Aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

Lær om EØS-aftalen mellem 27 EU-medlemsstater og tre lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA): Island, Liechtenstein og Norge.

Et overblik

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) bringer Island, Liechtenstein og Norge (EØS/EFTA-landene) ind på EU's indre marked og garanterer fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital samt fælles relaterede politikker (konkurrence, transport, energi, økonomisk og monetært samarbejde).

 • De samme regler og betingelser gælder for alle virksomheder i EØS. EU-lovgivningen om det indre marked er en del af EØS-landenes lovgivning.

Hvad dækker EØS-aftalen?

Ud over de forpligtelser, der henhører under det indre marked og de dertil knyttede politikker, sikrer EØS-aftalen de tre staters deltagelse i en række af EU's programmer og agenturer inden for:

 • forskning og udvikling (F & D)
 • uddannelse
 • socialpolitik
 • miljø
 • forbrugerbeskyttelse
 • turisme
 • kultur

Norge, Island og Liechtenstein har ikke formelt adgang til EU's beslutningsproces. De er dog i stand til at komme med input i de forberedende faser. De har f.eks. ret til at deltage i ekspertgrupper, udvalg i Kommissionen og fremsætte bemærkninger til kommende lovgivning, der skal indarbejdes i EØS-aftalen.

Hvad dækker EØS-aftalen?

EØS-aftalen omfatter ikke følgende EU-politikker:

 • Den fælles landbrugs- og fiskeripolitik (selv om aftalen indeholder bestemmelser om forskellige aspekter af handelen med landbrugsprodukter og fiskerivarer)
 • Toldunionen
 • Den fælles handelspolitik;
 • Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • Retlige og indre anliggender (selv om EFTA-landene er en del af Schengenområdet)
 • den Økonomiske og Monetære Union (ØMU)

Varehandel

EØS-aftalen fastsætter en høj grad af handelsliberalisering på tværs af de fleste sektorer. Landbrug og fiskeri er imidlertid ikke omfattet af EØS-aftalen.

Landbrugsprodukter

I protokol 3 til EØS-aftalen fastsættes en prisgodtgørelsesordning for forarbejdede landbrugsprodukter. Formålet med denne ordning er at kompensere for forskelle i priserne på basislandbrugsprodukter i EØS. Dette opnås ved at yde subsidier i forbindelse med eksport og opkrævning af told på import. Subsidierne og tolden beregnes på grundlag af de referencepriser, som de kontraherende parter er nået til enighed om. Protokol 3 gælder ikke for Liechtenstein.

Fisk

EØS-EFTA-staterne deltager ikke i EU's fælles fiskeripolitik. Island og Norge udsteder deres egne fiskekvoter og opretholder visse restriktioner på ejerskab og etablering i fiskerisektoren.

På grundlag af EØS-aftalen og yderligere bilaterale aftaler er tolden på de fleste typer af hvide fiskeprodukter blevet afskaffet. Der er desuden betydelige toldnedsættelser for andre fisk og forarbejdede fiskeprodukter. EØS-aftalen tager imidlertid ikke hensyn til toldnedsættelser for nogle af de vigtigste arter i Island og Norge.

Derfor er EØS-aftalen ikke til hinder for, at EU anvender beskyttelsesforanstaltninger, såsom antidumpingtold og udligningsforanstaltninger over for fiskevarer.

Tariffer

 • Alle produkter med oprindelse i EØS, bortset fra visse fisk og landbrugsprodukter og i overensstemmelse med oprindelsesreglerne, kan handles uden told inden for EØS.
 • EU og EØS/EFTA-landene anvender imidlertid forskellige toldsatser på import fra tredjelande.
 • Tjek, hvilke takster der gælder for dit produkt i My Trade Assistent

Oprindelsesregler

For at et produkt kan opnå præferencebehandling i henhold til EØS-aftalen, skal det have oprindelse i EØS. EØS-aftalen indeholder derfor oprindelsesregler, der bestemmer, i hvilket omfang et produkt skal fremstilles eller forarbejdes inden for EØS for at opnå status som produkt af præferenceoprindelse i EØS.

Før du eksporterer/importerer, skal du sikre dig, at du:

 • Tjek de oprindelsesregler, der gælder for dit produkt i My Trade Assistent
 • Konsulter dine toldmyndigheder.

Produktkrav

Varer kan cirkulere frit mellem EU og de øvrige EØS-lande. Produktkrav mellem EØS-lande (herunder EU) er enten:

 • Harmoniseret og identisk, fordi regler, der er vedtaget på europæisk plan, og som gælder i hele EØS, har erstattet de nationale produktbestemmelser. Varer kan derfor cirkulere uden yderligere godkendelse eller prøvning.
 • Ikke harmoniseret, men gensidig anerkendelse. Produkter, der markedsføres lovligt i en EØS-stat, kan derfor markedsføres i alle andre EØS-stater, også selv om produktet ikke er i fuld overensstemmelse med den importerende EØS-stats tekniske forskrifter.

Tekniske forskrifter og krav

 • Læs om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
 • Søg efter de særlige regler og forskrifter, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland i My Trade Assistent. For at se krav til dit produkt skal du først angive sin toldkodeks. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav

 • Dyre- og plantesundhed er omfattet af bilag I til EØS-aftalen, og fødevarelovgivningen er omfattet af bilag II, kapitel XII. Lovgivningen om fødevarer og veterinære spørgsmål gælder ikke for Liechtenstein, som på grund af sin toldunion med Schweiz anvender veterinærbestemmelserne i aftalen mellem Schweiz og EU om landbrug.
 • EU og EØS-EFTA-staterne har ikke fuldt harmoniseret lovgivning vedrørende planter. EØS-aftalen indeholder lovgivning om plantefrø, der er omfattet af kapitel III i bilag I (plantesundhed), med undtagelse af bestemmelserne om import og grænsekontrol.
 • Læs om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder, som varer skal opfylde for at blive importeret i EU.
 • Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland i My Trade Assistent. For at se krav til dit produkt skal du først angive sin toldkodeks. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Dokumenter og procedurer for toldbehandling

 • EU's toldunion omfatter ikke Norge, Lichtenstein og Island. Der er fortsat grænser og procedurer for toldgrænser mellem disse lande og EU.
 • For nogle produkter, der anses for at være store risici, skal et overensstemmelsesvurderingsorgan (CAB) vurdere, om et produkt er i overensstemmelse med den gældende produktcertificering, der er gennemført af et overensstemmelsesvurderingsorgan udpeget af en EØS-stat, anerkendes i hele EØS.
 • Læs om andre tolddokumenter og -procedurer, der er nødvendige for import til Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
  • Intellektuelle ejendomsrettigheder og geografiske betegnelser
 • EØS-aftalen indeholder harmoniserede bestemmelser om intellektuelle ejendomsrettigheder og sikrer en høj grad af beskyttelse af industrielle rettigheder (opfindelser, design, varemærker osv.) og ophavsret (musik, film, trykte medier, software osv.) i alle EØS-stater.
 • Reglerne indeholder også princippet om regional konsumption af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der gælder i hele EØS. Når et produkt er blevet markedsført i EØS af en rettighedshaver (eller dennes samtykke), kan sidstnævnte i praksis ikke påberåbe sig sin eneret til at forhindre import af sådanne produkter fra en anden EØS-stat.
 • Lovgivning om intellektuel ejendomsret er baseret på EØS-aftalens artikel 65, stk. 2, i bilag XVII. Ikke desto mindre er ikke alle EU-initiativer på dette område blevet indarbejdet.
 • Få mere at vide om lovgivningen om intellektuel ejendomsret i EU og om EU's politik for intellektuelle ejendomsrettigheder på handelsområdet.

Handel med tjenesteydelser

Læs mere om regler, forskrifter og faciliteter for handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

EØS-aftalen etablerede et indre marked for offentlige indkøb til en værdi af ca. 18 % af EØS "BNP. Der er derfor betydelige muligheder for virksomheder inden for EØS, fordi de kan konkurrere om offentlige kontrakter i hele det indre marked.

Find generelle oplysninger om lovgivning om offentlige indkøb, regler og adgang til forskellige markeder. Find specifikke oplysninger om EU's marked for offentlige indkøb.

Investeringer

Find generelle oplysninger, der gør det muligt for din investering i udlandet i. hvis du investerer fra udlandet i EØS, finder du specifikke oplysninger.

Andre (konkurrence, TSD)

Konkurrence

For at sikre et ensartet EØS med lige konkurrencevilkår gælder de samme konkurrenceregler for alle virksomheder i hele EØS. Konkurrencereglerne i det indre marked dækker fire hovedområder og er identiske i de tre EØS-stater og EU's medlemsstater. Disse regler er:

 • Afskaffelse af konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling (f.eks. prisaftaler mellem konkurrenter)
 • Kontrol med fusioner mellem virksomheder (f.eks. en fusion mellem to store koncerner, der fører til, at de dominerer markedet)
 • Liberalisering af monopolistiske økonomiske sektorer (f.eks. telekommunikation)
 • Forbud — med visse undtagelser — af statsstøtte, der vil fordreje konkurrencen ved selektivt at begunstige visse virksomheder eller nationale industrisektorer.

Som følge af de strenge konkurrenceregler, der er indarbejdet i EØS-aftalen, er antidumpingforanstaltninger, udligningstold og andre handelsforanstaltninger generelt forbudt mellem EØS-stater.

Statsstøtte

I overensstemmelse med EU-traktaterne forbyder EØS-aftalen generelt alle foranstaltninger, der kan identificeres som statsstøtte, herunder tilskud, lån på lempelige vilkår og skattelettelser, som kan fordreje handelen. Visse politiske, økonomiske og sociale hensyn kan dog føre til undtagelser fra dette forbud.

Nyttige links og dokumenter

Del denne side:

Genveje