ELi ja CARIFORUMi riikide vaheline majanduspartnerlusleping

CARIFORUMi-ELi majanduspartnerlusleping lihtsustab mõlema piirkonna elanikel ja ettevõtjatel teineteisesse investeerimist ja teineteisega kauplemist ning soodustab arengut kogu Kariibi mere piirkonnas. Lugege, kuidas ELi majanduspartnerluslepingud 14 Kariibi mere piirkonna riigiga teie kaubandusele kasu toovad.

Lühiülevaade

CARIFORUMi-ELi majanduspartnerlusleping allkirjastati 2008. aasta oktoobris. Tegemist ei ole üksnes kaubanduslepinguga, see hõlmab kohustusi teenuskaubanduse, investeeringute ja kaubandusega seotud küsimustes, nagu konkurentsipoliitika, riigihanked, intellektuaalomandi õigused ning säästva arengu aspektid. Kokkulepe:

 • aitab kahel piirkonnal teineteisesse investeerida ja teineteisega kaubelda
 • tagab ELi ja Kariibi piirkonna kauplejatele prognoositava turulepääsu
 • avab järk-järgult ELi teenusteturu, sealhulgas loome- ja meelelahutustööstuse, ning Kariibi mere piirkonna turu ELi teenuseosutajatele;
 • tagatakse kõigile toodetele tollimaksu- ja kvoodivaba pääs ELi turule
 • ELi tundlike toodete eksport liberaliseeritakse järk-järgult 25 aasta jooksul
 • võimaldab CARIFORUMi äriühingutel luua ELis kaubanduslik kohalolek
 • nähakse ette piirkondliku soodustuse klausel kaubandusele Kariibi mere piirkonnas, edendades piirkondlikku integratsiooni ja piirkondlikke väärtusahelaid.

Leping sisaldab ka eraldi kultuurikoostöö protokolli, mille eesmärk on parandada kultuuritegevuse, -kaupade ja -teenuste vahetamise tingimusi CARIFORUMi riikide ja ELi vahel. CARIFORUMi-ELi majanduspartnerlusleping on esimene kaubandusleping, millesse EL lisas eraldi ulatuslikud sätted kultuuri kohta.

Abisaavad riigid

CARIFORUMi ja ELi majanduspartnerluslepinguid rakendab kokku 14 CARIFORUMi riiki:

 • Dominikaani Vabariik
 • Kariibi Ühenduse riigid:
  • Antigua ja Barbuda
  • Bahama saared
  • Barbados
  • Belize
  • Dominica
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamaica
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent ja Grenadiinid
  • Saint Kitts ja Nevis
  • Suriname
  • Trinidad ja Tobago

Haiti kirjutas lepingule alla ka 2009. aasta detsembris, kuid ei kohalda seda veel enne, kui parlament on selle ratifitseerinud.

Asümmeetrilised sätted Kariibi mere piirkonna riikide kasuks

Majanduspartnerluslepinguga nähakse ette asümmeetria AKV riikide kasuks, näiteks tundlike toodete väljajätmine liberaliseerimisest, pikad liberaliseerimisperioodid, paindlikud päritolureeglid ning põllumajanduse, toiduga kindlustatuse ja tärkava tööstuse kaitse eritagatised ja -meetmed.

Samal ajal kui ELi turud on kohe ja täielikult avatud, on CARIFORUMi riikidel 15–25 aastat aega avada oma turg ELi impordile. Lisaks on 17 % kõige tundlikumate kaupade (peamiselt HSi grupid 1–24) tootjatel alaline kaitse konkurentsi eest.

Tariifid

 • EL annab 100% tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääsu kõigile CARIFORUMi riikidest pärit kaupadele. Juurdepääs ELi turule on alaline, täielik ja vaba kõigile CARIFORUMi toodetele
 • Kariibi mere piirkonna riigid kaotavad tollimaksud järk-järgult 15–25 aasta jooksul. 17 % toodetest ja teenustest peetakse tundlikeks ning need on liberaliseerimisest täielikult välja jäetud. Kui mõne ELi kauba import CARIFORUMi riikidesse järsult suureneb ja ohustab kohalikku tootmist, võib kohaldada selliseid kaitsemeetmeid nagu impordikvoodid.
 • Kõik tollimaksud on esitatud CARIFORUMi–ELi majanduspartnerluslepingu 1., 2. ja 3. lisas. Pange tähele, et mitte kõik CARIFORUMi riigid ei järgi sama liberaliseerimise ajakava.
 • Kasutage minu kaubandusassistendi otsingut, et leida täpne teave teie konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse selle päritolu- ja sihtriiki. Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutusega.
 •  Piimapulbri Dominikaani Vabariiki importimisel kehtivad erisätted - soodustollimaksudega impordikvoodid.

Päritolureeglid

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun kontrollige  minu kaubandusassistendiinteraktiivset päritolureeglite enesehindamisvahendit (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja uurige, kuidas koostada õigeid dokumente.

Kohaldatakse majanduspartnerluslepingute päritolureegleid käsitlevat peatükki.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

Tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja menetlustega, millele kaubad peavad Euroopa Liitu importimiseks vastama.

Otsige konkreetseid eeskirju ja määrusi, mida kohaldatakse teie toote ja selle päritoluriigi suhtes, kasutades Minu kaubandusassistenti. Oma tootele esitatavate nõuete vaatamiseks peate kõigepealt tuvastama selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida oma toote nimega sisseehitatud otsingumootoris.

Sanitaar- ja fütosanitaarnõuded

 • Tutvuge tervishoiu-, ohutus-, sanitaar- ja fütosanitaarstandarditega, millele kaubad peavad Euroopa Liitu importimiseks vastama.
 • Otsige minu kaubandusassistendilt teie toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid tervishoiu-, ohutus- ning sanitaar- ja fütosanitaareeskirju. Oma tootele esitatavate nõuete vaatamiseks peate kõigepealt tuvastama selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida oma toote nimega sisseehitatud otsingumootori abil.

Tollivormistuse dokumendid ja protseduurid

Päritolutõendid

Tollimaksu soodusmäärade kohaldamiseks peab majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikidest pärit toodetega kaasas olema päritolutõend. Päritolutõend kehtib 10 kuud. See võib olla kas:

 • Kaupade liikumissertifikaat EUR.1, mille on välja andnud ekspordiriigi toll. Sertifikaati taotlev eksportija (või volitatud esindaja) peab olema valmis taotluse korral esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust ja vastavad muudele päritolureeglite protokolli nõuetele. Päritolustaatuse tõend kehtib kümme kuud alates väljaandmise kuupäevast.
 • Arvedeklaratsioon – väljastab mis tahes eksportija saadetiste puhul, mille väärtus on kuni 6000 eurot, või heakskiidetud eksportijad mis tahes väärtusega saadetiste puhul. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad teie toodete päritolustaatust ja vastavad muudele päritolureeglite protokolli nõuetele.

Kumulatiivne töötlemine

Kui esitatakse kumulatsioonitaotlus majanduspartnerluslepingu partneri, muu AKV riigi kui CARIFORUMi riigi või ÜMT materjalide kasutamise või nendes riikides tehtud töö või töötluse kohta, tuleb tollile esitada järgmised tõendid:

 • tarnitud materjalide puhul liikumissertifikaat EUR.1 või tarnija deklaratsioon;
 • tehtud töö või töötluse kohta eraldi tarnija deklaratsioon.

Arvel, saatelehel või muus äridokumendis tuleb iga tarnitud materjalisaadetise kohta esitada eraldi tarnija deklaratsioon, milles neid materjale täielikult kirjeldatakse.

Muud dokumendid

 • Tutvuge muude tollivormistusdokumentide ja -menetlustega, mida on vaja Euroopa Liitu importimiseks.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

 • Autoriõigusega seotud sätete eesmärk on tagada, et nii ELi kui ka CARIFORUMi riikide õiguste omajatele makstakse nende teoste kasutamise eest piisavat hüvitist. Seetõttu peaks CARIFORUMi õiguste omajatel, kes soovivad eksportida ELi autoriõigusega kaitstud tooteid või teenuseid, olema lihtsam saada selliste toodete ja teenuste kasutamise eest tasu.
 • Majanduspartnerlusleping (teenuste peatükk) sisaldab 27 ELi liikmesriigi (v.a Belgia) turulepääsukohustusi meelelahutusteenuste (v.a audiovisuaalteenused) vahetamiseks. See tähendab, et CARIFORUMi kunstnikud, muusikud ja muud kultuuritöötajad, kes on registreeritud ettevõttena, võivad saata oma liikmeid või töötajaid 27 ELi liikmesriiki, et osutada meelelahutusteenuseid, näiteks etendusi, mis on kaitstud autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega.
 • Käimas on läbirääkimised geograafiliste tähiste kaitse lepingu üle

Teenustekaubandus

Kuna majanduspartnerlusleping on Kariibi mere piirkonna riikide jaoks asümmeetriline, avab CARIFORUM 65–75 % oma turgudest, keskendudes sektoritele, millel on suurim mõju arengule ning kus on vaja investeeringuid ja tehnosiiret, samal ajal kui EL avab 90 % oma teenuste turust.

Pooled arutavad praegu järgmist:

 • turism
 • kultuuriprotokolli aktiveerimine
 • millega luuakse teenuste komitee

Palun

Riigihanked

Investeeringud

Muud (konkurents, mänguasjade ohutuse direktiiv)

Majanduspartnerlusleping aitab Kariibi mere piirkonna arengule kaasa suurema integreerumisega ülemaailmsesse ja piirkondlikku kaubandusse ning uute turuvõimalustega:

 • teenuste- ja investeerimiskaubanduse avamine
 • Kariibi mere piirkonnas ettevõtlusega tegelemise lihtsustamine, sealhulgas eeskirjad ausa konkurentsi tagamiseks
 • ELi rahalise toetuse andmine, et aidata:
  • valitsused rakendavad majanduspartnerluslepinguid
  • kasutada majanduspartnerluslepingut, et eksportida rohkem ja meelitada ligi rohkem välisinvesteeringuid

Konkurents

Alates 2014. aastast on EL peatanud kõigi majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikidesse eksporditavate toodete ekspordisubsiidiumid.

EL on minimeerinud tootmist ja kaubandust moonutavaid meetmeid.

Kui kohalik tööstus satub Euroopast lähtuva impordi kasvu tõttu ohtu, võimaldavad majanduspartnerluslepingud võtta meetmeid tööstussektorite ja tärkava tööstuse kaitsmiseks.

Säästev areng

Majanduspartnerlusleping põhineb selgesõnaliselt Cotonou lepingus sätestatud olulistel ja põhielementidel, st inimõigustel, demokraatlikel põhimõtetel, õigusriigi põhimõttel ja heal valitsemistaval. Majanduspartnerluslepingud sisaldavad seega ühte kõige tugevamat õiguste ja kestliku arengu alast sõnastust, mis on ELi lepingutes olemas.

 • Täitmata jätmise klausel tähendab, et kui mis tahes lepinguosaline ei täida oma kohustusi seoses oluliste osadega, võib võtta asjakohaseid meetmeid (nagu on sätestatud Cotonou lepingus). See võib hõlmata kaubandussoodustuste peatamist.
 • Majanduspartnerluslepingu ühiste institutsioonide ülesanne on jälgida ja hinnata majanduspartnerluslepingute rakendamise mõju lepinguosaliste säästvale arengule. Kooskõlas Cotonou lepinguga on kodanikuühiskonnal ja parlamendiliikmetel selge roll.

Piirkondlik integratsioon

CARIFORUMi riigid on omavahel tihedamalt integreerunud. Majanduspartnerlusleping aitab lihtsustada kaupade ja teenuste eksporti järgmiste riikide vahel:

 • Kõik riigid, mis moodustavad CARIFORUMi
 • 17 Kariibi mere piirkonda, millel on otsene seos ELi riikidega (neli Prantsusmaa äärepoolseimat piirkonda ja 13 ülemereterritooriumi – kuus Ühendkuningriigi, kuus Madalmaade ja üks Prantsusmaa territooriumi)
 • CARIFORUMi riigid on kohustunud pakkuma üksteisele samu soodustusi, mida nad annavad ELile (ei ole veel täielikult rakendatud)
 • Aastatel 2014–2020 on EL eraldanud piirkondliku koostöö programmi raames 346 miljonit eurot. 

Suutlikkuse suurendamine ja tehniline abi

EL aitab Kariibi mere piirkonna riikide valitsustel täita oma kohustusi järgmiselt:

 • Esiteks rahastab EL majanduspartnerluslepingute rakendamise struktuure kogu Kariibi mere piirkonnas. Need asuvad riikide kaubandusministeeriumides ja Kariibi Ühenduse (CARICOM) sekretariaadi CARIFORUMi direktoraadis.
 • Teiseks rahastab EL alates 2012. aastast Euroopa Arengufondi raames valitsustele ja ettevõtjatele mõeldud majanduspartnerluslepingute rakendamise ja erasektori arendamise programme. Koostöös mitme Kariibi mere piirkonna ja rahvusvahelise organisatsiooniga aitab EL Kariibi mere piirkonna riike
  • ajakohastada maksude kogumise ja statistika kogumise viisi;
  • aidata ettevõtetel täita ELi tervishoiu-, ohutus- ja keskkonnastandardeid
  • mitmekesistada oma majandust, toetades oma teenustesektori kasvu
  • Konkurentsi-, kaubanduskaitse- ja kaitsemeetmetega tegelevate asutuste loomine
   Tehnilise abi osutamine intellektuaalomandi õiguste valdkonnas
 • Kolmandaks investeerib EL, et aidata valitsustel muul viisil integreeruda.
  • kogu CARICOMis: luues ühtse turu ja majanduse (CSME)
  • Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Haitil: edendades tihedamat koostööd nende kahe vahel
  • Kariibi mere idaosas: tihedama integratsiooni poole püüeldes
 • Neljandaks rahastab EL sarnast tööd ka oma riigipõhiste programmide kaudu.
  • kõigis riikides on olemas majanduspartnerluslepingute koordinaatorid ja struktuurid;
  • peaaegu kõik riigid on rakendanud järkjärgulised tariifikärped 2011. ja 2013., 2015. ja 2017. aastal vastavalt majanduspartnerluslepingus kokkulepitule
  • käimas on töö piirkondliku standardiorgani CROSQ ja 2010. aastal loodud piirkondliku toiduohutusameti CAHFSA tugevdamiseks.

Ühisinstitutsioonid

Samuti on EL aidanud majanduspartnerluslepingut ellu viia, tehes koostööd Kariibi mere piirkonna riikidega, et luua mitu uut Kariibi mere piirkonna ja Euroopa ühist institutsiooni.

Nende organite eesmärk on jälgida, kuidas mõlemad piirkonnad kokkulepet ellu viivad. Samuti on nende eesmärk tagada, et majanduspartnerlusleping annaks positiivseid tulemusi, ja lahendada võimalikud probleemid, kui need peaksid tekkima.

CARIFORUMi ja ELi kuus ühisinstitutsiooni:

 • Ühisnõukogu
 • Kaubandus- ja arengukomitee (T&DC)
 • Parlamendikomisjon
 • Nõuandekomitee
 • Tollikoostöö ja kaubanduse lihtsustamise erikomitee
 • Põllumajanduse erikomitee.

Kariibi mere piirkonna ettevõtjate abistamine

EL aitab majanduspartnerluslepingut ellu viia ka partnerluse kaudu Kariibi mere piirkonna ekspordiasutusega Caribbean Export, mis edendab kaubandust ja investeeringuid kogu piirkonnas.

EL rahastab programme, mis aitavad Kariibi mere piirkonna ekspordiettevõtetel teha tihedat koostööd Kariibi mere piirkonna ettevõtetega, et nad saaksid kasutada majanduspartnerluslepingut oma tootmise arendamiseks ja suuremaks ekspordiks nii teistesse Kariibi mere piirkonna riikidesse kui ka ELi.

Amet teeb koostööd ka ELi äärepoolseimate piirkondade ning Kariibi mere piirkonna ülemeremaade ja -territooriumidega, et hoogustada nende ja ülejäänud piirkonna vahelist kaubandust.

Kultuurikoostöö

Kultuurikoostöö protokolliga luuakse raamistik tihedamaks koostööks kultuuritegevuse ning kaupade ja teenuste vahetamisel CARIFORUMi ja ELi vahel.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte: