Klasyfikowanie tworzyw sztucznych

Przewodnik pomoże Państwu zrozumieć klasyfikację przedmiotów z tworzyw sztucznych w celu ustalenia mających zastosowanie ceł i środków pozataryfowych mających zastosowanie do Państwa produktów.

Ponadto niniejszy przewodnik zawiera zarys podstawowej chemii związanej z polimerami, prosty opis procesów produkcyjnych oraz praktyczne wskazówki dotyczące klasyfikacji konkretnych wyrobów gotowych lub przetworzonych.

 

W przypadku przywozu polimerów w formach podstawowych niezbędna jest znajomość składu chemicznego i dominującego monomeru w polimerze.

W przypadku produktów przetworzonych i gotowych warto zapoznać się ze szczegółami składu stosowanego polimeru i procesu produkcji. Należy pamiętać, że jeżeli cechą charakterystyczną towaru jest jego wytwarzanie z tworzywa sztucznego, takiego jak plastikowa butelka czy przewód z tworzywa sztucznego, to zostanie ona sklasyfikowana w rozdziale 39 taryfy. Jeżeli jednak pozycja jest wymieniona w innym miejscu taryfy, np. zabawki z tworzywa sztucznego, należy ją sklasyfikować pod odpowiednią pozycją.

Polimery w formach podstawowych

Definicja „form pierwotnych” to:

 • ciecze i pasty, w tym dyspersje (tj. emulsje i zawiesiny) oraz roztwory
 • bloki lub nieregularne kształty, bryłki, proszki (włącznie z tłoczyniami), granulki, płatki i podobne postacie masowe

Polimery to duże cząsteczki wytwarzane z monomerów, a ich części składowe nazywane są jednostkami monomerów. Monomer jest cząsteczką lub związkiem, zazwyczaj zawierającym węgiel, który jest zdolny do konwersji na polimery, żywice syntetyczne lub elastomery, w drodze połączenia z siebie lub z innymi podobnymi cząsteczkami lub związkami.

Istnieje wiele różnych polimerów, które mają różne właściwości i właściwości i są wykorzystywane do różnych celów. Na przykład polichlorek winylu (PVC) jest powszechnie stosowany w przemyśle budowlanym do stosowania w ramach podwójnych szyb. Polipropylen i politereftalan etylenu (PET) są powszechnie stosowane w produkcji butelek.

Aby prawidłowo sklasyfikować swoje polimery w formach podstawowych, należy wskazać dominujący monomer.

 • polimery etylenu (3901)
 • polimerów propylenu (pozycja 3902)
 • polimerów styrenu (pozycja 3903)
 • polimerów chlorku winylu lub innych fluorowcowanych alkenów (pozycja 3904)
 • polimery octanu winylu lub innych estrów winylowych i pozostałych polimerów winylowych (pozycja 3905)
 • polimerów akrylowych (pozycja 3906)
 • poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe, poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry (pozycja 3907)
 • poliamidów (pozycja 3908)
 • żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany (pozycja 3909)
 • silikonów (pozycja 3910)
 • żywice naftowe, żywice kumaronowo-indenowe, politerpeny, polisiarczki, polisulfony (pozycja 3911)

Kopolimery powstają w wyniku jednoczesnej polimeryzacji dwóch lub więcej różnych monomerów. Zawierają one więcej niż jeden rodzaj lub więcej jednostek monomeru. Na przykład kopolimer poli (chlorku winylu do etylenu) powstaje poprzez polimeryzację etylenu i chlorku winylu.

W klasyfikacji taryfowej termin „kopolimer” obejmuje wszystkie polimery, w których żaden pojedynczy monomer nie stanowi 95 % masy lub więcej całkowitej zawartości polimeru.

Są one jednak produkowane, kopolimery – w tym kopolikondensaty, produkty kopoliaddycyjne, kopolimery blokowe i kopolimery do przeszczepu szczepu – są klasyfikowane w ramach kodu pozycji obejmującego przeważający komonomer. Jeżeli żaden komonomer nie przeważa, należy klasyfikować towary do kodu pozycji, który jest ostatni w kolejności numerycznej, właściwy dla każdego komonomeru.

Chemicznie modyfikowane polimery, w których jedynie dodatki do głównego łańcucha polimeru zostały zmienione w wyniku reakcji chemicznej, są klasyfikowane do kodu pozycji w przypadku polimeru niezmodyfikowanego.

Produkty przetworzone lub gotowe

Klasyfikując przetworzone lub gotowe z tworzywa sztucznego produkty z tworzyw sztucznych, warto wiedzieć, na ile to możliwe, w tym

 • funkcja lub rola towaru
 • polimer wytworzony z
 • sposób wytworzenia

Funkcja lub rola towaru jest niezbędna do ich prawidłowej klasyfikacji. Skład i sposób wytwarzania towarów mogą być również wymagane do prawidłowego sklasyfikowania towarów, chociaż nie zawsze tak jest. Jest to jednak bardzo dobry pomysł, by wszystkie te informacje były dostępne, ponieważ przyspieszy proces klasyfikacji.

Techniki produkcji

Polimery w formach podstawowych przetwarza się z zastosowaniem trzech różnych procesów w celu wytworzenia wyrobów gotowych

 • Formowanie wtryskowe wykorzystuje się do tworzenia tworzyw sztucznych w kształtki drążone – na przykład butelki i pojemniki, zabawki lub zbiorniki na benzynę
 • Formowanie ściskające jest wykorzystywane do tworzenia określonych kształtów z zastosowaniem np. gałązek i uchwytów do garnka, żelazek lub kuchenek lub osprzętu elektrycznego, takich jak wtyczki, gniazda wtykowe i oprawy oświetleniowe
 • Ekstruzja tworzy kształty, zmuszając materiał do formowania metalu, na przykład błonnik, arkusz, pręty, kształtowniki, rury lub przewody rurowe.

Określone rodzaje wyrobów gotowych lub przetworzonych

Jeżeli odpady, ścinki i braki (kod pozycji 3915) zostały przekształcone w formę pierwotną, należy je klasyfikować jako takie, stosując odpowiedni kod w latach 3901 – 3914.

Przy klasyfikacji rur, przewodów i węży (kod pozycji 3917) należy pamiętać, że definicja ta obejmuje wszystkie wyroby drążone, które są w stanie półproduktu lub gotowe, używane do przemieszczania gazów lub cieczy, takie jak przewody ogrodowe żebrowane, rurki perforowane lub przewody płaskie ze szlifem. Jeżeli jednak towary mają przekrój poprzeczny, który nie jest okrągły, owalny, prostokątny lub jakikolwiek inny regularny wielobok, należy je sklasyfikować jako kształtowniki profilowane.

Aby sklasyfikować pokrycia ścienne lub sufitowe wykonane z tworzywa sztucznego (kod pozycji 3918), muszą one być większe niż 54 centymetry i obejmują tworzywa sztuczne trwale zamontowane na podłożach innych niż papier. Warstwę z tworzywa sztucznego należy również dekorować przez wytłaczanie, wybarwienie, nadruk na wzór lub cmentarza. Ma to na celu odróżnienie ich od niektórych tapet.

Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa objęte są bardzo szczególnymi produktami (kod pozycji 3925).

Ten kod pozycji obejmuje w szczególności:

 • zbiorniki, cysterny (włącznie ze zbiornikami septycznymi), kadzie i podobne pojemniki, o pojemności przekraczającej 300 litrów
 • elementy konstrukcyjne stosowane na podłogach, ścianach lub przegrodach oraz stropy lub dachy
 • rynny i osprzęt rynowy
 • drzwi, okna i ich ramy oraz progi drzwiowe
 • Balkonów, balustrad, ogrodzeń, bram i podobnych barier
 • okiennice, zasłony (włącznie z żaluzjami weneckimi) i podobne artykuły oraz ich części i akcesoria
 • długie półki do montażu i stałych instalacji, na przykład w sklepach, warsztatach i magazynach
 • ozdobne cechy architektoniczne, na przykład fluting, cupolle i dovectes
 • wyposażenie i okucia przeznaczone do zainstalowania na stałe w lub na drzwiach, oknach, schodach, ścianach lub innych częściach budynków – na przykład gałki, klamki, haków, wsporników, wieszaków do ręczników, płytek przełączników i pozostałych płyt ochronnych

W niektórych przypadkach wyroby włókiennicze mogą być dodawane do produktów z tworzyw sztucznych w celu ich wzmocnienia. Jeżeli plastik jest komórkowy i został przykryty na jednej twarzy tylko z materiałem włókienniczym, należy go sklasyfikować pod odpowiednim kodem pozycji w rozdziale 39. Jeżeli tworzywa sztuczne są pokryte przez obie strony, towary należy klasyfikować jako wyroby włókiennicze, stosując odpowiedni kod pozycji w rozdziale 59.

Wspólne skróty dla tworzyw sztucznych i polimerów

Skrót

Pozycja

ABS

Akrylonitryl-butadien-styren

BDS

Kopolimer blokowy butadieno-styrenowy

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA

Octan celulozy

CB

Maślan celulozy

CE

Celuloza/celofan

EVA

Octan etylenu-octanu winylu

GPPS

Polistyren ogólnego zastosowania

GRUPA

Poliester wzmocniony szkłem

HDPE

Polietylen o dużej gęstości

DZIURA

Polistyren wysokoudarowy (z polistyrenu hartowanego)

LDV

Polietylen niskiej gęstości

LLDPE

Polietylen liniowy o niskiej gęstości

MF

Formaldehyd melaminowy

OPP

Zorientowana polipropylen

PA

Poliamid (nylon)

ŚRODKI NA PŁATNOŚCI 6

Nylon 6

ŚRODKI NA PŁATNOŚCI 6 6

Nylon 6 6

ŚRODKI NA PŁATNOŚCI 4 6

Nylon 4 6

ŚRODKI NA PŁATNOŚCI 6 10

Nylon 6 10

ŚRODKI NA PŁATNOŚCI 11

Nylon 11

ŚRODKI NA PŁATNOŚCI 12

Nylon 12

PBTP

Politetraftalan butylenu

PC

Poliwęglan

PE

Polietylen

PET

Politereftalany etylenu

Udostępnij tę stronę: