EU:n ja CARIFORUMin talouskumppanuussopimus

Cariforumin ja EU:n talouskumppanuussopimuksen ansiosta molempien alueiden kansalaisten ja yritysten on helpompi investoida keskenään ja käydä kauppaa keskenään sekä vauhdittaa kehitystä Karibian alueella. Lue, miten EU:n 14 Karibian valtion kanssa tekemät talouskumppanuussopimukset hyödyttävät kauppaasi.

Lyhyesti

CARIFORUM-EU-talouskumppanuussopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2008. Kyseessä ei ole pelkästään tavarakauppasopimus; se sisältää sitoumuksia, jotka koskevat palvelukauppaa, investointeja, kauppaan liittyviä kysymyksiä, kuten kilpailupolitiikkaa, julkisia hankintoja, teollis- ja tekijänoikeuksia sekä kestävän kehityksen näkökohtia. Sopimus:

 • auttaa näitä kahta aluetta investoimaan ja käymään kauppaa keskenään
 • EU:n ja Karibian alueen kaupan alan toimijoiden ennakoitava pääsy markkinoille
 • avaa asteittain EU:n palvelumarkkinat, mukaan lukien luova teollisuus ja viihdeteollisuus, sekä Karibian markkinat EU:n palveluntarjoajille
 • varmistetaan kaikkien tuotteiden tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille
 • EU:n arkojen tuotteiden vienti vapautetaan asteittain 25 vuoden aikana
 • Cariforum-yritykset voivat perustaa kaupallisen läsnäolon.
 • säädetään Karibian alueen sisäistä kauppaa koskevasta alueellisesta etuuskohtelulausekkeesta, jolla edistetään alueellista yhdentymistä ja alueellisia arvoketjuja.

Sopimukseen sisältyy myös erillinen kulttuuriyhteistyötä koskeva pöytäkirja, jonka tarkoituksena on parantaa edellytyksiä kulttuuritoimintojen, -hyödykkeiden ja -palvelujen vaihdolle CARIFORUM-maiden ja EU:n välillä. Cariforumin ja EU:n välinen talouskumppanuussopimus on ensimmäinen kauppasopimus, johon EU sisällytti erityisesti kattavia kulttuuria koskevia määräyksiä.

Edunsaajamaat

Kaiken kaikkiaan 14 CARIFORUM-maata panee täytäntöön Cariforumin ja EU:n talouskumppanuussopimuksia:

 • Dominikaaninen tasavalta
 • Karibian yhteisö toteaa seuraavaa:
  • Antigua ja Barbuda
  • Bahama
  • Barbados
  • Belize
  • Dominica
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamaika
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent ja Grenadiinit
  • Saint Kitts ja Nevis
  • Suriname
  • Trinidad ja Tobago

Haiti on myös allekirjoittanut sopimuksen joulukuussa 2009, mutta se ei vielä sovella sitä ennen kuin parlamentti on ratifioinut sen.

Karibian maita suosivat epäsymmetriset säännökset

Talouskumppanuussopimuksessa määrätään AKT-maita suosivista epäsymmetrioista, kuten arkojen tuotteiden jättämisestä vapauttamisen ulkopuolelle, pitkistä vapauttamisajoista, joustavista alkuperäsäännöistä sekä maataloutta, elintarviketurvaa ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelua koskevista erityisistä suojatoimista ja toimenpiteistä.

Vaikka EU:n markkinat avataan välittömästi ja täysimääräisesti, CARIFORUM-valtioilla on 15–25 vuotta aikaa avata EU:n tuonti. Lisäksi 17 prosenttia herkimmistä tuotteista (lähinnä harmonoidun järjestelmän 1–24 ryhmään kuuluvista) tuottajilla on pysyvä suoja kilpailulta.

Tariffit

 • EU myöntää kaikille Cariforum-valtioista tuleville tavaroille 100-prosenttisen tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn markkinoille. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täysimääräinen ja maksuton kaikille Cariforumin tuotteille.
 • Carribean-maat luopuvat asteittain tulleista 15–25 vuoden aikana. 17 prosenttia tuotteista ja palveluista on arkaluonteisia, ja ne on jätetty kokonaan vapauttamisen ulkopuolelle. Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti CARIFORUM-maihin lisääntyy äkillisesti ja uhkaa paikallista tuotantoa, voidaan soveltaa tuontikiintiöiden kaltaisia suojatoimenpiteitä.
 • Kaikki tullit ovat Cariforumin ja EU:n talouskumppanuussopimuksen liitteissä 1.2 ja 3. On huomattava, että kaikki Cariforumin maat eivät noudata samaa vapauttamisaikataulua.
 • Voit hakea täsmällistä tietoa tietyn tuotteen tulleista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä maanne tulliviranomaisiin.
 •  Dominikaaniseen tasavaltaan suuntautuvasta maitojauheen tuonnista on annettu erityissäännöksiä, joissa on tuontikiintiöitä, joihin sovelletaan etuustulleja.

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Talouskumppanuussopimusten alkuperäsääntöjä koskevaa lukua sovelletaan.

Tuotteita koskevat vaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Tutustu teknisiin vaatimuksiin, sääntöihin ja menettelyihin, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.

Hae tuotteitasi ja niiden alkuperämaata koskevat erityissäännöt ja -määräykset kauppa-avustajan avulla. Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – terveys- ja kasvinsuojelutoimet

 • Tutustu terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelunormeihin, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaaseen sovellettavia terveys-, turvallisuus- ja terveys- ja kasvinsuojelusääntöjä kauppa-avustajasta. Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tuotteesi tullinimikettä, voit hakea sitä tuotteen nimellä.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitykset

Jotta talouskumppanuussopimusmaista peräisin oleviin tuotteisiin voitaisiin soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla joko

 • Viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset. Alkuperäaseman todistaminen on voimassa kymmenen kuukautta sen antamispäivästä.
 • Kauppalaskuilmoitus, jonka on antanut kuka tahansa viejä enintään 6 000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutetut viejät minkä tahansa arvoisista lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä teidän olisi oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.

Kumulatiivinen käsittely

Kun on kyse talouskumppanuussopimuskumppanin, muun AKT-valtion kuin CARIFORUM-valtion tai MMA:n ainesten käytöstä tai kyseisissä maissa suoritetusta valmistuksesta tai käsittelystä, tulliviranomaisille on toimitettava seuraavat todisteet:

 • toimitettujen ainesten osalta EUR.1-tavaratodistus tai hankkijan ilmoitus;
 • valmistusta tai käsittelyä varten erillinen hankkijan ilmoitus.

Jokaisesta toimitetusta aineslähetyksestä on annettava kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa erillinen hankkijan ilmoitus, jossa kyseiset ainekset kuvataan yksityiskohtaisesti.

Muut asiakirjat

 • Lisätietoa muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan tuonnissa Euroopan unioniin.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

 • Tekijänoikeutta koskevilla säännöksillä pyritään varmistamaan, että sekä EU:n että CARIFORUM-valtioiden oikeudenhaltijoille maksetaan riittävä korvaus heidän teostensa käytöstä. Sen vuoksi Cariforumin oikeudenhaltijoiden, jotka haluavat viedä tekijänoikeudella suojattuja tuotteita tai palveluja, olisi oltava helpompi saada korvausta tällaisten tuotteiden ja palvelujen käytöstä.
 • Talouskumppanuussopimuksessa (palveluja koskeva luku) on 27 EU-maan (Belgiaa lukuun ottamatta) markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia viihdepalvelujen vaihdossa lukuun ottamatta audiovisuaalialaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Cariforum-taiteilijat, muusikot ja muut kulttuurialan ammattilaiset, jotka on rekisteröity liikeyrityksiksi, voivat lähettää jäseniään tai työntekijöitään 27 EU-maahan tarjoamaan tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattuja viihdepalveluja, kuten esityksiä.
 • Neuvottelut maantieteellisten merkintöjen suojaamista koskevasta sopimuksesta ovat käynnissä

Palvelukauppa

Koska talouskumppanuussopimus on epäsymmetrinen Karibian valtioiden eduksi, Cariforum avaa 65–75 prosenttia markkinoistaan keskittyen aloihin, joilla on suurin vaikutus kehitykseen ja joilla tarvitaan investointeja ja teknologian siirtoa, kun taas EU avaa 90 prosenttia palvelumarkkinoistaan.

Osapuolet keskustelevat parhaillaan seuraavista aiheista:

 • matkailu
 • kulttuuripöytäkirjan aktivointi
 • palvelukomitean perustamisesta

Pyydämme Teitä ystävällisesti

 • Tietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • Yleistä tietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muut (kilpailu, liikenne ja kestävä kehitys)

Talouskumppanuussopimus auttaa Karibian kehitystä integroimalla tiiviimmin maailmanlaajuiseen ja alueelliseen kauppaan ja tarjoamalla uusia markkinamahdollisuuksia:

 • palvelukaupan ja investointien avaaminen
 • liiketoiminnan helpottaminen Karibialla – mukaan lukien säännöt oikeudenmukaisen kilpailun varmistamiseksi
 • annetaan taloudellista tukea, jotta voidaan auttaa
  • hallitukset panevat talouskumppanuussopimuksen täytäntöön
  • talouskumppanuussopimuksen käyttäminen viennin lisäämiseen ja ulkoisten investointien houkuttelemiseen

Kilpailu

EU on vuodesta 2014 lopettanut vientituet kaikille talouskumppanuussopimusmaihin viedyille tuotteille.

EU on minimoinut toimenpiteet, joilla on tuotantoa ja kauppaa vääristäviä vaikutuksia.

Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopan tuonnin lisääntymisen vuoksi, talouskumppanuussopimukset mahdollistavat toimenpiteiden käynnistämisen teollisuuden alojen ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys

Talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti Cotonoun sopimukseen sisältyviin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Talouskumppanuussopimukset sisältävät näin ollen vahvimpia EU:n sopimuksiin sisältyviä oikeuksia ja kestävää kehitystä koskevia käsitteitä.

 • ”Täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva lauseke” tarkoittaa, että (Cotonoun sopimuksen) ”aiheellisiin toimenpiteisiin” voidaan ryhtyä, jos jokin osapuoli ei täytä velvoitteitaan olennaisten osien osalta. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Talouskumppanuussopimusten yhteisten elinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutuksia osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen yhdentyminen

CARIFORUM-maat ovat yhdentyneet tiiviimmin toisiinsa. Talouskumppanuussopimus helpottaa tavaroiden ja palvelujen vientiä seuraavien välillä:

 • kaikki Cariforumin maat
 • 17 Karibian aluetta, joilla on suorat yhteydet EU-maihin (neljä Ranskan syrjäisintä aluetta ja 13 merentakaista aluetta – kuusi brittiä, kuusi hollantilaista ja yksi ranskalainen)
 • CARIFORUM-valtiot ovat sitoutuneet tarjoamaan toisilleen samat etuudet kuin EU (ei vielä pantu täysimääräisesti täytäntöön)
 • Vuosina 2014–2020 EU on myöntänyt 346 miljoonaa euroa alueellisesta yhteistyöohjelmasta. 

Toimintaedellytysten kehittäminen ja tekninen apu

EU auttaa Karibian maiden hallituksia täyttämään sitoumuksensa seuraavasti:

 • Ensinnäkin EU rahoittaa talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanorakenteita koko Karibian alueella. Ne toimivat kansallisissa kauppaministeriöissä ja CARIFORUM-osastossa Karibian yhteisön (CARICOM) sihteeristössä.
 • Toiseksi EU rahoittaa vuodesta 2012 lähtien talouskumppanuussopimusten täytäntöönpano- ja yksityissektorin kehittämisohjelmia hallituksille ja yrityksille. EU tekee yhteistyötä useiden Karibian alueen ja kansainvälisten elinten kanssa ja auttaa Karibian maita
  • uudistetaan tapaa, jolla ne keräävät veroja ja kerätään tilastoja
  • auttaa yrityksiä noudattamaan EU:n terveys-, turvallisuus- ja ympäristönormeja
  • monipuolistaa talouksiaan tukemalla palvelusektorin kasvua
  • Kilpailuvirastojen perustaminen, kaupan suojatoimet ja suojatoimenpiteet, jotka
   tarjoavat teknistä apua teollis- ja tekijänoikeuksien alalla
 • Kolmanneksi EU investoi auttaakseen hallituksia integroitumaan muilla tavoin
  • eri puolilla CARICOMia: luomalla sisämarkkinat ja talous (CSME)
  • Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Haitissa: edistämällä tiiviimpää yhteistyötä näiden kahden välillä
  • Itä-Karibian alueella: pyrkimällä tiiviimpään yhdentymiseen
 • Neljänneksi EU rahoittaa samanlaista työtä myös maakohtaisista ohjelmistaan.
  • kaikilla valtioilla on talouskumppanuussopimusten koordinaattorit ja rakenteet
  • lähes kaikki valtiot ovat toteuttaneet asteittain eteneviä tullileikkauksia vuosina 2011 ja 2013, 2015 ja 2017 talouskumppanuussopimuksessa sovitun mukaisesti.
  • parhaillaan pyritään vahvistamaan alueellista standardointielintä CROSQ:tä ja vuonna 2010 perustettua alueellista elintarviketurvallisuusvirastoa CAHFSAa.

Yhteiset toimielimet

EU on myös auttanut talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanossa tekemällä yhteistyötä Karibian maiden kanssa useiden uusien, Karibian ja EU:n yhteisten instituutioiden perustamiseksi.

Näiden elinten tarkoituksena on valvoa, miten molemmat alueet panevat sopimuksen täytäntöön. Niiden tarkoituksena on myös varmistaa, että talouskumppanuussopimuksella saadaan aikaan myönteisiä tuloksia, ja ratkaista mahdolliset ongelmat, jos niitä ilmenee.

Cariforumin ja EU:n kuusi yhteistä toimielintä:

 • Yhteinen neuvosto
 • Kauppa- ja kehitysvaliokunta (T& D)
 • Parlamentin valiokunta
 • Neuvoa-antava komitea
 • Tulliyhteistyön ja kaupankäynnin helpottamisen erityiskomitea
 • Maatalouden erityiskomitea.

Karibian alueen yritysten auttaminen

EU auttaa myös talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanossa kumppanuudella Karibian alueen viennin kanssa. Kyseessä on Karibian laajuinen virasto, joka edistää kauppaa ja investointeja koko alueella.

EU rahoittaa ohjelmia, joilla autetaan Karibian alueen vientiä tekemään tiivistä yhteistyötä Karibian alueen yritysten kanssa, jotta ne voivat hyödyntää talouskumppanuussopimusta tuotannon kehittämiseksi ja viennin lisäämiseksi sekä muihin Karibian maihin että.

Virasto tekee yhteistyötä myös EU:n syrjäisimpien alueiden sekä Karibian alueen merentakaisten maiden ja alueiden (MMA) kanssa niiden ja muiden alueiden välisen kaupan edistämiseksi.

Kulttuurialan yhteistyö

Kulttuuriyhteistyötä koskevassa pöytäkirjassa vahvistetaan puitteet Cariforumin ja EU:n välisen kulttuuritoiminnan sekä tavaroiden ja palvelujen vaihtoa koskevan yhteistyön lisäämiselle.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: