Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)

Tgħallem dwar il-Ftehim taż-ŻEE bejn 27 stat membru tal-UE u tliet pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA): L-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja.

Mad-daqqa T’għajn

Il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) iġib l-Islanda, il-Liechtenstein, u n-Norveġja (il-pajjiżi taż-ŻEE EFTA) fis-suq intern tal-UE, li jiggarantixxi l-moviment liberu tal-merkanzija, tas-servizzi, tan-nies u tal-kapital, kif ukoll politiki relatati unifikati (il-kompetizzjoni, it-trasport, l-enerġija, il-kooperazzjoni ekonomika u monetarja).

 • L-istess regoli u kundizzjonijiet japplikaw għan-negozji kollha fi ħdan iż-ŻEE. Il-leġiżlazzjoni tal-UE relatata mas-suq intern hija parti mil-leġiżlazzjoni tal-pajjiżi taż-ŻEE.

X’ikopri l-Ftehim ŻEE?

Minbarra l-impenji li jaqgħu taħt is-suq intern u l-politiki relatati tiegħu, il-Ftehim ŻEE jiżgura l-parteċipazzjoni ta’ tliet stati f’għadd ta’ programmi u aġenziji tal-UE fl-oqsma ta’:

 • riċerka u żvilupp (R & D)
 • l-edukazzjoni
 • politika soċjali
 • l-ambjent
 • il-protezzjoni tal-konsumatur
 • it-turiżmu
 • il-kultura

In-Norveġja, l-Iżlanda u l-Liechtenstein ma għandhomx aċċess formali għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE. Madankollu, huma kapaċi jipprovdu input matul il-fażijiet preparatorji. Pereżempju, huma għandhom id-dritt li jipparteċipaw fi gruppi ta’ esperti, kumitati tal-Kummissjoni u li jissottomettu kummenti dwar leġiżlazzjoni imminenti li għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

X’ma jkoprix il-Ftehim ŻEE?

Il-Ftehim taż-ŻEE ma jkoprix il-politiki tal-UE li ġejjin:

 • Politiki Komuni għall-Agrikoltura u s-Sajd (għalkemm il-Ftehim fih dispożizzjonijiet dwar diversi aspetti tal-kummerċ fi prodotti agrikoli u tal-ħut);
 • L-Unjoni doganali;
 • Il-politika Kummerċjali Komuni;
 • Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni;
 • Il-ġustizzja u l-Affarijiet Interni (minkejja li l-pajjiżi tal-EFTA huma parti miż-żona Schengen);
 • njoni Ekonomika u Monetarja (UEM).

Kummerċ ta’ Prodotti

Il-Ftehim ŻEE jipprevedi livell għoli ta’ liberalizzazzjoni tal-kummerċ madwar il-biċċa l-kbira tas-setturi. Madankollu, l-agrikoltura u s-sajd mhumiex koperti mill-Ftehim ŻEE.

Prodotti Agrikoli

Il-Protokoll 3 għall-Ftehim ŻEE jistabbilixxi sistema ta’ kumpens għall-prezzijiet għall-prodotti agrikoli pproċessati. Din is-sistema għandha l-għan li tikkumpensa għad-differenzi fil-prezzijiet tal-prodotti agrikoli bażiċi fi ħdan iż-ŻEE. Hija tikseb dan billi tagħti sussidji fuq l-esportazzjonijiet u tiġbor id-dazji doganali fuq l-importazzjonijiet. Is-sussidji u d-dazji doganali huma kkalkulati fuq il-bażi ta’ prezzijiet ta’ referenza miftiehma mill-Partijiet Kontraenti. Il-Protokoll 3 ma japplikax għal-Liechtenstein.

Ħut

L-Istati tal-EFTA taż-ŻEE ma jiħdux sehem fil-Politika Komuni tas-Sajd tal-UE. L-Islanda u n-Norveġja joħorġu l-kwoti tas-sajd proprji tagħhom u jżommu ċerti restrizzjonijiet fuq is-sjieda u l-istabbiliment fis-settur tas-sajd.

Fuq il-bażi tal-Ftehim taż-ŻEE u ftehimiet bilaterali addizzjonali, id-dazji fuq il-biċċa l-kbira tat-tipi ta’ prodotti ta’ ħut abjad ġew aboliti. Barra minn hekk, hemm tnaqqis sostanzjali fid-dazji doganali għal ħut ieħor u prodotti tal-ħut ipproċessati. Madankollu, il-Ftehim ŻEE ma jipprovdix għal tnaqqis fid-dazji doganali għal xi wħud mill-ispeċijiet l-aktar importanti fl-Islanda u fin-Norveġja.

Għalhekk, il-Ftehim ŻEE ma jżommx lill-UE milli tapplika miżuri ta’ salvagwardja, bħal dazji antidumping u miżuri kumpensatorji, fuq il-prodotti tal-ħut.

It-tariffi

 • Il-prodotti kollha li joriġinaw miż-ŻEE, għajr ċertu ħut u prodotti agrikoli u skont ir-regoli ta’ oriġini, jistgħu jiġu nnegozjati mingħajr tariffi fi ħdan iż-ŻEE.
 • Madankollu, l-UE u l-pajjiżi tal-EFTA taż-ŻEE japplikaw tariffi differenti għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi.
 • Iċċekkja t-tariffi li japplikaw għall-prodott tiegħek fl-Assistent Il-Kummerċ Tiegħi

Regoli ta’ l-oriġini

Sabiex prodott jikseb trattament preferenzjali skont il-Ftehim taż-ŻEE, irid joriġina fiż-ŻEE. Għalhekk, il-Ftehim ŻEE fih regoli ta’ oriġini li jiddeterminaw sa liema punt prodott għandu jiġi prodott jew ipproċessat fiż-ŻEE sabiex jinkiseb l-istatus ta’ prodott ta’ oriġini preferenzjali taż-ŻEE.

Qabel ma tesporta/timporta, kun ċert li:

 • Iċċekkja r-regoli tal-oriġini li japplikaw għall-prodott tiegħek fl-Assistent Il-Kummerċ Tiegħi
 • Ikkonsulta l-awtoritajiet doganali tiegħek.

Rekwiżiti tal-prodott

L-oġġetti jistgħu jiċċirkolaw b’mod ħieles bejn l-UE u l-pajjiżi l-oħra taż-ŻEE. Ir-rekwiżiti tal-prodotti bejn il-pajjiżi taż-ŻEE (inkluża l-UE) huma jew:

 • Armonizzati u identiċi, minħabba li r-regoli adottati fil-livell Ewropew li japplikaw madwar iż-ŻEE kollha ħadu post ir-regolamenti dwar il-prodotti nazzjonali. Għalhekk, l-oġġetti jistgħu jiċċirkolaw mingħajr approvazzjoni jew ittestjar addizzjonali.
 • Mhux armonizzati iżda r-rikonoxximent reċiproku japplika. Għalhekk, prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat taż-ŻEE jistgħu jiġu kkummerċjalizzati fl-Istati kollha l-oħra taż-ŻEE, anke jekk il-prodott ma jkunx konformi b’mod sħiħ mar-regoli tekniċi tal-Istat taż-ŻEE li jkun qed jimporta.

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • Tgħallem dwar ir-rekwiżiti, ir-regoli u l-proċeduri tekniċi li l-prodotti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fiż-Żona Ekonomika Ewropea.
 • Fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tagħha fl-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tagħha. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittixha bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix inkorporata.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

 • Il-kwistjonijiet veterinarji u fitosanitarji huma koperti mill-Anness I tal-Ftehim ŻEE u l-leġiżlazzjoni dwar l-ikel hija koperta mill-Kapitolu XII tal-Anness II. Il-leġiżlazzjoni dwar kwistjonijiet ta’ ikel u veterinarji ma tapplikax għal-Liechtenstein, li, minħabba l-unjoni doganali tagħha mal-Isvizzera, japplika d-dispożizzjonijiet veterinarji stabbiliti fil-Ftehim Svizzera-UE dwar l-Agrikoltura.
 • L-UE u l-Istati tal-EFTA taż-ŻEE ma għandhomx leġiżlazzjoni kompletament armonizzata rigward l-impjanti. Il-Ftehim taż-ŻEE fih leġiżlazzjoni dwar iż-żrieragħ tal-pjanti, koperta mill-Kapitolu III tal-Anness I (kwistjonijiet fitosanitarji), bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati mal-importazzjonijiet u mal-kontroll tal-fruntieri.
 • Tgħallem dwar l-istandards tas-saħħa, tas-sikurezza, sanitarji u fitosanitarji li l-oġġetti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea.
 • Fittex ir-regoli dwar is-saħħa, is-sikurezza u l-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fl-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tagħha. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittixha bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix inkorporata.

Dokumenti ta’ approvazzjoni doganali u proċeduri

 • L-Unjoni Doganali tal-UE ma testendix għan-Norveġja, il-Liechtenstein u l-Iżlanda. Il-fruntieri u l-proċeduri doganali għadhom fis-seħħ bejn dawn il-pajjiżi u l-UE.
 • Għal xi prodotti meqjusa bħala ta’ riskju għoli, Korp ta’ Valutazzjoni tal-Konformità (CAB) huwa meħtieġ li jivvaluta jekk prodott jikkonformax maċ-ċertifikazzjoni tal-Prodott applikabbli mwettqa minn CAB magħżula minn Stat taż-ŻEE wieħed huwa rikonoxxut fiż-ŻEE kollha.
 • Skopri dwar dokumenti ta’ approvazzjoni doganali u proċeduri oħra meħtieġa għall-importazzjoni fiż-Żona Ekonomika Ewropea.
  • Proprjetà Intellettwali (IP) u Indikazzjonijiet Ġeografiċi (GI)
 • Il-Ftehim taż-ŻEE fih dispożizzjonijiet armonizzati dwar l-IPR u jiżgura livell għoli ta’ protezzjoni tad-drittijiet industrijali (invenzjonijiet, disinji, trademarks, eċċ) u drittijiet tal-awtur (mużika, films, midja tal-istampar, softwer, eċċ.) fl-Istati kollha taż-ŻEE.
 • Ir-regoli jinkludu wkoll il-prinċipju tal-eżawriment reġjonali tal-IPR, applikabbli fiż-ŻEE kollha. Fil-prattika, ladarba prodott ikun tqiegħed fis-suq fiż-ŻEE minn detentur tad-dritt (jew bil-kunsens tiegħu), dan tal-aħħar ma jkunx jista’ jistrieħ fuq id-dritt esklużiv tiegħu li jipprevjeni l-importazzjoni ta’ tali prodotti minn Stat taż-ŻEE ieħor.
 • Skont l-Artikolu 65(2) tal-Ftehim taż-ŻEE, il-leġiżlazzjoni dwar il-proprjetà intellettwali hija inkorporata fl-Anness XVII. Madankollu, mhux l-inizjattivi kollha tal-UE f’dan il-qasam ġew inkorporati.
 • Skopri aktar dwar il-leġiżlazzjoni dwar il-Proprjetà Intellettwali u l-IE fl-UE, kif ukoll il-politika tal-UE dwar l-IPR lejn il-kummerċ.

Il-kummerċ tas-Servizzi

Sib aktar tagħrif dwar ir-regoli, ir-regolamenti u l-faċilitajiet għall-kummerċ fis-servizzi

L-akkwist Pubbliku

Il-Ftehim taż-ŻEE stabbilixxa suq uniku fl-akkwist pubbliku li jiswa madwar 18 % tal-PDG taż-ŻEE. Għalhekk, hemm opportunitajiet sinifikanti għall-kumpaniji fi ħdan iż-ŻEE minħabba li jistgħu jikkompetu għal kuntratti tal-gvern fis-Suq Intern kollu.

Sib informazzjoni ġenerali dwar il-leġiżlazzjoni tal-akkwist pubbliku, ir-regoli u l-aċċess għal swieq differenti. Sib Informazzjoni Speċifika dwar is-suq tal-UE tal-akkwist pubbliku.

L-investiment

Sib informazzjoni ġenerali biex tippermetti l-investiment tiegħek barra pajjiżek i. jekk qed tinvesti minn pajjiżi oħra fiż-ŻEE, sib informazzjoni speċifika.

Oħrajn (kompetizzjoni, TSD)

Kompetizzjoni

Sabiex tiġi żgurata ŻEE omoġenja b’kundizzjonijiet ugwali għall-kompetizzjoni, l-istess regoli tal-kompetizzjoni japplikaw għall-impriżi kollha fiż-ŻEE kollha. Ir-regoli dwar il-kompetizzjoni fis-Suq Intern ikopru erba’ oqsma ewlenin u huma identiċi fit-tliet Stati taż-ŻEE-EFTA u l-Istati Membri tal-UE. Dawn ir-regoli huma:

 • L-eliminazzjoni ta’ ftehimiet li jirrestrinġu l-kompetizzjoni u l-abbuż ta’ pożizzjoni dominanti (eż. ftehimiet dwar l-iffissar tal-prezzijiet bejn kompetituri)
 • Kontroll ta’ fużjonijiet bejn kumpaniji (eż. fużjoni bejn żewġ gruppi kbar li tirriżulta f’dominanza tas-suq tagħhom)
 • Il-liberalizzazzjoni ta’ setturi ekonomiċi monopolistiċi (eż. it-telekomunikazzjonijiet)
 • Projbizzjoni — soġġetta għal ċerti eċċezzjonijiet — ta’ għajnuna mill-istat li tfixkel il-kompetizzjoni billi tiffavorixxi b’mod selettiv ċerti ditti jew setturi industrijali nazzjonali.

Bħala riżultat tar-regoli stretti tal-kompetizzjoni inkorporati fil-Ftehim ŻEE, miżuri antidumping, dazji kumpensatorji u miżuri kummerċjali oħra huma, bħala regola ġenerali, ipprojbiti bejn l-Istati taż-ŻEE.

Għajnuna mill-Istat

F’konformità mat-Trattati tal-UE, il-Ftehim taż-ŻEE ġeneralment jipprojbixxi kwalunkwe miżura li tista’ tiġi identifikata bħala għajnuna mill-Istat, inklużi għotjiet, self b’imgħax baxx u konċessjonijiet ta’ taxxa, li jistgħu jfixklu l-kummerċ. Madankollu, ċerti kunsiderazzjonijiet politiċi, ekonomiċi u soċjali jistgħu jwasslu għal eċċezzjonijiet għal din il-projbizzjoni.

Links u dokumenti siewja

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr