Säilyttämissääntöjen mukaisesti tuotetut tavarat

Tämä sivu toimii viiteasiakirjana vain EU:n laajuisten tuotevaatimusten osalta. Lisävaatimuksia voidaan soveltaa kohdemaasta riippuen. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät Oma kaupan alan avustajani -sivustolta.

Huomaa, että tällä sivulla on yleiskuvaus kustakin otsakkeesta kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tiedot ovat kuitenkin saatavilla vain englanniksi.

Otsonikerrosta heikentävien aineiden ja fluorattujen kasvihuonekaasujen tuontirajoitukset

Otsonikerrosta heikentävät tuotteet

Ympäristön suojelemiseksi kielletään otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien tuotteiden ja laitteiden tuonti Euroopan unioniin. Tätä kieltoa sovelletaan tuontiin mistä tahansa maasta riippumatta siitä, onko se vuonna 1987 tehdyn otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan osapuoli.

Otsonikerrosta heikentävät aineet

Ympäristön suojelemiseksi otsonikerrosta heikentävien aineiden tuonti Euroopan unioniin (EU) sallitaan vain, jos ne täyttävät tietyt edellytykset.

Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden kieltäminen

Tiettyjen fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden markkinoille saattaminen on kielletty Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvien fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi.

Maalien ja lakkojen kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Maalien ja lakkojen on täytettävä markkinoille saattamista koskevat vaatimukset, joiden tarkoituksena on estää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen kielteiset ympäristövaikutukset.

Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden markkinointi

Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden kaupan pitämiseen sovelletaan säännöksiä, jotka koskevat muun muassa markkinakieltoja, merkintävaatimuksia, raportointia ja rekisteröintivelvoitteita.

 

Uhanalaisten lajien suojelu (eläimistö ja kasvisto)

CITES – Uhanalaisten lajien suojelu

Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) soveltamisalaan kuuluvien lajien tuontiin sovelletaan kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmää, johon sisältyy vienti- ja tuontivalvonta sekä alkuperämaassa että EU:n nimeämissä saapumispaikoissa.

Isosilmätonnikalan ja miekkakalan kaupan tilastollinen seuranta

Tonnikalan ja miekkakalan tuonti on sallittua vain, jos kyseisen lastin mukana on tilastollinen tuontiasiakirja. Toimenpiteen tarkoituksena on suojella kyseistä lajia.

Tonnikalaa koskeva saaliiden dokumentointisuunnitelma

Tonnikalan tuontiin sovelletaan saaliiden dokumentointijärjestelmää, jonka tarkoituksena on tunnistaa kaikkien tonnikalojen alkuperä tämän lajin kantojen sääntelemiseksi, tilastotietojen laadun ja luotettavuuden parantamiseksi sekä laittoman kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja lopettamiseksi.

Dissostichus spp. -lajien saaliiden dokumentointisuunnitelma

Dissostichus spp. -lajien (joista käytetään yleisesti nimitystä hammaskala) tuontiin on liitettävä saalisasiakirja Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen (CCAMLR) valvontatoimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi.

Hyljetuotteita koskevat tuontivaatimukset

Valkeiden hylkeiden poikasten turkisnahkojen ja kuplahylkeiden poikasten sekä niistä valmistettujen tavaroiden tuonti kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. Joidenkin tällaisten erityistuotteiden tuonti voidaan sallia, jos ne täyttävät tietyt vaatimukset.

Laittoman kalastuksen valvonta

Tiettyjen kalastustuotteiden tuontia valvotaan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi.

Laittoman puutavaran ja puutuotteiden valvonta

Laittomasti korjatun puutavaran ja siitä valmistettujen tuotteiden tuonti on kielletty.

Puutavaran tuontia koskeva FLEGT-lupajärjestelmä

Tätä vapaaehtoista järjestelmää soveltavista maista vietävien puutuotteiden tuonti on kielletty, ellei lähetyksellä ole FLEGT-lupaa.

 

Vaarallisia aineita käyttävien tuotanto- ja jälkituotantoprosessien valvonta

Paristojen ja akkujen kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Niiden sisältämien vaarallisten aineiden määrän vuoksi ja ympäristön suojelemiseksi tiettyjen paristojen ja akkujen markkinoille saattaminen on kielletty.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä rajoitetaan EU:n markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Näiden tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla on vastuu jätehuollosta ja erityisesti tällaisen jätteen uudelleenkäytön, kierrätyksen ja muunlaisen hyödyntämisen edistämisestä.

Radioaktiiviset tuotteet

Radioaktiivisten tuotteiden tuontia rajoitetaan voimakkaasti ympäristön ja kansanterveyden suojelemiseksi radioaktiiviselta riskiltä.

 
Jaa tämä sivu: