Opći sustav povlastica plus (OSP+)

Uvozi li vaše poduzeće proizvode iz zemalja u razvoju ili najmanje razvijenih zemalja? Ovaj odjeljak pomaže vam da razumijete EU-ov OSP+

Ukratko

EU-ov opći sustav povlastica plus (OSP+) daje zemljama u razvoju poseban poticaj za održivi razvoj i dobro upravljanje.

Zemlje koje ispunjavaju uvjete moraju provesti 27 međunarodnih konvencija o

 • ljudska prava
 • radnička prava
 • okoliš
 • dobro upravljanje

Zauzvrat, EU smanjuje svoje uvozne carine na nulu na više od dvije trećine tarifnih stavki svojeg izvoza.

Zemlje korisnice

 • Bolivija
 • Kabo Verde
 • Kirgistan
 • Mongolija
 • Pakistan
 • Filipini
 • Šri Lanka

Istek: Trenutačni OSP+ vrijedi do 2023.

Tarife

Potpuni popis obuhvaćenih proizvoda.

 

Upotrijebite opciju za pretraživanje Mojeg asistenta za trgovinu kako biste pronašli točne informacije o carinama i carinama za vaš određeni proizvod, uzimajući u obzir njegovu zemlju podrijetla i odredište.

Ako niste sigurni, obratite se svojim carinskim tijelima.

Pravila o podrijetlu

 

Kako biste ispunili uvjete za povlašteno postupanje, vaš proizvod morat će ispunjavati pravila o podrijetlu u skladu sa sporazumom. Provjerite „Alat zasamoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u odjeljku Moji trgovinski asistent kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti točne dokumente.

Dopušteno odstupanje

Dopušteno odstupanje izražava se

 • u cijeni konačnih proizvoda za proizvode ribarstva i industrijske proizvode
 • po težini gotovih proizvoda za poljoprivredne proizvode

Odstupanja uključena u OSP blaža su od uobičajenih dopuštenih odstupanja. Oni iznose 15 % cijene gotovog proizvoda franko tvornica umjesto 10 %.

Posebna dopuštena odstupanja primjenjuju se i na tekstil i odjeću te su opisana u uvodnim napomenama Priloga 22 – 03.

Vidjeti i opće pravilo Tolerance ili De Minimis.

Kumulacija

Sljedeće vrste kumulacije djeluju u trgovini u okviru OSP-a EU-a

 • dvostrano
 • regionalni
 • produljeno
 • kumulacija s Norveškom, Švicarskom i Turskom
Dvostrana kumulacija

Materijali podrijetlom iz EU-a mogu se integrirati u proizvode proizvedene u zemlji OSP-a i zatim smatrati da su podrijetlom iz te zemlje OSP-a, pod uvjetom da prerada u zemlji OSP-a ne prelazi minimalne razine.

Regionalna kumulacija

Skupina I.

Skupina II.

Skupina III.

Skupina IV.

Brunej-Darussalam

Bolivija*

Bangladeš

Argentina

Kambodža

Kolumbija

Butan

Brazil

Indonezija

Kostarika

Indija

Paragvaj

Laos

EL Salvador

Nepal

Urugvaj

Malezija

Gvatemala

Pakistan*

 

Mjanmar

Honduras

Šri Lanka*

 

Filipini*

Nikaragva

 

 

Vijetnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Zemlje koje su trenutačno korisnice OSP+

 • dopuštena je upotreba sastavnih dijelova među zemljama iz iste skupine (npr. Indija može upotrebljavati sastojke iz Pakistana jer se obje nalaze u skupini III.), iako treba imati na umu neka važna pravila:
 • regionalna kumulacija između zemalja unutar iste skupine primjenjuje se samo ako su zemlje uključene u kumulaciju, u trenutku izvoza proizvoda u Europsku uniju, zemlje korisnice, a ne samo prihvatljive zemlje.
 • ako se roba podrijetlom iz jedne zemlje korisnice dalje prerađuje u drugoj državi članici te skupine, tada se može smatrati da je roba podrijetlom iz potonje zemlje (pod uvjetom da prerada nadilazi minimalne postupke)
 • kako bi se utvrdilo podrijetlo inputa (kada se ulazni materijal jednog člana skupine šalje drugom članu skupine), ispravno pravilo o podrijetlu jest ono koje bi se primjenjivalo na izravni izvoz iz zemlje dobavljača u EU.
 • kumulacija je moguća i između pojedinačnih zemalja korisnica kumulacije iz Skupine I. i Skupine III. To se provodi samo na zahtjev i pod određenim uvjetima.

Imajte na umu da su neki proizvodi isključeni iz kumulacije ako postoje razlike između statusa zemalja OSP-a iste skupine (OSP/OSP+/EBA). Popis predmetnih proizvoda uključen je u Prilog 13.b.

Proširena kumulacija 

Zemlje korisnice OSP-a mogu, pod određenim uvjetima, zatražiti odobrenje EU-a za kumuliranje sa zemljama s kojima EU ima trgovinski sporazum.

 • ta je mogućnost otvorena samo za industrijske proizvode i prerađene poljoprivredne proizvode
 • kada se ulazni podaci iz treće zemlje s kojom EU ima sporazum o slobodnoj trgovini šalju zemlji OSP-a, ispravno pravilo o podrijetlu jest ono koje bi se primjenjivalo na izravni izvoz iz zemlje dobavljača u EU.
Kumulacija s robom podrijetlom iz Norveške, Švicarske i Turske

Zemlje korisnice mogu kumulirati podrijetlo s robom iz poglavlja od 25. do 97. Harmoniziranog sustava podrijetlom iz Norveške, Švicarske i Turske.

 • materijali podrijetlom iz Norveške, Švicarske ili Turske koji su podvrgnuti više od minimalne operacije u zemlji korisnici, smatraju se materijalima podrijetlom iz te zemlje korisnice i mogu se izvoziti u EU, Norvešku, Švicarsku ili Tursku
 • prethodno navedeno pravilo ne primjenjuje se na poljoprivredne proizvode ili proizvode obuhvaćene odstupanjem.
 • kako bi se ta vrsta kumulacije primjenjivala, EU, Norveška, Švicarska i Turska trebaju dodijeliti isti povlašteni tretman proizvodima podrijetlom iz zemalja OSP-a.

Bez manipulacije

Odredba o izravnom prijevozu u pravilima o podrijetlu OSP-a zamijenjena je klauzulom o nemanipulaciji (članak 74. Uredbe Komisije br. 1063/2010).

 • glavna je razlika u odnosu na odredbu o izravnom prijevozu ta da se od uvoznika u EU-u neće zahtijevati da dokažu svoju usklađenost s uvjetima.
 • međutim, carinska uprava države članice EU-a mogla bi zatražiti takav dokaz ako ima razloga vjerovati da uvjeti nisu ispunjeni.

Povrat carine

Odobrava se povrat carine.

Uvjeti za plovila

Kako bi se smatralo da je ribarsko plovilo podrijetlom iz zemlje korisnice, što bi značilo da je i riba ulovljena tim plovilom izvan teritorijalnih voda podrijetlom, primjenjivi kriteriji odnose se na zemlju registracije i zastavu plovila, ali i na njegovo vlasništvo. Imajte na umu da prema pravilima o podrijetlu OSP-a ne postoje posebni zahtjevi u pogledu državljanstva posade ili časnika.

Minimalne operacije

Postoje dva skupa takozvanih „minimalnih” postupaka koji nikad nisu dovoljni za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom

 • one navedene u članku 76.
 • i one koje se primjenjuju samo na tekstilne proizvode i samo radi regionalne kumulacije, uključene u Prilog 16.

Pravila za pojedine proizvode

Popis prerade koju je potrebno obaviti na materijalima kako bi im se stekao status proizvoda s podrijetlom nalazi se u Prilogu 13.a istoj Uredbi. Popis uključuje dva stupca.

 • jedna koja se primjenjuje na najmanje razvijene zemlje korisnice OSP-a
 • jedna se primjenjuje na sve ostale zemlje korisnice OSP-a

Stupnjevanje

Neke zemlje u razvoju izvoze visoko konkurentne proizvode kojima nisu potrebne povlastice za uspješan pristup svjetskim tržištima. U tom se slučaju OSP povlači iz tih proizvodnih sektora mehanizmom stupnjevanja.

 • kada prosječna vrijednost uvoza iz zemlje korisnice OSP-a (podijeljene ukupnom vrijednošću cjelokupnog uvoza u okviru OSP-a iz tog odjeljka) tijekom tri godine premašuje opći prag od 57 %
 • za biljne proizvode, životinjska ili biljna ulja, masti i vosak te mineralne proizvode primjenjuje se stupnjevanje ako navedeni postotak premašuje 17,5 %
 • za tekstilnu gradaciju primjenjuje se kada navedeni postotak premašuje 47,2 %

EU svake tri godine na temelju provedbene uredbe i na temelju objektivnih kriterija preispituje popis stupnjevanih proizvoda.

Ovdje možete pronaći trenutačni popis stupnjevanih proizvoda.

Odstupanja

Pod određenim uvjetima može se odobriti posebno odstupanje kako bi se omogućila ublažena pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na određene proizvode podrijetlom iz određenih zemalja. Takvo je odstupanje odobreno Kabo Verdeu. Vidjeti Odstupanje od Kabo Verdea i primjenjiva pravila o podrijetlu.

Provjerite i obavijest za uvoznike koju je izdao EU, u kojoj subjekte obavješćujete o određenim elementima koji se odnose na Bangladeš.

Pravila o podrijetlu za određene proizvode

Zahtjevi u pogledu proizvoda

Tehnička pravila i zahtjevi

 • saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba mora ispuniti kako bi se mogla uvoziti u Europsku uniju pod 2.6. Zahtjevi za proizvode
 • pretražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u odjeljku Moji trgovinski asistent. Morate odrediti carinsku oznaku svojeg proizvoda kako biste našli zahtjeve za njega. Ako ne znate carinsku oznaku, možete je pronaći unošenjem imena svojeg proizvoda u ugrađenu tražilicu.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS-a

 • saznajte više o zdravstvenim, sigurnosnim, sanitarnim i fitosanitarnim standardima koje roba mora ispuniti kako bi se mogla uvoziti u Europsku uniju pod 2,6 zahtjeva za proizvode
 • pretražite pravila o zdravlju, sigurnosti i sanitarnim i fitosanitarnim mjerama koja se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u odjeljku My Trade Assistant.Za pregled zahtjeva za vaš proizvod prvo ćete morati navesti njegovu carinsku oznaku. Ako ne znate carinsku oznaku, možete je pronaći unošenjem imena svojeg proizvoda u ugrađenu tražilicu.

Dokumenti o carinjenju i postupci carinjenja

Dokazi o podrijetlu

Kako bi se ispunili uvjeti za povlaštene carinske stope, uz proizvode podrijetlom iz zemalja korisnica OSP-a EU-a mora biti priložen dokaz o podrijetlu. Svi dokazi o podrijetlu vrijede 10 mjeseci nakon izdavanja. Dokaz o podrijetlu može biti jedan od sljedećih:

 • Potvrda o podrijetlu obrazac A koju su izdala nadležna tijela u zemlji korisnici. Izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom. Potvrda bi trebala biti dostupna izvozniku čim je izvoz obavljen (ili osiguran). Međutim, iznimno se potvrda može izdati nakon izvoza pod određenim uvjetima.
 • izjava na računu koju je sastavio izvoznik * – za pošiljke čija je vrijednost 6 000 EUR ili manja. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom.

* Za davanje izjave na računu trebali biste na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi upisati upisati, pečatom ili ispisati sljedeću izjavu (na engleskom ili francuskom jeziku): „Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br.... ) izjavljuje da, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi imaju... povlašteno podrijetlo u skladu s pravilima o podrijetlu općeg sustava povlastica Europske zajednice”. Izjavu na računumorate potpisati ručno.

Ostali dokumenti

Saznajte više o drugim dokumentima o carinjenju i postupcima potrebnima za uvoz u Europsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

OSP+ obuhvaća samo robu.

Javna nabava

Ulaganje

Ostalo (tržišno natjecanje, TSD)

Zemlje koje ispunjavaju uvjete

Kako bi ispunjavala uvjete za OSP+, zemlja mora

 • podnošenje zahtjeva
 • ispunjavanje svih standardnih uvjeta OSP-a
 • ispunjavati sljedeća dva dodatna kriterija:
 • kriteriji osjetljivosti
  • udio uvoza trogodišnji je prosječni udio uvoza iz određene zemlje korisnice obuhvaćenog OSP-om u odnosu na uvoz obuhvaćen OSP-om svih zemalja korisnica OSP-a. Taj prosjek mora biti niži od 6,5 % kako bi ispunio uvjete za OSP+.
  • sedam najvećih dijelova uvoza obuhvaćenog OSP-om čini 75 % ukupnog uvoza te zemlje u okviru OSP-a tijekom trogodišnjeg razdoblja.
 • kriteriji održivog razvoja
  • zemlja mora ratificirati 27 međunarodnih konvencija OSP+ o
   • ljudska prava
   • radnička prava
   • okoliš
   • dobro upravljanje.
  • zemlja ne smije izražavati rezerve koje su zabranjene tim konvencijama.
  • nadzorna tijela konvencija ne smiju izvijestiti da ih zemlja nije učinkovito provela

Praćenje

Nakon što EU odobri opći sustav povlastica (OSP+), prati je kako bi se osiguralo da ta zemlja

 • i dalje je stranka međunarodnih konvencija obuhvaćenih OSP+
 • učinkovito provodi konvencije
 • u skladu sa zahtjevima za izvješćivanje
 • prihvaća redovito praćenje u skladu s konvencijama
 • surađuje s Europskom komisijom i pruža sve potrebne informacije

EU vodi kontinuirani dijalog s tijelima zemalja korisnica o usklađenosti sustava OSP+.

 • dijalog se temelji na popisu pitanja („ključni pregled”) koji je sastavljen za svakog korisnika sustava OSP+. Temelji se na informacijama primljenima od
  • zemlje korisnice
  • međunarodna tijela za praćenje
  • civilno društvo
  • sindikati
  • poduzeća
  • Europski parlament
  • 1. Vijeće Europske unije
 • EU organizira redovite posjete u svrhu praćenja u okviru sustava OSP+ u svakoj zemlji korisnici kako bi se susreo s dionicima. Od zemlje korisnice očekuje se da pokaže da ulaže ozbiljne napore u rješavanje problema utvrđenih u bodovnim listama.

Dijalog o OSP-u+ uključen je u javno izvješće o OSP-u, koje Komisija svake dvije godine mora podnijeti Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije. Izvješće sadržava detaljnu procjenu načina na koji svaka zemlja korisnica provodi 27 konvencija.

Kapacitet – potpora izgradnji

Osim pomnog praćenja Komisija je pokrenula nekoliko projekata izgradnje kapaciteta kako bi pomogla zemljama korisnicama.

EU pruža potporu relevantnim trgovinskim partnerima i nekoliko zemalja korisnica sustava OSP+ dodjelom bespovratnih sredstava Međunarodnoj organizaciji rada. Ti projekti

 • pomoći državama članicama da primjenjuju temeljne konvencije Međunarodne organizacije rada
 • izgradnja kapaciteta za ispunjavanje obveza izvješćivanja

Europski instrument za demokraciju i ljudska prava uključuje namjensku potporu u iznosu od 4,5 milijuna EUR za osnaživanje organizacija civilnog društva da doprinesu praćenju i učinkovitoj provedbi 27 relevantnih konvencija koje su ratificirale zemlje korisnice sustava OSP+.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice