Tavaroiden tuontia koskeva opas

Aikooko yrityksesi tuoda tavaroita EU:n ulkopuolelta? Tämä osio auttaa ymmärtämään, onko yritys valmis tuomaan maahan, ja siinä kuvataan tuontiprosessin eri vaiheet.

4 Toimet tuotteen tuomiseksi

 
 

Aiotko tuoda tuotetta ensimmäistä kertaa EU:hun?

Ennen tätä tarkista, onko yrityksesi valmis:

 • Voisiko tuote menestyä kotimarkkinoillasi tai muissa EU-maissa?
 • Pystyykö yrityksesi ostamaan tuotteen EU:n ulkopuolisilta ulkomaisilta markkinoilta? Onko sillä riittävästi henkilöstöä, aikaa, taloudellisia ja oikeudellisia resursseja?
 • Onko yrityksesi valmis harjoittamaan kansainvälistä myyntiä, valitsemaan sopivimman kuljetusvälineen ja käymään läpi tullimenettelyjä?
 • Onko yrityksellänne kattava rahoitus-, markkinointi-/liiketoimintasuunnitelma, jossa on selkeästi määritellyt tavoitteet EU:n ulkopuolisista maista tuotavien tuotteiden tukemiseksi?
 • Onko yritykselläsi konkreettinen strategia tuotteen tuomiseksi markkinoille? Voit esimerkiksi tuoda tuotteen suoraan tuottajalta tai välillisesti käyttämällä kolmatta osapuolta, kuten jakelijaa. Verkkokauppa-alustat voivat tukea sekä suoraa että välillistä tuontia.
 • Onko tuotteeseen liittyvä henkinen omaisuus tarvittaessa suojattu vientimarkkinoillasi?
 • Onko yrityksellänne valmiudet analysoida ja tarkistaa, täyttääkö tuote EU:n terveys-, turvallisuus-, tekniset ja/tai kaupan pitämisen vaatimukset?

Ennen kuin jatkat, tarkastele huolellisesti edellä esitettyjä kysymyksiä ja keskustele niistä yrityksessäsi päättääksesi, oletko valmis käymään kauppaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tai mihin toimiin sinun on ryhdyttävä valmistautuaksesi siihen.

 

1

Vaihe 1: Hae toimittaja ulkomailta

Tavaroiden tuonti EU:n ulkopuolelta aloitetaan yksilöimällä mahdolliset tuotteen toimittajat.

 • Kauppakamarit voivat antaa tietoja markkinoista ja liikekumppaneista ja ohjata sinut asiaa koskeviin raportteihin.
 • Markkina-analyysin ja liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnin kattavat kaupan alan uutisten tarjoajat tai kaupanedistämistoimistot voivat olla avuksi. Nämä laitokset tekevät usein tutkimuksia avainaloista.
 • Myös ammattialan konsultit ja asianomaiset pankit voivat antaa neuvoja.

Miten valitset toimitusmarkkinat?

Seulo mahdolliset tuontimarkkinat sen arvioimiseksi, onko tuotetta saatavilla.

Tarkista mahdollisten tarjontamarkkinoiden kauppatilastot.

Miten löydetään mahdollisia toimittajia?

Kun olet valinnut toimitusmarkkinat, tarkastele mahdollisia kauppakumppaneita ja yrityskontakteja.

Yhteistyökumppanit ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta:

 

2

Tarkastaa tuontiedellytykset ja -tullit ja varmistaa, että tuote on EU:n vaatimusten mukainen

Tuontiedellytykset ja -tullit riippuvat tuontitavoista ja toimitusmarkkinoista.

Kuka voi tuoda EU:hun?

 • Yleensä sinun on oltava sijoittautunut EU:hun yrityksenä tai kiinteänä toimipaikkana. Tähän sisältyy arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen.
 • Jos olet asunut EU:n ulkopuolella, sinulla on oltava työlupa itsenäiseen liiketoimintaan. lisäksi sinun on löydettävä EU:hun sijoittautunut henkilö, joka on halukas toimimaan puolestaan viejänä (esim. logistiikkapalvelujen tarjoaja tai tulliasioitsija).

Yleensä sinun on myös rekisteröidyttävä kansalliseen kaupparekisteriin. Lisätietoja saa paikallisesta kauppakamarista. EU:n tuojana sinun on haettava EORI-numeroa. EORI on koko EU:ssa voimassa oleva tunnistenumero.

Vinkki: EORI-rekisteröinti voi kestää jonkin aikaa, joten se suunnitellaan ja sitä sovelletaan hyvissä ajoin.

Joissakin EU-maissa tietynkokoiset yritykset on kirjattava kansalliseen kaupparekisteriin.
Lisätietoja saa EU:n markkinoilta tai paikallisesta kauppakamarista.

 • Jos asut EU:n ulkopuolella, sinun on oltava sijoittautunut yrityksenä ja/tai hänellä on oltava työlupa, joka mahdollistaa itsenäisen kaupallisen toiminnan harjoittamisen.

Mitä tuonti- tai markkinointisääntöjä sovelletaan EU:ssa tuotuun tuotteeseen?

Tarkista, onko EU:ssa tai tietyssä jäsenvaltiossa tuontirajoituksia.

Tiettyjen arkojen tavaroiden tuonti tai tiettyjen tavaroiden tuonti tietyistä maista voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa. Voit tarvita lupia, lisenssiä tai virallisesti hyväksyttyä tuonti-ilmoitusta.

Tarkista Taric -tietokannasta, tarvitsetko tuotteesi tuontitodistuksen

Tärkeimmät tuotetyypit, joihin sovelletaan tuontirajoituksia, ovat seuraavat:

 • maataloustuotteet,
 • lääkkeet,
 • kemikaalit,
 • rauta- ja terästuotteet,
 • kulttuuriomaisuutta,
 • tekstiilituotteet ja vaatteet,
 • aseet,
 • väärennetyt tai laittomasti valmistetut tavarat,
 • ihmisarvoiset artikkelit/julkaisut/videotallenteet,
 • uhanalaiset lajit,
 • jätteet,
 • joitakin eläviä eläimiä ja eläinperäisiä aineita sisältäviä tuotteita,
 • kasviaineita sisältävät kasvit ja tuotteet.

Tällaisten tuotteiden osalta tarkastetaan, mitä sääntöjä sovelletaan.

Mitä tuontitulleja tuotteesi?

 • Tuotteesi voi joutua maksamaan tuontitullit, kun se saapuu EU:hun. EU on tulliliitto, mikä tarkoittaa, että saapumispaikassa, jossa tuonti-ilmoitus tehdään, on maksettava yksi ainoa tuontitulli riippumatta siitä, mistä EU:n jäsenvaltiosta on kyse. Tuote voi sitten liikkua EU:n markkinoilla ilman muita tullimuodollisuuksia.
 • Se, kuka maksaa tariffit, riippuu myyjän kanssa tehdystä sopimuksesta, mutta usein tuoja maksaa tuontitullit.

 

Mikä on tuontitulli?

Voiko yritykseni hyötyä EU:n kauppasopimuksesta?

Jos EU:lla on kauppasopimus sen maan kanssa, josta haluat tuoda, tuotteesi tulleja voidaan alentaa tai jopa poistaa.

 • Näitä kutsutaan etuustulleiksi.
 • Etuustullin edellytyksenä on, että tuotteenne on alkuperäsääntöjenmukainen.
 • Kiintiöitä voidaan soveltaa joko kauppasopimuksen tai maataloustuotteita koskevan EU:n politiikan perusteella tietyntyyppisiin tuotteisiin.

Lisätietoa tuotteitasi ja kiinnostavia markkinoitasi koskevista erityissäännöistä saa Oma Trade Assistant -sivustolta.

Milloin tarvitset alkuperätodistuksen?

Tavarantoimittajan on usein esitettävä todiste tuotteen alkuperästä sopimuksen alkuperäsääntöjen mukaisesti. Tämä todiste voi olla alkuperätodistus tai alkuperäilmoitus, jonka antaa valtuutettu viejä tai rekisteröity viejä (REX-järjestelmässä), jonka on myös ilmoitettava lupa- tai rekisteröintinumeronsa.

Sovelletaanko lisävelvollisuuksia?

 • On mahdollista, että EU soveltaa kaupan suojatoimenpiteitä tuotteeseen, joka tuodaan tietystä maasta.
 • Useimmin käytetyt tullit ovat polkumyyntitoimenpiteet. Ne näkyvät My Trade Assistant -osiossa. EU:n tulliviranomainen voi antaa tietoja siitä, sovelletaanko tuotteeseen lisätulleja, kuten polkumyyntitulleja.
 • Tavaroita koskevassa jaksossa selitetään erityyppisiä kaupan suojatoimenpiteitä.
 • Jos haluat saada kattavan yleiskuvan kunkin maan soveltamista erityistoimenpiteistä, tutustu markkinaosioon.

Mitä sisäisiä veroja sovelletaan?

Arvonlisäveroa (alv) sovelletaan EU:n markkinoilla myytäviin tavaroihin ja siten myös EU:n ulkopuolelta tuotuihin tavaroihin. Alv vaihtelee EU:n eri jäsenvaltioissa, ja sen maksaa yleensä tuoja.

 • Hinta on sama kuin jos ostaisit tuotteen kotimarkkinoiltasi.
 • Alv-rekisteröidyt yritykset voivat vaatia tuonnin alv:tä takaisin tuotantopanoksiin sisältyvänä verona samalla tavoin kuin ne voivat hakea takaisin kotimaisia alv-maksujaan.
 • Alv-maksujen laskenta perustuu tavaroiden arvoon, tuontitulliin ja valmisteveroihin, jos niitä sovelletaan. Lisätietoa alv:sta ja jäsenvaltioiden verokannoista täällä.
 • Valikoiduista tavaroista on maksettava valmisteveroja, jotka vaihtelevat EU-maasta toiseen. Näitä veroja sovelletaan esimerkiksi seuraaviin:
  • tupakkatuotteet,
  • alkoholijuomat,
  • kivennäisöljy,
  • energiatuotteet.

Miten varmistetaan, että tuote on EU:n vaatimusten mukainen?

Tuontitavaroihin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin EU:ssa tuotettuihin EU:n markkinoille.

Mitkä ovat tuotteenne terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja tekniset vaatimukset ja miten ne voidaan sertifioida?

Useimpien tuotteiden on täytettävä tietyt tekniset ja/tai terveys- ja hygieniavaatimukset. Ne voivat edellyttää erityyppisiä testejä ja todistuksia.

Tämä koskee usein teollisuustuotteita koskevia teknisiä vaatimuksia sekä elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden terveys- ja hygieniavaatimuksia.

On tärkeää erottaa toisistaan pakolliset ja vapaaehtoiset vaatimukset.

Tuoteryhmiä, joihin sovelletaan usein pakollisia vaatimuksia, ovat muun muassa seuraavat:

 • kemikaalit,
 • kosmetiikka,
 • lääkkeet,
 • maataloustuotteet, elintarvikkeet ja rehut,
 • elävien eläinten
 • ja eläintuotteet.

Kasvinterveystodistuksia vaaditaan esimerkiksi seuraavien tuotteiden tuontia varten:

 • useimmat tuoreet hedelmät,
 • vihannekset,
 • muu kasviaines
 • eläintuotteista koostuvat tuotteet.

CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU:n lainsäädännön mukainen.

 • CE-merkintä on pakollinen joillekin tuotteille, kuten
  • elektroniikka,
  • lääkinnällisistä laitteista
  • lelut,
  • sähkölaitteet,
  • rakennusalan tuotteet.
 • CE-merkintä ei koske:
  • elintarvikkeista,
  • moottoriajoneuvot,
  • kemikaalit,
  • kosmetiikka,
  • lääkeaineet
  • ja biosidit

Niillä kaikilla on omat erityissääntönsä. Lue lisää CêE Markingista.

Tietoa tuotteeseen sovellettavista erityisvaatimuksista on My Trade Assistant -osiossa.

Mitkä ovat pakkauksia ja merkintöjä koskevat vaatimukset?

EU:n jäsenvaltioilla on usein yksityiskohtaisia vaatimuksia tuotteiden pakkaamisesta ja merkinnöistä.

Nämä vaatimukset voivat olla pakollisia tai vapaaehtoisia.

 • Pakolliset merkinnät ja merkinnät kulutustuotteissa ja niiden pakkauksissa liittyvät yleensä yleiseen turvallisuuteen, terveyteen ja/tai ympäristöön. Ne voivat antaa tietoja esimerkiksi ainesosista tai ”viimeistä käyttöajankohtaa” koskevista tiedoista.
 • Vapaaehtoisia merkkejä ovat esimerkiksi ne, jotka osoittavat ympäristömerkin mukaisen tuotteen luonnonmukaisen tuotannon teollisuustuotteissa.

Yleensä eri toimialoilla, kuten lääketieteessä, sähkö-, elintarvike- ja kemianteollisuudessa, on eri virastoja, joilla kaikilla on hyvin erilaiset vaatimukset.

 

3

Valmistele myynti ja järjestä kuljetus

Miten vastuut jaetaan sinun ja toimittajanne kesken?

Voit käyttää Incoterms® -sovellusta sopimusvastuusi määrittämiseen.

Incoterms® 

 • vahvistetaan myyjien ja ostajien velvollisuudet, jotka liittyvät myyntisopimusten perusteella tapahtuvaan tavaroiden toimittamiseen, vakuutukseen ja kuljetukseen
 • määrittää, kuka vastaa vientitullimuodollisuuksista EU:ssa ja muodollisuuksista vientimarkkinoillasi.

Esimerkkejä

”Vapaasti aluksessa” (FOB): tämä tarkoittaa, että tavarantoimittajasi on vastuussa kaikista paikallisista kustannuksista:

 • tavaroiden kuljetus lähetyssatamaan
 • lastauskustannukset
 • viejämaan tulliselvitysmenettelyt.

Ostajana vastaat seuraavista kustannuksista:

 • kuljetus laivaussatamasta eteenpäin
 • vakuutus
 • purkaminen
 • kuljetus saapumissatamasta lopulliseen määräpaikkaan.

”Kustannuksilla, vakuutuksilla ja rahtikustannuksilla” (CIF) tarkoitetaan sitä, että toimittajasi vastaa FOB-järjestelmän mukaisista paikalliskustannuksista sekä

 • rahtimaksut
 • vakuutus

CIF-tasolla toimittaja vastaa kaikista kustannuksista siihen saakka, kunnes tuotteet saapuvat määräsatamaan.

 

4

Valmistele asiakirjat tulliselvitystä varten EU:ssa

Mitä asiakirjoja tullille on valmisteltava?

 • Tulli-ilmoitus on toimitettava kansalliselle tulliviranomaiselle. Tulliedustaja voi neuvoa sinua tässä tärkeässä asiassa.
 • Saapumisen yleisilmoitus (ENS) on esitettävä ennen tavaroiden saapumista ensimmäiseen EU:hun saapumispaikkaan.
  • Tavaroiden kuljettajan tai joissakin tapauksissa tuojan/vastaanottajan taikka liikenteenharjoittajan tai tuojan edustajan olisi esitettävä saapumisen yleisilmoitus ensimmäisessä EU:n saapumistullitoimipaikassa.
  • Saapumisen yleisilmoituksen jättämisen määräaika riippuu tavaroiden kuljetusmuodosta. Enemmän.
 • EU:lla on kaikille EU-maille yhteinen tuonti-ilmoituslomake, jota kutsutaan yhtenäiseksi hallinnolliseksi asiakirjaksi (SAD). Enemmän.
  • Tulliviranomaisille esitettävät lisäasiakirjat voivat tavaratyypistä riippuen sisältää seuraavat:
  • kauppalasku,
  • kuljetusasiakirjat,
  • alkuperätodistukset,
  • tuontiluvat,
  • testitulokset ja muut todistukset,
  • tarkastustodistukset (kuten terveys-, eläinlääkintä- tai kasvinsuojelutodistukset).

Tulliselvityksen voi tehdä tuoja tai tulliedustaja, joka on tuojan nimeämä henkilö täyttämään kaikki EU:n tullilainsäädännössä vaaditut tullimuodollisuudet.

Lisätietoja asiakirjoista ja prosesseista saa kansalliselta tulliviranomaiselta, kauppakamarilta tai kaupanedistämisvirastolta. Enemmän.

Mitä tapahtuu, kun tavarat saapuvat rajalle?

 • Ne asetetaan väliaikaiseen varastoon tullivalvonnassa (enintään 90 päivää), kunnes ne on selvitetty.
  • Tavarat voidaan tulliselvittää toimitettujen asiakirjojen perusteella, tai
  • Tavarat voidaan valita asiakirjatarkastukseen, ja sinua voidaan pyytää toimittamaan lisäasiakirjoja ennen kuin tavarat voidaan tulliselvittää, tai
  • Tavarat voidaan myös valita asiakirjatarkastukseen tai fyysiseen tarkastukseen.

Voidaanko tuotettasi myydä missä tahansa EU:n alueella sen jälkeen, kun se on selvitetty?

Kun tulliviranomaiset ovat tarkastaneet tuotteen, sillä on sama asema kuin EU:n tuotteella, ja sitä voidaan levittää vapaasti EU:ssa ja myydä missä tahansa EU:n markkinoilla.

 • Kaikki EU-maat soveltavat samaa tullia EU:n ulkopuolelta tuotaviin tavaroihin.
 • Tuontiin sovelletaan samoja sääntöjä riippumatta siitä, minkä EU-maan kautta tuonti tulee EU:n markkinoille.

Mistä saat lisätietoa?

Tarkistuslistasi: 4 Tuotteen tuonnin vaiheet

Vaihe 1: Hae toimittaja ulkomailta

 • Arvioidaan mahdollisia kiinnostavia maita ja verrataan mahdollisten toimittajien kilpailukykyä (esim. hintojen vertailu, mukaan lukien tuontiin liittyvät kustannukset, kuten tariffit ja kuljetuskustannukset).
 • Yksilöi liikekumppanit/toimittajat.
 • Nimetään virasto/laitos/kumppani, joka tukee tuontiprosesseja koskevia muodollisuuksia (esim. sopimusten valmistelu, maksuehdot ja toimittajan luottokelpoisuus).

Vaihe 2: Arvioida tuontiedellytykset ja -tullit ja varmistaa, että tuote on EU:n vaatimusten mukainen

 • Hanki talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI) (ilmoittakaa hyvissä ajoin etukäteen).
 • Tarkista, ettei tuontirajoituksia sovelleta.
 • Tarkista, onko EU:lla kauppasopimus sen maan kanssa, josta haluat tuoda tuotteita.
 • arvioi, onko tuote asiaankuuluvien alkuperäsääntöjen mukainen, ja yksilöi sovellettavan (etuus) tullin.
 • Arvioidaan, sovelletaanko muita tulleja (esim. kaupan suojatoimia) tai sisäisiä veroja.
 • Määritetään terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja tekniset vaatimukset EU:ssa.
 • Varmistettava, että tuote on vaatimusten mukainen ja että toimittaja voi toimittaa tarvittavan sertifioinnin.
 • Tarkista pakkaus- ja merkintäsäännöt EU:ssa.
 • Arvioitava, vaaditaanko alkuperätodistus, joka viejän on toimitettava, ja minkä tyyppinen todistus on esitettävä sen mukaan, onko EU:n ja tavaroiden alkuperämaan välillä sovellettava kauppasopimusta tai -järjestelyä vai ei.

Vaihe 3: Valmistele myynti ja järjestä kuljetus

 • Valmistella ja allekirjoittaa sopimus toimittajan kanssa, mukaan lukien sopimus siitä, kuka vastaa mistäkin, ja järjestää kuljetusprosessi.
 • Koordinoidaan mahdollisten prosessia tukevien instituutioiden kanssa.

Neljäs vaihe: Valmistella asiakirjat rajalla tehtävää tulliselvitystä varten

 • Ota yhteyttä tulliedustajaan saadakseen neuvoja epäselvissä tapauksissa
 • Varmistaa saapumisen yleisilmoituksen saatavuus
 • Lisäasiakirjojen laatiminen tuontitullausta varten (kauppalasku, kuljetusasiakirjat, alkuperätodistus (kuten A-lomake, Eur.1/Eur.Med, rekisteröidyn viejän antama REX-tiedonanto tai valtuutetun viejän antama alkuperäilmoitus), tuontilisenssi, testitulokset, tarkastustodistukset (kuten terveys-, eläinlääkintä- tai kasvinsuojelutodistukset)Täytetään ja toimitetaan tuonti-ilmoitus/Yhteinen hallinnollinen asiakirja (SAD)
Jaa tämä sivu: