Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (EHP)

Informácie o Dohode o EHP medzi 27 členskými štátmi EÚ a tromi krajinami Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO): Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

V skratke

Dohodou o Európskom hospodárskom priestore (EHP) sa Island, Lichtenštajnsko a Nórsko (krajiny EZVO, ktoré sú členmi EHP) stávajú súčasťou vnútorného trhu EÚ a zaručujú slobodu pohybu tovaru, služieb, osôb a kapitálu, ako aj jednotné súvisiace politiky (hospodárska súťaž, doprava, energetika, hospodárska a menová spolupráca).

 • Rovnaké pravidlá a podmienky platia pre všetky podniky v rámci EHP. Právne predpisy EÚ týkajúce sa vnútorného trhu sú súčasťou právnych predpisov krajín EHP.

Na čo sa dohoda o EHP vzťahuje?

Okrem záväzkov, ktoré patria do vnútorného trhu a s ním súvisiacich politík, Dohoda o EHP zabezpečuje účasť troch štátov vo viacerých programoch a agentúrach EÚ v týchto oblastiach:

 • výskum a vývoj (R & D)
 • vzdelávanie
 • sociálna politika
 • životné prostredie
 • ochrana spotrebiteľa
 • cestovný ruch
 • kultúra

Nórsko, Island a Lichtenštajnsko nemajú formálny prístup k rozhodovaciemu procesu EÚ. Sú však schopní poskytnúť informácie počas prípravnej fázy. Majú napríklad právo zúčastňovať sa na práci expertných skupín, výborov Komisie a predkladať pripomienky k pripravovaným právnym predpisom, ktoré sa majú začleniť do Dohody o EHP.

Na čo sa dohoda o EHP nevzťahuje?

Dohoda o EHP sa nevzťahuje na tieto politiky EÚ:

 • Spoločná poľnohospodárska politika a politika rybného hospodárstva (hoci dohoda obsahuje ustanovenia o rôznych aspektoch obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a produktmi rybného hospodárstva),
 • Colná únia
 • Spoločná obchodná politika;
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika;
 • Spravodlivosť a vnútorné veci (aj keď sú krajiny EZVO súčasťou schengenského priestoru);
 • hospodárskej a menovej únie (EMU).

Obchod s tovarom

Dohoda o EHP zabezpečuje vysokú mieru liberalizácie obchodu vo väčšine odvetví. Dohoda o EHP sa však nevzťahuje na poľnohospodárstvo a rybolov.

Poľnohospodárske produkty

Protokol 3 k Dohode o EHP stanovuje systém kompenzácie cien spracovaných poľnohospodárskych výrobkov. Cieľom tohto systému je kompenzovať rozdiely v cenách základných poľnohospodárskych výrobkov v rámci EHP. Dosahuje to tým, že poskytuje subvencie pri vývoze a vyberá dovozné clo. Subvencie a clá sa vypočítavajú na základe referenčných cien dohodnutých zmluvnými stranami. Protokol 3 sa nevzťahuje na Lichtenštajnsko.

Ryby

Štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, sa nezúčastňujú na spoločnej rybárskej politike EÚ. Island a Nórsko vydávajú svoje vlastné rybolovné kvóty a zachovávajú si určité obmedzenia týkajúce sa vlastníctva a usadenia sa v odvetví rybného hospodárstva.

Na základe Dohody o EHP a dodatočných dvojstranných dohôd boli clá na väčšinu druhov výrobkov z bieleho rýb zrušené. Okrem toho existujú značné zníženia ciel pre iné ryby a spracované rybie výrobky. Dohoda o EHP sa však nevzťahuje na zníženie ciel na niektoré z najdôležitejších druhov na Islande a v Nórsku.

Dohoda o EHP preto nebráni EÚ v uplatňovaní ochranných opatrení, ako sú antidumpingové clá a vyrovnávacie opatrenia, na produkty rybného hospodárstva.

Sadzby

 • S výnimkou určitých rýb a poľnohospodárskych výrobkov a v súlade s pravidlami pôvodu možno v rámci EHP obchodovať so všetkými výrobkami s pôvodom v EHP.
 • EÚ a krajiny EZVO, ktoré sú členmi EHP, však uplatňujú na dovoz z tretích krajín rôzne clá.
 • Skontrolujte tarify, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok v kancelárii Môj obchodný asistent

Pravidlá pôvodu

Aby mohol výrobok získať preferenčné zaobchádzanie podľa Dohody o EHP, musí mať pôvod v EHP. Dohoda o EHP preto obsahuje pravidlá pôvodu, ktoré určujú, do akej miery sa výrobok musí vyrábať alebo spracúvať v rámci EHP, aby získal štatút preferenčného pôvodu v EHP.

Pred vývozom/dovozom sa uistite, že:

 • Overte si pravidlá pôvodu, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok v kancelárii Môj obchodný zástupca
 • Prekonzultuje sa s vašimi colnými orgánmi.

Požiadavky na výrobky

Tovar sa môže voľne pohybovať medzi EÚ a ostatnými krajinami EHP. Požiadavky na výrobky medzi krajinami EHP (vrátane EÚ) sú buď:

 • Harmonizované a identické, pretože pravidlá prijaté na európskej úrovni, ktoré sa uplatňujú v celom EHP, nahradili vnútroštátne predpisy týkajúce sa výrobkov. Tovar sa preto môže pohybovať bez dodatočného schválenia alebo skúšania.
 • Uplatňuje sa neharmonizované, ale vzájomné uznávanie. Preto sa výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v jednom štáte EHP, môžu uvádzať na trh vo všetkých ostatných štátoch EHP, aj keď výrobok nie je v úplnom súlade s technickými predpismi dovážajúceho štátu EHP.

Technické pravidlá a požiadavky

 • Informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskeho hospodárskeho priestoru.
 • Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy vzťahujúce sa na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu v kancelárii Môj obchodný zástupca. Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv identifikovať svoj colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadávať podľa názvu vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Sanitárne a bezpečnostné požiadavky

 • Veterinárne a fytosanitárne záležitosti sú zahrnuté v prílohe I k Dohode o EHP a na právne predpisy týkajúce sa potravín sa vzťahuje kapitola XII prílohy II. Právne predpisy o potravinách a veterinárnych záležitostiach sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, ktoré vzhľadom na svoju colnú úniu so Švajčiarskom uplatňuje veterinárne ustanovenia ustanovené v Dohode Švajčiarska – EÚ o poľnohospodárstve.
 • EÚ a štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, nemajú plne harmonizované právne predpisy týkajúce sa zariadení. Dohoda o EHP obsahuje právne predpisy týkajúce sa osív rastlín, na ktoré sa vzťahuje kapitola III prílohy I (rastlinolekárske otázky), s výnimkou ustanovení týkajúcich sa dovozu a kontroly hraníc.
 • Informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený v Európskej únii.
 • Vyhľadať zdravotné, bezpečnostné a sanitárne a fytosanitárne pravidlá uplatniteľné na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu v kancelárii Môj obchodný zástupca. Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv identifikovať svoj colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadávať podľa názvu vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

 • Colná únia EÚ sa nevzťahuje na Nórsko, Lichtenštajnsko a Island. Medzi týmito krajinami a EÚ stále existujú colné hranice a postupy.
 • V prípade niektorých výrobkov, ktoré sa považujú za vysoko rizikové, orgán na posudzovanie zhody (CAB) je povinný posúdiť, či je výrobok v súlade s príslušnou certifikáciou výrobku, ktorú vykonáva orgán na posudzovanie zhody (CAB) určený jedným štátom EHP, v rámci celého EHP.
 • Informácie o ďalších dokumentoch a postupoch týkajúcich sa colného konania, ktoré sú potrebné na dovoz do Európskeho hospodárskeho priestoru.
  • Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia
 • Dohoda o EHP obsahuje harmonizované ustanovenia o právach duševného vlastníctva a zabezpečuje vysokú úroveň ochrany priemyselných práv (vynálezy, dizajny, ochranné známky atď.) a autorské práva (hudba, filmy, tlačové médiá, softvér atď.) vo všetkých štátoch EHP.
 • Pravidlá obsahujú aj zásadu regionálneho vyčerpania práv duševného vlastníctva, ktorá sa uplatňuje v celom EHP. V praxi, keď držiteľ práva uviedol výrobok na trh v EHP (alebo s jeho súhlasom), držiteľ práva sa už nemôže odvolávať na svoje výlučné právo zabrániť dovozu takýchto výrobkov z iného štátu EHP.
 • Na základe článku 65 ods. 2 Dohody o EHP sa právne predpisy v oblasti duševného vlastníctva začleňujú do prílohy XVII. Napriek tomu sa nezahrnuli všetky iniciatívy EÚ v tejto oblasti.
 • Viac informácií o právnych predpisoch týkajúcich sa duševného vlastníctva a zemepisných označení v EÚ, ako aj o politike EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva v obchode.

Obchod v oblasti služieb

Viac informácií o pravidlách, predpisoch a zariadeniach pre obchod so službami

Verejné obstarávanie

Dohodou o EHP sa vytvoril jednotný trh v oblasti verejného obstarávania v hodnote približne 18 % HDP EHP. Preto existujú významné príležitosti pre spoločnosti v rámci EHP, pretože môžu súťažiť o vládne zákazky na celom vnútornom trhu.

Všeobecné informácie o právnych predpisoch týkajúcich sa verejného obstarávania, pravidlách a prístupe na rôzne trhy. Informácie o trhu EÚ v oblasti verejného obstarávania.

Investície

Všeobecné informácie umožňujúce vašu investíciu do zahraničia i. ak investujete zo zahraničia do EHP, vyhľadajte konkrétne informácie.

Iné (hospodárska súťaž, TSD)

Súťaže

S cieľom zabezpečiť homogénny EHP s rovnakými podmienkami hospodárskej súťaže sa rovnaké pravidlá hospodárskej súťaže uplatňujú na všetky podniky v celom EHP. Pravidlá hospodárskej súťaže na vnútornom trhu sa vzťahujú na štyri hlavné oblasti a sú rovnaké v troch štátoch EZVO, ktoré sú členmi EHP, a v členských štátoch EÚ. Ide o tieto pravidlá:

 • Zrušenie dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a zneužívanie dominantného postavenia (napr. dohody o stanovení cien medzi konkurentmi)
 • Kontrola fúzií medzi podnikmi (napr. fúzia medzi dvoma veľkými skupinami, čo má za následok ich dominantné postavenie na trhu)
 • Liberalizácia monopolistických hospodárskych odvetví (napr. telekomunikácie)
 • Zákaz – s výhradou určitých výnimiek – štátnej pomoci, ktorá by narušila hospodársku súťaž selektívnym uprednostňovaním určitých podnikov alebo vnútroštátnych priemyselných odvetví.

V dôsledku prísnych pravidiel hospodárskej súťaže začlenených do Dohody o EHP sú antidumpingové opatrenia, vyrovnávacie clá a iné obchodné opatrenia medzi štátmi EHP spravidla zakázané.

Štátna pomoc

V súlade so zmluvami EÚ sa v Dohode o EHP vo všeobecnosti zakazujú akékoľvek opatrenia, ktoré možno označiť za štátnu pomoc vrátane grantov, zvýhodnených úverov a daňových úľav, ktoré môžu narúšať obchod. Niektoré politické, hospodárske a sociálne úvahy však môžu viesť k výnimkám z tohto zákazu.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy