Tavaroiden tuontia koskeva opas

Aikooko yrityksesi tuoda tavaroita EU:n ulkopuolelta? Tämä osio auttaa ymmärtämään, onko yritys valmis tuomaan tuotteita, ja hahmotellaan tuontiprosessin eri vaiheet.

4 Tuotteen tuontivaiheet

 
 

Aiotko tuoda tuotetta EU:hun ensimmäistä kertaa?

Ennen tätä tarkista, onko yrityksesi valmis:

 • Voisiko tuote menestyä kotimaan markkinoillasi tai muissa EU-maissa?
 • Onko yrityksellänne valmiudet ostaa tuotetta ulkomaisilta markkinoilta EU:n ulkopuolelta? Onko sillä riittävästi henkilöstöä, aikaa, taloudellisia ja oikeudellisia resursseja?
 • Onko yrityksesi valmis harjoittamaan kansainvälistä myyntiä, valitsemaan sopivimman kuljetustavan ja käymään tullimenettelyjen läpi?
 • Onko yritykselläsi kattava rahoitus-, markkinointi- tai liiketoimintasuunnitelma, jolla on selkeästi määritellyt tavoitteet EU:n ulkopuolisista maista tuotavan tuotteen tukemiseksi?
 • Onko yrityksellänne konkreettinen strategia tuotteen tuomiseksi markkinoillesi? Voit esimerkiksi tuoda tuotetta suoraan tuottajalta tai välillisesti palkkaamalla kolmannen osapuolen, tällaisen jakelijan. Sekä suoraa että välillistä tuontia voidaan tukea myös sähköisen kaupankäynnin alustoilla.
 • Suojataanko tuotteeseenne liittyvä henkinen omaisuus tarvittaessa vientimarkkinoillanne?
 • Onko yrityksellänne valmiudet analysoida ja tarkistaa, onko tuote EU:n terveys-, turvallisuus-, teknisten ja/tai kaupan pitämisen vaatimusten mukainen?

Ennen kuin jatkat edellä mainittuja kysymyksiä ja keskustele niistä yrityksessäsi, jotta voit päättää, oletko valmis käymään kauppaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tai mihin toimiin sinun on valmistauduttava.

 

1

Vaihe 1: Löydät toimittajaa ulkomailta

Tavaroiden tuonti EU:n ulkopuolelta aloitetaan yksilöimällä tuotteen mahdolliset toimittajat.

 • Kauppakamarit voivat antaa tietoa markkinoista ja liikekumppaneista ja ohjata sinut asiaa koskeviin raportteihin.
 • Markkina-analyysin ja liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnin kattavista toimialakohtaisista uutisten tarjoajista tai kaupanedistäjistä voi olla apua. Nämä laitokset tekevät usein tutkimuksia keskeisistä aloista.
 • Myös ammattikonsultit ja asiaankuuluvat pankit voivat antaa neuvoja.

Miten valitaan toimitusmarkkinat?

Tarkastele mahdollisia tuontimarkkinoita sen arvioimiseksi, onko tuotettasi tarjolla.

Tutustu mahdollisten toimitusmarkkinoiden kauppatilastoihin.

Miten löytää mahdollisia toimittajia?

Kun olet valinnut toimitusmarkkinat, tutustu mahdollisiin kauppakumppaneihin ja liike-elämän kontakteihin.

Yhteistyökumppanit ja yhteyshenkilöt löytyvät osoitteesta

 

2

Tuontiedellytysten ja -tullien tarkistaminen ja sen varmistaminen, että tuote on EU:n vaatimusten mukainen

Tuontiedellytykset ja -tullit riippuvat tuontitavoista ja toimitusmarkkinoista.

Kuka voi tuoda EU:hun?

 • Yleensä sinun on oltava sijoittautunut EU:hun yrityksenä tai kiinteänä toimipaikkana. Tähän sisältyy rekisteröityminen arvonlisäverotusta varten.
 • Jos olet EU:n ulkopuolella asuva, sinulla on oltava työlupa itsenäisen kaupallisen toiminnan harjoittamiseen. lisäksi sinun on löydettävä EU:hun sijoittautunut henkilö, joka on halukas toimimaan puolestaan viejänä (esim. logistiikkapalvelujen tarjoaja tai tulliasioitsija).

Yleensä sinun on myös rekisteröidyttävä kansalliseen kaupparekisteriin. Lisätietoja saa paikallisesta kauppakamarista. EU:n tuojana sinun on haettava EORI-numeroa. EORI on tunnistenumero, joka on voimassa kaikkialla EU:ssa.

Kärki: EORI-rekisteröinti voi kestää jonkin aikaa, joten suunnitellaan ja sitä aletaan soveltaa hyvissä ajoin.

Joissakin EU-maissa tietyn kokoiset yritykset on rekisteröitävä kansalliseen kaupparekisteriin.
Lisätietoja saat EU:n markkinoilta tai paikallisesta kauppakamarista.

 • Jos olet EU:n ulkopuolella asuva, sinun on oltava sijoittautunut yritykseen ja/tai hänellä on oltava työlupa, joka mahdollistaa itsenäisen kaupallisen toiminnan harjoittamisen.

Mitä tuonti- tai kaupanpitämissääntöjä sovelletaan EU:hun tuotuun tuotteeseen?

Tarkista, onko EU:ssa tai tietyssä jäsenvaltiossa voimassa tuontirajoituksia.

Tiettyjen arkojen tavaroiden tuonti tai tiettyjen tietyistä maista tulevien tavaroiden tuonti voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa. Voit tarvita lupia, lisenssiä tai esittää virallisesti hyväksytyn tuonti-ilmoituksen.

Tarkista Taric -tietokannasta, tarvitsetko tuotteellesi tuontilisenssin.

Tärkeimmät tuontirajoitusten kohteena olevat tuotetyypit ovat seuraavat:

 • maataloustuotteet,
 • lääkkeet,
 • kemikaalit,
 • rauta- ja terästuotteet
 • kulttuuriomaisuus,
 • tekstiilituotteet ja -vaatteet,
 • aseet,
 • väärennetyt tai laittomasti valmistetut tavarat,
 • arvottomat artikkelit/julkaisut/videotallenteet,
 • uhanalaiset lajit,
 • jätteet,
 • joitakin eläviä eläimiä ja eläinaineita sisältäviä tuotteita,
 • kasviaineita sisältävät kasvit ja tuotteet.

Näiden tuotteiden osalta tarkastetaan, mitä sääntöjä sovelletaan.

Mitä tuontitulleja sovelletaan tuotteeseenne?

 • Tuontitulleja saatetaan joutua maksamaan tuotteesi saapuessasi EU:hun. EU on tulliliitto, mikä tarkoittaa, että tuonti-ilmoitus tehdään saapumispaikassa, jossa tuonti-ilmoitus tehdään, riippumatta siitä, mikä EU:n jäsenvaltio on. Tuote voi sitten liikkua EU:n markkinoilla ilman muita tullimuodollisuuksia.
 • Se, kuka maksaa tariffit, riippuu myyjän kanssa tehdystä sopimuksesta, mutta tuoja maksaa usein tuontitullit.

 

Mikä on tuontitariffi?

Voiko yritykseni hyötyä EU:n kauppasopimuksesta?

Jos EU:lla on kauppasopimus sen maan kanssa, josta haluat tuoda, tuotteen tulleja voidaan alentaa tai jopa poistaa.

 • Näitä kutsutaan etuustulleiksi.
 • Tullietuuskohtelun edellytyksenä on, että tuote on alkuperäsääntöjenmukainen.
 • Kiintiöitä voidaan soveltaa tietyntyyppisiin maataloustuotteisiin joko kauppasopimuksen tai EU:n politiikan perusteella.

Saat tietoa tuotettasi ja markkinoitasi koskevista säännöistä My Trade Assistant -sivustolta.

Milloin tarvitset alkuperätodistuksen?

Toimittajan on usein esitettävä todiste tuotteen alkuperästä sopimuksen alkuperäsääntöjen mukaisesti. Tämä todiste voi olla alkuperätodistus tai myös valtuutetun viejän tai rekisteröidyn viejän antama alkuperäilmoitus (REX-järjestelmässä), jonka on myös ilmoitettava lupa- tai rekisteröintinumeronsa.

Sovelletaanko lisätulleja?

 • On mahdollista, että EU soveltaa kaupan suojatoimenpiteitä tietystä maasta tuotuun tuotteeseen.
 • Useimmin käytetyt tullit ovat polkumyyntitoimenpiteet. Ne näkyvät My Trade Assistant -lehdessä. EU:n tulliviranomainen voi antaa tietoa siitä, sovelletaanko tuotteeseen lisätulleja, kuten polkumyyntitulleja.
 • Tavarat- osiossa selitetään erityyppisiä kaupan suojatoimenpiteitä.
 • Jos haluat saada kattavan yleiskuvan kunkin maan soveltamista erityistoimenpiteistä, käy markkinaosiossa.

Mitä sisäisiä veroja sovelletaan?

Arvonlisäveroa (alv) sovelletaan EU:n markkinoilla myytäviin tavaroihin ja siten myös EU:n ulkopuolelta tuotuihin tavaroihin. Arvonlisävero vaihtelee EU:n jäsenvaltioissa, ja sen maksaa yleensä tuoja.

 • Hinta on sama kuin jos ostat tuotteen kotimarkkinoiltasi.
 • Alv-rekisteröityneet yritykset voivat vaatia tuonnin arvonlisäveron palautusta tuotantopanoksiin sisältyvänä verona, aivan kuten ne voivat vaatia takaisin kotimaisia alv-maksujaan.
 • Alv-maksut lasketaan tavaroiden arvon, tuontitullin ja mahdollisten valmisteverojen perusteella. Lisätietoa arvonlisäverosta ja jäsenvaltioiden verokannoista on saatavilla täällä.
 • Valituista tavaroista on maksettava valmisteverot, jotka vaihtelevat EU-maasta toiseen. Näitä veroja sovelletaan esimerkiksi seuraaviin:
  • tupakkatuotteet,
  • alkoholijuomat,
  • mineraaliöljy,
  • energiatuotteet.

Miten varmistatte, että tuote on EU:n vaatimusten mukainen?

Tuontitavaroihin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin EU:ssa EU:ssa EU:n markkinoille tuotettuihin tavaroihin.

Mitkä ovat tuotteen terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja tekniset vaatimukset ja miten ne sertifioidaan?

Useimpien tuotteiden on täytettävä tietyt tekniset ja/tai terveyttä ja hygieniaa koskevat vaatimukset. Ne voivat edellyttää erityyppisiä testejä ja sertifiointia.

Tämä koskee usein teollisuustuotteiden teknisiä vaatimuksia sekä elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden terveys- ja hygieniavaatimuksia.

On tärkeää erottaa toisistaan pakolliset ja vapaaehtoiset vaatimukset.

Tuoteryhmiä, joihin sovelletaan usein pakollisia vaatimuksia, ovat muun muassa seuraavat:

 • kemikaalit,
 • kosmetiikka
 • lääkkeet,
 • maataloustuotteet, elintarvikkeet ja rehut,
 • elävien eläinten
 • ja eläintuotteet.

Kasvinterveystodistuksia vaaditaan esimerkiksi seuraavien tuontiin:

 • suurin osa tuoreista hedelmistä,
 • vihannekset,
 • muut kasviaineet
 • eläintuotteista koostuvat tuotteet.

CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU:n lainsäädännön mukainen.

 • CE-merkintä on pakollinen joissakin tuotteissa, kuten
  • elektroniikka,
  • lääkinnällisistä laitteista
  • lelut,
  • sähkölaitteet,
  • rakennusalan tuotteet.
 • CE-merkintää ei sovelleta seuraaviin:
  • elintarvikkeista,
  • moottoriajoneuvot,
  • kemikaalit,
  • kosmetiikka
  • lääkeaineet
  • ja biosidit

Näillä kaikilla on omat erityissääntönsä. Lue lisää C.”E Markingista.

Tietoa tuotteeseen sovellettavista erityisvaatimuksista on My Trade Assistant -sivustolla.

Mitä vaatimuksia pakkauksille ja merkinnöille on asetettu?

EU:n jäsenvaltioilla on usein yksityiskohtaisia vaatimuksia tuotteiden pakkauksista ja merkinnöistä.

Nämä vaatimukset voivat olla pakollisia tai vapaaehtoisia.

 • Kulutustavaroiden ja niiden pakkausten pakolliset merkinnät ja merkinnät liittyvät yleensä yleiseen turvallisuuteen, terveyteen ja/tai ympäristöön liittyviin huolenaiheisiin. Ne voivat antaa tietoja, kuten ainesosat tai viimeinen käyttöpäivä.
 • Vapaaehtoisilla merkinnöillä tarkoitetaan esimerkiksi teollisuustuotteiden ympäristömerkin tavaran luonnonmukaista tuotantoa.

Eri teollisuudenaloista, kuten lääke-, sähkö-, elintarvike- ja kemikaalialoista, vastaa yleensä eri virastoista, joilla kaikilla on hyvin erilaiset vaatimukset.

 

3

Valmistele myynti ja järjestä kuljetus

Miten vastuut jaetaan tavarantoimittajan ja tavarantoimittajan kesken?

Sopimusperusteiset vastuut voidaan määritellä Incoterms® -menetelmällä.

Incoterms® 

 • vahvistetaan myyjien ja ostajien velvollisuudet, jotka liittyvät tavaroiden toimittamiseen, vakuuttamiseen ja kuljetukseen myyntisopimusten mukaisesti
 • määritä, kuka vastaa vientiä koskevista tullimuodollisuuksista EU:ssa ja muodollisuuksista vientimarkkinoillasi.

Esimerkkejä

”Vapaa aluksella” (FOB): tämä tarkoittaa, että tavarantoimittajasi on velvollinen maksamaan kaikki paikalliset kustannukset:

 • tavaroiden kuljetus laivaussatamaan
 • lastauskustannukset
 • tulliselvitysmenettelyt viejämaassa.

Ostajana vastaat seuraavista kustannuksista:

 • kuljetus laivaussatamasta eteenpäin
 • vakuutus
 • purku
 • kuljetus saapumissatamasta lopulliseen määräpaikkaan.

’Kustannuksilla, vakuutuksilla ja tavaroilla’ (CIF) tarkoitetaan, että toimittajasi vastaa FOB:n paikalliskustannuksista sekä

 • rahtimaksut
 • vakuutus

CIF-tilassa tavarantoimittaja vastaa kaikista kustannuksista siihen asti, kunnes tuotteet saapuvat määräsatamaan.

 

4

Valmistele asiakirjat tulliselvitystä varten EU:ssa

Mitä asiakirjoja tullaan valmistelemaan?

 • Sinun on toimitettava tulli-ilmoitus kansalliselle tulliviranomaisellesi. Tulliedustaja voi neuvoa sinua tässä tärkeässä asiassa.
 • Sinun on esitettävä saapumisen yleisilmoitus (ENS) ennen tavaroiden saapumista ensimmäiseen EU:hun saapumispaikkaan.
  • Tavaroiden kuljettajan tai joissakin tapauksissa tuojan tai vastaanottajan taikka liikenteenharjoittajan tai tuojan edustajan olisi esitettävä saapumisen yleisilmoitus ensimmäisessä EU:n saapumistullitoimipaikassa.
  • Saapumisen yleisilmoituksen jättämisen määräaika riippuu tavaroiden kuljetustavasta. Lisää.
 • EU:lla on kaikille EU-maille yhteinen tuonti-ilmoituslomake, jota kutsutaan yhtenäiseksi hallinnolliseksi asiakirjaksi (SAD). Lisää.
  • Tavaratyypistä riippuen tulliviranomaisille esitettäviin lisäasiakirjoihin voi sisältyä
  • kauppalasku,
  • kuljetusasiakirjat,
  • alkuperätodistukset,
  • tuontilisenssit,
  • testitulokset ja muut todistukset,
  • tarkastustodistukset (kuten terveys-, eläinlääkintä- tai kasvinsuojelutodistukset).

Tulliselvityksen voi tehdä tuoja tai tulliedustaja, joka on tuojan nimeämä henkilö, joka täyttää kaikki EU:n tullilainsäädännön mukaiset tullimuodollisuudet.

Lisätietoja asiakirjoista ja menettelyistä saa kansalliselta tulliviranomaiselta, kauppakamarilta tai kaupanedistämisvirastolta. Lisää.

Mitä tapahtuu, kun tavarat saapuvat rajalle?

 • Ne asetetaan väliaikaiseen varastoon tullivalvonnassa (enintään 90 päivää), kunnes ne on selvitetty.
  • Tavaroille voidaan tehdä tulliselvitys toimitettujen asiakirjojen perusteella, tai
  • Tavarat voidaan valita asiakirjatarkastukseen, ja sinua voidaan pyytää toimittamaan lisäasiakirjoja ennen tavaroiden tulliselvitystä, tai
  • Tavarat voidaan myös valita asiakirjatarkastukseen tai fyysiseen tarkastukseen.

Voidaanko tuotettasi myydä missä tahansa EU:ssa sen jälkeen, kun se on valmistettu?

Kun tulliviranomaiset ovat tehneet tulliselvityksen, sillä on sama asema kuin EU:n tuotteella, ja sitä voidaan liikkua vapaasti EU:ssa ja myydä missä tahansa EU:n markkinoilla.

 • Kaikki EU-maat soveltavat samaa tullia EU:n ulkopuolelta tuotaviin tavaroihin.
 • Samoja sääntöjä sovelletaan tuontiin riippumatta siitä, minkä EU-maan kautta se tulee EU:n markkinoille.

Mistä saat lisätietoa?

Tarkistuslistasi: 4 Tuotteen tuontivaiheet

Vaihe 1: Löydät toimittajaa ulkomailta

 • Arvioidaan mahdollisia kiinnostavia maita ja verrataan mahdollisten toimittajien kilpailukykyä (esim. hintojen vertailu, mukaan lukien tuontiin liittyvät kustannukset, kuten tullit ja kuljetuskustannukset).
 • Yksilöi liikekumppanit/toimittajat.
 • Yksilöidään virasto/laitos/kumppani, joka tukee tuontiprosessien muodollisuuksia (esimerkiksi sopimusten valmistelua, maksuehtoja, toimittajan luottokelpoisuutta).

Vaihe 2: Arvioida tuontiedellytykset ja -tullit ja varmistaa, että tuote on EU:n vaatimusten mukainen

 • Saa talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI) ( hae hyvissä ajoin).
 • Tarkista, ettei tuontirajoituksia sovelleta.
 • Tarkista, onko EU:lla kauppasopimus sen maan kanssa, josta haluat tuoda.
 • arvioi, onko tuote asiaa koskevien alkuperäsääntöjen mukainen, ja yksilöi sovellettavan (etuus) tullin.
 • Arvioidaan, sovelletaanko muita tulleja (esim. kaupan suojatoimenpiteitä) tai sisäisiä veroja.
 • Määritetään terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja tekniset vaatimukset EU:ssa.
 • Varmistaa, että tuote on vaatimusten mukainen ja että tavarantoimittaja voi antaa tarvittavan sertifioinnin.
 • Tarkista pakkaus- ja merkintäsäännöt EU:ssa.
 • Arvioitava, tarvitaanko alkuperätodistus, joka viejän on toimitettava, ja minkä tyyppistä todistusta on esitettävä sen mukaan, onko EU:n ja tavaroiden alkuperämaan välillä voimassa kauppasopimus tai -järjestely.

Vaihe 3: Valmistele myynti ja järjestä kuljetus

 • Valmistella ja allekirjoittaa sopimus toimittajan kanssa, mukaan lukien sopimus siitä, kuka on vastuussa mistäkin, ja järjestää kuljetusprosessin.
 • Koordinointi mahdollisten prosessia tukevien instituutioiden kanssa.

Neljäs vaihe: Asiakirjojen laatiminen rajalla tapahtuvaa tulliselvitystä varten

 • Ota yhteyttä tulliedustajaan neuvojen saamiseksi epäselvissä tapauksissa
 • Varmistaa, että saapumisen yleisilmoitus on saatavilla
 • Lisäasiakirjojen laatiminen tuontitullausta varten (kauppalasku, kuljetusasiakirjat, alkuperätodistus (kuten A-, EUR.1/Eur.Med-, REX-tiedonanto tai valtuutetun viejän antama alkuperäilmoitus), tuontilisenssi, testitulokset, tarkastustodistukset (kuten terveys-, eläinlääkintä- tai kasvinsuojelutodistukset)Täytetään ja toimitetaan tuonti-ilmoitus/yhtenä hallinnollinen asiakirja (SAD)
Jaa tämä sivu: