Príručka pre vývoz tovaru

Plánuje vaša spoločnosť vyvážať tovar mimo EÚ? Tento oddiel vám pomôže pochopiť, či je vaša spoločnosť pripravená na vývoz, a opisuje jednotlivé kroky procesu vývozu.

5 Krokov smerom kvývozu výrobku

 
 

Pred začatím činnosti – Je vaša spoločnosť pripravená obchodovať?

Plánujete prvý vývoz výrobku?

Predtým si overte, či je vaša spoločnosť pripravená:

 • Je váš výrobok už úspešný na vašom domácom trhu alebo v iných krajinách EÚ?
 • Je vaša spoločnosť schopná predávať výrobok na zahraničných trhoch mimo EÚ? Má dostatočné personálne, časové, finančné a právne zdroje?
 • Je vedenie vašej spoločnosti odhodlané expandovať na vývozné trhy mimo EÚ?
 • Má vaša spoločnosť komplexný finančný/obchodný/obchodný plán s jasne vymedzenými cieľmi na podporu vývozu na trhy mimo EÚ?
 • Má vaša spoločnosť konkrétnu stratégiu, ako vyvážať výrobok na váš vývozný trh? Napríklad môžete vyvážať svoj výrobok priamo k svojmu kupujúcemu na vývoznom trhu, ako je napríklad iná spoločnosť alebo spotrebiteľ, alebo nepriamo zamestnaním tretej strany, napríklad agenta alebo distribútora. Priamy aj nepriamy vývoz môžu podporovať aj platformy elektronického obchodu.
 • Ak je to vhodné, je duševné vlastníctvo súvisiace s vaším výrobkom chránené na vašom vývoznom trhu?
 • Má vaša spoločnosť kapacity a odborné znalosti na prispôsobenie svojho výrobku kultúrnym preferenciám alebo odlišným technickým normám v krajinách mimo EÚ?

Skôr ako budete pokračovať, dôkladne zvážte uvedené otázky a prediskutujte ich v rámci vašej spoločnosti, aby ste sa rozhodli, či ste pripravený obchodovať s krajinami mimo EÚ, alebo aké kroky musíte podniknúť, aby ste sa na to pripravili.

 

1

Nájsť trh a kupujúceho

Ak chcete tovar vyvážať mimo EÚ, mali by ste najprv identifikovať trh a nájsť kupujúceho pre váš výrobok. Informácie poskytnuté v rámci Mojeho obchodného asistentavám pomôžu pri určovaní vhodných trhov pre váš výrobok. Takisto vám pomôže určiť požiadavky na vášho kupujúceho, ako sú registračné alebo licenčné požiadavky na obchodovanie s konkrétnym tovarom alebo na účasť v určitej oblasti hospodárstva. Keďže vaším kupujúcim bude zvyčajne dovozca a prevezme zodpovednosť za uvedenie vášho výrobku do cieľovej krajiny a na jej trh, jeho kvalifikácia pre túto úlohu má kľúčový význam.

Pri identifikácii príležitostí na vývoz a pri hľadaní kvalifikovaných kupujúcich môžu pomôcť tieto inštitúcie alebo hospodárske subjekty.

 • Obchodné komory vám môžu poskytnúť informácie o rôznych trhoch a obchodných partneroch a odkázať vás na príslušné správy.
 • Pomôcť môžu poskytovatelia spravodajstva špecifickí pre obchod alebo agentúry na podporu obchodu vo vašej krajine alebo na vašom vybranom vývoznom trhu, ktoré zahŕňajú analýzu trhu a posúdenie podnikateľských príležitostí. Tieto orgány často poskytujú štúdie o kľúčových vývozných odvetviach.
 • Poradenstvo môžu poskytovať aj konzultanti v oblasti vývozu a príslušné banky.

Ako si vybrať cieľové trhy?

Preskúmajte potenciálne vývozné trhy s cieľom posúdiť, či existuje dopyt po vašom výrobku, a zvážte, či by bol váš výrobok konkurencieschopný na vývoznom trhu.

Skontrolujte si obchodné štatistiky potenciálneho cieľového trhu.

Z dovozných štatistík môže vyplývať, či vaša cieľová krajina už dováža váš druh výrobku, odkiaľ dovoz pochádza a či už existuje vysoká ponuka na trhu. Nízke čísla môžu poukazovať na príležitosť, ale aj na odhalenie prekážok prístupu na trh alebo dokonca prekážok, ktoré si môžete overiť u môjho asistenta pre obchod.

Ako nájsť potenciálnych kupujúcich?

Po výbere jedného alebo viacerých cieľových trhov je ďalším krokom identifikácia potenciálnych obchodných partnerov a obchodných kontaktov.

Partnerov a kontakty nájdete na:

Takéto podujatia sa čoraz častejšie ponúkajú online a možno je vhodné preskúmať príslušné možnosti.

Na rozdiel od domácich transakcií je potrebné dôkladne skontrolovať kvalifikáciu kupujúceho na dovoznú transakciu a skutočné využitie alebo uvedenie vášho výrobku na trh v krajine určenia.

Takisto si môžete overiť, či máte povolené predávať vláde na Vašom potenciálnom vývoznom trhu.

Čo je verejné obstarávanie?

 

2

Skontrolujte vývozné podmienky v EÚ a dovozné požiadavky na vašom cieľovom trhu

Ak chcete vyvážať svoj výrobok mimo EÚ, musíte spĺňať určité základné požiadavky.

Ako môžete vyvážať?

Existujú rôzne spôsoby, ako môžete výrobok vyvážať.

 • Napríklad môžete vyvážať priamo kupujúcemu na Vašom vývoznom trhu. Môže to byť iná spoločnosť alebo spotrebiteľ.
 • Alternatívne, najmä veľmi malé spoločnosti, často vyvážajú nepriamo prostredníctvom platforiem elektronického obchodu.

 

Čo je elektronický obchod?

Kto môže vyvážať?

 • Zvyčajne musíte byť usadený v EÚ ako spoločnosť alebo stála prevádzkareň. Patrí sem aj registrácia na účely DPH.
 • Vo všeobecnosti sa musíte zaregistrovať aj vo vnútroštátnom obchodnom registri. Viac informácií nájdete v miestnej obchodnej komore.
 • Ak máte pobyt mimo EÚ, musíte mať pracovné povolenie na vykonávanie nezávislej obchodnej činnosti; okrem toho musíte nájsť osobu usadenú v EÚ, ktorá je ochotná konať vo vašom mene ako vývozca (napr. poskytovateľ logistických služieb alebo colný zástupca).

Ako sa zaregistrovať ako vývozca?

Ako vývozca z EÚ musíte požiadať príslušnú colnú správu o takzvané číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI).

EORI je identifikačné číslo platné v celej EÚ, ktoré potrebujete pri všetkých colných vývozných vyhláseniach.

Rada: Tento proces môže trvať určitý čas, takže sa bude uplatňovať v dostatočnom predstihu.

Preferenčné obchodné dohody:

Ak chcete vyviezť do krajiny EÚ preferenčnú obchodnú dohodu s nižšími colnými sadzbami a profitovať z nich, možno budete musieť požiadať o status oprávneného vývozcu (EA) alebo v závislosti od dohody požiadať o status registrovaného vývozcu (REX). EA sa uplatňuje v rámci sekcie REX a prostredníctvom vašej vnútroštátnej colnej správy.

Ako povolené môžete vyhotovovať „vyhlásenia o pôvode“ ako registrovaný vývozca „vyhlásenia o pôvode“ aj nad prahovými hodnotami pre zásielky, ktoré sú vymedzené v príslušnej dohode. V týchto vyhláseniach alebo vyhláseniach sa uvádza, že výrobky určené na vývoz sú v súlade s pravidlami pôvodu stanovenými v danej obchodnej dohode.

Možné zjednodušenia

Ak často vyvážate a máte kvalifikovaný personál a spoľahlivú organizáciu colných postupov, môžete požiadať o zjednodušené colné vyhlásenia, ako sa stanovuje v Colnom kódexe Únie (CKÚ). V tejto súvislosti môžu skúsenejší obchodníci zvážiť aj štatút schváleného hospodárskeho subjektu (AEO).

Je vývoz vášho výrobku v EÚ obmedzený?

Vývoz určitého tovaru alebo vývoz výrobku do určitej krajiny určenia môže byť zakázaný alebo obmedzený. Možno budete potrebovať licenciu alebo povolenie.

 • Skontrolujte si v systéme TARIC, či na váš výrobok potrebujete vývoznú licenciu;
 • Skontrolujte vývozné obmedzenia na mape sankcií EÚ.
 • V prípade určitých výrobkov môžu výnimočne existovať vnútroštátne obmedzenia vo vašom členskom štáte, ktoré by ste mali skontrolovať u svojich príslušných orgánov.

Hlavnými druhmi výrobkov, ktoré sú obmedzené alebo zakázané, sú:

 • niektoré živé zvieratá, mäso a rastliny.
 • ohrozené druhy
 • určité potravinové výrobky
 • nebezpečné chemikálie
 • drogy a lieky
 • zbrane
 • položky s dvojakým použitím
 • odpad
 • tovar kultúrneho charakteru (hodnotné starožitnosti a umelecké diela)
 • falšovaný alebo pirátsky tovar
 • nedôstojné články, publikácie a videozáznamy

Pri takýchto výrobkoch skontrolujte, ktoré pravidlá sa uplatňujú.

Existujú nejaké obmedzenia na vašom vývoznom trhu?

Takisto musíte zabezpečiť, aby krajina, do ktorej chcete vyvážať, neuplatňovala na váš výrobok zákazy alebo obmedzenia, ktoré by mu zakazovali vstupovať do krajiny alebo uvádzať na jej trh. Hoci váš kupujúci zvyčajne prevezme zodpovednosť za dovoz, ako aj za používanie alebo uvádzanie na trh vášho výrobku, za úspešné a udržateľné transakcie by ste si mali byť vedomí zákazov dovozu, ako aj dovozných obmedzení v krajine dovozu.

Podrobný opis obmedzení v rôznych cieľových krajinách nájdete na stránke My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Všeobecné vysvetlenia rôznych typov obmedzení môžete nájsť aj v časti o tovare.

Aké sadzby sa vzťahujú na váš výrobok?

Zaváš výrobok je potrebné zaplatiť clo pri jeho uvedení na vývozný trh. Sadzby uplatňované v rôznych cieľových krajinách nájdete v My Trade Assistant (Môj obchodný asistent)

Závisí to od vašej dohody a zmluvy s kupujúcim, ale vo väčšine prípadov je vhodné ponechať colné konanie na nákupcovi, ktorý potom zaplatí clo, ako aj dane a dodatočné clá, ktoré sa stanú splatnými pri dovoze. Pamätajte na to, že tá zvýši cenu vášho výrobku na Vašom vývoznom trhu. Tieto takzvané náklady na vykládku by mali byť stále konkurencieschopné.

 

Čo je dovozné clo?

Môže moja spoločnosť využiť preferenčnú obchodnú dohodu medzi EÚ a cieľovou krajinou?

Ak má EÚ preferenčnú obchodnú dohodu s krajinou určenia, váš výrobok sa môže znížiť alebo dokonca úplne odstrániť. Tieto clá sa nazývajú preferenčné colné sadzby.

V prípade môjho obchodnéhoasistenta budete uplatňovať preferenčné colné sadzby uplatniteľné na výrobky s pôvodom v EÚ v rôznych cieľových krajinách.

Tieto preferenčné colné sadzby sú však podmienené výrobou vášho výrobku na území partnerov preferenčnej obchodnej dohody a v súlade s pravidlami pôvodu tejto dohody.

Mali by ste preto najprv skontrolovať, či existuje preferenčná colná sadzba a takzvané preferenčné rozpätie medzi bežnou colnou sadzbou podľa doložky najvyšších výhod a preferenčnou sadzbou EÚ.

Ak je to tak a chceli by ste predložiť dôkaz o preferenčnom pôvode, aby ste mohli uplatniť preferenčnú sadzbu, budete musieť dodržiavať pravidlá pôvodu.

Na tento účel budete potrebovať príslušné dôkazy o statuse pôvodu materiálov získaných od tretích strán. V rámci EÚ sa to uskutočňuje prostredníctvom tzv. vyhlásení dodávateľa, ktoré budete musieť zozbierať na tento účel.

Ak sa chcete dozvedieť viac o osobitných pravidlách platných pre váš výrobok a o krajine určenia, môžete sa obrátiť na My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Obchodné dohody EÚ:

 • Pri obchodovaní so zahraničnými trhmi vám poskytne stabilnejší a predvídateľnejší súbor pravidiel.
 • Zabezpečiť, aby právne predpisy krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, nediskriminovali výrobky EÚ.
 • Vytvoriť nové a lepšie exportné príležitosti pre vašu spoločnosť a uľahčiť investovanie v zahraničí.

Vzťahujú sa na váš výrobok nejaké opatrenia na ochranu obchodu?

Opatrenia na ochranu obchodu by mohla na váš výrobok uplatňovať krajina dovozu. Takéto opatrenia môžu predstavovať značné náklady, ktoré treba zohľadniť pri plánovaní vášho vývozu. Najrelevantnejšie sú antidumpingové opatrenia, ale môžu existovať aj vyrovnávacie alebo ochranné opatrenia. Hoci vaši kupujúci podľa zmluvnej dohody zvyčajne koná ako dovozca a znáša takéto dodatočné náklady, môžu byť prekážkou úspešných a udržateľných transakcií.

Súvisiace opatrenia, ktoré prípadne uplatňuje konkrétna dovážajúca krajina, sú zohľadnené v My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Aké sú príslušné dane a dodatočné clá na vašom vývoznom trhu?

Takisto skontrolujte, ktoré dane a prípadne dodatočné clá sa musia zaplatiť pri dovoze vášho výrobku. O daniach a dodatočných clách, ktoré sa majú zaplatiť pri dovoze do rôznych cieľových krajín, sa môže nahliadnuť aj v rámci môjho obchodného asistenta.

Zvyčajne ich bude znášať kupujúci v rámci svojej úlohy v dovozcovi, ale zvýšia sa náklady na vykládku, a tým aj konkurencieschopnosť vášho výrobku na vývoznom trhu. Pokiaľ ide o druhý prípad, zvážte zosúladenie s vašim dovozcom.

Pri priamom predaji spotrebiteľom prešetrite, či potrebujete zaregistrovať sa na vašom vývoznom trhu.

Aké sú zdravotné, bezpečnostné a technické požiadavky na váš výrobok?

Požiadavky budú závisieť od vášho vývozného trhu. Za ich dodržiavanie zvyčajne zodpovedá váš kupujúci ako dovozca, ktorý však bude potrebovať vašu pomoc na preukázanie tohto súladu. Keďže je to stanovené v zmluvnej dohode, mali by ste byť opatrní, aby ste prevzali zodpovednosť len za požiadavky, ktoré môžete splniť vo svojej úlohe vývozcu. Zosúladenie s dovozcom je nielen vhodné, ale zvyčajne potrebné. Informácie v My Trade Assistantvám pomôžu odlíšiť objektívne požiadavky od individuálnych záujmov vášho kupujúceho.

Požiadavky budú závisieť od vášho vývozného trhu.

Príklad:

Možno budete musieť predložiť osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok spĺňa zdravotné a bezpečnostné požiadavky krajiny. Tie sa môžu líšiť od tých, ktoré sú v EÚ.

Väčšina výrobkov musí spĺňať technické alebo zdravotné a hygienické požiadavky (často označované ako sanitárne a fytosanitárne požiadavky) na vašom vývoznom trhu. Tie si môžu vyžadovať rôzne typy skúšok a certifikácie.

Často sa to týka technických požiadaviek na priemyselné výrobky, ako aj zdravotných a hygienických požiadaviek na potraviny a poľnohospodárske výrobky.

Väčšina krajín vyžaduje zdravotné certifikáty pre:

 • rastliny
 • živé zvieratá
 • živočíšne výrobky
 • genetické materiály

Napríklad zdravotnícke pomôcky musia byť zvyčajne sprevádzané certifikátom.

Ako osvedčiť svoj výrobok?

V oddiele Postupy a Formality My Trade Assistant by ste mali skontrolovať, či ste v prípade potreby s vašim zákazníkom objasnili:

 • Aké sú požiadavky na certifikáciu na vašom vývoznom trhu.
 • Ktoré osvedčenia akceptujú príslušné orgány.
 • Či môže testovanie vykonať akreditované laboratórium alebo inštitúcia v EÚ
 • alebo či sa osvedčenie musí vykonať v krajine určenia.

Aké sú požiadavky na balenie a označovanie vášho výrobku?

Krajiny majú často podrobné požiadavky na balenie a označovanie výrobkov.

Tieto požiadavky môžu byť povinné alebo dobrovoľné.

 • Povinné označenia a etikety na spotrebiteľských výrobkoch a ich obaloch zvyčajne súvisia s otázkami verejnej bezpečnosti, zdravia a/alebo životného prostredia. Môžu poskytnúť informácie, ako sú napríklad zložky alebo dátum spotreby.

Zvyčajne existujú rôzne agentúry zodpovedné za rôzne odvetvia, napr. zdravotnícky, elektrický, potravinársky a chemický priemysel, ktoré majú všetky veľmi odlišné požiadavky.

Prehľad súvisiacich požiadaviek, ktoré uplatňuje konkrétna dovážajúca krajina, nájdete v časti Moje obchodný asistent sekcii Postupy a Formality.

Potrebuje váš výrobok ochranu duševného vlastníctva?

Je dôležité skontrolovať, ako je duševné vlastníctvo vášho výrobku chránené v krajine, do ktorej chcete vyvážať.

 

 • Overte si, či musíte požiadať o nové patenty alebo ako je váš dizajn, autorské právo alebo zemepisné označenie chránené na vašom vývoznom trhu.

Ak má EÚ obchodnú dohodu s krajinou, do ktorej chcete vyvážať, môže dohoda poskytnúť dodatočnú ochranu.

 

3

Pripraviť predaj a zorganizovať prepravu

Ako sa zdieľajú záväzky medzi vami a vašim kupujúcim?

Ako už bolo uvedené, zodpovednosť strán vývoznej/dovoznej transakcie je stanovená v zmluvnej dohode. Pokiaľ neexistujú osobitné dôvody, zodpovednosť za dovoz, použiteľnosť alebo odbyt vášho výrobku by mal prevziať kupujúci ako dovozca. Od tohto pravidla by sa mali odchýliť len skúsení obchodníci. V závislosti od právnych predpisov v krajine dovozu nemusíte byť schopný splniť určité požiadavky v tejto krajine, takže by ste mali zostať na nákupcovi.

Na vymedzenie zmluvných záväzkov strán môžete použiť Incoterms®.

Incoterms® stanovuje zodpovednosť predávajúcich a kupujúcich za dodanie, poistenie a prepravu tovaru na základe kúpnych zmlúv a určuje, kto je zodpovedný za colné vývozné formality v EÚ a dovozné formality v krajine určenia.

Príklady:

 • „Voľne na palube“ (FOB): znamená, že je zodpovednosťou vývozcu alebo predajcu uhradiť všetky miestne náklady:
 • preprava tovaru do prístavu nakládky
 • náklady na nakládku
 • postupy colného konania vo vyvážajúcej krajine.

 

Váš zákazník je zodpovedný za náklady na:

 • preprava z prístavu nakládky ďalej
 • poistenie
 • vykládka
 • preprava z vstupného prístavu do konečného miesta určenia.
 • „Náklady, poistenie a prepravné“ (CIF) znamená, že vývozca je zodpovednýza miestne náklady v rámci FOB plus:
 • poplatky za náklad
 • poistenie

V rámci CIF je vývozca zodpovedný za všetky náklady až do príchodu výrobkov do prístavu určenia.

Treba mať na pamäti, že Incoterm® EXW nemôže zmeniť vašu zodpovednosť vývozcu voči orgánom vo vašej krajine, zatiaľ čo DDP predstavuje riziko prevzatia zodpovednosti v krajine dovozu, ktorú vývozca nemôže splniť.

Kto vám môže pomôcť pri vývoze a preprave?

Odosielajúci prostriedok môže pomôcť s

 • zabezpečenie zberu a dodania vášho tovaru
 • rokovanie o sadzbách za prepravu tovaru s dopravcami
 • rezervácia nákladného priestoru
 • balenie
 • poistenie
 • príprava colných dokladov vo vašom mene

Hľadať programy financovania vývozu a podpory vývozu, ktoré vlády často poskytujú v spolupráci s bankami alebo poisťovňami.

 • Zvážiť poistenie vývozu, ktoré ponúkajú súkromné strany alebo vnútroštátne inštitúcie financovania vývozu a dovozu.

 

4

Pripraviť dokumenty na vývozné colné konanie v EÚ

Dokumenty pripravené na vývoz aspoň čiastočne slúžia aj na dovoz do krajiny určenia. Ich príprava by preto mala zohľadňovať zodpovedajúce požiadavky a prípadne by sa mala zosúladiť s vaším kupujúcim ako dovozcom.

Aké dokumenty sa majú pripraviť na colné orgány?

 

Najprv musíte predložiť elektronické vývozné colné vyhlásenie svojmu vnútroštátnemu colnému orgánu.

Každá krajina EÚ má svoj vlastný elektronický systém spracovania. V prípade malých zásielok s hodnotou nižšou ako 1000 EUR môže postačovať ústne vyhlásenie podložené prepravným dokladom alebo faktúrou.

Vývozné colné vyhlásenie poskytuje potrebné informácie o samotnom tovare a preprave. Obsahuje:

 • pôvod tovaru,
 • krajina určenia;
 • kódy komodít,
 • kódy colného režimu a
 • hodnota tovaru.

Dokumenty, ktoré musíte pripraviť, zahŕňajú:

 • Faktúra a prepravné doklady a baliaci list: Všetky dokumenty musíte uchovávať aspoň tri roky v prípade akýchkoľvek kontrol po colnom konaní na vývoz (vnútroštátne obchodné a fiškálne právne predpisy často stanovujú dlhšie obdobia).
 • Záznamy o DPH a vývoze: Ak vyvážate mimo EÚ, váš výrobok je oslobodený od dane z pridanej hodnoty (DPH) v EÚ bez ohľadu na to, či predávate podniku alebo individuálnemu spotrebiteľovi, za predpokladu, že uchovávate záznamy o vývoze a doklad o vývoze vydaný colným orgánom.
 • Osvedčenia alebo licencie: na vývozné účely môžu byť potrebné aj rastlinolekárske osvedčenia alebo vývozné licencie.

Kto podáva colné vyhlásenie?

Colné vyhlásenie môžete podať sám alebo ho môže urobiť dodávateľ služieb, ktorý je vaším colným zástupcom. Ak zamestnávate zasielateľskú spoločnosť alebo colný sprostredkovateľ, môžu konať vo vašom mene.

Ako predložiť vývozné colné vyhlásenie a tovar na vývoz?

Postup vývozu má dve fázy:

 • Podanie vývozného colného vyhlásenia a predloženie tovaru colnému úradu vývozu a
 • Predloženie tovaru a uvedenie hlavného referenčného čísla (MRN) vývozného colného vyhlásenia na colnom úrade výstupu, po ktorom nasleduje prepustenie do výstupu.

 

Vývozné colné vyhlásenie sa predkladá prostredníctvom elektronického systému vášho colného orgánu.

Vo všeobecnosti musíte podať vývozné colné vyhlásenie na colnom úrade zodpovednom za miesto, kde je vaša spoločnosť usadená, prípadne na colnom úrade, kde sa váš tovar balí alebo nakladá na účely vývozu z EÚ.

Ak hodnota tovaru v jednej vývoznej zásielke nepresahuje 3000 EUR a tovar nepodlieha zákazom alebo obmedzeniam, vývozné colné vyhlásenie sa môže podať na colnom úrade v mieste výstupu.

 

Majte na pamäti, že vývozné colné vyhlásenie sa musí podať pred skutočným okamihom, keď tovar opustí EÚ. Poskytnúť colnému úradu vývozu dostatok času na vykonanie potrebných analýz rizík pred tým, ako povolí prepustenie tovaru.

Čo sa stane po predložení vášho vývozného colného vyhlásenia?

Existujú tri možné prípady:

 • Váš tovar môže byť prepustený na vývoz na základe vami predloženého vývozného colného vyhlásenia, alebo
 • Váš tovar môže byť vybraný na kontrolu dokladov a môžete byť vyzvaný, aby ste predložili ďalšie doklady predtým, ako bude váš tovar preclený, alebo
 • Váš export môže byť vybraný na kontrolu dokladov, ako aj na fyzickú kontrolu.

V prípade pravidelnejšieho vývozu by sa mali zvážiť zjednodušené colné vyhlásenia, ako sa stanovuje v Colnom kódexe Únie (CKÚ).

Ďalšie podrobnosti sú dostupné na adrese:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resource/documents/customs/customs_code/guidance_export_en.pdf

 

5

Pripraviť doklady na colné vybavenie pri dovoze v krajine určenia.

Keď sa váš tovar dostane do krajiny určenia, na váš vývoz sa budú vzťahovať požiadavky a postupy miestneho dovozu. Použite môjho obchodného asistenta na stanovenie týchto požiadaviek a na ich zosúladenie s vaším kupujúcim.

Rada:

 • Niekedy je možné spracovanie pred príchodom, čo znamená, že príslušné doklady môžete predložiť pred príchodom tovaru do krajiny, do ktorej vyvážate.
 • Musíte sa dohodnúť s kupujúcim, ktoré doklady musí vývozca vyhotoviť a ktoré doklady musí vystaviť kupujúci, ktorý ako dovozca zvyčajne zodpovedá za colné konanie a clá, ako aj dane a dodatočné poplatky. Úlohy a povinnosti vývozcu a dovozcu sú vymedzené v zmluvnej dohode, ktorá by sa mala v tejto súvislosti starostlivo prerokovať.

Doklady, ktoré môžu príslušné orgány v krajine určenia požadovať

 • Obchodná faktúra (s osobitnými požiadavkami týkajúcimi sa jej formy a obsahu).
 • Baliaci list
 • Dovozné licencie (automatické alebo neautomatické) na určitý tovar.
 • Osvedčenia potvrdzujúce váš výrobok sú v súlade s povinnými predpismi týkajúcimi sa výrobkov, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie.
 • Dôkaz o preferenčnom pôvode (t. j. EUR.1 EUR, EUR-MED, vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode), ak sa uplatňuje preferenčná obchodná dohoda medzi EÚ a krajinou určenia a vaše výrobky spĺňajú príslušné pravidlá pôvodu.
 • Osvedčenie o pôvode preukazujúce nepreferenčný pôvod vášho výrobku:
  • Osvedčenie o (nepreferenčnom) pôvode sa môže vyžadovať v prípade obmedzení dovozu (určitých) výrobkov z konkrétnych krajín, uplatňovania opatrení na ochranu obchodu alebo monitorovania špecializovaného dovozu. Aj dovozca však môže požiadať o takéto osvedčenie na svoje účely.
  • Osvedčenia o pôvode zvyčajne vydáva vaša miestna obchodná komora. V niektorých krajinách môže byť táto zodpovednosť pridelená aj ministerstvám alebo colným orgánom.

Kde môžete nájsť viac informácií?

 

Váš kontrolný zoznam: 5 Krokov na vývoz výrobku

Pred začatím

 • Pozrite si kontrolný zoznam otázok na posúdenie pripravenosti vašej spoločnosti na vývoz.
 • Diskutujte a rozhodujú o tom, či je vaša spoločnosť pripravená obchodovať s krajinami mimo EÚ alebo aké kroky je potrebné prijať na prípravu budúcich obchodných činností mimo EÚ.

Krok 1: Nájsť trh a kupujúceho

 • Vyberte si nový vývozný trh.
 • Posúdiť podnikateľský potenciál a konkurencieschopnosť vášho výrobku.
 • Zahrnúť náklady súvisiace s vývozom do výpočtov cien, ako sú clá, dopravné náklady, náklady na zástupcov atď.
 • Identifikovať potenciálnych kupujúcich.
 • Určiť agentúru/inštitúciu/partnera, ktorý potrebuje podporu pri formalitách vývozných procesov. Napríklad pripraviť zmluvy, stanoviť platobné podmienky, skontrolovať úverovú bonitu kupujúceho a či existujú nejaké obmedzenia prevodu peňazí v krajine dovozu.
 • Starostlivo vymedziť a rozdeliť zodpovednosť medzi predávajúceho/vývozcu a kupujúceho/dovozcu tak, aby sa brali do úvahy len tie, ktoré možno skutočne splniť.

Krok 2: Skontrolujte podmienky vývozu v EÚ a posúdite požiadavky na vašom vývoznom trhu

 • Identifikujte právne požiadavky na vývozný podnik.
 • Získať číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI) (prihláste sa v dostatočnom predstihu).
 • Ak má EÚ obchodnú dohodu s krajinou, do ktorej chcete vyvážať, overte si pravidelné a preferenčné clá na stanovenie preferenčného rozpätia. Prípadne posúďte, či váš výrobok spĺňa príslušné pravidlá pôvodu, a identifikujte uplatniteľnú (preferenčný) colnú sadzbu.
 • Požiadať o povolenie oprávneného vývozcu alebo sa zaregistrovať v systéme REX, ak chcete vyvážať do krajiny, s ktorou má EÚ obchodnú dohodu a chcete si uplatniť preferenčné sadzby.
 • Zistite, či sa v EÚ uplatňujú nejaké obmedzenia alebo zákazy vývozu na vývoz do vašej cieľovej krajiny alebo na vývoz vášho výrobku.
 • Zistite, ktoré dane a dodatočné clá sa uplatňujú na vašom vývoznom trhu.
 • Overte si, či sa na váš výrobok môžu vzťahovať nejaké potenciálne opatrenia na ochranu obchodu.
 • Overte si, či potrebujete daňové identifikačné číslo na predaj vášho výrobku na vývoznom trhu (ak predávate priamo spotrebiteľom).
 • Uveďte uplatniteľné zdravotné, bezpečnostné a technické požiadavky na vašom vývoznom trhu.
 • Posúdiť proces certifikácie a dokumentáciu požadovanú v krajine určenia (vrátane kontroly laboratórií potrebných na testy a certifikácie).
 • Skontrolujte pravidlá balenia a označovania na vývoznom trhu.
 • Overte si, či potrebujete chrániť duševné vlastníctvo vášho výrobku na vývoznom trhu.

Krok 3: Pripraviť predaj a zorganizovať prepravu

 • Pripraviť a podpísať zmluvu s kupujúcim vrátane dohody o tom, kto je zodpovedný za to, čo a organizáciu prepravného procesu.
 • Zvážiť poistenie vývozu
 • Identifikovať inštitúcie, ktoré vám môžu pomôcť zorganizovať vývozný proces a prípadné programy podpory vývozu (v prípade potreby).

Krok 4: Pripraviť dokumenty na vývozné colné konanie v EÚ

 • Vyplňte a predložte vývozné vyhlásenie.
 • Identifikovať akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré sa môžu požadovať, a naplánovať možnosť, aby colné orgány vyžadovali ďalšiu dokumentáciu alebo vykonali fyzické kontroly.
 • Predložte svoj tovar na vývoz na colnom úrade pre vývoz a výstup.

Krok 5: Pripraviť doklady na colné vybavenie pri dovoze v krajine určenia

 • Skoordinujte s vaším kupujúcim, ktoré dokumenty vyžadujú príslušné orgány v krajine určenia.

Dohodnúť sa s kupujúcim na tom, kto je zodpovedný za poskytnutie dokumentov a kto je zodpovedný za colné konanie pri dovoze, a platí clá, ako aj dane a dodatočné clá. Len preberáte povinnosti, ktoré ste schopní plniť.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy