Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

ELi ja Gruusia põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond

EL ja Gruusia allkirjastasid assotsieerimislepingu 2014. aasta juunis ja see jõustus 2016. aasta juulis. Põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond on lepingu lahutamatu osa.Sellega vähendatakse tariife, millega Euroopa ettevõtjad Gruusiasse eksportimisel kokku puutuvad. See suurendab tolliprotseduuride tõhusust. Samuti hõlbustab see kaubandust, ühtlustades järk-järgult Gruusia õigusakte, eeskirju ja menetlusi, sealhulgas standardeid, ELi omadega.

Lühiülevaade kokkuleppest

ELi ja Gruusia assotsieerimisleping jõustus 1. juulil 2016.

Lepingu terviktekst ja lisad.

Millist kasu saab teie ettevõte?

Leping lihtsustab teie ettevõttel Gruusiasse eksportimist ja sealt importimist.

 • kaotatakse enamik tariife
 • nähakse ette tõhusamad tolliprotseduurid

Kes võib ELi-Gruusia assotsieerimislepingu alusel EList Gruusiasse eksportida?

EList Gruusiasse eksportimiseks peab teie ettevõte olema registreeritud ühes ELi liikmesriigis ning saanud kehtiva tollideklaratsiooni ja vajaduse korral ekspordilitsentsi.

Kes võib ELi-Gruusia assotsieerimislepingu alusel Gruusiast ELi eksportida?

ELi ja Gruusia vahelise lepingu alusel ELi eksportimiseks peab teie ettevõte olema registreeritud Gruusia Vabariigis.

 

Gruusia põhiline kaupade eksport on

 • mineraalsed tooted
 • masinad ja seadmed
 • keemiatooted
 • transpordivahendid

ELon üks Gruusia peamisi kaubanduspartnereid. Seetõttu töötab riik selle nimel, et ühtlustada oma kaubandusalased õigusaktid ja tavad ELi omadega, millest saavad eelkõige kasu kaubandusega tegelevad VKEd.

Tariifid

Lepinguga kaotatakse enamik kaupadele kehtestatud tollimakse.

Tööstuskaubad

ELi ja Gruusia assotsieerimislepinguga kaotatakse 100 % tööstuskaupade tollimaksudest.

Põllumajandustooted

ELi ja Gruusia assotsieerimislepinguga keelatakse tariifikvootide kasutamine nii impordi kui ka ekspordi puhul.

ELi importimisel on siiski mõned erandid teatavate tundlike põllumajandustoodete puhul, mille suhtes kohaldatakse tariifikvoote:

Küüslaugu tariifikvoot

Küüslaugu importimisel ELi kohaldatakse iga-aastast tariifikvooti. Lepingu kohaselt nõustub EL importima Gruusiast kokku 220 tonni küüslauku aastas. Koguimport määratakse kindlaks põhimõttel „kes ees, see mees“. Kui kogusumma on ületatud, kohaldatakse ELi enamsoodustusrežiimi tollimaksu. Enne eksportimist kontrollige iga kohaldatava kvoodi jääki.

Teatava puu- ja köögivilja hind piiril

Kui impordite ELi teatavaid puu- ja köögivilju, näiteks tomateid, kabatšokke või virsikuid, kohaldatakse teie kaupade suhtes piiril kehtiva hinna süsteemi. Lepingu kohaselt tähendab see, et tollimaks arvutatakse koguselise tollimaksuna. Kui kaubad, mida impordite Euroopa Liitu, vastavad päritolureeglites sätestatud nõuetele ja nende väärtus on väiksem kui koguselisel tollimaksul märgitud summa, peate importijana tasuma kindlaksmääratud koguselise tollimaksu summa ja arve summa vahe.

Te ei pea siiski tasuma makse, kui teie Gruusiast imporditava kauba tolliväärtus on võrdne tolliasutuse määratud hinnaga piiril või sellest kõrgem.

Vt nende kaupade loetelu, mille suhtes kohaldatakse hinda piiril.

Kas peate maksma hinna piiril puu- ja köögiviljade eest, kui impordite kaupu Gruusiast?

Tegelikkuses on enamiku Gruusiast imporditud kaupade tolliväärtus piiril kehtivast hinnast kõrgem, nii et enamikul juhtudel ei pea te maksma hinda piiril.

Kõrvalehoidmine

Enamiku (töödeldud) põllumajandustoodete suhtes kohaldatakse meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, st impordi aastase kogumahu künnist.ELi-Gruusiaassotsieerimislepingu II-C lisas on esitatud loetelu põllumajandustoodetest, mille suhtes kohaldatakse dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi.

See tähendab, et kui import Gruusiast ületab teatava taseme, on ELil lubatud peatada madalamate tariifide kohaldamine nende toodete suhtes. Künnise saab ületada ainult siis, kui Gruusia valitsus suudab ELile veenvalt põhjendada, et Gruusia tootjad on võimelised tootma kõnealuseid kaupu ja/või eksportima piirmäära ületavaid koguseid. Kui põhjendus on rahuldav, siis tollimaksudest loobutakse.

Selle eesmärk on tagada, et kolmandad riigid ei kasuta ära ELi ja Gruusia vahelist lepingut ega ekspordi Gruusia kaudu pettuslikult ELi.

 

Leidke oma toote suhtes kohaldatav tariifimäär minu kaubandusassistendilt

Päritolueeskirjad;

Selles jaos tutvustatakse kaubanduslepingu peamisi päritolureegleid ja -menetlusi.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teemaga uus, võite leida sissejuhatuse põhimõistete kohta kaupade jaotises.

Päritolueeskirjad;

Selleks et teie toote suhtes saaks kohaldada soodusmäära, peab see vastama teatavatele eeskirjadele, mis tõendavad selle päritolu.

Kust leida päritolureeglid?

Gruusiaga sõlmitud assotsieerimislepingu alusel kohaldatavad päritolureeglid on määratletud Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni I liites.Kõnealused eeskirjad on läbivaatamisel ja 2021. aasta keskpaigaks tuleks kohaldada uusi alternatiivseid päritolureegleid, sealhulgas sätteid kumulatsiooni, tollimaksu tagastamise, sallivuse ja mittemuutmise reegli (vt allpool) kohta, mida leevendatakse.

PEM-konventsiooni päritolureeglite eesmärk on kehtestada ühised päritolu- ja kumulatsioonireeglid 25 lepinguosalise (EL, EFTA, Balkani riigid ning vabakaubanduslepingu partnerid ELi lõuna- ja idanaabruses) ja ELi vahel, et hõlbustada kaubandust ja integreerida sellesse tsooni tarneahelad.

PEM-lepingu osaliste nimekiri

Üksikasjalik teave Euroopa – Vahemere piirkonna süsteemi kohta on esitatud kasutusjuhendis.

Kas minu toode on pärit EList või Gruusiast vastavalt PEM-konventsioonile?

Selleks et teie toode vastaks PEM-konventsiooni alusel madalama soodustariifi või nulltariifi tingimustele, peab see pärinema EList või Gruusiast.

Toode „on pärit“, kui see on:

Toode peab vastama ka kõigile muudele peatükis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, näiteks ebapiisavale tööle või töötlemisele või otseveo reeglile. Samuti on olemas mõningane lisapaindlikkus, mis aitab teil järgida tootepõhiseid eeskirju, näiteks tolerants või kumulatsioon.

 

Näited peamistest tootepõhistest eeskirjadest ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes kasutatud päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifitseerimise reegli muutmine – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifitseerimine – näiteks paberi tootmine (harmoneeritud süsteemi 48. peatükk) päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi 47. peatükk)
 • eritoimingud – nõutav on konkreetne tootmisprotsess, näiteks kiudude ketramine lõngaks. Selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõiva- ning keemiasektoris.

 

Kohaldatavad tootepõhised eeskirjad leiate minu kaubandusassistendilt.

Nõuanded tootepõhiste eeskirjade täitmiseks

Leping võimaldab lisapaindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu tolerants või kumulatsioon.

Sallivus
 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tootepõhise reegliga tavaliselt keelatud, kuni 10 % ulatuses toote tehasehinnast
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimumväärtuse ületamiseks.
 • Erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50-63 kuuluvate tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud I lisa "Sissejuhatavad märkused II lisa loendi kohta" märkustes 5-6.
Kumuleerumine

PEM-konventsioon näeb ette kaks päritolu kumuleerimise viisi.

 • kahepoolne kumulatsioon – Gruusiast pärit materjale võib käsitada EList pärit materjalidena (ja vastupidi), kui neid kasutatakse toote tootmisel ELis
 • Diagonaalne kumulatsioon – PEM-konventsiooni ühest konventsiooniosalisest pärit materjale võib pidada pärinevaks teisest konventsiooniosalisest, kui hinnatakse, kas lõpptoode on pärit sooduspääsust, kui seda eksporditakse Euroopa-Vahemere piirkonnas asuvasse kolmandasse konventsiooniosalisse riiki. Diagonaalne kumulatsioon kehtib siiski ainult juhul, kui kõikide asjaomaste konventsiooniosaliste vahel

  on sõlmitud kaubandusleping ja need riigid kohaldavad samu päritolureegleid. Palun kontrollige maatriksit (tabel, mis sisaldab kõiki PEM-konventsiooni alusel kehtivaid lepinguid), milles on täpsustatud, milliste lepinguosalistega Gruusia võib diagonaalset kumulatsiooni kohaldada. 2020. aasta aprillis olid ELi ja Gruusia ühised partnerid, kellel oli õigus diagonaalsele kumulatsioonile, Island, Šveits (sealhulgas Liechtenstein) ja Norra.

 

Kuidas diagonaalne kumulatsioon toimib?

Diagonaalne kumulatsioon on lubatud mitme riigi vahel, kellel on samad päritolureeglid ja kellega on sõlmitud kaubanduslepingud. See on nii juhul, kui kummagi riigi kaubatootja võib importida materjale ja kasutada neid nii, nagu oleksid need pärit nende oma riigist. Näiteks PEM-konventsiooni kohaselt võib Gruusia ettevõtja, kes toodab rõivaid Šveitsi eksportimiseks, kasutada EList pärit lõnga ja lugeda selle Gruusiast pärinevaks. Kahekordse töötlemise nõue, st (päritolustaatuseta) lõngast riide valmistamine ja rõivaste tootmine, on täidetud ning rõivaid käsitatakse Šveitsi eksportimisel Gruusiast pärinevana ja seetõttu on neil vaba juurdepääs Šveitsi turule.

Täpsemad selgitused kumuleerimise kohta PEMi alusel on esitatud siin.

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele konventsioonis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlemine või otseveo eeskiri.

Transport läbi kolmanda riigi: otseveo reegel

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada EList Gruusiasse (ja vastupidi) või läbi nende lepinguosaliste territooriumide, kelle puhul kohaldatakse kumulatsiooni, ilma neid kolmandas riigis edasi töötlemata.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks

 • mahalaadimine
 • ümberlaadimine
 • mis tahes muu toiming, mis on ette nähtud toodete heas seisundis hoidmiseks

Impordiriigi tollile tõendatakse, et need tingimused on täidetud, esitades

 • üksainus veodokument (näiteks veokiri), mis hõlmab teekonda eksportivast riigist läbi kolmanda riigi, mille kaudu kaubad transiidina läbisid
 • sertifikaat, mille on välja andnud selle kolmanda riigi toll, mille kaudu te kaupa veate
 • nende puudumisel mis tahes tõendavad dokumendid

Tollimaksu tagastamine

PEM-konventsiooni kohaselt ei ole ELi ja Gruusia vahelises kaubavahetuses võimalik saada soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt eelnevalt makstud tollimaksude tagastamist.

Päritolumenetlused

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlust. Menetlused on sätestatud päritolutõendit käsitlevas V jaotises ja halduskoostöö korda käsitlevas VI jaotises. Neis selgitatakse näiteks, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda soodustusi või kuidas tolliasutused saavad toote päritolu kontrollida.

Soodustariifi taotlemine

Soodustariifi saamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas

Päritolutõend kehtib 4 kuud alates selle väljaandmise kuupäevast.

Kaupade liikumissertifikaadid EUR.1 või EUR-MED

 • kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED annab välja ekspordiriigi toll
 • IIIa ja IIIb lisas on esitatud EUR.1 ja EUR-MED sertifikaatide näidised ja juhised nende täitmiseks.
 • sertifikaati taotlev eksportija peab olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust.

Täiendavad selgitused EUR.1 või EUR-MED sertifikaadi kasutamise kohta on esitatud käsiraamatu leheküljel 72.

Päritoludeklaratsioon või EUR-MED päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad ise deklareerida, et nende toode on pärit EList või PEM-konventsiooni osalisriigist, esitades päritoludeklaratsiooni. Päritoludeklaratsiooni võib esitada kas

 • heakskiidetud eksportija
 • mis tahes eksportija, kui saadetise koguväärtus ei ületa 6 000 eurot
Kuidas koostada päritoludeklaratsiooni?

Eksportija peab kaubaarvele, saatelehele või muule toodet tuvastavale äridokumendile (IV alisa) trükkima, tembeldamavõi välja trükkima järgmise deklaratsiooni:

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa nr... Deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga.“

Kuidas koostada EUR-MED päritoludeklaratsiooni?

Sel juhul on deklaratsioon järgmine (IVb lisa).

„Käesoleva dokumendiga (tolliloa nr...) hõlmatud toodete eksportija deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga.

Kumulatsioon, mida kohaldatakse... (riigi/riikide nimi/nimed).

Kumulatsiooni ei ole kohaldatud“

Päritoludeklaratsiooni võib esitada mis tahes ELi ametlikus keeles või Euroopa – Vahemere piirkonna ametlikes keeltes, nagu on osutatud IV a ja b lisas (kumulatsiooniga seotud avaldus peaks alati olema inglise keeles).

Päritoludeklaratsioon tuleb allkirjastada käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, tingimusel et te esitate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate endale täieliku vastutuse kõigi deklaratsioonide eest, mille alusel Teid identifitseeritakse.

Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele. Tõendamise aluseks on:

 • importivate ja eksportivate lepinguosaliste tolliasutuste halduskoostöö
 • kohalike tolliasutuste tehtud kontrollid (importiva lepinguosalise külastused eksportija juurde ei ole lubatud)

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused määravad lõplikult kindlaks päritolu ja teavitavad importiva lepinguosalise ametiasutusi tulemustest.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

Lepingu kohaselt ühtlustas Gruusia oma tehnilised standardid ja eeskirjad, et need vastaksid ELi standarditele ja eeskirjadele. See tähendab, et enamik Gruusia tehnilisi eeskirju on samad mis ELis.

Gruusia ühtlustatud eeskirjad, sealhulgas:

 • toodete akrediteerimine ja turustamine, milles sätestatakse vastavushindamismenetluste moodulid;
 • üldine tooteohutus, milles sätestatakse kriteeriumid, mida tuleb toote ohutuks tunnistamisel arvesse võtta, ja määratakse kindlaks, millal toode keelata, sest see kujutab endast tõsist ohtu tervisele ja ohutusele

Gruusia rakendatud määruste ja muude õigusaktide loetelu on esitatud ELi-Gruusia assotsieerimislepingu III-B lisas.

Gruusia nõustus ka ühtlustama 21 määrust, mis hõlmavad mitmesuguste toodete, sealhulgas masinate, liftide, mänguasjade, meditsiiniseadmete ja lihtsate surveanumate tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Need on loetletud ELi-Gruusia assotsieerimislepingu III-A lisas.

Gruusia on standardite osas vastu võtnud rahvusvahelised ja Euroopa standardid vastavalt parimatele tavadele. Registreeritud Gruusia standarditest on 98 % rahvusvahelised ja Euroopa standardid ning 2 % Gruusia standardid.

Gruusias võib kasutada järgmisi standardeid, kuigi vabatahtlikkuse alusel:

 • rahvusvahelised ja piirkondlikud side- ja infosüsteemi standardid
 • ELi või OECD liikmesriikide standardid
 • Gruusia standardid
 • Gruusia äriühingustandardid

 

Kui soovite importida kaupu Gruusia tootjalt, kes on otsustanud kasutada oma spetsifikatsioone, peate hankima selle tootja allkirjastatud ELi vastavusdeklaratsiooni.

ELi vastavusdeklaratsiooniga tõendatakse ja kinnitatakse, et asjaomased tooted vastavad asjakohastele nõuetele ja standarditele. Pärast seda võib teie tootja kinnitada oma kaupadele CE-märgise „Conformité Européenne“, mis näitab, et toode vastab ELi standarditele.

Kui teie tootja otsustab tõendada vastavust ELi vastavusdeklaratsiooniga, võib see kulutada rohkem raha ja aega kui töötamine ELi ühtlustatud standarditega, mis tagavad võrdväärsuse.

Vaadake ühtlustatud standardeid, mis on rühmitatud olemasolevate valdkondlike tootedirektiividega.

Kuidas ma tean, et imporditavad kaubad vastavad ELi määrustele ja standarditele?

 • pärast vastavushindamismenetluse läbiviimist väljastatakse asjakohased EList Gruusiasse eksportimisega kaasnevad dokumendid kas inglise keeles või notariaalselt tõestatud gruusiakeelses tõlkes.
 • vastavushindamise peab läbi viima teavitatud asutus (mis on tavaliselt konkreetne organisatsioon, näiteks laboratoorium või kontrolli- või sertifitseerimisasutus).
 • Kui ekspordite oma kaupu Gruusiasse, võib vastavushindamist teha Gruusias akrediteeritud vastavushindamisasutus.
 • kui impordite oma kaupu ELi Gruusiast, vaadake akrediteeritud vastavushindamisasutuste nimekirja.

Gruusia on teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide suhtes kohaldatavat eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri käsitleva Rotterdami konventsiooni ning püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni liige. Selle tulemusena võidakse kemikaalide impordi suhtes kohaldada keelde või piiranguid.Keskkonnakaitse- ja põllumajandusministeerium on selliseid kemikaale käsitlev ametlik kontaktpunkt.

EL ja Gruusia töötavad praegu välja vastastikuse tunnustamise lepingut, mis võimaldab lasta teatavaid nõuetele vastavaid tööstustooteid turule ilma täiendavate katsete või vastavusmenetlusteta.

Kontaktandmed tehniliste nõuete jaoks

Tervise- ja ohutusnõuded – Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed

Toiduohutus, looma- ja taimetervis

ELi-Gruusia lepinguga kõrvaldatakse ja keelatakse nii ELil kui ka Gruusial kehtestada põhjendamatuid eeskirju. See on eriti kasulik juhul, kui olete väikepõllumajandustootja, kes ekspordib põllumajandustooteid Gruusiasse.

See ei tähenda, et ohustatakse iga riigi kaitsetaset. Arvestades, et ELi toiduohutusstandardid on väga kõrged ja ranged, võtab Gruusia valitsus vastu mõned ELi sanitaar- ja fütosanitaarvaldkonna seadusandlikud meetmed.

ELi ja Gruusia vahelise lepinguga tagatakse ka, et loomade heaolu ja taimetervist käsitlevad eeskirjad kajastavad ELi norme ja Maailma Loomatervise Organisatsiooni (OIE) arengut.

 

Kui Gruusia lähendab ELi eeskirju, siis kuidas te ekspordite/importite?

Kui impordite ELi taimseid ja/või loomseid saadusi, peate hankima sertifikaadi Gruusia pädevalt asutuselt. Sertifitseerimine peaks tagama, et teie toode vastab asjakohastele sanitaar- ja fütosanitaarnõuetele.

ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu kohaselt on Gruusia valitsus kohustatud teavitama ELi, kui ta on saavutanud loomade heaolu ning taimetervise ja -ohutusega seotud eeskirjade ühtlustamise. Konsulteerimine, mille eesmärk on teha kindlaks, kas eeskirjade ühtlustamine on saavutatud, võib kesta kuni 360 päeva.

Pädevate asutuste loetelu
 • Keskkonna- ja põllumajandusministeeriumi alluvuses tegutsev riiklik toiduamet vastutab järelevalve, järelevalve, planeeritud ja/või planeerimata kontrollide läbiviimise, dokumentide kontrolli, testimiseks proovide võtmise ja järelevalve eest toiduohutusega seotud küsimustes – see tähendab ka seda, et riiklik toiduamet teostab igas tootmis-, töötlemis- ja turustamisetapis riiklikku kontrolli toidu/sööda nõuetele vastavuse üle.
  • NFA-l on ka veterinaarosakond, mis vastutab elusloomade ja loomsete saaduste veterinaarkontrolli eest Gruusias.
  • riikliku Toidu- ja Põllumajandusameti fütosanitaarosakond vastutab kahjuriohu analüüside reguleerimise eest Gruusias.
 • Töö-, tervishoiu- ja sotsiaalministeerium vastutab tervisega seotud kaupade ja meetmete eest – ta aitab kaasa kriisijuhtimisele toiduohutuse küsimustes ja osaleb jõupingutustes, mille eesmärk on tagada toiduohutusnormide ja -parameetrite kehtestamine.

Inimeste tervise kaitsmiseks võib kohaldada konkreetseid impordimenetlusi kosmeetikatoodete ja nendega seotud kaupade suhtes, sealhulgas hügieeni sertifitseerimismenetlust ja konkreetset registreerimismenetlust turulepääsuks Gruusias. Nõutavate dokumentide kohta teabe saamiseks võite ühendust võtta töö-, tervishoiu- ja sotsiaalministeeriumiga.

 • Maksuamet on rahandusministeeriumi osakond, mis vastutab sanitaar- ja fütosanitaareeskirjade järgimise eest Gruusia välispiiridel.
 • laborid on sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete institutsioonilise süsteemi oluline osa. Gruusia akrediteerimiskeskus akrediteerib kõik laboratooriumid, mis tegutsevad vastavalt tunnustatud rahvusvahelistele standarditele.

Tehnilised Kaubandustõkked

Kuigi tehnilised eeskirjad on olulised, võivad need mõnikord olla takistuseks rahvusvahelisele kaubandusele ja võivad seega olla märkimisväärseks koormaks teie kui eksportija jaoks.

 • kui arvate, et teie ees seisab kaubandustõke, mis aeglustab teie äritegevust või takistab teil eksportimast, võite sellest meile teada anda.
 • teatage, mis peatab Teie ekspordi Gruusiasse, kasutades selleks veebivormi. EL analüüsib teie olukorda ja võtab asjakohaseid meetmeid

Võtke meiega ühendust

Kontaktid sanitaar- ja fütosanitaarnõuete täitmiseks

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Lepinguga tagatakse läbipaistvamad ja lihtsamad tolliprotseduurid, et hõlbustada kaubandust ja vähendada ettevõtjate kulusid.

Dokumendid

Astmelistes juhendites kirjeldatakse eri liiki dokumente, mida peate oma toodete tollivormistuseks ette valmistama.

Sõltuvalt teie tootest võivad tolliasutused nõuda kõiki allpool esitatud elemente või osa neist.

 • Faktuurarve (määrake konkreetsed nõuded selle vormile ja sisule minu kaubandusassistendil)
 • pakkenimekiri
 • Teatavate kaupadeimpordilitsentsid
 • Sertifikaadid, mis näitavad, et teie toode vastab kohustuslikele tooteeeskirjadele, nagu tervise- ja ohutusnõuded, märgistamine ja pakendamine
 • Päritolutõend - päritoludeklaratsioon

Suurema kindluse huvides võite eelnevalt taotleda siduvat tariifiinformatsiooni ja/või siduvat päritoluinformatsiooni.

Täpsemat teavet selle kohta, milliseid dokumente peate oma toote tollivormistuseks esitama, leiate minu kaubandusassistendilt.

Päritolu tõendamise ja kontrollimise kord

Kirjeldusi selle kohta, kuidas tõendada oma toodete päritolu, et taotleda soodustariife, ja eeskirju, mis on seotud päritolu kontrollimisega tolliasutuste poolt, leiate eespool esitatud jaotisest päritolureeglite kohta.

Teavet impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta saab maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidilt.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Lepinguga kaitstakse teie intellektuaalomandi õigusi kaupade importimisel ja/või eksportimisel Gruusiasse.

Kaubamärgid ja autoriõigus

ELi-Gruusia assotsieerimisleping on kooskõlas mitme rahvusvahelise lepinguga, millega reguleeritakse kaubamärkide ja autoriõiguste haldamist. Kui kaubamärgiamet on Teie taotluse tagasi lükanud, tuleb otsusest Teile kirjalikult teatada ja keeldumist põhjendada.

Disainilahendused ja patendid

Teie sõltumatult loodud eristatavaid disainilahendusi kaitstakse nende registreerimisega kuni 25 aastaks. See annab disainilahenduse kasutamise ainuõiguse ja takistab kolmandatel isikutel, kellel puudub teie nõusolek, disainilahendust kasutada, taasluua, müüa või importida ja/või eksportida.

Geograafilised tähised

ELi-Gruusia lepingu alusel loodud geograafiliste näitajate erikomisjon jälgib lepingu rakendamist selles valdkonnas ja annab aru kaubanduskomiteele. Lisateavet põllumajandustoodete geograafiliste tähiste ning toiduainete, veiniliikide ja piiritusjookide geograafiliste tähiste kohta vt ELi-Gruusia assotsieerimislepingu XVII-C lisast.

Kuidas saada kaitset?

Sakpatenti on Gruusia sõltumatu juriidiline isik, kes vastutab kogu intellektuaalomandi kaitsmise eest riigis ja intellektuaalomandi õiguste poliitika määratlemise eest.

Te või teie esindaja võite taotleda geograafilise tähise registreerimist otse. Taotlus tuleks esitada paberkandjal või elektrooniliselt gruusia keeles ja see peaks viitama ühele päritolunimetusele või geograafilisele tähisele.

Taotlus peaks sisaldama järgmist:

 • päritolunimetuse või geograafilise tähise registreerimise taotlus
 • taotleja täielik nimi (pealkiri) ja aadress
 • päritolunimetus või geograafiline tähis
 • nende kaupade nimetus, mille jaoks päritolunimetuse või geograafilise tähise registreerimist taotletakse

Geograafilise tähise taotlusele tuleb lisada ka dokument, milles esitatakse:

 • kaupade ja tooraine kirjeldus koos viitega nende keemilistele, füüsikalistele, mikrobioloogilistele ja/või organoleptilistele ja muudele omadustele;
 • kauba päritolukoha geograafilise piirkonna kirjeldus koos täpsete piiridega;
 • kaupade tootmistehnoloogia kirjeldus ning asjaomase geograafilise piirkonna tootmistingimused ja -meetodid nende olemasolu korral;
 • andmed, mis kinnitavad, et päritolunimetusega kaupade eriline kvaliteet ja omadused tulenevad peamiselt või eranditult konkreetsest geograafilisest keskkonnast ja inimteguritest
 • andmed, mis kinnitavad, et kaupade eriline kvaliteet, maine või muud omadused on seotud kõnealuse geograafilise piirkonnaga;
  • kauba geograafilist päritolu tõendav dokument
  • volikiri, millega kinnitatakse esindaja volitusi

Teenuskaubandus

Nii Gruusia valitsus kui ka EL on sätestanud kõik oma piirangud või reservatsioonid teenuste osutamisele, tagades läbipaistvuse kõrge taseme. See annab teile kui ELi teenuseosutajale väärtusliku õiguskindluse. Gruusiat käsitlevate reservatsioonide loetelu on esitatud ELi-Gruusia assotsieerimislepingu XIV-E, XIV-F ja XIV-G lisas.

Kuidas liigute läbi lisade?

ELi-Gruusia leping sisaldab järgmist 4 lisa Gruusia reservatsioonidega, mis võivad mõjutada teid ja teie ettevõtet.

 • Kui olete huvitatud ettevõtluse alustamisest Gruusias, peate tutvuma XIV-Elisaga, kus onesitatud negatiivne loetelu kõigist teenustesektoritest, millele teil puudub juurdepääs – see tähendab, et võite kasutada võimalusi kõigis muudes sektorites, mida ei ole loetletud.
 • Kui olete huvitatud oma teenuste piiriülesest kaubandusest, peate tutvuma XIV-Flisaga, mis sisaldabpositiivset loetelu teenuste sektoritest, millele Teil on juurdepääs – selles loetelus nimetatakse kõik sektorid, kus teil on lubatud kaubelda.
 • Kui otsite kõrgharidusega praktikanti või võtmetöötajaid, vt XIV-G lisa, milles on loetletudsektorid või allsektorid, kus piiranguid kohaldatakse.
 • Kui olete sõltumatu kutseline või lepinguline teenuseosutaja, vt XIV-H lisa, kus on loetletudkohaldatavadbroneeringud.

Kes võib Gruusias ettevõtet asutada?

Juhul kui Te

 • ettevõte, ELi-Gruusia leping võimaldab teil asutada või omandada oma ettevõtte filiaale või esindusi Gruusias
 • üksikisik – ELi-Gruusia leping – annab teile võimaluse luua ja asutada oma ettevõte füüsilisest isikust ettevõtjana või teie kontrolli all olevate ettevõtjate kaudu.

ELi teenuseosutajaid koheldakse samamoodi kui Gruusia kodanikke. Vt XIV-E lisa nende sektorite loetelu, kus ettevõtete asutamine on piiratud.

Piiriülene teenuste osutamine

ELi-Gruusia leping võimaldab ELi teenuseosutajatel pääseda Gruusia turule Gruusia kodanikega samadel tingimustel. Erandid on loetletud ka ELi-Gruusia assotsieerimislepingu XIV-E, XIV-Fja XIV-G lisas.

Mis saab siis, kui soovite Gruusiasse ajutiselt tööle asuda?

ELi-Gruusia leping võimaldab teil ajutiselt Gruusiasse (või ELi) kolida, et töötada kõrgharidusega praktikandina, ettevõtte müüjana või ettevõtte ühe võtmeisikuna selles riigis.

Ajutise viibimise ajavahemikud on järgmised:

 • Ettevõtjasiseselt üleviidav töötaja (Gruusia (või ELi) äriühingu võtmeisikud või kõrgharidusega praktikandid) – kuni 3 aastat
 • Ärivisiit (nt reisimine äritegevuse alustamiseks Gruusias (või ELis) või ärimüüja) – kuni 90 päeva mis tahes 12-kuulise ajavahemiku jooksul
 • Kõrgharidusega praktikant, kesei ole ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja - kuni 1 aasta

ELi ja Gruusia vaheline leping loob võimalusi ka lepingulistele teenuseosutajatele konkreetsetes sektorites kummaski riigis. Sellega seoses peate aga

 • osutama kõnealust teenust ajutiselt sellise üksuse töötajana, kes on sõlminud teenuslepingu, mille kestus ei ületa ühte aastat;
 • omama vähemalt 3-aastast töökogemust sektoris, kus te osutate lepingulisi teenuseid
 • omama kõrgharidust või kvalifikatsiooni, mis tõendab samaväärsel tasemel teadmisi ja asjakohast kutsekvalifikatsiooni;

Lisateavet piirangute kohta, mis kehtivad töötajatele, kõrgharidusega praktikantidele, müügiesindajatele ja lepingulistele teenuseosutajatele, leiab ELi-Gruusia assotsieerimislepingu G lisast.

Gruusia riiklik investeerimisamet edendab Gruusia ja ELi vahelisi ärikontakte. Kui otsite Gruusia partnerit, võtke ühendust Gruusia saatkonnaga mis tahes ELi liikmesriigis.

Riigihanked

EL ja Gruusia näevad ette vastastikuse juurdepääsu iga riigi riigihanketurgudele riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Juurdepääs antakse Gruusiale etapiviisiliselt. See kehtib nii riigihankelepingute ja kontsessioonide kohta traditsioonilistes sektorites kui ka kommunaalteenuste sektoris.

ELi-Gruusia lepinguga tagatakse ka, et pakkumismenetluste taotlusi käsitletakse mõlemas riigis õiglaselt ning kohalikke ja välismaiseid taotlejaid koheldakse võrdselt.

Lepinguga kohustatakse nii ELi kui ka Gruusiat tagama, et

 • kõik kavandatavad hanked avalikustatakse – seda tehakse selleks, et avada turg konkurentsile ja anda Teile juurdepääs kavandatavat hanget käsitlevale teabele enne lepingu sõlmimist.
 • lepingu eset on mittediskrimineerivalt kirjeldatud, esitades asjakohased tähtajad, mis on kättesaadavad kõigile ettevõtjatele.
 • Teid kui ettevõtjat ei diskrimineerita, mis võib takistada Teid pakkumust vastu võtmast.
 • pakkumuse edukaks tunnistamise protsess on läbipaistev kuni võitnud pakkumuse väljakuulutamiseni
 • lõplik otsus edastatakse kõigile taotlejatele – taotluse korral saavad mitteedukad taotlejad selgituse, mis võimaldab Teil otsust analüüsida.

Kuidas lepingud sõlmitakse?

Gruusia riigihankeametil on riigihangete koordineerimisel, rakendamisel ja järelevalves juhtiv roll. Pakkumuse edukaks tunnistamiseks kasutatakse viit meetodit.

 • Elektrooniline pakkumus - kasutatakse homogeensete esemete ostmiseks, mille väärtus on vähemalt 75 182 eurot
 • Lihtsustatud elektrooniline hange - kasutatakse homogeensete objektide ostmiseks väärtusega kuni 75 182 eurot
 • Lihtsustatud hanked - kasutatakse ostude puhul, mille väärtus on alla 1 EUR (koos erinevate piirmääradega diplomaatiliste lähetuste ning kaitse-, julgeoleku- ja avaliku korra tagamisega seotud hangete puhul)
 • Ideekonkursid - kasutatakse disainiga seotud projektide ja teenuste hankimiseks avaliku sektori hankija otsuse alusel
 • Konsolideeritud pakkumus - ühtne tsentraliseeritud riigihange, mille viib läbi SPA, et osta erinevatele hankeüksustele homogeenseid hangitud esemeid

Strateegilise partnerluselepingu veebisaidil peetakse ka valge ja musta nimekirja registrit. Register koosneb kahest loetelust.

 • musta nimekirja kantud taotlejad, kes ei esita tagatist lepingu täitmiseks ja/või keelduvad sõlmimast lepingut hankijaga ja/või ei täida oma lepingulisi kohustusi – need taotlejad ei saa aasta jooksul alates musta nimekirja kandmisest osaleda üheski pakkumuses või saada teise pakkumuse.
 • valgesse nimekirja kantud taotlejad, kes on edukalt täitnud taotluskriteeriumid, kelle suhtes ei ole algatatud maksejõuetusmenetlust, kellel ei ole võlga riigieelarve ees ja kelle eelmise 3 aasta käive ei ole väiksem kui 375 940 eurot

Mis juhtub, kui teil on kaebus?

Strateegilise partnerluse lepingul on ka vaidluste lahendamise nõukogu, mis koosneb 6 liikmest. Kolm juhatuse liiget nimetab ametisse kodanikuühiskond, tagades DRB läbipaistvuse ja sõltumatuse.

Kui teil on hankesüsteemi kohta kaebusi, võite need esitada DRB-le. Teie kaebuste esitamise ja ärakuulamise eest tasu ei võeta.

Kuidas Te kaebuse esitate?

Kaebuse saab esitada elektrooniliselt, täites pakkumuse leheküljel vastava vormi. Kui DRB kinnitab Teie kaebuse õiguspärasust, võib DRB maksimaalselt kümne päeva jooksul hankijat veast teavitada ja nõuda paranduste tegemist. Teise võimalusena võib DRB tõsise rikkumise korral nõuda hankekomisjoni otsuse täielikku läbivaatamist või tühistamist või teatada juhtumist õiguskaitseorganitele. Kui Te ei ole DRB otsusega rahul, võite otsuse edasi kaevata kohtusse.

E-riigihanked

Võite kasutada ka ühtset elektroonilist süsteemi, mis on Gruusia e-riigihangete portaal. See võimaldab lihtsat juurdepääsu hankeid käsitlevale teabele, sealhulgas kavandatud hanketegevusest teatamisele, elektrooniliste pakkumisdokumentide kättesaadavusele, automatiseeritud riigihangete bülletäänile ja elektroonilistele ettevõtjatele elektroonilise pakkumuse vormi loomisele.

Riigihangetega seotud kontaktid

Lingid, kontaktid ja dokumendid

Riiklikud institutsioonid

Esindused, kaubanduskojad ja ettevõtjate ühendused

Kontaktandmed tehniliste nõuete täitmiseks

Kontaktid sanitaar- ja fütosanitaarnõuete puhul

Riigihangetega seotud kontaktid

Täiendavad lingid

Riiklikud institutsioonid

Välisministeerium

Gruusia jälgib selliste ainete importi, mida võidakse kasutada keemiarelvade tootmiseks. Teatavate kemikaalide impordiks võib olla vaja eriluba ja riigi määratud asutus on välisministeerium.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2945000 (laiendus: 1207)

Faks: + 995 32 2945001

Gruusia majandus- ja säästva arengu ministeerium

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Faks: + 995 32 2921534

E-post: ministry@moesd.gov.ge

Gruusia Riigipank

GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2406120

Gruusia riiklik intellektuaalomandi keskus

Sakpatenti

Nino Ramishvili tänav 4/31, GE-0179 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2252533

E-post: info@sakpatenti.org.ge

Gruusia riiklik statistikaamet

GEOSTAT

Tsotne Dadiani tänav 30, GE-0180 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2367210

E-post:Info@geostat.ge

Enterprise Georgia

Marjanishvli tänav 5/6 (Uznadze tänav 18), GE-0102 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2960010

E-post: info@enterprise.gov.ge

Esindused, kaubanduskojad ja ettevõtjate ühendused

Euroopa Liidu delegatsioon Gruusias

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2943763

E-post:Delegation-georgia@eeas.europa.eu

Gruusia esindus Euroopa Liidu juures

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Brüssel, Belgia

Tel: + 995 32 27611190

Faks: + 995 32 27611199

E-post:Geomission.eu@mfa.gov.ge

Veebisait: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Gruusia Kaubandus-Tööstuskoja rahvusvaheliste suhete osakond

Berdzeni tänav 25, GE-0101 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2694747

Euroopa Äriühendus Georgia

Rapiel Eristavi tänav 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 599 25 66 55

E-post:Info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Tel: + 32 27491851

E-post:Secretariat@eu4business.eu

Kontaktandmed tehniliste nõuete täitmiseks

Gruusia riiklik standardite ja metroloogia amet

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2612530

Faks: + 995 32 2613500

E-post: geostm@geostm.ge

Ühtne riiklik akrediteerimisasutus

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-post: gac@gac.gov.ge

Kontaktid sanitaar- ja fütosanitaarnõuete puhul

Riiklik Toiduamet (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2919167

Faks: + 995 32 2919165

Riiklikule toiduametile määratud fütosanitaarosakond

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2919167 (Laiendused: 120, 133)

Faks: + 995 32 2919165

Veterinaarosakond, mis on määratud riiklikule toiduametile

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2919167 (laiendused: 120, 106)

Faks: + 995 32 2919165

Keskkonnakaitse- ja põllumajandusministeerium

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faks: + 995 32 727231

Keskkonnakaitse- ja põllumajandusministeeriumi bioloogilise mitmekesisuse osakond

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faks: + 995 32 727231

Töö-, tervishoiu- ja sotsiaalministeerium

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 272538

Tulude talitus, keskasutus

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Teabekeskus:

Tel: + 995 32 2299299

E-post:Info@rs.ge

Põllumajandusministeeriumi labor

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2530968

Faks: + 995 32 2541016

E-post:Contact@lma.gov.ge

Riigihangetega seotud kontaktid

Riigihankeamet

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 22484822

Riigihangete ameti platvorm

 

Veebisait: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Ühtne elektrooniline süsteem:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • lisateavet assotsieerimislepingu ning ELi ja Gruusia kaubandussuhete kohta leiate kaubanduse peadirektoraadi veebisaidilt. Samuti võite otsida muud teavet ELi ja Gruusia kaubandussuhete kohta siit.
 • Kui olete huvitatud põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamist Gruusias käsitlevast teabest, annab ELi järelevalveasutus teavet kaubanduskoosseisus kokkutulnud assotsieerimiskomitees tehtava töökohta.
 • Ka Euroopa välisteenistus annab üksikasjalikku teavet ELi ja Gruusia suhete kohta. Ülevaate saamiseks võite tutvuda ka teabelehega.
Jagage seda lehte:

Kiirlingid