Opći sustav povlastica plus (OSP +)

Uvozi li vaše poduzeće proizvode iz zemalja u razvoju ili najmanje razvijenih zemalja? Ovaj odjeljak pomaže vam u razumijevanju sustava OSP + EU-a

Kratki pregled

Opći sustav povlastica EU-a plus (OSP +) daje zemljama u razvoju poseban poticaj za održivi razvoj i dobro upravljanje.

Zemlje koje ispunjavaju uvjete moraju provesti 27 međunarodnih konvencija o

 • ljudska prava
 • radna prava
 • okoliš
 • dobro upravljanje

EU zauzvrat snižava svoje uvozne carine na nulu za više od dvije trećine carinskih stavki svojeg izvoza.

Zemlje korisnice

 • Armenija
 • Bolivija
 • Kabo Verde
 • Kirgistan
 • Mongolija
 • Pakistan
 • Filipini
 • Šri Lanka

Istek: Postojeći OSP + vrijedi do 2023.

Tarife

Potpuni popis obuhvaćenih proizvoda.

 

Upotrijebite opciju „ My Trade Assistant” kako biste pronašli točne informacije o carinama i tarifama za određeni proizvod, uzimajući u obzir zemlju podrijetla i odredišta.

U slučaju dvojbe obratite se svojim carinskim tijelima.

Pravila o podrijetlu

Pravila o podrijetlu jednaka su onima koja se primjenjuju na standardni OSP.

Prije izvoza/uvoza provjerite jeste li

Dopušteno odstupanje

Dopušteno odstupanje je izraženo

 • u cijeni konačnih proizvoda za proizvode ribarstva i industrijske proizvode
 • masa konačnih proizvoda za poljoprivredne proizvode

Odstupanja uključena u OSP blaža su od redovitih odstupanja. One iznose 15 % u cijeni franko tvornica konačnog proizvoda umjesto 10 %.

Posebna dopuštena odstupanja primjenjuju se i na tekstil i odjeću te su opisana u uvodnim napomenama Priloga 22 – 03.

Vidjeti i opće pravilo o toleranciji ili de Minimisu.

Kumulacija

Sljedeće vrste kumulacije djeluju u trgovini u okviru OSP-a EU-a

 • bilateralni
 • regionalna
 • napredna
 • kumulacija s Norveškom, Švicarskom i Turskom
Bilateralna kumulacija

Materijali podrijetlom iz EU-a mogu se integrirati u proizvode proizvedene u zemlji OSP-a i zatim se smatrati da su podrijetlom iz te zemlje OSP-a, pod uvjetom da prerada obavljena u zemlji OSP-a prelazi minimalne razine.

Regionalna kumulacija

Skupina I.

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Brunej Darussalam

Bolivija *

Bangladeš

Argentina

Kambodža

Kolumbija

Butan

Brazil

Indonezija

Kostarika

Indija

Paragvaj

Laoska Narodna Demokratska Republika

EL Salvador

Mongolija

Urugvaj

Malezija

Gvatemala

Pakistan *

 

Mjanmar

Kenija

Šri Lanka *

 

Filipini *

Nikaragva

 

 

Vijetnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

* Zemlje koje su trenutačno korisnice sustava OSP +

 • dopuštena je upotreba komponenti između zemalja iz iste skupine (npr. Indija može upotrebljavati sastojke iz Pakistana jer su oba navedena u Skupini III.), iako je potrebno uzeti u obzir neka važna pravila:
 • regionalna kumulacija između zemalja unutar iste skupine primjenjuje se samo ako su zemlje uključene u kumulaciju, u trenutku izvoza proizvoda u Europsku uniju, države korisnice, a ne samo prihvatljive zemlje.
 • ako se roba podrijetlom iz jedne zemlje korisnice dalje prerađuje u drugoj državi članici te skupine, tada se može smatrati da je roba podrijetlom iz potonje zemlje (sve dok prerada nadilazi minimalne postupke)
 • kako bi se utvrdilo podrijetlo unosa (kada se ulazni materijal jednog člana skupine šalje drugom članu skupine), ispravno je pravilo o podrijetlu ono koje bi se primjenjivalo na izravni izvoz iz zemlje dobavljača u EU.
 • kumulacija je moguća i između pojedinačnih zemalja korisnica kumulacijske skupine I. i skupine III. To je moguće samo na zahtjev i pod određenim uvjetima.

Imajte na umu da su neki proizvodi isključeni iz kumulacije ako postoje razlike u statusu zemalja OSP-a iste skupine (OSP/OSP +/EBA). Popis predmetnih proizvoda nalazi se u Prilogu 13.b.

Proširena kumulacija

Zemlje u okviru OSP-a mogu, pod određenim uvjetima, od EU-a zatražiti odobrenje za kumuliranje sa zemljama s kojima EU ima trgovinski sporazum.

 • Ta je mogućnost otvorena samo za industrijske proizvode i prerađene poljoprivredne proizvode
 • kada se doprinos treće zemlje s kojom je EU sklopio sporazum o slobodnoj trgovini šalje zemlji OSP-a, ispravno pravilo o podrijetlu je ono koje bi se primjenjivalo na izravni izvoz iz zemlje dobavljača u EU.
Kumulacija s robom podrijetlom iz Norveške, Švicarske i Turske

Zemlje korisnice mogu kumulirati podrijetlo s robom iz poglavlja 25. do 97. Harmoniziranog sustava podrijetlom iz Norveške, Švicarske i Turske.

 • materijali podrijetlom iz Norveške, Švicarske ili Turske koji su podvrgnuti više od minimalnog postupka u zemlji korisnici smatraju se materijalima podrijetlom iz te zemlje korisnice i mogu se izvoziti u EU, Norvešku, Švicarsku ili Tursku.
 • prethodno navedeno pravilo ne primjenjuje se na poljoprivredne proizvode ili proizvode obuhvaćene odstupanjem
 • da bi se ta vrsta kumulacije primjenjivala, EU, Norveška, Švicarska i Turska moraju odobriti isti povlašteni tretman za proizvode podrijetlom iz zemalja OSP-a.

Nemanipulacija

Odredba o izravnom prijevozu u pravilima o podrijetlu OSP-a zamijenjena je klauzulom o nemanipulaciji (članak 74. Uredbe Komisije br. 1063/2010).

 • glavna je razlika u odnosu na odredbu o izravnom prijevozu ta da se od uvoznika u EU-u neće zahtijevati da dokažu svoju usklađenost s uvjetima.
 • međutim, carinska uprava države članice EU-a mogla bi zatražiti takav dokaz ako ima razloga vjerovati da uvjeti nisu ispunjeni.

Povrat carina

Odobrava se povrat carine.

Uvjeti za plovila

Kako bi se smatralo da ribarsko plovilo potječe iz zemlje korisnice, što bi značilo da i riba ulovljena tim plovilom izvan teritorijalnih voda potječe, primjenjivi kriteriji odnose se na državu registracije i zastavu plovila, ali i na vlasništvo tog plovila. Imajte na umu da u skladu s pravilima o podrijetlu OSP-a ne postoji poseban zahtjev u pogledu državljanstva posade ili časnika.

Minimalni postupci

Postoje dva skupa takozvanih „minimalnih” postupaka koji nikada nisu dovoljni za dodjelu statusa proizvoda s podrijetlom

 • one navedene u članku 76.
 • i onih koji se primjenjuju samo na tekstilne proizvode i samo radi regionalne kumulacije, navedenih u Prilogu 16.

Pravila za pojedine proizvode

Popis prerade koju bi trebalo obaviti na materijalima za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom uključen je u Prilog 13.a istoj Uredbi. Popis uključuje dva stupca

 • jedna se primjenjuje na najmanje razvijene zemlje korisnice OSP-a
 • jedan se primjenjuje na sve ostale zemlje korisnice OSP-a

Stjecanje certifikata

Neke zemlje u razvoju izvoze vrlo konkurentne proizvode kojima nije potrebna želja za uspješnim pristupom svjetskim tržištima. U tom se slučaju OSP povlači iz tih sektora proizvoda mehanizmom stupnjevanja.

 • kada prosječna vrijednost uvoza iz zemlje korisnice OSP-a (podijeljena s ukupnom vrijednošću svih uvoza na temelju OSP-a za taj odjeljak) tijekom 3 godina premašuje opći prag od 57 %
 • za biljne proizvode, razvrstavanje životinjskih ili biljnih ulja, masti i voskova te mineralnih proizvoda primjenjuje se kada udio u postotku premašuje 17,5 %
 • za stupnjevanje tekstila primjenjuje se postotak koji premašuje 47,2 %

EU svake tri godine preispituje popis progresivnih proizvoda provedbenom uredbom i na temelju objektivnih kriterija.

Ovdje možete pronaći trenutačni popis proizvoda s diplomom.

Odstupanja

Pod određenim uvjetima može se odobriti posebno odstupanje kako bi se omogućila blaža pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na određene proizvode podrijetlom iz određenih zemalja. Takvo je odstupanje odobreno Kabo Verdeu. Vidjeti odstupanje od Kabo Verdea i primjenjiva pravila o podrijetlu.

Provjerite i obavijest za uvoznike koju je izdao EU i kojom se gospodarske subjekte obavješćuje o posebnim elementima koji se odnose na Bangladeš.

Pravila o podrijetlu za određene proizvode

Zahtjevi u pogledu proizvoda

Tehnička pravila i zahtjevi

 • saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba mora ispuniti kako bi se mogla uvesti u Europsku uniju prema odjeljku 2.6. zahtjevi za proizvode
 • Pretražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u My Trade Assistantu. Kako biste vidjeli zahtjeve za svoj proizvod, prvo morate navesti njegov carinski kod. Ako ne znate carinski kod, možete ga pretraživati nazivom svojeg proizvoda s pomoću ugrađenog pretraživača.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS

 • saznajte više o zdravstvenim, sigurnosnim, sanitarnim i fitosanitarnim standardima koje roba mora ispunjavati kako bi se mogla uvesti u Europsku uniju prema 2.6. zahtjevima za proizvode
 • Potražite pravila o zdravlju, sigurnosti i sanitarnim i fitosanitarnim mjerama koja se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u My Trade Assistantu. kako biste vidjeli zahtjeve za svoj proizvod, prvo ćete morati navesti njegov carinski zakonik. Ako ne znate carinski kod, možete ga pretraživati nazivom svojeg proizvoda s pomoću ugrađenog pretraživača.

Dokumenti i postupci carinjenja

Dokazi o podrijetlu

Kako bi ispunili uvjete za povlaštene carinske stope, proizvodi podrijetlom iz zemalja korisnica OSP-a EU-a moraju biti popraćeni dokazom o podrijetlu. Svi dokazi o podrijetlu vrijede 10 mjeseci nakon izdavanja. Dokaz o podrijetlu može biti jedan od sljedećih:

 • Potvrda o podrijetlu obrazac A — koju izdaju nadležna tijela u zemlji korisnici. Izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom. Potvrdu treba staviti na raspolaganje izvozniku čim se izvoz obavi (ili osigura). Međutim, potvrda se iznimno može izdati nakon izvoza pod određenim uvjetima.
 • Izjava na računu koju sastavlja izvoznik * – za pošiljke u vrijednosti od 6,000 EUR ili manje. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

* Za sastavljanje izjave na računu na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi trebate vrstu, pečat ili ispis sljedeće izjave (na engleskom ili francuskom): „Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carinsko odobrenje br.... ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... preferential origin according to the rules of origin of the General Scheme of the Preferences of the European Community”. Izjavu na računumorate potpisati ručno.

Drugi dokumenti

Saznajte više o drugim dokumentima za carinjenje i postupcima potrebnima za uvoz u Europsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

OSP + obuhvaća samo robu.

Javna nabava

Ulaganja

Ostalo (tržišno natjecanje, Direktiva o sigurnosti igračaka)

Prihvatljive zemlje

Da bi ispunjavala uvjete za OSP +, zemlja mora

 • podnošenje zahtjeva
 • ispunjavanje svih standardnih uvjeta OSP-a
 • ispunjavati sljedeća dva dodatna kriterija:
 • kriteriji ranjivosti
  • udio uvoza trogodišnji je prosječni udio uvoza obuhvaćene GSP-om određene zemlje korisnice u odnosu na uvoz iz svih zemalja OSP-a obuhvaćen GSP-om.Taj prosjek mora biti niži od 6,5 % kako bi ispunjavao uvjete za OSP +
  • sedam najvećih dijelova uvoza obuhvaćenog GSP-om čini 75 % ukupnog uvoza te zemlje u okviru OSP-a tijekom trogodišnjeg razdoblja
 • kriteriji održivog razvoja
  • zemlja je morala ratificirati 27 međunarodnih konvencija OSP + o
   • ljudska prava
   • radna prava
   • okoliš
   • dobro upravljanje.
  • zemlja ne smije izraziti rezerve koje su zabranjene tim konvencijama.
  • nadzorna tijela konvencija ne smiju izvijestiti da ih zemlja nije učinkovito provela

Praćenje

Nakon što EU dodijeli zemlji OSP +, nadzire je kako bi osigurao da zemlja

 • i dalje je stranka međunarodnih konvencija obuhvaćenih OSP-om +
 • učinkovito provodi konvencije
 • u skladu sa zahtjevima za izvješćivanje
 • prihvaća redoviti nadzor u skladu s konvencijama
 • surađuje s Europskom komisijom i pruža sve potrebne informacije

EU vodi stalni dijalog o usklađenosti sustava OSP + s vlastima zemalja korisnica.

 • dijalog se temelji na popisu pitanja („ljestvica”) sastavljenom za svakog korisnika OSP +. Temelji se na informacijama dobivenima od
  • zemlje korisnice
  • međunarodna nadzorna tijela
  • civilno društvo
  • sindikati
  • poduzeća
  • Europski parlament
  • Vijeće Europske unije
 • EU organizira redovite posjete u svrhu praćenja sustava OSP + u svakoj zemlji korisnici kako bi se susreli s dionicima. Od zemlje korisnice očekuje se da dokaže da ulaže ozbiljne napore u rješavanje problema navedenih u bodovnim listama.

Dijalog o OSP-u + dio je javnog izvješća o OSP-u koje Komisija svake dvije godine podnosi Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije. Izvješće sadržava detaljnu procjenu uspješnosti svake zemlje korisnice u provedbi 27 konvencija.

Kapacitet – potpora izgradnji kapaciteta

Osim pomnog praćenja, Komisija je pokrenula nekoliko projekata izgradnje kapaciteta kako bi pomogla zemljama korisnicama.

EU podupire relevantne trgovinske partnere i nekoliko zemalja korisnica sustava OSP + dodjelom bespovratnih sredstava Međunarodnoj organizaciji rada. Ti projekti

 • pomoći zemljama da primjenjuju temeljne konvencije Međunarodne organizacije rada
 • izgradnja kapaciteta za ispunjavanje obveza izvješćivanja

Europski instrument za demokraciju i ljudska prava uključuje namjensku potporu u iznosu od 4.5 milijuna EUR za osnaživanje organizacija civilnog društva radi doprinosa praćenju i učinkovitoj provedbi 27 relevantnih konvencija koje su ratificirale zemlje korisnice sustava OSP +.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice