Säilyttämissääntöjen mukaisesti tuotetut tavarat

Tämä sivu toimii viiteasiakirjana ainoastaan EU:n laajuisten tuotevaatimusten osalta. Lisävaatimuksia voidaan soveltaa kohdemaasta riippuen. Lisätietoja saa kohdasta My Trade Assistant.

Huomaa, että tällä sivulla on yleinen kuvaus kustakin otsikosta kaikilla EU:n kielillä. Tiedot ovat kuitenkin saatavilla vain englanniksi.

Otsonikerrosta heikentävien aineiden ja fluorattujen kasvihuonekaasujen tuontirajoitukset

Otsonikerrosta heikentävät tuotteet

Otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien tuotteiden ja laitteiden tuonti Euroopan unioniin on kielletty ympäristön suojelemiseksi. Tämä kielto koskee tuontia mistä tahansa maasta riippumatta siitä, onko se osapuoli vuonna 1987 tehdyssä otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevassa Montrealin pöytäkirjassa.

Otsonikerrosta heikentävät aineet

Ympäristön suojelemiseksi otsonikerrosta heikentävien aineiden tuonti Euroopan unioniin (EU) on sallittua vain, jos ne täyttävät tietyt edellytykset.

Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden kieltäminen

Tiettyjen fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden markkinoille saattaminen on kielletty Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvien fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi.

Maalien ja lakkojen kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Maalien ja lakkojen on täytettävä kaupan pitämistä koskevat vaatimukset, joiden tarkoituksena on estää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen kielteiset ympäristövaikutukset.

Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden kaupan pitäminen

Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden kaupan pitämiseen sovelletaan säännöksiä, jotka koskevat muun muassa markkinakieltoja, merkintävaatimuksia, tietojen ilmoittamista ja rekisteröintivelvoitteita.

 

Uhanalaisten lajien suojelu (Fauna ja Flora)

CITES – uhanalaisten lajien suojelu

Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) soveltamisalaan kuuluvien lajien tuontiin sovelletaan kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmää, johon sisältyy vienti- ja tuontivalvonta sekä alkuperämaassa että EU:n nimeämissä saapumispaikoissa.

Isosilmätonnikalan ja miekkakalan kaupan tilastollinen seuranta

Tonnikalan ja miekkakalan tuonti on sallittua vain, jos lastin mukana on tilastollinen tuontiasiakirja. Toimenpiteen tavoitteena on suojella asianomaisia lajeja.

Tonnikalasaaliiden dokumentointijärjestelmä

Tonnikalan tuontiin sovelletaan saaliiden dokumentointijärjestelmää, jonka tarkoituksena on tunnistaa kaikkien tonnikalojen alkuperä kyseisen lajin kantojen sääntelemiseksi, tilastotietojen laadun ja luotettavuuden parantamiseksi sekä laittoman kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja lopettamiseksi.

Dissostichus spp. -lajien saaliiden dokumentointijärjestely

Dissostichus spp:n (joka tunnetaan yleisesti nimellä hammaskala) tuonnin mukana on oltava saalisasiakirja Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen (CCAMLR) valvontatoimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi.

Hyljetuotteita koskevat tuontivaatimukset

Grönlanninhylkeiden kuuttien ja kuplahylkeiden kuuttien turkisnahkojen ja niistä valmistettujen tavaroiden tuonti kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. Tiettyjen tällaisten tuotteiden tuonti voidaan sallia, jos ne täyttävät tietyt vaatimukset.

Laittoman kalastuksen valvonta

Tiettyjen kalastustuotteiden tuontia valvotaan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi

Laittoman puutavaran ja puutuotteiden valvonta

Laittomasti korjatun puutavaran ja siitä valmistettujen tuotteiden tuonti on kielletty.

Puutavaran tuontia koskeva FLEGT-lupajärjestelmä

Tätä vapaaehtoista järjestelmää soveltavista maista vietyjen puutuotteiden tuonti on kielletty, ellei lähetykselle ole myönnetty FLEGT-lupaa.

 

Vaarallisia aineita käyttävien tuotanto- ja jälkituotantoprosessien valvonta

Paristojen ja akkujen markkinointivaatimukset

Tiettyjen paristojen ja akkujen markkinoille saattaminen on kielletty niiden sisältämien vaarallisten aineiden määrän vuoksi ja ympäristön suojelemiseksi.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden markkinoille saattamista koskevat vaatimukset

Tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä on rajoitettu EU:n markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Näiden tuotteiden valmistajat ja maahantuojat ovat vastuussa jätehuollosta, erityisesti tällaisen jätteen uudelleenkäytön, kierrätyksen ja muunlaisen hyödyntämisen edistämisestä.

Radioaktiiviset tuotteet

Radioaktiivisten tuotteiden tuontia rajoitetaan ankarasti ympäristön ja kansanterveyden suojelemiseksi radioaktiivisilta riskeiltä.

 
Jaa tämä sivu: