Gids voor de uitvoer van goederen

Is uw bedrijf van plan goederen uit te voeren naar landen buiten de EU? Deze rubriek helpt u te begrijpen of uw bedrijf klaar is om uit te voeren en geeft een overzicht van de verschillende stappen van het uitvoerproces.

5 stappen op weg naar de uitvoer van een product

 
 

Voordat u van start gaat — is uw bedrijf klaar om handel te drijven?

Bent u van plan een product voor het eerst uit te voeren?

Controleer eerst of uw bedrijf klaar is:

 • Is uw product al succesvol op uw binnenlandse markt of in andere EU-landen?
 • Beschikt uw onderneming over de capaciteit om het product buiten de EU op buitenlandse markten te verkopen? Beschikt het over voldoende personeel, tijd, financiële en juridische middelen?
 • Zet het management van uw bedrijf zich in om zich uit te breiden naar exportmarkten buiten de EU?
 • Beschikt uw onderneming over een uitgebreid financieel/marketing-/businessplan met duidelijk omschreven doelstellingen ter ondersteuning van de uitvoer naar markten buiten de EU?
 • Heeft uw onderneming een concrete strategie voor de uitvoer van het product naar uw exportmarkt? U kunt bijvoorbeeld uw product rechtstreeks naar uw koper op uw exportmarkt exporteren, zoals een ander bedrijf of een consument, of indirect door een derde in dienst te nemen, zoals een agent of distributeur. Zowel directe als indirecte uitvoer kan ook worden ondersteund door platforms voor elektronische handel.
 • Indien van toepassing, wordt de intellectuele eigendom van uw product beschermd op uw exportmarkt?
 • Beschikt uw bedrijf over de capaciteit en deskundigheid om zijn product aan te passen aan culturele voorkeuren of aan verschillende technische normen in landen buiten de EU?

Alvorens verder te gaan, bespreek u de bovenstaande vragen zorgvuldig en bespreek ze binnen uw bedrijf om te beslissen of u klaar bent om handel te drijven met niet-EU-landen, of welke stappen u moet nemen om u voor te bereiden.

 

1

Vind een markt en een koper

Om goederen naar landen buiten de EU uit te voeren, moet u eerst een markt vinden en een koper voor uw product vinden. De informatie die onder Mijn handelsassistent wordt aangeboden, helpt u bij het vinden van geschikte markten voor uw product. Het zal u ook helpen bij het bepalen van de vereisten voor uw koper, zoals registratie- of vergunningsvereisten om in specifieke goederen te handelen of deel te nemen aan een bepaalde sector van de economie. Aangezien uw koper gewoonlijk de importeur is en de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het binnenbrengen van uw product in het land van bestemming en op de markt ervan, is het van cruciaal belang dat uw koper voor deze rol in aanmerking komt.

De volgende instellingen of marktdeelnemers kunnen helpen bij het identificeren van kansen op de exportmarkt en het vinden van gekwalificeerde kopers.

 • Kamers van koophandel kunnen u informatie geven over verschillende markten en zakenpartners en u doorverwijzen naar relevante verslagen.
 • Handelsspecifieke nieuwsverstrekkers of handelspromotiebureaus in uw land of op uw geselecteerde exportmarkt die marktanalyse en beoordeling van zakelijke kansen omvatten, kunnen van nut zijn. Deze instanties verstrekken vaak studies naar belangrijke exportsectoren.
 • Ook exportadviseurs en relevante banken kunnen advies verstrekken.

Hoe kunt u uw doelmarkten selecteren?

Bekijk potentiële exportmarkten om te beoordelen of er vraag is naar uw product en om na te gaan of uw product concurrerend zou zijn op de exportmarkt.

Controleer de handelsstatistieken van uw potentiële doelmarkt.

Uit invoerstatistieken kan blijken of uw doelland uw soort product al invoert, waar de invoer vandaan komt en of er al een groot aanbod op de markt is. Lage cijfers kunnen een kans zijn, maar ook belemmeringen voor markttoegang of zelfs belemmeringen aan het licht brengen, die u bij My Trade Assistant kunt inchecken.

Hoe kunnen potentiële kopers worden gevonden?

Zodra u een of meer doelmarkten hebt geselecteerd, is de volgende stap om potentiële handelspartners en zakelijke contacten te identificeren.

U kunt partners en contactpersonen vinden op:

Dergelijke evenementen worden in toenemende mate online aangeboden en het is wellicht wenselijk om de desbetreffende opties te onderzoeken.

In tegenstelling tot binnenlandse transacties moeten de kwalificatie van de koper voor de invoertransactie en het daadwerkelijke gebruik of de afzet van uw product in het land van bestemming zorgvuldig worden gecontroleerd.

U kunt ook nagaan of u op uw potentiële exportmarkt aan de overheid mag verkopen.

Wat zijn overheidsopdrachten?

 

2

Controleer de exportvoorwaarden in de EU en de invoervereisten op uw doelmarkt

Om uw product naar landen buiten de EU te kunnen exporteren, moet u aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen.

Hoe kunt u exporteren?

Er zijn verschillende manieren waarop u een product kunt exporteren.

 • U kunt bijvoorbeeld rechtstreeks naar een koper op uw exportmarkt exporteren. Dit kan een ander bedrijf of een consument zijn.
 • Bij wijze van alternatief exporteren met name zeer kleine ondernemingen vaak indirect via platforms voor elektronische handel.

 

Wat is e-handel?

Wie kan exporteren?

 • Normaal gesproken moet u in de EU gevestigd zijn als bedrijf of vaste inrichting. Dit houdt in dat u zich voor btw-doeleinden moet laten registreren.
 • In het algemeen moet u zich ook inschrijven in het nationale handelsregister. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke kamer van koophandel.
 • Als u niet in de EU verblijft, moet u over een werkvergunning beschikken om een zelfstandige commerciële activiteit uit te oefenen; bovendien moet u een in de EU gevestigde persoon vinden die bereid is namens u op te treden als exporteur (bv. een aanbieder van logistieke diensten of een douane-expediteur).

Hoe kunt u zich als exporteur registreren?

Als EU-exporteur moet u bij de bevoegde douanedienst een zogeheten EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification) aanvragen.

Het EORI-nummer is een in de hele EU geldig identificatienummer dat u nodig hebt voor alle douaneaangiften ten uitvoer.

TIP: Dit proces kan enige tijd in beslag nemen.

Preferentiële handelsovereenkomsten:

Als u wilt exporteren naar een land waarmee de EU een preferentiële handelsovereenkomst heeft en lagere tarieven geniet, moet u mogelijk ook de status van toegelaten exporteur (EA) aanvragen of, afhankelijk van de overeenkomst, een aanvraag indienen om geregistreerd exporteur te worden (REX). De EA wordt toegepast op en de REX via uw nationale douaneadministratie.

Als vergunninghouder kunt u „oorsprongsverklaringen” opstellen als geregistreerde exporteur „attesten van oorsprong” die de in de desbetreffende overeenkomst vastgestelde drempelwaarden voor zendingen overschrijden. In deze verklaringen of verklaringen staat dat de uit te voeren producten voldoen aan de oorsprongsregels die in een bepaalde handelsovereenkomst zijn vastgesteld.

Mogelijke vereenvoudigingen

Als u vaak exporteert en beschikt over deskundig personeel en over een betrouwbare organisatie van de douaneprocessen, kunt u vereenvoudigde douaneaangiften aanvragen zoals bepaald in het douanewetboek van de Unie (DWU). In dit verband kunnen meer ervaren bedrijven ook de status van geautoriseerde marktdeelnemer (AEO) overwegen.

Is de uitvoer van uw product in de EU beperkt?

De uitvoer van specifieke goederen of de uitvoer van een product naar een bepaald land van bestemming kan worden verboden of beperkt. U kunt een vergunning of machtiging nodig hebben.

 • Controleer in TARIC of u voor uw product een uitvoervergunning nodig heeft;
 • Controleer de uitvoerbeperkingen op de EU-sanctielijst.
 • Voor bepaalde producten kunnen er bij wijze van uitzondering nationale beperkingen van uw lidstaat gelden, die u bij de bevoegde autoriteiten moet inchecken.

De belangrijkste soorten producten die beperkt of verboden zijn, zijn:

 • sommige levende dieren, vlees en planten.
 • bedreigde soorten
 • bepaalde levensmiddelen
 • gevaarlijke chemische stoffen
 • geneesmiddelen en geneesmiddelen
 • wapens
 • goederen voor tweeërlei gebruik
 • afvalstoffen
 • cultuurgoederen (waardevolle antiquiteiten en kunstwerken)
 • nagemaakte of door piraterij verkregen goederen
 • onwaardige artikelen, publicaties en video-opnamen

Controleer voor dergelijke producten welke regels van toepassing zijn.

Zijn er beperkingen op uw exportmarkt?

U moet er ook voor zorgen dat het land waarnaar u wilt exporteren geen verboden of beperkingen toepast op uw product dat het land niet mag binnenkomen of op de markt mag brengen. Hoewel uw koper doorgaans verantwoordelijk is voor de invoer, het gebruik of het in de handel brengen van uw product, moet u voor succesvolle en duurzame transacties op de hoogte zijn van invoerverboden en invoerbeperkingen in het invoerland.

Bezoek Mijn handelsassistent voor een uitgebreide beschrijving van de beperkingen in verschillende landen van bestemming.

Verder vindt u in de rubriek „Goederen” algemene uitleg over verschillende soorten beperkingen.

Welke tarieven gelden voor uw product?

Misschien moeten voor uw producttarievenworden betaald wanneer het op de exportmarkt wordt gebracht. De toegepaste tarieven van verschillende landen van bestemming vindt u in Mijn handelsassistent.

Dit hangt af van uw akkoord en uw contract met de koper, maar in de meeste gevallen is het raadzaam de inklaring over te laten aan de koper, die vervolgens de douanerechten en de belastingen en aanvullende rechten betaalt die bij invoer verschuldigd zijn. Houd er rekening mee dat deze laatste de prijs van uw product op uw exportmarkt zal verhogen. Deze zogenaamde aanlandingskosten moeten nog steeds concurrerend zijn.

 

Wat is een invoertarief?

Kan mijn bedrijf profiteren van een preferentiële handelsovereenkomst tussen de EU en het land van bestemming?

Als de EU een preferentiële handelsovereenkomst heeft met het land van bestemming, kan uw product worden verlaagd of zelfs volledig worden afgeschaft. Deze douanerechten worden preferentiële tarieven genoemd.

In My Trade Assistant zultu de preferentiële tarieven hanteren die van toepassing zijn op producten van oorsprong uit de EU uit verschillende landen van bestemming.

Deze preferentiële tarieven zijn echter afhankelijk van de voorwaarde dat uw product wordt geproduceerd op het grondgebied van de partners in de preferentiële handelsovereenkomst en in overeenstemming is met de oorsprongsregels van deze overeenkomst.

Daarom moet u eerst nagaan of er sprake is van een preferentieel recht en een zogenaamde preferentiële marge tussen het normale meestbegunstigingsrecht en het preferentiële tarief van de EU.

Als dat het geval is en u een bewijs van preferentiële oorsprong wilt overleggen om de toepassing van het preferentiële tarief mogelijk te maken, moet u aan de oorsprongsregels voldoen.

Daartoe hebt u passende bewijzen nodig voor de oorsprongsstatus van materialen die van derden afkomstig zijn. Binnen de EU gebeurt dit door middel van zogenaamde leveranciersverklaringen die u hiervoor moet verzamelen.

Voor meer informatie over de specifieke regels voor uw product en het land van bestemming kunt u My Trade Assistant raadplegen.

Handelsovereenkomsten van de EU:

 • stel een stabielere en meer voorspelbare reeks regels op voor u wanneer u handel drijft met buitenlandse markten.
 • ervoor zorgen dat de wetgeving van niet-EU-landen geen discriminatie van EU-producten inhoudt.
 • nieuwe en betere exportmogelijkheden creëren voor uw bedrijf en het makkelijker maken om in het buitenland te investeren.

Zijn er handelsbeschermingsmaatregelen van toepassing op uw product?

Handelsbeschermingsmaatregelen kunnen door het land van invoer op uw product worden toegepast. Dergelijke maatregelen kunnen aanzienlijke kosten met zich meebrengen waarmee rekening moet worden gehouden bij de planning van uw uitvoer. De meest relevante zijn antidumpingmaatregelen, maar er kunnen ook compenserende of vrijwaringsmaatregelen worden genomen. Hoewel uw koper volgens de contractuele overeenkomst gewoonlijk als importeur optreedt en dergelijke extra kosten draagt, kunnen deze een belemmering vormen voor succesvolle en duurzame transacties.

Verwante maatregelen, al naargelang het geval, die door een specifiek land van invoer worden toegepast, komen tot uiting in My Trade Assistant.

Wat zijn de relevante belastingen en aanvullende rechten op uw exportmarkt?

Controleer ook welke belastingen en, in voorkomend geval, aanvullende rechten bij invoer van uw product moeten worden betaald. De belastingen en aanvullende rechten die bij invoer in verschillende landen van bestemming verschuldigd worden, kunnen ook worden geraadpleegd in My Trade Assistant.

Deze zullen doorgaans door de koper in zijn rol bij de importeur worden gedragen, maar zullen de aanvoerkosten en dus het concurrentievermogen van uw product op de exportmarkt verhogen. Wat dit laatste betreft, overwegen om zich aan te passen aan uw importeur.

Wanneer u rechtstreeks aan consumenten verkoopt, moet u nagaan of u zich moet laten registreren bij de belastingautoriteiten van uw exportmarkt.

Wat zijn de gezondheids-, veiligheids- en technische vereisten voor uw product?

De eisen zullen afhangen van uw exportmarkt. De naleving ervan valt doorgaans onder de verantwoordelijkheid van uw koper als importeur, die echter uw hulp nodig heeft om deze naleving aan te tonen. Aangezien dit wordt bepaald door de contractuele overeenkomst, dient u erop toe te zien dat u alleen verantwoordelijk bent voor de vereisten die u in uw rol van exporteur kunt vervullen. Afstemming met de importeur is niet alleen raadzaam, maar doorgaans ook noodzakelijk. De informatie in My Trade Assistantzal u helpen een onderscheid te maken tussen objectieve eisen en individuele belangen van uw koper.

De eisen zullen afhangen van uw exportmarkt.

Voor voorbeeld:

Misschien moet u certificaten overleggen waaruit blijkt dat uw product voldoet aan de gezondheids- en veiligheidseisen van het land. Deze kunnen verschillen van die in de EU.

De meeste producten moeten voldoen aan de technische, gezondheids- en hygiënevoorschriften (vaak sanitaire en fytosanitaire voorschriften genoemd) op uw exportmarkt. Hiervoor kunnen verschillende soorten testen en certificatie nodig zijn.

Dit is vaak het geval voor technische voorschriften voor industriële producten en voor gezondheids- en hygiënevoorschriften voor levensmiddelen en landbouwproducten.

De meeste landen hebben gezondheidscertificaten nodig voor:

 • planten
 • levende dieren
 • dierlijke producten
 • genetisch materiaal

Medische hulpmiddelen moeten bijvoorbeeld meestal ook vergezeld gaan van een certificaat.

Hoe kunt u uw product certificeren?

Controleer in de rubriek Procedures en formaliteiten van Mijn handelsassistent en licht vervolgens met uw klant het volgende toe:

 • Wat zijn de certificeringsvereisten op uw exportmarkt?
 • Welke certificaten door de bevoegde autoriteiten worden aanvaard.
 • Kan de test worden uitgevoerd door een erkend laboratorium of een geaccrediteerde instelling in de EU?
 • of de certificering moet worden uitgevoerd in het land van bestemming.

Wat zijn de verpakkings- en etiketteringsvoorschriften voor uw product?

Landen hebben vaak gedetailleerde voorschriften voor de verpakking en etikettering van producten.

Deze eisen kunnen verplicht of vrijwillig zijn.

 • Verplichte merktekens en etiketten op consumentenproducten en de verpakking ervan houden gewoonlijk verband met de openbare veiligheid, de volksgezondheid en/of het milieu. Zij kunnen informatie verstrekken zoals de ingrediënten of de uiterste consumptiedatum.

Gewoonlijk zijn er verschillende instanties die verantwoordelijk zijn voor verschillende bedrijfstakken, zoals de medische, elektrische, voedingsmiddelen- en chemische industrie, die allemaal zeer uiteenlopende eisen hebben.

Raadpleeg voor een overzicht van de daarmee verband houdende eisen die door een specifiek land van invoer worden toegepast, het onderdeel Procedures and Formalities van My Trade Assistant.

Heeft uw product bescherming van intellectuele eigendom nodig?

Het is belangrijk om na te gaan hoe de intellectuele eigendom van uw product wordt beschermd in het land waarnaar u wilt exporteren.

 

 • Controleer of u nieuwe octrooien moet aanvragen of hoe uw model, auteursrecht of geografische aanduiding op uw exportmarkt wordt beschermd

Als de EU een handelsovereenkomst heeft met het land waarnaar u wilt exporteren, kan de overeenkomst extra bescherming bieden.

 

3

Bereid de verkoop voor en organiseer het vervoer

Hoe worden de aansprakelijkheden verdeeld tussen u en uw koper?

Zoals hierboven reeds vermeld, is de verantwoordelijkheid van de partijen bij een in- of uitvoertransactie vastgelegd in de contractuele overeenkomst. Tenzij er bijzondere redenen zijn, moet de verantwoordelijkheid voor de invoer, de bruikbaarheid of het in de handel brengen van uw product worden gedragen door de koper als importeur. Alleen ervaren handelaren mogen van deze regel afwijken. Afhankelijk van de wettelijke voorschriften in het land van invoer is het mogelijk dat u niet in staat bent om daar aan bepaalde eisen te voldoen, zodat deze bij de koper moeten blijven.

U kunt Incoterms ® gebruiken om de contractuele verplichtingen van de partijen te definiëren.

Incoterms ® beschrijft de verantwoordelijkheden van verkopers en kopers voor de levering, de verzekering en het vervoer van goederen in het kader van verkoopovereenkomsten en bepaalt wie verantwoordelijk is voor de douaneformaliteiten bij uitvoer in de EU en de invoerformaliteiten in het land van bestemming.

Voorbeelden:

 • „Free on Board” (FOB): betekent dat het de verantwoordelijkheid van de exporteur of verkoper is om alle plaatselijke kosten te betalen:
 • vervoer van de goederen naar de haven van verzending
 • kosten van het laden
 • inklaringsprocedures in het land van uitvoer.

 

Uw klant is verantwoordelijk voor de kosten van:

 • vervoer vanaf de haven van lading
 • verzekering
 • lossen
 • vervoer van de haven van aankomst naar de eindbestemming.
 • „Kosten, verzekeringen en vracht” (CIF): de exporteur is verantwoordelijk voor de plaatselijke kosten in het kader van de fob-regeling, vermeerderd met:
 • heffingen voor goederenvervoer
 • verzekering

Onder CIF is de exporteur verantwoordelijk voor alle kosten totdat de producten in de haven van bestemming aankomen.

Er zij op gewezen dat de Incoterm ® EXW niet van invloed mag zijn op uw verantwoordelijkheid als exporteur ten opzichte van de autoriteiten in uw land, terwijl DDP het risico met zich meebrengt om in het land van invoer verantwoordelijkheden op zich te nemen die niet door de exporteur kunnen worden vervuld.

Wie kan u helpen bij het in- en uitvoerproces?

Een expediteur kan helpen met

 • de ophaling en levering van uw goederen regelen
 • onderhandelen over vrachttarieven met vervoerders
 • reserveren van laadruimte
 • verpakking
 • verzekering
 • opstellen van douanedocumenten namens u

Zoek naar exportfinanciering en exportsteunprogramma’s die overheden vaak in samenwerking met banken of verzekeringsmaatschappijen aanbieden.

 • Exportverzekering in overweging nemen die wordt aangeboden door particuliere partijen of nationale instellingen voor export-invoerfinanciering.

 

4

Opstellen van de documenten voor de inklaring van de uitvoer in de EU

De voor uitvoer opgestelde documenten dienen ten minste gedeeltelijk ook voor invoer in het land van bestemming. Bij de opstelling ervan moet dus rekening worden gehouden met de desbetreffende vereisten en moet, in voorkomend geval, worden afgestemd op uw koper als importeur.

Welke documenten zijn bedoeld om de douane voor te bereiden?

 

U moet eerst een elektronische aangifte ten uitvoer indienen bij uw nationale douaneautoriteit.

Elk EU-land heeft zijn eigen elektronisch verwerkingssysteem. Voor kleine zendingen met een waarde van minder dan 1,000 EUR kan een mondelinge verklaring met een vervoersdocument of een factuur volstaan.

De aangifte ten uitvoer bevat de nodige informatie over de goederen zelf en het vervoer. Het omvat:

 • de oorsprong van de goederen,
 • land van bestemming,
 • goederencodes;
 • codes van de douaneregeling, en
 • waarde van de goederen.

Documenten die u moet opstellen, zijn onder meer:

 • Factuur en vervoersdocumenten en paklijst: U moet alle documenten ten minste drie jaar bewaren in geval van controles na de inklaring van de uitvoer (de nationale handels- en belastingwetgeving voorziet vaak in langere perioden).
 • BTW- en uitvoeradministratie: Wanneer u buiten de EU uitvoert, is uw product in de EU vrijgesteld van belasting over de toegevoegde waarde (btw), ongeacht of u aan een bedrijf of aan een individuele consument verkoopt, op voorwaarde dat u een administratie bijhoudt van de uitvoer en het door de douaneautoriteit afgegeven bewijs van uitvoer.
 • Certificaten of certificaten: er kan ook behoefte zijn aan fytosanitaire certificaten of uitvoervergunningen voor uitvoerdoeleinden.

Wie dient de douaneaangifte in?

U kunt de douaneaangifte zelf indienen of door een dienstverlener die uw douanevertegenwoordiger is. Als u een expediteur of douane-expediteur in dienst heeft, kunt u namens u optreden.

Hoe moet de aangifte ten uitvoer en de goederen voor uitvoer worden ingediend?

De uitvoerregeling bestaat uit twee fasen:

 • de indiening van de aangifte ten uitvoer en de aanbrenging van de goederen bij het douanekantoor van uitvoer, en
 • het aanbrengen van de goederen en de vermelding van het masterreferentienummer (MRN) van de aangifte ten uitvoer bij het douanekantoor van uitgang, gevolgd door vrijgave voor uitgang.

 

De aangifte ten uitvoer wordt ingediend met behulp van het elektronische systeem van uw douaneautoriteit.

In het algemeen moet u uw uitvoeraangifte indienen bij het douanekantoor dat verantwoordelijk is voor de plaats waar uw bedrijf is gevestigd of, in voorkomend geval, bij het douanekantoor waar uw goederen worden verpakt of geladen voor uitvoer uit de EU.

Indien de waarde van de goederen in een uitvoerzending niet meer dan 3,000 EUR bedraagt en de goederen niet aan verboden of beperkingen zijn onderworpen, kan de aangifte ten uitvoer worden ingediend bij het douanekantoor van de plaats van uitgang.

 

Houd er rekening mee dat een uitvoeraangifte moet worden ingediend voordat de goederen de EU daadwerkelijk verlaten. Laat het douanekantoor van uitvoer voldoende tijd om de noodzakelijke risicoanalyses uit te voeren voordat het de goederen vrijgeeft.

Wat gebeurt er na de indiening van uw uitvoeraangifte?

Er zijn drie mogelijke gevallen:

 • Uw goederen kunnen voor uitvoer worden vrijgegeven op basis van uw door u ingediende uitvoeraangifte, of
 • Uw goederen kunnen worden geselecteerd voor een documentcontrole en u kan worden verzocht aanvullende documenten in te dienen voordat uw goederen kunnen worden ingeklaard, of
 • Uw export kan zowel voor een document als voor fysieke controle worden geselecteerd.

Voor regelmatiger uitvoer moeten vereenvoudigde douaneaangiften zoals bepaald in het douanewetboek van de Unie (DWU) worden overwogen.

Zie voor een verdere toelichting:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /sites/belastingen/bestanden/bron/ documenten/douane/customs_code/ guidance_export_en.pdf

 

5

Opstellen van de documenten voor inklaring bij invoer in het land van bestemming.

Wanneer uw goederen het land van bestemming bereiken, gelden de lokale invoervereisten en -processen voor uw uitvoer. Gebruik My Trade Assistant om deze vereisten vast te stellen en in staat te zijn deze aan te passen aan uw koper.

TIP:

 • Soms is verwerking vóór aankomst mogelijk, wat betekent dat u de relevante documenten kunt indienen vóór de aankomst van de goederen in het land waarnaar u exporteert.
 • U moet met de koper overeenkomen welke documenten door de exporteur moeten worden opgesteld en welke door de koper, die als importeur gewoonlijk belast is met de inklaring en de douanerechten, belastingen en aanvullende rechten. De taken en verantwoordelijkheden van de exporteur en de importeur zijn vastgelegd in de contractuele overeenkomst waarover zorgvuldig moet worden onderhandeld.

Documenten die de bevoegde autoriteiten van het land van bestemming kunnen verlangen

 • Handelsfactuur (met specifieke vereisten met betrekking tot vorm en inhoud).
 • Paklijst
 • Invoervergunningen (al dan niet automatisch) voor bepaalde goederen.
 • Certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan de verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking.
 • Bewijs van preferentiële oorsprong (d.w.z. EUR.1, EUR-MED, oorsprongsverklaring of oorsprongsverklaring), mits er een preferentiële handelsovereenkomst tussen de EU en het land van bestemming van toepassing is en uw producten aan de desbetreffende oorsprongsregels voldoen.
 • Certificaat van oorsprong waaruit de niet-preferentiële oorsprong van uw product blijkt:
  • Een certificaat van (niet-preferentiële) oorsprong kan vereist zijn in geval van invoerbeperkingen voor (bepaalde) producten uit specifieke landen, de toepassing van handelsbeschermingsmaatregelen of toezicht op specifieke invoer. De importeur kan echter ook voor zijn doeleinden een dergelijk certificaat aanvragen.
  • Certificaten van oorsprong worden gewoonlijk afgegeven door uw plaatselijke kamer van koophandel. In sommige landen kan deze verantwoordelijkheid ook worden toegewezen aan ministeries of douaneautoriteiten.

Waar kunt u verdere informatie vinden?

 

Uw checklist: 5 stappen om een product uit te voeren

Voordat u begint

 • Raadpleeg de checklist met vragen voor de beoordeling van de uitvoerparaatheid van uw onderneming.
 • Bespreek en beslist of uw bedrijf klaar is om handel te drijven met niet-EU-landen, of welke stappen moeten worden genomen om toekomstige handelsactiviteiten buiten de EU voor te bereiden.

Stap 1: Vind een markt en een koper

 • Selecteer uw nieuwe exportmarkt.
 • Beoordeel het handelspotentieel en hoe concurrerend uw product is.
 • Neem exportgerelateerde kosten op in de prijsberekening, zoals rechten, vervoerskosten, kosten voor handelsagenten enz.
 • Potentiële kopers identificeren.
 • Vind een agentschap/instelling/partner die u kan helpen met de formaliteiten in verband met de exportprocedures. Bijvoorbeeld om contracten voor te bereiden, betalingsvoorwaarden vast te stellen, de kredietwaardigheid van de koper te controleren en of er in het land van invoer beperkingen gelden voor de overdracht van geld.
 • De verantwoordelijkheden zorgvuldig definiëren en verdelen tussen de verkoper/exporteur en de koper/importeur, zodat alleen de verantwoordelijkheden worden aangenomen die daadwerkelijk kunnen worden vervuld.

Stap 2: Controleer de exportvoorwaarden in de EU en bekijk de vereisten op uw exportmarkt

 • Bepaal de wettelijke eisen voor een exportbedrijf.
 • Vraag ruim op voorhand een EORI-nummer (voor registratie en identificatie van marktdeelnemers) aan.
 • Als de EU een handelsovereenkomst heeft met het land waarnaar u wilt exporteren, controleer dan de reguliere en preferentiële rechten om de preferentiële marge vast te stellen. Ga in voorkomend geval na of uw product aan de relevante oorsprongsregels voldoet en vermeld het toepasselijke (preferentiële) tarief.
 • Een vergunning aanvragen voor een toegelaten exporteur of zich registreren bij het REX-systeem als u wilt exporteren naar een land waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft gesloten en u aanspraak wilt maken op preferentiële tarieven.
 • Ga na of er in de EU exportbeperkingen of -verboden gelden voor de export naar uw doelland of voor de export van uw product.
 • Onderzoek welke aanvullende rechten in uw exportmarkt van toepassing zijn.
 • Controleer of er handelsbeschermingsmaatregelen op uw product van toepassing zijn.
 • Controleer of u een belastingnummer moet krijgen om uw product op uw exportmarkt te verkopen (als u rechtstreeks aan consumenten verkoopt).
 • Ga na welke gezondheids-, veiligheids- en technische voorschriften op uw exportmarkt gelden.
 • Beoordelen van het certificeringsproces en de vereiste documentatie in het land van bestemming (met inbegrip van het controleren van de laboratoria die nodig zijn voor de tests en certificeringen).
 • Controleer de verpakkings- en etiketteringsvoorschriften op de exportmarkt.
 • Controleer of u de intellectuele eigendom van uw product op de exportmarkt moet beschermen.

Stap 3: Bereid de verkoop voor en organiseer het vervoer

 • Het contract met de koper voorbereiden en ondertekenen, met inbegrip van een overeenkomst over wie verantwoordelijk is voor wat en de organisatie van het vervoersproces.
 • Exportverzekering overwegen
 • Ga na welke instellingen u kunnen helpen bij het organiseren van het exportproces en eventuele exportsteunprogramma’s (indien nodig).

Stap 4: Opstellen van de documenten voor de inklaring van de uitvoer in de EU

 • Voltooi de exportaangifte en dien ze in.
 • Nagaan welke aanvullende documenten kunnen worden verlangd en plannen voor de mogelijkheid dat de douaneautoriteiten aanvullende documentatie verlangen of fysieke controles uitvoeren.
 • Meld uw goederen aan voor export bij de douanekantoren van export en uitgang.

Stap 5: Opstellen van de documenten voor inklaring bij invoer in het land van bestemming

 • Met uw koper overleggen welke documenten de bevoegde autoriteiten in het land van bestemming verlangen.

Spreek met de koper af wie verantwoordelijk is voor het verstrekken van welke documenten en wie belast is met de inklaring en de betaling van de douanerechten, belastingen en aanvullende rechten. Neem alleen verantwoordelijkheden op u die u kunt vervullen.

Deze pagina delen:

Snelle links