Usluge u trgovinskim sporazumima EU-a

Trgovinski sporazumi koje EU sklapa ili o kojima pregovara obuhvaćaju trgovinu uslugama. Cilj je EU-a u bilateralnim trgovinskim pregovorima osigurati da pružatelji usluga iz EU-a mogu pružati usluge na stranim tržištima i da ih se ne diskriminira u odnosu na nacionalne operatore ili druge strane subjekte u istom sektoru.

Trgovinski sporazumi EU-a obično uključuju širok raspon regulatornih načela u određenim ključnim sektorima kao što su:

  • telekomunikacije
  • financijske usluge
  • pomorski promet
  • digitalna trgovina

Osim toga, stranke sporazuma detaljno navode svoje uvjete pristupa tržištu u svojim „popisima posebnih obveza”.

Trgovinski pregovori o uslugama ne odnose se ni na privatizaciju ni na deregulaciju, već samo na postupno olakšavanje trgovine većom otvorenošću stranim pružateljima usluga.

Kako trgovinski sporazumi EU-a obuhvaćaju trgovinu uslugama i ulaganja?

Općenito govoreći, postoje dvije ključne kategorije obveza

  • obveza pristupa tržištu
  • obveza nacionalnog tretmana

Obveza pristupa tržištu

To je obveza da se pružateljima usluga ili ulagačima jedni drugima omogući pristup domaćem tržištu usluga i da se ne nameću količinska ograničenja, kao što su ograničenja

  • broj pružatelja usluga ili usluga
  • ukupna vrijednost transakcija
  • sudjelovanje stranog kapitala prema količini

Obveza nacionalnog tretmana

To je obveza da se prema stranim pružateljima usluga ili ulagačima postupa jednako kao prema vlastitim pružateljima usluga ili ulagačima.

Svaka stranka može odrediti uvjete ili iznimke od svojih obveza, koje se često nazivaju „ograničenja” ili „rezerve”. Obveze i iznimke upisane su u takozvane popise, koji čine sastavni dio trgovinskog sporazuma.

Čak i ako stranka u svoj raspored ne uključi iznimke – i preuzima ono što se naziva „potpuna obveza” – to ne znači da je sektor dereguliran ili da će biti dereguliran.

Stranka može nastaviti uređivati taj sektor, ali će to morati činiti bez nametanja kvota ili diskriminacije, stoga bi se pravila na isti način trebala primjenjivati na domaće i strane pružatelje usluga i ulagače.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice