Kraje i terytoria zamorskie (KTZ)

Czy Państwa przedsiębiorstwo importuje produkty z krajów i terytoriów zamorskich Unii Europejskiej (KTZ)? Ta sekcja pomaga zrozumieć reguły pochodzenia dla KTZ.

W skrócie

Kraje i terytoria zamorskie (KTZ) zależą konstytucyjnie od trzech państw członkowskich UE: Danią, Francją i Niderlandami.

 • Obywatele KTZ są obywatelami europejskimi, ale KTZ nie należą do terytorium UE
 • KTZ nie podlegają bezpośrednio prawu UE, ale korzystają ze statusu „stowarzyszonego” na mocy traktatu lizbońskiego.
 • status „stowarzyszenia” pomaga im w rozwoju gospodarczym i społecznym

Wykaz krajów i terytoriów zamorskich

 • Aruba (Niderlandy)
 • Curação (Niderlandy)
 • Polinezja Francuska (Francja)
 • Grenlandia (Dania)
 • Nowa Kaledonia (Francja)
 • Saint Barthélemy (Francja)
 • Sint Maarten (Niderlandy)
 • Saint Pierre i Miquelon (Francja)
 • Wallis i Futuna (Francja)
 • Bonaire, Sint Eustatius i Saba (Niderlandy)  
 • Francuskie Landy Południowe i Antarktyczne (Francja)  

Reguły pochodzenia

Reguły pochodzenia proponowane dla KTZ wykraczają poza zasady ogólnego systemu preferencji taryfowych poprzez:

 • umożliwienie KTZ odstępstwa od reguł pochodzenia.

Tolerancja

Tolerancję ustala się na poziomie

 • 15 % masy produktu w przypadku produktów objętych działem 2 HS i działami od 4 do 24, innych niż przetworzone produkty rybołówstwa objęte działem 16 oraz
 • 15 % ceny ex-works produktu w przypadku innych produktów, z wyjątkiem produktów objętych działami 50–63. (Art. 6 załącznika II do decyzji)

Kumulacja

Pochodzenie można kumulować w następujący sposób:

Reguły pochodzenia odnoszące się do poszczególnych produktów

Wykaz produktów oraz procesów obróbki lub przetwarzania, które nadają status pochodzenia, znajduje się w dodatku I do decyzji Rady (UE) 2021/1764 z dnia 5 października 2021 r.

Odstępstwa

Z inicjatywy Komisji Europejskiej lub w odpowiedzi na wniosek państwa członkowskiego UE lub KTZ, KTZ może otrzymać tymczasowe odstępstwo od przepisów załącznika II.

Dowód pochodzenia

Aby produkty pochodzące z KTZ mogły korzystać z preferencyjnych stawek celnych na granicy UE, muszą im towarzyszyć:

 • świadectwo przewozowe EUR.1 – wystawione przez organy celne kraju wywozu – eksporter (lub upoważniony przedstawiciel) ubiegający się o świadectwo musi być przygotowany do przedłożenia na żądanie dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów oraz spełniać pozostałe wymogi załącznika dotyczącego reguł pochodzenia.
 • deklarację pochodzenia – wystawioną przez dowolnego eksportera w odniesieniu do przesyłek o wartości nieprzekraczającej 10,000 EUR lub przez upoważnionych eksporterów w odniesieniu do przesyłek o dowolnej wartości

Wypełniając deklarację pochodzenia, należy przygotować się do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia swoich produktów oraz spełnić pozostałe wymogi załącznika dotyczącego reguł pochodzenia.

Aby sporządzić deklarację pochodzenia, na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym należy wpisać, opieczętować lub wydrukować następującą deklarację (w odpowiednim języku):

„Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (upoważnienie celne nr... oświadcza, że o ile nie wskazano inaczej, produkty te mają [...] preferencyjne pochodzenie.”

Różne wersje językowe wraz z wyjaśnieniami można znaleźć we wzorze deklaracji pochodzenia (s. 103 i 104 decyzji Rady 2013/755/UE). Jeżeli składasz oświadczenie ręcznie, musisz to zrobić atramentem i drukowanymi literami.

 • deklarację na fakturze należy podpisać odręcznie. Jeżeli jesteś upoważnionym eksporterem, jesteś zwolniony z tego wymogu pod warunkiem złożenia przez organy celne pisemnego zobowiązania do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za każdą identyfikującą Cię deklarację pochodzenia.
 • aby zostać upoważnionym eksporterem, musisz być w stanie przekonać organy celne, że są w stanie udowodnić status pochodzenia swoich produktów, a także wszelkie inne wymogi, jakie mogą one nałożyć. Organy celne mogą cofnąć status upoważnionego eksportera, jeżeli w jakikolwiek sposób nadużysz tego statusu. Aby dowiedzieć się więcej na temat procedur, skontaktuj się z organami celnymi.

Dowód pochodzenia zachowuje ważność przez 10 miesięcy.

W przypadku stosowania przepisów dotyczących kumulacji

 • dowód statusu pochodzenia komponentów pochodzących z innych KTZ lub z UE powinien być potwierdzony świadectwem przewozowym EUR.1, deklaracją pochodzenia lub deklaracją dostawcy (pełna kumulacja).
 • w przypadku kumulacji z państwem będącym stroną umowy o partnerstwie gospodarczym lub państwem, z którym UE podpisała umowę o wolnym handlu, dowód statusu pochodzenia należy przedstawić zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy.
 • w przypadkach kumulacji z beneficjentem ogólnego systemu preferencji taryfowych dowód statusu pochodzenia należy przedstawić zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2454/93.
Udostępnij tę stronę: