Kraje i terytoria zamorskie (OCT)

Czy Państwa przedsiębiorstwo importuje produkty z krajów i terytoriów zamorskich Unii Europejskiej? Ta część zawiera informacje na temat reguł pochodzenia dla KTZ.

W skrócie

Kraje i terytoria zamorskie (KTZ) są pod względem konstytucyjnym zależne od trzech państw członkowskich UE: Danią, Francją i Niderlandami.

 • Obywatele KTZ są obywatelami europejskimi, ale KTZ nie należą do terytorium UE
 • KTZ nie podlegają bezpośrednio prawu UE, ale korzystają ze statusu „stowarzyszenia” na mocy traktatu lizbońskiego.
 • status stowarzyszenia pomaga im w rozwoju gospodarczym i społecznym

Wykaz krajów i terytoriów zamorskich

 • Aruba (Niderlandy)
 • Curação (Niderlandy)
 • Polinezja Francuska (Francja)
 • Grenlandia (Dania)
 • Nowa Kaledonia (Francja)
 • Saint-Barthélemy (Francja)
 • Sint Maarten (Niderlandy)
 • Saint Pierre i Miquelon (Francja)
 • Wallis i Futuna (Francja)
 • Bonaire, Sint Eustatius i Saba (Niderlandy)  
 • Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne (Francja)  

Reguły pochodzenia

Proponowane reguły pochodzenia dla KTZ wykraczają poza zasady ogólnego systemu preferencji taryfowych o:

 • zezwolenie KTZ na odstępstwo od reguł pochodzenia.

Tolerancja

Tolerancję ustala się na poziomie

 • 15 % masy produktu w przypadku produktów objętych działem 2 HS i działami 4-24, innych niż przetworzone produkty rybołówstwa objęte działem 16 oraz
 • 15 % ceny ex-works produktu w przypadku pozostałych produktów, z wyjątkiem produktów objętych działami 50-63. (Art. 6 załącznika VI do decyzji)

Kumulacja

Pochodzenie można kumulować w następujący sposób:

Reguły pochodzenia dotyczące konkretnych produktów

Wykaz produktów oraz procesów obróbki lub przetwarzania, które nadają status pochodzenia, znajduje się w dodatku II do decyzji Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r.

Odstępstwa

Z inicjatywy Komisji Europejskiej lub w odpowiedzi na wniosek państwa członkowskiego UE lub KTZ można przyznać KTZ tymczasowe odstępstwo od przepisów załącznika VI.

Dowód pochodzenia

Aby kwalifikować się do preferencyjnych stawek celnych na granicy UE, produktom pochodzącym z KTZ muszą towarzyszyć:

 • Świadectwo przewozowe EUR.1 — wystawione przez organy celne kraju wywozu - eksporter (lub upoważniony przedstawiciel) występujący o świadectwo musi być przygotowany do przedłożenia na żądanie dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów oraz do spełnienia pozostałych wymogów określonych w załączniku do reguł pochodzenia.
 • deklaracja pochodzenia - wydana przez dowolnego eksportera, w odniesieniu do przesyłek o wartości 10000 EUR lub niższej, lub przez upoważnionych eksporterów, w odniesieniu do przesyłek o dowolnej wartości

Wypełniając deklarację pochodzenia, należy przygotować dokumenty potwierdzające status pochodzenia produktów oraz spełnić pozostałe wymogi załącznika dotyczącego reguł pochodzenia.

Aby sporządzić deklarację pochodzenia, na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym należy wpisać na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym następujące oświadczenie (w odpowiednim języku):

„Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (upoważnienie celne nr... ) Oświadcza, że o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, produkty te mają [...] preferencyjne pochodzenie.”

Różne wersje językowe wraz z notami wyjaśniającymi można znaleźć we wzorze deklaracji pochodzenia (s. 103 i 104 decyzji Rady 2013/755/UE). Jeżeli składasz oświadczenie osobiście, należy to zrobić tuszem, używając drukowanych znaków.

 • deklarację na fakturze należy podpisać odręcznie. Jeżeli są Państwo upoważnionymi eksporterami, są Państwo zwolnieni z tego wymogu, pod warunkiem że przedstawią Państwo organom celnym pisemne zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za każdą deklarację pochodzenia identyfikującą Cię.
 • aby zostać upoważnionym eksporterem, musisz być w stanie przekonać organy celne, że są w stanie udowodnić status pochodzenia swoich produktów, a także wszelkie inne wymogi, jakie mogą nałożyć. Organy celne mogą cofnąć swój status upoważnionego eksportera, jeżeli w jakikolwiek sposób go nadużywają. Aby dowiedzieć się więcej o procedurach, skontaktuj się z organami celnymi w Państwa kraju.

Dowód pochodzenia zachowuje ważność przez okres 10 miesięcy.

W przypadku stosowania przepisów dotyczących kumulacji

 • dowód statusu pochodzenia komponentów pochodzących z innych KTZ lub z UE powinien być wykazany świadectwem przewozowym EUR.1, deklaracją pochodzenia lub deklaracją dostawcy (pełna kumulacja)
 • w przypadku kumulacji z krajem objętym umową o partnerstwie gospodarczym lub krajem, z którym UE podpisała umowę o wolnym handlu, dowód statusu pochodzenia należy przedstawić zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy.
 • W przypadku kumulacji z beneficjentem ogólnego systemu preferencji taryfowych dowód statusu pochodzenia powinien być podany zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2454/93.
Udostępnij tę stronę: