Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou

Obchodný pilier dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou sa predbežne vykonáva od 1. augusta 2013 s Hondurasom, Nikaraguou a Panamou, od 1. októbra 2013 s Kostarikou a Salvádorom a od 1. decembra 2013 s Guatemalou. Znižuje clá a zvyšuje efektívnosť colných režimov.

Dohoda na prvý pohľad

Šesť krajín Strednej Ameriky, ktoré sú zmluvnými stranami tejto dohody, sú

Úplné znenie dohody a jej prílohy.

Prečítajte si osobitnú časť dohody, ktorá sa týka obchodu.

Aké sú výhody pre vaše podnikanie?

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou

 • uľahčuje a zlacňuje pre obchodníkov z EÚ dovoz zo Strednej Ameriky a vývoz do Strednej Ameriky
 • odstraňuje väčšinu dovozných ciel a zlepšuje prístup k vládnemu obstarávaniu a investičným trhom.
 • vytvára predvídateľnejšie prostredie pre obchod v Strednej Amerike s mechanizmom mediácie pre necolné prekážky a dvojstranným mechanizmom urovnávania sporov.

 

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Strednou Amerikou

EÚ a Stredná Amerika dlhodobo udržiavajú úzke a komplexné vzťahy. Ako vývozca alebo dovozca z EÚ môžete využiť vzťah medzi týmito dvoma regiónmi v prospech vášho podniku.

Najvýznamnejším dovozom zo Strednej Ameriky sú potraviny ako ovocie (napr. banány, ananásy), cukor, živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje (najmä palmový olej), kávové nápoje a lekárske nástroje.

Pokiaľ ide o vývoz EÚ do Strednej Ameriky, medzi významné skupiny výrobkov patria farmaceutické výrobky, stroje a zariadenia, ako aj dopravné zariadenia.

Tarify

Priemyselný tovar a rybné hospodárstvo

Vedeli ste, že dohoda o pridružení vo veľkej miere odstraňuje takmer všetky clá na vyrobené produkty a rybolov?

 • po nadobudnutí platnosti dohody EÚ odstránila 99 % svojich colných položiek týkajúcich sa priemyselných výrobkov a rybárstva.
 • Stredná Amerika súhlasila s bezcolným prístupom ku všetkým priemyselným výrobkom a rybolovu do roku 2025

Poľnohospodársky tovar

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Strednou Amerikou odstránila väčšinu ciel na poľnohospodárske výrobky a ponechala len clá na „citlivé oblasti“. Preto

 • EÚ súhlasila s odstránením ciel na 73 % svojich poľnohospodárskych colných položiek, ktoré zodpovedajú približne 64 % dovozu poľnohospodárskych výrobkov zo Strednej Ameriky. Medzi tovarmi, ktoré môžu vstúpiť do EÚ bez cla, patrí káva, krevety, ananásy a melóny. Kľúčové výrobky, ako je cukor a rum, môžu vstúpiť do EÚ aj v rámci bezcolných kvót.
 • Stredná Amerika zrušila clá na 67 % svojich poľnohospodárskych colných položiek a pokrývala približne 62 % poľnohospodárskeho dovozu z EÚ. Napríklad dovoz európskych whisky do stredoamerických krajín, ktoré sú zmluvnými stranami dohody, bol úplne liberalizovaný.

 

Pred exportom

Pravidlá pôvodu

 

Aby sa váš výrobok mohol kvalifikovať na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na vlastné hodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v službe Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste v téme noví, nájdite úvod k hlavným pojmom v sekcii tovar.

Pravidlá pôvodu

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v prílohe II týkajúcej sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou.

Je môj výrobok „pôvodný“ podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou?

Aby sa váš výrobok mohol kvalifikovať na nižšiu alebo nulovú preferenčnú sadzbu podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou, musí pochádzať z EÚ alebo Strednej Ameriky.

Výrobok má pôvod v EÚ alebo Strednej Amerike, ak

 • úplne získané v EÚ alebo Strednej Amerike
 • vyrobené v EÚ alebo Strednej Amerike s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že takéto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v súlade s pravidlami pre jednotlivé výrobky stanovenými v dodatku 2. Pozri aj dodatok 1 „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky.
  Pre určité výrobky existujú niektoré alternatívne pravidlá pre špecifické výrobky – pozri dodatok 2A.

 

Príklady hlavných typov pravidiel pre konkrétne výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodné materiály a konečný výrobok – napríklad výroba papiera (kapitola harmonizovaného systému 48) z nepôvodnej buničiny (kapitola harmonizovaného systému 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom odevnom a chemickom priemysle

 

Tipy a triky na dosiahnutie súladu s pravidlami pre konkrétne výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať pravidlá špecifické pre jednotlivé výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi používať nepôvodné materiály, ktoré sú obvykle zakázané osobitným pravidlom pre výrobok až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • túto toleranciu nemožno použiť na prekročenie prahovej hodnoty pre nepôvodné materiály uvedené v osobitných pravidlách pre výrobky.
 • špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol HS 50 až 63, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 6 dodatku 1 „Úvodné poznámky“ k osobitným pravidlám pôvodu pre výrobky

Kumulácia

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou tiež umožňuje

 • dvojstranná kumulácia, materiály s pôvodom v signatárskej krajine Strednej Ameriky sa môžu započítať ako materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku
 • diagonálna kumulácia, materiály s pôvodom v Bolívii, Kolumbii, Ekvádore, Peru alebo Venezuele sa môžu započítať ako materiály s pôvodom v Strednej Amerike, ak sa používajú na výrobu výrobku, ak sú splnené určité podmienky
 • okrem toho sa na žiadosť krajiny Strednej Ameriky alebo EÚ môže povoliť diagonálna kumulácia materiálov s pôvodom v Mexiku, Južnej Amerike alebo karibských krajinách za predpokladu, že sú splnené určité podmienky.

Ďalšie požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy.

Pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do signatárskej krajiny Strednej Ameriky (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné skladovanie v tretej krajine je povolené, ak výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov a nepodliehajú iným operáciám ako

 • vykladanie
 • opätovné načítanie
 • akákoľvek operácia určená na ich zachovanie v dobrom stave

Budete musieť predložiť dôkaz o priamej preprave colným orgánom dovážajúcej krajiny.

Vrátenie cla

Podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou je možné získať vrátenie ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu tovaru, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej sadzby.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Ak chcete požiadať o preferenčnú tarifu, budete musieť dodržiavať postupy pôvodu a nechať vašu žiadosť overiť colnými orgánmi krajiny, do ktorej dovážate svoj tovar. Postupy sú stanovené v hlave IV o dôkaze o pôvode a hlave V o dojednaniach o administratívnej spolupráci.

Ako požiadať o preferenčnú tarifu?

Aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú tarifu, musia predložiť dôkaz o pôvode.

Dôkazom o pôvode môže byť buď

 • sprievodné osvedčenie EUR.1
 • vyhlásenie o pôvode

Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota výrobkov nepresahuje

 • 500 EUR za malé balíčky
 • 1 200 EUR za osobnú batožinu

Dôkaz o pôvode je platný dvanásť mesiacov odo dňa vydania.

Sprievodné osvedčenie EUR.1

 • sprievodné osvedčenia EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny
 • vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.
 • Dodatok 3 obsahuje vzor osvedčenia EUR.1 a pokyny na jeho vyplnenie.

Vyhlásenie o pôvode

Vývozcovia môžu čestne vyhlásiť, že ich výrobok pochádza z EÚ alebo jednej z krajín Strednej Ameriky, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť:

 • schválený vývozca
 • každý vývozca za predpokladu, že celková hodnota výrobkov nepresahuje 6 000 EUR
Schválení vývozcovia
 • vývozcovia podľa tejto dohody môžu požiadať svoje colné orgány o povolenie vyhotovovať vyhlásenia o pôvode výrobkov akejkoľvek hodnoty.
 • colné orgány môžu v prípade zneužitia odňať status schváleného vývozcu
Ako urobiť vyhlásenie o pôvode?
 • vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inej obchodnej identifikácii výrobku uviesť typ, pečiatku alebo vytlačiť toto vyhlásenie (dodatok 4).
  • „Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento dokument (colné [alebo príslušné vládne] povolenie č....), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“
 • text vyhlásenia o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ.
 • vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schválený vývozca, ste oslobodení od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete svojim colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.
 • vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť vývozca pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po vývoze pod podmienkou, že sa predloží v dovážajúcej krajine najneskôr dva roky po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.
 • pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok skutočne má pôvod alebo či spĺňa iné požiadavky na pôvod. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcich a vyvážajúcich strán
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi (návštevy dovážajúcej strany vývozcovi nie sú povolené)

Po ukončení overovania orgány vyvážajúcej strany určia pôvod a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Požiadavky na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

Technické pravidlá vymedzujú osobitné vlastnosti, ktoré by výrobok mal mať, ako je dizajn, označovanie, označovanie, balenie, funkčnosť alebo výkon, a sú navrhnuté napríklad na ochranu ľudského zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia. Pre obchodníkov však môže byť nákladné, aby spĺňali rôzne požiadavky na rôznych trhoch.

Podľa dohody o pridružení EÚ a krajiny Strednej Ameriky spolupracujú pri dohľade nad trhom, navrhovaní technických predpisov, stanovovaní noriem a stanovovaní posudzovania zhody. Všetky strany sú odhodlané presadzovať transparentnosť a zverejňovať všetky technické predpisy. Čo je najdôležitejšie, zmluvné strany sa usilujú o vypracovanie harmonizovaných predpisov a noriem v rámci každého regiónu s cieľom uľahčiť voľný pohyb tovaru.

Honduras – kontakty na technické požiadavky

Nikaragua – kontakty pre technické požiadavky

Panama – kontakty pre technické požiadavky

Kostarika – kontakty na technické požiadavky

Salvádor – kontakty pre technické požiadavky

Guatemala – kontakty na technické požiadavky

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia (SPS)

V kapitole 5 o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach (SPS) sa opätovne potvrdzujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z dohody WTO o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach, pričom sa v nej stanovujú aj procesné opatrenia na podporu účinného vykonávania. Podrobné procedurálne a vysvetľujúce opatrenia sa nachádzajú v prílohe VII Požiadavky a ustanovenia na schvaľovanie prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu a v prílohe VIII Usmernenia na vykonávanie overovaní.

V dohode sa stanovuje aj zriadenie Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky na riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré by mohli vzniknúť v tejto oblasti, ako aj na sledovanie a monitorovanie činností sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré vykonávajú všetky strany tejto dohody.

Dohodli sa ďalšie zlepšenia, napr. v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Tie pomôžu vybudovať kapacity v krajinách Strednej Ameriky, a tým uľahčiť ich prístup na trh.

Honduras – kontakty pre hygienické/hytosanitárne požiadavky (SPS)

Nikaragua – kontakty pre hygienické/hytosanitárne požiadavky (SPS)

Panama – kontakty pre hygienické/hytosanitárne požiadavky (SPS)

Kostarika – kontakty pre hygienické/hytosanitárne požiadavky (SPS)

Salvádor – kontakty pre hygienické/hytosanitárne požiadavky (SPS)

Guatemala – kontakty pre hygienické/hytosanitárne požiadavky (SPS)

Technické prekážky obchodu

Hoci technické pravidlá sú dôležité, môžu niekedy pôsobiť ako prekážky medzinárodného obchodu, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu značnou záťažou.

 

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje vaše podnikanie alebo vám bráni vo vývoze, môžete nám to povedať.
 • nahláste, čo zastaví váš vývoz do Strednej Ameriky pomocou online formulára, potom EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia.

Kontaktujte nás

Doklady a postupy colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a zjednodušené colné postupy s cieľom uľahčiť obchod a znížiť náklady pre podniky.

Podrobné príručky popisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné odbavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z nižšie uvedených prvkov.

 • obchodná faktúra (konkrétne požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu nájdete v mojom obchodnom asistentovi)
 • baliaci zoznam
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • certifikáty preukazujúce váš výrobok sú v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

Pre väčšiu istotu môžete požiadať o záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväzné informácie o pôvode vopred.

Podrobné informácie o tom, ktoré dokumenty musíte predložiť na colné odbavenie pre váš produkt, nájdete na stránke Môj obchodný asistent.

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis spôsobu preukázania pôvodu vašich výrobkov pri uplatňovaní preferenčných sadzieb a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi nájdete v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

V dohode medzi EÚ a Strednou Amerikou sa stanovujú silnejšie práva duševného vlastníctva na dovoz a/alebo vývoz vašich výrobkov do Strednej Ameriky.

V prílohe XVII a prílohe XVIII k dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Strednou Amerikou sa opätovne potvrdzujú záväzky zmluvných strán k dohode TRIPS a Dohovoru o biodiverzite (DBD) a priznáva sa im tak národné zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod. Inými slovami, s vlastníkmi duševného vlastníctva sa nebude zaobchádzať menej priaznivo ako s vlastnými štátnymi príslušníkmi alebo štátnymi príslušníkmi ktorejkoľvek inej krajiny.

Zemepisné označenia

Krajiny Strednej Ameriky zmenili a prijali nové právne predpisy s cieľom začleniť regionálne špeciality a zemepisné označenia podobným spôsobom ako EÚ. Ak ste výrobcom výrobkov so zemepisným označením v EÚ, mohlo by vás zaujímať, že na stredoamerických trhoch je osobitne chránených viac ako 200 zemepisných označení, ako je šampanské, parmská šunka a škótska whisky.

Obchod so službami

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou zabezpečuje, že môžete využívať príležitosti na stredoamerickom trhu. Táto dohoda otvára stredoamerický trh so službami a poskytuje právnu istotu a predvídateľnosť, ktorú potrebujete ako poskytovateľ služieb na obchodovanie v týchto krajinách. Okrem toho sa s vami zaobchádza rovnako ako s miestnymi dodávateľmi.

Cezhraničné poskytovanie služieb

Ak ste MSP, ktorý nemá v úmysle fyzicky sa usadiť v Strednej Amerike, v dohode sa uvádzajú všetky odvetvia, na ktorých sa EÚ a Stredná Amerika dohodli liberalizovať, ktoré nájdete v prílohe XI Zoznamy záväzkov týkajúcich sa cezhraničného poskytovania služieb.

Viac informácií o cezhraničnom poskytovaní služieb nájdete v kapitole 3 Cezhraničné poskytovanie služieb v rámci hlavy III Usadenie sa, obchod so službami a elektronický obchod.

Viac informácií o sektoroch služieb, na ktoré sa vzťahuje dohoda, je k dispozícii na webovom sídle GR TRADE (pozri článok 170 a prílohu XI k dohode).

Založenie podnikania v Strednej Amerike

V odvetviach, v ktorých krajiny EÚ a Stredná Amerika prijali záväzky týkajúce sa prístupu na trh, sa zmluvné strany dohodli, že neobmedzia zakladanie podnikov žiadnym z nasledujúcich spôsobov (pokiaľ nie je v prílohe Xuvedené inak).

 • obmedzenia počtu podnikov (či už vo forme číselných kvót, prostredníctvom monopolov alebo výhradných práv, alebo vyžadovaním testu hospodárskych potrieb)
 • obmedzenia celkovej hodnoty transakcií alebo aktív, ktoré sú povolené (buď vo forme číselných kvót alebo vyžadovaním testu hospodárskych potrieb)
 • obmedzenia celkového počtu operácií, ktoré sú povolené v krajine, alebo obmedzenia celkového množstva produkcie vyjadrené v určených číselných jednotkách (vo forme kvót alebo vyžadovaním testu hospodárskych potrieb)
 • obmedzenia účasti zahraničného kapitálu z hľadiska maximálneho percentuálneho limitu zahraničného podielu alebo celkovej hodnoty jednotlivých alebo súhrnných zahraničných investícií
 • opatrenia, ktoré obmedzujú alebo vyžadujú osobitné typy usadenia (dcérska spoločnosť, pobočka, zastupiteľská kancelária) alebo spoločné podniky, prostredníctvom ktorých môže investor druhej strany vykonávať hospodársku činnosť

Dočasné pobyty

Dohoda umožňuje vstup a dočasný pobyt na území EÚ a Strednej Ameriky

 • kľúčový personál
 • stážisti s vysokoškolským vzdelaním
 • predajcovia služieb pre podniky

To sa vykonáva v súlade s cieľom, rozsahom a rozsahom pôsobnosti kapitoly o službách v rámci obmedzení sektorov uvedených v prílohách X a XI. Preto

Ak ste investor

 • vaši vedúci pracovníci, ktorí sú zodpovední za zriadenie vášho podniku, môžu zostať v ktorejkoľvek z krajín Strednej Ameriky, ktorá je zmluvnou stranou tejto dohody, deväťdesiat dní v akomkoľvek 12-mesačnom období.
 • vaši manažéri a špecialisti, ktorí sú preložení z operácií so sídlom v EÚ na pracovníkov v Strednej Amerike, tam môžu zostať až tri roky po tom, ako sa tam usadí vaša firma.
 • stážistom s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú presunutí z EÚ do prevádzkarne v Strednej Amerike, by sa mali poskytnúť pobyty až do jedného roka.

Ak ste cezhraničný poskytovateľ služieb, krajiny EÚ a Stredná Amerika vám umožnia vstúpiť a zostať až 90 dní v roku, aby ste rokovali o predaji služieb.

Ktoré odvetvia sú vylúčené z liberalizácie?

Niektoré citlivé odvetvia sú vylúčené z liberalizácie podľa tejto dohody. Nasledujúce sú hlavné výnimky

 • všetky strany majú „prudenciálne vyňatie“ pre finančné služby, ktoré
  • chráni investorov, vkladateľov, používateľov finančného trhu, poistníkov alebo osoby, ktorým poskytovateľ finančných služieb dlhuje fiduciárnu povinnosť
  • zachováva bezpečnosť, spoľahlivosť, integritu alebo finančnú zodpovednosť poskytovateľov finančných služieb
  • zabezpečuje integritu a stabilitu finančného systému strany
 • Kostarika vylučuje súkromné retailové banky, ktoré musia udržiavať trvalý minimálny zostatok úverov v štátnej banke alebo prípadne zriadiť aspoň štyri agentúry alebo pobočky na poskytovanie základných bankových služieb vo vybraných regiónoch.
 • Salvádor vylučuje vidiecku pôdu, ktorá nesmie byť vo vlastníctve zahraničných [právnických] osôb vrátane pobočky zahraničnej právnickej osoby, a má 75 % (stredoamerickú) štátnu príslušnosť pre poisťovne a požiadavku 50 % (stredoamerického) vlastníctva bánk, pokiaľ tieto finančné inštitúcie nie sú schválené medzinárodne uznávaným subjektom klasifikácie rizika.
 • Guatemala neuvádza žiadne výhrady.
 • Honduras vyžaduje, aby zahraničné poisťovacie inštitúcie usadené v Hondurase vložili aspoň 10 % minimálneho kapitálu navrhovanej spoločnosti buď v Banco Central de Honduras, alebo investovali uvedenú sumu do štátnych cenných papierov. Zahraniční poskytovatelia finančných služieb musia zriadiť ako korporácie (sociedades ano-nimas), ako pobočky alebo ako zastupiteľské kancelárie.
 • Nikaragua si vyhradzuje právo poskytovať výhody poskytovateľom finančných služieb alebo verejným subjektom (v úplnom alebo väčšinovom vlastníctve štátu), ktoré sledujú ciele verejnej politiky poskytovaním finančných služieb (vrátane, ale nielen) poľnohospodárstva, bývania pre rodiny s nízkymi príjmami alebo malých a stredných podnikov. Vyhradzuje si tiež právo prijať alebo zachovať opatrenia vyžadujúce začlenenie zahraničných poskytovateľov finančných služieb do Nikaraguy. Poistenie a zaistenie si vyžadujú právnu subjektivitu vytvorenú a so sídlom v Nikarague vo forme verejných korporácií.
 • Panama vyžaduje minimálne 49 % vnútroštátneho vlastníctva pre poisťovacích maklérov

Sektorové správy na usmernenie investorov EÚ v Strednej Amerike

V súvislosti s 10. výročím dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou vypracovala EÚ s podporou projektu #EUCA_Trade sériu sektorových správ zameraných na identifikáciu hospodárskych odvetví, ktoré ponúkajú najvyšší konkurenčný potenciál pre vývoz a investície EÚ v regióne Strednej Ameriky.

V mnohých odvetviach v Strednej Amerike existujú príležitosti na vývoz a investície z EÚ. Investori z EÚ však môžu pri podnikaní v regióne čeliť významným výzvam. Tieto dokumenty preto pomáhajú identifikovať obchodné príležitosti, ktoré ponúkajú najlepšie vyhliadky a kde môžu vývozcovia z EÚ dosiahnuť konkurenčné postavenie.

Stiahnuť sektorové správy:

Viac informácií o prioritných investíciách krajín Strednej Ameriky nájdete aj na webovej stránke agentúr na podporu investícií a vývozu 6 krajín strednej Ameriky:

Verejné obstarávanie

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou vám otvára celý rad príležitostí verejného obstarávania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni vo všetkých krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami dohody.

Nebude existovať žiadna diskriminácia medzi zahraničnými a miestnymi spoločnosťami.

V hlave V a prílohe XVI k dohode sa stanovujú všeobecné zásady a postupy, ktoré sú zlučiteľné s Dohodou WTO o vládnom obstarávaní (GPA).

Vprílohe XVI sa stanovuje

 • dotknuté subjekty verejného obstarávania a prahové hodnoty pre hodnotu zákaziek, pri prekročení ktorých sa uplatňujú ustanovenia
 • kľúčové prvky postupu zadávania verejných zákaziek

Týka sa to najmä miesta, kde sa majú uverejňovať ponuky, požiadaviek na dokumentáciu, zadávania zákaziek a lehôt.

Okrem toho článok 212 hlavy V: „Zverejňovanie informácií o obstarávaní“ stanovuje, že Stredná Amerika vytvorí jednotné prístupové miesto na regionálnej úrovni pre verejné súťaže v Strednej Amerike. Toto jednotné prístupové miesto bolo spustené v septembri 2012 a je dostupné na tejto webovej stránke:

Punto de acceso regional de Contratactión pública Centroamericana

Konkrétne kontakty na úrovni krajiny nájdete na adrese:

Odkazy, kontakty a dokumenty

Honduras

Národné inštitúcie – Honduras

Centrálna americká banka ekonomickej integrácie (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Poštový 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22402243

Fax: + 504 22402231

Zástupca riaditeľstva pre colné príjmy pridelený ministerstvu financií

Dirección Adjunta de Rentas aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas – reštaurácie v okolí

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS – reštaurácie v okolí

Tel.: + 504 32795394, + 504 32799830

Zastúpenia, obchodné komory a obchodné združenia – Honduras

Delegácia Európskej únie v Hondurase

Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, Hosťovská izba

Tel.: + 504 2239 99 91

Fax: + 504 2239 99 94

E-mail: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Veľvyslanectvo Hondurasu v Belgickom kráľovstve a misia Hondurasu pri Európskej únii

 

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 27340000

E-mail: info@hondurasembassy.be

Združenie zón voľného obchodu Hondurasu

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

Po Box 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Tel.: + 504 25542772, + 50425542776

Fax: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty na technické požiadavky – Honduras

Ministerstvo financií (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

3.poschodie, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22228702

Fax: + 504 22201705

Honduraský inštitút pre prevenciu alkoholizmu, drogovej závislosti a drogovej závislosti (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa No. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22394488

Centrum vládnej komunity v rámci Generálneho riaditeľstva pre zahraničnú politiku pridelené ministerstvu zahraničných vecí

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores – reštaurácie v okolí

sk la proximidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Fax: + 504 2341678

Honduraská agentúra pre civilné letectvo (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22340263

Centrum pre štúdie a kontrolu kontaminantov (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Fax: + 504 2390954

Kontakty pre hygienické/hytosanitárne požiadavky (SPS) – Honduras

Národná služba pre zdravie poľnohospodárstva (SENASA) pridelená ministerstvu poľnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Fax: + 504 22310786

Ministerstvo energetiky, prírodných zdrojov, životného prostredia a baní

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas – reštaurácie v okolí

100 metrov al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Kontakty pre verejné obstarávanie – Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental – reštaurácie v okolí

Bulevar Fuerzas Armadas, kontiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 2230 7000

E-mail: info.oncae@scgg.gob.hn

Webová stránka: http://www.honducompras.gob.hn/

Štátna agentúra pre obstarávanie (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación and Adquisiciones (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, kontiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Webová stránka: http://www.oncae.gob.hn/

Nikaragua

Národné inštitúcie – Nikaragua

Centrálna banka Nikaraguy

Banco Central de Nicaragua – reštaurácie v okolí

Km. 7 carretera sur, 100 Metros al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2255 – 7171

Fax: + 505 22650495

E-mail: oaip@bcn.gob.ni

Webová stránka: https://www.bcn.gob.ni/

Nikaragujský colný úrad (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10MA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Zastúpenia, obchodné komory, obchodné združenia – Nikaragua

Delegácia Európskej únie v Nikarague a pri Stredoamerickom integračnom systéme (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Poštový 2654, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22704499

Fax: + 505 22809569

E-mail: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Nikaragujské veľvyslanectvo v Belgicku

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Fax: + 32 2 375 71 88

E-mail: sky77706@skynet.be

Národná komisia pre zóny voľného obchodu (CNZF)

Zona Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22631530

Fax: + 505 22334144

Generálne riaditeľstvo colných služieb (DGA) pridelené ministerstvu financií a verejných úverov (MHCP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Centrálna americká banka ekonomickej integrácie (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Poštový 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Tel.: + 504 2402243

Fax: + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty na technické požiadavky – Nikaragua

Riaditeľstvo pre normalizáciu a metrológiu (DNM) v rámci ministerstva podpory, priemyslu a obchodu (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22489300, ext 2276

Fax: + 505 22489300, ext 2228

Medziinštitucionálna komisia pre uplatňovanie Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, skladovania a použitia chemických zbraní a ich zničení v rámci ministerstva obrany

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los Semáforos del Redentor 4 cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA – reštaurácie v okolí

Tel.: + 505 2285001, + 505 2855003

Fax: + 505 2286960

Nikaragujský inštitút civilného letectva (INAC)

Inštitút Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22768580, + 505 22768586

Fax: + 505 22768588

Ministerstvo dopravy a infraštruktúry (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Generálne riaditeľstvo pre kvalitu životného prostredia pridelené ministerstvu životného prostredia a prírodných zdrojov (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax: + 505 22631274

Kontakty pre hygienické/hytosanitárne požiadavky (SPS) – Nikaragua

Ústav pre ochranu a zdravie poľnohospodárstva (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, kontiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Oblasť certifikácie osiva, Oddelenie osiva, Riaditeľstvo pre zdravie rastlín a semien, Inštitút pre ochranu poľnohospodárstva a zdravie

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, kontiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax: + 505 22631274

Riaditeľstvo pre revíziu, hodnotenie a registráciu v rámci Národnej komisie pre registráciu a kontrolu toxických látok

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias Tóxicas – reštaurácie v okolí

COSTADo sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22282002, ext 11 alebo 12

Kontakty pre verejné obstarávanie – Nikaragua

NIKARAGUA-COMPRA

Tel.: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Webová stránka: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-mail: mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni, о

Úrad ministerstva financií pre obstarávanie

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2222 – 7231

Webová stránka: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Národné inštitúcie – Panama

Národná banka Panamy

Banco Nacional de Panamá – reštaurácie v okolí

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5052612

Zastúpenia, obchodné komory a obchodné združenia – Panama

Delegácia Európskej únie v Paname

Bella Vista, Calle 53 Marbella, Svetové obchodné centrum, poschodie 14, Panama City, PANAMA

Tel.: + 507 2653223

Fax: + 507 2653239

E-mail: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Veľvyslanectvo Panamy v Belgickom kráľovstve, Luxemburské veľkovojvodstvo a misia pri Európskej únii

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2 649 0729

Fax: + 32 2 648 9216

E-mail: info@embpanamabxl.be

Webová stránka: http://www.embpanamabxl.be/

Generálne riaditeľstvo slobodných zón v rámci Národného riaditeľstva pre podporu investícií, námestník ministerstva zahraničného obchodu, ministerstvo obchodu a priemyslu (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Sektor El Paical, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty na technické požiadavky – Panama

Ministerstvo zdravotníctva (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Edificio č. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Sekcia pre nebezpečný odpad a chemické látky, oddelenie pre environmentálne zdravie ministerstva zdravotníctva (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Sekcia pre environmentálne zdravie a odpad, ktorý nie je nebezpečný, oddelenie pre environmentálne zdravie ministerstva zdravotníctva (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Kontakty pre hygienické/hytosanitárne požiadavky (SPS) – Panama

Národné riaditeľstvo pre zdravie zvierat, ministerstvo rozvoja poľnohospodárstva (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816 – 01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2662303, + 507 2660323

Sekcia pre analýzu rizika škodcu a fytosanitárne požiadavky, Národné riaditeľstvo pre zdravie rastlín (DNSV), Ministerstvo rozvoja poľnohospodárstva (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816 – 01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax: + 507 2207979, + 507 2207981

Národné riaditeľstvo pre zdravie rastlín (DNSV), ministerstvo rozvoja poľnohospodárstva (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816 – 01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax: + 507 2207979, + 507 2207981

Odbor biodiverzity a voľne žijúcich živočíchov pod ministerstvom životného prostredia

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5000822, + 507 5000855, ext 6877

Fax: + 507 5000839

Sekcia pre nebezpečný odpad a chemické látky, oddelenie pre environmentálne zdravie ministerstva zdravotníctva (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Kontakty pre verejné obstarávanie – Panama

Panama-Compra

Tel.: + 507 5151555

Webová stránka: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Národný úrad pre obstarávanie (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5151511, + 507 5151510

E-mail: info@dgcp.gob.pa

Webová stránka: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Kostarika

Národné inštitúcie – Kostarika

Centrálna banka Kostariky

Banco Central de Costa Rica – reštaurácie v okolí

Av. centrálne y 1, hovory 2 y 4, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22433333

Webová stránka: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Colný úrad Kostariky

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25229390

Fax: + 506 25229426

Generálne riaditeľstvo pre dane, ministerstvo financií

Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25470000, + 506 25470001

Národný register

Tajomník Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523 – 2010, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22020800, + 506 22020777

Zastúpenia, obchodné komory a obchodné združenia – Kostarika

Delegácia Európskej únie v Kostarike

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 Metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836 – 1007, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22832959

Fax: + 506 22832960

E-mail: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Veľvyslanectvo Kostariky v Belgickom kráľovstve, Luxemburské veľkovojvodstvo a misia pri Európskej únii

489 Avenue Louise, 1050 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 26405541

Fax: + 32 26483192

E-mail: info@costaricaembassy.be

Zahraničná obchodná spoločnosť Kostariky (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Kostarika (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278 – 1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22994700, 800 77626637

Fax: + 506 22335755

Jednotné kontaktné miesto pre zahraničný obchod (VUCE), Generálne colné riaditeľstvo (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Kostarika

Tel.: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty na technické požiadavky – Kostarika

Kostarický inštitút pre technické normy (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Kostarika (INTECO)

400 metros norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004 – 1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22834522

Fax: + 506 22834831

Ministerstvo zdravotníctva

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123 – 1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22230333, ext 327 alebo 329, + 506 22336922

Fax: + 506 22577827

Oddelenie kontroly zbraní a výbušnín v rámci Generálneho riaditeľstva pre výzbroj pridelené ministerstvu verejnej bezpečnosti

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública – reštaurácie v okolí

Carrera Vieja a Escazú, en la esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25864500

Riaditeľstvo pre riadenie kvality životného prostredia (DIGECA) pridelené ministerstvu životného prostredia a energetiky (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 bis, č. 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Fax: + 506 22582820

Kontakty pre hygienické/hytosanitárne požiadavky (SPS) – Kostarika

Národný úrad pre zdravie zvierat (SENASA), ministerstvo poľnohospodárstva a živočíšnej výroby (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3 – 3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Tel.: + 506 22608300, + 506 25871600

Fax: + 506 22608301

Národná fytosanitárna služba (SFE), ministerstvo poľnohospodárstva a živočíšnej výroby (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521 – 1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25493400

Fax: + 506 25493599

Oddelenie pre živé modifikované organizmy odboru biotechnológie v rámci Národnej fytosanitárnej služby (SFE), Ministerstvo poľnohospodárstva a živočíšnej výroby (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521 – 1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25492522, + 506 25493522

Fax: + 506 25493599

Kontakty pre verejné obstarávanie – Kostarika

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Webová stránka: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22561500

E-mail: consultas@gobierno-digital.go.cr

Salvádor

Národné inštitúcie – Salvádor

Centrálna americká banka ekonomickej integrácie (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma No.130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22676100

Fax: + 503 22676130

Generálne colné riaditeľstvo (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, Panamerická diaľnica Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22445000, + 503 22443000

Fax: + 503 22447201

Zastúpenia, obchodné komory a obchodné združenia – Salvádor

Delegácia Európskej únie v Salvádore

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01298, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22432424

Fax: + 503 22432525

E-mail: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

Salvádorské veľvyslanectvo v Belgicku

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Fax: + 32 2 732 65 74

E-mail: embajadabruselas@rree.gob.sv

Ministerstvo financií

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes č. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22443000, + 503 22373000

Jednotné kontaktné miesto pre zahraničný obchod (VUCE), centrum pre spracovanie dovozu a vývozu centrálnej rezervnej banky

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de Salvádor

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Fax: + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty na technické požiadavky – Salvádor

Národná rada pre kvalitu (CNC)

Consejo Nacional de Calidad – reštaurácie v okolí

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, Costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR – reštaurácie v okolí

Tel.: + 503 25905300

Webová stránka: http://www.cnc.gob.sv/

Ministerstvo národnej obrany (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22500100, + 503 22500134

Riaditeľstvo pre uhľovodíky a bane (DHM), ministerstvo hospodárstva (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Úrad civilného letectva (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25654400, + 503 25654553

Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN č. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21326276

Fax: + 503 21329429

Kontakty pre hygienické/hytosanitárne požiadavky (SPS) – Salvádor

Oddelenie pre veterinárne služby, Generálne riaditeľstvo pre hospodárske zvieratá (DGG), ministerstvo poľnohospodárstva a hospodárskych zvierat (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22020879, + 503 22101763

Generálne riaditeľstvo pre zdravie rastlín (DGSV), ministerstvo poľnohospodárstva a hospodárskych zvierat (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Final 1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22101747, + 503 22101700

Fax: + 503 22101920

Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN č. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21329407, + 503 21329697

Fax: + 503 22679317, + 503 22679326

Kontakty pre verejné obstarávanie – Salvádor

Comprasal

Tel.: + 503 22443171

E-mail: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Webová stránka: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Ministerstvo financií

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 2244 – 3171

Guatemala

Národné inštitúcie – Guatemala

Centrálna banka Guatemala

Banco de Guatemala

7a. AV. 22 – 01, zona 1, GUATEMALA

Tel.: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Fax: + 502 24296086, + 502 24856041

Webová stránka: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Zastúpenia, obchodné komory a obchodné združenia – Guatemala

Delegácia Európskej únie v Guatemale

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5 – 55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala City C.A., GUATEMALA

Tel.: + 502 23005900

Fax: + 502 23005900

E-mail: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Veľvyslanectvo Guatemaly v Belgicku

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Brusel, BELGICKO

Tel.: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Fax: + 32 2 344 64 99

E-mail: embbelgica@minex.gob.gt, о

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGICKO

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty na technické požiadavky – Guatemala

Guatemalská komisia pre normy (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27 – 32, Zona 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 22472654

Fax: + 502 22472687

Národný úrad Guatemaly pre zákaz chemických zbraní (ANGPAQ), ministerstvo zahraničných vecí

Autoridad Nacional de Guatemala para la Prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4 – 17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24100000

Fax: + 502 23321172, + 502 24100011

Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28 – 58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24230500, + 502 24232408

Ministerstvo hospodárstva

Ministerio de Economía

8a Avenida 10 – 43, Zona 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24120200

Kontakty pre hygienické/hytosanitárne požiadavky (SPS) – Guatemala

Ministerstvo poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a potravín (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Oddelenie epidemiologického dohľadu a analýzy rizík riaditeľstva pre zdravie rastlín námestníka ministerstva zdravotníctva poľnohospodárstva a nariadení ministerstva poľnohospodárstva, hospodárskych zvierat a potravín (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Oddelenie pre normy a predpisy, ministerstvo poľnohospodárstva, hospodárskych zvierat a potravín (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Národná rada chránených území (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6 – 06, Zona 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24226700

Fax: + 502 22534141

Odbor registrácie poľnohospodárskych materiálov riaditeľstva zdravia rastlín námestníka ministerstva zdravotníctva poľnohospodárstva a nariadení Ministerstva pôdohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a potravín (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Kontakty pre verejné obstarávanie – Guatemala

GUATECOMPRAS

Tel.: + 502 23742872

E-mail: administradorgc@minfin.gob.gt

Webová stránka: http://www.guatecompras.gt/

Generálne riaditeľstvo pre verejné obstarávanie (DGAE)

Dirección General de Adquisiciones del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de Adquisiciones del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 23742872

Ďalšie odkazy

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy