Investície

EÚ je hlavným zdrojom a hlavným cieľom priamych zahraničných investícií (PZI) na svete. Priame zahraničné investície do zahraničia a navonok zohrávajú zásadnú úlohu pri vytváraní udržateľného hospodárskeho rastu, podnikateľských príležitostí, zamestnanosti, technologického rozvoja a inovácií. Pritiahnutie zvýšených tokov priamych zahraničných investícií má kľúčový význam aj pre splnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, a to najmä v rozvojových krajinách. Okrem toho je podpora udržateľných investícií do Afriky jedným z opatrení navrhnutých v oznámení EÚ s názvom Smerom ku komplexnej stratégii s Afrikou.

EÚ má jeden z najotvorenejších a najtransparentnejších režimov PZI na svete. Objem priamych zahraničných investícií, ktoré držia investori z tretích krajín v EÚ, predstavuje približne 6,295 miliardy EUR. Podniky alebo jednotlivci investujú v inej krajine s cieľom lokalizovať svoju výrobu v nákladovo efektívnych alebo vysoko kvalifikovaných lokalitách, získavať komponenty alebo suroviny alebo priblížiť sa k svojim zákazníkom. V prípade EÚ to znamená prístup k vysoko integrovanému jednotnému trhu, ktorý tvorí 500 miliónov spotrebiteľov.

EÚ si zachováva vysoké normy na ochranu investícií na svojom území a ako protihodnotu sa usiluje o podobné atraktívne investičné prostredie pre investície EÚ a investorov v zahraničí.

Investície v EÚ

Ak chcete investovať v EÚ, nájdete tu príslušné odkazy na webové sídla agentúr členských štátov EÚ na podporu investícií, ktoré poskytujú informácie o investičných príležitostiach, krokoch, ktoré sa majú prijať, a platných pravidlách.

Investovanie v zahraničí

Stav priamych zahraničných investícií, ktoré vo zvyšku sveta držia investori so sídlom v EÚ, dosiahol na konci roka 2017 výšku 7,412 mld. EUR. Investičná politika EÚ sa uskutočňuje prostredníctvom rokovaní (napr. Austrálie, Číny, Indonézie a Japonska) a vykonávania dvojstranných dohôd alebo prostredníctvom spolupráce na medzinárodných fórach (napr. OECD, UNCTAD, Zmluva o energetickej charte a WTO). EÚ sa vo svojej investičnej politike zameriava na:

  • zabezpečenie rovnakých podmienok, aby investori z EÚ mali prístup na zahraničné trhy, aby neboli diskriminovaní a aby sa s nimi nezaobchádzalo zle
  • uľahčenie investovania, aby investori EÚ v zahraničí mohli ťažiť z predvídateľnejšieho a transparentnejšieho podnikateľského prostredia
  • podpora investícií, ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj, dodržiavanie ľudských práv a prísne pracovné a environmentálne normy
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy