Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu medzi EÚ a Gruzínskom

EÚ a Gruzínsko podpísali dohodu o pridružení v júni 2014 a dohoda nadobudla platnosť v júli 2016. Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA) je neoddeliteľnou súčasťou dohody. Znižuje clá, ktorým čelia európske firmy pri vývoze do Gruzínska. Zvyšuje efektívnosť colných režimov. Takisto uľahčuje obchod postupnou aproximáciou gruzínskych právnych predpisov, pravidiel a postupov vrátane noriem s právnymi predpismi, pravidlami a postupmi EÚ.

Dohoda v skratke

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom nadobudla platnosť 1. júla 2016.

Úplné znenie dohody a jej prílohy.

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohoda uľahčuje vášmu podniku vývoz do Gruzínska a jeho dovoz z Gruzínska.

 • odstraňuje väčšinu ciel
 • zabezpečuje efektívnejšie colné postupy

Kto môže vyvážať z EÚ do Gruzínska na základe dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom?

Na vývoz z EÚ do Gruzínska musí byť vaša spoločnosť zaregistrovaná v jednom z členských štátov EÚ a získala platné colné vyhlásenie a v prípade potreby aj vývoznú licenciu.

Kto môže vyvážať z Gruzínska do EÚ na základe dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom?

Na vývoz do EÚ na základe dohody medzi EÚ a Gruzínskom bude musieť byť vaša spoločnosť zaregistrovaná v Gruzínskej republike.

 

Hlavným vývozom tovaru Gruzínska sú:

 • minerálne výrobky
 • stroje a zariadenia
 • chemické výrobky
 • dopravné zariadenia

EÚ je jedným z hlavných obchodných partnerov Gruzínska. Krajina preto pracuje na zjednotení svojich právnych predpisov a postupov v oblasti obchodu s právnymi predpismi a postupmi EÚ, z ktorých majú prospech najmä MSP zapojené do obchodu.

Sadzby

Dohodou sa odstraňuje väčšina ciel na tovar.

Priemyselný tovar

Dohodou o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom sa ruší 100 % ciel na priemyselný tovar.

Poľnohospodárske výrobky

V dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom sa zakazuje používanie colných kvót na dovoz aj vývoz.

V prípade dovozu do EÚ však existuje niekoľko výnimiek pre určité citlivé poľnohospodárske výrobky, na ktoré sa vzťahujú colné kvóty:

Colná kvóta na cesnak

Na dovoz cesnaku do EÚ sa uplatňuje ročná colná kvóta. Na základe dohody EÚ prijíma dovoz z Gruzínska v celkovej výške 220 ton cesnaku ročne. Dovoz zahrnutý do celkovej sumy sa určuje na základe zásady „kto prv príde, ten prv melie“. Po prekročení celkovej sumy sa uplatní clo EÚ podľa doložky najvyšších výhod. Pred vývozom skontrolujte zostatok každej uplatniteľnej kvóty.

Vstupná cena určitých druhov ovocia a zeleniny

Ak dovážate určité ovocie a zeleninu do EÚ, napr. paradajky, cukety alebo broskyne, váš tovar bude podliehať systému vstupných cien. Podľa dohody to znamená, že clo sa vypočíta ako osobitné clo. Ak tovar, ktorý dovážate do EÚ, spĺňa požiadavky podľa pravidiel pôvodu a je ocenený nižšou fakturovanou cenou, ako je suma uvedená na osobitnom cle, budete ako dovozca znášať rozdiel medzi pevne stanovenou výškou osobitného cla a fakturovanou sumou.

Nebudete však musieť zaplatiť žiadne poplatky, ak je úroveň colnej hodnoty tovaru, ktorý dovážate z Gruzínska, rovnaká alebo vyššia ako vstupná cena stanovená colným úradom.

Pozri zoznam tovaru, na ktorý sa vzťahuje vstupná cena.

Musíte zaplatiť vstupnú cenu za ovocie a zeleninu, ak dovážate tovar z Gruzínska?

V praxi má väčšina tovaru dovážaného z Gruzínska colnú hodnotu, ktorá je vyššia ako vstupná cena, takže vo väčšine prípadov nebudete musieť zaplatiť vstupnú cenu.

Opatrenia proti obchádzaniu

Väčšina (spracovaných) poľnohospodárskych výrobkov podlieha mechanizmu proti obchádzaniu, t. j. prahovej hodnote celkového objemu dovozu za rok. Vprílohe II-C k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom sa uvádza zoznam poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa uplatňuje mechanizmus proti obchádzaniu.

To znamená, že ak dovoz z Gruzínska prekročí určitú úroveň, EÚ môže pozastaviť nižšie clá na tieto výrobky. Túto prahovú hodnotu možno prekročiť len vtedy, ak gruzínska vláda môže EÚ riadne odôvodniť, že gruzínski výrobcovia majú kapacitu na výrobu tohto tovaru a/alebo kapacitu na vývoz množstiev presahujúcich prahovú hodnotu. Ak je odôvodnenie uspokojivé, od cla sa upustí.

Cieľom je zabezpečiť, aby tretie strany nevyužívali výhody dohody medzi EÚ a Gruzínskom a aby podvodne vyvážali do EÚ cez Gruzínsko.

 

Vyhľadajte colnú sadzbu, ktorá sa vzťahuje na váš výrobok, u môjho obchodného asistenta

Pravidlá pôvodu

V tomto oddiele sa zavádzajú hlavné pravidlá pôvodu a postupy týkajúce sa pôvodu v obchodnej dohode.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste novinkou k téme, môžete nájsť úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Pravidlá pôvodu

Váš výrobok musí spĺňať určité pravidlá, ktoré dokazujú jeho pôvod, aby sa naň vzťahovala preferenčná sadzba.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu uplatniteľné podľa dohody o pridružení s Gruzínskom sú vymedzené v dodatku I k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (dohovor PEM). Tieto pravidlá sa revidujú a do polovice roku 2021 by sa mal uplatňovať nový súbor alternatívnych pravidiel pôvodu vrátane ustanovení o kumulácii, vrátení cla, tolerancii a o pravidle nezmenenia (pozri nižšie), ktoré sa zmiernia.

Cieľom Dohovoru PEM o pravidlách pôvodu je stanoviť spoločné pravidlá pôvodu a kumulácie medzi 25 zmluvnými stranami (EÚ, EZVO, balkánskymi krajinami a partnermi dohody o voľnom obchode v regióne južného a východného susedstva EÚ) a EÚ s cieľom uľahčiť obchod a integrovať dodávateľské reťazce v rámci zóny.

Zoznam zmluvných strán PEM

Podrobné informácie o paneuro-stredomorskom systéme sú k dispozícii v používateľskej príručke.

Má môj výrobok podľa dohovoru PEM pôvod v EÚ alebo Gruzínsku?

Aby sa na váš výrobok vzťahovala nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa dohovoru PEM, musí mať pôvod v EÚ alebo Gruzínsku.

Výrobok „pôvod“, ak je buď

 • úplne získané v EÚ alebo Gruzínsku, alebo
 • Vyrobené v EÚ alebo v Gruzínsku s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že tieto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v súlade s osobitnými pravidlami pre výrobky stanovenými v prílohe II k dodatku I k dohovoru PEM
  Pozri aj prílohu I Úvodné poznámky k osobitným pravidlám pôvodu pre výrobky. V prípade určitých výrobkov existujú niektoré alternatívne pravidlá pre konkrétne výrobky – pozri dodatok II.

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v tejto kapitole, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej dopravy. Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, napríklad tolerancia alebo kumulácia.

 

Príklady hlavných druhov pravidiel špecifických pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov použitých vo výrobku nesmie presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena pravidla nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces má za následok zmenu nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu. Takéto pravidlá sa používajú najmä v textilnom a odevnom odvetví a v chemickom priemysle.

 

Uplatniteľné pravidlá týkajúce sa výrobkov nájdete v My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať osobitné pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť materiály bez pôvodu, ktoré sú zvyčajne zakázané pravidlom pre konkrétny výrobok, až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre jednotlivé výrobky.
 • Osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 6 prílohy I „Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II“.
Kumulácia

Dohovor PEM stanovuje dva spôsoby kumulácie pôvodu.

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Gruzínsku možno považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku v EÚ
 • Diagonálna kumulácia – materiály s pôvodom v jednej zmluvnej strane dohovoru PEM sa môžu považovať za materiály s pôvodom v inej zmluvnej strane pri posudzovaní toho, či konečný výrobok má pri vývoze do tretej zmluvnej strany v rámci paneuro-stredomorskej zóny nárok na preferenčný prístup. Dagonálna kumulácia sa

  však uplatňuje len vtedy, ak medzi všetkými dotknutými zmluvnými stranami existuje obchodná dohoda a tieto krajiny uplatňujú rovnaké pravidlá pôvodu. Skontrolujte „matricu“ (tabuľku obsahujúcu všetky platné dohody využívajúce dohovor PEM), v ktorej sa uvádzajú zmluvné strany, s ktorými Gruzínsko môže uplatňovať diagonálnu kumuláciu. V apríli 2020 boli spoločnými partnermi EÚ a Gruzínska oprávnení na diagonálnu kumuláciu Island, Švajčiarsko (vrátane Lichtenštajnska) a Nórsko.

 

Akým spôsobom diagonálna kumulácia účinkuje?

Diagonálna kumulácia je povolená medzi niekoľkými rôznymi krajinami, ktoré majú rovnaké pravidlá pôvodu a majú medzi sebou obchodné dohody. Ide o prípady, keď výrobca tovaru v ktorejkoľvek krajine môže doviezť materiály a použiť ich tak, ako keby pochádzali z ich vlastnej krajiny. Napríklad podľa dohovoru PEM môže gruzínsky obchodník, ktorý vyrába oblečenie na vývoz do Švajčiarska, použiť priadzu s pôvodom v EÚ a môže ju považovať za s pôvodom v Gruzínsku. Požiadavka na dvojitú transformáciu, t. j. výroba tkanín z (nepôvodnej) priadze a výroba odevov, bola splnená a odevy sa pri vývoze do Švajčiarska považujú za výrobky s pôvodom v Gruzínsku, a preto budú mať voľný prístup na švajčiarsky trh.

Ďalšie vysvetlenia kumulácie v rámci PEM možno nájsť tu.

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v dohovore, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy.

Preprava cez tretiu krajinu: Pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Gruzínska (a naopak) alebo cez územia zmluvných strán, s ktorými sa uplatňuje kumulácia, bez toho, aby sa ďalej spracúvali v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad

 • vykládka
 • opätovné naloženie
 • akákoľvek iná operácia určená na uchovanie výrobkov v dobrom stave

Dôkaz o tom, že tieto podmienky boli splnené, sa colným orgánom dovážajúcej krajiny poskytne predložením

 • jednotný prepravný doklad (napríklad nákladný list), ktorý sa vzťahuje na prechod z vyvážajúcej krajiny cez tretiu krajinu, cez ktorú tovar prechádzal
 • osvedčenie vydané colnými orgánmi tretej krajiny, cez ktorú prepravujete váš tovar
 • ak tieto doklady nie sú k dispozícii, akékoľvek preukazné doklady

Vrátenie cla

Podľa dohovoru PEM v obchode medzi EÚ a Gruzínskom nie je možné získať náhradu z ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža na základe preferenčnej colnej sadzby.

Postupy stanovenia pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy týkajúce sa pôvodu. Postupy sú stanovené v hlave V o dôkaze o pôvode a v hlave VI o dohodách o administratívnej spolupráci. Objasňujú napr. ako deklarovať pôvod výrobku, ako žiadať preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Ako uplatňovať preferenčnú tarifu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať zvýhodnenú tarifu, musia predložiť dôkaz o pôvode.

Dôkaz o pôvode môže byť buď

Dôkaz o pôvode je platný 4 mesiace odo dňa jeho vydania.

Sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED

 • sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny.
 • Príloha IIIa a príloha IIIb obsahujú vzory osvedčení EUR.1 a EUR-MED a uvádzajú pokyny na ich vyplnenie
 • vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Ďalšie vysvetlenia o tom, kedy používať osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED, sú uvedené na strane 72 príručky.

Vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED

Vývozcovia môžu deklarovať, že ich výrobok pochádza z EÚ alebo zmluvnej strany dohovoru PEM, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže podať buď

 • schválený vývozca
 • ktorýkoľvek vývozca, ak celková hodnota zásielky nepresahuje 6000 EUR.
Ako podať vyhlásenie o pôvode

Vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade identifikujúcom výrobok napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (príloha IV a):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento dokument (číslo colného povolenia... Vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Ako vyhotovovať vyhlásenie o pôvode EUR-MED

V tomto prípade je vyhlásenie toto (príloha IV b)

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.

Kumulácia sa uplatnila s... (názov krajiny/krajín).

— Kumuláciasa neuplatnila“

Vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ alebo v úradných jazykoch v zóne PEM, ako sa uvádza v prílohách IV a a b (vyhlásenie týkajúce sa kumulácie by malo byť vždy v angličtine).

Vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodení od tejto požiadavky za predpokladu, že ste vašim colným orgánom poskytli písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Overenie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok skutočne pochádza alebo spĺňa iné požiadavky na pôvod. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi (návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené)

Orgány vyvážajúcej strany prijmú konečné rozhodnutie o pôvode a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá a požiadavky

Na základe dohody Gruzínsko aproximovalo svoje technické normy a predpisy tak, aby zodpovedali normám a predpisom EÚ. To znamená, že väčšina technických pravidiel v Gruzínsku bude rovnaká ako v EÚ.

Gruzínske aproximované nariadenia vrátane

 • akreditácia výrobkov a ich uvádzanie na trh, v ktorých sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody
 • všeobecná bezpečnosť výrobkov, kritériá týkajúce sa toho, čo sa má brať do úvahy pri určovaní bezpečnosti výrobku, a určenie, kedy sa má výrobok zakázať, pretože predstavuje vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť

Zoznam týchto nariadení a iných právnych predpisov, ktoré Gruzínsko vykonáva, sa nachádza v prílohe III-B k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom.

Gruzínsko sa tiež dohodlo na aproximácii 21 nariadení, ktoré sa vzťahujú na zdravotné a bezpečnostné požiadavky širokého spektra výrobkov vrátane strojov, výťahov, hračiek, zdravotníckych pomôcok a jednoduchých tlakových nádob. Tie sú uvedené v prílohe III-A k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom.

Pokiaľ ide o normy, Gruzínsko prijíma medzinárodné a európske normy podľa najlepších postupov. Zo všetkých registrovaných gruzínskych noriem je 98 % medzinárodných a európskych, zatiaľ čo 2 % sú špecifické pre gruzínsky jazyk.

V Gruzínsku sa môžu používať tieto druhy noriem, aj keď na dobrovoľnom základe

 • medzinárodné a regionálne normy CIS
 • normy ktoréhokoľvek členského štátu EÚ alebo OECD
 • Gruzínske normy
 • Normy pre gruzínske spoločnosti

 

Ak chcete doviezť tovar od gruzínskeho výrobcu, ktorý sa rozhodol používať vlastné špecifikácie, musíte získať EÚ vyhlásenie o zhode podpísané týmto výrobcom.

Vyhlásenie o zhode EÚ osvedčuje a vyhlasuje, že príslušné výrobky spĺňajú príslušné požiadavky a normy. Potom môže váš výrobca pripojiť na svoj tovar štítok Conformité Européenne (CE), v ktorom sa uvádza, že spĺňa normy EÚ.

Ak sa váš výrobca rozhodne preukázať zhodu prostredníctvom vyhlásenia o zhode EÚ, môže stáť viac peňazí a času ako prácu s harmonizovanými normami EÚ, ktoré poskytujú rovnocennosť.

Pozrite si harmonizované normy zoskupené podľa existujúcich sektorových smerníc o výrobkoch.

Ako budem vedieť, že tovar, ktorý dovážam, je v súlade s predpismi a normami EÚ?

 • po vykonaní postupov posudzovania zhody sa príslušné dokumenty sprevádzajúce váš vývoz z EÚ do Gruzínska vydajú buď v anglickom jazyku, alebo v notárske overenom preklade Gruzínska.
 • posudzovanie zhody musí vykonať notifikovaný orgán (ktorý je zvyčajne špecifickou organizáciou, ako je laboratórium alebo inšpekčný alebo certifikačný orgán).
 • Ak vyvážate svoj tovar do Gruzínska, posúdenie zhody môže vykonať orgán posudzovania zhody akreditovaný v Gruzínsku.
 • ak dovážate tovar z Gruzínska do EÚ, pozrite si zoznam akreditovaných orgánov posudzovania zhody.

Gruzínsko je členom Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, ako aj Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach. V dôsledku toho môže dovoz chemikálií podliehať zákazom alebo obmedzeniam. Ministerstvo ochrany životného prostredia a poľnohospodárstva je oficiálnym kontaktným miestom pre takéto chemikálie.

EÚ a Gruzínsko v súčasnosti pracujú na type dohody o vzájomnom uznávaní, ktorá umožní uvedenie určitých priemyselných výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky zhody, na trh bez ďalších skúšok alebo postupov posudzovania zhody.

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky – SPS

Bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a rastlín

Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom odstraňuje a zakazuje EÚ aj Gruzínsku zavádzať akékoľvek neoprávnené nariadenia. Je to najmä vo vašom prospech, ak ste drobný poľnohospodár, ktorý vyváža poľnohospodársky tovar do Gruzínska.

To neznamená, že úroveň ochrany každej z krajín bude ohrozená. Vzhľadom na to, že normy EÚ v oblasti bezpečnosti potravín sú veľmi prísne a prísne, vláda Gruzínska prijíma niektoré z legislatívnych opatrení EÚ v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení.

Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom takisto zabezpečuje, aby pravidlá týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín odrážali normy EÚ a vývoj Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE).

 

Ak Gruzínsko stále aproximuje pravidlá EÚ, ako vyvážate/dovozujete?

Ak dovážate akékoľvek rastlinné a/alebo živočíšne produkty do EÚ, budete musieť získať osvedčenie od príslušného orgánu Gruzínska. Táto certifikácia by mala zaručiť, že váš výrobok spĺňa príslušné sanitárne a fytosanitárne požiadavky.

Podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom je gruzínska vláda povinná oznámiť EÚ, keď dosiahne aproximáciu pravidiel týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat, zdravia a bezpečnosti rastlín. Konzultačný proces s cieľom určiť, či sa aproximácia právnych predpisov dosiahla, môže trvať až 360 dní.

Zoznam príslušných orgánov
 • Národná agentúra pre potraviny (NFA) je pod ministerstvom ochrany životného prostredia a pôdohospodárstva zodpovedná za dohľad, monitorovanie, vykonávanie plánovaných a/alebo neplánovaných inšpekcií, vykonávanie kontrol dokumentácie, odber vzoriek na testovanie a dohľad v záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti potravín – to znamená aj to, že v každej fáze výroby, spracovania a distribúcie bude vnútroštátny finančný orgán vykonávať štátnu kontrolu súladu potravín/krmív.
  • NFA má aj veterinárne oddelenie, ktoré je zodpovedné za veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov v Gruzínsku.
  • rastlinolekárske oddelenie NFA je zodpovedné za reguláciu analýz rizík spojených so škodcami v Gruzínsku.
 • Ministerstvo práce, zdravotníctva a sociálnych vecí je zodpovedné za komodity a opatrenia súvisiace so zdravím – prispieva ku krízovému riadeniu v otázkach bezpečnosti potravín a podieľa sa na úsilí zabezpečiť zavedenie noriem a parametrov bezpečnosti potravín.

V záujme ochrany ľudského zdravia sa môžu v prípade kozmetických výrobkov a súvisiacich komodít uplatňovať osobitné dovozné konania vrátane postupu certifikácie hygieny a osobitného registračného postupu pre prístup na trh v Gruzínsku. V prípade akýchkoľvek požadovaných dokumentov sa môžete obrátiť na ministerstvo práce, zdravotníctva a sociálnych vecí.

 • Daňový úrad je odbor ministerstva financií, ktorý je zodpovedný za dodržiavanie nariadení SPS na vonkajších hraniciach Gruzínska.
 • laboratóriá sú kľúčovou súčasťou inštitucionálneho systému sanitárnych a fytosanitárnych opatrení. Gruzínske akreditačné centrum akredituje všetky laboratóriá, ktoré pracujú v súlade s uznávanými medzinárodnými normami.

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážky medzinárodného obchodu, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vo vývoze, môžete nám povedať,
 • prostredníctvom online formulára oznámte, čo zastavuje váš vývoz do Gruzínska. EÚ zanalyzuje Vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia

Kontaktujte nás

Kontaktné údaje pre sanitárne/fytosanitárne požiadavky (SPS)

Doklady a postupy colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

Dokumenty

V usmerneniach pre jednotlivé kroky sa opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z nižšie uvedených prvkov.

 • Obchodná faktúra (pozri osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v My Trade Assistant)
 • baliaci list
 • Dovozné licencie na určitý tovar
 • Osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie
 • Dôkaz o pôvode — vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete požiadať o záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväzné informácie o pôvode tovaru vopred.

Podrobné informácie o tom, ktoré doklady musíte predložiť na colné vybavenie vášho výrobku, nájdete na adrese My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis toho, ako preukázať pôvod vašich výrobkov, na ktoré sa vzťahujú preferenčné sadzby, a opis pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi, nájdete v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Dohoda chráni vaše práva duševného vlastníctva pri dovoze a/alebo vývoze vášho tovaru do Gruzínska.

Ochranné známky a autorské práva

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom je v súlade s viacerými medzinárodnými dohodami, ktoré upravujú správu ochranných známok a autorských práv. Ak správu ochrannej známky zamietne vašu prihlášku, rozhodnutie vám musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodov zamietnutia.

Dizajny a patenty

Vaše nezávisle vytvorené dizajny, ktoré majú osobitý charakter, sú chránené ich zápisom na obdobie až 25 rokov. Tým získate výlučné právo používať dizajn a zabráni sa tretím stranám, ktoré nemajú Váš súhlas, aby ho používali, obnovili, predávali alebo dovážali a/alebo vyvážali.

Zemepisné označenia 

Osobitný výbor pre geografické ukazovatele zriadený na základe dohody medzi EÚ a Gruzínskom bude monitorovať vykonávanie dohody v tejto oblasti a bude podávať správy Výboru pre obchod. Viac informácií o zemepisných označeniach poľnohospodárskych výrobkov, ako aj o zemepisných označeniach potravín, typov vín a liehovín sa nachádza v prílohe XVII-C k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom.

Ako získať ochranu?

Sakpatenti je gruzínsky nezávislý právny subjekt zodpovedný za ochranu všetkého duševného vlastníctva v krajine a za vymedzenie politiky v oblasti práv duševného vlastníctva.

Vy alebo váš zástupca môžete požiadať priamo o zápis zemepisného označenia do registra. Žiadosť by sa mala predložiť v papierovej forme alebo elektronicky v gruzínskom jazyku a mala by odkazovať na jedno označenie pôvodu alebo zemepisné označenie.

Žiadosť by mala obsahovať:

 • žiadosť o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia do registra
 • celé meno (názov) a adresa žiadateľa
 • označenie pôvodu alebo zemepisné označenie
 • názov tovaru, pre ktorý sa žiada o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia do registra

K vašej žiadosti o zemepisné označenie by ste mali priložiť aj dokument, v ktorom sa uvádza:

 • opis tovaru a suroviny s uvedením ich chemických, fyzikálnych, mikrobiologických a/alebo organoleptických a iných vlastností
 • opis umiestnenia zemepisnej oblasti pôvodu tovaru s uvedením jeho presných hraníc
 • opis výrobnej technológie tovaru a podmienky a metódy výroby špecifické pre príslušnú zemepisnú oblasť v prípade ich existencie,
 • údaje potvrdzujúce, že špecifická kvalita a vlastnosti výrobkov s označením pôvodu sú v podstatnej miere alebo výlučne spôsobené osobitným zemepisným prostredím a ľudskými faktormi.
 • údaje potvrdzujúce, že špecifická kvalita, povesť alebo iné vlastnosti tovaru súvisia s touto zemepisnou oblasťou;
  • doklad potvrdzujúci zemepisný pôvod tovaru
  • splnomocnenie potvrdzujúce splnomocnenie zástupcu

Obchod so službami

Gruzínska vláda aj EÚ stanovili všetky svoje existujúce obmedzenia alebo výhrady k poskytovaniu služieb s vysokou mierou transparentnosti. To vám prináša cennú právnu istotu ako poskytovateľa služieb z EÚ. Zoznam výhrad špecifických pre Gruzínsko sa nachádza v prílohách XIV-E, XIV-F a XIV-G k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom.

Ako navigujete prostredníctvom príloh?

Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom obsahuje 4 prílohy s výhradami Gruzínska, ktoré by mohli mať vplyv na vás a váš podnik.

 • Ak máte záujem o založenie podniku v Gruzínsku, musíte si pozrieť prílohu XIV-E, v ktorej je uvedený negatívny zoznam všetkých odvetví služieb, ku ktorým nemáte prístup — to znamená, že môžete využiť príležitosti vo všetkých ostatných sektoroch, ktoré nie sú uvedené v zozname.
 • Ak máte záujem o cezhraničný obchod s vašimi službami, musíte si pozrieť prílohu XIV-F, v ktorej je uvedený pozitívny zoznam sektorov služieb, ku ktorým máte prístup — v tomto zozname sa uvádzajú všetky odvetvia, v ktorých môžete obchodovať.
 • Ak hľadáte stážistu pre absolventov vysokých škôl alebo kľúčové pracovné príležitosti, pozri prílohu XIV-G, v ktorej sa uvádzajú odvetvia alebo pododvetvia, v ktorých sa uplatňujú obmedzenia.
 • Ak ste nezávislý profesionálny alebo zmluvný poskytovateľ služieb, pozri prílohu XIV-H, v ktorej sa uvádzajú uplatňované výhrady.

Kto môže založiť podnik v Gruzínsku?

Materstva.

 • podnik, dohoda medzi EÚ a Gruzínskom, vám umožňuje založiť alebo nadobudnúť pobočky vášho podniku alebo zastupiteľské kancelárie v Gruzínsku
 • jednotlivec, dohoda medzi EÚ a Gruzínskom, vám poskytuje príležitosti na založenie a založenie podniku prostredníctvom samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikov, ktoré sú pod vašou kontrolou.

S poskytovateľmi služieb EÚ sa bude zaobchádzať rovnako ako s gruzínskymi štátnymi príslušníkmi. Zoznam odvetví, v ktorých sa uplatňujú obmedzenia týkajúce sa usadenia, je uvedený v prílohe XIV— E.

Cezhraničné poskytovanie služieb

Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom umožňuje poskytovateľom služieb z EÚ vstúpiť na gruzínsky trh za rovnakých podmienok ako gruzínski štátni príslušníci. Výnimky z tejto povinnosti sú uvedené aj v prílohách XIV-E, XIV-F a XIV-G k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom.

Čo ak sa chcete dočasne presťahovať do Gruzínska za prácou?

Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom vám umožňuje dočasne sa presťahovať do Gruzínska (alebo EÚ), aby ste mohli pracovať ako stážista s vysokoškolským vzdelaním, predajca podniku alebo jeden z kľúčových pracovníkov spoločnosti v tejto krajine.

Doba dočasného pobytu je takáto:

 • Zamestnanec presunutý v rámci podniku (kľúčoví zamestnanci spoločnosti v Gruzínsku (alebo EÚ) alebo stážisti s vysokoškolským vzdelaním) – do 3 rokov
 • Návštevník na účely podnikania (napr. cesta na účely podnikania v Gruzínsku (alebo EÚ) alebo predajca podniku) – až 90 dní v ktoromkoľvek 12-mesačnom období
 • Stážista s vysokoškolským vzdelaním, ktorý nie je zamestnancom presunutým v rámci podniku — do 1 roka

Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom takisto vytvára príležitosti pre zmluvných poskytovateľov služieb v konkrétnych odvetviach v ktorejkoľvek krajine. V tejto súvislosti však musíte:

 • dočasne poskytovať príslušnú službu ako zamestnanec účtovnej jednotky, ktorá získala zmluvu o poskytovaní služieb nepresahujúcu 1 rok,
 • mať aspoň 3 roky odbornej praxe v odvetví, v ktorom ponúkate zmluvné služby
 • mať vysokoškolský titul alebo kvalifikáciu preukazujúcu vedomosti na rovnocennej úrovni a príslušnú odbornú kvalifikáciu

Viac informácií o obmedzeniach, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov, stážistov s vysokoškolským vzdelaním, obchodných predajcov a poskytovateľov zmluvných služieb, sa nachádza v prílohe G k dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom.

Gruzínska národná investičná agentúra podporuje obchodné kontakty medzi Gruzínskom a EÚ. Ak hľadáte gruzínskeho partnera, obráťte sa na veľvyslanectvo Gruzínska v ktoromkoľvek z členských štátov EÚ.

Verejné obstarávanie

EÚ a Gruzínsko plánujú vzájomný prístup na trhy verejného obstarávania v každej krajine na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Tento prístup sa bude získavať postupne pre Gruzínsko. Týka sa to tak verejných zákaziek a koncesií v tradičných odvetviach, ako aj v sektore verejnoprospešných služieb.

Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom takisto zabezpečuje, aby sa posudzovanie žiadostí o verejné súťaže v oboch krajinách uskutočňovalo spravodlivo, pričom sa uplatňuje rovnaké zaobchádzanie s miestnymi a zahraničnými žiadateľmi.

Dohoda zaväzuje EÚ aj Gruzínsko, aby zabezpečili, že

 • všetky plánované obstarávania sa zverejnia – cieľom je otvoriť trh hospodárskej súťaži a poskytnúť vám prístup k informáciám o plánovanom obstarávaní pred zadaním zákazky.
 • existuje nediskriminačný opis predmetu zákazky s uvedením primeraných lehôt, ktorý je dostupný pre všetky hospodárske subjekty.
 • neexistuje žiadna diskriminácia vás ako hospodárskeho subjektu, ktorá by vám mohla znemožniť účasť na výberovom konaní.
 • proces zadávania verejnej zákazky je transparentný až do vyhlásenia víťaznej ponuky.
 • konečné rozhodnutie sa oznámi všetkým žiadateľom – na požiadanie dostanú neúspešní žiadatelia vysvetlenie, ktoré vám umožní analyzovať rozhodnutie.

Ako sa zadávajú zákazky?

Gruzínska štátna agentúra pre verejné obstarávanie (SPA) zohráva vedúcu úlohu pri koordinácii, vykonávaní a monitorovaní verejného obstarávania. Na zadanie verejnej súťaže sa používa päť metód

 • Elektronická ponuka — používa sa na nákup homogénnych objektov s hodnotou 75182 EUR alebo vyššou
 • Zjednodušená elektronická verejná súťaž — používa sa na nákup homogénnych objektov s hodnotou do 75182 EUR
 • Zjednodušené obstarávanie — používa sa na nákupy s hodnotou nižšou ako 1,880 EUR (s rôznymi prahovými hodnotami pre diplomatické misie a obstarávanie súvisiace s obranou, bezpečnosťou a udržiavaním verejného poriadku)
 • Súťaže návrhov — používané na obstarávanie projektov a služieb súvisiacich s návrhom na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa
 • Konsolidovaná ponuka — jednotný, centralizovaný postup verejného obstarávania, ktorý vykonáva SPA, na nákup homogénnych obstarávaných objektov pre rôzne obstarávateľské subjekty

Nawebovom sídle SPA sa vedie aj register bielych a čiernych zoznamov. Tento register obsahuje dva súbory zoznamov.

 • žiadatelia zaradení na čiernu listinu, ktorí neposkytnú záruku za plnenie zákazky a/alebo odmietnu podpísať zmluvu s obstarávateľskou agentúrou a/alebo si neplnia svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – títo žiadatelia sú vylúčení z účasti na akýchkoľvek ponukách na predkladanie ponúk alebo v tom, že im bola zadaná iná ponuka do jedného roka od ich zaradenia do čiernej listiny.
 • žiadatelia zaradení do zoznamu úspešných uchádzačov, ktorí úspešne splnili kritériá na podanie žiadosti, nie sú v insolvenčnom konaní, nemajú žiadny dlh voči štátnemu rozpočtu a ktorých záznam za tri predchádzajúce roky nevykazuje obrat nižší ako 375940 EUR

Čo ak máte sťažnosť?

Dohoda o strategickom partnerstve má aj Radu pre riešenie sporov (DRB) pozostávajúcu zo 6 členov. Troch členov rady vymenúva občianska spoločnosť, ktorá zabezpečuje transparentnosť a nezávislosť DRB.

Ak máte akékoľvek sťažnosti týkajúce sa systému verejného obstarávania, môžete ich adresovať DRB. Podanie a vypočutie vašich sťažností nebude spoplatnené.

Ako podávate sťažnosť?

Sťažnosť môžete podať elektronicky vyplnením formulára na stránke ponuky. Keď DRB potvrdí legitímnosť vašej sťažnosti, DRB môže najneskôr do desiatich dní informovať verejného obstarávateľa o chybe a požadovať nápravu. DRB môže prípadne požadovať aj úplnú revíziu alebo zrušenie rozhodnutia výberovej komisie alebo ohlásiť prípad orgánom presadzovania práva v prípade závažného porušenia. Ak nie ste spokojný s rozhodnutím DRB, môžete sa proti nemu odvolať na súde.

Elektronické obstarávanie

Môžete použiť aj jednotný elektronický systém, ktorý je gruzínskym portálom elektronického obstarávania. To poskytuje jednoduchý prístup k informáciám o verejnom obstarávaní vrátane oznamovania plánovaných obstarávacích činností, dostupnosti elektronických súťažných podkladov, automatického bulletinu o verejnom obstarávaní a vytvorenia elektronického vzoru ponuky pre elektronických prevádzkovateľov.

Kontakty v oblasti verejného obstarávania

Odkazy, kontakty a dokumenty

Vnútroštátne inštitúcie

Zastúpenia, obchodné komory a záujmové združenia

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Kontaktné údaje týkajúce sa sanitárnych/fytosanitárnych požiadaviek (SPS)

Kontakty v oblasti verejného obstarávania

Ďalšie odkazy

Vnútroštátne inštitúcie

Ministerstvo zahraničných vecí

Gruzínsko monitoruje dovoz látok, ktoré sa môžu použiť na výrobu chemických zbraní. Dovoz určitých chemických látok si môže vyžadovať osobitné povolenie a ministerstvo zahraničných vecí je povereným vnútroštátnym orgánom.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2945000 (rozšírenie: 1207)

Fax: + 995 32 2945001

Ministerstvo hospodárstva a udržateľného rozvoja Gruzínska

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Fax: + 995 32 2921534

E-mail: ministry@moesd.gov.ge

Národná banka Gruzínska

GE-0114 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2406120

National Intellectual Property Centre of Georgia (Národné centrum duševného vlastníctva Gruzínska)

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2252533

E-mail: info@sakpatenti.org.ge

Národný štatistický úrad Gruzínska

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2367210

E-mail: info@geostat.ge

Podnik Gruzínsko

Marjanishvli Street 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2960010

E-mail: info@enterprise.gov.ge

Zastúpenia, obchodné komory a záujmové združenia

Delegácia Európskej únie v Gruzínsku

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2943763

E-mail: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Misia Gruzínska pri Európskej únii

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgicko

Tel.: + 995 32 27611190

Fax: + 995 32 27611199

E-mail: geomission.eu@mfa.gov.ge

Internet: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Odbor medzinárodných vzťahov, gruzínska obchodná a priemyselná komora

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2694747

Európske podnikateľské združenie Gruzínsko

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 599 25 66 55

E-mail: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgicko

Tel.: + 32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Gruzínska národná agentúra pre normy a metrológiu

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2612530

Fax: + 995 32 2613500

E-mail: geostm@geostm.ge

Jednotný vnútroštátny akreditačný orgán

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-mail: gac@gac.gov.ge

Kontaktné údaje týkajúce sa sanitárnych/fytosanitárnych požiadaviek (SPS)

Národná agentúra pre potraviny (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2919167

Fax: + 995 32 2919165

Rastlinolekárske oddelenie pridelené Národnej potravinovej agentúre

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2919167 (rozšírenie: 120, 133)

Fax: + 995 32 2919165

Veterinárne oddelenie pridelené Národnej potravinovej agentúre

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2919167 (extenzcie: 120, 106)

Fax: + 995 32 2919165

Ministerstvo ochrany životného prostredia a poľnohospodárstva

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Odbor biodiverzity Ministerstva ochrany životného prostredia a poľnohospodárstva

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Ministerstvo práce, zdravotníctva a sociálnych vecí

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 272538

Daňový úrad, ústredie

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Gruzínsko

Informačné centrum:

Tel.: + 995 32 2299299

E-mail: info@rs.ge

Laboratórium Ministerstva pôdohospodárstva

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 2530968

Fax: + 995 32 2541016

E-mail: contact@lma.gov.ge

Kontakty v oblasti verejného obstarávania

Štátna agentúra pre verejné obstarávanie

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Gruzínsko

Tel.: + 995 32 22484822

Platforma Štátnej agentúry pre verejné obstarávanie

 

Internet: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Jednotný elektronický systém:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • viac informácií o dohode o pridružení a obchodných vzťahoch medzi EÚ a Gruzínskom nájdete na webovom sídle GR pre obchod. Ďalšie informácie o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Gruzínskom môžete nájsť tu.
 • Ak máte záujem o informácie o vykonávaní DCFTA v Gruzínsku, monitor EÚ poskytuje informácie o prebiehajúcej práci vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.
 • Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) takisto poskytuje podrobné informácie o vzťahoch medzi EÚ a Gruzínskom. Prehľad nájdete aj v informačnom prehľade.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy