Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Digitálny obchod v obchodných dohodách EÚ

Chcete obchodovať a podnikať digitálne?Prečítajte si tu o ustanoveniach o digitálnom obchode v obchodných dohodách EÚ a získavajú informácie pre spoločnosti, ktoré majú záujem o digitálne obchodovanie.

Vedeli ste, že digitálny obchod je v rámci obchodných dohôd EÚ čoraz významnejšou témou a že nedávne dohody EÚ o voľnom obchode riešia rozširujúci sa rozsah otázok digitálneho obchodu?

 • prvou obchodnou dohodou EÚ o začlenení kapitoly o elektronickom obchode bola Dohoda o hospodárskom partnerstve EÚ – CARIFORUM (EPA), ktorá bola podpísaná v roku 2008.
 • odvtedy sa otázka EÚ zaoberá konzistentne ako dôležitým prvkom jej obchodnej politiky a jej rokovaní s tretími stranami.
 • v posledných rokoch EÚ vypracovala ambicióznu kapitolu o digitálnom obchode, ktorú navrhuje vo všetkých rokovaniach o dohodách o voľnom obchode.
 • cieľom týchto pravidiel je zabezpečiť predvídateľnosť a právnu istotu pre podniky, ako aj bezpečné online prostredie pre spotrebiteľov – majú tiež za cieľ odstrániť neodôvodnenú prekážku pre digitálny obchod.

 

Hlavné prvky prístupu EÚ k digitálnemu obchodu zahŕňajú:

 • žiadne clo na elektronické prenosy
 • toky údajov a zákaz požiadaviek na lokalizáciu údajov
 • ochrana spotrebiteľa a ochrana pred nevyžiadanými priamymi marketingovými oznámeniami
 • ustanovenia týkajúce sa uzatvárania zmlúv elektronickými prostriedkami a elektronických podpisov
 • ochrana kódu zdrojového kódu softvéru
 • spolupráca a dialóg v oblasti regulácie

EÚ vo svojich dvojstranných obchodných dohodách tradične zahrnula odkazy na regulačný dialóg.Môžu prispieť k uľahčeniu rozvoja elektronického obchodu, najmä v prospech malých a stredných podnikov.

V nasledujúcom oddiele nájdete prehľad ďalších dôležitých ustanovení o elektronickom obchode zahrnutých v dvojstranných obchodných dohodách EÚ.

 • odstrániť neopodstatnené prekážky elektronického obchodu, a to aj prostredníctvom zákazu ciel, poplatkov a poplatkov z elektronických prenosov, čo nezakazuje uloženie vnútroštátnych poplatkov, ako sú napríklad vnútroštátne dane.
 • obchodné dohody EÚ obsahujú zásadu nulového predchádzajúceho povolenia, ktorá zakazuje postupy udeľovania povolení, ktoré sú osobitne zamerané na online služby z protekcionistických dôvodov.
 • zahŕňajú elektronické metódy autentifikácie a elektronické podpisy, ktoré sú potrebné na validáciu online transakcií, a preto predstavujú kľúčový faktor pre digitálny obchod
 • nadviazať dialóg o regulačných otázkach, napr. o uznávaní elektronických podpisov – v nedávnej dohode medzi EÚ a Singapurom obe strany skúmajú aj potenciálnu budúcu dohodu o vzájomnom uznávaní elektronických podpisov.
 • viaceré online opatrenia na ochranu spotrebiteľa vrátane opatrení proti spamu. Do dohôd EÚ dôsledne patria ustanovenia zamerané na zachovanie regulačného dialógu o zaobchádzaní s takýmito nevyžiadanými oznámeniami
 • zahŕňa oblasti spolupráce a urovnávania sporov – kladie dôraz na regulačný dialóg v kľúčových oblastiach politiky vrátane napríklad zodpovednosti sprostredkovateľov za poskytovateľov služieb, pokiaľ ide o elektronické prenosy a uchovávanie informácií.

Uľahčenie budovania kapacít

 • v rámci dohody o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u a EÚ sú zahrnuté záväzky týkajúce sa poskytovania podpory technickej pomoci, odbornej prípravy a budovania kapacít v rôznych oblastiach, ktoré môžu tiež budovať kapacity pri digitálnom obchodovaní.
Share this page:

Rýchle odkazy