Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)

Tavaroiden tuontia koskeva opas

Aikooko yrityksenne tuoda tavaroita EU:n ulkopuolelta? Tämä osio auttaa sinua ymmärtämään, onko yrityksesi valmis tuomaan, ja siinä esitellään tuontiprosessin eri vaiheet.

4 Tuotannontuonti

 
 

Aiotko tuoda tuotteen EU:hun ensimmäistä kertaa?

Ennen sen tekemistä tarkista, onko yrityksesi valmis:

 • Voisiko tuote olla menestyksekäs kotimaasi markkinoilla tai muissa EU-maissa?
 • Onko yrityksellänne kapasiteettia ostaa tuotetta EU:n ulkopuolisilta ulkomaisilta markkinoilta? Onko sillä riittävästi henkilöstöä, aikaa, taloudellisia ja oikeudellisia resursseja?
 • Onko yrityksenne valmis harjoittamaan kansainvälistä myyntiä, valitsemaan sopivimman kuljetusvälineen ja käymään läpi tullimenettelyt?
 • Onko yrityksellänne kattava rahoitus-, markkinointi- ja liiketoimintasuunnitelma, jolla on selkeästi määritellyt tavoitteet EU:n ulkopuolisista maista tuotavien tuotteiden tukemiseksi?
 • Onko yrityksellänne konkreettinen strategia tuotteen tuomiseksi markkinoillenne? Voit esimerkiksi tuoda tuotteesi suoraan valmistajalta tai välillisesti kolmannen osapuolen, esimerkiksi jakelijan, palkkaamalla. Sekä suoraa että epäsuoraa tuontia voidaan tukea myös sähköisen kaupankäynnin alustoilla.
 • Suojataanko tuotteeseenne liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet tarvittaessa vientimarkkinoillanne?
 • Onko yrityksellänne valmiudet analysoida ja tarkistaa, täyttääkö tuote EU:n terveys-, turvallisuus-, tekniset ja/tai markkinointinormit?

Ennen kuin jatkat, tarkastele edellä mainittuja kysymyksiä huolellisesti ja keskustele niistä yrityksessäsi päättääsi, oletko valmis käymään kauppaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tai mitä toimia sinun on toteutettava valmistautuaksesi siihen.

 

1

Vaihe 1: Hae toimittajaa ulkomailta

Tavaroiden tuonti EU:n ulkopuolelta aloitetaan yksilöimällä tuotteen mahdolliset toimittajat.

 • Kauppakamarit voivat antaa tietoa markkinoista ja liikekumppaneista ja ohjata sinut asiaa koskeviin raportteihin.
 • Kaupankäyntiin erikoistuneet uutispalvelujen tarjoajat tai myynninedistämistoimistot, jotka kattavat markkina-analyysin ja liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnin, voivat olla avuksi. Nämä laitokset tekevät usein tutkimuksia avainaloilla.
 • Myöskaupan alan konsultit ja asianomaiset pankit voivat antaa neuvoja.

Miten toimitusmarkkinat valitaan?

Tarkastele mahdollisia tuontimarkkinoita sen arvioimiseksi, onko tuotteesi tarjontaa.

Tutustu mahdollisia tarjontamarkkinoita koskeviin kauppatilastoihin.

Miten löytää mahdollisia toimittajia?

Kun olet valinnut toimitusmarkkinat, tutustu mahdollisiin kauppakumppaneihin ja yrityskontakteihin.

Yhteistyökumppanit ja yhteyshenkilöt löytyvät osoitteesta:

 

2

Tarkastetaan tuontiedellytykset ja -tullit ja varmistetaan, että tuote on EU:n vaatimusten mukainen

Tuontiedellytykset ja -tullit riippuvat tuontitavasta ja toimitusmarkkinoista.

Kuka voi tuoda EU:hun?

 • Yrityksen tai pysyvän toimipaikan on yleensä oltava sijoittautunut EU:hun. Tähän sisältyy rekisteröityminen arvonlisäverotusta varten.
 • Jos asut EU:n ulkopuolella, sinulla on oltava työlupa itsenäisen liiketoiminnan harjoittamiseen. lisäksi sinun on löydettävä EU:hun sijoittautunut henkilö, joka on halukas toimimaan puolestaan viejänä (esim. logistiikkapalvelujen tarjoaja tai tulliasioitsija).

Yleensä sinun on myös rekisteröidyttävä kansalliseen kaupparekisteriin. Lisätietoja saat paikalliselta kauppakamarilta. EU:n tuojan on haettava EORI-numeroa. EORI-tunnistenumero on voimassa kaikkialla EU:ssa.

Vinkki: EORI-rekisteröinti voi kestää jonkin aikaa, joten se voidaan suunnitella ja toteuttaa hyvissä ajoin.

Joissakin EU-maissa tietyn kokoiset yritykset on rekisteröitävä kansalliseen kaupparekisteriin.
Lisätietoja saa EU:n markkinoilta tai paikalliselta kauppakamarilta.

 • Jos asut EU:n ulkopuolella, sinun on oltava yritys ja/tai hänellä on oltava työlupa, jonka nojalla hän voi harjoittaa itsenäistä liiketoimintaa.

Mitä tuontia tai kaupan pitämistä koskevia sääntöjä sovelletaan EU:n alueella tuotaviin tuotteisiin?

Tarkista, onko EU:ssa tai tietyssä jäsenvaltiossa tuontirajoituksia.

Tiettyjen arkojen tavaroiden tuonti tai tietyistä maista tulevien tiettyjen tavaroiden tuonti voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa. Sinulta saatetaan edellyttää lupia, lisenssiä tai virallisesti hyväksyttyä tuonti-ilmoitusta.

Tarkista Taric-tietokannasta, tarvitaanko tuotteelle tuontilisenssi

Tärkeimmät tuoteryhmät, joihin sovelletaan tuontirajoituksia, ovat seuraavat:

 • maataloustuotteet,
 • lääkkeet,
 • kemikaalit,
 • rauta- ja terästuotteet,
 • kulttuurihyödykkeet,
 • tekstiilituotteet ja vaatteet,
 • aseet,
 • väärennetyt tai laittomasti valmistetut tavarat,
 • huonokuntoiset artikkelit/julkaisut/videotallenteet,
 • uhanalaiset lajit,
 • jätteet,
 • joitakin eläviä eläimiä ja eläinperäisiä aineita sisältäviä tuotteita,
 • kasviaineita sisältävät kasvit ja tuotteet.

Näiden tuotteiden osalta tarkastetaan, mitä sääntöjä sovelletaan.

Mitä tuontitariffeja tuotteeseesi sovelletaan?

 • Tuotteestasi voidaan joutua maksamaantuontitulleja, kun tuote saapuu EU:hun. EU on tulliliitto, mikä tarkoittaa, että tuonti-ilmoituksen tekemispaikassa kannetaan yksi ainoa tuontitulli EU:n jäsenvaltiosta riippumatta. Tämän jälkeen tuote voi liikkua EU:n markkinoilla ilman tullimuodollisuuksia.
 • Se, kuka maksaa tariffit, riippuu myyjän kanssa tehdystä sopimuksesta, mutta tuoja maksaa usein tuontitullit.

 

Mikä on tuontitulli?

Voiko yritykseni hyötyä EU:n kauppasopimuksesta?

Jos EU:lla on kauppasopimus sen maan kanssa, josta haluat tuoda tuotteita, tuotteesi tulleja voidaan alentaa tai ne voidaan jopa poistaa kokonaan.

 • Näitä tulleja kutsutaan suosituimmuustariffeiksi.
 • tullietuuskohtelun edellytyksenä on, että tuote on alkuperäsääntöjenmukainen.
 • Kiintiöitä voidaan soveltaa joko kauppasopimuksen tai EU:n maataloustuotepolitiikan perusteella.

Lisätietoa tuote- ja markkinasäännöistä on Oma kaupan alan avustaja.

Milloin tarvitaan alkuperätodistus?

Tavarantoimittajan on usein esitettävä todiste tuotteen alkuperästä sopimuksen alkuperäsääntöjen mukaisesti. Tämä todiste voi olla alkuperätodistus tai alkuperäilmoitus, jonka antaa valtuutettu viejä tai rekisteröity viejä (REX-järjestelmässä), jonka on myös ilmoitettava lupansa tai rekisteröintinumeronsa.

Sovelletaanko lisätulleja?

 • On mahdollista, että EU soveltaa kaupan suojatoimenpiteitä tuotteeseen, joka tuodaan tietystä maasta.
 • Useimmin käytetyt tullit ovat polkumyynnin vastaiset toimenpiteet. Ne on esitetty kauppa-avustajallani. EU:n tulliviranomainen voi antaa tietoja siitä, sovelletaanko tuotteeseesi polkumyyntitullien kaltaisia lisätulleja.
 • Tavaroita koskevassa jaksossa selitetään erityyppisiä kaupan suojatoimenpiteitä.
 • Jos haluat saada kattavan yleiskuvan kunkin maan soveltamista erityistoimenpiteistä, tutustu markkinoita koskevaan osioon.

Mitä sisäisiä veroja sovelletaan?

Arvonlisäveroa (alv) sovelletaan EU:n markkinoilla myytäviin tavaroihin ja siten myös EU:n ulkopuolelta tuotuihin tavaroihin.Arvonlisävero vaihtelee jäsenvaltioittain, ja sen maksaa yleensä maahantuoja.

 • Hinta on sama kuin jos ostaisit tuotteen kotimarkkinoilta.
 • Arvonlisäverovelvollisiksi rekisteröidyt yritykset voivat periä tuonnin arvonlisäveron takaisin tuotantopanoksiin sisältyvänä verona samalla tavoin kuin ne voivat hakea takaisin kotimaisia alv-maksujaan.
 • Alv-maksut lasketaan tavaroiden arvon, tuontitullien ja mahdollisten valmisteverojen perusteella. Lisätietoa arvonlisäverosta ja jäsenvaltioiden verokannoista on täällä.
 • Valituista tavaroista on maksettava valmisteveroa, joka vaihtelee EU-maasta toiseen. Näitä veroja sovelletaan esimerkiksi seuraaviin:
  • tupakkatuotteet,
  • alkoholijuomat,
  • mineraaliöljy,
  • energiatuotteet.

Miten varmistetaan, että tuote on EU:n vaatimusten mukainen?

Tuontitavaroihin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin EU:ssa EU:n markkinoille tuotuihin tavaroihin.

Mitkä ovat tuotteesi terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja tekniset vaatimukset ja miten ne sertifioidaan?

Useimpien tuotteiden on täytettävä tietyt tekniset ja/tai terveyttä ja hygieniaa koskevat vaatimukset. Ne voivat edellyttää erityyppisiä testejä ja sertifiointeja.

Tämä koskee usein teollisuustuotteita koskevia teknisiä vaatimuksia sekä elintarvikkeita ja maataloustuotteita koskevia terveys- ja hygieniavaatimuksia.

On tärkeää tehdä ero pakollisten ja vapaaehtoisten vaatimusten välillä.

Tuoteryhmiin, joihin sovelletaan pakollisia vaatimuksia, kuuluvat usein seuraavat:

 • kemikaalit,
 • kosmetiikka,
 • lääkkeet,
 • maataloustuotteet, elintarvikkeet ja rehut,
 • elävien eläinten
 • ja eläintuotteet.

Kasvinterveystodistuksia vaaditaan esimerkiksi seuraavien tuotteiden tuonnissa:

 • useimmat tuoreet hedelmät,
 • vihannekset,
 • muut kasviaineet
 • eläintuotteista koostuvat tuotteet.

CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU:n lainsäädännön mukainen.

 • CE-merkintä on pakollinen joillekin tuotteille, kuten
  • elektroniikka,
  • lääkinnällisistä laitteista
  • lelut,
  • sähkölaitteet,
  • rakennustuotteisiin.
 • CE-merkintää ei sovelleta:
  • elintarvikkeista,
  • moottoriajoneuvot,
  • kemikaalit,
  • kosmetiikka,
  • lääkeaineet
  • ja biosidit

Niillä kaikilla on omat erityissääntönsä. Lue lisää C ’E Merkinnöistä.

Tietoa tuotteeseesi sovellettavista erityisvaatimuksista on kaupan alan avustajallani.

Mitkä ovat pakkauksia ja merkintöjä koskevat vaatimukset?

EU:n jäsenvaltioilla on usein yksityiskohtaisia vaatimuksia tuotteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä.

Nämä vaatimukset voivat olla pakollisia tai vapaaehtoisia.

 • Kulutustavaroiden ja niiden pakkausten pakolliset merkinnät ja merkinnät liittyvät yleensä yleiseen turvallisuuteen, terveyteen ja/tai ympäristöön. Ne voivat antaa tietoja esimerkiksi ainesosista tai viimeisestä käyttöpäivästä.
 • Vapaaehtoisia merkintöjä ovat esimerkiksi ne, jotka osoittavat ympäristömerkin tuottaman tuotteen luonnonmukaisen tuotannon teollisuustuotteissa.

Yleensä on eri virastoja, jotka vastaavat eri teollisuudenaloista, kuten lääketieteestä, sähköstä, elintarvikkeista ja kemikaaleista, joilla kaikilla on hyvin erilaiset vaatimukset.

 

3

Valmistellaan myynti ja järjestetään kuljetus

Miten vastuu jakautuu yrityksesi ja toimittajasi kesken?

Voit käyttää Incoterms® —protokollaa sopimusperusteisen vastuusi määrittelyyn.

Incoterms®

 • Määritellään myyjien ja ostajien velvollisuudet myyntisopimusten mukaisten tavaroiden toimituksissa, vakuutuksissa ja kuljetuksissa
 • määritä, kuka vastaa vientiä koskevista tullimuodollisuuksista EU:ssa ja vientimarkkinoiden muodollisuuksista.

Esimerkkejä

”Vapaa aluksessa” (FOB): tarkoittaa, että toimittajasi on vastuussa kaikista paikallisista kustannuksista:

 • tavaroiden kuljetus lähetyssatamaan
 • lastauskustannukset
 • tulliselvitysmenettelyt viejämaassa.

Ostaja vastaa seuraavista kustannuksista:

 • kuljetus laivaussatamasta eteenpäin
 • vakuutus
 • purkaminen
 • kuljetus tulosatamasta lopulliseen määräpaikkaan.

’Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina’ (CIF) tarkoittaa, että tavarantoimittajasi on vastuussa FOB-järjestelmän mukaisista paikallisista kustannuksista sekä:

 • rahtimaksut
 • vakuutus

CIF-sääntöjen mukaan tavarantoimittajasi vastaa kaikista kustannuksista, kunnes tuotteet saapuvat määräsatamaan.

 

4

Asiakirjojen valmistelu tulliselvitystä varten EU:ssa

Mitä asiakirjoja tulliin on valmisteltava?

 • Sinun on toimitettava tulli-ilmoitus kansalliselle tulliviranomaiselle. Tulliedustaja voi antaa neuvoja tässä tärkeässä asiassa.
 • Sinun on esitettävä saapumisen yleisilmoitus ennen tavaroiden saapumista ensimmäiseen EU:n saapumispaikkaan.
  • Tavaroiden kuljettajan tai joissakin tapauksissa maahantuojan/vastaanottajan taikka liikenteenharjoittajan tai tuojan edustajan olisi esitettävä saapumisen yleisilmoitus ensimmäisessä EU:n saapumistullitoimipaikassa.
  • Saapumisen yleisilmoituksen antamisen määräaika riippuu tavaroiden kuljetusmuodosta. Enemmän.
 • EU:lla on kaikille EU-maille yhteinen tuonti-ilmoituslomake, jota kutsutaan yhtenäiseksi hallinnolliseksi asiakirjaksi (SAD). Enemmän.
  • Tulliviranomaisille esitettäviä lisäasiakirjoja voivat tavaroiden tyypistä riippuen olla seuraavat:
  • kauppalasku,
  • kuljetusasiakirjat,
  • alkuperätodistukset,
  • tuontilisenssit,
  • testitulokset ja muut todistukset,
  • tarkastustodistukset (kuten terveys-, eläinlääkintä- tai kasvinterveystodistukset).

Tulliselvityksen voi tehdä tuoja tai tulliedustaja, joka on tuojan nimeämä henkilö, joka suorittaa kaikki EU:n tullilainsäädännössä vaaditut tullimuodollisuudet.

Lisätietoja asiakirjoista ja menettelyistä saa kansalliselta tulliviranomaiselta, kauppakamarilta tai kaupan edistämisvirastolta.Enemmän.

Mitä tapahtuu, kun tavarat saapuvat rajalle?

 • Ne siirretään väliaikaiseen varastoon tullivalvonnassa (enintään 90 päivää), kunnes ne on selvitetty.
  • Tavaroiden luotettavuus voidaan selvittää toimittamienne asiakirjojen perusteella, tai
  • Tavarat voidaan valita asiakirjojen tarkastukseen, ja sinua voidaan pyytää toimittamaan lisäasiakirjoja ennen tavaroiden tulliselvitystä, tai
  • Tavarat voidaan myös valita asiakirja- tai fyysiseen tarkastukseen.

Voiko tuotetta myydä missä tahansa EU:n alueella sen jälkeen, kun se on selvitetty?

Kun tulliviranomaiset ovat selvittäneet tuotteen, sillä on sama asema kuin EU:n tuotteella, ja sitä voidaan liikkua vapaasti EU:ssa ja myydä missä tahansa EU:n markkinoilla.

 • Kaikki EU-maat soveltavat samaa tullia EU:n ulkopuolelta tuotaviin tavaroihin.
 • Samoja sääntöjä sovelletaan tuontiin riippumatta siitä, minkä EU-maan kautta se tulee EU:n markkinoille.

Mistä saat lisätietoa?

Tarkistuslista: 4 Tuotannon tuontivaiheet

Vaihe 1: Hae toimittajaa ulkomailta

 • Arvioidaan mahdollisia kiinnostavia maita ja vertaillaan mahdollisten toimittajien kilpailukykyä (esim. vertaillaan hintoja, joihin sisältyvät tuontiin liittyvät kustannukset, kuten tariffit ja kuljetuskustannukset).
 • Yksilöidään liikekumppanit/tavarantoimittajat.
 • Ilmoittakaa virasto/laitos/kumppani, joka tukee tuontiprosessien muodollisuuksia (esimerkiksi sopimusten, maksuehtojen ja toimittajan luottokelpoisuuden valmistelua).

Vaihe 2: Arvioidaan tuontiedellytykset ja -tullit ja varmistetaan, että tuote on EU:n vaatimusten mukainen

 • Hankkia talouden toimijan rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI) (hae hyvissä ajoin etukäteen).
 • Tarkastetaan, ettei tuontirajoituksia sovelleta.
 • Tarkista, onko EU:lla kauppasopimus sen maan kanssa, josta haluat tuoda tuotteita.
 • Ssess, jos tuotteenne on asiaankuuluvien alkuperäsääntöjen mukainen, ja ilmoita sovellettava (suosituimmuus) tulli.
 • Arvioitava, sovelletaanko muita tulleja (esim. kaupan suojatoimia) vai sisäisiä veroja.
 • Määritetään terveyttä, turvallisuutta, ympäristöä ja teknisiä vaatimuksia EU:ssa.
 • Varmistettava, että tuote on vaatimusten mukainen ja että toimittaja voi antaa tarvittavan sertifioinnin.
 • Tutustu pakkauksia ja merkintöjä koskeviin sääntöihin EU:ssa.
 • Arvioitava, vaaditaanko alkuperätodistusta, joka viejän on toimitettava, ja minkä tyyppinen todistus on esitettävä sen mukaan, sovelletaanko EU:n ja tavaroiden alkuperämaan välillä kauppasopimusta tai -järjestelyä.

Vaihe 3: Valmistellaan myynti ja järjestetään kuljetus

 • Laadittava ja allekirjoitettava sopimus toimittajan kanssa, mukaan lukien sopimus siitä, kuka on vastuussa siitä, ja järjestettävä kuljetusprosessi.
 • Toimia koordinoidusti prosessia tukevien mahdollisten instituutioiden kanssa.

Vaihe 4: Asiakirjojen valmistelu rajalla tehtävää tulliselvitystä varten

 • Ota yhteyttä tullin edustajaan epäselvissä tapauksissa
 • Varmistetaan, että saapumisen yhteenvetoilmoitus on saatavilla
 • Lisäasiakirjojen laatiminen tuontitulliselvitystä (kauppalasku, kuljetusasiakirjat, alkuperätodistus (kuten A-lomake, Eur.1/Eur.Med, rekisteröidyn viejän antama REX-ilmoitus tai valtuutetun viejän antama alkuperäilmoitus), tuontilisenssiä, testituloksia, tarkastustodistuksia (kuten terveys-, eläinlääkintä- tai kasvinsuojelutodistukset) varten Täydennetään ja toimitetaan tuonti-ilmoitus/yhtenäinen hallinnollinen asiakirja (SAD)
Jaa tämä sivu:

Linkit