ELi-Gruusia põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond

EL ja Gruusia allkirjastasid assotsieerimislepingu 2014. aasta juunis ja see jõustus 2016. aasta juulis. Põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond on lepingu lahutamatu osa. Sellega vähendatakse tariife, millega Euroopa ettevõtted Gruusiasse eksportimisel kokku puutuvad. See suurendab tolliprotseduuride tõhusust. Samuti hõlbustab see kaubandust, ühtlustades järk-järgult Gruusia õigusakte, eeskirju ja menetlusi, sealhulgas standardeid, ELi omadega.

Lühiülevaade kokkuleppest

ELi ja Gruusia assotsieerimisleping jõustus 1. juulil 2016.

Lepingu terviktekst ja lisad.

Milline on teie ettevõtte kasu?

Leping lihtsustab teie ettevõttel Gruusiasse eksportimist ja Gruusiast importimist, sest

 • kaotatakse enamik tariife
 • näeb ette tõhusamad tolliprotseduurid

Kes võib eksportida EList Gruusiasse ELi-Gruusia assotsieerimislepingu alusel?

EList Gruusiasse eksportimiseks peab teie ettevõte olema registreeritud ühes ELi liikmesriikidest ning olema saanud kehtiva tollideklaratsiooni ja vajaduse korral ekspordilitsentsi.

Kes võib ELi-Gruusia assotsieerimislepingu alusel Gruusiast ELi eksportida?

ELi-Gruusia lepingu alusel ELi eksportimiseks peab teie ettevõte olema registreeritud Gruusia Vabariigis.

 

Gruusia peamised kaubaekspordid on järgmised:

 • mineraalsed tooted
 • masinad ja seadmed
 • keemiatooted
 • transpordivahendid

ELon Gruusia üks peamisi kaubanduspartnereid. Seetõttu teeb riik tööd selle nimel, et ühtlustada oma kaubandusalaseid õigusakte ja tavasid ELi omadega, mis toovad eelkõige kasu kaubandusega tegelevatele VKEdele.

Tariifid

Lepinguga kaotatakse suurem osa kaupade tollimaksudest.

Tööstuskaubad

ELi-Gruusia assotsieerimislepinguga kaotatakse 100 % tööstuskaupade tollimaksudest.

Põllumajandustooted

ELi-Gruusia assotsieerimislepinguga keelatakse tariifikvootide kasutamine nii impordi kui ka ekspordi puhul.

ELi importimisel on siiski mõned erandid teatavate tundlike põllumajandustoodete puhul, mille suhtes kohaldatakse tariifikvoote:

Tariifikvoot küüslaugule

Küüslaugu importimisel ELi kohaldatakse iga-aastast tariifikvooti. Lepingu kohaselt kiidab EL heaks Gruusiast pärit impordi kogusummas 220 tonni küüslauku aastas. Kogusummas sisalduv import määratakse kindlaks põhimõttel „kes ees, see mees“. Kui kogusumma on ületatud, kohaldatakse ELi enamsoodustusrežiimi tollimaksu. Enne eksportimist kontrollige iga kohaldatava kvoodi jääki.

Teatavate puu- ja köögiviljade hind piiril

Kui impordite teatavaid puu- ja köögivilju ELi, nt tomatid, kabatšokid või virsikud, kohaldatakse teie kauba suhtes sisenemishinna süsteemi. Lepingu kohaselt tähendab see, et tollimaks arvutatakse koguselise tollimaksuna. Kui Teie ELi imporditav kaup vastab päritolureeglite nõuetele ja selle väärtus on väiksem kui koguselise tollimaksu summal märgitud summa, tasute importijana kindla koguselise tollimaksu summa ja arve summa vahe.

Te ei pea siiski tasuma makse, kui Gruusiast imporditava kauba tolliväärtus on võrdne tolliasutuse määratud hinnaga piiril või sellest kõrgem.

Vt nende kaupade loetelu, mille suhtes kohaldatakse hinda piiril.

Kas peate maksma puu- ja köögiviljade eest piiril hinda, kui impordite kaupu Gruusiast?

Praktikas on enamiku Gruusiast imporditud kaupade tolliväärtus kõrgem kui piiril kohaldatav hind, seega enamikul juhtudel ei pea te maksma hinda piiril.

Meetmetest kõrvalehoidmise vastane võitlus

Enamiku (töödeldud) põllumajandustoodete suhtes kohaldatakse meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, st impordi kogumahu piirmäära aastas. ELi-Gruusia assotsieerimislepingu II-C lisas on esitatud loetelu põllumajandustoodetest, mille suhtes kohaldatakse kõrvalehoidmisvastast mehhanismi.

See tähendab, et kui Gruusiast pärit import ületab teatava taseme, võib EL peatada nende toodete madalamate tariifide kohaldamise. Künnist saab ületada ainult juhul, kui Gruusia valitsus suudab ELile veenvalt põhjendada, et Gruusia tootjatel on suutlikkus neid kaupu toota ja/või kui nad suudavad eksportida künnise ületavaid koguseid. Kui põhjendus on rahuldav, loobutakse tollimaksudest.

Selle eesmärk on tagada, et kolmandad riigid ei kasutaks ära ELi-Gruusia lepingut ja ekspordiksid ELi Gruusia kaudu pettuse teel.

 

Teie toote suhtes kohaldatav tariifimäär leiate veebisaidilt Minu Kaubandusassistent

Päritolureeglid

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge interaktiivsepäritolureeglite enesehindamise vahendiga „ Minu kaubandusassistent “, ethinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teavepäritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teema juurde uus, leiate kaupade rubriigist sissejuhatuse peamiste mõistete kohta.

Päritolureeglid

Kust leida päritolureegleid?

Gruusiaga sõlmitud assotsieerimislepingu alusel kohaldatavad päritolureeglid on määratletud Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni I liites. Need eeskirjad on läbivaatamisel ja 2021. aasta keskpaigaks tuleks kohaldada uusi alternatiivseid päritolureegleid, sealhulgas sätteid kumulatsiooni, tollimaksu tagastamise, sallivuse ja mittemuutmise reegli kohta (vt allpool), mida leevendatakse.

Päritolureeglite konventsiooni eesmärk on kehtestada 25 konventsiooniosalise (EL, EFTA, Balkani riigid ning ELi lõuna- ja idanaabruse vabakaubanduslepingu partnerid) ja ELi vahel ühised päritolu- ja kumulatsioonireeglid, et hõlbustada kaubandust ja integreerida sellesse tsooni tarneahelad.

PEM-lepingu osaliste nimekiri

Üksikasjalik teave Euroopa-Vahemere piirkonna süsteemi kohta on esitatud kasutusjuhendis.

Kas minu toode on PEM-konventsiooni kohaselt pärit EList või Gruusiast?

Selleks et teie toode kvalifitseeruks PEM-konventsiooni alusel madalama või nullmääraga soodustariifi kohaldamiseks, peab see pärinema EList või Gruusiast.

Toode „pärineb“, kui see on kas

Toode peab vastama ka kõigile muudele grupis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri. Samuti on olemas täiendavad paindlikkusmeetmed, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju, näiteks tolerants või kumuleerimine.

 

Näited peamiste tootepõhiste eeskirjade liikide kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – kõigi tootes kasutatud päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifitseerimise reegli muutmine – tootmisprotsess toob kaasa päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote vahelise tariifse klassifikatsiooni muutuse – näiteks paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – vajalik on konkreetne tootmisprotsess, näiteks kiudude ketramine lõngaks. Selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõivasektoris ning keemiatööstuses.

Nõuanded, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju

Leping pakub täiendavat paindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumuleerimine.

Lubatud hälve
 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt tootepõhise reegliga keelatud kuni 10 % ulatuses toote tehasehinnast.
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimaalse väärtuse piirmäära ületamiseks.
 • erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud I lisa „II lisa sissejuhatavad märkused“ märkustes 5–6.
Kumulatsioon

Euroopa-Vahemere piirkonna konventsioonis on ette nähtud kaks päritolu kumuleerimise viisi

 • kahepoolne kumulatsioon – Gruusiast pärit materjale võib käsitada EList pärit materjalidena (ja vastupidi), kui neid kasutatakse toote valmistamiseks ELis
 • kui hinnatakse, kas lõpptoode on pärit Euroopa – Vahemere piirkonna vööndis kolmandasse konventsiooniosalisesse kolmandasse konventsiooniosalisesse riiki eksportimisel, võib diagonaalset kumulatsiooni pidada teisest konventsiooniosalisest riigist pärinevaks, kuid diagonaalset kumulatsiooni kohaldatakse ainult juhul

  , kui kõigi asjaomaste konventsiooniosaliste vahel on sõlmitud kaubandusleping ja need riigid kohaldavad samu päritolureegleid. Palun kontrollige „maatriksit“ (tabel, mis sisaldab kõiki kehtivaid lepinguid, kasutades PEM-konventsiooni), milles on märgitud lepinguosalised, kellega Gruusia võib diagonaalset kumulatsiooni kohaldada. 2020. aasta aprillis olid diagonaalse kumulatsiooni tingimustele vastavad ELi ja Gruusia ühised partnerid Island, Šveits (sealhulgas Liechtenstein) ja Norra.

 

Kuidas diagonaalne kumulatsioon toimib?

Diagonaalne kumulatsioon on lubatud mitme riigi vahel, kes jagavad samu päritolureegleid ja kellel on omavahel kaubanduslepingud. See on olukord, kus kaupade tootja ühes riigis võib importida materjale ja kasutada neid nii, nagu need oleksid pärit oma riigist. Näiteks PEM-konventsiooni kohaselt võib Gruusia kaupleja, kes toodab riideid Šveitsi eksportimiseks, kasutada EList pärit lõnga ja pidada seda Gruusiast pärinevaks. Topeltmuutmise nõue, st riide tootmine (päritolustaatuseta) lõngast ja rõivaste tootmine, on täidetud ning Šveitsi eksportimisel loetakse rõivad Gruusiast pärinevaks ja seetõttu on neil vaba juurdepääs Šveitsi turule.

Täiendavad selgitused kumuleerimise kohta PEMi raames on kättesaadavad siin

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele konventsioonis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri.

Vedu läbi kolmanda riigi: otseveo eeskiri

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada EList Gruusiasse (ja vastupidi) või läbi nende lepinguosaliste territooriumide, mille puhul kohaldatakse kumulatsiooni, ilma et neid kolmandas riigis täiendavalt töötletaks.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks

 • mahalaadimine
 • uuesti pealelaadimine
 • mis tahes muud toimingud, mis on ette nähtud toodete seisundi säilitamiseks

Importiva riigi tollile tõendatakse, et need tingimused on täidetud, esitades:

 • ühtne veodokument (näiteks konossement), mis hõlmab liikumist ekspordiriigist läbi kolmanda riigi, mille kaudu kaup läbis.
 • sertifikaat, mille on välja andnud selle kolmanda riigi toll, mille kaudu te oma kaupu veate;
 • kui neid ei ole, siis mis tahes tõendavad dokumendid

Tollimaksu tagastamine

ELi ja Gruusia vahelises kaubanduses ei ole PEM-konventsiooni kohaselt võimalik saada toetust tollimaksudelt, mis on varem tasutud päritolustaatuseta materjalidelt, mida kasutati soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks.

Päritolu määramise kord

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlusi. Menetlused on sätestatud V jaotises päritolutõendite kohta ja VI jaotises halduskoostöö korra kohta. Neis selgitatakse näiteks seda, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda soodustusi või kuidas tolliasutused saavad toote päritolu kontrollida.

Kuidas taotleda soodustariifi

Soodustariifi kohaldamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas

Päritolutõend kehtib neli kuud alates väljaandmise kuupäevast.

Kaupade liikumissertifikaadid EUR.1 või EUR-MED

 • kaupade liikumissertifikaadid EUR.1 või EUR-MED annab välja ekspordiriigi toll
 • IIIa ja IIIb lisas on esitatud sertifikaatide EUR.1 ja EUR-MED näidised ning juhised nende täitmiseks.
 • sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid.

Täiendavad selgitused selle kohta, millal kasutada sertifikaati EUR.1 või EUR-MED, on esitatud käsiraamatu leheküljel 72.

Päritoludeklaratsioon või EUR-MED päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad ise otsustada, et nende toode on pärit EList või konventsiooniosalisest, esitades päritoludeklaratsiooni. Päritoludeklaratsiooni võib koostada kas

 • heakskiidetud eksportija
 • iga eksportija, kui saadetise koguväärtus ei ületa 6000 eurot.
Kuidas koostada päritoludeklaratsiooni?

Eksportija peab arvele, saatelehele või muule toodet identifitseerivale äridokumendile liigitama, tembeldama või trükkima järgmise deklaratsiooni (IV a lisa):

„Käesoleva dokumendiga (tolliluba nr...) hõlmatud toodete eksportija ) deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritolu.“

Kuidas koostada EUR-MED päritoludeklaratsiooni?

Sel juhul on deklaratsioon järgmine (IV b lisa).

„Käesoleva dokumendiga (tolliluba nr...) hõlmatud toodete eksportija deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritolu.

Kumulatsioon, mida kohaldatakse... (riigi/riikide nimed) suhtes.

– kumulatsiooni ei kohaldata“

Päritoludeklaratsiooni võib esitada ükskõik millises ELi ametlikus keeles või IV a ja b lisas nimetatud PEM-tsooni ametlikes keeltes (kumuleerimisega seotud avaldus peaks alati olema inglise keeles).

Päritoludeklaratsioonile tuleb alla kirjutada käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, kui te annate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate täieliku vastutuse teie isikut tõendava deklaratsiooni eest.

Päritolu kontrollimine

Tolliasutused võivad kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolureeglitele. Tõendamine põhineb

 • importivate ja eksportivate poolte tolliasutuste vaheline halduskoostöö
 • kohaliku tolli poolt tehtavad kontrollid (importiva lepinguosalise kontrollkäik eksportijale ei ole lubatud)

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused teevad päritolu kohta lõpliku otsuse ja teatavad tulemustest importiva lepinguosalise ametiasutustele.

Tootele esitatavad nõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

Lepingu kohaselt ühtlustas Gruusia oma tehnilised standardid ja eeskirjad, et need vastaksid ELi standarditele ja normidele. See tähendab, et enamik Gruusia tehnilisi eeskirju on samad kui ELis.

Gruusia ühtlustas õigusakte, sealhulgas

 • toodete akrediteerimine ja turustamine, milles on sätestatud vastavushindamismenetluste moodulid;
 • üldine tooteohutus, milles sätestatakse kriteeriumid selle kohta, mida tuleb toote ohutuks tunnistamisel arvesse võtta, ning määratakse kindlaks, millal keelata toode, kuna see kujutab endast tõsist ohtu tervisele ja ohutusele

Loetelu kõnealustest määrustest ja muudest õigusaktidest, mida Gruusia rakendas, on esitatud ELi-Gruusia assotsieerimislepingu III-B lisas.

Gruusia nõustus ka ligikaudu 21 eeskirjaga, mis hõlmavad paljude toodete, sealhulgas masinate, liftide, mänguasjade, meditsiiniseadmete ja lihtsate surveanumate tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Need on loetletud ELi-Gruusia assotsieerimislepingu III-A lisas.

Gruusia on vastu võtnud rahvusvahelisi ja Euroopa standardeid vastavalt parimatele tavadele. Kõigist registreeritud Gruusia standarditest 98 % on rahvusvahelised ja Euroopa standardid ning 2 % Gruusiale omased.

Gruusias võib kasutada järgmist liiki standardeid, kuigi vabatahtlikkuse alusel:

 • rahvusvahelised ja piirkondlikud TISi standardid
 • mis tahes ELi või OECD liikmesriigi standardid
 • Gruusia standardid
 • Gruusia äriühingute standardid

 

Kui soovite importida kaupu Gruusia tootjalt, kes on otsustanud kasutada oma spetsifikatsioone, peate hankima selle tootja allkirjastatud ELi vastavusdeklaratsiooni.

ELi vastavusdeklaratsioon tõendab ja kinnitab, et asjaomased tooted vastavad asjakohastele nõuetele ja standarditele. Pärast seda saab teie tootja lisada oma kaupadele Conformité Européenne’i (CE) märgise, mis näitab, et toode vastab ELi standarditele.

Kui teie tootja otsustab tõendada vastavust ELi vastavusdeklaratsiooniga, võib ta raha ja aja poolest rohkem kulutada kui töötada samaväärsust tagavate ühtlustatud ELi standardite alusel.

Vaadake ühtlustatud standardeid, mis on rühmitatud kehtivate valdkondlike tootedirektiividega.

Kuidas ma tean, et imporditav kaup vastab ELi määrustele ja standarditele?

 • pärast vastavushindamismenetluse läbiviimist väljastatakse asjakohased dokumendid, mis on kaasas Teie ekspordiga EList Gruusiasse, kas inglise keeles või Gruusia notariaalselt kinnitatud tõlkes.
 • vastavushindamise peab läbi viima teavitatud asutus (mis on tavaliselt konkreetne organisatsioon, näiteks laboratoorium või kontrolli- või sertifitseerimisasutus).
 • kui ekspordite oma kaupu Gruusiasse, võib vastavushindamise läbi viia Gruusias akrediteeritud vastavushindamisasutus.
 • kui impordite oma kaupu Gruusiast ELi, vaadake akrediteeritud vastavushindamisasutuste loetelu.

Gruusia on teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide suhtes kohaldatavat eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri käsitleva Rotterdami konventsiooni ning püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni osaline. Selle tulemusena võidakse kemikaalide impordi suhtes kohaldada keelde või piiranguid. Keskkonnakaitse- ja põllumajandusministeerium on selliste kemikaalidega seotud ametlik kontaktpunkt.

EL ja Gruusia töötavad praegu välja teatavat liiki vastastikuse tunnustamise lepingut, millega lubatakse teatavaid vastavusnõuetele vastavaid tööstustooteid turule viia ilma täiendavate katsete või vastavusmenetlusteta.

Kontaktid tehniliste nõuete kohta

Tervise- ja ohutusnõuded – SPSi

Toiduohutus, looma- ja taimetervis

ELi-Gruusia lepinguga kõrvaldatakse ja keelatakse nii ELil kui ka Gruusial kehtestada põhjendamatuid eeskirju. See on teile eriti kasulik, kui olete väikepõllumajandustootja, kes ekspordib põllumajandustooteid Gruusiasse.

See ei tähenda, et iga riigi kaitsetase satuks ohtu. Arvestades, et ELi toiduohutusstandardid on väga ranged ja ranged, võtab Gruusia valitsus vastu mõned ELi sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed.

ELi ja Gruusia vahelise lepinguga tagatakse ka, et loomade heaolu ja taimetervist käsitlevad eeskirjad kajastavad ELi norme ja Maailma Loomatervise Organisatsiooni (OIE) arengut.

 

Kui Gruusia ikka veel ühtlustab ELi eeskirju, siis kuidas Te ekspordite/impordite?

Kui impordite ELi taimseid ja/või loomseid saadusi, peate hankima Gruusia pädevalt asutuselt sertifikaadi. See sertifitseerimine peaks tagama, et teie toode vastab asjakohastele sanitaar- ja fütosanitaarnõuetele.

ELi-Gruusia assotsieerimislepingu kohaselt on Gruusia valitsus kohustatud teavitama ELi, kui ta on saavutanud loomade heaolu ning taimetervise ja -ohutusega seotud eeskirjade ühtlustamise. Konsultatsiooniprotsess määruste ühtlustamise üle otsustamiseks võib kesta kuni 360 päeva.

Pädevate asutuste loetelu
 • Keskkonna- ja põllumajandusministeeriumi alluvusse kuuluv riiklik toiduamet vastutab järelevalve, järelevalve, plaaniliste ja/või planeerimata inspekteerimiste, dokumentide kontrollimise, proovide võtmise ja toiduohutusega seotud küsimuste järelevalve eest – see tähendab ka seda, et igas tootmis-, töötlemis- ja turustamisetapis teostab riiklik toiduamet riiklikku kontrolli toidu/sööda vastavuse üle.
  • NFA-l on ka veterinaarteenistus, mis vastutab elusloomade ja loomsete saaduste veterinaarkontrolli eest Gruusias.
  • kahjurite riski analüüsimise reguleerimise eest Gruusias vastutab riikliku rahastamisasutuse fütosanitaarosakond.
 • Töö-, tervishoiu- ja sotsiaalministeerium vastutab tervisega seotud kaupade ja meetmete eest – ta aitab kaasa kriisiohjamisele toiduohutuse küsimustes ning osaleb jõupingutustes, mille eesmärk on tagada toiduohutusnormide ja -parameetrite kehtestamine.

Inimeste tervise kaitsmiseks võib kosmeetikatoodete ja nendega seotud kaupade suhtes kohaldada konkreetseid impordimenetlusi, sealhulgas hügieeni sertifitseerimise menetlust ja konkreetset registreerimismenetlust Gruusia turulepääsuks. Nõutavate dokumentide kohta teabe saamiseks võite pöörduda töö-, tervishoiu- ja sotsiaalministeeriumi poole.

 • maksuamet on rahandusministeeriumi osakond, mis vastutab sanitaar- ja fütosanitaareeskirjade järgimise eest Gruusia välispiiridel.
 • laborid on sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete institutsioonilise süsteemi oluline osa. Gruusia akrediteerimiskeskus akrediteerib kõik laborid, mis tegutsevad vastavalt tunnustatud rahvusvahelistele standarditele.

Tehnilised kaubandustõkked

Kuigi tehnilised eeskirjad on olulised, võivad need mõnikord takistada rahvusvahelist kaubandust ja võivad seega olla teile kui eksportijale märkimisväärne koorem.

 • kui arvate, et olete silmitsi kaubandustõkkega, mis aeglustab teie ettevõtet või takistab teid eksportimast, võite meile öelda
 • teatage veebipõhise vormi abil, mis peatab Teie ekspordi Gruusiasse. EL analüüsib Teie olukorda ja võtab asjakohaseid meetmeid

Võtke meiega ühendust

Sanitaar- ja fütosanitaarnõuete kontaktisikud

Tollivormistusdokumendid ja -protseduurid

Lepinguga tagatakse läbipaistvam ja lihtsustatud tolliprotseduur, et hõlbustada kaubandust ja vähendada ettevõtjate kulusid.

Dokumendid

Sammsammulistes juhendites kirjeldatakse eri liiki dokumente, mida peate oma toodete tollivormistuseks ette valmistama.

Olenevalt teie tootest võivad tolliasutused nõuda kõiki või mõningaid allpool loetletud elemente.

 • faktuurarve (määratlege selle vormi ja sisuga seotud erinõuded rubriigis Minu kaubandusassistent)
 • pakkeleht
 • teatavate kaupadeimpordilitsentsid
 • sertifikaadid, mis näitavad, et teie toode vastab kohustuslikele tooteeeskirjadele, nagu tervishoiu- ja ohutusnõuded, märgistamine ja pakendamine
 • päritolutõend – päritoludeklaratsioon

Suurema kindluse huvides võite eelnevalt taotleda siduvat tariifiinformatsiooni ja/või siduvat päritoluinformatsiooni.

Üksikasjaliku teabe saamiseks selle kohta, milliseid dokumente peate oma toote tollivormistuseks esitama, külastage Minu kaubandusassistenti.

Päritolu tõendamise ja kontrollimise kord

Kirjeldus selle kohta, kuidas tõendada oma toodete päritolu soodustariifide taotlemiseks, ja eeskirjad, mis on seotud päritolu kontrollimisega tolliasutuste poolt, on esitatud eespool punktis „ Päritolureeglid“.

Teavet impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta üldiselt leiate maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidilt.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Lepinguga kaitstakse teie intellektuaalomandi õigusi kaupade importimisel ja/või eksportimisel Gruusiasse.

Kaubamärgid ja autoriõigused

ELi ja Gruusia assotsieerimisleping on kooskõlas mitme rahvusvahelise lepinguga, millega reguleeritakse kaubamärkide haldamist ja autoriõigust. Kui kaubamärgiamet lükkab Teie taotluse tagasi, tuleb otsusest teatada Teile kirjalikult, esitades keeldumise põhjused.

Disainilahendused ja patendid

Teie sõltumatult loodud disainilahendused, millel on eristatavus, on registreerimisega kaitstud kuni 25 aastaks. See annab teile ainuõiguse kasutada disainilahendust ja takistab kolmandaid isikuid, kellel ei ole teie nõusolekut, seda kasutamast, taastamast, müümast, importimast ja/või eksportimast.

Geograafilised näitajad 

ELi-Gruusia lepingu alusel moodustatud geograafiliste näitajate erikomisjon jälgib lepingu rakendamist selles valdkonnas ja annab aru kaubanduskomiteele. Lisateavet põllumajandustoodete geograafiliste tähiste ning toiduainete, veiniliikide ja piiritusjookide geograafiliste tähiste kohta leiate ELi -Gruusia assotsieerimislepingu XVII-C lisast.

Kuidas saada kaitset?

Sakpatenti on Gruusia sõltumatu juriidiline isik, kes vastutab kogu riigi intellektuaalomandi kaitse ja intellektuaalomandi õiguste poliitika määratlemise eest.

Teil või teie esindajal on võimalik taotleda otse geograafilise tähise registreerimist. Taotlus tuleks esitada paberkandjal või elektrooniliselt Gruusia keeles ning selles tuleks viidata ühele päritolunimetusele või geograafilisele tähisele.

Taotlus peaks sisaldama järgmist:

 • päritolunimetuse või geograafilise tähise registreerimise taotlus
 • taotleja täielik nimi (nimetus) ja aadress
 • päritolunimetus või geograafiline tähis
 • nende kaupade nimetus, mille jaoks taotletakse päritolunimetuse või geograafilise tähise registreerimist;

Geograafilise tähise taotlusele peaksite lisama ka dokumendi, mis sisaldab järgmist:

 • kauba ja tooraine kirjeldus koos viitega nende keemilistele, füüsikalistele, mikrobioloogilistele ja/või organoleptilistele ja muudele omadustele;
 • kauba päritolu geograafilise piirkonna asukoha kirjeldus koos selle täpsete piiridega.
 • kaupade tootmistehnoloogia kirjeldus ning nende olemasolu korral asjaomase geograafilise piirkonna tootmistingimused ja -meetodid;
 • andmed, mis kinnitavad, et päritolunimetusega kaupade erikvaliteet ja omadused tulenevad peamiselt või eranditult konkreetsest geograafilisest keskkonnast ja inimteguritest.
 • andmed, mis kinnitavad, et kaupade eriline kvaliteet, maine või muud omadused on seotud kõnealuse geograafilise piirkonnaga.
  • kauba geograafilist päritolu tõendav dokument
  • volikiri, millega kinnitatakse esindaja luba

Teenustekaubandus

Nii Gruusia valitsus kui ka EL on esitanud kõik oma olemasolevad piirangud või reservatsioonid teenuste osutamise suhtes, tagades seejuures suure läbipaistvuse. See annab teile kui ELi teenuseosutajale väärtusliku õiguskindluse. Gruusiaga seotud reservatsioonide loetelu on esitatud ELi -Gruusia assotsieerimislepingu XIV-E, XIV-F ja XIV-G lisas.

Kuidas liigute läbi lisade?

ELi-Gruusia leping sisaldab järgmist nelja lisa, mille suhtes Gruusia on esitanud reservatsioonid, mis võivad Teid ja teie ettevõtet mõjutada.

 • kui olete huvitatud ettevõtte asutamisest Gruusias, peate nägemaXIV-E lisa, milles on esitatud negatiivne loetelu kõigist teenusesektoritest, millele teil puudub juurdepääs – see tähendab, et saate kasutada võimalusi kõigis muudes sektorites, mida ei ole loetletud.
 • kui olete huvitatud oma teenuste piiriülesest kaubandusest, peate nägemaXIV-F lisa, millel on positiivne loetelu teenusesektoritest, millele teil on juurdepääs – see loetelu hõlmab kõiki sektoreid, milles teil on lubatud kaubelda.
 • kui otsite kõrgharidusega praktikandi või juhtivtöötaja võimalusi,vt XIV-G lisa, milles on loetletud sektorid või allsektorid, kus piiranguid kohaldatakse.
 • kui olete sõltumatu kutseline või lepinguline teenuseosutaja, vt XIV-H lisa, milles on loetletud kohaldatavad reservatsioonid.

Kes võib asutada Gruusias ettevõtte?

Kui olete

 • ettevõte ehk ELi-Gruusia leping võimaldab teil asutada või omandada oma ettevõtte filiaale või esindusi Gruusias.
 • ELi-Gruusia leping annab teile võimaluse luua ja asutada oma ettevõte füüsilisest isikust ettevõtjana või teie kontrolli all olevate ettevõtjate kaudu.

ELi teenuseosutajaid koheldakse samamoodi nagu Gruusia kodanikke. Loetelu sektoritest, kus on kehtestatud piirangud, on esitatud XIV-E lisas.

Teenuste piiriülene osutamine

ELi ja Gruusia vaheline leping võimaldab ELi teenuseosutajatel pääseda Gruusia turule samadel tingimustel kui Gruusia kodanikud. Erandid sellest on loetletud ka ELi -Gruusia assotsieerimislepinguXIV-E, XIV-F ja XIV-Glisas.

Mis saab siis, kui soovite ajutiselt Gruusiasse tööle asuda?

ELi-Gruusia leping võimaldab teil ajutiselt asuda elama Gruusiasse (või ELi), et töötada kõrgharidusega praktikandina, ettevõtte müüjana või ühe selle riigi äriühingu võtmeisikuna.

Ajutine viibimisaeg on järgmine:

 • ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja (Gruusia (või ELi) ettevõtte põhitöötajad või kõrgharidusega praktikandid) – kuni 3 aastat
 • ärivisiidil olev isik (nt Gruusias (või ELis) ettevõtte asutamise eesmärgil reisiv isik või ettevõtjast müüja) – kuni 90 päeva mis tahes 12-kuulise ajavahemiku jooksul
 • kõrgharidusega praktikant,kes ei ole ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja – kuni 1 aasta

ELi-Gruusia leping loob ka võimalusi lepingulistele teenuseosutajatele mõlema riigi konkreetsetes sektorites. Sellega seoses peate siiski:

 • osutada kõnealust teenust ajutiselt sellise üksuse töötajana, kes on sõlminud teenuslepingu, mille kestus ei ületa ühte aastat;
 • omama vähemalt kolmeaastast töökogemust sektoris, kus pakute lepingulisi teenuseid
 • akadeemiline kraad või kvalifikatsioon, mis näitab samaväärsel tasemel teadmisi ja asjakohast kutsekvalifikatsiooni;

Lisateavet personalile, kõrgharidusega praktikantidele, ärimüüjatele ja lepingulistele teenuseosutajatele kehtestatud piirangute kohta leiate ELi-Gruusia assotsieerimislepingu G lisast.

Gruusia riiklik investeerimisagentuur edendab Gruusia ja ELi vahelisi ärikontakte. Kui otsite Gruusia partnerit, võtke ühendust Gruusia saatkonnaga ükskõik millises ELi liikmesriigis.

Riigihanked

EL ja Gruusia kavandavad vastastikust juurdepääsu iga riigi riigihanketurgudele riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Juurdepääs antakse Gruusiale etapiviisiliselt. See kehtib nii riigihankelepingute ja kontsessioonide kohta traditsioonilistes sektorites kui ka kommunaalteenuste sektoris.

ELi-Gruusia lepinguga tagatakse ka see, et mõlemas riigis hinnatakse pakkumistaotlusi õiglaselt ning et kohalikke ja välismaiseid taotlejaid koheldakse võrdselt.

Lepinguga kohustatakse nii ELi kui ka Gruusiat tagama, et

 • kõik kavandatavad hanked avalikustatakse – seda tehakse selleks, et avada turg konkurentsile ja anda Teile juurdepääs kavandatava hankega seotud teabele enne lepingu sõlmimist.
 • on olemas lepingu eseme mittediskrimineeriv kirjeldus, milles on esitatud asjakohased tähtajad, mis on kättesaadavad kõigile ettevõtjatele.
 • teid kui ettevõtjat ei diskrimineerita, mis võib teid takistada pakkumuses osalemast.
 • pakkumuste hindamise protsess on läbipaistev kuni eduka pakkumuse väljakuulutamiseni.
 • lõplik otsus tehakse teatavaks kõigile taotlejatele – taotluse korral saadetakse tagasilükatud taotlejatele selgitus, mis võimaldab Teil otsust analüüsida.

Kuidas lepingud sõlmitakse?

Gruusia riigihankeametil on riigihangete koordineerimisel, rakendamisel ja järelevalvel juhtiv roll. Pakkumuse edukaks tunnistamiseks kasutatakse viit meetodit.

 • elektrooniline pakkumus – kasutatakse homogeensete esemete ostmiseks väärtusega 75,182 eurot või rohkem
 • lihtsustatud elektrooniline hange – kasutatakse homogeensete esemete ostmiseks väärtusega kuni 75 182 eurot
 • lihtsustatud hange – kasutatakse hangete puhul, mille väärtus jääb alla 1 880 EUR (erinevad piirmäärad diplomaatiliste esinduste ning kaitse, julgeoleku ja avaliku korra säilitamisega seotud hangete puhul)
 • ideekonkursid, mida kasutatakse disainiga seotud projektide ja teenuste hangeteks avaliku sektori hankija otsuse alusel
 • konsolideeritud hange – ühtne tsentraliseeritud riigihange, mida korraldab SPA erinevatele hankeüksustele homogeensete hangitud esemete ostmiseks

SPA veebisaidilpeetakse ka valge ja musta nimekirja registrit. See register sisaldab kahte loetelukogumit.

 • musta nimekirja kantud taotlejad, kes ei esita tagatist lepingu täitmise kohta ja/või keelduvad allkirjastamast lepingut hankeasutusega ja/või ei täida oma lepingujärgseid kohustusi – neil taotlejatel on keelatud osaleda üheski pakkumuses või saada ühe aasta jooksul pärast musta nimekirja kandmist uus pakkumus
 • valgesse nimekirja kantud taotlejad, kes on edukalt täitnud taotluskriteeriumid, kelle suhtes ei ole algatatud maksejõuetusmenetlust, kellel ei ole võlgu riigieelarve ees ning kelle käive kolme eelneva aasta jooksul ei ole alla 375 940 EUR.

Mis juhtub, kui teil on kaebus?

SPA-l on ka kuuest liikmest koosnev vaidluste lahendamise nõukogu (DRB). Kolm juhatuse liiget nimetab ametisse kodanikuühiskond, tagades DRB läbipaistvuse ja sõltumatuse.

Kui teil on hankesüsteemi kohta kaebusi, võite need esitada DRB-le. Teie kaebuste esitamise ja ärakuulamise eest ei nõuta mingeid tasusid.

Kuidas Te kaebuse esitate?

Kaebuse saab esitada elektrooniliselt, täites pakkumuse leheküljel oleva vormi. Kui DRB kinnitab Teie kaebuse õiguspärasust, võib ta hiljemalt kümne päeva jooksul teavitada avaliku sektori hankijat veast ja nõuda selle parandamist. Teise võimalusena võib andmekaitseasutus nõuda hankekomisjoni otsuse täielikku läbivaatamist või tühistamist või tõsise rikkumise korral teatada juhtumist õiguskaitseasutustele. Kui Te ei ole DRB otsusega rahul, võite otsuse kohtus edasi kaevata.

E-riigihanked

Võite kasutada ka ühtset elektroonilist süsteemi, mis on Gruusia e-riigihangete portaal. See võimaldab lihtsat juurdepääsu hanketeabele, sealhulgas kavandatavatest hankemenetlustest teatamisele, elektrooniliste pakkumisdokumentide kättesaadavusele, riigihangete automatiseeritud bülletäänile ja elektroonilise pakkumuse vormi loomisele elektroonilistele ettevõtjatele.

Kontaktid riigihangete jaoks

Lingid, kontaktid ja dokumendid

Riiklikud institutsioonid

Esindused, kaubanduskojad ja ettevõtjate ühendused

Kontaktid tehniliste nõuete täitmiseks

Sanitaar- ja fütosanitaarnõuete kontaktisikud

Kontaktid riigihangete jaoks

Täiendavad lingid

Riiklikud institutsioonid

Välisministeerium

Gruusia jälgib selliste ainete importi, mida võidakse kasutada keemiarelvade tootmiseks. Teatavate kemikaalide impordiks võib olla vaja eriluba ja välisministeerium on määratud riigiasutus.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2945000 (laiendamine: 1207)

Faks: + 995 32 2945001

Gruusia majandus- ja säästva arengu ministeerium

Sanapiro tänav 2, GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Faks: + 995 32 2921534

E-posti aadress: ministry@moesd.gov.ge

Gruusia keskpank

GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2406120

Gruusia riiklik intellektuaalomandi keskus

Sakpatenti

Nino Ramishvili tänav 4/31, GE-0179 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2252533

E-posti aadress: info@sakpatenti.org.ge

Gruusia riiklik statistikaamet

GEOSTAT

Tsotne Dadiani tänav 30, GE-0180 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2367210

E-posti aadress: info@geostat.ge

Ettevõte Georgia

Marjanishvli tänav 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2960010

E-posti aadress: info@enterprise.gov.ge

Esindused, kaubanduskojad ja ettevõtjate ühendused

Euroopa Liidu delegatsioon Gruusias

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2943763

E-posti aadress: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Gruusia esindus Euroopa Liidu juures

Rue Père Eudore Devroyye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Brüssel/Brussel, Belgique

Tel: + 995 32 27611190

Faks: + 995 32 27611199

E-posti aadress: geomission.eu@mfa.gov.ge

Veebisait: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Gruusia kaubandus- ja tööstuskoja rahvusvaheliste suhete osakond

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2694747

Euroopa Äriühing Gruusia

Rapiel Eristavi tänav 3, IV korrus, GE-0179 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 599 25 66 55

E-posti aadress: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Tel: + 32 27491851

E-posti aadress: secretariat@eu4business.eu

Kontaktid tehniliste nõuete täitmiseks

Gruusia riiklik standardi- ja metroloogiaamet

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2612530

Faks: + 995 32 2613500

E-posti aadress: geostm@geostm.ge

Ühtne riiklik akrediteerimisasutus

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-posti aadress: gac@gac.gov.ge

Sanitaar- ja fütosanitaarnõuete kontaktisikud

Riiklik toiduamet (NFA)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2919167

Faks: + 995 32 2919165

Riiklikule toiduametile määratud fütosanitaarosakond

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2919167 (laiendamine: 120, 133)

Faks: + 995 32 2919165

Riiklikule toiduametile määratud veterinaarosakond

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2919167 (laiendused: 120, 106)

Faks: + 995 32 2919165

Keskkonnakaitse- ja põllumajandusministeerium

Gulua tänav 6, GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faks: + 995 32 727231

Keskkonna- ja põllumajandusministeeriumi bioloogilise mitmekesisuse osakond

Gulua tänav 6, GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faks: + 995 32 727231

Töö-, tervishoiu- ja sotsiaalministeerium

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 272538

Tulude talitus, keskasutus

V.Gorgasali tänav 16, GE-0114 Tbilisi, Gruusia

Teabekeskus:

Tel: + 995 32 2299299

E-posti aadress: info@rs.ge

Põllumajandusministeeriumi laboratoorium

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 2530968

Faks: + 995 32 2541016

E-posti aadress: contact@lma.gov.ge

Kontaktid riigihangete jaoks

Riigihangete amet

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Gruusia

Tel: + 995 32 22484822

Riigihangete ameti platvorm

 

Veebisait: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Ühtne elektrooniline süsteem:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • lisateavet assotsieerimislepingu ning ELi ja Gruusia kaubandussuhete kohta leiate kaubanduse peadirektoraadi veebisaidilt. Siit leiate ka muud teavet ELi ja Gruusia kaubandussuhete kohta.
 • kui soovite teavet põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamise kohta Gruusias, annab ELi ülevaade teavet kaubanduskoosseisus kokkutulnud assotsieerimiskomiteekäimasoleva töö kohta.
 • Euroopa välisteenistus annab üksikasjalikku teavet ka ELi ja Gruusia suhete kohta. Ülevaate saamiseks võite tutvuda ka teabelehega.
Jagage seda lehte:

Kiirlingid