Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Novog Zelanda

Sporazumom se ukidaju carine i birokracija s kojima se europska poduzeća suočavaju pri izvozu u Novi Zeland.

Ukratko o dogovoru

Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Novog Zelanda, potpisan u Bruxellesu 9. srpnja 2023., stupit će na snagu 1. svibnja 2024.

Više informacija

Imajte na umu da su informacije na ovoj stranici izrađene 2022. Važno je napomenuti da zbog dinamične prirode trgovinskih odnosa neki podaci možda više nisu aktualni. Za dodatne pojedinosti o trgovinskom sporazumu između EU-a i Novog Zelanda vidjeti ključne elemente trgovinskog sporazuma između EU-a i Novog Zelanda. 

Kako biste istražili sveobuhvatan tekst sporazuma, posjetite stranicu EU-a i Novog Zelanda: Tekst sporazuma. Tekst je prikladno podijeljen na poglavlja i priloge radi lakšeg savjetovanja.

Najvažnije točke

Trenutačna bilateralna trgovina EU-a s Novim Zelandom već iznosi 7,8 milijardi EUR godišnje za robu i 3,7 milijardi EUR za usluge. EU u Novi Zeland izvozi robu u vrijednosti od 5,5 milijardi EUR godišnje i uvozi novozelandske proizvode u vrijednosti od 2,3 milijarde EUR, što za EU znači trgovinski suficit od 3,2 milijarde EUR.

Kad je riječ o uslugama, EU izvozi više nego dvostruko više od uvoza: usluge koje poduzeća iz EU-a pružaju klijentima u Novom Zelandu u vrijednosti od 2,6 milijardi eura u usporedbi s uslugama koje poduzeća iz Novog Zelanda pružaju klijentima iz EU-a u vrijednosti od 1,1 milijarde eura.

Prema procjeni učinka Sporazuma o slobodnoj trgovini očekuje se da će se trgovina između Novog Zelanda i EU-a povećati za 30 %, pri čemu će poduzeća samo ukidanjem carina uštedjeti 140 milijuna EUR carina godišnje. Osim toga, tokovi ulaganja EU-a u Novi Zeland mogli bi se povećati za više od 80 %.

Sporazum:

 • stvara znatne gospodarske mogućnosti za poduzeća, poljoprivrednike i potrošače;
 • poštuje Pariški klimatski sporazum i temeljna radnička prava, provediva trgovinskim sankcijama kao krajnjom mjerom, i
 • učvršćuje veze EU-a sa saveznikom istomišljenikom u gospodarski dinamičnoj indo-pacifičkoj regiji.

Ključni elementi sporazuma

 1. Trgovina robom

Sporazumom se ukidaju carine na svu robu iz EU-a izvezenu u Novi Zeland u trenutku njegova stupanja na snagu, među ostalim na hranu i pića te posebno visoke carine na industrijske proizvode. Njome se ukidaju ili znatno smanjuju carine EU-a na većinu novozelandske robe koja se izvozi u EU.

 1. Pravila o podrijetlu

EU i Novi Zeland dogovorili su pravila o podrijetlu kojima se osigurava da samo proizvodi koji su znatno prerađeni u jednoj od stranaka mogu iskoristiti carinske povlastice iz sporazuma. Dokumentacija o podrijetlu temelji se na samocertificiranju poduzeća. Provjera se temelji na kontaktima lokalnih carinskih tijela s uvoznikom, nakon čega može uslijediti administrativna suradnja među carinskim tijelima.

 1. Carina i olakšavanje trgovine

EU i Novi Zeland nastoje trgovcima osigurati učinkovite carinske postupke, uz odgovarajuće odredbe kojima se osigurava transparentnost zakonodavstva, obrazaca, postupaka koje treba poštovati na granici, jednostavan pristup informacijama o primijenjenim tarifama, pristup kontaktnim točkama u slučaju upita i savjetovanje s poduzećima prije donošenja novog carinskog zakonodavstva.

 1. Pravni lijekovi za trgovinu

Sporazumom se potvrđuje mogućnost postupanja u slučaju nepoštene trgovine između stranaka primjenom instrumenata trgovinske zaštite (antidampinških, antisubvencijskih, globalnih zaštitnih mjera). Sporazum uključuje i bilateralni zaštitni mehanizam kojim se EU-u i Novom Zelandu omogućuje uvođenje privremenih mjera u slučaju da znatno povećanje povlaštenog uvoza uzrokuje ili bi moglo uzrokovati ozbiljnu štetu njihovoj domaćoj industriji.

 1. Sanitarne i fitosanitarne mjere

U poglavlju o sanitarnim i fitosanitarnim pitanjima, koje obuhvaća sigurnost hrane, zdravlje životinja i bilja, antimikrobnu otpornost i prijevare povezane s robom kojom se trguje, poštuju se visoki standardi. Sporazumom se ponovno potvrđuju načela Sporazuma WTO-a o SPS-u, uključujući „načelo predostrožnosti”, što znači da javna tijela imaju zakonsko pravo djelovati kako bi zaštitila zdravlje ljudi, životinja ili biljaka ili okoliš, suočena s uočenim rizikom, čak i kada znanstvena analiza nije uvjerljiva.

 1. Održivi prehrambeni sustavi

EU i Novi Zeland surađuju na jačanju politika i definiranju programa kojima se doprinosi razvoju održivih, uključivih, zdravih i otpornih prehrambenih sustava te zajedničkom sudjelovanju u prelasku na održive prehrambene sustave.

 1. Dobrobit životinja

EU i Novi Zeland obvezuju se na bilateralnu i međunarodnu suradnju radi promicanja razvoja i provedbe znanstveno utemeljenih standarda dobrobiti životinja.

 1. Tehničke prepreke u trgovini

Sporazumom se promiču transparentnost i primjena međunarodnih normi kako bi se olakšao pristup tržištu uz istodobno očuvanje razina zaštite koje svaka stranka smatra primjerenima. Poduzeća iz EU-a mogu dokazati usklađenost s tehničkim propisima Novog Zelanda ocjenjivanjem sukladnosti koje u EU-u provode priznata tijela za određene sektore. Novi Zeland pristao je prihvatiti certifikate o EU homologaciji za motorna vozila, a za mnoge kategorije tih vozila koje su odobrene u EU-u nije potrebna daljnja certifikacija. Zahtjevi za označivanje i etiketiranje mogu se provoditi i na državnom području stranke uvoznice, a obje strane mogu surađivati u pitanjima nadzora tržišta. Sporazum uključuje posebne odredbe o vinu i jakim alkoholnim pićima kako bi se osigurala platforma za promicanje standarda u proizvodnji i označivanju vina te povećala konvergencija tih standarda.

 1. Liberalizacija ulaganja i trgovina uslugama

Sporazumom se osiguravaju jednaki uvjeti za pružatelje usluga iz EU-a i njihove konkurente na Novom Zelandu. Obuhvaćene usluge uključuju širok raspon sektora i postoje posebne sektorske regulatorne odredbe za usluge dostave, telekomunikacije, financijske usluge i usluge međunarodnog pomorskog prijevoza. Sporazum sadržava i odredbe o kretanju stručnjaka u poslovne svrhe, kao što su rukovoditelji ili stručnjaci koje poduzeća iz EU-a upućuju svojim društvima kćerima na Novom Zelandu i članovima njihovih obitelji.

 1. Digitalna trgovina

Sporazumom se osiguravaju predvidljivost i pravna sigurnost za poduzeća te sigurno internetsko okruženje za potrošače koji sudjeluju u prekograničnim transakcijama digitalne trgovine te se uklanjaju prepreke i sprečava diskriminacija između aktivnosti na internetu i izvan njega. Olakšava prekogranični protok podataka zabranom neopravdanih zahtjeva u pogledu lokalizacije podataka uz istodobno očuvanje visoke razine zaštite osobnih podataka i privatnosti koja znatno doprinosi povjerenju u digitalno okruženje.

 1. Kretanje kapitala, plaćanja i transferi te privremene zaštitne mjere

U tom se poglavlju navodi da se, ako je određena transakcija liberalizirana na temelju sporazuma (npr. osnivanje poduzeća za izravna strana ulaganja), mora prenijeti i novac potreban za transakciju (npr. doprinos ulagača kapitalu inozemnog povezanog društva, plaćanja u vezi s drugim transakcijama, kao što je trgovina robom). Istodobno se ovim poglavljem objema stranama omogućuje da prema potrebi poduzmu mjere pri primjeni svojih zakona i propisa, primjerice u vezi sa stečajem, trgovanjem ili trgovanjem vrijednosnim papirima.

 1. Javna nabava

EU i Novi Zeland uzajamno otvaraju svoja tržišta javne nabave izvan okvira onoga što je već obuhvaćeno Sporazumom WTO-a o javnoj nabavi (GPA). Novi Zeland dopušta poduzećima iz EU-a da se natječu, ravnopravno s lokalnim poduzećima, za ugovore sa svim javnim tijelima čija je nabava uređena pravilima o javnoj nabavi. Zauzvrat, EU otvara za novozelandske dobavljače i pružatelje usluga nabavu sve robe i usluga od strane tijela središnje državne uprave koja još nisu bila obuhvaćena GPA-om, nabavu zdravstvenih proizvoda (farmaceutika i medicinskih proizvoda) od strane tijela regionalne državne uprave te nabavu pružatelja javnih komunalnih usluga koji djeluju u području luka i zračnih luka.

 1. Protutržišno ponašanje i kontrola koncentracija

EU i Novi Zeland dogovorili su se da će se u obje jurisdikcije zadržati učinkoviti zakoni o tržišnom natjecanju, koje provode operativno neovisna tijela. Ta tijela moraju djelovati na transparentan i nediskriminirajući način, poštujući prava na obranu. Sporazumom se predviđa i suradnja među nadležnim tijelima.

 1. Subvencije

EU i Novi Zeland prepoznaju da određene subvencije mogu narušiti pravilno funkcioniranje tržišta i naštetiti okolišu te su se u tu svrhu složili da se u načelu ne bi trebale dodjeljivati subvencije koje negativno utječu na tržišno natjecanje ili trgovinu ili štete okolišu. Nadalje, EU i Novi Zeland postigli su dogovor o sveobuhvatnom mehanizmu transparentnosti kojim bi se subvencije dodijeljene pružateljima robe i usluga trebale objaviti.

 1. Poduzeća u državnom vlasništvu

Sporazumom se utvrđuju obvezujuća pravila o ponašanju poduzeća u državnom vlasništvu, određenih monopola i poduzeća kojima su dodijeljene isključive ili posebne povlastice. Pravilima se osiguravaju jednaki uvjeti jer se od poduzeća u državnom vlasništvu zahtijeva da postupaju u skladu s komercijalnim razmatranjima i nediskriminacijom. To znači da odluke poduzeća u državnom vlasništvu o kupnji i prodaji moraju biti komercijalno motivirane, u skladu s načelima tržišnog gospodarstva, na način na koji bi djelovalo poduzeće u privatnom vlasništvu.

 1. Intelektualno vlasništvo

EU i Novi Zeland postigli su dogovor o sveobuhvatnim odredbama o intelektualnom vlasništvu za učinkovitu zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva kojima se potiču inovacije i kreativnost za odgovarajuće industrije. Sporazum uključuje odredbe o autorskom pravu i srodnim pravima, žigovima, industrijskom dizajnu, biljnim sortama i zaštiti neobjavljenih informacija, kao i čvrste odredbe o provedbi prava intelektualnog vlasništva, uključujući granične mjere. Kad je riječ o oznakama zemljopisnog podrijetla, sporazumom se štiti cijeli popis vina i jakih alkoholnih pića iz EU-a i 163 najpoznatije oznake zemljopisnog podrijetla prehrambenih proizvoda iz EU-a te se predviđa mogućnost dodavanja dodatnih oznaka zemljopisnog podrijetla u budućnosti. To će učiniti ilegalnim prodavati imitacije.

 1. Trgovina i održivi razvoj

Sporazum uključuje posebno poglavlje o trgovini i održivom razvoju koje obuhvaća rad, osnaživanje žena te pitanja okoliša i klime. Nadalje, u poglavlju o trgovini i održivom razvoju prvi se put u trgovinskom sporazumu EU-a predviđa mogućnost trgovinskih sankcija kao krajnje mjere u slučaju ozbiljnih kršenja temeljnih obveza u pogledu trgovine i održivog razvoja. Njome se štiti pravo obiju strana na donošenje propisa i zabranjuje se strankama da oslabe ili ne provode svoje zakone kako bi potaknule trgovinu ili ulaganja. Sporazumom se organizacijama civilnog društva nudi aktivna uloga u praćenju provedbe sporazuma.

 1. Maora

EU i Novi Zeland prepoznaju važnost toga da svi Novozelanđani, uključujući Maore, mogu imati koristi od trgovinskih i ulagačkih mogućnosti koje sporazum donosi. Posebnim odredbama osigurava se olakšavanje suradnje u trgovini maorskim proizvodima i razmjena informacija.

 1. Uključivanje civilnog društva

Sporazumom se civilnom društvu daje istaknuta uloga u njegovoj provedbi, među ostalim u pogledu odredbi o trgovini i održivom razvoju. EU i Novi Zeland obavješćivat će nevladine organizacije, poslovne organizacije i organizacije poslodavaca te sindikate koji djeluju u području gospodarstva, održivog razvoja, socijalnih pitanja, ljudskih prava, okoliša i drugih pitanja o tome kako provode sporazum. Te skupine civilnog društva moći će izraziti svoja stajališta i doprinijeti raspravama o načinu provedbe trgovinskog dijela sporazuma.

 1. Dobra regulatorna praksa i regulatorna suradnja

Sporazumom se promiče transparentnost regulatornog postupka, čime se osigurava dostupnost pravodobnih informacija uz javna savjetovanja, procjene učinka predloženih regulatornih mjera i preispitivanja regulatornih mjera. Osim toga, Novi Zeland i EU mogu surađivati na regulatornim aktivnostima od zajedničkog interesa.

 1. Mala i srednja poduzeća

Sporazumom se rješavaju posebne potrebe malih i srednjih poduzeća (MSP-ova). Njome se od obiju strana zahtijeva da na određenim internetskim stranicama za MSP-ove dostave informacije o pristupu tržištu te se na svakoj strani uspostavlja „kontaktna točka za MSP-ove” koja će surađivati na utvrđivanju načina na koje ta poduzeća mogu iskoristiti mogućnosti koje nudi sporazum.

 1. Energija i sirovine

Poglavljem o energiji i sirovinama dopunjuju se odredbe iz drugih poglavlja relevantnih za energiju (roba, usluge i ulaganja, tehničke prepreke trgovini, poduzeća u državnom vlasništvu, javna nabava) jer se osigurava znatna vrijednost u nizu područja. Tim se poglavljem zabranjuju izvozni monopoli za energiju ili sirovine, neopravdane državne intervencije u određivanje cijena energenata i sirovina te izvoz ili određivanje dvostrukih cijena ako bi izvozne cijene bile više od domaćih cijena.

 1. Rješavanje sporova

Sporazumom se uspostavlja pravedan, učinkovit i djelotvoran mehanizam za rješavanje sporova koji mogu nastati u vezi s tumačenjem i primjenom njegovih odredaba. Među ostalim uključuje neovisne članove povjerenstva te propisani postupak i transparentnost koji uključuju otvorena saslušanja, objavu odluka i mogućnost da zainteresirane strane dostave stajališta u pisanom obliku.

Informativni članci

Vodiči

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice