulaganja i zaštitu ulagača, čime se osigurava pravedno postupanje prema njima. Njime bi se mogle ukloniti gornje granice ili zahtjevi u pogledu uspješnosti stranog kapitala, olakšati prijenos dobiti te uspostaviti stabilna i predvidljiva pravila kojima se uređuju jamstva za ulaganja. Njime bi se također mogli uspostaviti sustavi sudova za ulaganja koji bi ulagačima omogućili brzo i pravedno rješavanje ulagačkih sporova s vladama.

9 Trgovina uslugama

Ovo se poglavlje odnosi na prekograničnu trgovinu uslugama. Djelomično slijedi strukturu Općeg sporazuma o trgovini uslugama kojim se utvrđuju pravila za trgovinu uslugama između svake zemlje koja je članica WTO-a. Međutim, trgovinski sporazumi često sadržavaju dodatne obveze u sektorima kao što su financijske usluge, telekomunikacije, e-trgovina i privremeno kretanje fizičkih osoba. Posebne obveze mogu se naći u prilozima, s posebnim rasporedom, za svaku stranku.

10 Javna nabava

U ovom se poglavlju navode područja u kojima poduzeća sa svake strane mogu pružiti robu i usluge vladama druge stranke, uključujući središnju, regionalnu, pokrajinsku i lokalnu upravu. Ako su stranke već članice Sporazuma WTO-a o javnoj nabavi (GPA), Sporazumom o trgovini mogle bi se produbiti obveze u pogledu broja obuhvaćenih tijela za nabavu, broja obuhvaćenih roba i usluga te vrijednosnih pragova za prihvatljivost ponuda.

11 Intelektualno vlasništvo

U ovom se poglavlju, koje se obično temelji na postojećim međunarodnim konvencijama o intelektualnom vlasništvu, navode postupci i pravila o autorskim pravima, žigovima, dizajnima, patentima, zaštiti podataka itd. U njemu bi se mogla definirati i nova područja suradnje, kao što je zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla.

12 Tržišno natjecanje i povezana pitanja

Ovaj se odjeljak obično odnosi na pravo tržišnog natjecanja, istrage i sankcije povezane s trgovinskim kartelima, zlouporabnim ponašanjem poduzeća s vladajućim položajem na tržištu i spajanjima koja su protivna tržišnom natjecanju. Njome bi se mogla utvrditi i pravila o subvencijama, poduzećima u državnom vlasništvu i poduzećima kojima su dodijeljene posebne povlastice kako bi se osigurali jednaki uvjeti za privatna poduzeća.

13 Rješavanje sporova i posredovanje

U ovom poglavlju predviđen je sustav za rješavanje svih sporova o načinu na koji stranke primjenjuju ili tumače sporazum te se navode formalni postupci kojih se obje strane moraju pridržavati ako ne mogu postići dogovor uz posredovanje.

14 Završne odredbe

U ovom se poglavlju obično utvrđuje kako sporazum stupa na snagu, otvara se mogućnost pristupanja novih stranaka nakon njegova potpisivanja te se utvrđuju postupci za izmjenu sporazuma u budućnosti.

15 Drugi protokoli

To može sadržavati relevantne informacije koje nisu drugdje uključene, kao što su posebna pravila o podrijetlu za svaku kategoriju proizvoda.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice