Príručka pre vývoz tovaru

Plánuje vaša spoločnosť vyvážať tovar mimo EÚ? Táto časť vám pomôže pochopiť, či je vaša spoločnosť pripravená na vývoz, a načrtáva rôzne kroky vývozného procesu.

5 Kroky smerujúce k vývozu výrobku

 
 

Skôr, ako začnete začať pracovať, je vaša spoločnosť pripravená obchodovať?

Plánujete prvý vývoz výrobku?

Predtým si overte, či je vaša spoločnosť pripravená:

 • Je váš výrobok už úspešný na domácom trhu alebo v iných krajinách EÚ?
 • Je vaša spoločnosť schopná predávať výrobok na zahraničných trhoch mimo EÚ? Má dostatok zamestnancov, času, finančných a právnych zdrojov?
 • Zaväzuje sa vedenie vašej spoločnosti rozšíriť sa na vývozné trhy mimo EÚ?
 • Má vaša spoločnosť komplexný finančný/marketingový/obchodný plán s jasne vymedzenými cieľmi na podporu vývozu na trhy mimo EÚ?
 • Má vaša spoločnosť konkrétnu stratégiu, ako vyvážať výrobok na váš vývozný trh? Môžete napríklad vyvážať svoj výrobok priamo kupujúcemu na vašom vývoznom trhu, ako je iná spoločnosť alebo spotrebiteľ, alebo nepriamo zamestnať tretiu stranu, ako je zástupca alebo distribútor. Priamy aj nepriamy vývoz môžu podporovať aj platformy elektronického obchodu.
 • Ak je to vhodné, je duševné vlastníctvo týkajúce sa vášho výrobku chránené na vašom vývoznom trhu?
 • Má vaša spoločnosť kapacitu a odborné znalosti na prispôsobenie svojho výrobku kultúrnym preferenciám alebo rôznym technickým normám v krajinách mimo EÚ?

Predtým, ako budete pokračovať, dôkladne skontrolujte uvedené otázky a prediskutujte ich v rámci svojej spoločnosti, aby ste sa rozhodli, či ste pripravení obchodovať s krajinami mimo EÚ alebo aké kroky musíte podniknúť, aby ste sa na to pripravili.

 

1

Nájdite si trh a kupujúceho

Na vývoz tovaru mimo EÚ by ste mali najprv identifikovať trh a nájsť kupujúceho pre váš výrobok. Informácie, ktoré ponúka Môj obchodný asistent, vám pomôžu identifikovať vhodné trhy pre váš výrobok. Takisto vám pomôže určiť požiadavky na vášho kupujúceho, ako sú registračné alebo licenčné požiadavky na obchodovanie s konkrétnym tovarom alebo účasť v určitej oblasti hospodárstva. Keďže váš kupujúci bude zvyčajne dovozcom a prevezme zodpovednosť za uvedenie vášho výrobku do krajiny určenia a na jej trh, jeho kvalifikácia pre túto úlohu má zásadný význam.

Nasledujúce inštitúcie alebo hospodárske subjekty môžu pomôcť pri identifikácii príležitostí na vývoznom trhu a pri hľadaní kvalifikovaných kupujúcich.

 • Obchodné komory vám môžu poskytnúť informácie o rôznych trhoch a obchodných partneroch a nasmerovať vás na príslušné správy.
 • Pomôcť môžu byť poskytovatelia správ o obchode alebo agentúry na podporu obchodu vo vašej krajine alebo na vašom vybranom vývoznom trhu, ktoré zahŕňajú analýzu trhu a hodnotenie obchodných príležitostí. Tieto orgány často poskytujú štúdie o kľúčových sektoroch vývozu.
 • Poradenstvo môžu poskytovať aj konzultanti v oblasti vývozu a príslušné banky.

Ako si vybrať svoje cieľové trhy?

Skontrolujte potenciálne vývozné trhy s cieľom posúdiť, či existuje dopyt po vašom výrobku, a zvážte, či by bol váš výrobok konkurencieschopný na vývoznom trhu.

Skontrolujte si obchodné štatistiky o vašom potenciálnom cieľovom trhu.

Štatistiky dovozu môžu ukázať, či vaša cieľová krajina už dováža váš druh výrobku, odkiaľ pochádza dovoz a či už na trhu existuje vysoká ponuka. Nízke čísla môžu ukázať príležitosť, ale aj odhaliť prekážky prístupu na trh alebo dokonca prekážky, ktoré si môžete overiť u svojho asistenta pre obchod.

Ako nájsť potenciálnych kupujúcich?

Po výbere jedného alebo viacerých cieľových trhov je ďalším krokom identifikácia potenciálnych obchodných partnerov a obchodných kontaktov.

Partnerov a kontakty nájdete na adrese:

Takéto podujatia sa čoraz častejšie ponúkajú online a môže byť vhodné preskúmať zodpovedajúce možnosti.

Na rozdiel od domácich transakcií je potrebné dôkladne skontrolovať kvalifikáciu kupujúceho pre dovoznú transakciu a skutočné využitie alebo uvedenie vášho výrobku na trh v krajine určenia.

Takisto si môžete overiť, či máte povolenie predávať vláde na vašom potenciálnom vývoznom trhu.

Čo je verejné obstarávanie?

 

2

Skontrolujte si podmienky vývozu v EÚ a dovozné požiadavky na cieľovom trhu

Ak chcete vyvážať svoj výrobok mimo EÚ, musíte spĺňať určité základné požiadavky.

Ako môžete vyvážať?

Existujú rôzne spôsoby, ako môžete výrobok vyviezť.

 • Môžete napríklad vyvážať priamo kupujúcemu na vašom vývoznom trhu. Môže to byť iná spoločnosť alebo spotrebiteľ.
 • Alternatívne, najmä veľmi malé spoločnosti často vyvážajú nepriamo prostredníctvom platforiem elektronického obchodu.

 

Čo je elektronický obchod?

Kto môže vyvážať?

 • Zvyčajne musíte mať sídlo v EÚ ako spoločnosť alebo stála prevádzkareň. To zahŕňa registráciu na účely DPH.
 • Vo všeobecnosti sa musíte zaregistrovať aj vo vnútroštátnom obchodnom registri. Viac informácií nájdete v miestnej obchodnej komore.
 • Ak máte pobyt v krajine mimo EÚ, musíte mať pracovné povolenie na vykonávanie nezávislej obchodnej činnosti, okrem toho musíte nájsť osobu usadenú v EÚ, ktorá je ochotná konať vo vašom mene ako vývozca (napr. poskytovateľ logistických služieb alebo colný zástupca).

Ako sa zaregistrovať ako vývozca?

Ako vývozca z EÚ musíte požiadať príslušnú colnú správu o tzv. číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI).

EORI je identifikačné číslo platné v celej EÚ, ktoré potrebujete pre všetky vývozné colné vyhlásenia.

TIP: Tento proces môže trvať určitý čas, aby sa uplatňoval v dostatočnom predstihu.

Preferenčné obchodné dohody:

Ak chcete vyvážať do krajiny, v ktorej má EÚ preferenčnú obchodnú dohodu s nižšími colnými sadzbami a využívate výhody z nich, možno budete musieť požiadať aj o status schváleného vývozcu (EA) alebo v závislosti od dohody požiadať o status registrovaného vývozcu (REX). EA sa uplatňuje na vašej vnútroštátnej colnej správe a v systéme REX prostredníctvom vašej vnútroštátnej colnej správy.

Ako autorizovaný môžete vyhotovovať „vyhlásenia o pôvode“ ako registrovaný vývozca „vyhlásenia o pôvode“ aj nad prahovými hodnotami pre zásielky, ako sú vymedzené v príslušnej dohode. V týchto vyhláseniach alebo vyhláseniach sa uvádza, že výrobky určené na vývoz sú v súlade s pravidlami pôvodu stanovenými v danej obchodnej dohode.

Možné zjednodušenia

Ak často vyvážate a máte informovaný personál a spoľahlivú organizáciu colných postupov, môžete požiadať o zjednodušené colné vyhlásenia, ako sa stanovuje v Colnom kódexe Únie (CKÚ). V tejto súvislosti môžu skúsenejší obchodníci zvážiť aj status schváleného hospodárskeho subjektu (SHS).

Je vývoz vášho výrobku obmedzený v EÚ?

Vývoz určitého tovaru alebo vývoz výrobku do určitej krajiny určenia sa môže zakázať alebo obmedziť. Možno budete potrebovať licenciu alebo povolenie.

 • Overte si v systéme TARIC, či potrebujete pre váš výrobok vývoznú licenciu,
 • Skontrolujte vývozné obmedzenia na mape sankcií EÚ.
 • V prípade určitých výrobkov môžu výnimočne existovať vnútroštátne obmedzenia vášho členského štátu, ktoré by ste si mali overiť u príslušných orgánov.

Hlavné typy výrobkov, ktoré sú obmedzené alebo zakázané, sú:

 • niektoré živé zvieratá, mäso a rastliny.
 • ohrozené druhy
 • určité potravinové výrobky
 • nebezpečné chemikálie
 • lieky a lieky
 • zbrane
 • tovar s dvojakým použitím
 • odpady
 • kultúrny tovar (hodnotné starožitnosti a umelecké diela)
 • falšovaný alebo pirátsky tovar
 • nedôstojné články, publikácie a videozáznamy

V prípade takýchto výrobkov skontrolujte, ktoré pravidlá sa uplatňujú.

Existujú na vašom vývoznom trhu nejaké obmedzenia?

Takisto musíte zabezpečiť, aby krajina, do ktorej chcete vyvážať, neuplatňovala žiadne zákazy ani obmedzenia na váš výrobok, ktoré by mu zakazovali vstup do krajiny alebo uvedenie na jej trh. Hoci váš kupujúci zvyčajne prevezme zodpovednosť za dovoz, ako aj za používanie alebo uvádzanie vášho výrobku na trh, v prípade úspešných a udržateľných transakcií by ste si mali byť vedomí zákazov dovozu, ako aj dovozných obmedzení v krajine dovozu.

Komplexný opis obmedzení v rôznych krajinách určenia nájdete na stránke Môj obchodný asistent.

Všeobecné vysvetlenia rôznych druhov obmedzení môžete nájsť v časti o tovare.

Aké clá sa vzťahujú na váš výrobok?

Priuvedení na vývozný trh môže byť potrebné zaplatiť clá za váš výrobok. Clá uplatňované v rôznych cieľových krajinách nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Závisí to od vašej dohody a zmluvy s kupujúcim, ale vo väčšine prípadov sa odporúča ponechať dovozné colné konanie na kupujúceho, ktorý potom zaplatí clá, ako aj dane a dodatočné clá, ktoré sa stanú splatnými pri dovoze. Pamätajte na to, že táto cena zvýši cenu vášho výrobku na vašom vývoznom trhu. Tieto tzv. náklady na vykládku by mali byť stále konkurencieschopné.

 

Čo je dovozná colná sadzba?

Môže moja spoločnosť využiť preferenčnú obchodnú dohodu medzi EÚ a cieľovou krajinou?

Ak má EÚ preferenčnú obchodnú dohodu s cieľovou krajinou, colné sadzby sa môžu znížiť alebo dokonca úplne odstrániť. Tieto clá sa nazývajú preferenčné colné sadzby.

V časti Môj obchodný asistentbudete uplatňovať preferenčné colné sadzby uplatniteľné na výrobky s pôvodom v EÚ v rôznych krajinách určenia.

Tieto preferenčné colné sadzby sú však podmienené tým, že váš výrobok sa vyrába na území partnerov preferenčnej obchodnej dohody a v súlade s pravidlami pôvodu tejto dohody.

Preto by ste si najprv mali overiť, či existuje preferenčná colná sadzba a takzvané preferenčné rozpätie medzi bežnou colnou sadzbou podľa doložky najvyšších výhod a preferenčnou sadzbou EÚ.

V takom prípade by ste chceli predložiť dôkaz o preferenčnom pôvode, aby ste umožnili uplatňovanie preferenčnej sadzby, budete musieť dodržiavať pravidlá pôvodu.

Na tento účel budete potrebovať primerané dôkazy o statuse pôvodu materiálov získaných od tretích strán. V rámci EÚ sa to uskutočňuje prostredníctvom tzv. vyhlásení dodávateľov, ktoré budete musieť na tento účel zbierať.

Ak sa chcete dozvedieť viac o osobitných pravidlách, ktoré platia pre váš výrobok a krajinu určenia, môžete si pozrieť Môj obchodný asistent.

Obchodné dohody EÚ:

 • poskytnite pre vás stabilnejší a predvídateľnejší súbor pravidiel, keď obchodujete so zahraničnými trhmi.
 • zabezpečiť, aby právne predpisy krajiny mimo EÚ nediskriminovali výrobky z EÚ.
 • vytvoriť nové a lepšie vývozné príležitosti pre vašu spoločnosť a uľahčiť investície v zahraničí.

Vzťahujú sa na váš výrobok nejaké opatrenia na ochranu obchodu?

Opatrenia na ochranu obchodu by mohla na váš výrobok uplatniť krajina dovozu. Takéto opatrenia môžu predstavovať značné náklady, ktoré treba zohľadniť pri plánovaní vášho vývozu. Najvýznamnejšie sú antidumpingové opatrenia, ale môžu existovať aj vyrovnávacie alebo ochranné opatrenia. Hoci váš kupujúci bude podľa zmluvnej dohody zvyčajne vystupovať ako dovozca a znášať takéto dodatočné náklady, môžu byť prekážkou pre úspešné a udržateľné transakcie.

Súvisiace opatrenia, ktoré prípadne uplatňuje konkrétna krajina dovozu, sú zohľadnené v My Trade Assistant.

Aké sú príslušné dane a dodatočné clá na vašom vývoznom trhu?

Takisto skontrolujte, ktoré dane a prípadne dodatočné clá sa musia zaplatiť pri dovoze vášho výrobku. Dane a dodatočné clá splatné pri dovoze do rôznych krajín určenia možno nájsť aj v časti My Trade Assistant.

Zvyčajne ich bude znášať kupujúci vo svojej úlohe u dovozcu, ale zvýšia náklady na vykládku, a tým aj konkurencieschopnosť vášho výrobku na vývoznom trhu. Pokiaľ ide o druhý subjekt, zvážte zosúladenie s vaším dovozcom.

Pri priamom predaji spotrebiteľom zistite, či sa musíte zaregistrovať u daňových orgánov na vašom vývoznom trhu.

Aké sú zdravotné, bezpečnostné a technické požiadavky na váš výrobok?

Požiadavky budú závisieť od vášho vývozného trhu. Za ich dodržiavanie zvyčajne zodpovedá váš kupujúci ako dovozca, ktorý však na preukázanie tohto súladu potrebuje vašu pomoc. Keďže to určuje zmluvná dohoda, mali by ste dbať na to, aby ste prevzali zodpovednosť len za požiadavky, ktoré môžete plniť vo svojej úlohe vývozcu. Zosúladenie s dovozcom sa nielen odporúča, ale zvyčajne je potrebné. Informácie uvedené v časti Môj obchodný asistentvám pomôžu odlíšiť objektívne požiadavky od individuálnych záujmov vášho kupujúceho.

Požiadavky budú závisieť od vášho vývozného trhu.

Príklad:

Možno budete musieť predložiť osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok spĺňa zdravotné a bezpečnostné požiadavky danej krajiny. Tie sa môžu líšiť od tých v EÚ.

Väčšina výrobkov musí spĺňať technické alebo zdravotné a hygienické požiadavky (často uvádzané ako sanitárne a fytosanitárne požiadavky) na vašom vývoznom trhu. Tie si môžu vyžadovať rôzne typy skúšok a certifikácie.

Často sa to týka technických požiadaviek na priemyselné výrobky, ako aj zdravotných a hygienických požiadaviek na potraviny a poľnohospodárske výrobky.

Väčšina krajín vyžaduje zdravotné osvedčenia pre:

 • rastliny
 • živé zvieratá
 • živočíšne produkty
 • genetické materiály

Napríklad zdravotnícke pomôcky musia byť zvyčajne sprevádzané certifikátom.

Ako osvedčiť váš výrobok?

V časti Postupy a formálne náležitosti môjho obchodného asistenta by ste si mali overiť a v prípade potreby s vaším zákazníkom následne objasniť:

 • Aké sú požiadavky na certifikáciu na vašom vývoznom trhu.
 • Ktoré osvedčenia sú akceptované príslušnými orgánmi.
 • Či testovanie môže vykonať akreditované laboratórium alebo inštitúcia v EÚ
 • alebo či sa osvedčenie musí vykonať v krajine určenia.

Aké sú požiadavky na balenie a označovanie vášho výrobku?

Krajiny majú často podrobné požiadavky na balenie a označovanie výrobkov.

Tieto požiadavky môžu byť povinné alebo dobrovoľné.

 • Povinné označenia a etikety na spotrebiteľských výrobkoch a ich obaloch zvyčajne súvisia s otázkami verejnej bezpečnosti, zdravia a/alebo životného prostredia. Môžu poskytnúť informácie, ako sú zložky alebo dátum spotreby.

Zvyčajne existujú rôzne agentúry zodpovedné za rôzne odvetvia, napr. lekársky, elektrický, potravinársky a chemický priemysel, ktoré majú veľmi odlišné požiadavky.

Prehľad súvisiacich požiadaviek uplatňovaných konkrétnou krajinou dovozu nájdete v časti Postupy a formality v časti Môj obchodný asistent.

Potrebuje váš výrobok ochranu duševného vlastníctva?

Dôležité je overiť, ako je duševné vlastníctvo vášho výrobku chránené v krajine, do ktorej chcete vyvážať.

 

 • Skontrolujte, či potrebujete požiadať o nové patenty alebo ako je váš dizajn, autorské právo alebo zemepisné označenie chránený na vašom vývoznom trhu.

Ak má EÚ obchodnú dohodu s krajinou, do ktorej chcete vyvážať, dohoda môže poskytnúť dodatočnú ochranu.

 

3

Pripraviť predaj a zorganizovať prepravu

Ako sa s vami a vaším kupujúcim delia záväzky?

Ako už bolo uvedené, zodpovednosť strán vývoznej/dovoznej transakcie je stanovená v zmluvnej dohode. Pokiaľ neexistujú osobitné dôvody, zodpovednosť za dovoz, použiteľnosť alebo uvedenie vášho výrobku na trh by mal prevziať kupujúci ako dovozca. Iba skúsení obchodníci by sa mali odchýliť od tohto pravidla. V závislosti od právnych predpisov v krajine dovozu nemusíte byť schopný splniť určité požiadavky v tejto krajine, takže tieto požiadavky by mali zostať u kupujúceho.

Na vymedzenie zmluvných záväzkov zmluvných strán môžete použiť Incoterms®.

Incoterms® stanovuje povinnosti predávajúcich a kupujúcich za dodanie, poistenie a prepravu tovaru na základe kúpnych zmlúv a určuje, kto je zodpovedný za colné vývozné formality v EÚ a dovozné formality v krajine určenia.

Príklady:

 • „Voľné na palube“ (FOB): znamená, že vývozca alebo predajca je zodpovedný za úhradu všetkých miestnych nákladov:
 • preprava tovaru do prístavu nakládky
 • náklady na nakládku
 • postupy colného konania vo vyvážajúcej krajine.

 

Váš zákazník je zodpovedný za náklady na:

 • preprava z prístavu nakládky
 • poistenie
 • vykládka
 • preprava z prístavu príchodu do konečného miesta určenia.
 • „Náklady, poistenie a prepravné“ (CIF)znamená, že vývozca je zodpovedný za miestne náklady podľa FOB plus:
 • poplatky za nákladnú dopravu
 • poistenie

Podľa CIF je vývozca zodpovedný za všetky náklady až do príchodu výrobkov do cieľového prístavu.

Malo by sa pamätať na to, že Incoterm® EXW nemôže zmeniť svoju zodpovednosť ako vývozcu voči orgánom vo vašej krajine, zatiaľ čo DDP predstavuje riziko prevzatia zodpovednosti v krajine dovozu, ktorú vývozca nemôže splniť.

Kto vám môže pomôcť pri vývoze a preprave?

Prostredník môže pomôcť s

 • zabezpečenie vyzdvihnutia a dodania vášho tovaru
 • rokovanie o sadzbách za nákladnú dopravu s dopravcami
 • rezervácia nákladného priestoru
 • balenie
 • poistenie
 • príprava colných dokumentov vo vašom mene

Hľadať programy financovania vývozu a podpory vývozu, ktoré vlády často poskytujú v spolupráci s bankami alebo poisťovňami.

 • Zvážte poistenie vývozu, ktoré ponúkajú buď súkromné strany, alebo vnútroštátne inštitúcie financovania vývozu a dovozu.

 

4

Pripraviť dokumenty na colné konanie pri vývoze v EÚ

Doklady pripravené na vývoz aspoň čiastočne slúžia aj na dovoz do krajiny určenia. Pri ich príprave by sa preto mali zohľadniť zodpovedajúce požiadavky a v prípade potreby by sa mali zosúladiť s vaším kupujúcim ako dovozcom.

Aké dokumenty sa majú pripraviť na colné orgány?

 

Najprv musíte predložiť elektronické vývozné vyhlásenie na vašom vnútroštátnom colnom orgáne.

Každá krajina EÚ má svoj vlastný systém elektronického spracovania. V prípade malých zásielok s hodnotou nižšou ako 1 000 EUR môže postačovať ústne vyhlásenie podložené prepravným dokladom alebo faktúrou.

Vývozné vyhlásenie poskytuje potrebné informácie o samotnom tovare a preprave. Zahŕňa:

 • pôvod tovaru,
 • cieľová krajina,
 • kódy komodít,
 • kódy colných režimov a
 • hodnota tovaru.

Dokumenty, ktoré musíte pripraviť, zahŕňajú:

 • Faktúra a prepravné doklady a baliaci list: Všetky dokumenty musíte uchovávať aspoň tri roky v prípade akýchkoľvek kontrol po vývoznom colnom konaní (vnútroštátne obchodné a daňové právne predpisy často stanovujú dlhšie obdobia).
 • Záznamy o DPH a vývoze: Pri vývoze mimo EÚ je váš výrobok oslobodený od dane z pridanej hodnoty (DPH) v EÚ bez ohľadu na to, či predávate podniku alebo individuálnemu spotrebiteľovi, za predpokladu, že vediete záznamy o vývoze a doklad o vývoze vydaný colným orgánom.
 • Osvedčenia alebo licencie: môžu byť potrebné aj rastlinolekárske osvedčenia alebo vývozné licencie na účely vývozu.

Kto podáva colné vyhlásenie?

Colné vyhlásenie môžete podať sami alebo ho môže vyhotoviť dodávateľ služieb, ktorý je vaším colným zástupcom. Ak zamestnávate špeditérsku spoločnosť alebo colný sprostredkovateľ, môžu konať vo vašom mene.

Ako predložiť vývozné colné vyhlásenie a tovar určený na vývoz?

Colný režim vývoz má dve fázy:

 • podanie vývozného colného vyhlásenia a predloženie tovaru colnému úradu vývozu a
 • predloženie tovaru a uvedenie hlavného referenčného čísla (MRN) vývozného colného vyhlásenia na colnom úrade výstupu, po ktorom nasleduje prepustenie tovaru na výstup.

 

Vývozné vyhlásenie sa predkladá prostredníctvom elektronického systému vášho colného orgánu.

Vo všeobecnosti musíte podať vývozné vyhlásenie na colnom úrade, ktorý je zodpovedný za miesto, kde je vaša spoločnosť usadená, alebo prípadne na colnom úrade, kde sa váš tovar balí alebo nakladá na vývoznú zásielku mimo EÚ.

Ak hodnota tovaru v jednej vývoznej zásielke nepresahuje 3 000 EUR a tovar nepodlieha zákazom ani obmedzeniam, vývozné vyhlásenie sa môže podať na colnom úrade v mieste výstupu.

 

Pamätajte na to, že vývozné colné vyhlásenie sa musí podať pred skutočným okamihom, keď tovar opustí EÚ. Poskytnúť colnému úradu vývozu dostatok času na vykonanie potrebných analýz rizík pred tým, ako povolí prepustenie tovaru.

Čo sa stane po predložení vášho vývozného vyhlásenia?

Existujú tri možné prípady:

 • Váš tovar môže byť prepustený na vývoz na základe vami predloženého vývozného vyhlásenia, alebo
 • Váš tovar môže byť vybraný na kontrolu dokladov a pred colným vybavením vás možno požiadať o predloženie ďalších dokumentov, alebo
 • Váš vývoz môže byť vybraný pre dokument, ako aj fyzickú kontrolu.

V prípade pravidelnejšieho vývozu by sa mali zvážiť zjednodušené colné vyhlásenia, ako sa stanovuje v Colnom kódexe Únie (CKÚ).

Ďalšie podrobnosti sú dostupné na adrese:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /lokality/zdaňovanie/súbory/zdroj/dokumenty/ colné orgány/colné znaky/ usmernenie_export_en.pdf

 

5

Pripraviť doklady na colné odbavenie pri dovoze v krajine určenia.

Keď sa váš tovar dostane do krajiny určenia, na váš vývoz sa budú vzťahovať miestne dovozné požiadavky a postupy. Použite svojho obchodného asistenta na stanovenie týchto požiadaviek a na zosúladenie s vaším kupujúcim.

TIP:

 • Niekedy je možné spracovanie pred príchodom, čo znamená, že príslušné dokumenty môžete predložiť pred príchodom tovaru do krajiny, do ktorej vyvážate.
 • S kupujúcim sa musíte dohodnúť, ktoré dokumenty musí vývozca pripraviť a ktoré kupujúci, ktorý ako dovozca zvyčajne zodpovedá za colné konanie a clá, ako aj dane a dodatočné clá. Úlohy a povinnosti vývozcu a dovozcu sú vymedzené v zmluvnej dohode, ktorá by sa mala v tejto súvislosti starostlivo prerokovať.

Doklady, ktoré môžu príslušné orgány v krajine určenia požadovať

 • Obchodná faktúra (s osobitnými požiadavkami týkajúcimi sa jej formy a obsahu).
 • Baliaci list
 • Dovozné licencie (automatické alebo neautomatické) na určitý tovar.
 • Certifikáty preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú zdravotné a bezpečnostné požiadavky, označovanie a balenie.
 • Dôkaz o preferenčnom pôvode (t. j. EUR.1, EUR-MED, vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode) za predpokladu, že medzi EÚ a krajinou určenia existuje preferenčná obchodná dohoda a vaše výrobky spĺňajú príslušné pravidlá pôvodu.
 • Osvedčenie o pôvode preukazujúce nepreferenčný pôvod vášho výrobku:
  • Osvedčenie o (nepreferenčných) pôvode sa môže vyžadovať v prípade dovozných obmedzení na (určité) výrobky z konkrétnych krajín, uplatňovania opatrení na ochranu obchodu alebo monitorovania špecifického dovozu. Dovozca však môže požiadať o takéto osvedčenie aj na svoje účely.
  • Osvedčenia o pôvode zvyčajne vydáva vaša miestna obchodná komora. V niektorých krajinách sa táto zodpovednosť môže zveriť aj ministerstvám alebo colným orgánom.

Kde môžete nájsť viac informácií?

 

Váš kontrolný zoznam: 5 Kroky na vývoz výrobku

Predtým, ako začnete

 • Pozrite si kontrolný zoznam otázok na posúdenie pripravenosti vašej spoločnosti na vývoz.
 • Diskutujte o tom, či je vaša spoločnosť pripravená obchodovať s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, alebo o tom, ktoré kroky je potrebné podniknúť v rámci prípravy na budúce obchodné činnosti mimo EÚ.

Krok 1: Nájdite si trh a kupujúceho

 • Vyberte si nový vývozný trh.
 • Posúďte obchodný potenciál a konkurencieschopnosť vášho výrobku.
 • Zahrňte do cenových kalkulácií náklady súvisiace s vývozom, ako napríklad clá, prepravné náklady, náklady na zástupcov atď.
 • Identifikujte potenciálnych kupujúcich.
 • Nájdite agentúru/inštitúciu/partnera, ktorý vám pomôže pri formalitách procesov vývozu. Napríklad na prípravu zmlúv, stanovenie platobných podmienok, kontrolu úverovej bonity kupujúceho a či v krajine dovozu existujú nejaké obmedzenia prevodu peňazí.
 • Starostlivo vymedziť a rozdeliť zodpovednosť medzi predávajúceho/vývozcu a kupujúceho/dovozcu tak, aby sa vychádzalo len z tých, ktoré skutočne možno splniť.

Krok 2: Skontrolujte si podmienky vývozu v EÚ a posúdite požiadavky na vašom vývoznom trhu

 • Zistite si zákonné požiadavky na vývoz.
 • Získajte číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI) (požiadajte oň v dostatočnom predstihu).
 • Ak má EÚ obchodnú dohodu s krajinou, do ktorej chcete vyvážať, skontrolujte pravidelné a preferenčné clá na stanovenie preferenčného rozpätia. V prípade potreby uveďte, či váš výrobok spĺňa príslušné pravidlá pôvodu, a uveďte uplatniteľnú (preferenčný) colnú sadzbu.
 • Požiadajte o povolenie schváleného vývozcu alebo sa zaregistrujete v systéme REX, ak chcete vyvážať do krajiny, s ktorou má EÚ obchodnú dohodu a chcete požiadať o preferenčné sadzby.
 • Zistite, či sa na vývoz do vašej cieľovej krajiny alebo na vývoz vášho výrobku v EÚ vzťahujú akékoľvek obmedzenia alebo zákazy vývozu.
 • Zistite, aké dane a ďalšie clá sa uplatňujú na vašom vývoznom trhu.
 • Skontrolujte, či sa na váš výrobok môžu vzťahovať potenciálne opatrenia na ochranu obchodu.
 • Overte si, či musíte získať daňové číslo na predaj svojho výrobku na vašom vývoznom trhu (ak predávate priamo spotrebiteľom).
 • Identifikujte platné zdravotné, bezpečnostné a technické požiadavky na vašom vývoznom trhu.
 • Posúdiť proces certifikácie a dokumentáciu požadovanú v krajine určenia (vrátane kontroly laboratórií potrebných na testy a certifikáciu).
 • Overte pravidlá balenia a označovania na vývoznom trhu.
 • Overte si, či potrebujete chrániť duševné vlastníctvo vášho výrobku na vývoznom trhu.

Krok 3: Pripraviť predaj a zorganizovať prepravu

 • Pripraviť a podpísať zmluvu s kupujúcim vrátane dohody o tom, kto je zodpovedný za čo a organizáciu dopravného procesu.
 • Zvážiť poistenie vývozu
 • Identifikujte inštitúcie, ktoré vám môžu pomôcť pri organizovaní vývozného procesu a možných programov na podporu vývozu (v prípade potreby).

Krok 4: Pripraviť dokumenty na colné konanie pri vývoze v EÚ

 • Vyplňte a predložte vývozné vyhlásenie.
 • Identifikovať akékoľvek ďalšie doklady, ktoré sa môžu vyžadovať, a naplánovať možnosť, že colné orgány budú požadovať ďalšiu dokumentáciu alebo vykonať fyzické kontroly.
 • Predložte svoj tovar na vývoz na colných úradoch pre vývoz a výstup.

Krok 5: Pripraviť doklady na colné odbavenie pri dovoze v krajine určenia

 • Koordinovať s kupujúcim, ktoré dokumenty požadujú príslušné orgány v krajine určenia.

Dohodnite sa s kupujúcim na tom, kto je zodpovedný za poskytnutie ktorých dokumentov a kto je zodpovedný za colné konanie pre dovoz a platí clo, ako aj dane a ďalšie clá. Prevezmite len tie úlohy, ktoré ste schopní (ako spoločnosť) splniť.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy