Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (EHP)

Informácie o Dohode o EHP medzi 27 členskými štátmi EÚ a tromi krajinami Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO): Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Stručný prehľad

Dohodou o Európskom hospodárskom priestore (EHP) sa Island, Lichtenštajnsko a Nórsko (krajiny EZVO, ktoré sú členmi EHP) dostávajú na vnútorný trh EÚ, čím sa zaručuje voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu, ako aj jednotné súvisiace politiky (hospodárska súťaž, doprava, energetika, hospodárska a menová spolupráca).

 • Rovnaké pravidlá a podmienky sa uplatňujú na všetky podniky v rámci EHP. Právne predpisy EÚ týkajúce sa vnútorného trhu sú súčasťou právnych predpisov krajín EHP.

Na čo sa Dohoda o EHP vzťahuje?

Okrem záväzkov, ktoré patria do vnútorného trhu a súvisiacich politík, Dohoda o EHP zabezpečuje účasť týchto troch štátov na viacerých programoch a agentúrach EÚ v týchto oblastiach:

 • výskum a vývoj
 • vzdelávanie
 • sociálna politika
 • životného prostredia,
 • ochrana spotrebiteľa,
 • cestovný ruch;
 • kultúra

Nórsko, Island a Lichtenštajnsko nemajú formálny prístup k rozhodovaciemu procesu EÚ. Môžu však poskytnúť vstupné informácie počas prípravných fáz. Majú napríklad právo zúčastňovať sa na práci expertných skupín, výborov Komisie a predkladať pripomienky k pripravovaným právnym predpisom, ktoré sa majú začleniť do Dohody o EHP.

Na čo sa Dohoda o EHP nevzťahuje?

Dohoda o EHP sa nevzťahuje na tieto politiky EÚ:

 • Spoločná poľnohospodárska politika a politika rybného hospodárstva (hoci dohoda obsahuje ustanovenia o rôznych aspektoch obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a produktmi rybného hospodárstva);
 • Colná únia;
 • Spoločná obchodná politika;
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika;
 • Spravodlivosť a vnútorné veci (aj keď krajiny EZVO sú súčasťou schengenského priestoru);
 • hospodárskej a menovej únie (EMU).

Obchod s tovarom

Dohoda o EHP stanovuje vysoký stupeň liberalizácie obchodu vo väčšine odvetví. Dohoda o EHP sa však nevzťahuje na poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo.

Poľnohospodárske produkty

Protokol 3 k Dohode o EHP stanovuje systém kompenzácie cien spracovaných poľnohospodárskych výrobkov. Cieľom tohto systému je kompenzovať rozdiely v cenách základných poľnohospodárskych výrobkov v rámci EHP. Dosahuje to poskytovaním subvencií na vývoz a vyberaním dovozného cla. Subvencie a clá sa vypočítavajú na základe referenčných cien dohodnutých zmluvnými stranami. Protokol 3 sa nevzťahuje na Lichtenštajnsko.

Ryba, rybný

Štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, sa nezúčastňujú na spoločnej rybárskej politike EÚ. Island a Nórsko vydávajú svoje vlastné rybolovné kvóty a zachovávajú určité obmedzenia vlastníctva a usadzovania sa v odvetví rybného hospodárstva.

Na základe Dohody o EHP a dodatočných dvojstranných dohôd sa zrušili clá na väčšinu druhov výrobkov z rýb s bielym mäsom. Okrem toho dochádza k podstatnému zníženiu ciel na iné ryby a spracované rybie produkty. Dohoda o EHP však nezabezpečuje zníženie ciel pre niektoré z najdôležitejších druhov na Islande a v Nórsku.

Dohoda o EHP preto nebráni EÚ v uplatňovaní ochranných opatrení, ako sú antidumpingové clá a vyrovnávacie opatrenia, na výrobky z rýb.

Sadzby

 • So všetkými výrobkami s pôvodom v EHP okrem určitých rýb a poľnohospodárskych výrobkov a v súlade s pravidlami pôvodu sa môže obchodovať bez ciel v rámci EHP.
 • Krajiny EÚ a EZVO, ktoré sú členmi EHP, však uplatňujú rôzne clá na dovoz z tretích krajín.
 • Overte si sadzby, ktoré sa uplatňujú na váš výrobok, u môjho obchodného asistenta

Pravidlá o pôvode

Na to, aby výrobok získal preferenčné zaobchádzanie podľa Dohody o EHP, musí mať pôvod v EHP. Dohoda o EHP preto obsahuje pravidlá pôvodu, ktoré určujú, do akej miery musí byť výrobok vyrobený alebo spracovaný v rámci EHP, aby získal štatút výrobku preferenčného pôvodu v EHP.

Pred vývozom/dovozom sa uistite, že:

Požiadaviek na výrobok

Tovar sa môže voľne pohybovať medzi EÚ a ostatnými krajinami EHP. Požiadavky na výrobky medzi krajinami EHP (vrátane EÚ) sú buď:

 • Harmonizované a identické, pretože pravidlá prijaté na európskej úrovni, ktoré sa uplatňujú v celom EHP, nahradili vnútroštátne predpisy o výrobkoch. Preto sa tovar môže pohybovať bez ďalšieho schválenia alebo testovania.
 • Neharmonizované, ale uplatňuje sa vzájomné uznávanie. Výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v jednom štáte EHP, sa preto môžu uvádzať na trh vo všetkých ostatných štátoch EHP, aj keď výrobok nie je úplne v súlade s technickými pravidlami dovážajúceho štátu EHP.

Technické pravidlá a požiadavky

 • Informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskeho hospodárskeho priestoru.
 • Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, na stránke Môj obchodný asistent. Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak colný kód nepoznáte, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Sanitárne a fytosanitárne požiadavky

 • Na veterinárne a fytosanitárne záležitosti sa vzťahuje príloha I k Dohode o EHP a na právne predpisy v oblasti potravín sa vzťahuje kapitola XII prílohy II. Právne predpisy o potravinách a veterinárnych záležitostiach sa nevzťahujú na Lichtenštajnsko, ktoré vzhľadom na svoju colnú úniu so Švajčiarskom uplatňuje veterinárne ustanovenia stanovené v Dohode medzi Švajčiarskom a EÚ o poľnohospodárstve.
 • EÚ a štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, nemajú plne harmonizované právne predpisy týkajúce sa zariadení. Dohoda o EHP obsahuje právne predpisy týkajúce sa osiva rastlín, na ktoré sa vzťahuje kapitola III prílohy I (rastlinolekárske záležitosti), s výnimkou ustanovení týkajúcich sa dovozu a hraničných kontrol.
 • Informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.
 • Vyhľadajte pravidlá týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, v časti Moja obchodná asistentka. Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak colný kód nepoznáte, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Dokumenty a postupy colného konania

 • Colná únia EÚ sa nevzťahuje na Nórsko, Lichtenštajnsko a Island. Medzi týmito krajinami a EÚ stále existujú colné hranice a postupy.
 • V prípade niektorých výrobkov, ktoré sa považujú za vysokorizikové, sa vyžaduje, aby orgán posudzovania zhody (CAB) posúdil, či je výrobok v súlade s príslušnou certifikáciou výrobku, ktorú vykonáva orgán posudzovania zhody určený jedným štátom EHP, je uznávaná v celom EHP.
 • Informácie o iných colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskeho hospodárskeho priestoru.
  • Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia
 • Dohoda o EHP obsahuje harmonizované ustanovenia o právach duševného vlastníctva a zabezpečuje vysokú úroveň ochrany priemyselných práv (náhody, dizajny, ochranné známky atď.) a autorských práv (hudba, filmy, tlačové médiá, softvér atď.) vo všetkých štátoch EHP.
 • Pravidlá obsahujú aj zásadu regionálneho vyčerpania práv duševného vlastníctva, ktorá sa uplatňuje v celom EHP. V praxi po uvedení výrobku na trh v EHP držiteľom práv (alebo s jeho súhlasom) sa držiteľ práv už nemôže odvolávať na svoje výlučné právo, aby zabránil dovozu takýchto výrobkov z iného štátu EHP.
 • Na základe článku 65 ods. 2 Dohody o EHP sa právne predpisy v oblasti duševného vlastníctva začleňujú do prílohy XVII. Napriek tomu neboli zapracované všetky iniciatívy EÚ v tejto oblasti.
 • Viac informácií o právnych predpisoch v oblasti duševného vlastníctva a zemepisných označení v EÚ, ako aj o politike EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva zameranej na obchod.

Obchod so službami

Viac informácií o pravidlách, nariadeniach a zariadeniach pre obchod so službami

Verejné obstarávanie

Dohodou o EHP sa zriadil jednotný trh verejného obstarávania v hodnote približne 18 % HDP EHP. Preto existujú významné príležitosti pre spoločnosti v rámci EHP, pretože môžu súťažiť o vládne zákazky na celom vnútornom trhu.

Všeobecné informácie o právnych predpisoch v oblasti verejného obstarávania, pravidlách a prístupe na rôzne trhy. Konkrétne informácie o trhu verejného obstarávania v EÚ.

Kolektívneho

Všeobecné informácie o vašej investícii v zahraničí. Ak investujete zo zahraničia do EHP, nájdite konkrétne informácie.

Iné (hospodárska súťaž, smernica o bezpečnosti hračiek)

Súťaže

S cieľom zabezpečiť homogénny EHP s rovnakými podmienkami hospodárskej súťaže sa na všetky podniky v celom EHP vzťahujú rovnaké pravidlá hospodárskej súťaže. Pravidlá hospodárskej súťaže na vnútornom trhu sa vzťahujú na štyri hlavné oblasti a sú rovnaké v troch štátoch EZVO, ktoré sú členmi EHP, a v členských štátoch EÚ. Týmito pravidlami sú:

 • Odstránenie dohôd, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž a zneužívanie dominantného postavenia (napr. dohody o stanovení cien medzi konkurentmi)
 • Kontrola fúzií medzi firmami (napr. fúzia medzi dvoma veľkými skupinami, ktorá vedie k tomu, že na trhu dominujú)
 • Liberalizácia monopolných hospodárskych odvetví (napr. telekomunikácie)
 • Zákaz – s určitými výnimkami – štátnej pomoci, ktorá by narušila hospodársku súťaž selektívnym zvýhodnením určitých podnikov alebo vnútroštátnych priemyselných odvetví.

V dôsledku prísnych pravidiel hospodárskej súťaže začlenených do Dohody o EHP sú antidumpingové opatrenia, vyrovnávacie clá a iné obchodné opatrenia vo všeobecnosti zakázané medzi štátmi EHP.

Štátna pomoc

V súlade so zmluvami EÚ sa v Dohode o EHP vo všeobecnosti zakazujú akékoľvek opatrenia, ktoré možno označiť za štátnu pomoc, vrátane grantov, zvýhodnených úverov a daňových úľav, ktoré môžu narušiť obchod. Niektoré politické, hospodárske a sociálne aspekty však môžu viesť k výnimkám z tohto zákazu.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy