Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu medzi EÚ a Gruzínskom

EÚ a Gruzínsko podpísali v júni 2014 dohodu o pridružení, ktorá nadobudla platnosť v júli 2016. Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA) je neoddeliteľnou súčasťou dohody. Znižujú sa ním clá, ktorým čelia európske firmy pri vývoze do Gruzínska. Zvyšuje efektívnosť colných režimov. Ďalej uľahčuje obchod postupnou aproximáciou gruzínskych právnych predpisov, pravidiel a postupov vrátane noriem s právnymi predpismi, pravidlami a postupmi EÚ.

Dohoda v skratke

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom nadobudla platnosť 1. júla 2016.

Úplné znenie dohody a jej prílohy.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohoda uľahčuje Vašej spoločnosti vývoz do Gruzínska a dovoz z Gruzínska, keďže

 • odstraňuje väčšinu taríf
 • zabezpečuje efektívnejšie colné režimy

Kto môže vyvážať z EÚ do Gruzínska podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom?

Aby mohla vaša spoločnosť vyvážať z EÚ do Gruzínska, musí byť registrovaná v jednom z členských štátov EÚ a získať platné colné vyhlásenie a v prípade potreby vývoznú licenciu.

Kto môže vyvážať z Gruzínska do EÚ podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom?

Na vývoz do EÚ na základe dohody medzi EÚ a Gruzínskom bude potrebné, aby vaša spoločnosť bola registrovaná v Gruzínsku.

 

Kľúčovým vývozom tovaru z Gruzínska sú:

 • nerastné výrobky
 • stroje a zariadenia
 • chemické výrobky
 • dopravné zariadenia

EÚ je jedným z hlavných obchodných partnerov Gruzínska. Krajina preto pracuje na zjednodušení svojich obchodných právnych predpisov a postupov s právnymi predpismi a postupmi EÚ, z čoho majú prospech najmä MSP zapojené do obchodu.

Tarify

Dohodou sa odstraňuje väčšina ciel na tovar.

Priemyselné výrobky

Dohodou o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom sa odstraňuje 100 % ciel na priemyselný tovar.

Poľnohospodárske výrobky

V dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom sa zakazuje používanie colných kvót na dovoz aj vývoz.

V prípade dovozu do EÚ však existuje niekoľko výnimiek pre určité citlivé poľnohospodárske výrobky, na ktoré sa vzťahujú colné kvóty:

Colná kvóta na cesnak

Na dovoz cesnaku do EÚ sa uplatňuje ročná colná kvóta. Podľa dohody EÚ akceptuje dovoz z Gruzínska v celkovej výške 220 ton cesnaku ročne. Dovoz zahrnutý do súčtu sa určuje podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“. Po prekročení celkovej sumy sa bude uplatňovať clo podľa doložky najvyšších výhod EÚ. Pred vývozom skontrolujte zostatok každej uplatniteľnej kvóty.

Vstupná cena za určité druhy ovocia a zeleniny

Ak dovážate určité ovocie a zeleninu do EÚ, napr. rajčiaky, cukety alebo broskyne, váš tovar bude podliehať systému „vstupnej ceny“. Podľa dohody to znamená, že clo sa vypočíta ako osobitné clo. Ak tovar, ktorý dovážate do EÚ, spĺňa požiadavky podľa pravidiel pôvodu a je ocenený nižšou fakturovanou cenou, ako je suma uvedená na špecifickom cle ako dovozca, budete znášať rozdiel medzi pevnou sumou osobitného cla a fakturovanou sumou.

Nebudete však musieť platiť žiadne poplatky, ak je úroveň colnej hodnoty tovaru, ktorý dovážate z Gruzínska, rovnaká alebo vyššia ako vstupná cena uvedená colným úradom.

Pozri zoznam tovarov podliehajúcich vstupnej cene.

Musíte zaplatiť vstupnú cenu za ovocie a zeleninu, ak dovážate tovar z Gruzínska?

V praxi má väčšina tovaru dovážaného z Gruzínska colnú hodnotu, ktorá je vyššia ako vstupná cena, takže vo väčšine prípadov nebudete musieť platiť vstupnú cenu.

Opatrenia proti obchádzaniu

Na väčšinu (spracovaných) poľnohospodárskych výrobkov sa vzťahuje mechanizmus proti obchádzaniu, t. j. prahová hodnota pre celkový objem dovozu za rok. Vprílohe II-C k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom sa uvádza zoznam poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa uplatňuje mechanizmus proti obchádzaniu.

To znamená, že ak dovoz z Gruzínska prekročí určitú úroveň, EÚ môže pozastaviť nižšie clá na tieto výrobky. Túto prahovú hodnotu možno prekročiť len vtedy, ak gruzínska vláda môže EÚ riadne odôvodniť, že gruzínski výrobcovia majú kapacitu na výrobu tohto tovaru a/alebo kapacitu na vývoz objemov presahujúcich prahovú hodnotu. Ak je odôvodnenie uspokojivé, clo sa odpustí.

Cieľom je zabezpečiť, aby tretie krajiny nevyužívali výhody dohody medzi EÚ a Gruzínskom a podvodne vyvážali do EÚ cez Gruzínsko.

 

Vyhľadať colnú sadzbu uplatniteľnú na váš výrobok v časti Môj obchodný asistent

Pravidlá pôvodu

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste v tejto téme nový, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá pôvodu

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu uplatniteľné podľa dohody o pridružení s Gruzínskom sú vymedzené v dodatku I k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (Dohovor PEM). Uvedené pravidlá sa revidujú a do polovice roka 2021 by sa mal uplatňovať nový súbor alternatívnych pravidiel pôvodu vrátane ustanovení o kumulácii, vrátení cla, tolerancii a pravidle nepozmeňovania (pozri ďalej), ktoré sa zmiernia.

Cieľom dohovoru PEM o pravidlách pôvodu je stanoviť spoločné pravidlá pôvodu a kumulácie medzi 25 zmluvnými stranami (EÚ, EZVO, krajiny Balkánu a partneri dohody o voľnom obchode v regióne južného a východného susedstva EÚ) a EÚ s cieľom uľahčiť obchod a integrovať dodávateľské reťazce v rámci zóny.

Zoznam zmluvných strán PEM

Podrobné informácie o paneuro-stredomorskom systéme sú k dispozícii v užívateľskej príručke.

Má môj výrobok pôvod v EÚ alebo Gruzínsku podľa dohovoru PEM?

Aby sa na váš výrobok mohla vzťahovať nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa dohovoru PEM, musí mať pôvod v EÚ alebo Gruzínsku.

Výrobok „pôvodný“, ak je buď

 • úplne získané v EÚ alebo v Gruzínsku, alebo
 • vyrobené v EÚ alebo v Gruzínsku s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že takéto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v súlade s osobitnými pravidlami pre výrobky stanovenými v prílohe II k dodatku I k dohovoru PEM.
  Pozri aj úvodné poznámky k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky. Pre určité výrobky existujú niektoré alternatívne špecifické pravidlá pre výrobky – pozri dodatok II.

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v tejto kapitole, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy. Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, napríklad tolerancia alebo kumulácia.

 

Príklady hlavných druhov špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov použitých vo výrobku nesmie presiahnuť určitý percentuálny podiel jeho ceny zo závodu
 • zmena pravidla nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu. Takéto pravidlá sa používajú predovšetkým v textilnom a odevnom odvetví a v chemickom priemysle.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok, až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky.
 • špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 6 prílohy I „Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II“.
Kumulácia

Dohovor PEM stanovuje dva spôsoby kumulácie pôvodu

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Gruzínsku sa môžu započítať ako materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku v EÚ
 • diagonálna kumulácia – materiály s pôvodom v jednej zmluvnej strane dohovoru PEM sa môžu započítať ako materiály s pôvodom v inej zmluvnej strane pri posudzovaní toho, či konečný výrobok s pôvodom využíva výhody preferenčného prístupu pri vývoze do tretej zmluvnej strany v rámci paneuro-stredomorskej zóny. diagonálna kumulácia sa

  však uplatňuje len vtedy, ak existuje obchodná dohoda medzi všetkými príslušnými zmluvnými stranami a tieto krajiny uplatňujú rovnaké pravidlá pôvodu. Skontrolujte „matricu“ (tabuľku obsahujúcu všetky platné dohody využívajúce dohovor PEM), v ktorej sa uvádzajú zmluvné strany, s ktorými môže Gruzínsko uplatňovať diagonálnu kumuláciu. V apríli 2020 boli spoločnými partnermi EÚ a Gruzínska oprávnení na diagonálnu kumuláciu Island, Švajčiarsko (vrátane Lichtenštajnska) a Nórsko.

 

Ako diagonálna kumulácia funguje?

Diagonálna kumulácia je povolená medzi niekoľkými rôznymi krajinami, ktoré majú rovnaké pravidlá pôvodu a majú medzi sebou obchodné dohody. Je to vtedy, keď výrobca tovaru v ktorejkoľvek krajine môže dovážať materiály a používať ich tak, ako keby pochádzali z ich vlastnej krajiny. Napríklad podľa dohovoru PEM môže gruzínsky obchodník, ktorý vyrába odevy na vývoz do Švajčiarska, použiť priadzu s pôvodom v EÚ a môže ju započítať ako s pôvodom v Gruzínsku. Požiadavka dvojitej transformácie, t. j. výroba tkanín z (nepôvodnej) priadze a výroba odevov, bola splnená a odevy sa pri vývoze do Švajčiarska považujú za výrobky s pôvodom v Gruzínsku, a preto budú mať voľný prístup na švajčiarsky trh.

Ďalšie vysvetlenia týkajúce sa kumulácie v rámci PEM možno nájsť tu.

Ďalšie požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v dohovore, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy.

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej prepravy

Výrobky s pôvodom sa musia prepravovať z EÚ do Gruzínska (a naopak) alebo cez územia zmluvných strán, s ktorými sa dá uplatniť kumulácia, bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad

 • vykládka
 • opätovné nabíjanie
 • akákoľvek iná operácia určená na konzervovanie výrobkov v dobrom stave

Dôkaz, že tieto podmienky boli splnené, sa predloží colným orgánom dovážajúcej krajiny predložením

 • jednotný prepravný doklad (napríklad nákladný list), ktorý sa vzťahuje na prechod z vyvážajúcej krajiny cez tretiu krajinu, cez ktorú tovar prešiel
 • osvedčenie vydané colnými orgánmi tretej krajiny, cez ktorú prepravujete tovar
 • ak to nie je možné, akékoľvek preukazné doklady

Vrátenie cla

Podľa dohovoru PEM v obchode medzi EÚ a Gruzínskom nie je možné získať náhradu za clá, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčného cla.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu. Postupy sú stanovené v hlave V o dôkaze o pôvode a v hlave VI o opatreniach pre administratívnu spoluprácu. Objasňujú napr. ako deklarovať pôvod výrobku, ako žiadať o preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Ako požiadať o preferenčnú sadzbu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú sadzbu, musia poskytnúť dôkaz o pôvode.

Dôkazom o pôvode môže byť buď

Dôkaz o pôvode je platný 4 mesiace od dátumu vydania.

Sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED

 • sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny
 • Príloha IIIa a príloha III b obsahujú vzor osvedčení EUR.1 a EUR-MED a pokyny na ich vyplnenie.
 • vývozca, ktorý žiada o osvedčenie, by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Ďalšie vysvetlenia, kedy použiť osvedčenie EUR.1 alebo osvedčenie EUR-MED, sú uvedené na strane 72 príručky.

Vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED

Vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo zmluvnej strane dohovoru PEM, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť buď

 • schválený vývozca
 • ktorýkoľvek vývozca, ak celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR.
Ako vyhotovovať vyhlásenie o pôvode

Vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade identifikujúcom výrobok uviesť, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (príloha IV a):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia... ) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Ako vyhotoviť vyhlásenie o pôvode EUR-MED

V tomto prípade je vyhlásenie takéto (príloha IV b)

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.

Kumulácia sa uplatnila s... (názov krajiny/krajín).

- Neuplatňuje sa kumulácia

Vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ alebo úradných jazykoch v zóne PEM, ako sa uvádza v prílohe IV a a b (potvrdenie týkajúce sa kumulácie by malo byť vždy v angličtine).

Vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schválený vývozca, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcich a vyvážajúcich strán
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi (návštevy dovážajúcej zmluvnej strany pri vývozcovi nie sú povolené)

Orgány vyvážajúcej strany vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Požiadavky na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

Gruzínsko na základe dohody aproximovalo svoje technické normy a predpisy tak, aby zodpovedali normám a predpisom EÚ. To znamená, že väčšina technických pravidiel v Gruzínsku bude rovnaká ako v EÚ.

Gruzínsko aproximovalo predpisy vrátane

 • akreditácia výrobkov a ich uvádzanie na trh, v ktorom sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody
 • všeobecná bezpečnosť výrobkov, stanovenie kritérií toho, čo sa má brať do úvahy pri určovaní výrobku ako bezpečného, a určenie toho, kedy sa má výrobok zakázať, pretože predstavuje vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť

Zoznam týchto nariadení a iných právnych predpisov, ktoré Gruzínsko vykonáva, sa nachádza v prílohe III-B k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom.

Gruzínsko tiež súhlasilo s aproximáciou 21 predpisov, ktoré sa vzťahujú na požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť širokej škály výrobkov vrátane strojov, výťahov, hračiek, zdravotníckych pomôcok a jednoduchých tlakových nádob. Tie sú uvedené v prílohe III-A k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom.

Pokiaľ ide o normy, Gruzínsko prijíma medzinárodné a európske normy podľa najlepších postupov. Zo všetkých registrovaných gruzínskych noriem je 98 % medzinárodných a európskych, zatiaľ čo 2 % sú špecifické pre Gruzínsko.

V Gruzínsku sa môžu použiť tieto druhy noriem, aj keď na dobrovoľnom základe:

 • medzinárodné a regionálne normy CIS
 • normy ktoréhokoľvek členského štátu EÚ alebo OECD
 • Gruzínske normy
 • Gruzínske obchodné normy

 

Ak chcete dovážať tovar od gruzínskeho výrobcu, ktorý sa rozhodol použiť svoje vlastné špecifikácie, musíte získať vyhlásenie o zhode EÚ podpísané týmto výrobcom.

Vyhlásenie o zhode EÚ osvedčuje a vyhlasuje, že príslušné výrobky spĺňajú príslušné požiadavky a normy. Po tomto kroku môže váš výrobca pripojiť na svoj tovar etiketu Conformité Européenne (CE), na ktorej je uvedené, že spĺňa normy EÚ.

Ak sa váš výrobca rozhodne preukázať zhodu prostredníctvom vyhlásenia o zhode EÚ, môže to stáť viac peňazí a času ako práca s harmonizovanými normami EÚ, ktoré poskytujú rovnocennosť.

Pozrite si harmonizované normy zoskupené v existujúcich sektorových smerniciach o výrobkoch.

Ako budem vedieť, že tovar, ktorý dovážam, je v súlade s nariadeniami a normami EÚ?

 • po vykonaní postupov posudzovania zhody budú príslušné dokumenty sprevádzajúce Váš vývoz z EÚ do Gruzínska vydané buď v anglickom alebo notársky overenom gruzínskom preklade.
 • posudzovanie zhody musí vykonať notifikovaný orgán (ktorý je zvyčajne osobitnou organizáciou, ako napríklad laboratórium alebo inšpekčný alebo certifikačný orgán).
 • ak vyvážate tovar do Gruzínska, posudzovanie zhody môže vykonať orgán posudzovania zhody akreditovaný v Gruzínsku.
 • ak dovážate tovar z Gruzínska do EÚ, pozrite si zoznam akreditovaných orgánov posudzovania zhody.

Gruzínsko je členom Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, ako aj Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach. V dôsledku toho môže dovoz chemikálií podliehať zákazom alebo obmedzeniam. Ministerstvo ochrany životného prostredia a poľnohospodárstva je oficiálnym kontaktným miestom pre takéto chemikálie.

EÚ a Gruzínsko v súčasnosti pracujú na type dohody o vzájomnom uznávaní, ktorá umožní, aby sa určité priemyselné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky zhody, uvádzali na trh buď bez ďalšieho skúšania, alebo bez postupov posudzovania zhody.

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť – SPS

Bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a rastlín

Dohodou medzi EÚ a Gruzínskom sa odstraňuje a zakazuje EÚ aj Gruzínsku zaviesť akékoľvek neodôvodnené právne predpisy. To je v prospech vás najmä v prípade, že ste malým poľnohospodárom, ktorý vyváža poľnohospodársky tovar do Gruzínska.

To neznamená, že úroveň ochrany každej z krajín bude ohrozená. Vzhľadom na to, že normy EÚ v oblasti bezpečnosti potravín sú veľmi vysoké a prísne, gruzínska vláda prijíma niektoré z legislatívnych opatrení EÚ v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení.

Dohodou medzi EÚ a Gruzínskom sa takisto zabezpečuje, aby pravidlá týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín odrážali normy EÚ a vývoj Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE).

 

Ak Gruzínsko ešte stále aproximuje pravidlá EÚ, ako vyvážate/dovážate?

Ak dovážate nejaké rastlinné a/alebo živočíšne produkty do EÚ, budete musieť získať osvedčenie od príslušného orgánu Gruzínska. Toto osvedčenie by malo zaručiť, že váš výrobok spĺňa príslušné sanitárne a fytosanitárne požiadavky.

Podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom je gruzínska vláda povinná oznámiť EÚ, keď dosiahla aproximáciu pravidiel týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat a zdravia a bezpečnosti rastlín. Konzultačný proces na určenie toho, či sa dosiahla aproximácia nariadení, môže trvať až 360 dní.

Zoznam príslušných orgánov
 • národná potravinová agentúra (NFP) pod ministerstvom ochrany životného prostredia a poľnohospodárstva je zodpovedná za dohľad, monitorovanie, vykonávanie plánovaných a/alebo neplánovaných inšpekcií, vykonávanie dokladových kontrol, odber vzoriek na testovanie a dohľad v záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti potravín – to tiež znamená, že v každom štádiu výroby, spracovania a distribúcie bude NFA vykonávať štátnu kontrolu súladu potravín/krmív s predpismi.
  • NFA má aj veterinárne oddelenie, ktoré je zodpovedné za veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov v Gruzínsku.
  • rastlinolekárske oddelenie NFA je zodpovedné za reguláciu analýz rizík spojených so škodcami v Gruzínsku.
 • ministerstvo práce, zdravotníctva a sociálnych vecí je zodpovedné za komodity a opatrenia súvisiace so zdravím – prispieva ku krízovému riadeniu v otázkach bezpečnosti potravín a podieľa sa na úsilí zabezpečiť zavedenie noriem a parametrov bezpečnosti potravín

V záujme ochrany ľudského zdravia sa v súvislosti s kozmetikou a súvisiacimi komoditami môžu uplatniť osobitné dovozné konania vrátane postupu vydávania hygienických osvedčení a osobitného postupu registrácie pre prístup na trh v Gruzínsku. Ak chcete získať informácie o všetkých požadovaných dokumentoch, môžete sa obrátiť na ministerstvo práce, zdravotníctva a sociálnych vecí.

 • útvarpre príjmy je útvar ministerstva financií, ktorý je zodpovedný za dodržiavanie sanitárnych a fytosanitárnych predpisov na vonkajších hraniciach Gruzínska.
 • laboratóriá sú kľúčovou súčasťou inštitucionálneho systému SPS. Gruzínske akreditačné centrum akredituje všetky laboratóriá, ktoré fungujú v súlade s uznávanými medzinárodnými normami.

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážky medzinárodného obchodu, a preto pre vás ako vývozcu môžu predstavovať značnú záťaž.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vo vývoze, môžete nám povedať.
 • pomocou online formulára uveďte, čo zastavuje váš vývoz do Gruzínska. EÚ bude Vašu situáciu analyzovať a prijme vhodné opatrenia

Kontaktujte nás

Kontaktné osoby pre sanitárne/rastlinolekárske požiadavky (SPS)

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy s cieľom uľahčiť obchod a znížiť náklady pre podniky.

Dokumenty

Podrobné príručky opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z ďalej uvedených prvkov:

 • obchodná faktúra (vyhľadajte osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Môj obchodný asistent)
 • baliaci list
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • certifikáty preukazujúce súlad vášho výrobku s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú zdravotné a bezpečnostné požiadavky, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete požiadať o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo o záväznú informáciu o pôvode tovaru vopred.

Podrobné informácie o tom, ktoré dokumenty musíte predložiť na colné konanie v súvislosti s vaším výrobkom, nájdete na stránke My Trade Assistant.

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis toho, ako preukázať pôvod vašich výrobkov na účely podania žiadosti o preferenčné sadzby, a opis pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colných režimoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Dohoda chráni vaše práva duševného vlastníctva pri dovoze a/alebo vývoze vášho tovaru do Gruzínska.

Ochranné známky a autorské práva

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom je v súlade s niekoľkými medzinárodnými dohodami, ktoré upravujú správu ochranných známok a autorského práva. Ak správny orgán pre ochranné známky zamietne vašu prihlášku, rozhodnutie vám musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodov zamietnutia.

Dizajny a patenty

Vaše nezávisle vytvorené dizajny, ktoré majú osobitý charakter, sú chránené zápisom až 25 rokov. Tým sa vám poskytne výhradné právo používať dizajn a zabráni sa tomu, aby ho tretie strany, ktoré nemajú váš súhlas, používali, opätovne vytvárali, predávali alebo dovážali a/alebo vyvážali.

Geografické ukazovatele 

Vykonávanie dohody v tejto oblasti bude monitorovať osobitný výbor pre geografické ukazovatele zriadený na základe dohody medzi EÚ a Gruzínskom a podá o tom správu Výboru pre obchod. Viac informácií o zemepisných označeniach poľnohospodárskych výrobkov, ako aj o zemepisných označeniach potravín, typov vín a liehovín sa nachádza v prílohe XVII-C k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom.

Ako získať ochranu?

Sakpatenti je gruzínsky nezávislý právny subjekt zodpovedný za ochranu celého duševného vlastníctva v krajine a za vymedzenie politiky v oblasti práv duševného vlastníctva.

Vy alebo váš zástupca môžete priamo požiadať o zápis zemepisného označenia do registra. Žiadosť by sa mala predložiť v papierovej forme alebo elektronicky v gruzínskom jazyku a mala by sa týkať jedného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

Žiadosť by mala obsahovať:

 • žiadosť o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia do registra
 • celé meno (názov) a adresa žiadateľa
 • označenie pôvodu alebo zemepisné označenie
 • názov tovaru, pre ktorý sa požaduje zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia do registra

K žiadosti o zemepisné označenie by ste mali priložiť aj dokument, v ktorom sa

 • opis tovaru a suroviny s uvedením ich chemických, fyzikálnych, mikrobiologických a/alebo organoleptických a iných vlastností,
 • opis miesta zemepisnej oblasti pôvodu tovaru s uvedením jej presných hraníc
 • opis výrobnej technológie tovaru a podmienok a výrobných metód špecifických pre príslušnú zemepisnú oblasť v prípade ich existencie,
 • údaje potvrdzujúce, že špecifická kvalita a vlastnosti výrobkov s označením pôvodu sú v podstatnej miere alebo výlučne spôsobené osobitným zemepisným prostredím a ľudskými faktormi.
 • údaje potvrdzujúce, že špecifická kvalita, povesť alebo iné vlastnosti tovaru súvisia s touto zemepisnou oblasťou.
  • doklad potvrdzujúci zemepisný pôvod tovaru
  • plnomocenstvo potvrdzujúce oprávnenie zástupcu

Obchod so službami

Gruzínska vláda aj EÚ vyjadrili všetky svoje existujúce obmedzenia alebo výhrady týkajúce sa poskytovania služieb s vysokou úrovňou transparentnosti. Prináša vám to cennú právnu istotu ako poskytovateľa služieb z EÚ. Zoznam výhrad špecifických pre Gruzínsko sa nachádza v prílohách XIV-E, XIV-F a XIV-G k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom.

Ako sa riadite prílohami?

Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom obsahuje tieto 4 prílohy s výhradami zo strany Gruzínska, ktoré by mohli mať vplyv na vás a Vaše podniky.

 • ak máte záujem o založenie podniku v Gruzínsku, musíte vidieť prílohu XIV-E, ktorá obsahuje negatívny zoznam všetkých odvetví služieb, do ktorých nemáte prístup, čo znamená, že môžete využiť príležitosti vo všetkých ostatných odvetviach, ktoré nie sú uvedené v zozname.
 • ak máte záujem o cezhraničný obchod s vašimi službami, musíte vidieť prílohu XIV-F, ktorá obsahuje pozitívny zoznam odvetví služieb, ku ktorým máte prístup – v tomto zozname sa uvádzajú všetky odvetvia, v ktorých máte povolenie obchodovať.
 • ak hľadáte stážistu alebo kľúčové pracovné príležitosti,pozri prílohu XIV-G, v ktorej sa uvádzajú odvetvia alebo pododvetvia, v ktorých sa uplatňujú obmedzenia.
 • ak ste nezávislý odborník alebo poskytovateľ zmluvných služieb, pozri prílohu XIV-H, v ktorej sú uvedené uplatnené výhrady.

Kto si môže založiť podnik v Gruzínsku?

Ak ste

 • podnik, dohoda medzi EÚ a Gruzínskom, vám umožňuje založiť alebo nadobudnúť pobočky vášho podniku alebo zastupiteľské kancelárie v Gruzínsku.
 • jednotlivec, dohoda medzi EÚ a Gruzínskom, vám poskytuje príležitosti na založenie a založenie podniku prostredníctvom samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikov, ktoré sú pod vašou kontrolou.

S poskytovateľmi služieb z EÚ sa bude zaobchádzať rovnako ako s gruzínskymi štátnymi príslušníkmi. Pozri prílohu XIV-E, v ktorej je uvedený zoznam sektorov, v ktorých sa uplatňujú obmedzenia týkajúce sa usadenia sa.

Cezhraničné poskytovanie služieb

Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom umožňuje poskytovateľom služieb z EÚ prístup na gruzínsky trh za rovnakých podmienok ako gruzínski štátni príslušníci. Výnimky z toho sú uvedené aj v prílohách XIV-E, XIV-F a XIV-G k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom.

Čo ak sa chcete dočasne presťahovať do Gruzínska za prácou?

Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom vám umožňuje dočasne sa presťahovať do Gruzínska (alebo do EÚ) a pracovať ako stážista s vysokoškolským vzdelaním, predajca podniku alebo jeden z kľúčových zamestnancov spoločnosti v danej krajine.

Obdobia dočasného pobytu sú takéto:

 • zamestnanec presunutý v rámci podniku [kľúčový personál spoločnosti v Gruzínsku (alebo EÚ) alebo stážisti s vysokoškolským vzdelaním] – najviac 3 roky
 • návštevník pre obchod (napr. cestovanie s cieľom usadiť sa v Gruzínsku (alebo v EÚ) alebo predajca podniku) – najviac 90 dní v akomkoľvek 12-mesačnom období
 • stážista, ktorý nie je zamestnancom presunutým v rámci podniku – do 1 roka

Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom takisto vytvára príležitosti pre poskytovateľov zmluvných služieb v konkrétnych odvetviach v oboch krajinách. V tejto súvislosti však musíte:

 • dočasne poskytovať príslušnú službu ako zamestnanec subjektu, ktorý získal zmluvu o poskytovaní služieb na dobu nepresahujúcu 1 rok,
 • aspoň 3 roky odbornej praxe v sektore, v ktorom ponúkate zmluvné služby
 • mať vysokoškolský titul alebo kvalifikáciu preukazujúcu vedomosti na rovnocennej úrovni a relevantnú odbornú kvalifikáciu,

Viac informácií o obmedzeniach, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov, stážistov s vysokoškolským vzdelaním, predajcov podnikov a poskytovateľov zmluvných služieb, sa nachádza v prílohe G k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom.

Gruzínska národná investičná agentúra podporuje obchodné kontakty medzi Gruzínskom a EÚ. Ak hľadáte gruzínskeho partnera, obráťte sa na veľvyslanectvo Gruzínska v ktoromkoľvek z členských štátov EÚ.

Verejné obstarávanie

EÚ a Gruzínsko plánujú vzájomný prístup na trhy verejného obstarávania v každej krajine na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Tento prístup sa pre Gruzínsko získa vo fázach. Týka sa to verejných zákaziek a koncesií v tradičných odvetviach, ako aj v sektore verejnoprospešných služieb.

Dohodou medzi EÚ a Gruzínskom sa takisto zabezpečuje, aby sa žiadosti o výberové konania posudzovali spravodlivo, pričom sa s miestnymi a zahraničnými žiadateľmi zaobchádza rovnako.

Dohoda zaväzuje EÚ aj Gruzínsko, aby zabezpečili, že

 • všetky plánované obstarávania sa zverejňujú – cieľom je otvoriť trh hospodárskej súťaži a poskytnúť vám prístup k informáciám o plánovanom obstarávaní pred zadaním zákazky
 • existuje nediskriminačný opis predmetu zákazky s primeranými lehotami, ktorý je dostupný pre všetky hospodárske subjekty.
 • neexistuje žiadna diskriminácia voči vám ako hospodárskemu subjektu, ktorá by vás mohla znemožniť kvalifikovať sa na predloženie ponuky.
 • proces zadávania verejnej súťaže je transparentný až do oznámenia víťaznej ponuky
 • konečné rozhodnutie sa oznámi všetkým žiadateľom – neúspešní žiadatelia dostanú na požiadanie vysvetlenie, ktoré vám umožní analyzovať rozhodnutie.

Ako sa zadávajú zákazky?

Gruzínska štátna agentúra pre obstarávanie (SPA) zohráva vedúcu úlohu pri koordinácii, vykonávaní a monitorovaní verejného obstarávania. Existuje päť metód, ktoré sa používajú na zadanie verejnej súťaže

 • elektronická ponuka – používaná na nákup homogénnych objektov s hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou ako 75 182 EUR
 • zjednodušená elektronická verejná súťaž – používaná na nákup homogénnych objektov s hodnotou do 75 182 EUR
 • zjednodušené obstarávanie – používané na nákupy s hodnotou nižšou ako 1 880 EUR (s rôznymi prahovými hodnotami pre diplomatické misie a obstarávanie súvisiace s obranou, bezpečnosťou a udržiavaním verejného poriadku)
 • súťaže návrhov – používané na obstarávanie projektov a služieb súvisiacich s návrhom na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa
 • konsolidovaná verejná súťaž – jednotný centralizovaný štátny postup verejného obstarávania, ktorý vykonáva SPA, na nákup homogénnych obstarávaných predmetov pre rôzne obstarávateľské subjekty

Register bieleho a čierneho zoznamu“ je tiež zachovaný na internetovej stránke SPA. Tento register obsahuje dva súbory zoznamov.

 • žiadatelia na čiernej listine, ktorí neposkytnú záruku na plnenie zmluvy a/alebo odmietnu podpísať zmluvu s obstarávateľskou agentúrou a/alebo nesplnia svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – týmto žiadateľom sa zablokuje účasť na akýchkoľvek ponukách na predkladanie ponúk alebo zadanie inej ponuky do jedného roka od ich zaradenia na čiernu listinu
 • žiadatelia na bielom zozname, ktorí úspešne splnili kritériá žiadosti, nie sú v konkurznom konaní, nemajú žiadny dlh voči štátnemu rozpočtu a ktorých rekordné výsledky za tri predchádzajúce roky nepreukazujú obrat nižší ako 375 940 EUR.

Čo ak podáte sťažnosť?

SPA má tiež Radu pre riešenie sporov (DRB), ktorá sa skladá zo šiestich členov. Troch členov správnej rady vymenúva občianska spoločnosť, ktorá zabezpečuje transparentnosť a nezávislosť DRB.

Ak máte akékoľvek sťažnosti týkajúce sa systému verejného obstarávania, môžete ich adresovať DRB. Predkladanie a vypočutie vašich sťažností nepodlieha žiadnym poplatkom.

Ako podávate svoju sťažnosť?

Sťažnosť môžete podať elektronicky vyplnením formulára na stránke ponuky. Keď DRB potvrdí legitímnosť vašej sťažnosti, DRB môže najneskôr do desiatich dní informovať verejného obstarávateľa o chybe a požiadať o opravu. DRB môže prípadne požadovať aj úplnú revíziu alebo zrušenie rozhodnutia výberovej komisie alebo v prípade závažného porušenia oznámiť prípad orgánom presadzovania práva. Ak nie ste spokojný s rozhodnutím DRB, môžete sa proti rozhodnutiu odvolať na súde.

Elektronické obstarávanie

Môžete použiť aj jednotný elektronický systém, ktorý je gruzínskym portálom elektronického obstarávania. Poskytuje sa tak jednoduchý prístup k informáciám o obstarávaní vrátane oznámenia o zamýšľaných činnostiach obstarávania, dostupnosti elektronických súťažných podkladov, automatizovaného bulletinu o verejnom obstarávaní a vytvorenia elektronického vzoru ponúk pre elektronické subjekty.

Kontakty na účely verejného obstarávania

Odkazy, kontakty a dokumenty

Vnútroštátne inštitúcie

Zastúpenia, obchodné komory a podnikateľské združenia

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Kontaktné osoby pre sanitárne/rastlinolekárske požiadavky (SPS)

Kontakty na účely verejného obstarávania

Ďalšie odkazy

Vnútroštátne inštitúcie

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Gruzínsko monitoruje dovoz látok, ktoré sa môžu použiť na výrobu chemických zbraní. Dovoz určitých chemikálií si môže vyžadovať osobitné povolenie a ministerstvo zahraničných vecí je povereným vnútroštátnym orgánom.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2945000 (rozšírenie: 1207)

Fax: + 995 32 2945001

Ministerstvo hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja Gruzínska

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Fax: + 995 32 2921534

E-mail: ministry@moesd.gov.ge

Národná banka Gruzínska

GE-0114 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2406120

Národné centrum duševného vlastníctva Gruzínska

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2252533

E-mail: info@sakpatenti.org.ge

Národný štatistický úrad Gruzínska

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2367210

E-mail: info@geostat.ge

Podnik Georgia

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2960010

E-mail: info@enterprise.gov.ge

Zastúpenia, obchodné komory a podnikateľské združenia

Delegácia Európskej únie v Gruzínsku

Ulica Nino Chkheidze 38, GE-0102 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2943763

E-mail: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Misia Gruzínska pri Európskej únii

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Tel.: + 995 32 27611190

Fax: + 995 32 27611199

E-mail: geomission.eu@mfa.gov.ge

Webová stránka: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Oddelenie medzinárodných vzťahov, gruzínska obchodná a priemyselná komora

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2694747

Európske obchodné združenie Gruzínsko

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 599 25 66 55

E-mail: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgicko

Tel.: + 32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Gruzínska národná agentúra pre normy a metrológiu

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2612530

Fax: + 995 32 2613500

E-mail: geostm@geostm.ge

Jednotný národný akreditačný orgán

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-mail: gac@gac.gov.ge

Kontaktné osoby pre sanitárne/rastlinolekárske požiadavky (SPS)

Národná agentúra pre potraviny (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2919167

Fax: + 995 32 2919165

Rastlinolekárske oddelenie pridelené Národnej agentúre pre potraviny

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2919167 (rozšírenia: 120, 133)

Fax: + 995 32 2919165

Veterinárne oddelenie pridelené Národnej agentúre pre potraviny

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2919167 (rozšírenia: 120, 106)

Fax: + 995 32 2919165

Ministerstvo ochrany životného prostredia a poľnohospodárstva

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Divízia biodiverzity ministerstva ochrany životného prostredia a poľnohospodárstva

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Ministerstvo práce, zdravotníctva a sociálnych vecí

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 272538

Útvar pre príjmy, ústredie

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Gruzínsko

Informačné centrum:

Tel.: + 995 32 2299299

E-mail: info@rs.ge

Laboratórium Ministerstva pôdohospodárstva

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2530968

Fax: + 995 32 2541016

E-mail: contact@lma.gov.ge

Kontakty na účely verejného obstarávania

Štátna agentúra pre obstarávanie

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 22484822

Platforma Štátnej agentúry pre obstarávanie

 

Webová stránka: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Jednotný elektronický systém:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • viac informácií o dohode o pridružení a obchodných vzťahoch medzi EÚ a Gruzínskom nájdete na webovom sídle GR pre obchod. Ďalšie informácie o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Gruzínskom môžete vyhľadávať aj tu.
 • ak máte záujem o informácie o vykonávaní DCFTA v Gruzínsku, Monitor EÚ poskytuje informácie o prebiehajúcej práci vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.
 • podrobné informácie o vzťahoch medzi EÚ a Gruzínskom poskytuje aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Prehľad nájdete aj v informačnom prehľade.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy