Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu medzi EÚ a Gruzínskom

EÚ a Gruzínsko podpísali dohodu o pridružení v júni 2014 a dohoda nadobudla platnosť v júli 2016. Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA) je neoddeliteľnou súčasťou dohody. Znižujú sa ním clá, ktorým čelia európske firmy pri vývoze do Gruzínska. Zvyšuje efektívnosť colných režimov. Ďalej uľahčuje obchod postupnou aproximáciou gruzínskych právnych predpisov, pravidiel a postupov vrátane noriem s právnymi predpismi, pravidlami a postupmi EÚ.

Dohoda v skratke

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom nadobudla platnosť 1. júla 2016.

Úplné znenie dohody a jej prílohy.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohoda uľahčuje vašej spoločnosti vývoz do Gruzínska a dovoz z neho, keďže

 • odstraňuje väčšinu ciel
 • zabezpečuje efektívnejšie colné režimy

Kto môže vyvážať z EÚ do Gruzínska v rámci dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom?

Na vývoz z EÚ do Gruzínska musí byť vaša spoločnosť zaregistrovaná v jednom z členských štátov EÚ a musí mať platné colné vyhlásenie a v prípade potreby vývoznú licenciu.

Kto môže vyvážať do EÚ z Gruzínska na základe dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom?

Na vývoz do EÚ podľa dohody medzi EÚ a Gruzínskom bude musieť byť vaša spoločnosť zaregistrovaná v Gruzínskej republike.

Hlavným vývozom tovaru z Gruzínska je:

 • minerálne výrobky
 • stroje a zariadenia
 • chemických výrobkoch
 • dopravné zariadenia

EÚ je jedným z hlavných obchodných partnerov Gruzínska. Krajina preto pracuje na zjednodušení svojich obchodných právnych predpisov a postupov s právnymi predpismi a postupmi EÚ, čo je prínosom najmä pre MSP zapojené do obchodu.

Sadzby

Dohodou sa odstraňuje väčšina ciel na tovar.

Priemyselné výrobky

Dohodou o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom sa odstraňujú 100 % ciel na priemyselné výrobky.

Poľnohospodárske výrobky

V dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom sa zakazuje používanie colných kvót na dovoz aj vývoz.

V prípade dovozu do EÚ však existuje niekoľko výnimiek pre určité citlivé poľnohospodárske výrobky, na ktoré sa uplatňujú colné kvóty:

Colná kvóta na cesnak

Na dovoz cesnaku do EÚ sa uplatňuje ročná colná kvóta. Podľa dohody EÚ prijíma dovoz z Gruzínska v celkovej výške 220 ton cesnaku ročne. Dovoz zahrnutý do celkovej sumy sa určuje podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“. Po prekročení celkovej sumy sa bude uplatňovať clo podľa doložky najvyšších výhod EÚ. Pred vývozom si overte zostatok každej uplatniteľnej kvóty.

Vstupná cena určitých druhov ovocia a zeleniny

Ak do EÚ dovážate určité ovocie a zeleninu, napr. rajčiaky, cukety alebo broskyne, váš tovar bude podliehať systému „vstupnej ceny“. Podľa dohody to znamená, že clo sa vypočíta ako osobitné clo. Ak tovar, ktorý dovážate do EÚ, spĺňa požiadavky podľa pravidiel pôvodu a je ocenený nižšou fakturovanou cenou, ako je cena uvedená v špecifickom cle ako dovozca, budete znášať rozdiel medzi pevne stanovenou sumou špecifického cla a fakturovanou sumou.

Nebudete však musieť platiť žiadne poplatky, ak je úroveň colnej hodnoty tovaru, ktorý dovážate z Gruzínska, rovnaká alebo vyššia ako vstupná cena uvedená colným úradom.

Pozri zoznam tovaru, na ktorý sa vzťahuje vstupná cena.

Musíte zaplatiť vstupnú cenu za ovocie a zeleninu, ak dovážate tovar z Gruzínska?

V praxi má väčšina tovaru dovážaného z Gruzínska colnú hodnotu, ktorá je vyššia ako vstupná cena, takže vo väčšine prípadov nebudete musieť zaplatiť vstupnú cenu.

Prevencia obchádzania povinností

Väčšina (spracovaných) poľnohospodárskych výrobkov podlieha mechanizmu proti obchádzaniu, t. j. prahovej hodnote pre celkový objem dovozu za rok. Vprílohe II-C k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom sa uvádza zoznam poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa uplatňuje mechanizmus proti obchádzaniu.

To znamená, že ak dovoz z Gruzínska prekročí určitú úroveň, EÚ môže pozastaviť nižšie clá na tieto výrobky. Prahovú hodnotu možno prekročiť len vtedy, ak gruzínska vláda môže EÚ riadne odôvodniť, že gruzínski výrobcovia majú kapacitu na výrobu tohto tovaru a/alebo kapacitu vyvážať objemy presahujúce prahovú hodnotu. Ak je odôvodnenie uspokojivé, od cla sa upustí.

Cieľom je zabezpečiť, aby tretie krajiny nevyužívali výhody dohody medzi EÚ a Gruzínskom a podvodne vyvážali do EÚ cez Gruzínsko.

Vyhľadanie colnej sadzby uplatniteľnej na váš výrobok na stránke Môj obchodný asistent

Pravidlá o pôvode

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA)v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu možno nájsť v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste noví v danej téme, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá o pôvode

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu uplatniteľné podľa dohody o pridružení s Gruzínskom sú vymedzené v dodatku I k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (ďalej len „dohovor PEM“). Tieto pravidlá sa revidujú a nový súbor alternatívnych pravidiel pôvodu by sa mal uplatňovať do polovice roka 2021 vrátane ustanovení o kumulácii, vrátení cla, tolerancii a pravidle o nezmenení (pozri ďalej), ktoré sa zmiernia.

Cieľom dohovoru o pravidlách pôvodu je stanoviť spoločné pravidlá pôvodu a kumulácie medzi 25 zmluvnými stranami (EÚ, EZVO, balkánske krajiny a partneri dohody o voľnom obchode v regióne južného a východného susedstva EÚ) a EÚ s cieľom uľahčiť obchod a integrovať dodávateľské reťazce v rámci zóny.

Zoznam zmluvných strán PEM

Podrobné informácie o paneuro-stredomorskom systéme sú k dispozícii v užívateľskej príručke.

Pochádza môj výrobok podľa dohovoru PEM z EÚ alebo Gruzínska?

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky pre nižšiu alebo nulovú preferenčnú sadzbu podľa dohovoru PEM, musí pochádzať z EÚ alebo Gruzínska.

Výrobok „pochádza“, ak je buď

 • úplne získané v EÚ alebo v Gruzínsku, alebo
 • vyrobené v EÚ alebo v Gruzínsku s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že takéto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v súlade s osobitnými pravidlami pre výrobky stanovenými v prílohe II k dodatku I k dohovoru PEM
  Pozri aj prílohu I k úvodným poznámkam k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky. V prípade určitých výrobkov existujú niektoré alternatívne pravidlá špecifické pre jednotlivé výrobky – pozri dodatok II.

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole, ako napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy. Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, napríklad toleranciu alebo kumuláciu.

 

Príklady hlavných druhov pravidiel týkajúcich sa konkrétnych výrobkov v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov použitých vo výrobku nemôže presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena pravidla nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z buničiny bez pôvodu (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa osobitný výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu. Tieto pravidlá sa používajú predovšetkým v textilnom a odevnom a chemickom odvetví.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre jednotlivé výrobky.
 • osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 6 prílohy I „Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II“.
Kumulácia

V dohovore PEM sa stanovujú dva spôsoby kumulácie pôvodu

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Gruzínsku sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú na výrobu výrobku v EÚ
 • diagonálna kumulácia – materiály s pôvodom v jednej zmluvnej strane dohovoru PEM sa môžu považovať za materiály s pôvodom v inej zmluvnej strane pri posudzovaní toho, či je konečný výrobok pôvodný, aby sa naň mohol vzťahovať preferenčný prístup pri vývoze do tretej zmluvnej strany v rámci paneuro-stredomorskej zóny. diagonálna kumulácia sa

  však uplatňuje len vtedy, ak medzi všetkými dotknutými zmluvnými stranami existuje obchodná dohoda a tieto krajiny uplatňujú rovnaké pravidlá pôvodu. Skontrolujte „matricu“ (tabuľka obsahujúcu všetky platné dohody s použitím dohovoru PEM), v ktorej sa špecifikujú zmluvné strany, s ktorými môže Gruzínsko uplatňovať diagonálnu kumuláciu. V apríli 2020 boli spoločnými partnermi EÚ a Gruzínska oprávnení na diagonálnu kumuláciu Island, Švajčiarsko (vrátane Lichtenštajnska) a Nórsko.

 

Ako funguje diagonálna kumulácia?

Diagonálna kumulácia je povolená medzi niekoľkými rôznymi krajinami, ktoré majú rovnaké pravidlá pôvodu a majú medzi sebou obchodné dohody. To je prípad, keď výrobca tovaru v ktorejkoľvek krajine môže dovážať materiály a používať ich tak, akoby pochádzali z ich vlastnej krajiny. Napríklad podľa dohovoru PEM môže gruzínsky obchodník, ktorý vyrába odevy na vývoz do Švajčiarska, použiť priadzu s pôvodom v EÚ a môže ju považovať za tovar s pôvodom v Gruzínsku. Požiadavka dvojitej transformácie, t. j. výroba textílií z (nepôvodnej) priadze a výroba odevov, bola splnená a odev sa pri vývoze do Švajčiarska považuje za tovar s pôvodom v Gruzínsku, a preto bude mať prospech z voľného prístupu na švajčiarsky trh.

Ďalšie vysvetlenia týkajúce sa kumulácie podľa PEM možno nájsť tu.

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v dohovore, ako napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy.

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Gruzínska (a naopak) alebo cez územia zmluvných strán, na ktoré sa uplatňuje kumulácia bez toho, aby boli v tretej krajine ďalej spracované.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, napríklad

 • vykladanie
 • opätovné naloženie
 • akákoľvek iná operácia určená na uchovanie výrobkov v dobrom stave

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa predloží dôkaz, že tieto podmienky boli splnené, a to predložením

 • jednotný prepravný doklad (napríklad nákladný list), ktorý sa vzťahuje na prepravu z vyvážajúcej krajiny cez tretiu krajinu, cez ktorú tovar prechádzal
 • osvedčenie vydané colnými orgánmi tretej krajiny, cez ktorú prepravujete tovar
 • ak to nie je možné, akékoľvek preukazné doklady

Vrátenie cla

Podľa dohovoru PEM v obchode medzi EÚ a Gruzínskom nie je možné získať náhradu za predtým zaplatené clá za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža podľa preferenčnej sadzby.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu. Postupy sú stanovené v hlave V o dôkaze o pôvode a v hlave VI o dojednaniach o administratívnej spolupráci. Objasňujú sa v nich napr. ako deklarovať pôvod výrobku, ako požadovať preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Ako žiadať o preferenčnú sadzbu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú sadzbu, musia predložiť dôkaz o pôvode.

Dôkazom o pôvode môže byť buď

Dôkaz o pôvode je platný 4 mesiace od dátumu vydania.

Sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED

 • sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny
 • Príloha IIIa a príloha IIIb obsahujú vzory osvedčení EUR.1 a EUR-MED a uvádzajú sa v nich pokyny na ich vyplnenie
 • vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Ďalšie vysvetlenia o tom, kedy použiť osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED, sú uvedené na strane 72 príručky.

Vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED

Vývozcovia môžu sami deklarovať, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo v zmluvnej strane dohovoru PEM, a to poskytnutím vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť buď

 • schválený vývozca
 • akýkoľvek vývozca, ak celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR
Ako vyhotoviť vyhlásenie o pôvode

Vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade identifikujúcom výrobok napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (príloha IV a):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia... vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Ako vyhotoviť vyhlásenie o pôvode EUR-MED

V tomto prípade je vyhlásenie takéto (príloha IV b)

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.

kumulácia sa uplatnila s... (názov krajiny/krajín).

- neuplatňuje sa kumulácia

Vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ alebo úradných jazykoch v zóne PEM, ako sa uvádza v prílohe IV písm. a) a b) (vyhlásenie týkajúce sa kumulácie by malo byť vždy v angličtine).

Vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete svojim colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za každé vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi (návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené)

Orgány vyvážajúcej strany vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

Gruzínsko na základe dohody aproximovalo svoje technické normy a predpisy tak, aby zodpovedali normám a predpisom EÚ. To znamená, že väčšina technických pravidiel v Gruzínsku bude rovnaká ako v EÚ.

Gruzínsko aproximované právne predpisy vrátane

 • akreditácia a uvádzanie výrobkov na trh, v ktorom sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody
 • všeobecná bezpečnosť výrobkov, stanovenie kritérií toho, čo sa má zvážiť pri určovaní výrobku ako bezpečného, a určenie, kedy zakázať výrobok, pretože predstavuje vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť

Zoznam týchto nariadení a iných právnych predpisov, ktoré Gruzínsko vykonalo, sa nachádza v prílohe III-B k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom.

Gruzínsko tiež súhlasilo s aproximáciou 21 predpisov, ktoré sa týkajú zdravotných a bezpečnostných požiadaviek širokej škály výrobkov vrátane strojových zariadení, výťahov, hračiek, zdravotníckych pomôcok a jednoduchých tlakových nádob. Sú uvedené v prílohe III-A k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom.

Pokiaľ ide o normy, Gruzínsko prijíma medzinárodné a európske normy podľa najlepších postupov. Zo všetkých registrovaných gruzínskych noriem je 98 % medzinárodných a európskych, zatiaľ čo 2 % sú špecifické pre Gruzínsko.

V Gruzínsku sa môžu používať tieto druhy noriem, aj keď na dobrovoľnom základe:

 • medzinárodné a regionálne normy CIS
 • normy ktoréhokoľvek členského štátu EÚ alebo OECD
 • Gruzínske normy
 • Normy gruzínskej spoločnosti

 

Ak chcete dovážať tovar od gruzínskeho výrobcu, ktorý sa rozhodol použiť svoje vlastné špecifikácie, musíte získať vyhlásenie o zhode EÚ podpísané týmto výrobcom.

Vyhlásením o zhode EÚ sa osvedčuje a vyhlasuje, že príslušné výrobky spĺňajú príslušné požiadavky a normy. Potom môže váš výrobca pripojiť na svoj tovar etiketu Conformité Européenne (CE), z ktorej vyplýva, že spĺňa normy EÚ.

Ak sa váš výrobca rozhodne preukázať zhodu prostredníctvom vyhlásenia o zhode EÚ, môže to stáť viac peňazí a času ako práca s harmonizovanými normami EÚ, ktoré poskytujú rovnocennosť.

Pozrite si harmonizované normy zoskupené v existujúcich odvetvových smerniciach o výrobkoch.

Ako viem, že tovar, ktorý dovážam, je v súlade s nariadeniami a normami EÚ?

 • po vykonaní postupov posudzovania zhody sa príslušné dokumenty sprevádzajúce váš vývoz z EÚ do Gruzínska vydajú buď v anglickom alebo notársky overenom gruzínskom preklade.
 • posudzovanie zhody musí vykonávať notifikovaný orgán (ktorý je zvyčajne konkrétnou organizáciou, ako je laboratórium alebo inšpekčný alebo certifikačný orgán).
 • ak vyvážate svoj tovar do Gruzínska, posudzovanie zhody môže vykonať orgán posudzovania zhody akreditovaný v Gruzínsku.
 • ak dovážate svoj tovar z Gruzínska do EÚ, pozrite si zoznam akreditovaných orgánov posudzovania zhody

Gruzínsko je členom Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, ako aj Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach. V dôsledku toho môže dovoz chemikálií podliehať zákazom alebo obmedzeniam. Ministerstvo ochrany životného prostredia a poľnohospodárstva je oficiálnym kontaktným miestom (OCP) pre takéto chemikálie.

EÚ a Gruzínsko v súčasnosti pracujú na type dohody o vzájomnom uznávaní, ktorá umožní uvedenie určitých priemyselných výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky zhody, na trh bez ďalšieho testovania alebo postupov zhody.

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia – SPS

Bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a rastlín

Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom odstraňuje a zakazuje EÚ aj Gruzínsku zavádzať akékoľvek neodôvodnené nariadenia. Je to prospešné najmä v prípade, ak ste malý poľnohospodár, ktorý vyváža poľnohospodársky tovar do Gruzínska.

To neznamená, že úroveň ochrany každej z krajín bude ohrozená. Vzhľadom na to, že normy EÚ v oblasti bezpečnosti potravín sú veľmi prísne a prísne, gruzínska vláda prijíma niektoré z legislatívnych opatrení EÚ v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení.

Dohodou medzi EÚ a Gruzínskom sa takisto zabezpečuje, aby pravidlá týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín odrážali normy EÚ a vývoj Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE).

 

Ak Gruzínsko stále aproximuje pravidlá EÚ, ako vyvážate/dovozu?

Ak dovážate akékoľvek rastliny a/alebo živočíšne produkty do EÚ, budete musieť získať osvedčenie od príslušného orgánu Gruzínska. Týmto osvedčením by sa malo zaručiť, že váš výrobok spĺňa príslušné sanitárne a fytosanitárne požiadavky.

Podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom je vláda Gruzínska povinná oznámiť EÚ, keď dosiahla aproximáciu pravidiel týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat a zdravia a bezpečnosti rastlín. Konzultačný proces na určenie toho, či sa dosiahla aproximácia nariadení, môže trvať až 360 dní.

Zoznam príslušných orgánov
 • národná potravinová agentúra (NFA) v rámci Ministerstva ochrany životného prostredia a poľnohospodárstva je zodpovedná za dohľad, monitorovanie, vykonávanie plánovaných a/alebo neplánovaných inšpekcií, vykonávanie dokladových kontrol, odoberanie vzoriek na testovanie a dohľad nad otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti potravín – to tiež znamená, že v každej fáze výroby, spracovania a distribúcie bude NFA vykonávať štátnu kontrolu súladu potravín/krmiva.
  • vnútroštátny finančný orgán má aj veterinárne oddelenie, ktoré je zodpovedné za veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov v Gruzínsku.
  • fytosanitárne oddelenie NFA je zodpovedné za reguláciu analýz rizika škodcov v Gruzínsku.
 • ministerstvo práce, zdravotníctva a sociálnych vecí je zodpovedné za komodity a opatrenia súvisiace so zdravím – prispieva ku krízovému riadeniu v otázkach bezpečnosti potravín a podieľa sa na úsilí zabezpečiť zavedenie noriem a parametrov bezpečnosti potravín.

V záujme ochrany ľudského zdravia sa v prípade kozmetiky a súvisiacich komodít môžu uplatňovať osobitné dovozné konania vrátane postupu certifikácie hygieny a osobitného registračného postupu pre prístup na trh v Gruzínsku. V prípade záujmu o informácie o akýchkoľvek požadovaných dokumentoch sa môžete obrátiť na ministerstvo práce, zdravotníctva a sociálnych vecí.

 • daňový úrad je oddelenie ministerstva financií, ktoré je zodpovedné za dodržiavanie sanitárnych a fytosanitárnych predpisov na vonkajších hraniciach Gruzínska.
 • laboratóriá sú kľúčovou súčasťou inštitucionálneho systému SPS. Gruzínske akreditačné centrum akredituje všetky laboratóriá, ktoré pracujú v súlade s uznávanými medzinárodnými normami.

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážky pre medzinárodný obchod, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo mu bráni vo vývoze, môžete nám povedať
 • pomocou online formulára uveďte, čo bráni vášmu vývozu do Gruzínska. EÚ preskúma vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia

Kontaktujte nás

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS)

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

Dokladov

Podrobné príručky opisujú rôzne druhy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z ďalej uvedených prvkov:

 • obchodná faktúra (vyhľadávať osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Moja obchodná asistentka)
 • zoznam balení
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete vopred požiadať o záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväzné informácie o pôvode tovaru.

Podrobné informácie o tom, ktoré dokumenty musíte predložiť na colné konanie v súvislosti s vaším výrobkom, nájdete na stránke Môj obchodný asistent.

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis spôsobu preukazovania pôvodu vašich výrobkov na účely uplatnenia preferenčných sadzieb a opis pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Dohoda chráni vaše práva duševného vlastníctva pri dovoze a/alebo vývoze vášho tovaru do Gruzínska.

Ochranné známky a autorské práva

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom je v súlade s viacerými medzinárodnými dohodami, ktoré upravujú správu ochranných známok a autorských práv. Ak administratíva ochrannej známky vašu prihlášku zamietne, rozhodnutie vám musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodov zamietnutia.

Dizajny a patenty

Vaše samostatne vytvorené dizajny, ktoré majú osobitý charakter, sú chránené ich zápisom na obdobie do 25 rokov. To vám poskytne výlučné právo používať dizajn a zabráni tretím stranám, ktoré nemajú váš súhlas, aby ho používali, opätovne vytvárali, predávali alebo dovážali a/alebo vyvážali.

Geografické ukazovatele

Osobitný výbor pre zemepisné ukazovatele, ktorý je zriadený na základe dohody medzi EÚ a Gruzínskom, bude monitorovať vykonávanie dohody v tejto oblasti a podávať správy Výboru pre obchod. Viac informácií o zemepisných označeniach poľnohospodárskych výrobkov, ako aj zemepisných označeniach potravín, druhov vín a liehovín nájdete v prílohe XVII-C k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom.

Ako získať ochranu?

Sakpatenti je nezávislý gruzínsky právny subjekt zodpovedný za ochranu celého duševného vlastníctva v krajine a za vymedzenie politiky v oblasti práv duševného vlastníctva.

Vy alebo váš zástupca môžete priamo požiadať o zápis zemepisného označenia do registra. Žiadosť by sa mala predložiť v papierovej forme alebo elektronicky v gruzínskom jazyku a mala by odkazovať na jedno označenie pôvodu alebo zemepisné označenie.

Žiadosť by mala obsahovať

 • žiadosť o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia do registra
 • celé meno (názov) a adresa žiadateľa
 • označenie pôvodu alebo zemepisné označenie
 • názov tovaru, pre ktorý sa požaduje zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia

K vašej žiadosti o zemepisné označenie by ste mali priložiť aj dokument, ktorý poskytuje

 • opis tovaru a suroviny s uvedením jeho chemických, fyzikálnych, mikrobiologických a/alebo organoleptických a iných vlastností
 • opis umiestnenia zemepisnej oblasti pôvodu tovaru s uvedením jej presných hraníc
 • opis výrobnej technológie tovaru a podmienok a spôsobov výroby špecifických pre príslušnú zemepisnú oblasť v prípade ich existencie
 • údaje potvrdzujúce, že špecifická kvalita a vlastnosti výrobkov s označením pôvodu sú v podstate alebo výlučne spôsobené konkrétnym zemepisným prostredím a ľudskými faktormi
 • údaje potvrdzujúce, že špecifická kvalita, povesť alebo iné vlastnosti tovaru súvisia s touto zemepisnou oblasťou
  • doklad potvrdzujúci zemepisný pôvod tovaru
  • splnomocnenie potvrdzujúce splnomocnenie zástupcu

Obchod so službami

Gruzínska vláda aj EÚ uviedli všetky existujúce obmedzenia alebo výhrady týkajúce sa poskytovania služieb s vysokou úrovňou transparentnosti. To vám ako poskytovateľovi služieb z EÚ prináša cennú právnu istotu. Zoznam výhrad špecifických pre Gruzínsko sa nachádza v prílohách XIV-E, XIV-F a XIV-G k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom.

Ako prechádzate prílohami?

Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom obsahuje tieto 4 prílohy s výhradami Gruzínska, ktoré by mohli mať vplyv na vás a váš podnik.

 • ak máte záujem o založenie podniku v Gruzínsku, musíte si pozrieť prílohu XIV-E, v ktorej je uvedený negatívny zoznam všetkých odvetví služieb, do ktorých nemáte prístup – to znamená, že môžete využiť príležitosti vo všetkých ostatných odvetviach, ktoré nie sú uvedené v zozname.
 • ak máte záujem o cezhraničný obchod s vašimi službami, musíte vidieť prílohu XIV-F, v ktorej je uvedený pozitívny zoznam odvetví služieb, do ktorých máte prístup – v tomto zozname sa uvádzajú všetky odvetvia, v ktorých môžete obchodovať.
 • ak hľadáte stážistu s vysokoškolským vzdelaním alebo kľúčové pracovné príležitosti,pozri prílohu XIV-G, v ktorej sa uvádzajú odvetvia alebo pododvetvia, v ktorých sa uplatňujú obmedzenia.
 • ak ste nezávislým profesionálnym alebo zmluvným poskytovateľom služieb, pozri prílohu XIV-H, v ktorej sú uvedené uplatnené výhrady.

Kto môže založiť podnik v Gruzínsku?

Ak ste

 • podnik, dohoda medzi EÚ a Gruzínskom, vám umožňuje založiť alebo nadobudnúť pobočky vášho podniku alebo zastupiteľské kancelárie v Gruzínsku.
 • jednotlivec, dohoda medzi EÚ a Gruzínskom vám poskytuje príležitosti na založenie a založenie vášho podniku prostredníctvom samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikov, ktoré kontrolujete.

S poskytovateľmi služieb z EÚ sa bude zaobchádzať rovnako ako s gruzínskymi štátnymi príslušníkmi. Pozri prílohu XIV-E, v ktorej je uvedený zoznam sektorov, v ktorých sa na usadenie sa vzťahujú obmedzenia.

Cezhraničné poskytovanie služieb

Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom umožňuje poskytovateľom služieb z EÚ prístup na gruzínsky trh za rovnakých podmienok ako gruzínski štátni príslušníci. Výnimky z toho sú uvedené aj v prílohách XIV-E, XIV-F a XIV-G k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom.

Čo ak sa chcete dočasne presťahovať do Gruzínska za prácou?

Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom vám umožňuje dočasne sa presťahovať do Gruzínska (alebo do EÚ), aby ste pracovali ako stážista, obchodný predajca alebo jeden z kľúčových zamestnancov spoločnosti v tejto krajine.

Obdobia dočasného pobytu sú tieto:

 • zamestnanec presunutý v rámci podniku (kľúčový personál spoločnosti v Gruzínsku (alebo EÚ) alebo stážisti s vysokoškolským vzdelaním) – do 3 rokov
 • obchodný návštevník (napr. cestujúci na účely založenia podniku v Gruzínsku (alebo EÚ) alebo predajca podniku) – najviac 90 dní v akomkoľvek 12-mesačnom období
 • stážista, ktorý nie je zamestnancom presunutým v rámci podniku – až 1 rok

Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom takisto vytvára príležitosti pre poskytovateľov zmluvných služieb v konkrétnych odvetviach v oboch krajinách. V tejto súvislosti však musíte

 • dočasne poskytovať príslušnú službu ako zamestnanec účtovnej jednotky, ktorá získala zmluvu o poskytovaní služieb nepresahujúcu jeden rok,
 • mať aspoň 3 roky odbornej praxe v odvetví, v ktorom ponúkate zmluvné služby
 • mať vysokoškolský titul alebo kvalifikáciu preukazujúcu vedomosti na rovnocennej úrovni a príslušnú odbornú kvalifikáciu,

Viac informácií o obmedzeniach, ktoré sa uplatňujú na zamestnancov, stážistov s vysokoškolským vzdelaním, obchodných predajcov a poskytovateľov zmluvných služieb, nájdete v prílohe G k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom.

Gruzínska národná investičná agentúra podporuje obchodné kontakty medzi Gruzínskom a EÚ. Ak hľadáte gruzínskeho partnera, obráťte sa na veľvyslanectvo Gruzínska v ktoromkoľvek z členských štátov EÚ.

Verejného obstarávania

EÚ a Gruzínsko predpokladajú vzájomný prístup na trhy verejného obstarávania v každej krajine na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Tento prístup sa získa vo fázach pre Gruzínsko. Týka sa to verejných zákaziek a koncesií v tradičných odvetviach, ako aj v sektore verejnoprospešných služieb.

V dohode medzi EÚ a Gruzínskom sa takisto zabezpečuje, aby sa posudzovanie žiadostí o predkladanie ponúk v oboch krajinách uskutočňovalo spravodlivo a aby sa s miestnymi a zahraničnými žiadateľmi zaobchádzalo rovnako.

Dohoda zaväzuje EÚ aj Gruzínsko, aby zabezpečili, že:

 • všetky plánované obstarávania sa zverejnia – cieľom je otvoriť trh hospodárskej súťaži a poskytnúť vám prístup k informáciám o plánovanom obstarávaní pred zadaním zákazky.
 • existuje nediskriminačný opis predmetu zákazky s uvedením primeraných lehôt, ktorý je prístupný všetkým hospodárskym subjektom
 • nedochádza k diskriminácii ako hospodárskeho subjektu, ktorý by vás mohol znemožniť uchádzať sa o výberové konanie.
 • proces zadávania verejnej súťaže je transparentný až do oznámenia víťaznej ponuky.
 • konečné rozhodnutie sa oznámi všetkým žiadateľom – neúspešní žiadatelia dostanú na požiadanie vysvetlenie, ktoré vám umožní analyzovať rozhodnutie.

Ako sa zadávajú zákazky?

Gruzínska štátna agentúra pre verejné obstarávanie (SPA) zohráva vedúcu úlohu pri koordinácii, vykonávaní a monitorovaní verejného obstarávania. Existuje päť metód, ktoré sa používajú na zadanie verejnej súťaže

 • elektronická ponuka – používaná na nákup homogénnych predmetov s hodnotou rovnou alebo vyššou ako 75,182 EUR
 • zjednodušená elektronická ponuka – používaná na nákup homogénnych predmetov s hodnotou do 75,182 EUR
 • zjednodušené verejné obstarávanie – použité na nákupy s hodnotou nižšou ako 1 880 EUR (s rôznymi prahovými hodnotami pre diplomatické misie a obstarávanie súvisiace s obranou, bezpečnosťou a udržiavaním verejného poriadku)
 • súťaže návrhov – používané na obstarávanie projektov a služieb súvisiacich s návrhom na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa
 • konsolidovaná ponuka – jednotný, centralizovaný postup verejného obstarávania, ktorý vykonáva SPA, na nákup homogénnych obstarávaných predmetov pre rôzne obstarávateľské subjekty

Na webovomsídle SPA sa vedie aj „register bielych a čiernych zoznamov“. Tento register obsahuje dva súbory zoznamov.

 • žiadatelia na čiernu listinu, ktorí neposkytnú záruku na plnenie zákazky a/alebo odmietnu podpísať zmluvu s obstarávateľskou agentúrou a/alebo nesplnia svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – týmto žiadateľom sa zablokuje účasť na akýchkoľvek ponukách na predkladanie ponúk alebo udelenie inej ponuky do jedného roka od zapísania na čiernu listinu
 • žiadatelia na bielom zozname, ktorí úspešne splnili kritériá podávania žiadostí, nie sú v konkurznom konaní, nemajú žiadny dlh voči štátnemu rozpočtu a ktorých záznamy za tri predchádzajúce roky nevykazujú obrat nižší ako 375,940 EUR.

Čo ak máte sťažnosť?

SPA má aj Radu pre riešenie sporov (DRB) zloženú zo šiestich členov. Troch členov predstavenstva vymenúva občianska spoločnosť, čím sa zabezpečuje transparentnosť a nezávislosť DRB.

Ak máte akékoľvek sťažnosti týkajúce sa systému obstarávania, môžete ich adresovať na DRB. Na podanie a vypočutie vašich sťažností sa nebudú vzťahovať žiadne poplatky.

Ako podávate svoju sťažnosť?

Svoju sťažnosť môžete podať elektronicky vyplnením formulára na stránke ponuky. Keď DRB potvrdí legitímnosť Vašej sťažnosti, DRB môže najneskôr do desiatich dní informovať verejného obstarávateľa o chybe a požadovať opravu. Prípadne môže DRB požadovať aj úplnú revíziu alebo zrušenie rozhodnutia komisie pre verejnú súťaž alebo v prípade závažného porušenia oznámiť prípad orgánom presadzovania práva. Ak nie ste spokojní s rozhodnutím DRB, môžete sa proti rozhodnutiu odvolať na súde.

Elektronické verejné obstarávanie

Môžete použiť aj jednotný elektronický systém, ktorý je gruzínskym portálom elektronického obstarávania. To poskytuje jednoduchý prístup k informáciám o obstarávaní vrátane oznámenia plánovaných činností obstarávania, dostupnosti elektronických súťažných podkladov, automatizovaného bulletinu o verejnom obstarávaní a vytvorenia elektronického vzoru ponuky pre elektronických prevádzkovateľov.

Kontakty pre verejné obstarávanie

Odkazy, kontakty a dokumenty

Vnútroštátne inštitúcie

Zastúpenia, obchodné komory a podnikateľské združenia

Kontakty pre technické požiadavky

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS)

Kontakty pre verejné obstarávanie

Ďalšie odkazy

Vnútroštátne inštitúcie

Ministerstvo zahraničných vecí

Gruzínsko monitoruje dovoz látok, ktoré sa môžu použiť na výrobu chemických zbraní. Dovoz určitých chemikálií si môže vyžadovať osobitné povolenie a povereným vnútroštátnym orgánom je ministerstvo zahraničných vecí.

 

Ulica Chitadze 4, GE-0118 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2945000 (rozšírenie: 1207)

Fax: + 995 32 2945001

Ministerstvo hospodárstva a udržateľného rozvoja Gruzínska

Ulica Sanapiro 2, GE-0114 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Fax: + 995 32 2921534

E-mail: ministry@moesd.gov.ge

Národná banka Gruzínska

GE-0114 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2406120

Národné centrum pre duševné vlastníctvo Gruzínska

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2252533

E-mail: info@sakpatenti.org.ge

Národný štatistický úrad Gruzínska

GEOSTAT

Ulica Tsotne Dadiani 30, GE-0180 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2367210

E-mail: info@geostat.ge

Podnik Gruzínsko

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze ulica 18), GE-0102 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2960010

E-mail: info@enterprise.gov.ge

Zastúpenia, obchodné komory a podnikateľské združenia

Delegácia Európskej únie v Gruzínsku

Ulica Nino Chkheidze 38, GE-0102 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2943763

E-mail: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Misia Gruzínska pri Európskej únii

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Tel.: + 995 32 27611190

Fax: + 995 32 27611199

E-mail: geomission.eu@mfa.gov.ge

Internetová stránka: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Odbor medzinárodných vzťahov, gruzínska obchodná a priemyselná komora

Berdzeni ulica 25, GE-0101 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2694747

Európske obchodné združenie Gruzínsko

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 599 25 66 55

E-mail: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgicko

Tel.: + 32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pre technické požiadavky

Gruzínska národná agentúra pre normy a metrológiu

Ulica Chargali 67, GE-0178 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2612530

Fax: + 995 32 2613500

E-mail: geostm@geostm.ge

Jednotný vnútroštátny orgán akreditácie

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-mail: gac@gac.gov.ge

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS)

Národná agentúra pre potraviny (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2919167

Fax: + 995 32 2919165

Fytosanitárny odbor poverený Národnou agentúrou pre potraviny

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2919167 (rozšírenia: 120, 133)

Fax: + 995 32 2919165

Veterinárne oddelenie poverené Národnou potravinovou agentúrou

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2919167 (rozšírenia: 120, 106)

Fax: + 995 32 2919165

Ministerstvo ochrany životného prostredia a pôdohospodárstva

Ulica Gulua 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Odbor biodiverzity Ministerstva ochrany životného prostredia a pôdohospodárstva

Ulica Gulua 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Ministerstvo práce, zdravotníctva a sociálnych vecí

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 272538

Daňový úrad, ústredný úrad

V.Gorgasali ulica 16, GE-0114 Tbilisi, Gruzínsko

Informačné centrum:

Tel.: + 995 32 2299299

E-mail: info@rs.ge

Laboratórium ministerstva pôdohospodárstva

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2530968

Fax: + 995 32 2541016

E-mail: contact@lma.gov.ge

Kontakty pre verejné obstarávanie

Štátna agentúra pre verejné obstarávanie

Ulica Richard Holbrooke 8, GE-0113 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 22484822

Platforma Štátnej agentúry pre verejné obstarávanie

 

Internetová stránka: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Jednotný elektronický systém:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy