Kaikki paitsi aseet (EBA)

Lue lisää EU:n ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelmästä (EBA).

Lyhyesti

Kaikki paitsi aseet” -järjestelmällä poistetaan tullit ja kiintiöt kaikilta vähiten kehittyneistä maista EU:hun tuotavilta tuotteilta (aseita ja ampumatarvikkeita lukuun ottamatta).

Tammikuusta 2019 alkaen EBA-maat ovat

Afganistan

Angola

Bangladesh

Benin

Bhutan

Burkina Faso

Burma/Myanmar

Burundi

Kambodža

Keski-Afrikan tasavalta

Tšad

Komorit

Kongon, demokraattinen tasavalta

Djibouti

Itä-Timor

Päiväntasaajan Guinea

Eritrea

Etiopia

Gambia

Guinea

Guinea-Bissau

Haiti

Kiribati

Laos

Lesotho

Liberia

Madagaskar

Malawi

Mali

Mauritania

Nepal

Niger

Ruanda

São Tomé & Principe

Senegal

Sierra Leone

Salomonsaaret

Somalia

Etelä-Sudan

Sudan

Tansania

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Jemen

Sambia

 

Tullit

Kaikki paitsi aseet” -järjestelmällä poistetaan tullit ja kiintiöt kaikilta vähiten kehittyneistä maista EU:hun tuotavilta tuotteilta (aseita ja ampumatarvikkeita lukuun ottamatta).

 • hae tuotteesi tariffeja koskevia tietoja
 • epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä kansallisiin tulliviranomaisiin

Alkuperäsäännöt

Ennen vientiä/tuontia varmista, että

Suvaitsevaisuus

Toleranssi ilmaistaan

 • kalastus- ja teollisuustuotteiden lopputuotteiden hintaan
 • maataloustuotteiden lopputuotteiden painona

GSP-järjestelmään sisältyvät toleranssit ovat lievempiä kuin säännölliset toleranssit. Lopputuotteen noudettuna lähettäjältä -hinta on 15 % eikä 10 %.

Erityisiä toleransseja sovelletaan myös tekstiileihin ja vaatteisiin, ja ne kuvataan liitteen 22–03 alkuhuomautuksissa.

Ks. myös yleissääntö ” Tolerance” tai ”De Minimis”.

Kumulaatio

EU:n pankkiviranomaisen (EPV) puitteissa käytävässä kaupassa sovelletaan seuraavantyyppisiä kumulaatioita:

 • kahdenvälinen
 • alueellinen
 • edistynyt
 • kumulaatio Norjan, Sveitsin ja Turkin kanssa
Kahdenvälinen kumulaatio

EU:sta peräisin olevat ainekset voidaan integroida EBA-maassa valmistettuihin tuotteisiin, minkä jälkeen niitä voidaan pitää kyseisen EBA-maan alkuperäaineksina, kunhan EBA-maassa suoritettu käsittely ylittää vähimmäistason.

Alueellinen kumulaatio

Ryhmä I

Ryhmä II

Ryhmä III

Ryhmä IV

Brunei, Brunei-Darussalam

Bolivia

Bangladesh *

Argentiina

Kambodža *

Kolumbia

Bhutan *

Brasilia

Indonesia

Costa Rica

Intia

Paraguay

Laos *

EL Salvador

Nepal *

Uruguay

Malesia

Guatemala

Pakistan

 

Myanmar *

Honduras

Sri Lanka

 

Filippiinit

Nicaragua

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

* Maat, jotka ovat tällä hetkellä EBA-menettelyn edunsaajia

 • samaan ryhmään kuuluvien maiden välillä voidaan käyttää ainesosia (esim. Bangladesh voi käyttää Bhutanista peräisin olevia ainesosia, koska ne kuuluvat molemmat ryhmään III), mutta joitakin tärkeitä sääntöjä on syytä muistaa:
 • samaan ryhmään kuuluvien maiden välistä alueellista kumulaatiota sovelletaan ainoastaan, jos kumulaatioon osallistuvat maat ovat tuotteita Euroopan unioniin vietäessä edunsaajamaita eivätkä pelkästään tukikelpoisia maita.
 • jos jostakin edunsaajamaasta peräisin olevia tavaroita jatkojalostetaan kyseisen ryhmän toisessa jäsenmaassa, tavaraa voidaan pitää viimeksi mainitun maan alkuperätuotteena (kunhan jalostus ylittää minimaaliset toiminnot).
 • tuotantopanoksen alkuperän määrittämiseksi (kun ryhmän yhden jäsenen panos lähetetään toiselle ryhmän jäsenelle) oikea alkuperäsääntö on se, jota sovellettaisiin suoraan viejämaasta EU:hun suuntautuvaan vientiin.
 • kumulaatio on mahdollista myös kumulaatioryhmien I ja III yksittäisten edunsaajamaiden välillä. Tämä tapahtuu vain pyynnöstä ja tietyin edellytyksin.

On huomattava, että jotkin tuotteet eivät kuulu kumulaation piiriin, jos samaan ryhmään kuuluvien GSP-maiden (GSP/GSP +/EBA) asema vaihtelee. Luettelo kyseisistä tuotteista on liitteessä 13 b.

Laajennettu kumulaatio

EBA-maat voivat tietyin edellytyksin pyytää EU:lta lupaa kumuloitua niiden maiden kanssa, joiden kanssa EU:lla on kauppasopimus.

 • Tämä mahdollisuus koskee ainoastaan teollisuustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita.
 • kun sellaisen kolmannen maan panos, jonka kanssa EU:lla on vapaakauppasopimus, lähetetään johonkin GSP-maahan, oikea alkuperäsääntö on se, jota sovellettaisiin suoraan viejämaasta EU:hun suuntautuvaan vientiin.
Kumulaatio Norjasta, Sveitsistä ja Turkista peräisin olevien tavaroiden kanssa

Edunsaajamaat voivat kumuloida alkuperän harmonoidun järjestelmän 25–97 ryhmään kuuluvien Norjasta, Sveitsistä ja Turkista peräisin olevien tavaroiden kanssa.

 • Norjan, Sveitsin tai Turkin alkuperäaineksia, joille tehdään edunsaajamaassa enemmän kuin minimaaliset toimet, pidetään kyseisen edunsaajamaan alkuperäaineksina, ja niitä voidaan viedä EU:hun, Norjaan, Sveitsiin tai Turkkiin
 • edellä mainittua sääntöä ei sovelleta maataloustuotteisiin tai poikkeuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin.
 • jotta tällaista kumulaatiota voitaisiin soveltaa, EU:n, Norjan, Sveitsin ja Turkin on myönnettävä sama etuuskohtelu EBA-maista peräisin oleville tuotteille.

Tavaroiden käsittelemättömyys

GSP-alkuperäsääntöjen suoraa kuljetusta koskeva säännös on korvattu manipuloinnin kieltävällä lausekkeella ( komission asetuksen (EY) N:o 1063/2010 74 artikla).

 • suurin ero suoraa kuljetusta koskevaan säännökseen on se, että EU:n tuojien ei tarvitse todistaa täyttävänsä ehtoja.
 • EU:n jäsenvaltion tullihallinto voi kuitenkin pyytää tällaisia todisteita, jos sillä on syytä uskoa, että edellytykset eivät täyty.

Tullinpalautus

Tullinpalautus on sallittu.

Alusten kunto

Jotta kalastusaluksen voidaan katsoa olevan peräisin edunsaajamaasta – mikä tarkoittaisi, että kyseisen aluksen aluevesien ulkopuolella pyytämät kalat ovat myös peräisin – sovellettavat perusteet koskevat aluksen rekisteröintimaata ja lippuvaltiota mutta myös sen omistajuutta. On huomattava, että yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsäännöissä ei aseteta miehistön tai päällystön kansallisuutta koskevia erityisiä vaatimuksia.

Riittämättömät toiminnot

On olemassa kahdenlaisia niin sanottuja minimaalisia toimia, jotka eivät koskaan riitä antamaan alkuperäasemaa:

 • 76 artiklassa mainitut toimenpiteet
 • ja ne, joita sovelletaan ainoastaan tekstiilituotteisiin ja ainoastaan alueelliseen kumulaatioon ja jotka sisältyvät liitteeseen 16.

Tuotekohtaiset säännöt

Saman asetuksen liitteeseen 13 a sisältyy luettelo jalostuksista, jotka olisi suoritettava aineksille alkuperäaseman saamiseksi. Luettelossa on kaksi saraketta:

 • vähiten kehittyneisiin GSP-edunsaajamaihin sovellettava järjestelmä
 • yksi koskee kaikkia muita GSP-edunsaajamaita.

Tutkinnon suorittaminen

Jotkin kehitysmaat vievät erittäin kilpailukykyisiä tuotteita, jotka eivät tarvitse etuuskohtelua päästäkseen menestyksekkäästi maailmanmarkkinoille. Tässä tapauksessa GSP-järjestelmä poistetaan näiltä tuotealoilta etuuksien asteittaista vähentämistä koskevan mekanismin avulla:

 • kun GSP-edunsaajamaasta tulevan tuonnin keskimääräinen arvo (jaettuna kyseisen jakson kaiken GSP-tuonnin kokonaisarvolla) 3 vuoden aikana ylittää yleisen kynnysarvon, joka on 57 %
 • kasvituotteisiin, eläin- ja kasviöljyihin, -rasvoihin ja -vahoihin sekä mineraalituotteisiin sovelletaan graduaatiota, kun mainittu prosenttiosuus on yli 17,5 %.
 • tekstiilien osalta graduaatiota sovelletaan, kun mainittu prosenttiosuus on yli 47,2 %.

EU tarkistaa porrastettujen tuotteiden luetteloa kolmen vuoden välein täytäntöönpanoasetuksella ja objektiivisin perustein.

Tällä sivulla on luettelo graduoiduista tuotteista.

Poikkeukset

Erityispoikkeus voidaan myöntää tietyin edellytyksin, jotta tiettyihin tietyistä maista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa lievempiä alkuperäsääntöjä. Tällainen poikkeus on myönnetty Kap Verdelle. Ks. Kap Verden poikkeus ja sovellettavat alkuperäsäännöt.

Tutustu myös EU:n tuojille antamaan ilmoitukseen, jossa toimijoille tiedotetaan Bangladeshia koskevista erityisseikoista.

Tiettyjä tuotteita koskevat alkuperäsäännöt

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Käytä kauppa-avustajani
  • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka Euroopan unioniin tuotavien tavaroiden on täytettävä
  • hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä

Jos haluat nähdä tuotetta koskevat vaatimukset, tunnista ensin sen tullikoodeksi. Voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

 • Käytä kauppa-avustajani
  • tietoa terveyttä, turvallisuutta sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja hygieniaa (terveys- ja kasvinsuojelutoimia) koskevista vaatimuksista, jotka Euroopan unioniin tuotavien tavaroiden on täytettävä
  • hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys- ja kasvinsuojelutoimia sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia sääntöjä

Jos haluat nähdä tuotetta koskevat vaatimukset, määritä ensin sen tullikoodeksi. Jos et tiedä tullikoodeksia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitys

Jotta EU:n EBA-menettelyn edunsaajamaista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla jokin seuraavista:

Todistus olisi asetettava viejän saataville heti, kun vienti on tapahtunut (tai varmistettu). Poikkeuksellisesti ja tietyin edellytyksin todistus voidaan antaa viennin jälkeen.

 • A-alkuperätodistus — edunsaajamaan toimivaltaisten viranomaisten antama.

  Todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.

 • Viejän * laatima kauppalaskuilmoitus enintään 6,000 euron lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä sinun on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteenne alkuperäasema.

Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta sen antamisesta.

* Saattaakseen kauppalaskuilmoituksen teidän on kirjoitettava, leimattava tai tulostettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan seuraava ilmoitus (englanniksi tai ranskaksi): ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro... ) vakuuttaa, että ellei toisin ole selvästi ilmoitettu, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää Euroopan yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsääntöjen mukaisesti. ” Kauppalaskuilmoitus on allekirjoitettava käsin.

Muut asiakirjat

Hae muita tulliselvitysasiakirjoja ja -menettelyjä.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

 • Erityistietoa EU:n lainsäädännöstä, joka koskee
  • Immateriaalioikeudet
  • Maantieteelliset merkinnät

  vähiten kehittyneet maat ja kehitysmaat

 • Yleistä tietoa teollis- ja tekijänoikeuksista ja maantieteellisistä merkinnöistä

Palvelujen kauppa

Julkiset hankinnat

 • Erityistietoa EU:n julkisten hankintojen markkinoista
 • Yleistä tietoa julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä, säännöistä ja pääsystä EU:n eri hankintamarkkinoille

Investoinnit

Muu (kilpailu, kauppa ja kestävä kehitys)

EU myöntää EBA-aseman maille, jotka Yhdistyneiden kansakuntien kehityspolitiikkakomitea on luokitellut vähiten kehittyneiksi maiksi (LDC).

 • maiden ei tarvitse hakea EBA-tukea, EU lisää tai poistaa sen vähiten kehittyneiden maiden aseman perusteella
 • EU voi peruuttaa EBA-etuudet tietyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten perusihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskevissa kansainvälisissä yleissopimuksissa vahvistettujen periaatteiden vakavan ja järjestelmällisen rikkomisen.
 • toisin kuin yleinen GSP-järjestelmä, maat eivät menetä ”Kaikki paitsi aseet” -asemaa allekirjoittamalla vapaakauppasopimuksen EU:n kanssa.
 • toisin kuin yleisessä GSP-järjestelmässä, EBA-menettelyssä ei ole tuotteiden osalta ”graduaatiomekanismia”.
 • EPV:llä ei ole voimassaolon päättymispäivää

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: