EU:n ja Cariforumin talouskumppanuussopimus

Cariforumin ja EU:n talouskumppanuussopimuksen ansiosta näiden kahden alueen kansalaisten ja yritysten on helpompi investoida toisiinsa ja käydä kauppaa keskenään sekä vauhdittaa kehitystä koko Karibian alueella.Lue, miten EU:n talouskumppanuussopimukset 14 Karibian valtion kanssa hyödyttävät sinua.

Lyhyesti

CARIFORUM-EU-talouskumppanuussopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2008. Kyseessä ei ole pelkästään tavarakauppaa koskeva sopimus; se sisältää sitoumuksia, jotka koskevat palvelukauppaa, investointeja, kauppaan liittyviä kysymyksiä, kuten kilpailupolitiikkaa, julkisia hankintoja, teollis- ja tekijänoikeuksia sekä kestävän kehityksen näkökohtia. Sopimuksella

 • auttaa molempia alueita investoimaan ja käymään kauppaa keskenään
 • EU:n ja Karibian alueen elinkeinonharjoittajien ennustettavissa oleva markkinoillepääsy
 • avataan vähitellen EU:n palvelumarkkinat, mukaan lukien luovat toimialat ja viihdeteollisuus, sekä Karibian markkinat EU:n palveluntarjoajille.
 • varmistetaan kaikkien tuotteiden tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille
 • EU:n arkojen tuotteiden vienti vapautetaan asteittain 25 vuoden aikana
 • mahdollistaa Cariforum-yrityksille kaupallisen läsnäolon EU:ssa
 • säädetään Karibian alueen sisäistä kauppaa koskevasta alueellista etuuskohtelua koskevasta lausekkeesta, jolla edistetään alueellista yhdentymistä ja alueellisia arvoketjuja.

Sopimukseen sisältyy myös erillinen kulttuuriyhteistyötä koskeva pöytäkirja, jonka tavoitteena on parantaa edellytyksiä, jotka koskevat kulttuuritoimintojen, -hyödykkeiden ja -palvelujen vaihtoa CARIFORUM-maiden ja EU:n välillä. Cariforumin ja EU:n talouskumppanuussopimus on ensimmäinen kauppasopimus, johon EU sisällytti erityisesti kulttuuria koskevia kattavia määräyksiä.

Edunsaajamaat

Kaikkiaan 14 CARIFORUM-maata panee täytäntöön CARIFORUM-EU-talouskumppanuussopimuksia:

 • Dominikaaninen tasavalta
 • Karibian yhteisö:
  • Antigua ja Barbuda
  • Bahama
  • Barbados
  • Belize
  • Dominica
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamaika
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent ja Grenadiinit
  • Saint Kitts ja Nevis
  • Suriname
  • Trinidad ja Tobago

Myös Haiti allekirjoitti sopimuksen joulukuussa 2009, mutta ei vielä sovella sitä, koska maan parlamentti ei ole vielä ratifioinut sitä.

Epäsymmetriset määräykset Karibian maiden hyväksi

Talouskumppanuussopimuksessa määrätään AKT-maita suosivista epäsymmetrioista, kuten arkojen tuotteiden jättämisestä vapauttamisen ulkopuolelle, pitkistä vapauttamisajoista, joustavista alkuperäsäännöistä sekä erityisistä suojatoimista ja toimenpiteistä maatalouden, elintarviketurvan ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Vaikka EU:n markkinat avataan välittömästi ja täysimääräisesti, CARIFORUM-valtioilla on 15–25 vuotta aikaa avata ne EU:n tuonnille. Lisäksi kaikkein herkimmistä tuotteista (lähinnä harmonoidun järjestelmän 1–24 ryhmästä) 17 %: n tuottajat saavat pysyvän suojan kilpailulta.

Tullit

 • EU myöntää kaikille Cariforum-valtioista tuleville tavaroille 100 % tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn markkinoille. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täysimääräinen ja vapaa kaikille Cariforumin tuotteille
 • Carripa-maat poistavat tullit asteittain 15–25 vuoden aikana. 17 % tuotteista ja palveluista katsotaan aroiksi tuotteiksi ja palveluiksi, ja ne jätetään kokonaan markkinoiden vapauttamisen ulkopuolelle. Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti CARIFORUM-maihin äkillisesti kasvaa ja uhkaa paikallista tuotantoa, voidaan soveltaa tuontikiintiöiden kaltaisia suojatoimenpiteitä.
 • Kaikki tullit esitetään Cariforumin ja EU:n talouskumppanuussopimuksen liitteissä 1,2 ja 3. On huomattava, että kaikki Cariforum-maat eivät noudata samaa vapauttamisaikataulua.
 • Kauppa-avustajani hakutoiminnolla etsitään tarkat tiedot tietyn tuotteen tullimaksuista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaa ja määränpää. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiisi.
 • Maitojauheen tuonnista Dominikaaniseen tasavaltaan on annettu erityissäännöksiä – tuontikiintiöitä, joihin sovelletaan etuustulleja.

Alkuperäsäännöt

Sovelletaantalouskumppanuussopimusten alkuperäsääntöjä koskevaa lukua.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.

Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä kaupan alan avustajani avulla. Jos haluat nähdä tuotetta koskevat vaatimukset, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodeksi. Jos et tiedä tullikoodeksia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

 • Tietoa terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelustandardeista, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys-, terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia sääntöjä kaupan alan avustajastani. Jos haluat nähdä tuotetta koskevat vaatimukset, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodeksi. Jos et tiedä tullikoodeksia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetulla hakukoneella.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitys

Jotta talouskumppanuussopimusmaista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla jompikumpi seuraavista:

 • EUR.1-tavaratodistus – viejämaan tulliviranomaisten antama. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset. Selvitys alkuperäasemasta on voimassa kymmenen kuukautta antamispäivästä.
 • Kauppalaskuilmoitus – minkä tahansa viejän antama, enintään 6.000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutetun viejän antama, minkä tahansa arvoisista lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä sinun on oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteenne alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan muut vaatimukset.

Kumulatiivinen käsittely

Kun kyseessä ovat talouskumppanuussopimuskumppanista, muusta AKT-valtiosta kuin CARIFORUM-valtiosta tai MMA:sta peräisin olevien ainesten käyttöä tai näissä maissa suoritettua valmistusta tai käsittelyä koskevat kumulaatiota koskevat vaatimukset, tulliviranomaisille on toimitettava seuraavat todisteet:

 • toimitettujen ainesten osalta EUR.1-tavaratodistus tai hankkijan ilmoitus;
 • suoritetun valmistuksen tai käsittelyn osalta erillinen hankkijan ilmoitus.

Jokaisesta toimitetusta aineosalähetyksestä on esitettävä erillinen hankkijan ilmoitus kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa, jossa kyseiset ainekset kuvataan täydellisesti.

Muut asiakirjat

 • Lue muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan Euroopan unioniin suuntautuvassa tuonnissa.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

 • Tekijänoikeutta koskevilla säännöksillä pyritään varmistamaan, että sekä EU- että CARIFORUM-valtioiden oikeudenhaltijoille maksetaan asianmukainen korvaus heidän teostensa käytöstä. Tästä syystä CARIFORUM-oikeudenhaltijoiden, jotka haluavat viedä tekijänoikeudella suojattuja tuotteita tai palveluja EU:hun, olisi helpompi saada korvaus tällaisten tuotteiden ja palvelujen käytöstä.
 • Talouskumppanuussopimus (palveluja koskeva luku) sisältää 27 EU-maan (Belgiaa lukuun ottamatta) antamat markkinoille pääsyä koskevat sitoumukset, jotka koskevat viihdepalvelujen vaihtoa audiovisuaalisia palveluja lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa sitä, että CARIFORUM-taiteilijat, muusikot ja muut kulttuurialan toimijat, jotka on rekisteröity yrityksiksi, voivat lähettää jäseniään tai työntekijöitään 27 EU-maahan tarjoamaan viihdepalveluja, kuten esityksiä, jotka on suojattu tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla.
 • Neuvottelut maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevasta sopimuksesta ovat käynnissä

Palvelujen kauppa

Koska talouskumppanuussopimus on epäsymmetrinen Karibian valtioiden kannalta, CARIFORUM avaa 65 – -75 % niiden markkinoista keskittyen aloihin, joilla on suurin vaikutus kehitykseen ja joilla tarvitaan investointeja ja teknologian siirtoa, ja EU avaa 90 % palvelumarkkinoistaan.

Osapuolet keskustelevat parhaillaan seuraavista asioista:

 • matkailu
 • kulttuuripöytäkirjan aktivointi
 • palvelukomitean perustaminen

Ole hyvä

 • Lisätietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • Yleistietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muut (kilpailu, kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva direktiivi)

Talouskumppanuussopimus edistää Karibian alueen kehitystä integroimalla sen tiiviimmin maailmanlaajuiseen ja alueelliseen kauppaan ja luomalla uusia markkinamahdollisuuksia:

 • palvelukaupan ja investointien avaaminen
 • elinkeinotoiminnan helpottaminen Karibialla – myös säännöt terveen kilpailun varmistamiseksi
 • EU antaa taloudellista tukea auttaakseen
  • hallitukset toteuttavat talouskumppanuussopimuksiin liittyviä toimia
  • käytetään talouskumppanuussopimusta viennin lisäämiseen ja ulkoisten investointien houkuttelemiseen

Kilpailu

EU on vuodesta 2014 lähtien lopettanut kaikkien talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet.

EU on minimoinut toimenpiteet, joilla on tuotantoa ja kauppaa vääristäviä vaikutuksia.

Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopasta tulevan tuonnin kasvun vuoksi, talouskumppanuussopimukset mahdollistavat toimenpiteiden käynnistämisen teollisuudenalojen ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys

Talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osatekijöihin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Talouskumppanuussopimukset sisältävät näin ollen joitakin vahvimpia oikeuksia ja kestävää kehitystä koskevia sanamuotoja, jotka sisältyvät EU:n sopimuksiin.

 • ”Täytäntöönpanosta pidättymistä koskevalla lausekkeella” tarkoitetaan, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) aiheellisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Talouskumppanuussopimusten yhteisten elinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutuksia osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen yhdentyminen

CARIFORUM-maat ovat lähentyneet toisiaan tiiviimmin. Talouskumppanuussopimus helpottaa tavaroiden ja palvelujen vientiä seuraavien välillä:

 • kaikki Cariforumin muodostavat maat
 • 17 Karibian aluetta, joilla on suoria yhteyksiä EU-maihin (neljä Ranskan ”syrjäisimpiä alueita” ja 13 merentakaista aluetta – kuusi Yhdistyneen kuningaskunnan, kuusi Alankomaiden ja yksi Ranskan aluetta)
 • CARIFORUM-valtiot ovat sitoutuneet tarjoamaan toisilleen samat etuudet kuin EU:lle (niitä ei ole vielä pantu täysimääräisesti täytäntöön).
 • Vuosina 2014–2020 EU myönsi alueellisesta yhteistyöohjelmasta 346 miljoonaa euroa.

Valmiuksien kehittäminen ja tekninen apu

EU auttaa Karibian alueen hallituksia täyttämään sitoumuksensa seuraavasti:

 • Ensinnäkin EU rahoittaa talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanorakenteita koko Karibian alueella. Ne toimivat kansallisissa kauppaministeriöissä ja Cariforumin Karibian yhteisön (CARICOM) sihteeristössä.
 • Toiseksi EU on rahoittanut EKR:sta talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanoa ja yksityissektorin kehittämisohjelmia hallituksille ja yrityksille vuodesta 2012 lähtien. EU tukee Karibian maita tekemällä yhteistyötä useiden Karibian maiden ja kansainvälisten elinten kanssa.
  • nykyaikaistetaan tapaa, jolla ne keräävät veroja ja tilastotietoja
  • autetaan yrityksiä täyttämään EU:n terveys-, turvallisuus- ja ympäristönormit
  • monipuolistamaan talouksiaan tukemalla palvelualan kasvua
  • Kilpailu-, kauppa- ja suojatoimenpidevirastojen perustaminen Teknisen avun
   antaminen teollis- ja tekijänoikeuksien alalla
 • Kolmanneksi EU investoi auttaakseen hallituksia integroitumaan muilla tavoin.
  • CARICOMin kautta: luomalla yhtenäismarkkinat ja -talous (CSME)
  • DR:ssä ja Haitissa: edistämällä näiden kahden osapuolen välistä tiiviimpää yhteistyötä
  • Itä-Karibialla: pyrkimällä tiiviimpään yhdentymiseen
 • Neljänneksi EU rahoittaa samankaltaista työtä myös maakohtaisten ohjelmiensa kautta.
  • kaikilla valtioilla on talouskumppanuussopimusten koordinaattorit ja rakenteet.
  • lähes kaikki valtiot ovat panneet täytäntöön asteittaiset tullinalennukset vuosina 2011, 2013, 2015 ja 2017 talouskumppanuussopimuksen mukaisesti.
  • työ on käynnissä alueellisen standardointielimen CROSQin ja vuonna 2010 perustetun alueellisen elintarviketurvallisuusviraston CAHFSA:n vahvistamiseksi.

Yhteiset toimielimet

EU on myös auttanut panemaan talouskumppanuussopimuksen täytäntöön tekemällä yhteistyötä Karibian maiden kanssa useiden uusien, Karibian ja Euroopan yhteisten instituutioiden perustamiseksi.

Näiden elinten tarkoituksena on seurata, miten molemmat alueet panevat sopimuksen täytäntöön. Niiden tarkoituksena on myös varmistaa, että talouskumppanuussopimus tuottaa myönteisiä tuloksia, ja ratkaista mahdolliset ongelmat.

Cariforumin ja EU:n kuusi yhteistä toimielintä:

 • Yhteisneuvosto
 • Kauppa- ja kehityskomitea (T & DC)
 • Parlamentaarinen valiokunta
 • Neuvoa-antava komitea
 • Tulliyhteistyön ja kaupankäynnin helpottamisen erityiskomitea
 • Maatalouden erityiskomitea.

Karibian alueen yritysten auttaminen

EU auttaa myös panemaan talouskumppanuussopimuksen täytäntöön kumppanuudella Karibian alueen vientiviraston kanssa, joka edistää kauppaa ja investointeja koko alueella.

EU rahoittaa ohjelmia, joilla autetaan Karibian alueen vientiyrityksiä tekemään tiivistä yhteistyötä Karibian alueen yritysten kanssa, jotta ne voivat hyödyntää talouskumppanuussopimusta kehittääkseen tuotantoaan ja viedäkseen tuotteitaan enemmän sekä muihin Karibian maihin että EU:hun.

Virasto tekee yhteistyötä myös EU:n syrjäisimpien alueiden sekä Karibian merentakaisten maiden ja alueiden kanssa edistääkseen niiden ja muun alueen välistä kauppaa.

Kulttuuriyhteistyö

Kulttuuriyhteistyötä koskevalla pöytäkirjalla luodaan puitteet laajemmalle yhteistyölle, joka koskee Cariforumin ja EU:n välistä kulttuuritoimintojen sekä -hyödykkeiden ja -palvelujen vaihtoa.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu:

Linkit