Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou

Obchodný pilier dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou sa predbežne vykonáva od 1. augusta 2013 s Hondurasom, Nikaraguou a Panamou, od 1. októbra 2013 s Kostarikou a Salvádorom a od 1. decembra 2013 s Guatemalou. Znižuje clá a zvyšuje efektívnosť colných režimov.

Dohoda v skratke

Šiestimi krajinami Strednej Ameriky, ktoré sú zmluvnými stranami tejto dohody, je

Úplné znenie dohody a jej prílohy.

Prečítajte si osobitnú časť dohody týkajúcu sa obchodu.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou

 • zjednodušuje a zlacňuje dovoz a vývoz do Strednej Ameriky pre obchodníkov z EÚ
 • odstraňuje väčšinu dovozných ciel a zlepšuje prístup na vládne obstarávanie a investičné trhy.
 • vytvára predvídateľnejšie prostredie pre obchod v Strednej Amerike s mechanizmom mediácie pre necolné prekážky a mechanizmom dvojstranného urovnávania sporov

 

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Strednou Amerikou

EÚ a Stredná Amerika dlhodobo udržiavajú úzke a komplexné vzťahy. Ako vývozca alebo dovozca z EÚ môžete využiť vzťah medzi týmito dvoma regiónmi v prospech vášho podniku.

Najvýznamnejší dovoz zo Strednej Ameriky sú potraviny, ako sú ovocie (napr. banány, ananásy), cukor, živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje (najmä palmový olej), kávové nápoje a zdravotnícke nástroje.

Pokiaľ ide o vývoz EÚ do Strednej Ameriky, medzi významné skupiny výrobkov patria farmaceutické výrobky, stroje a prístroje, ako aj dopravné zariadenia.

Tarify

Priemyselný tovar a rybné hospodárstvo

Vedeli ste, že dohodou o pridružení sa vo veľkej miere odstraňujú takmer všetky clá na výrobky a rybné hospodárstvo?

 • nadobudnutím platnosti dohody EÚ odstránila 99 % svojich colných položiek týkajúcich sa priemyselných výrobkov a rybárstva.
 • Stredná Amerika sa dohodla, že do roku 2025 umožní bezcolný prístup ku všetkým priemyselným výrobkom a rybolovu.

Poľnohospodárske výrobky

Dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Strednou Amerikou sa odstránila väčšina ciel na poľnohospodárske výrobky a ponechali sa len clá na „citlivé oblasti“. Preto

 • EÚ súhlasila so zrušením ciel na 73 % svojich poľnohospodárskych colných položiek, čo zodpovedá približne 64 % dovozu poľnohospodárskych výrobkov zo Strednej Ameriky. Medzi tovar, ktorý môže vstúpiť do EÚ bez cla, patrí káva, garnáty, ananásy a melóny. Kľúčové výrobky, ako je cukor a rum, môžu tiež vstúpiť do EÚ v rámci bezcolných kvót.
 • Stredná Amerika odstránila clá na 67 % svojich poľnohospodárskych colných položiek, ktoré sa týkali približne 62 % dovozu poľnohospodárskych výrobkov z EÚ. Napríklad dovoz európskych whisky do krajín Strednej Ameriky, ktoré sú zmluvnými stranami dohody, bol úplne liberalizovaný.

 

Pred vývozom

Pravidlá o pôvode

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste novinkou k téme, nájdite úvod k hlavným pojmom v sekcii o tovare.

Pravidlá o pôvode

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v prílohe II týkajúcej sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce k Dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou.

Je môj výrobok „pôvodný“ podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou?

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na nižšiu alebo nulovú preferenčnú sadzbu podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou, musí pochádzať z EÚ alebo Strednej Ameriky.

Produkt pochádza z EÚ alebo Strednej Ameriky, ak je

 • úplne získané v EÚ alebo Strednej Amerike
 • boli vyrobené v EÚ alebo Strednej Amerike s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že takéto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v súlade s osobitnými pravidlami pre výrobky stanovenými v dodatku 2. Pozri aj dodatok 1 „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky.
  Pre určité výrobky existujú určité alternatívne špecifické pravidlá – pozri dodatok 2A.

Príklady hlavných druhov špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo o pridanej hodnote – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nemôže presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • osobitné operácie – vyžaduje sa osobitný výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien do priadze – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom priemysle

Tipy a triky na dosiahnutie súladu so špecifickými pravidlami pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobky, až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky.
 • osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 HS, ktoré sú uvedené v poznámkach 5 až 6 dodatku 1 „Úvodné poznámky“ špecifických pravidiel pôvodu pre výrobky.

Kumulácia

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou umožňuje aj

 • dvojstranná kumulácia, materiály s pôvodom v signatárskej krajine Strednej Ameriky sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe produktu
 • diagonálna kumulácia, materiály s pôvodom v Bolívii, Kolumbii, Ekvádore, Peru alebo Venezuele sa môžu považovať za materiály s pôvodom v Strednej Amerike, ak sa používajú na výrobu výrobku, ak sú splnené určité podmienky
 • okrem toho možno na žiadosť krajiny Strednej Ameriky alebo EÚ udeliť diagonálnu kumuláciu v prípade materiálov s pôvodom v Mexiku, Južnej Amerike alebo karibských krajinách za predpokladu, že sú splnené určité podmienky.

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy.

Pravidlo priamej prepravy

Pôvodné produkty sa musia prepravovať z EÚ do signatárskej krajiny Strednej Ameriky (a naopak) bez toho, aby boli ďalej spracované v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine je povolené, ak výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov a nevykonávajú sa na nich iné operácie ako

 • vykladanie
 • opätovné naloženie
 • akákoľvek operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave

Budete musieť predložiť dôkaz o priamej preprave colným orgánom dovážajúcej krajiny.

Vrátenie cla

Podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou je možné získať vrátenie cla, ktoré bolo predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu tovaru, ktorý sa vyváža na základe preferenčnej sadzby.

Postupy stanovenia pôvodu

Ak chcete požiadať o preferenčnú tarifu, budete musieť dodržať postupy týkajúce sa pôvodu a nechať si vašu žiadosť overiť colnými orgánmi krajiny, do ktorej dovážate svoj tovar. Postupy sú stanovené v hlave IV o dôkaze o pôvode a v hlave V o dojednaniach o administratívnej spolupráci.

Ako požiadať o preferenčnú sadzbu?

Na to, aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú sadzbu, musia predložiť dôkaz o pôvode.

Dôkazom o pôvode môže byť buď

 • sprievodného osvedčenia EUR.1
 • vyhlásenie o pôvode

Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje

 • 500 EUR pre malé balenia
 • 1 200 EUR za osobnú batožinu

Dôkaz o pôvode je platný dvanásť mesiacov od dátumu vydania.

Sprievodné osvedčenie EUR.1

 • sprievodné osvedčenia EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny
 • vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.
 • Dodatok 3 obsahuje vzor certifikátu EUR.1 a pokyny, ako ho vyplniť.

Vyhlásenie o pôvode

Vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo v jednej z krajín Strednej Ameriky, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť:

 • schválený vývozca
 • každý vývozca za predpokladu, že celková hodnota výrobkov nepresahuje 6 000 EUR.
Schváleným vývozcom
 • vývozcovia podľa tejto dohody môžu požiadať svoje colné orgány o povolenie vyhotovovať vyhlásenia o pôvode pre výrobky akejkoľvek hodnoty.
 • colné orgány môžu odňať štatút schváleného vývozcu v prípade zneužitia
Ako urobiť vyhlásenie o pôvode?
 • vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (dodatok 4)
  • „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (colné [alebo príslušné vládne] povolenie č....) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“
 • znenie vyhlásenia o pôvode môže byť vyhotovené v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ.
 • vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek colné vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.
 • vývozca môže vyhotoviť vyhlásenie o pôvode pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po vývoze pod podmienkou, že sa predloží v dovážajúcej krajine najneskôr dva roky po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.
 • pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi (návštevy dovážajúcej strany vývozcu nie sú povolené)

Po ukončení overovania orgány vyvážajúcej strany určia pôvod a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

V technických pravidlách sa vymedzujú osobitné vlastnosti, ktoré by mal mať výrobok, ako napríklad dizajn, etiketovanie, označovanie, balenie, funkčnosť alebo výkon, a sú navrhnuté napríklad na ochranu ľudského zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia. Pre obchodníkov však môže byť nákladné dodržiavať rôzne požiadavky na rôznych trhoch.

V rámci dohody o pridružení EÚ a krajiny Strednej Ameriky spolupracujú v oblasti dohľadu nad trhom, navrhovaní technických predpisov, stanovovaní noriem a zavádzaní posudzovania zhody. Všetky strany sa zaviazali k transparentnosti a zverejňujú všetky technické predpisy. Najdôležitejšie je, že zmluvné strany sa usilujú o vypracovanie harmonizovaných predpisov a noriem v rámci každého regiónu s cieľom uľahčiť voľný pohyb tovaru.

Honduras – kontakty pre technické požiadavky

Nikaragua – kontakty pre technické požiadavky

Panama – kontakty týkajúce sa technických požiadaviek

Kostarika – kontakty pre technické požiadavky

Salvádor – kontakty pre technické požiadavky

Guatemala – kontakty pre technické požiadavky

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia (SPS)

V kapitole 5 o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach (SPS) sa opätovne potvrdzujú práva a povinnosti strán vyplývajúce z Dohody WTO o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach a zároveň sa v nej stanovujú procesné opatrenia na podporu účinného vykonávania. Podrobné procedurálne a výkladové opatrenia sa nachádzajú v prílohe VII Požiadavky a ustanovenia týkajúce sa schvaľovania prevádzkarní na produkty živočíšneho pôvodu a v prílohe VIII Usmernenia na vykonávanie overovaní.

V dohode sa stanovuje aj zriadenie Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky s cieľom riešiť akékoľvek problémy, ktoré by mohli vzniknúť v tejto oblasti, ako aj sledovať a monitorovať sanitárne a fytosanitárne opatrenia, ktoré vykonávajú všetky zmluvné strany tejto dohody.

Dohodli sa ďalšie zlepšenia, napr. v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Pomôžu pri budovaní kapacít v krajinách Strednej Ameriky, a tým uľahčia ich prístup na trh.

Honduras – kontakty pre sanitárne/fytosanitárne požiadavky (SPS)

Nikaragua – kontakty pre sanitárne/fytosanitárne požiadavky (SPS)

Panama – kontakty pre sanitárne/fytosanitárne požiadavky (SPS)

Kostarika – kontakty pre sanitárne/fytosanitárne požiadavky (SPS)

Salvádor – kontakty pre sanitárne/fytosanitárne požiadavky (SPS)

Guatemala – kontakty pre sanitárne/fytosanitárne požiadavky (SPS)

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážky medzinárodného obchodu, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vyvážať, môžete nám povedať.
 • nahláste, čo zastavujete svoj vývoz do Strednej Ameriky prostredníctvom online formulára, potom EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia.

Kontaktujte nás

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy s cieľom uľahčiť obchod a znížiť náklady pre podniky.

V podrobných príručkách sa opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z týchto prvkov.

 • obchodná faktúra (vyhľadajte osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu na Môj obchodný asistent)
 • zoznam balení
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • osvedčenia o vašom výrobku sú v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú zdravotné a bezpečnostné požiadavky, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty je možné, že budete chcieť požiadať o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo o záväznú informáciu o pôvode tovaru vopred.

Podrobné informácie o tom, ktoré dokumenty musíte predložiť na colné konanie pre váš výrobok, nájdete na Môj obchodný asistent.

Postupy dokazovania a overovania pôvodu

Opis spôsobu preukázania pôvodu vašich výrobkov na uplatnenie preferenčných sadzieb a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

V dohode medzi EÚ a Strednou Amerikou sa stanovujú prísnejšie práva duševného vlastníctva na dovoz a/alebo vývoz vašich výrobkov do Strednej Ameriky.

Vprílohe XVII a prílohe XVIII k dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Strednou Amerikou sa opätovne potvrdzujú záväzky zmluvných strán dohody TRIPS a Dohovoru o biodiverzite (CBD) a priznáva sa im národné zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod. Inými slovami, s vlastníkmi duševného vlastníctva sa nebude zaobchádzať menej priaznivo ako s vlastnými štátnymi príslušníkmi alebo štátnymi príslušníkmi ktorejkoľvek inej krajiny.

Zemepisné Označenia

Krajiny Strednej Ameriky zmenili a prijali nové právne predpisy s cieľom začleniť regionálne špeciality a zemepisné označenia podobným spôsobom ako EÚ. Ak ste výrobcom výrobkov so zemepisným označením v EÚ, mohlo by vás zaujímať, aby bolo na stredoamerických trhoch osobitne chránených viac ako 200 zemepisných označení, ako je šampanské, parmské šunka a škótska whisky.

Obchod so službami

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou zabezpečuje, aby ste mohli využívať príležitosti na stredoamerickom trhu. Táto dohoda otvára stredoamerický trh so službami a poskytuje právnu istotu a predvídateľnosť, ktorú potrebujete ako poskytovateľ služieb na obchodovanie v týchto krajinách. Okrem toho sa s vami zaobchádza rovnako ako s miestnymi dodávateľmi.

Cezhraničné poskytovanie služieb

Ak ste MSP bez toho, aby ste sa fyzicky usadili v Strednej Amerike, v dohode sa uvádzajú všetky odvetvia, ktoré EÚ a Stredná Amerika súhlasili s liberalizáciou a ktoré nájdete v prílohe XI Zoznam záväzkov týkajúcich sa cezhraničného poskytovania služieb.

Viac informácií o cezhraničnom poskytovaní služieb nájdete v kapitole 3 Cezhraničné poskytovanie služieb v rámci hlavy III Usadzovanie sa, obchod so službami a elektronický obchod.

Viac informácií o sektoroch služieb, na ktoré sa vzťahuje, je dostupných na webovom sídle GR TRADE (pozri článok 170 a prílohu XI k dohode).

Založenie podniku v Strednej Amerike

V odvetviach, v ktorých EÚ a krajiny Strednej Ameriky prijali záväzky týkajúce sa prístupu na trh, sa zmluvné strany dohodli, že neobmedzia zakladanie podnikov žiadnym z týchto spôsobov (pokiaľ nie je v prílohe Xuvedené inak).

 • obmedzenia počtu podnikov (či už vo forme číselných kvót, monopolov alebo výhradných práv, alebo vyžadovaním testu hospodárskych potrieb)
 • obmedzenia celkovej hodnoty transakcií alebo aktív, ktoré máte povolené (buď vo forme číselných kvót, alebo požadovaním testu hospodárskych potrieb)
 • obmedzenia celkového počtu operácií, ktoré sú v krajine povolené, alebo obmedzenia celkového množstva produkcie vyjadrené určenými číselnými jednotkami (vo forme kvót alebo požadovaním testu hospodárskych potrieb)
 • obmedzenia účasti zahraničného kapitálu v zmysle maximálneho percentuálneho obmedzenia zahraničného podielu alebo celkovej hodnoty jednotlivých alebo súhrnných zahraničných investícií
 • opatrenia, ktoré obmedzujú alebo vyžadujú osobitné druhy usadenia (dcérska spoločnosť, pobočka, zastúpenie) alebo spoločných podnikov, prostredníctvom ktorých investor druhej strany môže vykonávať hospodársku činnosť

Dočasný pobyt

Dohoda umožňuje vstup a dočasný pobyt na území EÚ a Strednej Ameriky

 • kľúčoví pracovníci
 • stážisti s vysokoškolským vzdelaním
 • predajcovia obchodných služieb

Uskutočňuje sa to v súlade s cieľom, rozsahom a rozsahom pôsobnosti kapitoly o službách v medziach sektorov uvedených v prílohách X a XI. Preto

Ak ste investor

 • vaši vedúci obchodní pracovníci, ktorí sú zodpovední za zriadenie vášho podniku, môžu zostať v ktorejkoľvek zo stredoamerických krajín, ktoré sú zmluvnými stranami tejto dohody, deväťdesiat dní v rámci akéhokoľvek 12-mesačného obdobia.
 • vaši manažéri a špecialisti, ktorí sú presunutí z vašich operácií v EÚ na tých v Strednej Amerike, môžu tam zostať až tri roky po založení vášho podniku.
 • stážistom s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú presunutí z EÚ do zariadenia v Strednej Amerike, by sa mali poskytnúť pobyty do jedného roka.

Ak ste poskytovateľom cezhraničných služieb, krajiny EÚ a Stredná Amerika vám umožnia vstup a pobyt až 90 dní v roku, aby ste rokovali o predaji služieb.

Ktoré odvetvia sú z liberalizácie vylúčené?

Niektoré citlivé odvetvia sú podľa tejto dohody vylúčené z liberalizácie. Hlavné výnimky sú:

 • všetky strany majú „prudenciálnu výnimku“ pre finančné služby, ktoré
  • chráni investorov, vkladateľov, používateľov finančného trhu, poistníkov alebo osoby, voči ktorým má poskytovateľ finančných služieb fiduciárnu povinnosť
  • zachováva bezpečnosť, spoľahlivosť, integritu alebo finančnú zodpovednosť poskytovateľov finančných služieb
  • zabezpečuje integritu a stabilitu finančného systému strany
 • Kostarika nezahŕňa súkromné retailové banky, ktoré musia udržiavať trvalý minimálny zostatok úverov so štátnou bankou alebo alternatívne zriadiť aspoň štyri agentúry alebo pobočky na poskytovanie základných bankových služieb vo vybraných regiónoch.
 • Salvádor nezahŕňa vidiecku pôdu, ktorú nemôžu vlastniť zahraničné [právnické] osoby vrátane pobočky zahraničnej právnickej osoby a má požiadavku 75 % (stredoamerickej) štátnej príslušnosti pre poisťovne a požiadavku 50 % (stredoamerického) vlastníctva pre banky, pokiaľ tieto finančné inštitúcie nie sú schválené medzinárodne uznaným subjektom klasifikácie rizík.
 • Guatemala neuvádza žiadne výhrady.
 • Honduras vyžaduje, aby zahraničné poisťovacie inštitúcie so sídlom v Hondurase uložili aspoň 10 % minimálneho kapitálu navrhovanej spoločnosti buď v Banco Central de Honduras, alebo aby uvedenú sumu investovali do štátnych cenných papierov. Zahraniční poskytovatelia finančných služieb musia zriadiť ako korporácie (sociedades ano-nimas), pobočky alebo zastupiteľské kancelárie.
 • Nikaragua si vyhradzuje právo poskytovať výhody poskytovateľom finančných služieb alebo verejným subjektom (v úplnom alebo väčšinovom vlastníctve štátu), ktoré sledujú ciele verejnej politiky poskytovaním finančných služieb (vrátane, ale nie výlučne) poľnohospodárstva, bývania pre rodiny s nízkymi príjmami alebo malé a stredné podniky. Vyhradzuje si tiež právo prijať alebo zachovať opatrenia vyžadujúce začlenenie zahraničných poskytovateľov finančných služieb v Nikarague. Poistenie a zaistenie si vyžadujú právnu subjektivitu vytvorenú a so sídlom v Nikarague vo forme verejných korporácií.
 • Panama vyžaduje od poisťovacích maklérov aspoň 49 % vnútroštátneho vlastníctva.

Sektorové správy na usmernenie investorov EÚ v Strednej Amerike

V súvislosti s 10. výročím dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou vypracovala EÚ s podporou projektu #EUCA_Trade sériu odvetvových správ zameraných na identifikáciu hospodárskych odvetví, ktoré ponúkajú najväčší konkurenčný potenciál pre vývoz a investície EÚ v regióne Strednej Ameriky.

V mnohých odvetviach Strednej Ameriky existujú príležitosti na vývoz a investície z EÚ. Investori z EÚ však môžu pri podnikaní v regióne čeliť významným výzvam. Tieto dokumenty preto pomáhajú identifikovať obchodné príležitosti, ktoré ponúkajú najlepšie vyhliadky a v ktorých môžu vývozcovia z EÚ dosiahnuť konkurenčné postavenie.

Stiahnuť sektorové správy:

Viac informácií o prioritných investíciách krajín Strednej Ameriky nájdete aj na webovej stránke agentúr na podporu investícií a vývozu 6 krajín Strednej Ameriky:

Verejné obstarávanie

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou ponúka pre vás celý rad možností verejného obstarávania na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni vo všetkých krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami dohody.

Nedochádza k diskriminácii medzi zahraničnými a miestnymi spoločnosťami.

Hlava V a príloha XVI k dohode stanovujú všeobecné zásady a postupy, ktoré sú zlučiteľné s Dohodou WTO o vládnom obstarávaní (GPA).

Príloha XVI stanovuje:

 • obstarávateľské subjekty, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia, a prahové hodnoty pre hodnotu zákaziek, pri prekročení ktorých sa uplatňujú ustanovenia
 • kľúčové prvky postupu zadávania verejných zákaziek

Týka sa to najmä miesta, kde sa majú uverejňovať ponuky, požiadaviek na dokumentáciu, zadávania zákaziek a lehôt.

Okrem toho článok 212 hlavy V: „Uverejnenie informácií o obstarávaní“ stanovuje, že Stredná Amerika vytvorí jednotné prístupové miesto na regionálnej úrovni pre verejné súťaže v Strednej Amerike. Toto jednotné prístupové miesto bolo spustené v septembri 2012 a je dostupné na tejto webovej stránke:

Punto de acceso regional de contratactión pública Centroamericana

Konkrétne kontakty na úrovni jednotlivých krajín nájdete na:

Odkazy, kontakty a dokumenty

Honduras

Vnútroštátne inštitúcie – Honduras

Stredoamerická banka pre hospodársku integráciu (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22402243

Fax. číslo: + 504 22402231

Zástupca riaditeľstva pre colné príjmy pridelený ministerstvu financií

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 32795394, + 504 32799830

Zastúpenia, obchodné komory a podnikateľské združenia – Honduras

Delegácia Európskej únie v Hondurase

Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2239 99 91

Fax. číslo: + 504 2239 99 94

E-mail: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Veľvyslanectvo Hondurasu v Belgickom kráľovstve a misia Hondurasu pri Európskej únii

 

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 27340000

E-mail: info@hondurasembassy.be

Združenie zón voľného obchodu Hondurasu

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

P.O. Box 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Tel.: + 504 25542772, + 50425542776

Fax. číslo: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontaktné údaje pre technické požiadavky – Honduras

Ministerstvo financií (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

Poschodie, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22228702

Fax. číslo: + 504 22201705

Honduraský inštitút na prevenciu alkoholu, drogovej závislosti a drogovej závislosti (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa č. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22394488

Centrum vládnej komunity v rámci Generálneho riaditeľstva pre zahraničnú politiku pridelené ministerstvu zahraničných vecí

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores Exteriores

EN la Proximidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Fax. číslo: + 504 2341678

Honduraská agentúra civilného letectva (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22340263

Centrum pre štúdie a kontrolu kontaminantov (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Fax. číslo: + 504 2390954

Kontaktné údaje pre sanitárne/fytosanitárne požiadavky (SPS) – Honduras

Národný úrad pre zdravie poľnohospodárstva (SENASA) pridelený ministerstvu poľnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Fax. číslo: + 504 22310786

Ministerstvo energetiky, prírodných zdrojov, životného prostredia a baní

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Kontakty v oblasti verejného obstarávania – Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 2230 7000

E-mail: info.oncae@scgg.gob.hn

Internetová stránka: http://www.honducompras.gob.hn/

Štátna agentúra pre obstarávanie (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación a ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Internetová stránka: http://www.oncae.gob.hn/

Nikaragua

Národné inštitúcie – Nikaragua

Centrálna banka Nikaraguy

Banco Central de Nikaragua

Km. 7 carretera sur, 100 metrov al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2255 – 7171

Fax. číslo: + 505 22650495

E-mail: oaip@bcn.gob.ni

Internetová stránka: https://www.bcn.gob.ni/

Nikaragujský colný orgán (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10MA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Zastúpenia, obchodné komory, podnikateľské združenia – Nikaragua

Delegácia Európskej únie v Nikarague a v integračnom systéme Strednej Ameriky (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22704499

Fax. číslo: + 505 22809569

E-mail: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Nikaragujské veľvyslanectvo v Belgicku

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Fax. číslo: + 32 2 375 71 88

E-mail: sky77706@skynet.be

Národná komisia pre zónu voľného obchodu (CNZF)

Zóna Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22631530

Fax. číslo: + 505 22334144

Generálne riaditeľstvo colných služieb (DGA) pridelené ministerstvu financií a verejných úverov (MHCP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4,5 Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Stredoamerická banka pre hospodársku integráciu (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Tel.: + 504 2402243

Fax. číslo: + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pre technické požiadavky – Nikaragua

Riaditeľstvo pre normalizáciu a metrológiu (DNM) pri ministerstve podpory, priemyslu a obchodu (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22489300, ext 2276

Fax. číslo: + 505 22489300, ext 2228

Medziinštitucionálna komisia pre uplatňovanie Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, skladovania a použitia chemických zbraní a ich zničenia pri ministerstve obrany

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 Cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2285001, + 505 2855003

Fax. číslo: + 505 2286960

Nikaragujský inštitút civilnej leteckej dopravy (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22768580, + 505 22768586

Fax. číslo: + 505 22768588

Ministerstvo dopravy a infraštruktúry (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Generálne riaditeľstvo pre kvalitu životného prostredia pridelené ministerstvu životného prostredia a prírodných zdrojov (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax. číslo: + 505 22631274

Kontaktné údaje pre sanitárne/fytosanitárne požiadavky (SPS) – Nikaragua

Inštitút pre ochranu a zdravie poľnohospodárstva (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Oblasť certifikácie osív, odbor osiva, Riaditeľstvo pre zdravie rastlín a osív, Ústav pre ochranu a zdravie poľnohospodárstva

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax. číslo: + 505 22631274

Riaditeľstvo pre revíziu, hodnotenie a registráciu v rámci Národnej komisie pre registráciu a kontrolu toxických látok

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22282002, ext 11 alebo 12

Kontakty pre verejné obstarávanie – Nikaragua

NIKARAGUJSKÝ KOMPER

Tel.: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Internetová stránka: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-mail: mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni, mesadeayudaprovdgce@mhcp.gob.ni

Úrad pre verejné obstarávanie ministerstva financií

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2222 – 7231

Internetová stránka: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Národné inštitúcie – Panama

Národná banka Panamy

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5052612

Zastúpenia, obchodné komory a podnikateľské združenia – Panama

Delegácia Európskej únie v Paname

Bella Vista, Calle 53 Marbella, Svetové obchodné centrum, poschodie 14, Panama City, PANAMA

Tel.: + 507 2653223

Fax. číslo: + 507 2653239

E-mail: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Panamské veľvyslanectvo v Belgickom kráľovstve, Luxemburského veľkovojvodstva a misia pri Európskej únii

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2 649 0729

Fax. číslo: + 32 2 648 9216

E-mail: info@embpanamabxl.be

Internetová stránka: http://www.embpanamabxl.be/

Generálne riaditeľstvo pre slobodné zóny v rámci Národného riaditeľstva pre podporu investícií, námestník ministerstva zahraničného obchodu, ministerstvo obchodu a priemyslu (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, sektor El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontaktné údaje pre technické požiadavky – Panama

Ministerstvo zdravotníctva (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Edificio č. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Sekcia pre nebezpečný odpad a chemické látky, Odbor zdravia životného prostredia ministerstva zdravotníctva (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax. číslo: + 507 5129353

Sekcia pre zdravie životného prostredia a odpad, ktorý nie je nebezpečný, Subdepartment for Environmental Health of the Ministry of Health (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax. číslo: + 507 5129353

Kontaktné údaje pre sanitárne/fytosanitárne požiadavky (SPS) – Panama

Národné riaditeľstvo pre zdravie zvierat, ministerstvo rozvoja poľnohospodárstva (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816 – 01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2662303, + 507 2660323

Sekcia pre analýzu rizík škodcov a rastlinolekárske požiadavky, Národné riaditeľstvo pre zdravie rastlín (DNSV), Ministerstvo poľnohospodárskeho rozvoja (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816 – 01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax. číslo: + 507 2207979, + 507 2207981

Národné riaditeľstvo pre zdravie rastlín (DNSV), ministerstvo poľnohospodárskeho rozvoja (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816 – 01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax. číslo: + 507 2207979, + 507 2207981

Odbor biodiverzity a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v rámci ministerstva životného prostredia

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, hlavný predstaviteľ Sede

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5000822, + 507 5000855, ext 6877

Fax. číslo: + 507 5000839

Sekcia pre nebezpečný odpad a chemické látky, Odbor zdravia životného prostredia ministerstva zdravotníctva (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax. číslo: + 507 5129353

Kontakty v oblasti verejného obstarávania – Panama

Panama-Compra

Tel.: + 507 5151555

Internetová stránka: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Národný úrad pre obstarávanie (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5151511, + 507 5151510

E-mail: info@dgcp.gob.pa

Internetová stránka: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Kostarika

Národné inštitúcie – Kostarika

Centrálna banka Kostariky

Banco Central de Costa Rica

Stredná oblasť y 1, volajúce 2 y 4, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22433333

Internetová stránka: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Colný úrad Kostarika

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25229390

Fax. číslo: + 506 25229426

Generálne riaditeľstvo pre dane, ministerstvo financií

Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25470000, + 506 25470001

Vnútroštátny register

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523 – 2010, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22020800, + 506 22020777

Zastúpenia, obchodné komory a podnikateľské združenia – Kostarika

Delegácia Európskej únie v Kostarike

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836 – 1007, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22832959

Fax. číslo: + 506 22832960

E-mail: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Veľvyslanectvo Kostariky v Belgickom kráľovstve, Luxemburské veľkovojvodstvo a misia pri Európskej únii

489 Avenue Louise, 1050 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 26405541

Fax. číslo: + 32 26483192

E-mail: info@costaricaembassy.be

Spoločnosť pre zahraničný obchod Kostariky (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278 – 107, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22994700, 800 77626637

Fax. číslo: + 506 22335755

Jednotné kontaktné miesto pre zahraničný obchod (VUCE), Generálne colné riaditeľstvo (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Kostarika

Tel.: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pre technické požiadavky – Kostarika

Kostarický inštitút pre technické normy (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metrov norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004 – 1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22834522

Fax. číslo: + 506 22834831

Ministerstvo zdravotníctva

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123 – 1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22230333, ext 327 alebo 329, + 506 22336922

Fax. číslo: + 506 22577827

Odbor kontroly zbraní a výbušnín v rámci generálneho riaditeľstva pre výzbroj pridelený ministerstvu verejnej bezpečnosti

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25864500

Riaditeľstvo pre riadenie kvality životného prostredia (DIGECA) pridelené ministerstvu životného prostredia a energetiky (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 bis, č. 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Fax. číslo: + 506 22582820

Kontaktné údaje pre sanitárne/fytosanitárne požiadavky (SPS) – Kostarika

Národná služba pre zdravie zvierat (SENASA), Ministerstvo poľnohospodárstva a chovu zvierat (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3 – 3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Tel.: + 506 22608300, + 506 25871600

Fax. číslo: + 506 22608301

Národná fytosanitárna služba (SFE), Ministerstvo poľnohospodárstva a chovu zvierat (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521 – 1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25493400

Fax. číslo: + 506 25493599

Oddelenie pre živé modifikované organizmy odboru biotechnológie v rámci Národnej fytosanitárnej služby (SFE), ministerstvo poľnohospodárstva a chovu zvierat (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521 – 1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25492522, + 506 25493522

Fax. číslo: + 506 25493599

Kontakty v oblasti verejného obstarávania – Kostarika

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Internetová stránka: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22561500

E-mail: consultas@gobierno-digital.go.cr

Salvádor

Vnútroštátne inštitúcie – Salvádor

Stredoamerická banka pre hospodársku integráciu (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma č. 130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22676100

Fax. číslo: + 503 22676130

Generálne colné riaditeľstvo (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, panamerická diaľnica Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22445000, + 503 22443000

Fax. číslo: + 503 22447201

Zastúpenia, obchodné komory a podnikateľské združenia – Salvádor

Delegácia Európskej únie v Salvádore

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01298, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22432424

Fax. číslo: + 503 22432525

E-mail: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

Salvádoranské veľvyslanectvo v Belgicku

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Fax. číslo: + 32 2 732 65 74

E-mail: embajadabruselas@rree.gob.sv

Ministerstvo financií

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes No. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22443000, + 503 22373000

Jednotné kontaktné miesto pre zahraničný obchod (VUCE), stredisko spracovania dovozu a vývozu centrálnej rezervnej banky

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Fax. číslo: + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pre technické požiadavky – Salvádor

Národná rada pre kvalitu (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905300

Internetová stránka: http://www.cnc.gob.sv/

Ministerstvo národnej obrany (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22500100, + 503 22500134

Riaditeľstvo pre uhľovodíky a bane (DHM), ministerstvo hospodárstva (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Úrad civilného letectva (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25654400, + 503 25654553

Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN č. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21326276

Fax. číslo: + 503 21329429

Kontaktné údaje pre sanitárne/fytosanitárne požiadavky (SPS) – Salvádor

Divízia veterinárnych služieb, Generálne riaditeľstvo pre hospodárske zvieratá (DGG), ministerstvo poľnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22020879, + 503 22101763

Generálne riaditeľstvo pre zdravie rastlín (DGSV), Ministerstvo pôdohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (GRSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Konečné 1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22101747, + 503 22101700

Fax. číslo: + 503 22101920

Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN č. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21329407, + 503 21329697

Fax. číslo: + 503 22679317, + 503 22679326

Kontakty pre verejné obstarávanie – Salvádor

Komprasálny

Tel.: + 503 22443171

E-mail: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Internetová stránka: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Ministerstvo financií

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 2244 – 3171

Guatemala

Vnútroštátne inštitúcie – Guatemala

Guatemalská centrálna banka

Banco de Guatemala

7a. AV. 22 – 01, zona 1, GUATEMALA

Tel.: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Fax. číslo: + 502 24296086, + 502 24856041

Internetová stránka: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Zastúpenia, obchodné komory a podnikateľské združenia – Guatemala

Delegácia Európskej únie v Guatemale

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5 – 55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala C.A., GUATEMALA

Tel.: + 502 23005900

Fax. číslo: + 502 23005900

E-mail: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Guatemalské veľvyslanectvo v Belgicku

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Fax. číslo: + 32 2 344 64 99

E-mail: embbelgica@minex.gob.gt, guatemala@skynet.be

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pre technické požiadavky – Guatemala

Guatemalská komisia pre normalizáciu (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27 – 32, Zona 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 22472654

Fax. číslo: + 502 22472687

Národný úrad pre zákaz chemických zbraní (ANGPAQ) v Guatemale, ministerstvo zahraničných vecí

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4 – 17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24100000

Fax. číslo: + 502 23321172, + 502 24100011

Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Výzva 28 – 58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24230500, + 502 24232408

Ministerstvo hospodárstva

Ministerio de Economía

8a Avenida 10 – 43, Zona 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24120200

Kontaktné údaje pre sanitárne/fytosanitárne požiadavky (SPS) – Guatemala

Ministerstvo poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a potravín (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Odbor epidemiologického dohľadu a analýzy rizík Riaditeľstva pre zdravie rastlín pod Ministerstvom poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a potravín (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Oddelenie pre normy a predpisy, ministerstvo poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a potravín (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Národná rada chránených oblastí (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6 – 06, Zona 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24226700

Fax. číslo: + 502 22534141

Odbor registrácie poľnohospodárskych materiálov Riaditeľstva pre zdravie rastlín pod Ministerstvom poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a potravinárstva (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Kontakty v oblasti verejného obstarávania – Guatemala

GUATECOMPRAS

Tel.: + 502 23742872

E-mail: administradorgc@minfin.gob.gt

Internetová stránka: http://www.guatecompras.gt/

Generálne riaditeľstvo pre verejné obstarávanie (DGAE)

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (GRAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 23742872

Ďalšie odkazy

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy