Príručka pre vývoz tovaru

Plánuje vaša spoločnosť vyvážať tovar mimo EÚ? Tento oddiel vám pomôže pochopiť, či je vaša spoločnosť pripravená na vývoz, a načrtáva jednotlivé kroky procesu vývozu.

5 Kroky smerom k vývozu výrobku

 
 

Pred tým, ako sa začnete – je vaša spoločnosť pripravená obchodovať?

Plánujete vyviezť výrobok prvýkrát?

Predtým skontrolujte, či je vaša spoločnosť pripravená:

 • Je váš výrobok už úspešný na vašom domácom trhu alebo v iných krajinách EÚ?
 • Má vaša spoločnosť kapacitu predávať výrobok na zahraničných trhoch mimo EÚ? Má dostatočné personálne, časové, finančné a právne zdroje?
 • Je vedenie vašej spoločnosti odhodlané expandovať na vývozné trhy mimo EÚ?
 • Má vaša spoločnosť komplexný finančný/marketingový/obchodný plán s jasne vymedzenými cieľmi na podporu vývozu na trhy mimo EÚ?
 • Má vaša spoločnosť konkrétnu stratégiu, ako vyvážať výrobok na váš vývozný trh? Svoj výrobok môžete napríklad vyvážať priamo svojmu kupujúcemu na vašom vývoznom trhu, ako je iná spoločnosť alebo spotrebiteľ, alebo nepriamo zamestnávaním tretej strany, napríklad zástupcu alebo distribútora. Priamy aj nepriamy vývoz môžu podporovať aj platformy elektronického obchodu.
 • Je duševné vlastníctvo súvisiace s vaším výrobkom v prípade potreby chránené na vašom vývoznom trhu?
 • Má vaša spoločnosť kapacitu a odborné znalosti na prispôsobenie svojich výrobkov kultúrnym preferenciám alebo odlišným technickým normám v krajinách mimo EÚ?

Predtým, ako budete pokračovať, dôkladne zvážte uvedené otázky a diskutujte o nich vo svojej spoločnosti, aby ste sa rozhodli, či ste pripravený obchodovať s krajinami mimo EÚ alebo aké kroky musíte podniknúť, aby ste sa na to pripravili.

 

1

Nájdite si trh a kupujúceho

Ak chcete vyvážať tovar mimo EÚ, najprv by ste mali určiť trh a nájsť kupujúceho pre váš výrobok. Informácie poskytované v časti Môj obchodný asistentvám pomôžu pri identifikácii vhodných trhov pre váš výrobok. Takisto vám pomôže určiť požiadavky na vášho kupujúceho, ako sú registračné alebo licenčné požiadavky na obchodovanie s konkrétnym tovarom alebo na účasť v určitej oblasti hospodárstva. Keďže váš kupujúci je zvyčajne dovozcom a preberá zodpovednosť za uvedenie vášho výrobku do cieľovej krajiny a na jej trh, jeho kvalifikácia pre túto úlohu má zásadný význam.

Nasledujúce inštitúcie alebo subjekty môžu pomôcť pri identifikácii príležitostí na vývoznom trhu a pri hľadaní kvalifikovaných kupujúcich.

 • Obchodné komory vám môžu poskytnúť informácie o rôznych trhoch a obchodných partneroch a nasmerovať vás na príslušné správy.
 • Pomôcť môžu byť poskytovatelia spravodajstva o konkrétnych obchodoch alebo agentúry na podporu obchodu vo vašej krajine alebo na vašom vybranom vývoznom trhu, ktoré zahŕňajú analýzu trhu a posúdenie obchodných príležitostí. Tieto orgány často poskytujú štúdie o kľúčových vývozných sektoroch.
 • Poradenstvo môžu poskytovať aj konzultanti v oblasti vývozu a príslušné banky.

Ako si vybrať cieľové trhy?

Preskúmať potenciálne vývozné trhy s cieľom posúdiť, či existuje dopyt po vašom výrobku, a zvážiť, či by váš výrobok bol konkurencieschopný na vývoznom trhu.

Overte si obchodné štatistiky vášho potenciálneho cieľového trhu.

Štatistiky dovozu môžu ukázať, či vaša cieľová krajina už dováža váš druh výrobku, odkiaľ dovoz pochádza a či už existuje vysoká ponuka na trhu. Nízke čísla môžu poukazovať na príležitosť, ale môžu odhaliť aj prekážky prístupu na trh alebo dokonca prekážky, ktoré si môžete overiť u môjho obchodného asistenta.

Ako nájsť potenciálnych kupujúcich?

Po výbere jedného alebo viacerých cieľových trhov je ďalším krokom identifikácia potenciálnych obchodných partnerov a obchodných kontaktov.

Partnerov a kontakty môžete nájsť na adrese:

Takéto podujatia sa čoraz častejšie ponúkajú online a môže byť vhodné preskúmať zodpovedajúce možnosti.

Na rozdiel od domácich transakcií je potrebné dôkladne skontrolovať kvalifikáciu kupujúceho pre dovoznú transakciu a skutočné využitie alebo uvedenie vášho výrobku na trh v krajine určenia.

Takisto si môžete overiť, či máte povolenie predávať vláde na vašom potenciálnom vývoznom trhu.

Čo je verejné obstarávanie?

 

2

Overte si podmienky vývozu v EÚ a dovozné požiadavky na váš cieľový trh

Ak chcete svoj výrobok vyvážať mimo EÚ, musíte spĺňať určité základné požiadavky.

Ako môžete exportovať?

Existujú rôzne spôsoby, akými môžete výrobok vyvážať.

 • Môžete napríklad vyvážať priamo kupujúcemu na vašom vývoznom trhu. Môže ísť o inú spoločnosť alebo spotrebiteľa.
 • Prípadne najmä veľmi malé spoločnosti často vyvážajú nepriamo prostredníctvom platforiem elektronického obchodu.

 

Čo je elektronický obchod?

Kto môže vyvážať?

 • Zvyčajne musíte mať sídlo v EÚ ako spoločnosť alebo stála prevádzkareň. To zahŕňa registráciu na účely DPH.
 • Vo všeobecnosti sa musíte zaregistrovať aj v národnom obchodnom registri. Viac informácií nájdete vo vašej miestnej obchodnej komore.
 • Ak ste osobou s pobytom mimo EÚ, musíte mať pracovné povolenie na vykonávanie nezávislej obchodnej činnosti; okrem toho musíte nájsť osobu usadenú v EÚ, ktorá je ochotná konať vo vašom mene ako vývozca (napr. poskytovateľ logistických služieb alebo colný zástupca).

Ako sa zaregistrovať ako vývozca?

Ako vývozca z EÚ musíte požiadať príslušnú colnú správu o tzv. číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI).

EORI je identifikačné číslo platné v celej EÚ, ktoré potrebujete pre všetky vývozné colné vyhlásenia.

TIP: Tento proces môže trvať určitý čas, takže sa uplatňuje s dostatočným predstihom.

Preferenčné obchodné dohody:

Ak chcete vyvážať do krajiny, v ktorej má EÚ preferenčnú obchodnú dohodu s nižšími colnými sadzbami, možno budete musieť požiadať o status schváleného vývozcu (EA) alebo v závislosti od dohody požiadať o status registrovaného vývozcu (REX). EA sa uplatňuje vo vašej vnútroštátnej colnej správe a prostredníctvom sekcie REX.

Ako oprávnený môžete vyhotovovať „vyhlásenia o pôvode“ a ako registrovaný vývozca „vyhlásenia o pôvode“ aj nad rámec prahových hodnôt pre zásielky vymedzených v príslušnej dohode. V týchto vyhláseniach alebo vyhláseniach sa uvádza, že výrobky, ktoré sa majú vyviezť, spĺňajú pravidlá pôvodu stanovené v danej obchodnej dohode.

Možné zjednodušenia

Ak často vyvážate a máte skúsených zamestnancov a spoľahlivú organizáciu colných postupov, môžete požiadať o zjednodušené colné vyhlásenia, ako sa stanovuje v Colnom kódexe Únie (CKÚ). V tejto súvislosti môžu skúsenejší obchodníci zvážiť aj status schváleného hospodárskeho subjektu (AEO).

Je vývoz vášho výrobku v EÚ obmedzený?

Vývoz určitého tovaru alebo vývoz výrobku do určitej krajiny určenia sa môže zakázať alebo obmedziť. Možno budete potrebovať licenciu alebo povolenie.

 • Overte si v systéme TARIC, či potrebujete vývoznú licenciu na váš výrobok,
 • Skontrolujte vývozné obmedzenia na mape sankcií EÚ.
 • V prípade určitých výrobkov môžu výnimočne existovať vnútroštátne obmedzenia vášho členského štátu, ktoré by ste si mali overiť u jeho príslušných orgánov.

Hlavné druhy výrobkov, ktoré sú obmedzené alebo zakázané, sú:

 • niektoré živé zvieratá, mäso a rastliny.
 • ohrozené druhy
 • určité potravinové výrobky
 • nebezpečné chemikálie
 • lieky a lieky
 • zbrane
 • tovar s duálnym využitím
 • odpad
 • tovar kultúrneho charakteru (hodnotiteľné starožitnosti a umelecké diela)
 • falšovaný alebo pirátsky tovar
 • nedôstojné články, publikácie a videozáznamy

V prípade takýchto výrobkov skontrolujte, ktoré pravidlá sa uplatňujú.

Existujú na vašom vývoznom trhu nejaké obmedzenia?

Takisto musíte zabezpečiť, aby krajina, do ktorej chcete vyvážať, neuplatňovala na váš výrobok žiadne zákazy alebo obmedzenia, ktoré by mu zakazovali vstup do krajiny alebo uvedenie na jej trh. Hoci váš kupujúci zvyčajne prevezme zodpovednosť za dovoz, ako aj za používanie alebo uvádzanie vášho výrobku na trh, za úspešné a udržateľné transakcie by ste si mali byť vedomí zákazov dovozu, ako aj dovozných obmedzení v krajine dovozu.

Podrobný opis obmedzení v rôznych cieľových krajinách nájdete na stránke Môj obchodný asistent.

Všeobecné vysvetlenia rôznych druhov obmedzení možno nájsť aj v časti o tovare.

Aké sadzby sa uplatňujú na váš výrobok?

Zaváš výrobok bude možno potrebné zaplatiť clo pri jeho uvedení na vývozný trh. Sadzby uplatňované v rôznych cieľových krajinách nájdete v časti Môj obchodný asistent

Závisí to od vašej dohody a zmluvy s kupujúcim, ale vo väčšine prípadov sa odporúča ponechať colné konanie pri dovoze na kupujúceho, ktorý potom zaplatí clo, ako aj dane a dodatočné clá, ktoré sa stanú splatnými pri dovoze. Pamätajte na to, že táto cena zvýši cenu vášho výrobku na vašom vývoznom trhu. Tieto takzvané náklady pri vykládke by mali byť stále konkurencieschopné.

 

Čo je dovozné clo?

Môže moja spoločnosť využívať preferenčnú obchodnú dohodu medzi EÚ a krajinou určenia?

Ak má EÚ preferenčnú obchodnú dohodu s krajinou určenia, možno váš výrobok znížiť alebo dokonca úplne odstrániť. Tieto clá sa nazývajú preferenčné colné sadzby.

V časti Môj obchodný asistentbudete používať preferenčné colné sadzby uplatniteľné na výrobky s pôvodom v EÚ v rôznych cieľových krajinách.

Tieto preferenčné colné sadzby sú však podmienené tým, že váš výrobok sa vyrába na území partnerov preferenčnej obchodnej dohody a je v súlade s pravidlami pôvodu tejto dohody.

Preto by ste si mali najprv overiť, či existuje preferenčná colná sadzba a tzv. preferenčná marža medzi bežnou colnou sadzbou podľa doložky najvyšších výhod a preferenčnou sadzbou EÚ.

Ak je to tak a chceli by ste predložiť dôkaz o preferenčnom pôvode, aby ste mohli uplatniť preferenčnú sadzbu, budete musieť dodržiavať pravidlá pôvodu.

Na tento účel budete potrebovať príslušné dôkazy o statuse pôvodu materiálov získaných od tretích strán. V rámci EÚ sa to uskutočňuje prostredníctvom tzv. vyhlásení dodávateľa, ktoré budete musieť na tento účel zozbierať.

Informácie o platných osobitných pravidlách pre váš výrobok a cieľovej krajine nájdete na stránke Môj obchodný asistent.

Obchodné dohody EÚ:

 • poskytovať stabilnejší a predvídateľnejší súbor pravidiel pre vás pri obchodovaní so zahraničnými trhmi.
 • zabezpečiť, aby právne predpisy krajín mimo EÚ nediskriminovali výrobky EÚ.
 • vytvoriť nové a lepšie vývozné príležitosti pre vašu spoločnosť a uľahčiť investovanie v zahraničí.

Vzťahujú sa na váš výrobok nejaké opatrenia na ochranu obchodu?

Opatrenia na ochranu obchodu by na váš výrobok mohla uplatňovať krajina dovozu. Takéto opatrenia môžu predstavovať značné náklady, ktoré treba zohľadniť pri plánovaní vášho vývozu. Najrelevantnejšie sú antidumpingové opatrenia, ale môžu existovať aj vyrovnávacie alebo ochranné opatrenia. Hoci váš kupujúci bude podľa zmluvnej dohody zvyčajne konať ako dovozca a znášať takéto dodatočné náklady, môžu byť prekážkou úspešných a udržateľných transakcií.

Súvisiace opatrenia, ktoré prípadne uplatňuje konkrétna krajina dovozu, sú zohľadnené v časti Moja obchodná asistentka.

Aké sú príslušné dane a dodatočné clá na vašom vývoznom trhu?

Takisto si overte, ktoré dane a prípadne dodatočné clá sa musia zaplatiť pri dovoze vášho výrobku. Dane a dodatočné clá, ktoré sa stanú splatnými pri dovoze do rôznych cieľových krajín, možno konzultovať aj v časti Moja obchodná asistentka.

Tieto náklady zvyčajne znáša kupujúci v rámci svojej úlohy u dovozcu, ale zvýšia sa náklady na vyloženie, a tým aj konkurencieschopnosť vášho výrobku na vývoznom trhu. Pokiaľ ide o druhú možnosť, zvážte zosúladenie s vaším dovozcom.

Pri predaji priamo spotrebiteľom zistite, či potrebujete zaregistrovať sa u daňových orgánov vášho vývozného trhu.

Aké sú zdravotné, bezpečnostné a technické požiadavky na váš výrobok?

Požiadavky budú závisieť od vášho vývozného trhu. Za ich dodržiavanie zvyčajne zodpovedá váš kupujúci ako dovozca, ktorý však bude potrebovať vašu pomoc na preukázanie tohto súladu. Keďže sa to určuje na základe zmluvnej dohody, mali by ste byť opatrní, aby ste prevzali zodpovednosť len za požiadavky, ktoré môžete splniť v rámci svojej úlohy vývozcu. Zosúladenie s dovozcom nie je len vhodné, ale zvyčajne potrebné. Informácie v časti Môj obchodný asistentvám pomôžu odlíšiť objektívne požiadavky od individuálnych záujmov vášho kupujúceho.

Požiadavky budú závisieť od vášho vývozného trhu.

Príklad:

Možno budete musieť predložiť osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok spĺňa zdravotné a bezpečnostné požiadavky danej krajiny. Tie sa môžu líšiť od tých v EÚ.

Väčšina výrobkov musí spĺňať technické alebo zdravotné a hygienické požiadavky (často označované ako sanitárne a fytosanitárne požiadavky) na vašom vývoznom trhu. Tie si môžu vyžadovať rôzne typy skúšok a certifikácie.

Často sa to týka technických požiadaviek na priemyselné výrobky, ako aj zdravotných a hygienických požiadaviek na potraviny a poľnohospodárske výrobky.

Väčšina krajín vyžaduje zdravotné certifikáty pre:

 • rastliny
 • živé zvieratá
 • živočíšneho produkty
 • genetické materiály

Napríklad zdravotnícke pomôcky musia byť zvyčajne sprevádzané certifikátom.

Ako osvedčiť váš výrobok?

V časti Postupy a formality v časti Môj obchodný asistent by ste mali následne objasniť so zákazníkom tieto informácie:

 • Aké sú požiadavky na certifikáciu na vašom vývoznom trhu.
 • Ktoré osvedčenia sú akceptované príslušnými orgánmi.
 • Či testovanie môže vykonať akreditované laboratórium alebo inštitúcia v EÚ
 • alebo či sa osvedčenie musí vykonať v krajine určenia.

Aké sú požiadavky na balenie a označovanie vášho výrobku?

Krajiny majú často podrobné požiadavky na balenie a označovanie výrobkov.

Tieto požiadavky môžu byť povinné alebo dobrovoľné.

 • Povinné značky a etikety na spotrebných výrobkoch a ich obaloch zvyčajne súvisia s obavami týkajúcimi sa verejnej bezpečnosti, zdravia a/alebo životného prostredia. Môžu poskytnúť informácie, ako sú zložky alebo dátum spotreby.

Zvyčajne existujú rôzne agentúry zodpovedné za rôzne odvetvia, napr. zdravotnícky, elektrický, potravinársky a chemický priemysel, ktoré majú veľmi odlišné požiadavky.

Prehľad súvisiacich požiadaviek uplatňovaných konkrétnou krajinou dovozu nájdete v časti Postupy a formality Môj obchodný asistent.

Potrebuje váš výrobok ochranu duševného vlastníctva?

Je dôležité, aby ste si overili, ako je chránené duševné vlastníctvo vášho výrobku v krajine, do ktorej chcete vyvážať.

 

 • Overte si, či potrebujete požiadať o nové patenty alebo ako je váš dizajn, autorské právo alebo zemepisné označenie chránené na vývoznom trhu.

Ak má EÚ obchodnú dohodu s krajinou, do ktorej chcete vyvážať, dohoda môže poskytnúť dodatočnú ochranu.

 

3

Príprava predaja a organizácia dopravy

Ako sú záväzky rozdelené medzi vás a vášho kupujúceho?

Ako už bolo uvedené, zodpovednosť strán za vývoznú/dovoznú transakciu je stanovená v zmluvnej dohode. Pokiaľ neexistujú osobitné dôvody, kupujúci by mal prevziať zodpovednosť za dovoz, použiteľnosť alebo uvedenie vášho výrobku na trh ako dovozca. Od tohto pravidla by sa mali odchýliť len skúsení obchodníci. V závislosti od právnych predpisov v krajine dovozu nemusíte spĺňať určité požiadavky, takže by ste mali zostať u kupujúceho.

Na vymedzenie zmluvných záväzkov strán môžete použiť Incoterms®.

Incoterms® stanovuje zodpovednosť predávajúcich a kupujúcich za dodávku, poistenie a prepravu tovaru na základe kúpnych zmlúv a určuje, kto je zodpovedný za vývozné colné formality v EÚ a dovozné formality v krajine určenia.

Príklady:

 • „Voľné na palube“ (FOB): znamená, že je povinnosťou vývozcu alebo predajcu uhradiť všetky miestne náklady:
 • preprava tovaru do prístavu nakládky
 • náklady na nakládku
 • postupy colného konania vo vyvážajúcej krajine.

 

Váš zákazník je zodpovedný za náklady na:

 • preprava od prístavu nakládky
 • poistné
 • vykladanie
 • preprava z prístavu príchodu na konečné miesto určenia.
 • „Náklady, poistenie a prepravné“ (CIF)znamenajú, že vývozca je zodpovedný za miestne náklady v rámci FOB plus:
 • poplatky za náklad
 • poistné

V rámci CIF je vývozca zodpovedný za všetky náklady až do príchodu výrobkov do cieľového prístavu.

Treba mať na pamäti, že Incoterm® EXW nesmie zmeniť vašu zodpovednosť vývozcu voči orgánom vo vašej krajine, zatiaľ čo DDP so sebou prináša riziko, že prevezme zodpovednosť v krajine dovozu, ktorú vývozca nemôže splniť.

Kto vám môže pomôcť v procese vývozu a prepravy?

Špeditér môže pomôcť

 • zabezpečenie zberu a dodania vášho tovaru
 • rokovanie o sadzbách za nákladnú dopravu s dopravcami
 • rezervácia nákladného priestoru
 • balenie
 • poistné
 • príprava colných dokumentov vo vašom mene

Hľadať programy na podporu vývozu a vývozu, ktoré vlády často poskytujú v spolupráci s bankami alebo poisťovňami.

 • Zvážte poistenie vývozu, ktoré ponúkajú buď súkromné strany, alebo vnútroštátne finančné inštitúcie pre vývoz a dovoz.

 

4

Pripraviť dokumenty na vývozné colné konanie v EÚ

Dokumenty pripravené na vývoz aspoň čiastočne slúžia na dovoz do krajiny určenia. Ich príprava by preto mala zohľadňovať zodpovedajúce požiadavky a v prípade potreby by sa mala zosúladiť s vaším kupujúcim ako dovozcom.

Ktoré dokumenty sa majú pripraviť na colné orgány?

 

Najprv musíte príslušnému vnútroštátnemu colnému orgánu predložiť elektronické vývozné vyhlásenie.

Každá krajina EÚ má vlastný elektronický systém spracovania. V prípade malých zásielok s hodnotou nižšou ako 1 000 EUR môže postačovať ústne vyhlásenie podložené prepravným dokladom alebo faktúrou.

Vývozné vyhlásenie obsahuje potrebné informácie o samotnom tovare a preprave. Zahŕňa:

 • pôvod tovaru,
 • krajina určenia;
 • kódy tovaru,
 • kódy colného režimu a
 • hodnota tovaru.

Dokumenty, ktoré musíte pripraviť, zahŕňajú:

 • Faktúra a prepravné doklady a baliaci list: Všetky dokumenty musíte uchovávať aspoň tri roky v prípade akýchkoľvek kontrol po vývoznom colnom konaní (vnútroštátne obchodné a daňové právne predpisy často stanovujú dlhšie obdobia).
 • Záznamy o DPH a vývoze: Pri vývoze mimo EÚ je váš výrobok oslobodený od dane z pridanej hodnoty (DPH) v EÚ bez ohľadu na to, či predávate podniku alebo individuálnemu spotrebiteľovi, za predpokladu, že vediete záznamy o vývoze a doklad o vývoze vydaný colným orgánom.
 • Osvedčenia alebo licencie: môžu byť potrebné aj fytosanitárne osvedčenia alebo vývozné licencie na účely vývozu.

Kto podáva colné vyhlásenie?

Colné vyhlásenie môžete podať sami alebo ho môže podať poskytovateľ služieb, ktorý je vaším colným zástupcom. Ak zamestnávate odosielajúcu spoločnosť alebo colného sprostredkovateľa, môžete konať vo vašom mene.

Ako predložiť vývozné colné vyhlásenie a tovar na vývoz?

Vývozný režim má dve fázy:

 • podanie vývozného colného vyhlásenia a predloženie tovaru colnému úradu vývozu a
 • predloženie tovaru a uvedenie hlavného referenčného čísla (MRN) vývozného colného vyhlásenia na colnom úrade výstupu, po ktorom nasleduje prepustenie do výstupu.

 

Vývozné vyhlásenie sa predkladá prostredníctvom elektronického systému vášho colného orgánu.

Vo všeobecnosti musíte vývozné colné vyhlásenie podať na colnom úrade zodpovednom za miesto, kde je vaša spoločnosť usadená, alebo prípadne na colnom úrade, v ktorom je váš tovar zabalený alebo naložený na vývoz z EÚ.

Ak hodnota tovaru v jednej vývoznej zásielke nepresahuje 3 000 EUR a tovar nepodlieha zákazom alebo obmedzeniam, vývozné colné vyhlásenie sa môže podať na colnom úrade v mieste výstupu.

 

Pamätajte na to, že vývozné colné vyhlásenie sa musí podať pred skutočným okamihom, keď tovar opustí EÚ. Poskytnúť colnému úradu vývozu dostatok času na vykonanie potrebných analýz rizík pred tým, ako povolí prepustenie tovaru.

Čo sa stane po predložení vývozného colného vyhlásenia?

Existujú tri možné prípady:

 • Váš tovar môže byť prepustený do colného režimu vývoz na základe predloženého vývozného vyhlásenia, alebo
 • Váš tovar môže byť vybraný na kontrolu dokladov a pred preclením tovaru môžete byť požiadaný o predloženie ďalších dokladov, alebo
 • Export môžete vybrať pre dokument, ako aj pre fyzickú kontrolu.

V prípade pravidelnejšieho vývozu by sa mali zvážiť zjednodušené colné vyhlásenia, ako sa stanovuje v Colnom kódexe Únie (CKÚ).

Ďalšie podrobnosti sú dostupné na adrese:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /miesta/zdaňovanie/súbory/zdroje/dokumenty /colníctvo/colný kód/ usmernenie_export_en.pdf

 

5

Pripraviť doklady na colné konanie pri dovoze v krajine určenia.

Keď sa váš tovar dostane do cieľovej krajiny, na váš vývoz sa budú vzťahovať miestne dovozné požiadavky a postupy. Využite svojho obchodného asistenta na stanovenie týchto požiadaviek a na zosúladenie s vaším kupujúcim.

TIP:

 • Niekedy je možné spracovanie pred príchodom tovaru, čo znamená, že príslušné doklady môžete predložiť pred príchodom tovaru do krajiny, do ktorej vyvážate.
 • Musíte sa dohodnúť s kupujúcim, ktoré doklady musí vývozca pripraviť a ktorý kupujúci, ktorý ako dovozca zvyčajne zodpovedá za colné konanie a clá, ako aj dane a dodatočné clá. Úlohy a povinnosti vývozcu a dovozcu sú vymedzené zmluvnou dohodou, o ktorej by sa malo v tejto súvislosti starostlivo rokovať.

Dokumenty, ktoré môžu požadovať príslušné orgány v krajine určenia

 • Obchodná faktúra (s osobitnými požiadavkami týkajúcimi sa jej formy a obsahu).
 • Zoznam balení
 • Dovozné licencie (automatické alebo neautomatické) na určitý tovar.
 • Osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie.
 • Dôkaz o preferenčnom pôvode (t. j. EUR.1, EUR-MED, vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode) za predpokladu, že medzi EÚ a krajinou určenia sa uplatňuje preferenčná obchodná dohoda a vaše výrobky spĺňajú príslušné pravidlá pôvodu.
 • Osvedčenie o pôvode preukazujúce nepreferenčný pôvod vášho výrobku:
  • Osvedčenie o (nepreferenčných) pôvode sa môže vyžadovať v prípade dovozných obmedzení na (určité) výrobky z konkrétnych krajín, uplatňovania opatrení na ochranu obchodu alebo monitorovania vyhradeného dovozu. Dovozca však môže požiadať o takéto osvedčenie aj na svoje účely.
  • Osvedčenia o pôvode zvyčajne vydáva vaša miestna obchodná komora. V niektorých krajinách môže byť táto zodpovednosť pridelená aj ministerstvám alebo colným orgánom.

Kde môžete nájsť viac informácií?

 

Váš kontrolný zoznam: 5 Kroky na vývoz výrobku

Predtým, ako začnete

 • Pozrite si kontrolný zoznam otázok na posúdenie pripravenosti vašej spoločnosti na vývoz.
 • Prediskutujte a rozhodnete, či je vaša spoločnosť pripravená obchodovať s krajinami mimo EÚ alebo aké kroky je potrebné podniknúť v rámci prípravy na budúce obchodné činnosti mimo EÚ.

Krok 1: Nájdite si trh a kupujúceho

 • Vyberte si nový vývozný trh.
 • Posúďte obchodný potenciál a konkurencieschopnosť vášho výrobku.
 • Zahrňte do cenových kalkulácií náklady súvisiace s vývozom, ako napríklad clá, prepravné náklady, náklady na zástupcov atď.
 • Určite potenciálnych kupujúcich.
 • Nájdite agentúru/inštitúciu/partnera, ktorý vám pomôže pri formalitách procesov vývozu. Napríklad pripraviť zmluvy, stanoviť platobné podmienky, skontrolovať úverovú bonitu kupujúceho a či v krajine dovozu existujú nejaké obmedzenia prevodu peňazí.
 • Starostlivo vymedziť a rozdeliť zodpovednosť medzi predávajúceho/vývozcu a kupujúceho/dovozcu, aby sa prevzali len tie zodpovednosti, ktoré možno skutočne splniť.

Krok č. 2: Skontrolujte podmienky vývozu v EÚ a posúďte požiadavky na vašom vývoznom trhu

 • Zistite si zákonné požiadavky na vývoz.
 • Získajte číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI) (požiadajte oň v dostatočnom predstihu).
 • Ak má EÚ uzavretú obchodnú dohodu s krajinou, do ktorej chcete vyvážať, overte si bežné a preferenčné clá na stanovenie preferenčného rozpätia. Prípadne posúďte, či váš výrobok spĺňa príslušné pravidlá pôvodu, a uveďte uplatniteľnú (preferenčnú) colnú sadzbu.
 • Požiadajte o povolenie schváleného vývozcu alebo sa zaregistrujte v systéme REX, ak chcete vyvážať do krajiny, s ktorou má EÚ uzavretú obchodnú dohodu, a chcete požiadať o preferenčné sadzby.
 • Zistite, či sa na vývoz do vašej cieľovej krajiny alebo na vývoz vášho výrobku v EÚ vzťahujú akékoľvek obmedzenia alebo zákazy vývozu.
 • Zistite, aké dane a ďalšie clá sa uplatňujú na vašom vývoznom trhu.
 • Skontrolujte, či sa na váš výrobok môžu vzťahovať potenciálne opatrenia na ochranu obchodu.
 • Overte, či musíte získať daňové identifikačné číslo na predaj vášho výrobku na vývoznom trhu (ak predávate priamo spotrebiteľom).
 • Uveďte uplatniteľné zdravotné, bezpečnostné a technické požiadavky na vašom vývoznom trhu.
 • Posúdiť certifikačný proces a dokumentáciu požadovanú v krajine určenia (vrátane kontroly laboratórií potrebných na skúšky a certifikáciu).
 • Overte pravidlá balenia a označovania na vývoznom trhu.
 • Overte si, či potrebujete chrániť duševné vlastníctvo vášho výrobku na vývoznom trhu.

Tretí krok: Príprava predaja a organizácia dopravy

 • Pripraviť a podpísať zmluvu s kupujúcim vrátane dohody o tom, kto je zodpovedný za čo a za organizáciu dopravného procesu.
 • Zvážiť poistenie vývozu
 • Určite inštitúcie, ktoré vám môžu pomôcť pri organizovaní procesu vývozu a možných programov na podporu vývozu (v prípade potreby).

Krok 4: Pripraviť dokumenty na vývozné colné konanie v EÚ

 • Vyplňte a predložte vývozné vyhlásenie.
 • Identifikovať akékoľvek ďalšie doklady, ktoré sa môžu vyžadovať, a plánovať možnosť, že colné orgány budú vyžadovať ďalšiu dokumentáciu alebo vykonávať fyzické kontroly.
 • Predložte svoj tovar na vývoz na colných úradoch pre vývoz a výstup.

Krok č. 5: Pripraviť doklady na colné konanie pri dovoze v krajine určenia

 • Skoordinujte s kupujúcim, ktoré dokumenty požadujú príslušné orgány v krajine určenia.

Dohodnite sa s kupujúcim na tom, kto je zodpovedný za poskytnutie ktorých dokumentov a kto je zodpovedný za colné konanie pre dovoz a platí clo, ako aj dane a ďalšie clá. Prevezmite len tie úlohy, ktoré ste schopní (ako spoločnosť) splniť.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy