Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u New Zealand

Il-ftehim ineħħi d-dazji doganali u l-burokrazija li jiffaċċjaw il-kumpaniji Ewropej meta jesportaw lejn in-New Zealand.

Daqqa t’għajn lejn il-ftehim

Il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u New Zealand, iffirmat fi Brussell fid-9 ta’ Lulju 2023, ser jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Mejju 2024.

Aktar informazzjoni

Jekk jogħġbok kun af li l-informazzjoni f’din il-paġna ġiet prodotta fl-2022. Huwa importanti li wieħed jinnota li minħabba n-natura dinamika tar-relazzjonijiet kummerċjali, parti mid-data tista’ ma tibqax attwali. Għal aktar dettalji dwar il-ftehim kummerċjali bejn l-UE u New Zealand, irreferi għall- elementi ewlenin tal-ftehim kummerċjali bejn l-UE u New Zealand.

Biex tesplora t-test komprensiv tal-ftehim, tinnaviga lejn l- UE-New Zealand: It-test tal-ftehim. It-test huwa maqsum b’mod konvenjenti f’kapitoli u annessi għal konsultazzjoni faċli.

Punti ewlenin

Il-kummerċ bilaterali attwali tal-UE ma’ New Zealand diġà jammonta għal EUR 7.8 biljun fis-sena għall-prodotti u EUR 3.7 biljun għas-servizzi. l-UE tesporta prodotti lejn New Zealand b’valur ta’ EUR 5.5 biljun fis-sena u timporta prodotti minn New Zealand ta’ EUR 2.3 biljun li jirriżultaw f’surplus kummerċjali għall-UE ta’ EUR 3.2 biljun.

Fir-rigward tas-servizzi, l-UE tesporta aktar mid-doppju ta’ kemm timporta: EUR 2.6 biljun ta’ servizzi pprovduti minn ditti tal-UE lil klijenti fi New Zealand meta mqabbla ma’ EUR 1.1 biljun f’servizzi mogħtija lil klijenti tal-UE minn ditti minn New Zealand.

Skont valutazzjoni tal-impatt dwar l-FTA, il-kummerċ bejn New Zealand u l-UE huwa mistenni li jiżdied bi 30 %, bit-tneħħija tat-tariffi biss li jiffrankaw lin-negozji EUR 140 miljun f’dazji fis-sena. Barra minn hekk, il-flussi ta’ investiment tal-UE fi New Zealand jistgħu jiżdiedu b’aktar minn 80 %.

Il-ftehim:

 • joħloq opportunitajiet ekonomiċi sinifikanti għall-kumpaniji, il-bdiewa u l-konsumaturi;
 • jirrispetta l-Ftehim ta’ Pariġi dwar il-Klima u d-drittijiet ewlenin tax-xogħol, infurzabbli permezz ta’ sanzjonijiet kummerċjali bħala l-aħħar għażla, u
 • simenti l-UE torbot ma’ alleat tal-istess fehma fir-reġjun Indo-Paċifiku ekonomikament dinamiku.

Elementi ewlenin tal-ftehim

 1. Kummerċ ta’ oġġetti

Il-ftehim ineħħi d-dazji fuq il-prodotti kollha tal-UE esportati lejn New Zealand mad-dħul fis-seħħ tiegħu, inkluż fuq ikel u xorb u dazji partikolarment għoljin fuq prodotti industrijali. Telimina wkoll jew tnaqqas sostanzjalment id-dazji tal-UE fuq il-biċċa l-kbira tal-prodotti tan-New Zealand esportati lejn l-UE.

 1. Regoli tal-Oriġini

l-UE u New Zealand qablu dwar ir-regoli tal-oriġini, li jiżguraw li l-prodotti pproċessati b’mod sinifikanti f’waħda mill-partijiet biss ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-preferenzi tariffarji tal-ftehim. Id-dokumentazzjoni tal-oriġini hija bbażata fuq l-awtoċertifikazzjoni min-negozji. Il-verifika hija bbażata fuq kuntatti mal-importatur mid-dwana lokali u tista’ tkun segwita minn kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali.

 1. Faċilitazzjoni tad-Dwana u tal-Kummerċ

l-UE u New Zealand jistinkaw biex jipprovdu proċeduri doganali effiċjenti lin-negozjanti, b’dispożizzjonijiet adegwati li jiżguraw it-trasparenza tal-leġiżlazzjoni, il-formoli, il-proċeduri li għandhom jiġu osservati fil-fruntiera, l-aċċess faċli għall-informazzjoni dwar it-tariffi applikati, l-aċċess għall-punti ta’ kuntatt f’każ ta’ mistoqsijiet u l-konsultazzjoni tan-negozju qabel l-adozzjoni ta’ leġiżlazzjonijiet doganali ġodda.

 1. Rimedji għall-Kummerċ

Il-ftehim jikkonferma l-possibbiltà li jiġi ttrattat kwalunkwe kummerċ inġust bejn il-partijiet bl-użu tal-istrumenti għad-difiża tal-kummerċ (anti-dumping, antisussidji, salvagwardji globali). Il-ftehim jinkludi wkoll mekkaniżmu ta’ salvagwardja bilaterali, li jippermetti lill-UE u lil New Zealand jimponu miżuri temporanji f’każ li żieda sinifikanti fl-importazzjonijiet preferenzjali tikkawża, jew thedded li tikkawża, dannu serju lill-industrija domestika tagħhom.

 1. Miżuri sanitarji u fitosanitarji

Il-kapitolu dwar kwistjonijiet Sanitarji u Fitosanitarji (SPS), li jkopri s-sikurezza tal-ikel, is-saħħa tal-annimali u tal-pjanti, ir-reżistenza antimikrobika (AMR) u l-frodi fil-prodotti bażiċi nnegozjati jżomm standards għoljin. Il-ftehim jafferma mill-ġdid il-prinċipji tal-Ftehim SPS tad-WTO, inkluż il-“prinċipju ta’ prekawzjoni”, li jfisser li l-awtoritajiet pubbliċi għandhom dritt legali li jaġixxu biex jipproteġu s-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, jew l-ambjent, fid-dawl ta’ riskju perċepit anki meta l-analiżi xjentifika ma tkunx konklużiva.

 1. Sistemi tal-ikel sostenibbli

l-UE u New Zealand jikkooperaw fit-tisħiħ tal-politiki u fid-definizzjoni ta’ programmi li jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ sistemi tal-ikel sostenibbli, inklużivi, tajbin għas-saħħa u reżiljenti u biex jimpenjaw ruħhom b’mod konġunt fit-tranżizzjoni lejn sistemi tal-ikel sostenibbli.

 1. Il-Benesseri tal-Annimali

l-UE u New Zealand jimpenjaw ruħhom li jikkooperaw bilateralment u internazzjonalment biex jippromwovu l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ standards tal-benessri tal-annimali bbażati fuq ix-xjenza.

 1. Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ

Il-ftehim jippromwovi t-trasparenza u l-użu ta’ standards internazzjonali biex jiffaċilita l-aċċess għas-suq filwaqt li jissalvagwardja l-livelli ta’ protezzjoni li kull parti tqis xierqa. Il-kumpaniji tal-UE jistgħu jagħtu prova tal-konformità mar-regolamenti tekniċi ta’ New Zealand permezz ta’ valutazzjonijiet tal-konformità mwettqa fl-UE minn korpi rikonoxxuti għal ċerti setturi. In-New Zealand qablet li taċċetta ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE għall-vetturi bil-mutur u ħafna kategoriji minn dawn approvati fl-UE ma jeħtiġux aktar ċertifikazzjoni. Ir-rekwiżiti tal-immarkar u t-tikkettar jistgħu jitwettqu wkoll fit-territorju tal-parti importatriċi, u ż-żewġ naħat jistgħu jikkooperaw dwar kwistjonijiet ta’ sorveljanza tas-suq. Il-ftehim jinkludi dispożizzjonijiet speċjali dwar l-inbid u l-ispirti biex jipprovdu pjattaforma għall-promozzjoni ta’ standards fil-produzzjoni u t-tikkettar tal-inbid, sabiex tiżdied il-konverġenza ta’ dawk l-istandards.

 1. Il-liberalizzazzjoni tal-investiment u l-kummerċ fis-servizzi

Il-ftehim jiżgura kundizzjonijiet ekwi bejn il-fornituri tas-servizzi tal-UE u l-kompetituri tagħhom fi New Zealand. Is-servizzi koperti jinkludu firxa wiesgħa ta’ setturi u jeżistu dispożizzjonijiet regolatorji speċifiċi għas-settur għas-servizzi ta’ konsenja, it-telekomunikazzjoni, is-servizzi finanzjarji u s-servizzi tat-trasport marittimu internazzjonali. Il-ftehim fih ukoll dispożizzjonijiet dwar il-moviment ta’ professjonisti għal skopijiet ta’ negozju, bħal maniġers jew speċjalisti li l-kumpaniji tal-UE jpoġġu lis-sussidjarji tagħhom fi New Zealand u l-membri tal-familja tagħhom.

 1. Kummerċ Diġitali

Il-ftehim jiżgura l-prevedibbiltà u ċ-ċertezza legali għan-negozji u ambjent online sigur għall-konsumaturi li jinvolvu ruħhom fi tranżazzjonijiet kummerċjali diġitali bejn il-fruntieri u jneħħi l-ostakli u jipprevjeni d-diskriminazzjoni bejn l-attivitajiet online u offline. Tiffaċilita l-flussi transfruntiera tad-data billi tipprovdi projbizzjoni ta’ rekwiżiti mhux ġustifikati ta’ lokalizzazzjoni tad-data filwaqt li tippreserva livell għoli ta’ protezzjoni tad-data personali u tal-privatezza li hija kontributur importanti għall-fiduċja fl-ambjent diġitali.

 1. Moviment tal-kapital, pagamenti u trasferimenti u miżuri temporanji ta’ salvagwardja

Dan il-kapitolu jiddikjara li jekk ċerta tranżazzjoni tiġi liberalizzata skont il-ftehim (eż. l-istabbiliment ta’ intrapriża ta’ investiment dirett barrani) allura l-flus meħtieġa għat-tranżazzjoni jridu jiġu ttrasferiti wkoll (eż. il-kontribuzzjoni tal-investitur għall-kapital tal-affiljat barrani, pagamenti fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet oħra, bħall-kummerċ f’oġġetti). Fl-istess ħin, dan il-kapitolu jippermetti liż-żewġ naħat jieħdu miżuri jekk ikun meħtieġ, meta japplikaw il-liġijiet u r-regolamenti tiegħu pereżempju fir-rigward tal-falliment, in-negozjar jew in-negozjar f’titoli.

 1. Akkwist tal-gvern

l-UE u New Zealand jiftħu b’mod reċiproku s-swieq tal-akkwist tagħhom lil hinn minn dak li diġà huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA) tad-WTO. In-New Zealand tippermetti lill-kumpaniji tal-UE jitfgħu offerti, fuq l-istess livell mal-kumpaniji lokali, għal kuntratti mal-awtoritajiet pubbliċi kollha li l-akkwist tagħhom huwa rregolat mir-regoli tal-akkwist. Min-naħa tagħha, l-UE tiftaħ għall-fornituri u l-fornituri tas-servizzi ta’ New Zealand l-akkwist tal-prodotti u s-servizzi kollha mill-awtoritajiet tal-gvern ċentrali li kienu għadhom ma ġewx koperti taħt il-FAP, l-akkwist ta’ oġġetti relatati mas-saħħa (farmaċewtiċi u apparat mediku) minn entitajiet tal-gvern reġjonali, u l-akkwist ta’ fornituri ta’ servizzi pubbliċi li joperaw fl-oqsma tal-portijiet u l-ajruporti.

 1. Imġiba antikompetittiva u kontroll tal-amalgamazzjonijiet

l-UE u New Zealand qablu li l-liġijiet effettivi dwar il-kompetizzjoni għandhom jinżammu fiż-żewġ ġurisdizzjonijiet, li huma implimentati minn awtoritajiet operazzjonalment indipendenti. Dawn l-awtoritajiet għandhom jaġixxu b’mod trasparenti u mhux diskriminatorju, filwaqt li jirrispettaw id-drittijiet tad-difiża. Il-ftehim jipprevedi wkoll kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet.

 1. Sussidji

l-UE u New Zealand jirrikonoxxu li ċerti sussidji jistgħu jfixklu l-funzjonament xieraq tas-swieq u jagħmlu ħsara lill-ambjent, u għal dak l-għan qablu li fil-prinċipju ma għandu jingħata l-ebda sussidju li jaffettwa b’mod negattiv il-kompetizzjoni jew il-kummerċ jew li jagħmel ħsara lill-ambjent. Barra minn hekk, l-UE u New Zealand qablu dwar mekkaniżmu ta’ trasparenza komprensiv li permezz tiegħu s-sussidji mogħtija kemm lill-fornituri tal-prodotti kif ukoll tas-servizzi għandhom isiru pubbliċi.

 1. Intrapriżi tal-Istat

Il-ftehim jistabbilixxi regoli vinkolanti dwar l-imġiba ta’ intrapriżi tal-istat, monopolji deżinjati u intrapriżi mogħtija privileġġi esklussivi jew speċjali (SOEs). Ir-regoli jiżguraw kundizzjonijiet ekwi billi jirrikjedu li l-SOEs jaġixxu skont kunsiderazzjonijiet kummerċjali u n-nondiskriminazzjoni. Dan ifisser li d-deċiżjonijiet ta’ xiri u bejgħ tal-SOEs iridu jkunu motivati kummerċjalment, skont il-prinċipji tal-ekonomija tas-suq b’mod li intrapriża privata taġixxi.

 1. Proprjetà Intellettwali

l-UE u New Zealand qablu dwar dispożizzjonijiet komprensivi dwar il-proprjetà intellettwali (PI) għall-protezzjoni u l-infurzar effettivi tad-drittijiet tal-PI li jinkoraġġixxu l-innovazzjoni u l-kreattività għall-industriji rispettivi. Il-ftehim jinkludi dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati, trademarks, disinji industrijali, varjetajiet ta’ pjanti u l-protezzjoni ta’ informazzjoni mhux żvelata, kif ukoll dispożizzjonijiet solidi dwar l-infurzar tal-PI, inklużi miżuri dwar il-fruntieri. Fir-rigward tal-indikazzjonijiet ġeografiċi (IĠ), il-ftehim jipproteġi l-lista sħiħa ta’ nbejjed u spirti tal-UE u 163 tal-aktar IĠ tal-ikel tal-UE magħrufa, u jipprevedi l-opportunità li jiżdiedu aktar IĠs fil-futur. Dan se jagħmilha illegali li jinbiegħu imitazzjonijiet.

 1. Il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli

Il-ftehim jinkludi kapitolu ddedikat dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli (TSD) li jkopri x-xogħol, l-emanċipazzjoni tan-nisa kif ukoll kwistjonijiet ambjentali u klimatiċi. Barra minn hekk, għall-ewwel darba fil-ftehim kummerċjali tal-UE, il-kapitolu dwar it-TSD jipprevedi l-possibbiltà ta’ sanzjonijiet kummerċjali bħala kwistjoni tal-aħħar istanza, f’każ ta’ ksur serju tal-impenji ewlenin tat-TSD. Hija tipproteġi d-dritt taż-żewġ partijiet li jirregolaw u tipprojbixxi lill-partijiet milli jdgħajfu jew jonqsu milli jinfurzaw il-liġijiet tagħhom sabiex jinkoraġġixxu l-kummerċ jew l-investiment. Il-ftehim joffri lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili rwol attiv fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-ftehim.

 1. Maori

l-UE u New Zealand jirrikonoxxu l-importanza li n-New Zealanders kollha, inkluż Māori, jistgħu jibbenefikaw mill-opportunitajiet ta’ kummerċ u investiment li jġib miegħu l-ftehim. Dispożizzjonijiet speċjali jiżguraw l-iffaċilitar tal-kooperazzjoni dwar il-kummerċ fi prodotti tal-Māori u l-iskambju ta’ informazzjoni.

 1. l-involviment tas-soċjetà ċivili

Il-ftehim jagħti lis-soċjetà ċivili rwol prominenti fl-implimentazzjoni tiegħu, inkluż dwar id-dispożizzjonijiet dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli. l-UE u New Zealand ser iżommu lill-organizzazzjonijiet mhux governattivi, lin-negozji u lill-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem kif ukoll lit-trejdjunjins attivi fl-oqsma ekonomiċi, tal-iżvilupp sostenibbli, soċjali, tad-drittijiet tal-bniedem, ambjentali u kwistjonijiet oħra infurmati dwar kif qed jimplimentaw il-ftehim. Dawn il-gruppi tas-soċjetà ċivili ser ikunu jistgħu jesprimu l-fehmiet tagħhom u jipprovdu kontribut għad-diskussjonijiet dwar kif qed tiġi implimentata l-parti kummerċjali tal-ftehim.

 1. Prattiki Regolatorji Tajba u Kooperazzjoni Regolatorja

Il-ftehim jippromwovi t-trasparenza fil-proċess regolatorju, filwaqt li jiżgura li tkun disponibbli informazzjoni f’waqtha b’konsultazzjonijiet pubbliċi, valutazzjonijiet tal-impatt tal-miżuri regolatorji proposti u rieżamijiet tal-miżuri regolatorji. Barra minn hekk, in-New Zealand u l-UE jistgħu jikkooperaw fuq attivitajiet regolatorji ta’ interess reċiproku.

 1. Intrapriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju

Il-ftehim jindirizza l-ħtiġijiet speċifiċi tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs). Dan jirrikjedi li ż-żewġ partijiet jipprovdu informazzjoni dwar l-aċċess għas-suq fuq sit web speċifiku tal-SMEs u joħloq “Punt ta’ Kuntatt tal-SMEs” fuq kull naħa biex jikkoopera fl-identifikazzjoni ta’ modi biex dawn il-kumpaniji jibbenefikaw mill-opportunitajiet offruti mill-ftehim.

 1. Enerġija u Materja Prima

Il-kapitolu dwar l-Enerġija u l-Materja Prima jikkomplementa d-dispożizzjonijiet ta’ kapitoli oħra rilevanti għall-enerġija (oġġetti, servizzi u investiment, ostakli tekniċi għall-kummerċ, intrapriżi tal-istat, akkwist) billi jipprovdi valur sinifikanti f’għadd ta’ oqsma. Il-kapitolu jipprojbixxi l-monopolji tal-esportazzjoni għall-enerġija jew għall-materja prima, jipprojbixxi l-intervent mhux ġustifikat tal-gvern fl-iffissar tal-prezzijiet tal-prodotti tal-enerġija u tal-materja prima kif ukoll jipprojbixxi l-esportazzjoni jew l-ipprezzar doppju fejn il-prezzijiet tal-esportazzjoni jiġu stabbiliti ogħla mill-prezzijiet domestiċi.

 1. Soluzzjoni tat-Tilwim

Il-ftehim jistabbilixxi mekkaniżmu ġust, effiċjenti u effettiv biex jissolva t-tilwim li jista’ jinqala’ fir-rigward tal-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tiegħu. Fost affarijiet oħra jinkludi membri indipendenti tal-panel u proċess ġust u trasparenza li jinvolvu seduti miftuħa, il-pubblikazzjoni ta’ deċiżjonijiet, u l-opportunità għall-partijiet interessati li jippreżentaw fehmiet bil-miktub.

Skedi informattivi

Gwidi

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr