Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou

Obchodný pilier dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou sa predbežne vykonáva od 1. augusta 2013 s Hondurasom, Nikaraguou a Panamou, od 1. októbra 2013 s Kostarikou a Salvádorom a od 1. decembra 2013 s Guatemalou. Znižuje clá a zvyšuje efektívnosť colných režimov.

Dohoda v skratke

Šiestimi krajinami Strednej Ameriky, ktoré sú zmluvnými stranami tejto dohody, sú:

Úplné znenie dohody a jej prílohy.

Prečítajte si osobitnú časť dohody, ktorá sa týka obchodu.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou

 • uľahčuje a zlacňuje dovoz zo Strednej Ameriky a vývoz do nej pre obchodníkov z EÚ
 • odstraňuje väčšinu dovozných ciel a zlepšuje prístup na trhy verejného obstarávania a investičné trhy.
 • vytvára predvídateľnejšie prostredie pre obchod v Strednej Amerike s mediačným mechanizmom pre necolné prekážky a mechanizmom dvojstranného urovnávania sporov

 

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Strednou Amerikou

EÚ a Stredná Amerika dlhodobo udržiavali úzke a komplexné vzťahy. Ako vývozca alebo dovozca z EÚ môžete využiť vzťah medzi týmito dvoma regiónmi v prospech vášho podniku.

Najvýznamnejšími dovozmi zo Strednej Ameriky sú potraviny ako ovocie (napr. banány, ananás), cukor, živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje (najmä palmový olej), kávové nápoje a lekárske nástroje.

Pokiaľ ide o vývoz EÚ do Strednej Ameriky, významné skupiny výrobkov zahŕňajú farmaceutické výrobky, stroje a zariadenia, ako aj dopravné zariadenia.

Sadzby

Priemyselné výrobky a rybné hospodárstvo

Vedeli ste, že dohoda o pridružení z veľkej časti odstraňuje takmer všetky clá na vyrobené výrobky a rybolov?

 • po nadobudnutí platnosti dohody EÚ odstránila 99 % svojich colných položiek týkajúcich sa priemyselných výrobkov a rybárstva.
 • Stredná Amerika súhlasila s tým, že do roku 2025 poskytne bezcolný prístup ku všetkým priemyselným výrobkom a rybárstvu.

Poľnohospodárske výrobky

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Strednou Amerikou zrušila väčšinu ciel na poľnohospodárske výrobky a ponechala len clá na „citlivé oblasti“. Preto navrhovaná zmena.

 • EÚ súhlasila s odstránením ciel na 73 % svojich poľnohospodárskych colných položiek, ktoré zodpovedajú približne 64 % dovozu poľnohospodárskych výrobkov zo Strednej Ameriky. Medzi tovar, ktorý môže vstúpiť do EÚ bez cla, patrí káva, garnáty, ananásy a melóny. Kľúčové výrobky, ako je cukor a rum, môžu tiež vstúpiť do EÚ v rámci bezcolných kvót.
 • Stredná Amerika odstránila clá na 67 % svojich poľnohospodárskych colných položiek, čo predstavuje približne 62 % poľnohospodárskeho dovozu z EÚ. Napríklad dovoz európskych whisky do krajín Strednej Ameriky, ktoré sú zmluvnými stranami dohody, bol úplne liberalizovaný.

 

Pred exportom

Pravidlá o pôvode

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu možno nájsť v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste noví v danej téme, prečítajte si úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Pravidlá o pôvode

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v prílohe II týkajúcej sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce v dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou.

Je môj výrobok „pôvodný“ podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou?

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na uplatnenie nižšej alebo nulovej preferenčnej sadzby podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou, musí mať pôvod v EÚ alebo Strednej Amerike.

Produkt má pôvod v EÚ alebo v Strednej Amerike, ak

 • úplne získané v EÚ alebo v Strednej Amerike
 • vyrobené v EÚ alebo v Strednej Amerike s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že takéto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v súlade s osobitnými pravidlami pre produkty stanovenými v dodatku 2. Pozri aj dodatok 1 „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky.
  V prípade určitých výrobkov existujú niektoré alternatívne pravidlá špecifické pre jednotlivé výrobky – pozri dodatok 2A.

Príklady hlavných druhov pravidiel týkajúcich sa konkrétnych výrobkov v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nemôže presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom odvetví.

Tipy a triky na dosiahnutie súladu s pravidlami pre jednotlivé výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre jednotlivé výrobky.
 • špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 HS, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 6 dodatku 1 „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky

Kumulácia

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou umožňuje aj

 • dvojstranná kumulácia, materiály s pôvodom v signatárskej krajine Strednej Ameriky sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe produktu
 • diagonálna kumulácia, materiály s pôvodom v Bolívii, Kolumbii, Ekvádore, Peru alebo Venezuele sa môžu považovať za materiály s pôvodom v Strednej Amerike, ak sa používajú na výrobu výrobku za predpokladu, že sú splnené určité podmienky
 • okrem toho sa na žiadosť krajiny Strednej Ameriky alebo EÚ môže udeliť diagonálna kumulácia materiálov s pôvodom v Mexiku, Južnej Amerike alebo karibských krajinách za predpokladu, že sú splnené určité podmienky.

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy.

Pravidlo priamej dopravy

Pôvodné produkty sa musia prepravovať z EÚ do signatárskej krajiny Strednej Ameriky (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine je povolené, ak výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov a neprejdú inými operáciami ako

 • vykladanie
 • opätovné naloženie
 • akákoľvek operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave

Budete musieť poskytnúť dôkaz o priamej preprave colným orgánom dovážajúcej krajiny.

Vrátenie cla

Podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou je možné získať náhradu za predtým zaplatené clá za nepôvodné materiály použité na výrobu tovaru, ktorý sa vyváža podľa preferenčnej sadzby.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Ak chcete požiadať o preferenčnú tarifu, budete musieť dodržať postupy týkajúce sa pôvodu a nechať vašu žiadosť overiť colnými orgánmi krajiny, do ktorej dovážate svoj tovar. Postupy sú stanovené v hlave IV o preukazovaní pôvodu a hlave V o dojednaniach o administratívnej spolupráci.

Ako požiadať o preferenčnú tarifu?

Na to, aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú sadzbu, musia predložiť dôkaz o pôvode.

Dôkazom o pôvode môže byť buď

 • sprievodného osvedčenia EUR.1
 • vyhlásenie o pôvode

Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje

 • 500 EUR pre malé balenia
 • 1 200 EUR za osobnú batožinu

Dôkaz o pôvode je platný dvanásť mesiacov od dátumu vydania.

Sprievodné osvedčenie EUR.1

 • sprievodné osvedčenia EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny
 • vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.
 • Dodatok 3 obsahuje vzor osvedčenia EUR.1 a pokyny, ako ho vyplniť

Vyhlásenie o pôvode

Vývozcovia môžu sami deklarovať, že ich produkt má pôvod v EÚ alebo v jednej z krajín Strednej Ameriky, a to poskytnutím vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť:

 • schválený vývozca
 • akýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota výrobkov nepresahuje 6 000 EUR.
Schváleným vývozcom
 • vývozcovia na základe tejto dohody môžu požiadať svoje colné orgány o povolenie vyhotovovať vyhlásenia o pôvode pre výrobky akejkoľvek hodnoty.
 • colné orgány môžu odňať štatút schváleného vývozcu v prípade zneužitia
Ako vyhotoviť vyhlásenie o pôvode?
 • vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom komerčnom identifikačnom výrobku napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (dodatok 4)
  • „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (colné [alebo príslušné vládne] povolenie č....) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“
 • znenie vyhlásenia o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.
 • vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete svojim colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje
 • vývozca môže vyhotoviť vyhlásenie o pôvode pri vývoze alebo po vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, pod podmienkou, že ho predloží v dovážajúcej krajine najneskôr dva roky po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.
 • pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi (návštevy dovážajúcej strany vývozcu nie sú povolené)

Po ukončení overovania orgány vyvážajúcej strany určia pôvod a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

Technické pravidlá vymedzujú osobitné vlastnosti, ktoré by mal mať výrobok, ako je dizajn, etiketa, označovanie, balenie, funkčnosť alebo výkon, a sú navrhnuté napríklad na ochranu ľudského zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia. Pre obchodníkov však môže byť nákladné dodržiavať rôzne požiadavky na rôznych trhoch.

V rámci dohody o pridružení EÚ a krajiny Strednej Ameriky spolupracujú v oblasti dohľadu nad trhom, vypracúvania technických predpisov, stanovovania noriem a posudzovania zhody. Všetky strany sú odhodlané zabezpečiť transparentnosť a sprístupniť verejnosti všetky technické predpisy. Najdôležitejšie je, že zmluvné strany sa usilujú o vypracovanie harmonizovaných predpisov a noriem v rámci každého regiónu s cieľom uľahčiť voľný pohyb tovaru.

Honduras – kontakty pre technické požiadavky

Nikaragua – kontakty pre technické požiadavky

Panama – kontakty pre technické požiadavky

Kostarika – kontakty pre technické požiadavky

Salvádor – kontaktné údaje pre technické požiadavky

Guatemala – kontakty pre technické požiadavky

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia (SPS)

V kapitole 5 o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach (SPS) sa opätovne potvrdzujú práva a povinnosti strán vyplývajúce z dohody WTO o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach a zároveň sa v nej stanovujú WTO a procesné opatrenia na podporu účinného vykonávania. Podrobné procedurálne a interpretačné opatrenia sa nachádzajú v prílohe VII Požiadavky a ustanovenia na schvaľovanie prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu a v prílohe VIII Usmernenia na vykonávanie overovaní.

V dohode sa stanovuje aj zriadenie podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky s cieľom riešiť akékoľvek problémy, ktoré by mohli vzniknúť v tejto oblasti, ako aj sledovať a monitorovať sanitárne a fytosanitárne opatrenia, ktoré vykonávajú všetky zmluvné strany tejto dohody.

Dohodli sa ďalšie zlepšenia, napr. v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Tie pomôžu vybudovať kapacity v krajinách Strednej Ameriky, a tým uľahčiť ich prístup na trh.

Honduras – kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS)

Nikaragua – kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky

Panama – kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS)

Kostarika – kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS)

Salvádor – kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS)

Guatemala – kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážky pre medzinárodný obchod, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vo vývoze, môžete nám to povedať.
 • pomocou online formulára ohláste, čo zastavíte svoj vývoz do Strednej Ameriky, potom EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia

Kontaktujte nás

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

Podrobné príručky opisujú rôzne druhy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z ďalej uvedených prvkov:

 • obchodná faktúra (vyhľadávať osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Moja obchodná asistentka)
 • zoznam balení
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete vopred požiadať o záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväzné informácie o pôvode tovaru.

Podrobné informácie o tom, ktoré dokumenty musíte predložiť na colné konanie v súvislosti s vaším výrobkom, nájdete na stránke My Trade Assistant.

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis spôsobu preukazovania pôvodu vašich výrobkov na účely uplatnenia preferenčných sadzieb a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

V dohode medzi EÚ a Strednou Amerikou sa stanovujú silnejšie práva duševného vlastníctva na dovoz a/alebo vývoz vašich výrobkov do Strednej Ameriky.

Príloha XVII a príloha XVIII k dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Strednou Amerikou opätovne potvrdzujú záväzky zmluvných strán dohody TRIPS a Dohovoru o biodiverzite (CBD) a poskytujú im národné zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod (DNV). Inými slovami, s vlastníkmi duševného vlastníctva sa nebude zaobchádzať menej priaznivo ako s vlastnými štátnymi príslušníkmi alebo štátnymi príslušníkmi ktorejkoľvek inej krajiny.

Zemepisné označenia

Krajiny Strednej Ameriky zmenili a prijali nové právne predpisy s cieľom začleniť regionálne špeciality a zemepisné označenia podobným spôsobom ako EÚ. Ak ste výrobcom výrobkov so zemepisným označením v EÚ, môže vás zaujímať, že na trhoch Strednej Ameriky je osobitne chránených aj viac ako 200 zemepisných označení, ako sú šampanské, parmská šunka a škótska whisky.

Obchod so službami

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou zabezpečuje, aby ste mohli využívať príležitosti na trhu Strednej Ameriky. Táto dohoda otvára stredoamerický trh so službami a poskytuje právnu istotu a predvídateľnosť, ktoré potrebujete ako poskytovateľ služieb na obchodovanie v týchto krajinách. Okrem toho sa s vami zaobchádza rovnako ako s miestnymi dodávateľmi.

Cezhraničné poskytovanie služieb

Ak ste MSP, ktorý nemá v úmysle fyzicky sa usadiť v Strednej Amerike, v dohode sa uvádzajú všetky odvetvia, na ktorých liberalizácii sa EÚ a Stredná Amerika dohodli. Zoznam záväzkov týkajúcich sa cezhraničného poskytovania služieb sa nachádza v prílohe XI.

Viac informácií o cezhraničnom poskytovaní služieb nájdete v kapitole 3 Cezhraničné poskytovanie služieb v rámci hlavy III Usadenie sa, obchod so službami a elektronický obchod.

Viac informácií o odvetviach služieb, na ktoré sa vzťahuje, sú k dispozícii na webovom sídle GR TRADE (pozri článok 170 a prílohu XI k dohode).

Založenie podniku v Strednej Amerike

V odvetviach, v ktorých EÚ a krajiny Strednej Ameriky prijali záväzky týkajúce sa prístupu na trh, sa zmluvné strany dohodli, že neobmedzia zakladanie podnikov žiadnym z týchto spôsobov (pokiaľ nie je uvedené inak v prílohe X)

 • obmedzenia počtu podnikov (či už vo forme číselných kvót, prostredníctvom monopolov alebo výhradných práv, alebo požadovaním testu hospodárskych potrieb)
 • obmedzenia celkovej hodnoty transakcií alebo aktív, ktoré máte povolené (buď vo forme číselných kvót alebo požadovaním testu hospodárskych potrieb)
 • obmedzenia celkového počtu operácií, ktoré sú povolené v krajine, alebo obmedzenia celkového množstva produkcie vyjadrené v určených číselných jednotkách (vo forme kvót alebo požadovaním testu hospodárskych potrieb)
 • obmedzenia účasti zahraničného kapitálu v zmysle maximálneho percentuálneho obmedzenia zahraničného podielu alebo celkovej hodnoty jednotlivých alebo súhrnných zahraničných investícií
 • opatrenia, ktoré obmedzujú alebo vyžadujú osobitné typy usadenia (dcérska spoločnosť, pobočka, zastúpenie) alebo spoločné podniky, prostredníctvom ktorých investor druhej strany môže vykonávať hospodársku činnosť

Dočasný pobyt

Dohoda umožňuje vstup a dočasný pobyt na území EÚ a Strednej Ameriky

 • kľúčoví zamestnanci
 • stážisti s vysokoškolským vzdelaním
 • predajcovia služieb pre podniky

Uskutočňuje sa to v súlade s cieľom, rozsahom a pokrytím kapitoly o službách v rámci obmedzení odvetví uvedených v prílohách X a XI. Preto navrhovaná zmena.

Ak ste investor

 • vaši vedúci pracovníci podniku, ktorí sú zodpovední za zriadenie vášho podniku, môžu zostať v ktorejkoľvek zo stredoamerických krajín, ktoré sú zmluvnými stranami tejto dohody, deväťdesiat dní počas akéhokoľvek 12-mesačného obdobia.
 • vaši manažéri a špecialisti, ktorí sú presunutí z vašich operácií so sídlom v EÚ do krajín Strednej Ameriky, sa tam môžu zdržiavať až tri roky po založení vášho podniku.
 • stážistom s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú presunutí z EÚ do zariadenia v Strednej Amerike, by sa mali udeliť pobyty v trvaní najviac jedného roka.

Ak ste cezhraničným poskytovateľom služieb, EÚ a krajiny Strednej Ameriky vám umožnia vstup a pobyt najviac 90 dní v roku s cieľom rokovať o predaji služieb.

Ktoré odvetvia sú vylúčené z liberalizácie?

Niektoré citlivé odvetvia sú podľa tejto dohody vylúčené z liberalizácie. Hlavnými výnimkami sú:

 • všetky strany majú „prudenciálnu výnimku“ pre finančné služby, ktorá
  • chráni investorov, vkladateľov, používateľov finančného trhu, poistníkov alebo osoby, voči ktorým má poskytovateľ finančných služieb fiduciárnu povinnosť
  • zachováva bezpečnosť, zdravie, integritu alebo finančnú zodpovednosť poskytovateľov finančných služieb
  • zabezpečuje integritu a stabilitu finančného systému strany
 • Kostarika vylučuje súkromné retailové banky, ktoré musia udržiavať trvalý minimálny úverový zostatok so štátnou bankou alebo prípadne zriadiť aspoň štyri agentúry alebo pobočky na poskytovanie základných bankových služieb vo vybraných regiónoch.
 • Salvádor vylučuje vidiecku pôdu, ktorú nemôžu vlastniť zahraničné [právnické] osoby vrátane pobočky zahraničnej právnickej osoby, a ktorá má 75 % (stredoamerickú) štátnu príslušnosť pre poisťovne a 50 % (stredoamerická) požiadavka vlastníctva pre banky, pokiaľ tieto finančné inštitúcie nie sú schválené medzinárodne uznávaným subjektom klasifikácie rizika.
 • Guatemala neuvádza žiadne výhrady.
 • Honduras vyžaduje, aby zahraničné poisťovacie inštitúcie usadené v Hondurase uložili aspoň 10 % minimálneho kapitálu navrhovanej spoločnosti buď v Banco Central de Honduras, alebo investovali uvedenú sumu do štátnych cenných papierov. Zahraniční poskytovatelia finančných služieb musia založiť ako korporácie (sociedades ano-nimas), ako pobočky alebo zastupiteľské kancelárie.
 • Nikaragua si vyhradzuje právo poskytovať výhody poskytovateľom finančných služieb alebo verejným subjektom (v úplnom alebo väčšinovom vlastníctve štátu), ktoré sledujú ciele verejnej politiky poskytovaním finančných služieb (okrem iného) poľnohospodárstvu, bývaniu pre rodiny s nízkymi príjmami alebo malým a stredným podnikom. Vyhradzuje si tiež právo prijať alebo zachovať opatrenia, ktoré si vyžadujú začlenenie zahraničných poskytovateľov finančných služieb do Nikaraguy. Poistenie a zaistenie si vyžaduje právnu subjektivitu založenú a so sídlom v Nikarague vo forme verejných korporácií.
 • Panama vyžaduje, aby poisťovací makléri vlastnili aspoň 49 % vnútroštátneho vlastníctva.

Sektorové správy na usmernenie investorov EÚ v Strednej Amerike

V súvislosti s 10. výročím dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou vypracovala EÚ s podporou projektu #EUCA_Trade sériu odvetvových správ zameraných na identifikáciu hospodárskych odvetví, ktoré ponúkajú najväčší konkurenčný potenciál pre vývoz a investície EÚ v regióne Strednej Ameriky.

V Strednej Amerike existujú príležitosti na vývoz a investície EÚ v mnohých odvetviach. Investori z EÚ však môžu pri podnikaní v regióne čeliť významným výzvam. Tieto dokumenty preto pomáhajú identifikovať podnikateľské príležitosti, ktoré ponúkajú najlepšie vyhliadky a v ktorých môžu vývozcovia z EÚ dosiahnuť konkurenčné postavenie.

Stiahnite si šesť sektorových správ vo formáte PDF na tomto odkaze:

Viac informácií o prioritných investíciách krajín Strednej Ameriky nájdete aj na webovom sídle agentúr na podporu investícií a vývozu 6 krajín Strednej Ameriky:

Verejné obstarávanie

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou vám otvára celý rad možností verejného obstarávania na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni vo všetkých krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami dohody.

Nebude existovať žiadna diskriminácia medzi zahraničnými a miestnymi spoločnosťami.

V hlave V a prílohe XVI k dohode sa stanovujú všeobecné zásady a postupy, ktoré sú v súlade s Dohodou WTO o vládnom obstarávaní (GPA).

Vprílohe XVI sa stanovuje:

 • dotknuté obstarávateľské subjekty a finančné limity pre hodnotu zákaziek, nad ktorými sa uplatňujú ustanovenia
 • kľúčové prvky postupu zadávania zákaziek v rámci verejného obstarávania

Týka sa to najmä miesta, kde sa majú uverejniť ponuky, požiadaviek na dokumentáciu, zadávania zákaziek a časových období.

Okrem toho sa v článku 212 hlavy V: „Uverejnenie informácií o obstarávaní“ stanovuje, že Stredná Amerika vytvorí na regionálnej úrovni jednotné prístupové miesto pre verejné súťaže v Strednej Amerike. Toto jednotné prístupové miesto bolo spustené v septembri 2012 a je dostupné na tejto webovej stránke:

Punto de acceso regional de contratactión pública Centroamericana

Osobitné kontakty na úrovni jednotlivých krajín nájdete na adrese:

Odkazy, kontakty a dokumenty

Honduras

Vnútroštátne inštitúcie – Honduras

Stredoamerická banka hospodárskej integrácie (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22402243

Fax: + 504 22402231

Zástupca riaditeľstva pre colné príjmy pridelený ministerstvu financií

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 32795394, + 504 32799830

Zastúpenia, obchodné komory a obchodné združenia – Honduras

Delegácia Európskej únie v Hondurase

Col. Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2239 99 91

Fax: + 504 2239 99 94

E-mail: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Veľvyslanectvo Hondurasu v Belgickom kráľovstve a misia Hondurasu pri Európskej únii

 

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 27340000

E-mail: info@hondurasembassy.be

Združenie zón voľného obchodu Hondurasu

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

P. Box 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Tel.: + 504 25542772, + 50425542776

Fax: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pre technické požiadavky – Honduras

Ministerstvo financií (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

Poschodie, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22228702

Fax: + 504 22201705

Honduraský inštitút pre prevenciu alkoholu, drogovej závislosti a drogovej závislosti (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa č. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22394488

Vládne komunitné centrum v rámci Generálneho riaditeľstva pre zahraničnú politiku pridelené ministerstvu zahraničných vecí

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

EN la Proximidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Fax: + 504 2341678

Honduraská agentúra pre civilné letectvo (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22340263

Centrum pre štúdie a kontrolu kontaminantov (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Fax: + 504 2390954

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS) – Honduras

Štátna služba pre poľnohospodárske zdravotníctvo (SENASA) poverená ministerstvom poľnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Fax: + 504 22310786

Ministerstvo energetiky, prírodných zdrojov, životného prostredia a baní

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Kontakty pre verejné obstarávanie – Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 2230 7000

E-mail: info.oncae@scgg.gob.hn

Internetová stránka: http://www.honducompras.gob.hn/

Štátna agentúra pre verejné obstarávanie (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación a ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Internetová stránka: http://www.oncae.gob.hn/

Nikaragua

Vnútroštátne inštitúcie – Nikaragua

Centrálna banka Nikaraguy

Banco Central de Nikaragua

Km. 7 carretera sur, 100 metros al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2255 – 7171

Fax: + 505 22650495

E-mail: oaip@bcn.gob.ni

Internetová stránka: https://www.bcn.gob.ni/

Nikaragujský colný orgán (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10MA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Zastúpenia, obchodné komory, podnikateľské združenia – Nikaragua

Delegácia Európskej únie v Nikarague a Stredoamerickom integračnom systéme (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22704499

Fax: + 505 22809569

E-mail: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Veľvyslanectvo Nikaraguy v Belgicku

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Fax: + 32 2 375 71 88

E-mail: sky77706@skynet.be

Národná komisia pre zóny voľného obchodu (CNZF)

Zóna Franca Industrial Las Mercedes, km 12,5 Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22631530

Fax: + 505 22334144

Generálne riaditeľstvo colných služieb (DGA) pridelené ministerstvu financií a verejných úverov (MHCP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

4½ km Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Stredoamerická banka hospodárskej integrácie (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Tel.: + 504 2402243

Fax: + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontaktné údaje pre technické požiadavky – Nikaragua

Riaditeľstvo pre normalizáciu a metrológiu (DNM) pod ministerstvom podpory, priemyslu a obchodu (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22489300, ext 2276

Fax: + 505 22489300, ext 2228

Medziinštitucionálna komisia pre uplatňovanie Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, skladovania a použitia chemických zbraní a ich zničenia pri ministerstve obrany

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2285001, + 505 2855003

Fax: + 505 2286960

Nikaragujský inštitút civilného letectva (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

11,5 km, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22768580, + 505 22768586

Fax: + 505 22768588

Ministerstvo dopravy a infraštruktúry (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Generálne riaditeľstvo pre kvalitu životného prostredia pridelené Ministerstvu životného prostredia a prírodných zdrojov (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

12,5 km Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax: + 505 22631274

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky – Nikaragua

Inštitút pre ochranu a zdravie poľnohospodárstva (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

5½ km Carretera Norte, priľahlá a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Oblasť certifikácie osiva, odbor osív, Riaditeľstvo pre zdravie rastlín a semien, Inštitút pre poľnohospodársku ochranu a zdravie

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

5½ km Carretera Norte, priľahlá a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

12,5 km Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax: + 505 22631274

Riaditeľstvo pre revíziu, hodnotenie a registráciu v rámci Národnej komisie pre registráciu a kontrolu toxických látok

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22282002, ext 11 alebo 12

Kontakty pre verejné obstarávanie – Nikaragua

NIKARAGUA – SKUPINA

Tel.: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Internetová stránka: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-mail: mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni, mesadeayudaprovdgce@mhcp.gob.ni

Úrad pre verejné obstarávanie ministerstva financií

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2222 – 7231

Internetová stránka: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Vnútroštátne inštitúcie – Panama

Národná banka Panamy

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5052612

Zastúpenia, obchodné komory a záujmové združenia – Panama

Delegácia Európskej únie v Paname

Bella Vista, Calle 53 Marbella, Svetové obchodné centrum, poschodie 14, Panama City, PANAMA

Tel.: + 507 2653223

Fax: + 507 2653239

E-mail: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Veľvyslanectvo Panamy v Belgickom kráľovstve, Luxemburské veľkovojvodstvo a misia pri Európskej únii

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2 649 0729

Fax: + 32 2 648 9216

E-mail: info@embpanamabxl.be

Internetová stránka: http://www.embpanamabxl.be/

Generálne riaditeľstvo slobodných zón v rámci Národného riaditeľstva pre podporu investícií, námestník ministerstva zahraničného obchodu, ministerstvo obchodu a priemyslu (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, úsek El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontaktné údaje pre technické požiadavky – Panama

Ministerstvo zdravotníctva (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Edificio č. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Sekcia pre nebezpečný odpad a chemické látky, pododdelenie pre environmentálne zdravie Ministerstva zdravotníctva (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Sekcia pre zdravie životného prostredia a odpad, ktorý nie je nebezpečný, pododbor pre environmentálne zdravie Ministerstva zdravotníctva (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS) – Panama

Národné riaditeľstvo pre zdravie zvierat, ministerstvo poľnohospodárskeho rozvoja (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816 – 01611, zóna 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2662303, + 507 2660323

Sekcia analýzy rizík škodcov a fytosanitárnych požiadaviek, Národné riaditeľstvo pre zdravie rastlín (DNSV), ministerstvo poľnohospodárskeho rozvoja (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816 – 01611, zóna 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax: + 507 2207979, + 507 2207981

Národné riaditeľstvo pre zdravie rastlín (DNSV), ministerstvo poľnohospodárskeho rozvoja (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816 – 01611, zóna 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax: + 507 2207979, + 507 2207981

Odbor biodiverzity a voľne žijúcich živočíchov a rastlín pod ministerstvom životného prostredia

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, hlavný zodpovedný

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5000822, + 507 5000855, ext 6877

Fax: + 507 5000839

Sekcia pre nebezpečný odpad a chemické látky, pododdelenie pre environmentálne zdravie Ministerstva zdravotníctva (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Kontakty pre verejné obstarávanie – Panama

Panama-Compra

Tel.: + 507 5151555

Internetová stránka: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Národný úrad pre verejné obstarávanie (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5151511, + 507 5151510

E-mail: info@dgcp.gob.pa

Internetová stránka: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Kostarika

Vnútroštátne inštitúcie – Kostarika

Centrálna banka Kostariky

Banco Central de Kostarika

Av. centrálny y 1, volajúce 2 y 4, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22433333

Internetová stránka: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Colný úrad Kostarika

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25229390

Fax: + 506 25229426

Generálne riaditeľstvo pre dane, ministerstvo financií

Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25470000, + 506 25470001

Vnútroštátny register

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523 – 2010, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22020800, + 506 22020777

Zastúpenia, obchodné komory a záujmové združenia – Kostarika

Delegácia Európskej únie v Kostarike

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836 – 1007, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22832959

Fax: + 506 22832960

E-mail: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Veľvyslanectvo Kostariky v Belgickom kráľovstve, Luxemburské veľkovojvodstvo a misia pri Európskej únii

489 Avenue Louise, 1050 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 26405541

Fax: + 32 26483192

E-mail: info@costaricaembassy.be

Zahraničná obchodná spoločnosť Kostariky (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Kostar (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278 – 1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22994700, 800 77626637

Fax: + 506 22335755

Jednotné kontaktné miesto pre zahraničný obchod (VUCE), Generálne colné riaditeľstvo (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Kostarika

Tel.: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontaktné údaje pre technické požiadavky – Kostarika

Kostarický inštitút pre technické normy (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Kostarika (INTECO)

400 metros norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004 – 1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22834522

Fax: + 506 22834831

Ministerstvo zdravotníctva

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123 – 1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22230333, ext 327 alebo 329, + 506 22336922

Fax: + 506 22577827

Oddelenie kontroly zbraní a výbušnín v rámci generálneho riaditeľstva pre výzbroj prideleného ministerstvu verejnej bezpečnosti

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25864500

Riaditeľstvo pre riadenie kvality životného prostredia (DIGECA) poverené ministerstvom životného prostredia a energetiky (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 bis, č. 935 costado norte del Liceo de Kostarika, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Fax: + 506 22582820

Kontaktné údaje pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky – Kostarika

Národný úrad pre zdravie zvierat (SENASA), ministerstvo poľnohospodárstva a chovu zvierat (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3 – 3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Tel.: + 506 22608300, + 506 25871600

Fax: + 506 22608301

Národná fytosanitárna služba (SFE), ministerstvo poľnohospodárstva a chovu zvierat (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521 – 1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25493400

Fax: + 506 25493599

Oddelenie pre živé modifikované organizmy odboru biotechnológie pod Národnou fytosanitárnou službou (SFE), ministerstvo poľnohospodárstva a chovu zvierat (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521 – 1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25492522, + 506 25493522

Fax: + 506 25493599

Kontakty pre verejné obstarávanie – Kostarika

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Internetová stránka: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22561500

E-mail: consultas@gobierno-digital.go.cr

Salvádor

Národné inštitúcie – Salvádor

Stredoamerická banka hospodárskej integrácie (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma č. 130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22676100

Fax: + 503 22676130

Generálne colné riaditeľstvo (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, panamerická diaľnica Km. San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22445000, + 503 22443000

Fax: + 503 22447201

Zastúpenia, obchodné komory a záujmové združenia – Salvádor

Delegácia Európskej únie v Salvádore

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01298, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22432424

Fax: + 503 22432525

E-mail: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

Salvádorské veľvyslanectvo v Belgicku

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Fax: + 32 2 732 65 74

E-mail: embajadabruselas@rree.gob.sv

Ministerstvo financií

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes č. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22443000, + 503 22373000

Jednotné kontaktné miesto pre zahraničný obchod (VUCE), stredisko pre spracovanie dovozu a vývozu centrálnej rezervnej banky

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Fax: + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontaktné údaje pre technické požiadavky – Salvádor

Národná rada pre kvalitu (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905300

Internetová stránka: http://www.cnc.gob.sv/

Ministerstvo národnej obrany (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22500100, + 503 22500134

Riaditeľstvo uhľovodíkov a baní (DHM), ministerstvo hospodárstva (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Úrad civilného letectva (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25654400, + 503 25654553

Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN č. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21326276

Fax: + 503 21329429

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS) – Salvádor

Odbor veterinárnych služieb, Generálne riaditeľstvo pre hospodárske zvieratá (DGG), Ministerstvo poľnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22020879, + 503 22101763

Generálne riaditeľstvo pre zdravie rastlín (DGSV), Ministerstvo pôdohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Konečné znenie 1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22101747, + 503 22101700

Fax: + 503 22101920

Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN č. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21329407, + 503 21329697

Fax: + 503 22679317, + 503 22679326

Kontakty pre verejné obstarávanie – Salvádor

Komprasálna

Tel.: + 503 22443171

E-mail: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Internetová stránka: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Ministerstvo financií

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 2244 – 3171

Guatemala

Národné inštitúcie – Guatemala

Centrálna banka Guatemaly

Banco de Guatemala

7a. AV. 22 – 01, zona 1, GUATEMALA

Tel.: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Fax: + 502 24296086, + 502 24856041

Internetová stránka: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Zastúpenia, obchodné komory a obchodné združenia – Guatemala

Delegácia Európskej únie v Guatemale

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5 – 55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala City C.A., GUATEMALA

Tel.: + 502 23005900

Fax: + 502 23005900

E-mail: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Guatemalské veľvyslanectvo v Belgicku

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Fax: + 32 2 344 64 99

E-mail: embbelgica@minex.gob.gt, guatemala@skynet.be

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pre technické požiadavky – Guatemala

Guatemalská komisia pre normy (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27 – 32, zóna 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 22472654

Fax: + 502 22472687

Národný orgán Guatemaly pre zákaz chemických zbraní (ANGPAQ), ministerstvo zahraničných vecí

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4 – 17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24100000

Fax: + 502 23321172, + 502 24100011

Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28 – 58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24230500, + 502 24232408

Ministerstvo hospodárstva

Ministerio de Economía

8a Avenida 10 – 43, zóna 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24120200

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS) – Guatemala

Ministerstvo poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a potravinárstva (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, zóna 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Odbor epidemiologického dohľadu a analýzy rizík Riaditeľstva pre zdravie rastlín námestníka ministerstva pôdohospodárstva a regulácie pri ministerstve poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a potravinárstva (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, zóna 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Oddelenie pre normy a právne predpisy, ministerstvo poľnohospodárstva, hospodárskych zvierat a potravín (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, zóna 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Národná rada chránených oblastí (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6 – 06, zóna 1, IPM Edificio, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24226700

Fax: + 502 22534141

Odbor registrácie poľnohospodárskych materiálov Riaditeľstva pre zdravie rastlín námestníka ministerstva poľnohospodárstva a regulácie pri ministerstve poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a potravinárstva (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, zóna 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Kontakty pre verejné obstarávanie – Guatemala

GUATECOMPRAS

Tel.: + 502 23742872

E-mail: administradorgc@minfin.gob.gt

Internetová stránka: http://www.guatecompras.gt/

Generálne riaditeľstvo pre verejné obstarávanie (DGAE)

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 23742872

Ďalšie odkazy

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy