Inwestycje

UE jest głównym źródłem i głównym celem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na świecie. Przychodzące i wychodzące BIZ odgrywają zasadniczą rolę w generowaniu trwałego wzrostu gospodarczego, możliwości biznesowych, zatrudnienia, rozwoju technologicznego i innowacji. Przyciągnięcie zwiększonych przepływów BIZ ma również kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Ponadto stymulowanie zrównoważonych inwestycji w Afryce jest jednym z działań zaproponowanych w komunikacie UE „W kierunku kompleksowej strategii z Afryką”.

UE ma jeden z najbardziej otwartych i przejrzystych systemów bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie. Wartość BIZ posiadanych przez inwestorów z państw trzecich w UE wynosi około 6 295 mld EUR. Przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne inwestują w innym kraju, aby zlokalizować produkcję w opłacalnych lub wysoko wykwalifikowanych lokalizacjach, pozyskiwać komponenty lub surowce lub zbliżać się do swoich klientów. W przypadku UE oznacza to dostęp do wysoce zintegrowanego jednolitego rynku liczącego 500 mln konsumentów.

UE utrzymuje wysokie standardy ochrony inwestycji na swoim terytorium i w zamian dąży do stworzenia podobnego atrakcyjnego otoczenia inwestycyjnego dla unijnych inwestycji i inwestorów za granicą.

Inwestowanie w UE

Jeśli chcą Państwo inwestować w UE, znajdą Państwo tutaj linki do stron internetowych agencji promocji inwestycji w państwach członkowskich UE, które zawierają informacje na temat możliwości inwestycyjnych, kroków, jakie należy podjąć, oraz obowiązujących przepisów.

Inwestowanie za granicą

Na koniec 2017 r. wartość BIZ posiadanych w pozostałych częściach świata przez inwestorów będących rezydentami UE wyniosła 7,412 mld EUR. Polityka inwestycyjna UE jest realizowana w drodze negocjacji (np. Australii, Chin, Indonezji i Japonii) oraz wdrażania umów dwustronnych lub współpracy na forach międzynarodowych (np. OECD, UNCTAD, Traktat karty energetycznej i WTO). W swojej polityce inwestycyjnej UE dąży do:

  • zapewnienie równych warunków działania, tak aby inwestorzy z UE mieli dostęp do rynków zagranicznych, nie byli dyskryminowani ani maltretowani
  • ułatwienie inwestycji, tak aby unijni inwestorzy zagraniczni mogli korzystać z bardziej przewidywalnego i przejrzystego otoczenia biznesowego
  • promowanie inwestycji wspierających zrównoważony rozwój, poszanowanie praw człowieka oraz wysokie standardy pracy i ochrony środowiska
Udostępnij tę stronę: