Opći sustav povlastica plus (OSP+)

Uvozi li vaše poduzeće proizvode iz zemalja u razvoju ili najmanje razvijenih zemalja? Ovaj odjeljak pomaže vam u razumijevanju EU-ova sustava OSP+

Kratki prikaz

Općim sustavom povlastica EU-a plus (OSP+) zemljama u razvoju daje se poseban poticaj za održivi razvoj i dobro upravljanje. 

Zemlje koje ispunjavaju uvjete moraju provesti 27 međunarodnih konvencija o

 • ljudska prava
 • prava radnika
 • okoliš
 • dobro upravljanje

EU je zauzvrat smanjio svoje uvozne carine na nulu za više od dvije trećine tarifnih stavki svojeg izvoza.

Zemlje korisnice

 • Bolivija
 • Cabo Verde
 • Kirgistan
 • Mongolija
 • Pakistan
 • Filipini
 • Šri Lanka

Istek razdoblja: Trenutačni OSP+ vrijedi do 2023.

Tarife

Potpuni popis obuhvaćenih proizvoda.

 

Upotrijebite opciju pretraživanja Mojeg trgovinskog asistenta kako biste pronašli točne informacije o pristojbama i tarifama za vaš određeni proizvod, uzimajući u obzir njegovu zemlju podrijetla i odredište.

U slučaju dvojbe obratite se svojim carinskim tijelima.

Pravilima o podrijetlu;

 

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Provjerite „Alat zasamoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u Moj trgovinski pomoćnik kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Dopušteno odstupanje

Izražava se dopušteno odstupanje

 • u cijeni konačnih proizvoda za proizvode ribarstva i industrijske proizvode
 • masa konačnih proizvoda za poljoprivredne proizvode

Dopuštena odstupanja obuhvaćena OSP-om blaža su od uobičajenih dopuštenih odstupanja. Ona iznose 15 % cijene konačnog proizvoda franko tvornica umjesto 10 %.

Posebna odstupanja primjenjuju se i na tekstil i odjeću te su opisana u uvodnim napomenama Priloga 22 – 03.

Vidjeti i opće pravilo o toleranciji ili De Minimisu.

Kumulacija

Sljedeće vrste kumulacije primjenjuju se u trgovini u okviru OSP-a EU-a

 • bilateralni sporazumi
 • regionalna
 • produljeno
 • kumulacija s Norveškom, Švicarskom i Türkiyeom
Dvostrana kumulacija

Materijali podrijetlom iz EU-a mogu se integrirati u proizvode proizvedene u zemlji OSP-a i tada se smatrati proizvodima podrijetlom iz te zemlje OSP-a, pod uvjetom da prerada koja se obavlja u zemlji OSP-a premašuje minimalne razine.

Regionalna kumulacija

Skupina I.

Skupina II.

Skupina III.

Skupina IV.

Brunej-Darussalam

Bolivija*

Bangladeš

Argentina

Kambodža

Kolumbija

Butan

Brazil

Indonezija

Kostarika

Indija

Paragvaj

Laos

EL Salvador

Nepal

Urugvaj

Malezija

Gvatemala

Pakistan*

 

Mjanmar

Honduras

Šri Lanka*

 

Filipini*

Nikaragva

 

 

Vijetnam**

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Zemlje koje su trenutačno korisnice sustava OSP+

**Vijetnam više neće biti korisnik sustava OSP+ od 1.siječnja 2023.

 • dopuštena je upotreba sastojaka među zemljama iz iste skupine (npr. Indija može upotrebljavati sastojke iz Pakistana jer su oboje u skupini III.), iako treba zapamtiti neka važna pravila:
 • regionalna kumulacija između zemalja unutar iste skupine primjenjuje se samo ako su zemlje uključene u kumulaciju, u trenutku izvoza proizvoda u Europsku uniju, zemlje korisnice, a ne samo zemlje koje ispunjavaju uvjete.
 • ako se roba podrijetlom iz jedne zemlje korisnice dalje prerađuje u drugoj državi članici te skupine, tada se roba može smatrati robom podrijetlom iz potonje zemlje (pod uvjetom da prerada nadilazi minimalne postupke).
 • kako bi se utvrdilo podrijetlo inputa (kada se ulazni materijal iz jedne članice skupine šalje drugoj članici skupine), ispravno je pravilo o podrijetlu ono koje bi se primjenjivalo na izravan izvoz iz zemlje dobavljača u EU.
 • kumulacija je moguća i između pojedinačnih zemalja korisnica iz skupine I. i skupine III. To je moguće samo na zahtjev i pod određenim uvjetima.

Imajte na umu da su neki proizvodi isključeni iz kumulacije ako postoje razlike između statusa zemalja OSP-a iste skupine (OSP/OSP+/EBA). Popis predmetnih proizvoda nalazi se u Prilogu 13.b.

Proširena kumulacija 

Zemlje korisnice OSP-a mogu, pod određenim uvjetima, od EU-a zatražiti odobrenje za kumuliranje sa zemljama s kojima EU ima trgovinski sporazum.

 • ta je mogućnost otvorena samo za industrijske proizvode i prerađene poljoprivredne proizvode.
 • kada se ulazni materijal iz treće zemlje s kojom EU ima sporazum o slobodnoj trgovini šalje u zemlju OSP-a, točno je pravilo o podrijetlu ono koje bi se primjenjivalo na izravan izvoz iz zemlje dobavljača u EU.
Kumulacija s robom podrijetlom iz Norveške, Švicarske i Türkiyea

Zemlje korisnice mogu zbrajati podrijetlo s robom iz poglavlja od 25. do 97. Harmoniziranog sustava podrijetlom iz Norveške, Švicarske i Türkiyea.

 • smatra se da su materijali podrijetlom iz Norveške, Švicarske ili Türkiyea podvrgnuti više od minimalne operacije u zemlji korisnici, da su podrijetlom iz te zemlje korisnice i mogu se izvoziti u EU, Norvešku, Švicarsku ili Türkiye.
 • prethodno navedeno pravilo ne primjenjuje se na poljoprivredne proizvode ili proizvode obuhvaćene odstupanjem.
 • da bi se ta vrsta kumulacije primjenjivala, EU, Norveška, Švicarska i Türkiye trebaju odobriti isti povlašteni tretman za proizvode podrijetlom iz zemalja OSP-a.

Nemanipulacija

Odredba o izravnom prijevozu u pravilima o podrijetlu OSP-a zamijenjena je klauzulom o nemanipulaciji (članak 74. Uredbe Komisije br. 1063/2010).

 • glavna je razlika u odnosu na odredbu o izravnom prijevozu ta da se od uvoznika u EU-u neće zahtijevati da dokažu svoju usklađenost s uvjetima.
 • međutim, carinska uprava države članice EU-a može zatražiti takav dokaz ako ima razloga vjerovati da uvjeti nisu ispunjeni

Povrat carine

Odobrava se povrat carine.

Uvjeti za plovila

Kako bi se smatralo da je ribarsko plovilo podrijetlom iz zemlje korisnice, što bi značilo da potječe i riba ulovljena tim plovilom izvan teritorijalnih voda, primjenjivi kriteriji odnose se na zemlju registracije i zastavu plovila, ali i na njegovo vlasništvo. Napominjemo da u skladu s pravilima o podrijetlu OSP-a ne postoji poseban zahtjev u pogledu državljanstva posade ili časnika.

Minimalni postupci

Postoje dva skupa takozvanih „minimalnih” postupaka koji nikad nisu dovoljni za dodjelu statusa proizvoda s podrijetlom

 • one navedene u članku 76.
 • i one koje se primjenjuju samo na tekstilne proizvode i samo radi regionalne kumulacije, uključene u Prilog 16.

Pravila za pojedine proizvode

Popis prerade koju bi trebalo obaviti na materijalima kako bi se stekao status proizvoda s podrijetlom nalazi se u Prilogu 13.a istoj Uredbi. Popis uključuje dva stupca

 • jedna koja se primjenjuje na najmanje razvijene zemlje korisnice OSP-a
 • jedna koja se primjenjuje na sve ostale zemlje korisnice OSP-a

Stjecanje certifikata

Neke zemlje u razvoju izvoze vrlo konkurentne proizvode kojima nisu potrebne povlastice za uspješan pristup svjetskim tržištima. U tom se slučaju OSP povlači iz tih proizvodnih sektora mehanizmom stupnjevanja.

 • kada prosječna vrijednost uvoza iz zemlje korisnice OSP-a (podijeljena ukupnom vrijednošću cjelokupnog uvoza u okviru OSP-a za taj odjeljak) tijekom tri godine premašuje opći prag od 57 %
 • za biljne proizvode, životinjska ili biljna ulja, masti i voskove te mineralne proizvode stupnjevanje se primjenjuje kada navedeni postotni udio premašuje 17,5 %
 • stupnjevanje tekstila primjenjuje se kada postotak navedenog udjela prelazi 47,2 %

EU svake tri godine preispituje popis stupnjevanih proizvoda putem provedbene uredbe i na temelju objektivnih kriterija.

Ovdje možete pronaći trenutačni popis stupnjevanih proizvoda.

Odstupanja

Pod određenim uvjetima može se odobriti posebno odstupanje kako bi se omogućila blaža pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na određene proizvode podrijetlom iz određenih zemalja. Takvo odstupanje odobreno je Kabo Verdeu. Vidjeti Odstupanje Kabo Verdea i primjenjiva pravila o podrijetlu.

Provjerite i obavijest koju je EU izdao uvoznicima i u kojoj se gospodarske subjekte obavješćuje o određenim elementima koji se odnose na Bangladeš.

Pravila o podrijetlu za određene proizvode

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

 • saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba mora ispuniti kako bi bila uvezena u Europsku uniju sa 2,6 zahtjeva za proizvode.
 • pretražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u Mojem asistentu za trgovinu. Morate odrediti carinsku oznaku svojeg proizvoda kako biste našli zahtjeve za njega. Ako ne znate carinsku oznaku, možete je pronaći unošenjem imena svojeg proizvoda u ugrađenu tražilicu.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS

 • saznajte više o zdravstvenim, sigurnosnim, sanitarnim i fitosanitarnim standardima koje roba mora ispuniti kako bi mogla biti uvezena u Europsku uniju prema 2,6 zahtjeva za proizvode.
 • potražite pravila o zdravlju, sigurnosti i sanitarnim i fitosanitarnim mjerama koja se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u Moj trgovinski pomoćnik.Za pregled zahtjeva za svoj proizvod prvo ćete morati utvrditi njegovu carinsku oznaku. Ako ne znate carinsku oznaku, možete je pronaći unošenjem imena svojeg proizvoda u ugrađenu tražilicu.

Dokumenti i postupci carinjenja

Dokazi o podrijetlu

Kako bi se ispunili uvjeti za povlaštene carinske stope, uz proizvode podrijetlom iz zemalja korisnica OSP-a EU-a mora se priložiti dokaz o podrijetlu. Svi dokazi o podrijetlu ostaju valjani 10 mjeseci nakon izdavanja. Dokaz o podrijetlu može biti jedan od sljedećih:

 • Potvrda o podrijetlu obrazac A koju izdaju nadležna tijela u zemlji korisnici. Izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom. Potvrda bi trebala biti dostupna izvozniku čim je izvoz obavljen (ili je osiguran). Međutim, iznimno se potvrda može izdati nakon izvoza pod određenim uvjetima.
 • izjava na računu koju je sastavio izvoznik * – za pošiljke čija je vrijednost 6 000 EUR ili manja. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom.

* Kako biste dali izjavu na računu, trebali biste upisati, pečatiti ili ispisati sljedeću izjavu (na engleskom ili francuskom jeziku) na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi: „Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br.... ) izjavljuje da su, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi... povlaštenog podrijetla u skladu s pravilima o podrijetlu iz Općeg sustava povlastica Europske zajednice”. Izjavu na računu morate vlastoručnopotpisati.

Ostali dokumenti

Saznajte više o drugim dokumentima o carinjenju i postupcima potrebnima za uvoz u Europsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

OSP+ obuhvaća samo robu.

Javna nabava

Ulaganja

Ostalo (tržišno natjecanje, Direktiva o sigurnosti igračaka)

Zemlje koje ispunjavaju uvjete

Kako bi ispunjavala uvjete za OSP+, zemlja mora:

 • podnošenje zahtjeva
 • ispuniti sve standardne uvjete OSP-a
 • ispuniti sljedeća dva dodatna kriterija
 • kriteriji osjetljivosti
  • udio uvoza trogodišnji je prosječni udio uvoza obuhvaćene OSP-om određene zemlje korisnice u odnosu na uvoz obuhvaćen OSP-om iz svih zemalja OSP-a.  Taj prosjek mora biti niži od 6,5 % kako bi ispunjavao uvjete za OSP+
  • sedam najvećih dijelova uvoza obuhvaćenog OSP-om čini 75 % ukupnog uvoza te zemlje u okviru OSP-a tijekom trogodišnjeg razdoblja
 • kriteriji održivog razvoja
  • zemlja mora ratificirati 27 međunarodnih konvencija o sustavu OSP+
   • ljudska prava
   • prava radnika
   • zaštita okoliša
   • dobro upravljanje.
  • zemlja ne smije imati izražene rezerve koje su zabranjene tim konvencijama.
  • nadzorna tijela konvencija ne smiju izvješćivati da ih država nije uspjela učinkovito provesti

Praćenje

Nakon što EU odobri zemlju OSP+, prati je kako bi se uvjerio

 • i dalje je stranka međunarodnih konvencija obuhvaćenih sustavom OSP+
 • učinkovito provodi konvencije
 • u skladu sa zahtjevima za izvješćivanje
 • prihvaća redovito praćenje u skladu s konvencijama
 • surađuje s Europskom komisijom i pruža sve potrebne informacije

EU vodi kontinuirani dijalog s nadležnim tijelima zemalja korisnica o usklađenosti sa sustavom OSP+.

 • dijalog se temelji na popisu pitanja („ocjena”) sastavljenom za svakog korisnika sustava OSP+. Temelji se na informacijama dobivenima od
  • zemlje korisnice
  • međunarodna nadzorna tijela
  • civilno društvo
  • sindikati
  • poduzeća
  • europskim parlamentom
  • Vijeće Europske unije
 • EU organizira redovite posjete radi praćenja u okviru sustava OSP+ u svakoj zemlji korisnici kako bi se susreo s dionicima. Od zemlje korisnice očekuje se da dokaže da ulaže ozbiljne napore u rješavanje problema navedenih u bodovnim listama.

Dijalog o sustavu OSP+ uključen je u javno izvješće o OSP-u, koje Komisija svake dvije godine mora predstaviti Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije. Izvješće sadržava detaljnu procjenu uspješnosti provedbe 27 konvencija u svakoj zemlji korisnici.

Potpora za izgradnju kapaciteta

Osim pomnog praćenja, Komisija je pokrenula nekoliko projekata za izgradnju kapaciteta kako bi pomogla zemljama korisnicama.

EU podupire relevantne trgovinske partnere i nekoliko korisnika sustava OSP+ dodjelom bespovratnih sredstava Međunarodnoj organizaciji rada. Ti projekti

 • pomoći osigurati da zemlje primjenjuju temeljne konvencije Međunarodne organizacije rada
 • izgradnja kapaciteta za ispunjavanje obveza izvješćivanja

Europski instrument za demokraciju i ljudska prava uključuje namjensku potporu u iznosu od 4,5 milijuna EUR kako bi se organizacije civilnog društva osnažile za doprinos praćenju i učinkovitoj provedbi 27 relevantnih konvencija koje su ratificirale zemlje korisnice dogovora OSP+.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice