Opći sustav povlastica plus (OSP+)

Uvozi li vaše poduzeće proizvode iz zemalja u razvoju ili najmanje razvijenih zemalja? Ovaj odjeljak pomaže vam da razumijete EU-ov OSP+

Kratki prikaz

Opći sustav povlastica EU-a plus (OSP+) zemljama u razvoju daje poseban poticaj za održivi razvoj i dobro upravljanje. 

Zemlje koje ispunjavaju uvjete moraju provesti 27 međunarodnih konvencija o

 • ljudska prava
 • prava radnika
 • okoliš
 • dobro upravljanje

EU zauzvrat smanjuje svoje uvozne carine na nulu za više od dvije trećine tarifnih stavki njihova izvoza.

Zemlje korisnice

 • Bolivija
 • Cabo Verde
 • Kirgistan
 • Mongolija
 • Pakistan
 • Filipini
 • Šri Lanka
 • Uzbekistan

Istek razdoblja: Postojeći OSP+ vrijedi do 2027.

Tarifa

Potpuni popis obuhvaćenih proizvoda.

 

Upotrijebite opciju pretraživanja Moj pomoćnik za trgovinu kako biste pronašli točne informacije o carinama i tarifama za vaš određeni proizvod, uzimajući u obzir zemlju podrijetla i odredišta.

U slučaju dvojbe obratite se svojim carinskim tijelima.

Pravila podrijetla

 

Kako bi ispunjavao uvjete za povlašteno postupanje, vaš proizvod morat će zadovoljiti pravila o podrijetlu iz sporazuma. Provjerite „Alat zasamoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u mom trgovinskom asistentu kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti točne dokumente.

Odstupanja

Tolerancija je izražena

 • u cijeni konačnih proizvoda ribarstva i industrijskih proizvoda
 • težina konačnih proizvoda za poljoprivredne proizvode

Odstupanja uključena u OSP blaža su od uobičajenih odstupanja. Oni iznose 15 % cijene gotovog proizvoda franko tvornica umjesto 10 %.

Posebna odstupanja primjenjuju se i na tekstil i odjeću te su opisana u uvodnim napomenama Priloga 22 – 03.

Vidjeti i opće pravilo o toleranciji ili de Minimisu.

Kumulacija

Sljedeće vrste kumulacije djeluju u trgovini u okviru OSP-a EU-a

 • bilateralne
 • regionalna
 • produženi
 • kumulacija s Norveškom, Švicarskom i Turskom
Dvostrana kumulacija

Materijali podrijetlom iz EU-a mogu se integrirati u proizvode proizvedene u zemlji OSP-a i zatim smatrati proizvodima podrijetlom iz te zemlje OSP-a, pod uvjetom da prerada u zemlji OSP-a prelazi minimalne razine.

Regionalna kumulacija

Skupina I.

Skupina II.

Skupina III.

Skupina IV.

Brunej-Darussalam

Bolivija*

Bangladeš

Argentina

Kambodža

Kolumbija

Butan

Brazil

Indonezija

Kostarika

Indija

Paragvaj

Laos

EL Salvador

Nepal

Urugvaj

Malezija

Gvatemala

Pakistan*

 

Mjanmar

Honduras

Šri Lanka*

 

Filipini*

Meksiko

 

 

Vijetnam**

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Zemlje koje su trenutačno korisnice sustava OSP+

Vijetnam više neće biti korisnik sustava OSP+ od 1. siječnja2023.

 • dopuštena je upotreba sastojaka među zemljama iz iste skupine (npr. Indija može upotrebljavati sastojke iz Pakistana jer su oboje u skupini III.), iako je potrebno imati na umu neka važna pravila:
 • regionalna kumulacija između zemalja unutar iste skupine primjenjuje se samo ako su zemlje uključene u kumulaciju, u trenutku izvoza proizvoda u Europsku uniju, zemlje korisnice, a ne samo zemlje koje ispunjavaju uvjete
 • ako se roba podrijetlom iz jedne zemlje korisnice dalje prerađuje u drugoj državi članici te skupine, tada se može smatrati da je roba podrijetlom iz potonje zemlje (sve dok prerada nadilazi minimalne postupke).
 • za utvrđivanje podrijetla ulaznih podataka (kada se ulazni materijal jednog člana skupine šalje drugom članu skupine), ispravno pravilo o podrijetlu jest pravilo koje bi se primjenjivalo na izravni izvoz iz zemlje dobavljača u EU.
 • kumulacija je moguća i između pojedinačnih zemalja korisnica kumulacijske skupine I. i skupine III. To je samo na zahtjev i pod određenim uvjetima.

Imajte na umu da su neki proizvodi isključeni iz kumulacije ako postoje razlike u statusu zemalja OSP-a iste skupine (OSP/OSP+/EBA). Popis predmetnih proizvoda nalazi se u Prilogu 13.b.

Proširena kumulacija 

Zemlje korisnice OSP-a pod određenim uvjetima mogu od EU-a zatražiti odobrenje za kumuliranje sa zemljama s kojima je EU sklopio trgovinski sporazum.

 • ta je mogućnost otvorena samo za industrijske proizvode i prerađene poljoprivredne proizvode.
 • kada se ulazni podaci iz treće zemlje s kojom EU ima sporazum o slobodnoj trgovini šalju u zemlju OSP-a, ispravno pravilo o podrijetlu je pravilo koje bi se primjenjivalo na izravni izvoz iz zemlje dobavljača u EU.
Kumulacija s robom podrijetlom iz Norveške, Švicarske i Turske

Zemlje korisnice mogu zbrajati podrijetlo s robom iz poglavlja od 25. do 97. Harmoniziranog sustava podrijetlom iz Norveške, Švicarske i Turske.

 • materijali podrijetlom iz Norveške, Švicarske ili Turske koji prolaze više od minimalne operacije u zemlji korisnici smatraju se podrijetlom iz te zemlje korisnice i mogu se izvoziti u EU, Norvešku, Švicarsku ili Tursku
 • prethodno navedeno pravilo ne primjenjuje se na poljoprivredne proizvode ili proizvode obuhvaćene odstupanjem
 • kako bi se ta vrsta kumulacije primjenjivala, EU, Norveška, Švicarska i Turska moraju odobriti isti povlašteni tretman za proizvode podrijetlom iz zemalja korisnica OSP-a.

Nemanipulacija

Odredba o izravnom prijevozu u pravilima o podrijetlu OSP-a zamijenjena je klauzulom o nemanipulaciji (članak 74. Uredbe Komisije br. 1063/2010).

 • glavna je razlika u odnosu na odredbu o izravnom prijevozu u tome što uvoznici u EU-u neće morati dokazati da ispunjavaju uvjete.
 • međutim, carinska uprava države članice EU-a može zatražiti takav dokaz ako ima razloga vjerovati da uvjeti nisu ispunjeni.

Povrat carine

Odobrava se povrat carine.

Uvjeti za plovila

Kako bi se smatralo da ribarsko plovilo potječe iz zemlje korisnice, što bi značilo da je riba ulovljena tim plovilom izvan teritorijalnih voda također podrijetlom, primjenjivi kriteriji odnose se na zemlju registracije i zastavu plovila, ali i na njegovo vlasništvo. Napominjemo da prema pravilima o podrijetlu u okviru OSP-a ne postoji poseban zahtjev u pogledu državljanstva posade ili časnika.

Minimalni postupci

Postoje dva skupa takozvanih „minimalnih” operacija koje nikad nisu dovoljne za dodjelu statusa proizvoda s podrijetlom

 • one navedene u članku 76.
 • i one koje se primjenjuju samo na tekstilne proizvode i samo za potrebe regionalne kumulacije, uključene u Prilog 16.

Pravila za pojedine proizvode

Popis prerade koju bi trebalo obaviti na materijalima kako bi se stekao status proizvoda s podrijetlom nalazi se u Prilogu 13.a istoj Uredbi. Popis sadržava dva stupca

 • jedno koje se primjenjuje na najmanje razvijene zemlje korisnice OSP-a
 • jedna se primjenjuje na sve ostale zemlje korisnice OSP-a

Matura

Neke zemlje u razvoju izvoze vrlo konkurentne proizvode kojima nisu potrebne preferencije za uspješan pristup svjetskim tržištima. U tom se slučaju OSP ukida iz tih proizvodnih sektora s pomoću mehanizma stupnjevanja.

 • ako prosječna vrijednost uvoza iz zemlje korisnice OSP-a (podijeljena s ukupnom vrijednošću ukupnog uvoza u okviru OSP-a za taj odjeljak) tijekom tri godine premašuje opći prag od 57 %
 • za biljne proizvode, životinjska ili biljna ulja, masti i voskovi te mineralne proizvode primjenjuje se stupnjevanje ako je navedeni postotni udio veći od 17,5 %
 • za stupnjevanje tekstila primjenjuje se kada navedeni postotni udio premašuje 47,2 %

EU svake tri godine preispituje popis stupnjevanih proizvoda putem provedbene uredbe i na temelju objektivnih kriterija.

Ovdje možete pronaći trenutačni popis stupnjevanih proizvoda.

Odstupanja

Pod određenim uvjetima može se odobriti posebno odstupanje kako bi se omogućila blaža pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na određene proizvode podrijetlom iz određenih zemalja. Takvo je odstupanje odobreno Kabo Verdeu. Vidjeti Odstupanje Kabo Verdea i primjenjiva pravila o podrijetlu.

Provjerite i obavijest uvoznicima koju je izdao EU i kojom se subjekte obavješćuje o posebnim elementima koji se odnose na Bangladeš.

Pravila o podrijetlu za određene proizvode

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

 • saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba mora ispuniti kako bi bila uvezena u Europsku uniju u točki 2.6. Zahtjevi za proizvode
 • potražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u odjeljku Moj pomoćnik za trgovinu. Morate odrediti carinsku oznaku svojeg proizvoda kako biste našli zahtjeve za njega. Ako ne znate carinsku oznaku, možete je pronaći unošenjem imena svojeg proizvoda u ugrađenu tražilicu.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS

 • saznajte više o zdravstvenim, sigurnosnim, sanitarnim i fitosanitarnim standardima koje roba mora ispuniti kako bi se mogla uvesti u Europsku uniju u točki 2.6. Zahtjevi za proizvode
 • pretraživanje zdravstvenih, sigurnosnih i sanitarnih i fitosanitarnih pravila koja se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u odjeljku Moj pomoćnik za trgovinu. Kako biste pregledali zahtjeve za svoj proizvod, prvo ćete morati navesti njegovu carinsku oznaku. Ako ne znate carinsku oznaku, možete je pronaći unošenjem imena svojeg proizvoda u ugrađenu tražilicu.

Dokumenti i postupci carinjenja

Dokazi o podrijetlu

Kako bi ispunili uvjete za povlaštene carinske stope, proizvodi podrijetlom iz zemalja korisnica OSP-a EU-a moraju biti popraćeni dokazom o podrijetlu. Svi dokazi o podrijetlu vrijede 10 mjeseci nakon izdavanja. Dokaz o podrijetlu može biti jedan od sljedećih:

 • Potvrda o podrijetlu obrazac A – izdaju nadležna tijela u zemlji korisnici. Izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom. Potvrda bi trebala biti dostupna izvozniku čim se obavi izvoz (ili je osiguran). Međutim, iznimno se potvrda može izdati nakon izvoza pod određenim uvjetima.
 • izjava na računu koju je sastavio izvoznik * – za pošiljke čija je vrijednost 6 000 EUR ili manja. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom.

* Za sastavljanje izjave na računu trebate upisati, pečat ili ispisati sljedeću izjavu (na engleskom ili francuskom jeziku) na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi: „Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br.... ) izjavljuje da su, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi... povlaštenog podrijetla u skladu s pravilima o podrijetlu općeg sustava povlastica Europske zajednice”. Izjavu na računumorate potpisati ručno.

Ostali dokumenti

Saznajte više o drugim dokumentima o carinjenju i postupcima potrebnima za uvoz u Europsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

OSP+ obuhvaća samo robu.

Javna nabava

Ulaganje

Ostalo (tržišno natjecanje, Direktiva o sigurnosti igračaka)

Zemlje koje ispunjavaju uvjete

Kako bi ispunila uvjete za OSP+, zemlja mora:

 • podnošenje zahtjeva
 • ispuniti sve standardne uvjete OSP-a
 • ispunjavaju sljedeća dva dodatna kriterija
 • kriteriji osjetljivosti
  • udio uvoza trogodišnji je prosječni udio uvoza obuhvaćenog OSP-om određene zemlje korisnice u odnosu na uvoz obuhvaćen OSP-om svih zemalja korisnica OSP-a.  Taj prosjek mora biti niži od 6,5 % kako bi ispunjavao uvjete za OSP+
  • sedam najvećih dijelova uvoza obuhvaćenog OSP-om čini 75 % ukupnog uvoza te zemlje u okviru OSP-a tijekom trogodišnjeg razdoblja
 • kriteriji održivog razvoja
  • zemlja mora ratificirati 27 međunarodnih konvencija OSP+ o
   • ljudska prava
   • prava radnika
   • okoliš
   • dobro upravljanje.
  • zemlja ne smije izraziti rezerve koje su zabranjene tim konvencijama.
  • nadzorna tijela konvencija nisu smjela izvijestiti da ih zemlja nije uspješno provela

Praćenje

Nakon što odobri zemlju OSP+, EU ga prati kako bi se uvjerio da je

 • i dalje je stranka međunarodnih konvencija obuhvaćenih sustavom OSP+
 • učinkovito provodi konvencije
 • u skladu sa zahtjevima za izvješćivanje
 • prihvaća redovito praćenje u skladu s konvencijama
 • surađuje s Europskom komisijom i pruža sve potrebne informacije

EU vodi kontinuirani dijalog o usklađenosti sustava OSP+ s tijelima zemalja korisnica.

 • dijalog se temelji na popisu pitanja („rezultata”) sastavljenom za svakog korisnika sustava OSP+. Temelji se na informacijama dobivenima od
  • zemlje korisnice
  • međunarodna nadzorna tijela
  • civilno društvo
  • sindikati
  • poduzeća
  • Europskog parlamenta
  • Vijeće Europske unije
 • EU organizira redovite posjete u svrhu praćenja sustava OSP+ svakoj zemlji korisnici kako bi se susreo s dionicima. Od zemlje korisnice očekuje se da dokaže da ulaže ozbiljne napore u rješavanje problema utvrđenih u bodovnim karticama.

Dijalog o OSP-u+ pridonosi javnom izvješću o OSP-u, koje Komisija mora podnijeti Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije svake dvije godine. Izvješće sadržava detaljnu procjenu načina na koji svaka zemlja korisnica provodi 27 konvencija.

Kapacitet – potpora izgradnji

Osim pomnog praćenja, Komisija je pokrenula nekoliko projekata izgradnje kapaciteta kako bi pomogla zemljama korisnicama.

EU podupire relevantne trgovinske partnere i nekoliko zemalja korisnica sustava OSP+ dodjelom bespovratnih sredstava Međunarodnoj organizaciji rada. Ti projekti

 • pomoći osigurati da zemlje primjenjuju temeljne konvencije Međunarodne organizacije rada
 • izgradnja kapaciteta za ispunjavanje obveza izvješćivanja

Europski instrument za demokraciju i ljudska prava uključuje namjensku potporu u iznosu od 4,5 milijuna EUR za osnaživanje organizacija civilnog društva da doprinesu praćenju i učinkovitoj provedbi 27 relevantnih konvencija koje su ratificirale zemlje korisnice sustava OSP+.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice