ELi ja Gruusia põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond

EL ja Gruusia allkirjastasid assotsieerimislepingu 2014. aasta juunis ja see jõustus 2016. aasta juulis. Põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond on lepingu lahutamatu osa. Sellega vähendatakse tariife, millega Euroopa ettevõtjad peavad Gruusiasse eksportimisel kokku puutuma. See suurendab tolliprotseduuride tõhusust. Samuti hõlbustab see kaubandust, ühtlustades järk-järgult Gruusia õigusaktid, eeskirjad ja menetlused, sealhulgas standardid, ELi omadega.

Lepingu lühiülevaade

ELi ja Gruusia assotsieerimisleping jõustus 1. juulil 2016.

Lepingu terviktekst ja lisad.

Millist kasu toob see teie ettevõttele?

Tänu lepingule on teie ettevõttel lihtsam Gruusiasse eksportida ja sealt importida.

 • kaotab enamiku tariifidest
 • nähakse ette tõhusamad tolliprotseduurid

Kes võivad ELi-Gruusia assotsieerimislepingu alusel eksportida EList Gruusiasse?

EList Gruusiasse eksportimiseks peab teie ettevõte olema registreeritud ühes ELi liikmesriigis ning olema saanud kehtiva tollideklaratsiooni ja vajaduse korral ekspordilitsentsi.

Kes võivad ELi-Gruusia assotsieerimislepingu alusel Gruusiast ELi eksportida?

ELi-Gruusia lepingu alusel ELi eksportimiseks peab teie ettevõte olema registreeritud Gruusia Vabariigis.

 

Gruusia peamised kaupade ekspordiartiklid on

 • mineraalsed tooted
 • masinad ja seadmed
 • keemiatooted
 • transpordivahendid

ELon Gruusia üks peamisi kaubanduspartnereid. Seetõttu teeb riik tööd selle nimel, et ühtlustada oma kaubandusalased õigusaktid ja tavad ELi omadega, millest saavad kasu eelkõige kaubandusega tegelevad VKEd.

Tariifid

Lepinguga kaotatakse suurem osa kaupade suhtes kohaldatavatest tollimaksudest.

Tööstuskaubad

ELi ja Gruusia assotsieerimislepinguga kaotatakse tööstuskaupadele kehtestatud tollimaksud 100 % ulatuses.

Põllumajandustooted

ELi ja Gruusia assotsieerimislepinguga keelatakse tariifikvootide kasutamine nii impordi kui ka ekspordi puhul.

ELi importimisel on siiski mõned erandid teatavate tundlike põllumajandustoodete puhul, mille suhtes kohaldatakse tariifikvoote:

Küüslaugu tariifikvoot

Küüslaugu importimisel ELi kohaldatakse iga-aastast tariifikvooti. Lepingu kohaselt on EL nõus importima Gruusiast kokku 220 tonni küüslauku aastas. Kogusummas sisalduv import määratakse kindlaks põhimõttel „kes ees, see mees“. Kui kogusumma on ületatud, kohaldatakse ELi enamsoodustusrežiimi tollimaksu. Enne eksportimist kontrollige iga kohaldatava kvoodi jääki.

Teatavate puu- ja köögiviljade hind piiril

Kui impordite ELi teatavaid puu- ja köögivilju, nt tomateid, kabatšokke või virsikuid, kohaldatakse teie kaupade suhtes piiril kehtiva hinna süsteemi. Lepingu kohaselt tähendab see, et tollimaks arvutatakse koguselise tollimaksuna. Kui kaup, mida te ELi impordite, vastab päritolureeglites sätestatud nõuetele ja selle väärtus on koguselise tollimaksu summast madalam, kannab importija kindlaksmääratud koguselise tollimaksu summa ja arve summa vahe.

Teilt ei nõuta siiski selliste maksude tasumist, mille puhul teie poolt Gruusiast imporditava kauba tolliväärtus on võrdne tolliasutuse esitatud piiril kehtiva hinnaga või sellest kõrgem.

Vt loetelu kaupadest, mille suhtes kohaldatakse piiril kehtivat hinda.

Kas peate maksma puu- ja köögivilja eest sisenemishinda, kui impordite Gruusiast kaupu?

Praktikas on enamikul Gruusiast imporditud kaupadel kõrgem tolliväärtus kui sisenemishind, seega enamikul juhtudel ei pea te sisenemishinda maksma.

Kõrvalehoidmine

Enamiku (töödeldud) põllumajandustoodete suhtes kohaldatakse dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, st impordi kogumahu künnist aastas. ELi-Gruusia assotsieerimislepingu II-C lisas on esitatud loetelu põllumajandustoodetest, mille suhtes kohaldatakse dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi.

See tähendab, et kui import Gruusiast ületab teatava taseme, on ELil lubatud peatada nende toodete madalamad tollimaksud. Künnist on võimalik ületada üksnes juhul, kui Gruusia valitsus suudab ELile põhjendatult põhjendada, et Gruusia tootjatel on võime neid kaupu toota ja/või suutlikkust eksportida künnist ületavaid koguseid. Kui põhjendus on rahuldav, loobutakse tollimaksudest.

Selle eesmärk on tagada, et kolmandad riigid ei kasutaks ära ELi ja Gruusia vahelist lepingut ega ekspordiks Gruusia kaudu ELi pettuse teel.

 

Leidke oma tootele kohaldatav tariifimäär Minu kaubandusassistent

Päritolueeskirjad;

Selles jaos tutvustatakse kaubanduslepingu peamisi päritolureegleid ja päritolumenetlusi.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teema suhtes uus, võite leida põhimõistete tutvustuse kaupade jaotises.

Päritolueeskirjad;

Teie toode peab vastama teatavatele eeskirjadele, mis tõendavad selle päritolu, et selle suhtes saaks kohaldada soodusmäära.

Kust leida päritolureeglid?

Gruusiaga sõlmitud assotsieerimislepingu alusel kohaldatavad päritolureeglid on määratletud Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni (PEM-konventsioon) I liites. Need eeskirjad on läbivaatamisel ja 2021. aasta keskpaigaks tuleks kohaldada uusi alternatiivseid päritolureegleid, sealhulgas sätteid kumulatsiooni, tollimaksu tagastamise, lubatud hälbe ja mittemuutmise kohta (vt allpool), mida leevendatakse.

PEM-päritolureeglite konventsiooni eesmärk on kehtestada ühised päritolureeglid ja kumulatsioon 25 lepinguosalise (EL, EFTA, Balkani riigid ning vabakaubanduslepingu partnerid ELi lõuna- ja idanaabruse piirkonnas) ja ELi vahel, et hõlbustada kaubandust ja integreerida tarneahelad tsooni.

PEM-lepingu osaliste loetelu

Üksikasjalik teave Euroopa-Vahemere piirkonna süsteemi kohta on kättesaadav kasutusjuhendis.

Kas minu toode on pärit EList või Gruusiast vastavalt PEMi konventsioonile?

Selleks et teie toode vastaks PEMi konventsiooni kohasele madalamale või nullmääraga soodustariifile, peab see pärinema EList või Gruusiast.

Toode „pärineb“, kui see on kas

Toode peab vastama ka kõigile muudele grupis täpsustatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo reegel. Samuti on olemas mõningane lisapaindlikkus, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, näiteks lubatud hälve või kumulatsioon.

 

Näited tootepõhiste eeskirjade peamiste liikide kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes kasutatud päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifitseerimise eeskirja muutmine – tootmisprotsessi tulemusel muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifitseerimine – näiteks paberi tootmine (ühtlustatud süsteemi grupp 48) päritolustaatuseta paberimassist (ühtlustatud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – nõutav on konkreetne tootmisprotsess, näiteks kiudude ketramine lõngaks. Selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõivatööstuses ning keemiatööstuses.

 

Kohaldatavad tootepõhised eeskirjad leiate minu kaubandusassistendilt.

Nõuanded, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju

Leping pakub täiendavat paindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumulatsioon.

Sallivus
 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tootepõhise reegliga tavaliselt keelatud, kuni 10 % ulatuses toote tehasehinnast
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide mis tahes maksimaalse väärtuse künnise ületamiseks.
 • Erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50-63 kuuluvate tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on loetletud I lisa „Sissejuhatavad märkused II lisa loendi kohta“ märkustes 5-6.
Kumuleerumine

Eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlevas konventsioonis on päritolu kumuleerimiseks ette nähtud kaks võimalust.

 • kahepoolne kumulatsioon – Gruusiast pärit materjale võib käsitada EList pärit materjalidena (ja vastupidi), kui neid kasutatakse toote tootmisel ELis
 • Diagonaalne kumulatsioon – ühe PEMi konventsiooniosalise territooriumilt pärit materjale võib käsitada teise konventsiooniosalise territooriumilt pärit materjalidena, kui hinnatakse, kas lõpptoode on pärit sooduspääsust, kui seda eksporditakse Euroopa – Vahemere piirkonna kolmandasse konventsiooniosalisse riiki. Diagonaalne kumulatsioon kehtib

  siiski ainult juhul, kui kõigi asjaomaste konventsiooniosaliste vahel on sõlmitud kaubandusleping ja need riigid kohaldavad samu päritolureegleid. Palun kontrollige „maatriksit“ (tabel, mis sisaldab kõiki kehtivaid kokkuleppeid, kasutades PEMi konventsiooni), milles täpsustatakse lepinguosalised, kellega Gruusia võib diagonaalset kumulatsiooni kohaldada. 2020. aasta aprillis olid ELi ja Gruusia ühised partnerid, kellel oli õigus diagonaalsele kumulatsioonile, Island, Šveits (sh Liechtenstein) ja Norra.

 

Kuidas diagonaalne kumuleerumine toimib?

Diagonaalne kumuleerumine on lubatud mitme eri riigi vahel, kellel on samad päritolureeglid ja kellega on sõlmitud kaubanduslepingud. See on nii juhul, kui ükskõik kumma riigi kaubatootja võib importida materjale ja kasutada neid nii, nagu need oleksid pärit tema enda riigist. Näiteks PEMi konventsiooni kohaselt võib Gruusia kaupleja, kes toodab rõivaid ekspordiks Šveitsi, kasutada EList pärit lõnga ja lugeda need Gruusiast pärinevaks. Kahekordse töötlemise nõue, st riide valmistamine (päritolustaatuseta) lõngast ja riide tootmine, on täidetud ning riideid käsitatakse Šveitsi eksportimisel Gruusiast pärinevana ja seega on neil vaba juurdepääs Šveitsi turule.

Lisateavet PEM-määruse kohase kumulatsiooni kohta leiab siit.

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõikidele muudele konventsioonis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, näiteks ebapiisavale tööle või töötlemisele või otseveo eeskirjale.

Vedu läbi kolmanda riigi: Otseveo reegel

Päritolustaatusega tooteid tuleb vedada EList Gruusiasse (ja vastupidi) või läbi nende lepinguosaliste territooriumide, mille puhul kohaldatakse kumulatsiooni, ilma et neid täiendavalt töödeldaks kolmandas riigis.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks:

 • mahalaadimine
 • uuesti laadimine
 • muud toimingud, mille eesmärk on säilitada toodete hea seisund

Importiva riigi tollile tõendatakse, et need tingimused on täidetud, esitades:

 • ühtne veodokument (näiteks konossement), mis hõlmab teekonda eksportivast riigist läbi kolmanda riigi, mille kaudu kaup läbis.
 • sertifikaat, mille on välja andnud selle kolmanda riigi toll, mille kaudu te kaupu transpordite
 • nende puudumisel mis tahes tõendavad dokumendid

Tollimaksu tagastamine

PEM-konventsiooni alusel ei ole ELi ja Gruusia vahelises kaubanduses võimalik saada tagasimakset tollimaksudelt, mis on eelnevalt tasutud päritolustaatuseta materjalidelt, mida kasutatakse soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks.

Päritolumenetlused

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlusi. Menetlused on sätestatud V jaotises päritolutõendi kohta ja VI jaotises halduskoostöö korra kohta. Neis selgitatakse näiteks seda, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda soodustusi või kuidas tolliasutused saavad kontrollida toote päritolu.

Soodustariifi taotlemine

Soodustariifi kasutamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas

Päritolutõend kehtib 4 kuud alates selle väljaandmise kuupäevast.

Kaupade liikumissertifikaadid EUR.1 või EUR-MED

 • kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED annab välja ekspordiriigi toll
 • IIIa ja IIIb lisas on esitatud EUR.1 ja EUR-MED sertifikaatide näidised ning juhised nende täitmiseks.
 • sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid.

Täiendavad selgitused selle kohta, millal EUR.1 või EUR-MED sertifikaati kasutada, on esitatud käsiraamatu leheküljel 72.

Päritoludeklaratsioon või EUR-MED päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad päritoludeklaratsiooni esitamisega ise kindlaks teha, et nende toode pärineb EList või PEMi konventsiooni osalisriigist. Päritoludeklaratsiooni võib koostada kas

 • heakskiidetud eksportija
 • eksportija, kui saadetise koguväärtus ei ületa 6 000 eurot;
Kuidas koostada päritoludeklaratsiooni?

Eksportija peab kaubaarvele, saatelehele või muule toote identifitseerimist tõendavale äridokumendile (IValisa)kirjutama, tembeldama või trükkima järgmise deklaratsiooni:

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa number... ) Deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritolu.“

Kuidas koostada EUR-MED päritoludeklaratsiooni

Sel juhul on deklaratsioon järgmine (IV b lisa).

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliluba nr...) deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga.

- Cumulation applied with... (riigi/riikide nimi/nimed).

- Kumulatsiooni ei kohaldata“

Päritoludeklaratsiooni võib koostada mis tahes ELi ametlikus keeles või PEM-tsooni ametlikes keeltes, nagu on osutatud IVa ja IVb lisas (kumuleerumisega seotud avaldus peaks alati olema inglise keeles).

Te peate oma päritoludeklaratsiooni allkirjastama käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, tingimusel et te võtate oma tolliasutusele kirjaliku kohustuse võtta endale täielik vastutus mis tahes deklaratsiooni eest, millega Teid identifitseeritakse.

Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele. Tõendamine põhineb

 • halduskoostöö importivate ja eksportivate lepinguosaliste tolliasutuste vahel
 • kohalike tolliasutuste tehtud kontrollid (importiva lepinguosalise kontrollkäigud eksportija juurde ei ole lubatud)

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused teevad lõpliku otsuse päritolu kohta ja teavitavad importiva lepinguosalise ametiasutusi tulemustest.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

Lepingu kohaselt ühtlustas Gruusia oma tehnilised standardid ja eeskirjad ELi omadega. See tähendab, et enamik Gruusia tehnilisi eeskirju on samad mis ELis.

Gruusia õigusaktide ühtlustamine, sealhulgas

 • toodete akrediteerimine ja turustamine, milles sätestatakse vastavushindamismenetluse moodulid
 • üldine tooteohutus, milles sätestatakse kriteeriumid selle kohta, mida tuleb toote ohutuks tunnistamisel arvesse võtta, ja määratakse kindlaks, millal toode keelata, sest see kujutab endast tõsist ohtu tervisele ja ohutusele

Nende määruste ja muude Gruusia rakendatud õigusaktide loetelu on esitatud ELi-Gruusia assotsieerimislepingu III-B lisas.

Gruusia nõustus samuti ligikaudu 21 määrusega, mis hõlmavad mitmesuguste toodete, sealhulgas masinate, liftide, mänguasjade, meditsiiniseadmete ja lihtsate surveanumate tervishoiu- ja ohutusnõudeid. Need on loetletud ELi-Gruusia assotsieerimislepingu III-A lisas.

Standardite osas on Gruusia võtnud vastu rahvusvahelisi ja Euroopa standardeid vastavalt parimatele tavadele. Kõigist registreeritud Gruusia standarditest 98 % on rahvusvahelised ja Euroopa standardid ning 2 % Gruusia standardid.

Gruusias võib kasutada järgmisi standardeid, kuigi vabatahtlikkuse alusel

 • rahvusvahelised ja piirkondlikud side- ja infosüsteemi standardid
 • mis tahes ELi või OECD liikmesriigi standardid
 • Gruusia standardid
 • Gruusia äriühingute standardid

 

Kui soovite importida kaupu Gruusia tootjalt, kes on otsustanud kasutada oma spetsifikatsioone, peate hankima kõnealuse tootja allkirjastatud ELi vastavusdeklaratsiooni.

ELi vastavusdeklaratsioon tõendab ja kinnitab, et asjaomased tooted vastavad asjakohastele nõuetele ja standarditele. Pärast seda võib teie tootja lisada oma toodetele Euroopa ( CE) vastavusmärgise, mis näitab, et toode vastab ELi standarditele.

Kui teie tootja otsustab vastavust tõendada ELi vastavusdeklaratsiooniga, võib see raha- ja ajakulu poolest olla suurem kui samaväärsust kinnitavate ühtlustatud ELi standarditega töötamine.

Vt ühtlustatud standardeid, mis on rühmitatud olemasolevate sektoripõhiste tootedirektiividega.

Kuidas ma tean, et kaubad, mida ma impordin, vastavad ELi eeskirjadele ja standarditele?

 • pärast vastavushindamismenetluste läbiviimist väljastatakse asjakohased dokumendid, mis kaasnevad Teie ekspordiga EList Gruusiasse, kas inglise keeles või notariaalselt kinnitatud gruusiakeelses tõlkes.
 • vastavushindamise peab tegema teavitatud asutus (mis on tavaliselt konkreetne organisatsioon, näiteks labor või kontrolli- või sertifitseerimisasutus).
 • Kui ekspordite oma kaupa Gruusiasse, võib vastavushindamise teha Gruusias akrediteeritud vastavushindamisasutus.
 • kui impordite oma kaupa Gruusiast ELi, vaadake akrediteeritud vastavushindamisasutuste nimekirja.

Gruusia on teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitleva Rotterdami konventsiooni ning püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni liige. Selle tulemusena võib kemikaalide impordi suhtes kehtestada keelde või piiranguid. Keskkonnakaitse- ja põllumajandusministeerium on selliste kemikaalidega seotud ametlik kontaktpunkt.

EL ja Gruusia töötavad praegu välja vastastikuse tunnustamise lepingut, mis võimaldab lasta turule teatavaid nõuetele vastavaid tööstustooteid ilma täiendavate katsete või vastavusmenetlusteta.

Kontaktandmed tehniliste nõuete kohta

Tervisekaitse- ja ohutusnõuded – Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed

Toiduohutus, looma- ja taimetervis

ELi-Gruusia lepinguga tühistatakse ja keelatakse nii ELil kui ka Gruusial kehtestada põhjendamatuid eeskirju. See on eriti kasulik, kui olete väikepõllumajandustootja, kes ekspordib põllumajandustooteid Gruusiasse.

See ei tähenda, et ohustataks iga riigi kaitsetaset. Arvestades, et ELi toiduohutusstandardid on väga kõrged ja ranged, võtab Gruusia valitsus vastu mõned sanitaar- ja fütosanitaarmeetmeid käsitlevad ELi seadusandlikud meetmed.

ELi ja Gruusia vaheline leping tagab ka selle, et loomade heaolu ja taimetervist käsitlevad eeskirjad kajastavad ELi norme ja Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) arenguid.

 

Kui Gruusia ühtlustab endiselt ELi eeskirju, siis kuidas te ekspordite/impordite?

Kui impordite ELi taimi ja/või loomseid saadusi, peate saama Gruusia pädevalt asutuselt sertifikaadi. Selline sertifitseerimine peaks tagama, et teie toode vastab asjakohastele sanitaar- ja fütosanitaarnõuetele.

ELi-Gruusia assotsieerimislepingu kohaselt on Gruusia valitsus kohustatud teavitama ELi, kui ta on saavutanud loomade heaolu ning taimetervist ja -ohutust käsitlevate eeskirjade ühtlustamise. Konsultatsiooniprotsess, mille käigus tehakse kindlaks, kas määruste ühtlustamine on saavutatud, võib kesta kuni 360 päeva.

Pädevate asutuste loetelu
 • Keskkonnakaitse- ja põllumajandusministeeriumi alluvusse kuuluv riiklik toiduamet (NFA) vastutab järelevalve, järelevalve, kavandatud ja/või kavandamata kontrollide läbiviimise, dokumentide kontrollimise, proovide võtmise ja järelevalve eest toiduohutusega seotud küsimustes – see tähendab ka seda, et riiklik toiduamet teostab igas tootmis-, töötlemis- ja turustamisetapis riiklikku kontrolli toidu/sööda nõuetele vastavuse üle.
  • NFA-l on ka veterinaarosakond, mis vastutab elusloomade ja loomsete saaduste veterinaarkontrolli eest Gruusias.
  • riikliku rahastamisasutuse fütosanitaarosakond vastutab kahjuriohu analüüside reguleerimise eest Gruusias.
 • Töö-, Tervishoiu- ja Sotsiaalministeerium vastutab tervisega seotud kaupade ja meetmete eest – see aitab kaasa toiduohutusega seotud kriiside ohjamisele ning osaleb jõupingutustes, mille eesmärk on tagada toiduohutusnormide ja -parameetrite kehtestamine.

Inimeste tervise kaitsmiseks võib kosmeetikatoodete ja nendega seotud kaupade suhtes kohaldada impordi erimenetlusi, sealhulgas hügieenialase sertifitseerimise menetlust ja Gruusia turule juurdepääsu registreerimise erimenetlust. Nõutavate dokumentide kohta teabe saamiseks võite ühendust võtta töö-, tervishoiu- ja sotsiaalministeeriumiga.

 • Maksuamet on rahandusministeeriumi osakond, mis vastutab sanitaar- ja fütosanitaareeskirjade järgimise eest Gruusia välispiiril.
 • laborid on sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete institutsioonilise süsteemi oluline osa. Gruusia akrediteerimiskeskus akrediteerib kõik tunnustatud rahvusvaheliste standardite kohaselt tegutsevad laborid.

Tehnilised Kaubandustõkked

Kuigi tehnilised eeskirjad on olulised, võivad need mõnikord toimida rahvusvahelise kaubanduse tõketena ja olla seega märkimisväärseks koormaks teile kui eksportijale.

 • kui arvate, et seisate silmitsi kaubandustõketega, mis aeglustavad teie äritegevust või takistavad teie eksporti, võite meid teavitada
 • teatage, mis takistab teie eksporti Gruusiasse, kasutades selleks elektroonilist vormi. EL analüüsib Teie olukorda ja võtab asjakohaseid meetmeid

Võtke meiega ühendust

Sanitaar-/fütosanitaarnõuete kontaktid

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Leping tagab läbipaistvamad ja lihtsamad tolliprotseduurid, et hõlbustada kaubavahetust ja vähendada ettevõtjate kulusid.

Dokumendid

Järkjärgulises juhendis kirjeldatakse eri liiki dokumente, mida peaksite oma toodete tollivormistuseks ette valmistama.

Sõltuvalt teie tootest võib toll nõuda kõiki või mõningaid allpool esitatud elemente.

 • Faktuurarve (konkreetsed nõuded seoses selle vormi ja sisuga rubriigis „Minu kaubandusassistent“)
 • pakkenimekiri
 • Teatavate kaupadeimpordilitsentsid
 • Sertifikaadid, mis tõendavad, et teie toode vastab kohustuslikele tooteeeskirjadele, näiteks tervishoiu- ja ohutusnõuetele, märgistusele ja pakendile
 • Päritolutõend - päritoludeklaratsioon

Suurema kindluse huvides võite taotleda siduvat tariifiinformatsiooni ja/või siduvat päritoluinformatsiooni.

Üksikasjalik teave selle kohta, milliseid dokumente peate oma toote tollivormistuseks esitama, on minu kaubandusassistendil.

Päritolu tõendamise ja kontrollimise kord

Kirjeldus selle kohta, kuidas tõendada oma toodete päritolu, et taotleda soodustariife, ja eeskirjad, mis on seotud päritolu kontrollimisega tolliasutuste poolt, on esitatud eespool päritolureeglite jaotises.

Teavet impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta üldiselt leiate maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidilt.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Leping kaitseb teie intellektuaalomandi õigusi kaupade importimisel ja/või eksportimisel Gruusiasse.

Kaubamärgid ja autoriõigus

ELi ja Gruusia assotsieerimisleping on kooskõlas mitme rahvusvahelise lepinguga, millega reguleeritakse kaubamärkide haldamist ja autoriõigusi. Kui kaubamärgiamet Teie taotluse tagasi lükkab, tuleb otsusest Teile kirjalikult teatada, põhjendades keeldumist.

Disainilahendused ja patendid

Teie sõltumatult loodud disainilahendusi, mis on eristatavad, kaitstakse nende registreerimisega kuni 25 aastaks. See annab teile ainuõiguse kasutada disainilahendust ja takistab kolmandaid isikuid, kellel ei ole teie nõusolekut, seda kasutamast, taasloomast, müümast või importimast ja/või eksportimast.

Geograafilised tähised 

ELi-Gruusia lepingu alusel loodud geograafiliste näitajate erikomisjon jälgib lepingu rakendamist selles valdkonnas ja annab aru kaubanduskomiteele. Lisateabe saamiseks põllumajandustoodete geograafiliste tähiste ning toiduainete, veinitüüpide ja piiritusjookide geograafiliste tähiste kohta vt ELi -Gruusia assotsieerimislepingu XVII-C lisa.

Kuidas kaitset saada?

Sakpatenti on Gruusia sõltumatu juriidiline isik, kes vastutab kogu riigi intellektuaalomandi kaitsmise ja intellektuaalomandi õiguste poliitika määratlemise eest.

Te võite taotleda otse geograafilise tähise registreerimist. Taotlus tuleks esitada paberkandjal või elektrooniliselt gruusia keeles ning selles tuleks viidata ühele päritolunimetusele või geograafilisele tähisele.

Taotlus peaks sisaldama järgmist:

 • päritolunimetuse või geograafilise tähise registreerimise taotlus
 • taotleja täielik nimi (ametinimetus) ja aadress
 • päritolunimetus või geograafiline tähis
 • nende kaupade nimed, mille jaoks päritolunimetuse või geograafilise tähise registreerimist taotletakse

Koos geograafilise tähise taotlusega peaksite lisama ka dokumendi, milles on esitatud:

 • kauba ja tooraine kirjeldus koos nende keemiliste, füüsikaliste, mikrobioloogiliste ja/või organoleptiliste ning muude omadustega;
 • kauba päritolu geograafilise piirkonna asukoha kirjeldus koos viitega selle täpsele piirile;
 • kaupade tootmistehnoloogia kirjeldus ning asjaomase geograafilise piirkonna tootmistingimused ja -meetodid, kui need on olemas;
 • andmed, mis kinnitavad, et päritolunimetusega kauba eriline kvaliteet ja omadused tulenevad peamiselt või eranditult erilisest geograafilisest keskkonnast ja inimteguritest;
 • andmed, mis kinnitavad, et kauba eriline kvaliteet, maine või muud omadused on seotud kõnealuse geograafilise piirkonnaga
  • kauba geograafilist päritolu tõendav dokument
  • volikiri, millega kinnitatakse esindaja luba

Teenuskaubandus

Nii Gruusia valitsus kui ka EL on esitanud kõik teenuste osutamise suhtes kehtivad piirangud või reservatsioonid, mis on väga läbipaistvad. See annab teile kui ELi teenuseosutajale väärtusliku õiguskindluse. Gruusia suhtes tehtud reservatsioonide loetelu on esitatud ELi -Gruusia assotsieerimislepingu XIV-E, XIV-F ja XIV-G lisas.

Kuidas Te lisade kaudu navigeerite?

ELi-Gruusia leping sisaldab järgmist 4 lisa koos Gruusia reservatsioonidega, mis võivad mõjutada Teid ja teie ettevõtet.

 • Kui olete huvitatud ettevõtte asutamisest Gruusias, peate tutvumaXIV-E lisaga, milles on negatiivne loetelu kõigist teenustesektoritest, millele teil ei ole juurdepääsu - see tähendab, et saate kasutada võimalusi kõigis muudes sektorites, mida ei ole loetletud.
 • Kui olete huvitatud oma teenuste piiriülesest kaubandusest, peate tutvumaXIV-F lisaga, milles on positiivne loetelu teenustesektoritest, millele teil on juurdepääs - selles nimekirjas on loetletud kõik sektorid, kus teil on lubatud kaubelda.
 • Kui otsite kõrgharidusega praktikanti või võtmeisikuid, vt XIV-G lisa, kus on loetletud sektorid või allsektorid, kus kohaldatakse piiranguid.
 • Kui olete sõltumatu kutseline või lepinguline teenuseosutaja, vt XIV-H lisa, kus on loetletud kohaldatavad reservatsioonid.

Kes võib asutada Gruusias ettevõtte?

Juhul kui Te

 • ettevõte, ELi-Gruusia leping võimaldab teil asutada või omandada oma ettevõtte filiaale või esindusi Gruusias.
 • üksikisikuna pakub ELi-Gruusia leping teile võimalusi asutada ja asutada oma ettevõte füüsilisest isikust ettevõtjana või teie kontrolli all olevate ettevõtete kaudu.

ELi teenuseosutajaid koheldakse samamoodi nagu Gruusia kodanikke. Ettevõtete asutamisele seatud piirangutega sektorite loetelu on esitatud XIV-E lisas.

Piiriülene teenuste osutamine

ELi ja Gruusia vaheline leping võimaldab ELi teenuseosutajatel pääseda Gruusia turule Gruusia kodanikega samadel tingimustel. Erandid sellest on loetletud ka ELi -Gruusia assotsieerimislepinguXIV-E, XIV-F ja XIV-Glisas.

Mis saab siis, kui soovite ajutiselt Gruusiasse tööle asuda?

ELi-Gruusia leping võimaldab teil ajutiselt kolida Gruusiasse (või ELi), et töötada selles riigis kõrgharidusega praktikandina, müüjana või ettevõtte võtmeisikuna.

Ajutise viibimise perioodid on järgmised:

 • Ettevõtjasiseselt üleviidud töötajad (Gruusia (või ELi) ettevõtte peamised töötajad või kõrgharidusega praktikandid) – kuni 3 aastat
 • Ärikülastaja ( nt reisimine ettevõtluse alustamiseks Gruusias (või ELis) või äriesindaja) – kuni 90 päeva iga 12-kuulise ajavahemiku jooksul
 • Kõrgharidusega praktikant,kes ei ole ettevõtjasiseselt üleviidud - kuni 1 aasta

ELi ja Gruusia vaheline leping loob ka võimalusi lepingulistele teenuseosutajatele kummaski riigis konkreetsetes sektorites. Sellega seoses peate siiski:

 • osutada kõnealust teenust ajutiselt kuni 1-aastase teenuslepinguga (majandus)üksuse töötajana.
 • kandidaadil peab olema vähemalt 3aastane töökogemus valdkonnas, kus Te lepingulisi teenuseid osutate
 • kandidaadil peab olema kõrgharidus või kvalifikatsioon, mis tõendab samaväärsel tasemel teadmisi, ja asjakohane kutsekvalifikatsioon

Lisateabe saamiseks personalile, kõrgharidusega praktikantidele, äriteenuste müüjatele ja lepingulistele teenuseosutajatele seatud piirangute kohta vt ELi-Gruusia assotsieerimislepingu G lisa.

Gruusia riiklik investeerimisamet edendab ärikontakte Gruusia ja ELi vahel. Kui otsite Gruusia partnerit, võtke ühendust Gruusia saatkonnaga ükskõik millises ELi liikmesriigis.

Avalik hange

EL ja Gruusia näevad ette vastastikuse juurdepääsu iga riigi riigihanketurgudele riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. See juurdepääs antakse Gruusiale etapiviisiliselt. See puudutab nii riigihankelepinguid ja kontsessioone traditsioonilistes sektorites kui ka kommunaalteenuste sektoris.

ELi-Gruusia lepinguga tagatakse ka, et mõlemas riigis vaadatakse pakkumusi läbi õiglaselt ning kohalike ja välismaiste taotlejate suhtes kohaldatakse sama kohtlemist.

Lepinguga kohustatakse nii ELi kui ka Gruusiat tagama, et

 • kõik kavandatavad hanked avalikustatakse – seda tehakse selleks, et avada turg konkurentsile ja võimaldada Teile juurdepääs kavandatavat hanget käsitlevale teabele enne lepingu sõlmimist.
 • on olemas lepingu eseme mittediskrimineeriv kirjeldus koos asjakohaste tähtaegadega, mis on kättesaadavad kõigile ettevõtjatele.
 • Teid kui ettevõtjat ei diskrimineerita, mis võib teid takistada hankemenetluses osalemast.
 • pakkumuse edukaks tunnistamise menetlus on läbipaistev kuni eduka pakkumuse väljakuulutamiseni.
 • lõplik otsus edastatakse kõigile taotlejatele – taotluse korral saadetakse tagasilükatud taotlejatele selgitus, mis võimaldab teil otsust analüüsida.

Kuidas lepingud sõlmitakse?

Gruusia riigihangete ametil (SPA) on juhtiv roll riigihangete koordineerimisel, rakendamisel ja järelevalves. Pakkumuse edukaks tunnistamiseks kasutatakse viit meetodit.

 • Elektrooniline hange - kasutatakse homogeensete esemete ostmiseks, mille väärtus on 75 182 eurot või üle selle
 • Lihtsustatud elektrooniline hange - kasutatakse homogeensete esemete ostmiseks väärtusega kuni 75 182 eurot
 • Lihtsustatud hanked - kasutatakse alla 1880 EUR väärtuses ostude puhul (erinevate künnistega diplomaatiliste esinduste ning kaitse, julgeoleku ja avaliku korra säilitamisega seotud hangete puhul)
 • Ideekonkursid - kasutatakse projekteerimisega seotud projektide ja teenuste hankimiseks avaliku sektori hankija otsuse alusel
 • Konsolideeritud pakkumus - ühtne tsentraliseeritud riigihange, mille viib läbi eri hankeüksustele homogeensete hangitud esemete ostmiseks.

Strateegilise partnerluse lepinguveebisaidil peetakse ka valge ja musta nimekirja registrit. See register sisaldab kahte loetelude kogumit.

 • musta nimekirja kantud taotlejad, kes ei esita garantiid lepingu täitmiseks ja/või keelduvad lepingule hankijaga alla kirjutamast ja/või ei täida oma lepingujärgseid kohustusi – neil taotlejatel ei ole lubatud osaleda üheski pakkumuses või saada uut pakkumust aasta jooksul pärast musta nimekirja kandmist.
 • valgesse nimekirja kantud taotlejad, kes on edukalt täitnud taotluse kriteeriumid, kelle suhtes ei ole algatatud maksejõuetusmenetlust, kellel ei ole võlga riigieelarvele ja kelle eelneva kolme aasta käive ei ole väiksem kui 375 940 eurot

Mis juhtub, kui teil on kaebus?

Strateegilise partnerluse lepingul on ka 6 liikmest koosnev vaidluste lahendamise nõukogu. Kolm juhatuse liiget nimetab kodanikuühiskond, et tagada DRB läbipaistvus ja sõltumatus.

Kui Teil on hankesüsteemi kohta kaebusi, võite need esitada DRB-le. Teie kaebuste esitamise ja ärakuulamise eest tasu ei võeta.

Kuidas Te kaebuse esitate?

Kaebuse saab esitada elektrooniliselt, täites pakkumuse lehel vormi. Kui DRB kinnitab Teie kaebuse õiguspärasust, võib DRB kuni kümne päeva jooksul teavitada hankijat veast ja nõuda selle parandamist. Teise võimalusena võib DRB nõuda hankekomisjoni otsuse täielikku läbivaatamist või tühistamist või tõsise rikkumise korral juhtumist teatamist õiguskaitseorganitele. Kui te ei ole DRB otsusega rahul, võite otsuse kohtus edasi kaevata.

E-riigihanked

Võite kasutada ka ühtset elektroonilist süsteemi, mis on Gruusia e-riigihangete portaal. See võimaldab lihtsat juurdepääsu hanketeabele, sealhulgas kavandatud hanketegevusest teatamisele, elektrooniliste pakkumisdokumentide kättesaadavusele, automaatsele riigihangete bülletäänile ja elektroonilise pakkumuste vormi loomisele elektrooniliste ettevõtjate jaoks.

Kontaktandmed riigihangete jaoks

Lingid, kontaktid ja dokumendid

Siseriiklikud institutsioonid

Esindused, kaubanduskojad ja ettevõtjate ühendused

Kontaktid tehniliste nõuete osas

Sanitaar-/fütosanitaarnõuete kontaktid

Kontaktandmed riigihangete jaoks

Täiendavad lingid

Siseriiklikud institutsioonid

EV Välisministeerium

Gruusia jälgib selliste ainete importi, mida võidakse kasutada keemiarelvade tootmiseks. Teatavate kemikaalide impordiks võib olla vaja eriluba ja määratud riigiasutus on välisministeerium.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2945000 (pikendus: 1207)

Faks: + 995 32 2945001

Gruusia majandus- ja säästva arengu ministeerium

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Faks: + 995 32 2921534

E-post: ministry@moesd.gov.ge

Gruusia keskpank

GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2406120

Gruusia riiklik intellektuaalomandi keskus

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2252533

E-post: info@sakpatenti.org.ge

Gruusia riiklik statistikaamet

GEOSTAT

Tsotne Dadiani tänav 30, GE-0180 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2367210

E-post: info@geostat.ge

Enterprise Georgia

Marjanishvli tänav 5/6 (Uznadze tänav 18), GE-0102 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2960010

E-post: info@enterprise.gov.ge

Esindused, kaubanduskojad ja ettevõtjate ühendused

Euroopa Liidu delegatsioon Gruusias

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2943763

E-post: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Gruusia esindus Euroopa Liidu juures

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgia

Tel: + 995 32 27611190

Faks: + 995 32 27611199

E-post: geomission.eu@mfa.gov.ge

Veebisait: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Gruusia Kaubandus-Tööstuskoja rahvusvaheliste suhete osakond

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2694747

Euroopa Ettevõtete Assotsiatsioon Gruusias

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 599 25 66 55

E-post: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Tel: + 32 27491851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontaktid tehniliste nõuete osas

Gruusia riiklik standardite ja metroloogia amet

Chargali tänav 67, GE-0178 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2612530

Faks: + 995 32 2613500

E-post: geostm@geostm.ge

Ühtne riiklik akrediteerimisasutus

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-post: gac@gac.gov.ge

Sanitaar-/fütosanitaarnõuete kontaktid

Riiklik Toiduamet (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2919167

Faks: + 995 32 2919165

Riikliku toiduameti juurde määratud fütosanitaarosakond

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2919167 (laiendused: 120, 133)

Faks: + 995 32 2919165

Riikliku toiduameti veterinaarosakond

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2919167 (laiendused: 120, 106)

Faks: + 995 32 2919165

Keskkonnakaitse- ja Põllumajandusministeerium

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faks: + 995 32 727231

Keskkonnakaitse- ja põllumajandusministeeriumi bioloogilise mitmekesisuse osakond

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faks: + 995 32 727231

Töö-, Tervishoiu- ja Sotsiaalministeerium

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 272538

Tulude talitus, keskasutus

V.Gorgasali tänav 16, GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Teabekeskus:

Tel: + 995 32 2299299

E-post: info@rs.ge

Põllumajandusministeeriumi laboratoorium

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2530968

Faks: + 995 32 2541016

E-post: contact@lma.gov.ge

Kontaktandmed riigihangete jaoks

Riigihangete amet

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 22484822

Riigihangete ameti platvorm

 

Veebisait: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Ühtne elektrooniline süsteem:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • lisateavet assotsieerimislepingu ning ELi ja Gruusia kaubandussuhete kohta leiate kaubanduse peadirektoraadi veebisaidilt. Samuti võite otsida muud teavet ELi ja Gruusia kaubandussuhete kohta siin
 • Kui olete huvitatud põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamist Gruusias käsitlevast teabest, antakse ELi ülevaates teavet kaubanduskoosseisus kokkutulnud assotsieerimiskomiteeskäimasoleva töö kohta.
 • Euroopa välisteenistus annab ka üksikasjalikku teavet ELi ja Gruusia suhete kohta. Ülevaate saamiseks vaadake ka teabelehte.
Jagage seda lehte:

Kiirlingid