Pozitívny a negatívny zoznam

V obchodných dohodách môžu zmluvné strany zapísať svoje záväzky a výnimky do svojich listín podľa dvoch rôznych techník – pomocou pozitívneho zoznamu alebo negatívneho zoznamu.

Výber tejto techniky však nie je rozhodujúci pre rozsah záväzkov prijatých v obchodnej dohode.

Rovnaký stupeň otvorenia alebo ochrany možno dosiahnuť pomocou pozitívneho zoznamu ako v prípade negatívneho zoznamu.

Pozitívne zoznamy

Pri používaní pozitívneho zoznamu musí obchodný partner výslovne („pozitívne“) uviesť tie odvetvia a pododvetvia, v ktorých prijíma záväzky týkajúce sa prístupu na trh a národného zaobchádzania. 

Ako druhý krok obchodný partner uvádza všetky výnimky alebo podmienky z týchto záväzkov, pričom uvádza obmedzenia prístupu na trh a/alebo národného zaobchádzania, ktoré chce uplatňovať.   

Negatívne zoznamy

Pri použití negatívneho zoznamu musia obchodní partneri prejsť len druhým krokom. 

Nemusia uvádzať odvetvia, v súvislosti s ktorými prijímajú záväzky. Všetky odvetvia alebo pododvetvia, ktoré nie sú uvedené v zozname, sú štandardne otvorené pre zahraničných poskytovateľov služieb za rovnakých podmienok ako pre domácich poskytovateľov služieb. 

Strany uvádzajú len tie odvetvia alebo pododvetvia, ktoré obmedzujú alebo vylučujú.

Kde nájsť zoznamy v dohode?

Obchodní partneri zvyčajne používajú dve rôzne prílohy na zapísanie svojich výhrad do negatívneho zoznamu.

  • Vprílohe I sa výslovne uvádzajú všetky existujúce vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa odchyľujú od prístupu na trh a/alebo národného zaobchádzania.
  • Vprílohe II sa uvádza zoznam odvetví a pododvetví, pre ktoré sa v budúcnosti zachováva právo odchýliť sa od prístupu na trh a/alebo národného zaobchádzania, a to aj v prípadoch, keď v súčasnosti neexistujú žiadne opatrenia.

EÚ použila negatívne zoznamy (napríklad v dohodách s Kanadou a Japonskom) aj zoznamy povolených látok (v dohodách s Kóreou, Singapurom a Vietnamom).  

EÚ tiež akceptovala používanie takzvaného „hybridného prístupu“ v dohode TISA. Prečítajte si viac

Ostatné ustanovenia

Obchodní partneri môžu pri rokovaniach o obchodnej dohode zaviesť aj tzv. doložky „standstill“ a/alebo „ratchet“. 

Takéto doložky tvoria rámec pre zavedenie obmedzení prístupu na trh alebo diskriminačných opatrení v budúcnosti.

Aj keď zmluvné strany obchodnej dohody otvoria odvetvie, či už prostredníctvom pozitívneho alebo negatívneho zoznamu (a so zastavením alebo bez neho alebo bez neho), stále môžu zachovať alebo zaviesť nediskriminačné právne predpisy, ako napríklad

  • normy liečby pacientov
  • kapitálové požiadavky pre banky
  • kvalifikačné požiadavky pre určité povolania
  • povinnosti univerzálnych služieb (napr. pre poštový sektor)
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy