Digitálny obchod v obchodných dohodách EÚ

Chcete obchodovať a podnikať digitálne?Prečítajte si tu informácie o ustanoveniach o digitálnom obchode v obchodných dohodách EÚ a získajte informácie pre spoločnosti, ktoré majú záujem o digitálny obchod.

Vedeli ste, že digitálny obchod je čoraz dôležitejšou témou obchodných dohôd EÚ a že nedávne dohody EÚ o voľnom obchode riešia rozširujúcu sa škálu otázok digitálneho obchodu?

 • prvou obchodnou dohodou EÚ, ktorá zahŕňa kapitolu o elektronickom obchode, bola dohoda o hospodárskom partnerstve (DHP) medzi EÚ a CARIFORUM-om, ktorá bola podpísaná v roku 2008.
 • odvtedy sa EÚ zaoberala touto otázkou konzistentne ako dôležitým prvkom svojej obchodnej politiky a rokovaní s tretími stranami.
 • v posledných rokoch EÚ vypracovala ambicióznu hlavu digitálneho obchodu, ktorú navrhuje v rámci všetkých rokovaní o dohode o voľnom obchode.
 • cieľom týchto pravidiel je zabezpečiť predvídateľnosť a právnu istotu pre podniky, ako aj bezpečné online prostredie pre spotrebiteľov – ich cieľom je aj odstránenie neopodstatnených prekážok digitálneho obchodu.

 

Medzi kľúčové prvky prístupu EÚ k digitálnemu obchodu patria:

 • žiadne clo na elektronické prenosy
 • toky údajov a zákaz požiadaviek na lokalizáciu údajov
 • ochrana spotrebiteľa a ochrana pred nevyžiadanými priamymi marketingovými komunikáciami
 • ustanovenia týkajúce sa uzatvárania zmlúv elektronickými prostriedkami a elektronických podpisov
 • ochrana zdrojového kódu softvéru
 • spolupráca a regulačný dialóg

EÚ do svojich dvojstranných obchodných dohôd tradične zahrnula odkazy na regulačný dialóg.Môžu prispieť k uľahčeniu rozvoja elektronického obchodu, najmä v prospech malých a stredných podnikov.

V nasledujúcej časti nájdete prehľad ďalších dôležitých ustanovení o elektronickom obchode, ktoré sú súčasťou dvojstranných obchodných dohôd EÚ.

 • odstrániť neopodstatnené prekážky elektronického obchodu, a to aj prostredníctvom zákazu ciel, platieb a poplatkov za elektronické prenosy – to nezakazuje ukladanie vnútroštátnych poplatkov, ako sú vnútroštátne dane.
 • obchodné dohody EÚ obsahujú zásadu zákazu predchádzajúceho povolenia, ktorým sa zakazujú postupy udeľovania povolení, ktoré sú špecificky zamerané na online služby z protekcionistických dôvodov.
 • zahŕňať metódy elektronickej autentifikácie a elektronické podpisy, ktoré sú potrebné na validáciu transakcií online, a teda predstavujú kľúčový faktor umožňujúci digitálny obchod.
 • nadviazať dialóg o regulačných otázkach, napr. uznávaní elektronických podpisov – v nedávnej dohode medzi EÚ a Singapurom obe strany skúmajú aj potenciálnu budúcu dohodu o vzájomnom uznávaní elektronických podpisov.
 • niekoľko online opatrení na ochranu spotrebiteľov vrátane opatrení proti spamu. Dohody EÚ dôsledne zahŕňajú ustanovenia zamerané na zachovanie regulačného dialógu o zaobchádzaní s takýmito nevyžiadanými oznámeniami.
 • pokrývajú oblasti spolupráce a urovnávania sporov – kladú dôraz na regulačný dialóg v kľúčových oblastiach politiky vrátane napríklad sprostredkovateľskej zodpovednosti poskytovateľov služieb, pokiaľ ide o elektronické prenosy a uchovávanie informácií.

Uľahčenie budovania kapacít

 • dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a CARIFORUM-om zahŕňa záväzky poskytovať podporu na technickú pomoc, odbornú prípravu a budovanie kapacít pre rôzne oblasti, ktoré môžu tiež budovať kapacity v oblasti digitálneho obchodovania.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy