Pozitívny a negatívny zoznam

V obchodných dohodách môžu zmluvné strany zapísať svoje záväzky a výnimky do svojich listín podľa dvoch rôznych techník – pomocou pozitívneho zoznamu alebo negatívneho zoznamu.

Výber techniky však nie je rozhodujúci pre rozsah záväzkov prijatých v rámci obchodnej dohody.

Rovnaký stupeň otvorenosti alebo ochrany možno dosiahnuť pozitívnym zoznamom ako v prípade negatívneho zoznamu.

Pozitívne zoznamy

Pri použití pozitívneho zoznamu musí obchodný partner explicitne („pozitívne“) uviesť tie odvetvia a pododvetvia, v ktorých prijíma záväzky týkajúce sa prístupu na trh a národného zaobchádzania.

V druhom kroku obchodný partner uvádza všetky výnimky alebo podmienky z týchto záväzkov, pričom uvádza obmedzenia prístupu na trh a/alebo národného zaobchádzania, ktoré chce uplatňovať.   

Negatívne zoznamy

Pri použití negatívneho zoznamu musia obchodní partneri prejsť len druhým krokom.

Nemusia uvádzať sektory, v súvislosti s ktorými prijímajú záväzky. Všetky odvetvia alebo pododvetvia, ktoré nie sú uvedené, sú štandardne otvorené pre zahraničných poskytovateľov služieb za rovnakých podmienok ako domáci poskytovatelia služieb.

Strany uvádzajú len tie odvetvia alebo pododvetvia, ktoré obmedzujú alebo vylučujú.

Kde možno nájsť zoznamy v dohode?

Obchodní partneri zvyčajne používajú dve rôzne prílohy, aby zapísali svoje výhrady do negatívneho zoznamu.

  • Vprílohe I sa výslovne uvádzajú všetky existujúce vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa odchyľujú od prístupu na trh a/alebo národného zaobchádzania.
  • Vprílohe II sa uvádza zoznam odvetví a pododvetví, pre ktoré sa v budúcnosti zachová právo odchýliť sa od prístupu na trh a/alebo národného zaobchádzania, a to aj v prípadoch, keď v súčasnosti neexistujú žiadne opatrenia.

EÚ použila negatívne zoznamy (napríklad v dohodách s Kanadou a Japonskom) a pozitívne zoznamy (v dohodách s Kóreou, Singapurom a Vietnamom).  

EÚ tiež akceptovala používanie tzv. hybridného prístupu v TISA. Viac

Ostatné ustanovenia

Obchodní partneri môžu pri rokovaniach o obchodnej dohode zaviesť aj tzv. doložky „standstill“ a/alebo doložky „ratchet“.

Takéto doložky tvoria rámec pre zavedenie obmedzení prístupu na trh alebo diskriminačných opatrení v budúcnosti.

Aj keď zmluvné strany obchodnej dohody otvoria určitý sektor, či už prostredníctvom pozitívneho alebo negatívneho zoznamu (a so statusom quo alebo bez neho alebo bez neho), môžu zachovať alebo zaviesť nediskriminačné právne predpisy, ako napríklad

  • normy liečby pre pacientov
  • kapitálové požiadavky pre banky
  • požiadavky na kvalifikáciu pre určité povolania
  • povinnosti univerzálnych služieb (napr. pre sektor poštových služieb)
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy