Wszystko oprócz broni (EBA)

Dowiedz się, jak skorzystać z unijnego systemu „wszystko oprócz broni” (EBA).

W skrócie

System EBA znosi cła i kontyngenty na cały przywóz towarów (z wyjątkiem broni i amunicji) do UE z krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC).

Od stycznia 2019 r. państwami EBA są:

Afganistan

Angola

Bangladesz

Białoruś

Butan

Birma/Myanmar

Birma/Myanmar

Botswana

Kambodża

Republika Środkowoafrykańska

Czad

Komory

Demokratyczna Republika Konga

Dżibuti

Timor Wschodni

Gwinea Równikowa

Erytrea

Etiopia

Kiribati

Gwinei

Gwinea Bissau

Kiribati

Kiribati

Liberia

Lesoto

Mali

Madagaskar

Malawi

Niger

Mauretania

Nepalem

Nigeria

Rwanda

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca i Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

Rwanda

Republika Sierra Leone

Wyspy Salomona

Somalii

Sudan Południowy

Sudan.

Peru

Uganda

Tuwalu

Wietnam

Republika Vanuatu

Jemen

Zimbabwe

 

Taryfy

System EBA znosi cła i kontyngenty na cały przywóz towarów (z wyjątkiem broni i amunicji) do UE z krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC).

 • Wyszukaj wszystkie informacje na temat taryf celnych na swój produkt
 • w razie wątpliwości skontaktuj się z krajowymi organami celnymi

Reguły pochodzenia

Zanim wyeksportujesz/przywieźsz, upewnij się, że

 • skonsultuj się z organami celnymi Państwa kraju
 • Informacje na temat aktualnych informacji na temat konkretnych produktów z poszczególnych krajów znajdują się na stronie poświęconej systemowi GSP i w Mój asystent ds. handlu

Tolerancja

Tolerancja jest wyrażona

 • w cenach produktów końcowych produktów rybołówstwa i produktów przemysłowych
 • waga produktów końcowych dla produktów rolnych

Tolerancje zawarte w GSP są bardziej łagodniejsze niż zwykłe tolerancje. Wynoszą one 15 % ceny ex-works produktu końcowego, a nie 10 %.

Szczególne tolerancje mają również zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieży i są opisane w uwagach wprowadzających do załącznika 22-03.

Zob. również ogólna zasada tolerancji lub de minimis.

Kumulacja

Następujące rodzaje kumulacji działają w handlu w ramach EU EBA

 • dwustronne
 • regionalnym
 • rozszerzone
 • kumulacja z Norwegią, Szwajcarią i Turcją
Dwustronna kumulacja

Materiały pochodzące z UE mogą być zintegrowane z produktami wytwarzanymi w państwie korzystającym z EBA, a następnie uznawane za pochodzące z tego państwa korzystającego z EBA, o ile przetwarzanie przeprowadzone w państwie korzystającym z EBA wykracza poza minimalne poziomy.

Kumulacja regionalna

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Brunei-Darussalam

Boliwia

Bangladesz*

Argentyna

Kambodża*

Kolumbia

Bhutan*

Brazylii

Indonezji

Kostaryka

Indie

Paragwaj

Laos*

Salwador

Nepal*

Urugwaj

Malezja

Gwatemala

Pakistanie

 

Birma*

Izrael

Uganda

 

Filipiny

Nikaragua

 

 

Wietnam

Panamę

 

 

 

Peru.

 

 

 

Wenezuela

 

 

*Kraje będące obecnie beneficjentami EBA

 • dopuszcza się stosowanie komponentów między krajami należącymi do tej samej grupy (np. Bangladesz może stosować składniki z Bhutanu, ponieważ należą one do grupy III), chociaż należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:
 • kumulacja regionalna między krajami należącymi do tej samej grupy ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy kraje uczestniczące w kumulacji są, w momencie wywozu produktu do Unii Europejskiej, krajami korzystającymi, a nie tylko krajami kwalifikującymi się do kumulacji.
 • jeżeli towary pochodzące z jednego kraju korzystającego są dalej przetwarzane w innym państwie członkowskim tej grupy, towar można uznać za pochodzący z tego drugiego kraju (o ile przetwarzanie wykracza poza minimalne operacje).
 • w celu ustalenia pochodzenia danych wejściowych (kiedy informacje od jednego członka grupy są wysyłane do innego członka grupy), właściwą regułą pochodzenia jest reguła, która miałaby zastosowanie do bezpośredniego wywozu z kraju dostawcy do UE.
 • kumulacja jest również możliwa między poszczególnymi krajami korzystającymi z kumulacji Grupy I i Grupy III. Jest to możliwe wyłącznie na wniosek i pod pewnymi warunkami.

Należy zauważyć, że niektóre produkty są wyłączone z kumulacji, jeżeli istnieją różnice w statusie krajów objętych GSP należących do tej samej grupy (GSP/GSP+/EBA). Wykaz przedmiotowych produktów znajduje się w załączniku 13b.

Rozszerzona kumulacja

Państwa korzystające z EBA mogą, pod pewnymi warunkami, zwrócić się do UE o zezwolenie na kumulację się z krajami, z którymi UE zawarła umowę handlową.

 • Możliwość ta dotyczy wyłącznie produktów przemysłowych i przetworzonych produktówrolnych.
 • jeżeli wkład państwa trzeciego, z którym UE zawarła umowę o wolnym handlu, wysyłany jest do kraju objętego GSP, właściwą regułą pochodzenia jest reguła, która miałaby zastosowanie do bezpośredniego wywozu z kraju dostawcy do UE.
Kumulacja z towarami pochodzącymi z Norwegii, Szwajcarii i Turcji

Kraje korzystające mogą kumulować pochodzenie z towarami objętymi działami 25-97 Systemu Zharmonizowanego pochodzącymi z Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

 • materiały pochodzące z Norwegii, Szwajcarii lub Turcji, które zostały poddane więcej niż minimalnemu działaniu w kraju korzystającym, uznaje się za pochodzące z tego kraju korzystającego i mogą być wywożone do UE, Norwegii, Szwajcarii lub Turcji.
 • powyższa zasada nie ma zastosowania do produktów rolnych lub produktów objętych odstępstwem.
 • aby kumulacja tego rodzaju miała zastosowanie, UE, Norwegia, Szwajcaria i Turcja muszą przyznać takie samo preferencyjne traktowanie produktom pochodzącym z krajów objętych EBA.

Zakaz manipulacji

Przepis dotyczący transportu bezpośredniego w regułach pochodzenia GSP został zastąpiony klauzulą o niemanipulacji (art. 74 rozporządzenia Komisji nr 1063/2010).

 • główna różnica w porównaniu z przepisem dotyczącym transportu bezpośredniego polega na tym, że importerzy w UE nie będą zobowiązani do przedstawienia dowodu spełnienia warunków.
 • administracja celna państwa członkowskiego UE może jednak zażądać takiego dowodu, jeżeli ma powody sądzić, że warunki nie zostały spełnione.

Zwrot ceł

Zezwala się na zwrot cła.

Stan statków

Aby statek rybacki mógł zostać uznany za pochodzący z kraju korzystającego - co oznaczałoby, że ryby złowione przez ten statek poza wodami terytorialnymi są również pochodzące - stosowane kryteria odnoszą się do kraju rejestracji i bandery statku, ale również do jego własności. Należy zauważyć, że w ramach reguł pochodzenia GSP nie ma szczególnego wymogu dotyczącego przynależności państwowej załogi lub oficerów.

Minimalne operacje

Istnieją dwa zestawy tzw. „minimalnych” operacji, które nigdy nie wystarczają do nadania pochodzenia:

 • wymienione w art. 76
 • oraz te, które mają zastosowanie wyłącznie do wyrobów włókienniczych i wyłącznie do celów kumulacji regionalnej, zawarte w załączniku 16

Reguły pochodzenia dla poszczególnych produktów

Wykaz procesów przetwarzania, które należy przeprowadzić na materiałach, aby uzyskać status pochodzenia, znajduje się w załączniku 13a do tego rozporządzenia. Wykaz zawiera dwie kolumny:

 • jedno dotyczy krajów najsłabiej rozwiniętych korzystających z GSP
 • jeden mający zastosowanie do wszystkich pozostałych krajów korzystających z GSP

Klasyfikacja

Niektóre kraje rozwijające się eksportują produkty o wysokiej konkurencyjności, które nie potrzebują preferencji, aby z powodzeniem uzyskać dostęp do rynków światowych. W takim przypadku GSP zostaje wycofany z tych sektorów produktów poprzez mechanizm znoszenia preferencji:

 • gdy średnia wartość przywozu z kraju korzystającego z systemu GSP (w podziale na całkowitą wartość całego przywozu w ramach GSP dla tej sekcji) w okresie trzech lat przekracza ogólny próg 57 %
 • w przypadku produktów roślinnych, olejów zwierzęcych lub roślinnych, tłuszczów i wosków oraz produktów mineralnych klasyfikacja ma zastosowanie, gdy udział procentowy, o którym mowa powyżej, przekracza 17,5 %
 • w przypadku wyrobów włókienniczych gradacja ma zastosowanie, gdy procentowy udział, o którym mowa, przekracza 47,2 %

Co trzy lata UE dokonuje przeglądu wykazu produktów stopniowanych w drodze rozporządzenia wykonawczego i na podstawie obiektywnych kryteriów.

W tym miejscu można znaleźć aktualną listę produktów stopniowanych.

Odstępstwa

Szczególne odstępstwo może zostać przyznane, pod pewnymi warunkami, w celu umożliwienia bardziej złagodzonych reguł pochodzenia mających zastosowanie do określonych produktów pochodzących z określonych krajów. Takie odstępstwo przyznano Republice Zielonego Przylądka. Zob. Odstępstwo Republiki Zielonego Przylądka i mające zastosowanie reguły pochodzenia.

Prosimy również zapoznać się z zawiadomieniem dla importerów wydanym przez UE, informującym podmioty gospodarcze o konkretnych elementach dotyczących Bangladeszu.

Reguły pochodzenia dla określonych produktów

Wymogi dotyczące produktu

Przepisy i wymagania techniczne

 • Skorzystaj z mojego asystenta ds. handlu, aby
  • dowiedz się, jakie wymogi techniczne, zasady i procedury muszą spełniać towary przywożone do Unii Europejskiej
  • Szukaj szczegółowych zasad i przepisów mających zastosowanie do produktu i jego kraju pochodzenia

Aby zobaczyć wymogi dotyczące danego produktu, należy najpierw określić jego kod celny. Możesz go wyszukiwać za pomocą nazwy produktu wbudowanej wyszukiwarce.

Wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa sanitarnego i fitosanitarnego

 • Skorzystaj z mojego asystenta ds. handlu, aby
  • dowiedz się, jakie normy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa oraz zdrowia i higieny zwierząt i roślin (sanitarne i fitosanitarne - SPS) muszą spełniać towary przywożone do Unii Europejskiej
  • Szukaj przepisów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środków sanitarnych i fitosanitarnych mających zastosowanie do danego produktu i jego kraju pochodzenia

Aby zobaczyć wymogi dotyczące produktu, najpierw należy podać jego kod celny. Jeżeli nie znasz kodu celnego, możesz go wyszukać pod nazwą produktu wbudowanej wyszukiwarce.

Dokumenty i procedury odprawy celnej

Dowód pochodzenia

Aby kwalifikować się do preferencyjnych stawek celnych, produktom pochodzącym z krajów korzystających z EBA UE musi towarzyszyć dowód pochodzenia.

Dowodem pochodzenia może być jeden z następujących dokumentów:

Świadectwo powinno zostać udostępnione eksporterowi niezwłocznie po dokonaniu (lub zapewnieniu) wywozu. Wyjątkowo, pod pewnymi warunkami, świadectwo może zostać wystawione po dokonaniu wywozu.

 • Świadectwo pochodzenia na formularzu A — wystawione przez właściwe organy kraju korzystającego.

  Eksporter ubiegający się o świadectwo powinien być przygotowany do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów.

 • Deklaracja na fakturze sporządzona przez eksportera * - dla przesyłek o wartości 6000 EUR lub mniejszej. Wypełniając deklarację na fakturze, należy przygotować dokumenty potwierdzające status pochodzenia produktów.

Dowód pochodzenia pozostaje ważny przez 10 miesięcy po jego wydaniu.

* Aby złożyć deklarację na fakturze, należy wpisać, opatrzyć pieczęcią lub nadrukiem następującą deklarację (w języku angielskim lub francuskim) na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym: „Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (upoważnienie celne nr... ) oświadcza, że o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, produkty te mają [...] preferencyjne pochodzenie zgodnie z regułami pochodzenia ogólnego systemu preferencji taryfowych Wspólnoty Europejskiej”. Deklarację na fakturzenależy podpisać odręcznie.

Inne dokumenty

Znajdź inne dokumenty i procedury odprawy celnej.

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

 • Szczegółowe informacje na temat przepisów UE dotyczących
  • Prawa własności intelektualnej
  • Oznaczenia geograficzne

  w odniesieniu do krajów najsłabiej rozwiniętych i rozwijających się

 • Ogólne informacje na temat praw własności intelektualnej i oznaczeń geograficznych

Handel usługami

Zamówienia publiczne

Inwestycje

Inne (konkurencja, handel i zrównoważony rozwój)

UE przyznaje status EBA krajom wymienionym jako kraje najsłabiej rozwinięte (LDC) przez Komitet ds. Polityki Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 • państwa nie muszą ubiegać się o korzystanie z EBA, UE dodaje je lub usuwa ze względu na swój status kraju najsłabiej rozwiniętego.
 • UE może wycofać preferencje EBA w pewnych wyjątkowych okolicznościach, takich jak poważne i systematyczne naruszanie zasad określonych w międzynarodowych konwencjach dotyczących podstawowych praw człowieka i praw pracowniczych.
 • w przeciwieństwie do standardowego GSP państwa nie tracą statusu EBA, podpisując umowę o wolnym handlu z UE.
 • w przeciwieństwie do standardowego GSP EUNB nie ma „mechanizmu klasyfikacji” w odniesieniu do produktów.
 • EUNB nie ma daty wygaśnięcia

Przydatne linki i dokumenty

Udostępnij tę stronę: