Gids voor de uitvoer van goederen

Is uw bedrijf van plan goederen naar landen buiten de EU uit te voeren? Dit deel helpt u te begrijpen of uw bedrijf klaar is voor uitvoer en geeft een overzicht van de verschillende stappen van het exportproces.

5 Stappen in de richting van deuitvoer vaneen product

 
 

Voordat u van start gaat — is uw bedrijf klaar om te handelen?

Bent u van plan een product voor het eerst uit te voeren?

Controleer eerst of uw bedrijf klaar is:

 • Is uw product al succesvol op uw binnenlandse markt of in andere EU-landen?
 • Heeft uw bedrijf de capaciteit om het product op buitenlandse markten buiten de EU te verkopen? Beschikt het over voldoende personeel, tijd, financiële en juridische middelen?
 • Zet het management van uw onderneming zich in om uit te breiden naar exportmarkten buiten de EU?
 • Beschikt uw onderneming over een uitgebreid financieel/marketing-/ondernemingsplan met duidelijk omschreven doelstellingen ter ondersteuning van de uitvoer naar markten buiten de EU?
 • Heeft uw bedrijf een concrete strategie om het product naar uw exportmarkt te exporteren? U kunt uw product bijvoorbeeld rechtstreeks uitvoeren naar uw koper op uw exportmarkt, zoals een ander bedrijf of een consument, of indirect door een derde, zoals een agent of distributeur, in dienst te nemen. Zowel directe als indirecte uitvoer kan ook worden ondersteund door platforms voor elektronische handel.
 • Is de intellectuele eigendom met betrekking tot uw product, indien van toepassing, beschermd op uw exportmarkt?
 • Beschikt uw bedrijf over het vermogen en de deskundigheid om zijn product aan te passen aan culturele voorkeuren of aan verschillende technische normen in landen buiten de EU?

Alvorens verder te gaan, bespreek u de bovenstaande vragen zorgvuldig en bespreek ze binnen uw bedrijf om te beslissen of u bereid bent om handel te drijven met landen buiten de EU, of welke stappen u moet ondernemen om zich daarvoor voor te bereiden.

 

1

Een markt en een koper vinden

Om goederen naar landen buiten de EU uit te voeren, moet u eerst een markt identificeren en een koper voor uw product vinden. De informatie die u onder My Trade Assistant aanbiedt, helpt u bij het vinden van geschikte markten voor uw product. Het zal u ook helpen bij het bepalen van de vereisten waaraan uw koper moet voldoen, zoals registratie- of licentievereisten om bepaalde goederen te verhandelen of deel te nemen aan een bepaalde sector van de economie. Aangezien uw koper gewoonlijk de importeur is en de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het binnenbrengen van uw product in het land van bestemming en op de markt van dat land, is zijn kwalificatie voor deze rol van cruciaal belang.

De volgende instellingen of marktdeelnemers kunnen helpen bij het vaststellen van mogelijkheden op de exportmarkt en het vinden van gekwalificeerde afnemers.

 • Kamers van koophandel kunnen u informatie geven over verschillende markten en zakenpartners en u doorverwijzen naar relevante verslagen.
 • Handelsspecifieke nieuwsverstrekkers of handelspromotiebureaus in uw land of op uw geselecteerde exportmarkt die marktanalyses en beoordeling van zakelijke kansen omvatten, kunnen hierbij helpen. Deze organen verstrekken vaak studies over belangrijke exportsectoren.
 • Exportconsultants en relevante banken kunnen ook advies geven.

Hoe selecteer uw doelmarkten?

Bekijk potentiële exportmarkten om na te gaan of er vraag is naar uw product en na te gaan of uw product concurrerend zou zijn op de exportmarkt.

Bekijk de handelsstatistieken van uw potentiële doelmarkt.

Uit invoerstatistieken kan blijken of uw doelland al uw soort product invoert, waar de invoer vandaan komt en of er al een groot aanbod op de markt is. Lage cijfers kunnen een kans laten zien, maar ook belemmeringen voor markttoegang of zelfs belemmeringen aan het licht brengen, die u kunt raadplegen bij My Trade Assistant.

Hoe kunnen potentiële kopers worden gevonden?

Zodra u een of meer doelmarkten hebt geselecteerd, is de volgende stap het identificeren van potentiële handelspartners en zakelijke contacten.

U kunt partners en contactpersonen vinden op:

Dergelijke evenementen worden steeds vaker online aangeboden en het kan nuttig zijn om de desbetreffende opties te onderzoeken.

In tegenstelling tot binnenlandse transacties moet zorgvuldig worden nagegaan of de koper voor de invoertransactie in aanmerking komt en of uw product daadwerkelijk wordt gebruikt of in de handel wordt gebracht in het land van bestemming.

U kunt ook nagaan of u op uw potentiële exportmarkt aan de overheid mag verkopen.

Wat zijn overheidsopdrachten?

 

2

Controleer de uitvoervoorwaarden in de EU en de invoervereisten op uw doelmarkt

Om uw product naar landen buiten de EU uit te voeren, moet u aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen.

Hoe kunt u exporteren?

Er zijn verschillende manieren waarop u een product kunt exporteren.

 • U kunt bijvoorbeeld rechtstreeks exporteren naar een afnemer op uw exportmarkt. Dit kan een ander bedrijf of een consument zijn.
 • Een andere mogelijkheid is dat vooral zeer kleine ondernemingen vaak indirect exporteren via platforms voor elektronische handel.

 

Wat is e-handel?

Wie kan exporteren?

 • U moet normaal in de EU gevestigd zijn als onderneming of vaste inrichting. Dit houdt ook in dat men zich voor btw-doeleinden moet laten registreren.
 • In het algemeen moet u zich ook inschrijven bij het nationale handelsregister. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke kamer van koophandel.
 • Als u buiten de EU woont, moet u beschikken over een werkvergunning om een zelfstandige commerciële activiteit uit te oefenen; bovendien moet u een in de EU gevestigde persoon vinden die bereid is namens u als exporteur op te treden (bv. een logistieke dienstverlener of douane-expediteur).

Hoe kunt u zich als exporteur registreren?

Als EU-exporteur moet u bij de bevoegde douanedienst een EORI-nummer aanvragen.

Het EORI is een identificatienummer dat in de hele EU geldig is en dat u voor alle douaneaangiften ten uitvoer nodig hebt.

Let op: Dit proces kan enige tijd in beslag nemen en dus ruim in de toekomst van toepassing zijn.

Preferentiële handelsovereenkomsten:

Als u wilt exporteren naar een land waar de EU een preferentiële handelsovereenkomst heeft met en profiteert van lagere tarieven, moet u misschien ook de status van toegelaten exporteur (EA) aanvragen of, afhankelijk van de overeenkomst, een aanvraag indienen om geregistreerd exporteur te worden (REX). De EA wordt aangevraagd bij en de REX via uw nationale douanedienst.

Als gemachtigd mag u „oorsprongsverklaringen” opstellen, als geregistreerde exporteur „attesten van oorsprong” ook boven de in de desbetreffende overeenkomst vastgestelde drempelwaarden voor zendingen. In deze verklaringen of verklaringen staat dat de uit te voeren producten voldoen aan de oorsprongsregels die in een bepaalde handelsovereenkomst zijn vastgesteld.

Mogelijke vereenvoudigingen

Als u vaak deskundig personeel en een betrouwbare organisatie van de douaneprocessen uitvoert, kunt u vereenvoudigde douaneaangiften aanvragen, zoals bepaald in het douanewetboek van de Unie (DWU). In dit verband kunnen meer ervaren handelaren ook de status van geautoriseerde marktdeelnemer (AEO) overwegen.

Is de uitvoer van uw product in de EU beperkt?

De uitvoer van specifieke goederen of de uitvoer van een product naar een bepaald land van bestemming kan worden verboden of beperkt. Mogelijk heeft u een licentie of machtiging nodig.

 • Controleer in TARIC of u een uitvoervergunning voor uw product nodig hebt;
 • Controle van uitvoerbeperkingen op de kaart voor EU-sancties.
 • Voor bepaalde producten kunnen er in uw lidstaat bij wijze van uitzondering nationale beperkingen gelden, die u bij de bevoegde autoriteiten moet raadplegen.

De belangrijkste soorten producten waarvoor beperkingen gelden of die verboden zijn, zijn:

 • sommige levende dieren, vlees en planten.
 • bedreigde diersoorten
 • bepaalde levensmiddelen
 • gevaarlijke chemische stoffen
 • geneesmiddelen en geneesmiddelen
 • wapens
 • producten voor tweeërlei gebruik
 • afval
 • cultuurgoederen (waardevolle antiquiteiten en kunstvoorwerpen)
 • nagemaakte of door piraterij verkregen goederen
 • onwaardige artikelen, publicaties en video-opnamen

Controleer voor dergelijke producten welke regels van toepassing zijn.

Zijn er beperkingen op uw exportmarkt?

U moet er ook voor zorgen dat het land waarnaar u wilt exporteren, geen verboden of beperkingen toepast op uw product die het binnenbrengen of het in de handel brengen van uw product verbieden. Hoewel uw koper gewoonlijk verantwoordelijk is voor de invoer, het gebruik of het in de handel brengen van uw product, moet u voor succesvolle en duurzame transacties op de hoogte zijn van invoerverboden en invoerbeperkingen in het invoerland.

Ga voor een uitgebreide beschrijving van de beperkingen in verschillende landen van bestemming naar My Trade Assistant.

Verder kunt u in de rubriek „Goederen” algemene uitleg vinden over verschillende soorten beperkingen.

Welke tarieven gelden voor uw product?

Hetis mogelijk dat voor uw product douanerechten moeten worden betaald wanneer het op de exportmarkt wordt gebracht. U vindt de toegepaste tarieven van verschillende landen van bestemming in Mijn handelsassistent

Het hangt af van uw overeenkomst en overeenkomst met de koper, maar in de meeste gevallen is het raadzaam de in- en uitklaring over te laten aan de koper, die dan de douanerechten en de bij invoer verschuldigde belastingen en aanvullende rechten betaalt. Houd er rekening mee dat dit laatste de prijs van uw product op uw exportmarkt zal verhogen. Deze zogenaamde „landingkosten” moeten concurrerend blijven.

 

Wat is een invoertarief?

Kan mijn bedrijf profiteren van een preferentiële handelsovereenkomst tussen de EU en het land van bestemming?

Als de EU een preferentiële handelsovereenkomst met het land van bestemming heeft, kan uw product worden verlaagd of zelfs volledig worden afgeschaft. Deze douanerechten worden preferentiële tarieftarieven genoemd.

In My Trade Assistant steltu de preferentiële tarieven vast die van toepassing zijn op producten van oorsprong uit de EU in verschillende landen van bestemming.

Deze preferentiële tarieven zijn echter afhankelijk van de voorwaarde dat uw product wordt geproduceerd op het grondgebied van de partners van de preferentiële handelsovereenkomst en in overeenstemming is met de oorsprongsregels van deze overeenkomst.

Daarom moet u eerst nagaan of er sprake is van een preferentieel recht en een zogenaamde preferentiemarge tussen het normale MFN-tarief en het preferentiële tarief van de EU.

Als dat het geval is en u een bewijs van preferentiële oorsprong wilt overleggen om de toepassing van het preferentiële tarief mogelijk te maken, moet u voldoen aan de oorsprongsregels.

Daartoe hebt u passende bewijzen nodig voor de oorsprongsstatus van materialen die van derden afkomstig zijn. Binnen de EU gebeurt dit aan de hand van zogenaamde leveranciersverklaringen die u daartoe moet afhalen.

Om meer te weten te komen over de specifieke regels voor uw product en over het land van bestemming kunt u Mijn handelsassistent raadplegen.

EU-handelsovereenkomsten:

 • Zorg ervoor dat u stabieler en voorspelbaarder regels krijgt wanneer u handel drijft met buitenlandse markten.
 • Ervoor zorgen dat de wetgeving van het niet-EU-land EU-producten niet discrimineert.
 • Nieuwe en betere exportmogelijkheden creëren voor uw bedrijf en het makkelijker maken om in het buitenland te investeren.

Gelden er handelsbeschermingsmaatregelen voor uw product?

Het land van invoer kan op uw producthandelsbeschermingsmaatregelen toepassen. Dergelijke maatregelen kunnen aanzienlijke kosten met zich meebrengen waarmee rekening moet worden gehouden bij het plannen van uw uitvoer. De meest relevante zijn antidumpingmaatregelen, maar er kunnen ook compenserende of vrijwaringsmaatregelen zijn. Hoewel uw koper volgens de contractuele overeenkomst gewoonlijk als importeur zal optreden en dergelijke extra kosten zal dragen, kunnen deze een belemmering vormen voor succesvolle en duurzame transacties.

Verwante maatregelen, al naar gelang het geval, die door een specifiek land van invoer worden toegepast, worden weergegeven in My Trade Assistant.

Wat zijn de relevante belastingen en aanvullende rechten op uw exportmarkt?

Controleer ook welke belastingen en eventueel aanvullende rechten moeten worden betaald bij de invoer van uw product. De belastingen en aanvullende rechten die bij invoer in verschillende landen van bestemming verschuldigd zijn, kunnen ook worden geraadpleegd in My Trade Assistant.

Deze zullen gewoonlijk door de koper worden gedragen in zijn rol bij de importeur, maar zullen de aanlandkosten en dus het concurrentievermogen van uw product op de exportmarkt verhogen. Wat dit laatste betreft, nadenken over aanpassing aan uw importeur.

Als u rechtstreeks aan consumenten verkoopt, ga dan na of u zich moet registreren bij de belastingautoriteiten van uw exportmarkt.

Wat zijn de gezondheids-, veiligheids- en technische eisen voor uw product?

De eisen zijn afhankelijk van uw exportmarkt. De naleving ervan valt doorgaans onder de verantwoordelijkheid van uw koper als importeur, die echter hulp nodig heeft om deze naleving te bewijzen. Aangezien dit in de contractuele overeenkomst is vastgelegd, moet u ervoor zorgen dat u alleen verantwoordelijk bent voor de eisen waaraan u in uw rol van exporteur kunt voldoen. Afstemming op de importeur is niet alleen raadzaam maar meestal noodzakelijk. De informatie in My Trade Assistanthelpt u om objectieve vereisten te onderscheiden van individuele belangen van uw koper.

De eisen zijn afhankelijk van uw exportmarkt.

Voorbeeld:

Het is mogelijk dat u certificaten moet overleggen waaruit blijkt dat uw product voldoet aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van het land. Deze kunnen verschillen van die in de EU.

De meeste producten moeten op uw exportmarkt voldoen aan technische, gezondheids- en hygiënevoorschriften (vaak sanitair en fytosanitair genoemd). Hiervoor kunnen verschillende soorten tests en certificeringen nodig zijn.

Dit is vaak het geval voor technische voorschriften voor industriële producten en voor gezondheids- en hygiënevoorschriften voor levensmiddelen en landbouwproducten.

De meeste landen hebben een gezondheidscertificaat nodig voor:

 • planten
 • levende dieren
 • dierlijke producten
 • genetisch materiaal

Medische hulpmiddelen moeten bijvoorbeeld doorgaans ook vergezeld gaan van een certificaat.

Hoe kunt u uw product certificeren?

Raadpleeg in de rubriek Procedures en Formalities van My Trade Assistant en licht, in voorkomend geval, met uw klant het volgende toe:

 • Wat zijn de certificeringseisen op uw exportmarkt?
 • Welke certificaten door de bevoegde autoriteiten worden aanvaard.
 • Of de tests kunnen worden uitgevoerd door een erkend laboratorium of een geaccrediteerde instelling in de EU
 • of de certificering moet worden uitgevoerd in het land van bestemming.

Wat zijn de verpakkings- en etiketteringsvoorschriften voor uw product?

Landen hebben vaak gedetailleerde voorschriften voor de verpakking en etikettering van producten.

Deze eisen kunnen verplicht of vrijwillig zijn.

 • Verplichte merktekens en etiketten op consumentenproducten en de verpakking ervan houden doorgaans verband met de openbare veiligheid, de gezondheid en/of het milieu. Zij kunnen informatie verstrekken zoals de ingrediënten of de uiterste consumptiedatum.

Gewoonlijk zijn er verschillende instanties die verantwoordelijk zijn voor verschillende bedrijfstakken, zoals de medische, elektrische, voedingsmiddelen- en chemische industrie, die allemaal zeer uiteenlopende eisen hebben.

Voor een overzicht van de desbetreffende eisen die door een specifiek land van invoer worden toegepast, zie de afdeling Procedures en Formalities van My Trade Assistant.

Heeft uw product bescherming van de intellectuele eigendom nodig?

Het is belangrijk te controleren hoe de intellectuele eigendom van uw product wordt beschermd in het land waarnaar u wilt exporteren.

 

 • Ga na of u nieuwe octrooien moet aanvragen of hoe uw model, auteursrecht of geografische aanduiding beschermd wordt op uw exportmarkt

Als de EU een handelsovereenkomst heeft met het land waarnaar u wilt exporteren, kan de overeenkomst extra bescherming bieden.

 

3

Voorbereiding van de verkoop en organisatie van het vervoer

Hoe worden de verplichtingen tussen u en uw koper verdeeld?

Zoals hierboven reeds vermeld, is de verantwoordelijkheid van de partijen bij een uitvoer-/invoertransactie vastgelegd in de contractuele overeenkomst. Tenzij er bijzondere redenen zijn, moet de verantwoordelijkheid voor de invoer, de bruikbaarheid of het in de handel brengen van uw product door de koper als importeur worden gedragen. Alleen ervaren handelaren mogen van deze regel afwijken. Afhankelijk van de wettelijke voorschriften in het land van invoer is het mogelijk dat u daar niet aan bepaalde eisen kunt voldoen, zodat deze bij de koper moeten blijven.

U kunt Incoterms ® gebruiken om de contractuele aansprakelijkheid van de partijen vast te stellen.

Incoterms ® beschrijft de verantwoordelijkheden van verkopers en kopers voor de levering, verzekering en het vervoer van goederen in het kader van verkoopovereenkomsten en bepaalt wie verantwoordelijk is voor de douaneformaliteiten bij uitvoer in de EU en de invoerformaliteiten in het land van bestemming.

Voorbeelden:

 • „Free on board” (FOB): betekent dat het de verantwoordelijkheid van de exporteur of verkoper is om alle plaatselijke kosten te betalen:
 • vervoer van de goederen naar de haven van verzending
 • laadkosten
 • inklaringsprocedures in het land van uitvoer.

 

Uw klant is verantwoordelijk voor de kosten van:

 • vervoer vanaf de haven van verzending
 • verzekering
 • lossen
 • vervoer van de haven van aankomst naar de eindbestemming.
 • „Kosten, verzekeringen en vracht” (CIF): de exporteur is verantwoordelijk voor de plaatselijke kosten in het kader van FOB, plus:
 • vrachtheffingen
 • verzekering

In het kader van de CIF is de exporteur verantwoordelijk voor alle kosten totdat de producten in zijn haven van bestemming aankomen.

Er zij op gewezen dat de Incoterm ® EXW uw verantwoordelijkheid als exporteur ten opzichte van de autoriteiten in uw land niet mag veranderen, terwijl DDP het risico inhoudt om in het land van invoer verantwoordelijkheden op zich te nemen die niet door de exporteur kunnen worden vervuld.

Wie kan u helpen bij het in- en uitvoerproces?

Een expediteur kan helpen met

 • zorg dragen voor het ophalen en afleveren van uw goederen
 • onderhandelen over vrachttarieven met vervoerders
 • reservering van laadruimte
 • verpakking
 • verzekering
 • opstellen van douanedocumenten namens u

Zoek naar exportfinancierings- en exportondersteuningsprogramma’s die overheden vaak aanbieden in samenwerking met banken of verzekeringsmaatschappijen.

 • Exportverzekeringen overwegen die worden aangeboden door particuliere partijen of door nationale export-invoerfinancieringsinstellingen.

 

4

Opstellen van de documenten voor de in- en uitklaring in de EU

De voor uitvoer opgestelde documenten dienen ten minste gedeeltelijk ook voor invoer in het land van bestemming. Bij de voorbereiding ervan moet dus rekening worden gehouden met de desbetreffende eisen en moeten zij, in voorkomend geval, worden afgestemd op uw koper als importeur.

Welke documenten moeten op de douane worden voorbereid?

 

U moet eerst een elektronische aangifte ten uitvoer indienen bij uw nationale douaneautoriteit.

Elk EU-land heeft een eigen elektronisch verwerkingssysteem. Voor kleine zendingen met een waarde van minder dan 1,000 EUR kan een mondelinge verklaring, gestaafd met een vervoersdocument of een factuur, volstaan.

De aangifte ten uitvoer bevat de nodige informatie over de goederen zelf en het vervoer. Het omvat:

 • oorsprong van de goederen,
 • land van bestemming,
 • goederencodes,
 • codes van de douaneregeling, en
 • waarde van de goederen.

De documenten die u moet opstellen, zijn onder meer:

 • Facturen, vervoersdocumenten enpaklijst: U moet alle documenten gedurende ten minste drie jaar bewaren in geval van controles na de in- en uitklaring (de nationale handels- en belastingwetgeving voorziet vaak in langere perioden).
 • Btw-administratie en uitvoeradministratie: Bij uitvoer naar landen buiten de EU is uw product vrijgesteld van belasting over de toegevoegde waarde (btw) in de EU, ongeacht of u aan een bedrijf of een individuele consument verkoopt, op voorwaarde dat u een administratie van de uitvoer en het door de douane afgegeven bewijs van uitvoer bijhoudt.
 • Certificaten of vergunningen: er kan ook behoefte zijn aan fytosanitaire certificaten of uitvoervergunningen voor uitvoerdoeleinden.

Wie dient de douaneaangifte in?

U kunt de douaneaangifte zelf indienen of door een dienstverlener die uw douanevertegenwoordiger is. Als u een expediteur of douane-expediteur in dienst heeft, kunt u namens u optreden.

Hoe moet de aangifte ten uitvoer en de goederen voor uitvoer worden ingediend?

De uitvoerregeling bestaat uit twee fasen:

 • Het indienen van de aangifte ten uitvoer en het aanbrengen van de goederen bij het douanekantoor van uitvoer, en
 • Het aanbrengen van de goederen en de vermelding van het masterreferentienummer (MRN) van de aangifte ten uitvoer bij het douanekantoor van uitgang, gevolgd door een vrijgave voor uitgang.

 

De aangifte ten uitvoer wordt ingediend via het elektronische systeem van uw douaneautoriteit.

In het algemeen moet u uw aangifte ten uitvoer indienen bij het douanekantoor dat verantwoordelijk is voor de plaats waar uw bedrijf is gevestigd of, in voorkomend geval, bij het douanekantoor waar uw goederen worden verpakt of geladen voor uitvoer uit de EU.

Indien de waarde van de goederen in één uitvoerzending niet meer dan 3,000 EUR bedraagt en de goederen niet onderworpen zijn aan verboden of beperkingen, kan de aangifte ten uitvoer worden ingediend bij het douanekantoor op de plaats van uitgang.

 

Houd er rekening mee dat een aangifte ten uitvoer moet worden ingediend vóór het moment waarop de goederen de EU zullen verlaten. Het douanekantoor van uitvoer voldoende tijd geven om de nodige risicoanalyses uit te voeren voordat het de vrijgave van thegoods toestaat.

Wat gebeurt er na de indiening van uw aangifte ten uitvoer?

Er zijn drie mogelijke gevallen:

 • Uw goederen voor uitvoer kunnen worden vrijgegeven op basis van uw ingediende uitvoeraangifte, of
 • Uw goederen kunnen worden geselecteerd voor een documentcontrole en u kan worden verzocht aanvullende documenten in te dienen voordat uw goederen kunnen worden vrijgegeven, of
 • Uw uitvoer kan zowel voor een document als voor een fysieke controle worden geselecteerd.

Voor een regelmatiger uitvoer moeten vereenvoudigde douaneaangiften overeenkomstig het douanewetboek van de Unie (DWU) in overweging worden genomen.

Zie voor een verdere toelichting:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxes/files/resource/documents/customs/custs_code/guidance_export_en.pdf

 

5

De documenten opstellen voor inklaring bij invoer in het land van bestemming.

Wanneer uw goederen het land van bestemming bereiken, zijn de lokale invoervereisten en -processen van toepassing op uw uitvoer. Gebruik My Trade Assistant om deze eisen vast te stellen en deze met uw koper in overeenstemming te brengen.

Let op:

 • Soms is verwerking vóór aankomst mogelijk, wat betekent dat u de relevante documenten kunt indienen vóór de aankomst van de goederen in het land waarnaar u uitvoert.
 • U moet met de koper overeenkomen welke documenten door de exporteur moeten worden opgesteld en welke door de koper, die als importeur gewoonlijk belast is met de inklaring en de douanerechten, belastingen en aanvullende rechten. De taken en verantwoordelijkheden van de exporteur en de importeur zijn vastgelegd in de contractuele overeenkomst, waarover in dit verband zorgvuldig moet worden onderhandeld.

Documenten die de bevoegde autoriteiten van het land van bestemming kunnen verlangen

 • Handelsfactuur (met specifieke eisen ten aanzien van vorm en inhoud).
 • Paklijst
 • (Automatische of niet-automatische)invoervergunningen voor bepaalde goederen.
 • Certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan de verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, etikettering en verpakking.
 • Bewijs van preferentiële oorsprong (d.w.z. EUR.1, EUR-MED, oorsprongsverklaring of oorsprongsverklaring), op voorwaarde dat er een preferentiële handelsovereenkomst tussen de EU en het land van bestemming wordt toegepast en uw producten aan de desbetreffende oorsprongsregels voldoen.
 • Certificaat van oorsprong waaruit de niet-preferentiële oorsprong van uw product blijkt:
  • Een certificaat van (niet-preferentiële) oorsprong kan vereist zijn in geval van invoerbeperkingen ten aanzien van (bepaalde) producten uit specifieke landen, de toepassing van handelsbeschermingsmaatregelen of het toezicht op specifieke invoer. De importeur kan echter ook voor zijn doel een dergelijk certificaat aanvragen.
  • Certificaten van oorsprong worden meestal afgegeven door uw plaatselijke kamer van koophandel. In sommige landen kan deze verantwoordelijkheid ook worden toegewezen aan ministeries of douaneautoriteiten.

Waar kunt u verdere informatie vinden?

 

Uw checklist: 5 Stappen om een product uit te voeren

Voor aanvang

 • Raadpleeg de checklist met vragen om de uitvoerparaatheid van uw bedrijf te beoordelen.
 • Bespreek en beslist of uw bedrijf bereid is om handel te drijven met landen buiten de EU, dan wel welke stappen moeten worden genomen om toekomstige handelsactiviteiten buiten de EU voor te bereiden.

Stap 1: Een markt en een koper vinden

 • Selecteer uw nieuwe exportmarkt.
 • Beoordeel het ondernemingspotentieel en hoe concurrerend uw product is.
 • Exportgerelateerde kosten opnemen in prijsberekeningen zoals tarieven, vervoerskosten, kosten voor handelsagenten enz.
 • Potentiële kopers identificeren.
 • Een agentschap/instelling/partner aanwijzen ter ondersteuning van de formaliteiten in verband met de uitvoerprocessen. Bijvoorbeeld om contracten op te stellen, betalingsvoorwaarden vast te stellen, de kredietwaardigheid van de koper te controleren en of er in het land van invoer beperkingen inzake geldovermakingen gelden.
 • De verantwoordelijkheden van de verkoper/exporteur en de koper/importeur zorgvuldig omschrijven en verdelen, zodat alleen de verantwoordelijkheden worden aangenomen die daadwerkelijk kunnen worden vervuld.

Stap 2: Controleer de exportvoorwaarden in de EU en beoordeel de vereisten op uw exportmarkt

 • Vermeld de wettelijke vereisten voor een exportbedrijf.
 • Een EORI-nummer („Economic Operators Registration and Identification” — EORI-nummer) verkrijgen (ruim op voorhand indienen).
 • Als de EU een handelsovereenkomst heeft met het land waarnaar u wilt exporteren, controleer dan de reguliere en preferentiële rechten om de preferentiemarge vast te stellen. Beoordeel in voorkomend geval of uw product voldoet aan de relevante oorsprongsregels en vermeld het toepasselijke (preferentiële) tarief.
 • Een vergunning aanvragen voor een toegelaten exporteur of zich registreren bij het REX-systeem, als u wilt exporteren naar een land waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft en u preferentiële tarieven wilt aanvragen.
 • Ga na of er in de EU uitvoerbeperkingen of -verboden gelden voor de uitvoer naar uw doelland of voor de uitvoer van uw product.
 • Ga na welke belastingen en aanvullende rechten op uw exportmarkt van toepassing zijn.
 • Ga na of eventuele handelsbeschermingsmaatregelen van toepassing kunnen zijn op uw product.
 • Controleer of u een fiscaal nummer moet krijgen om uw product op uw exportmarkt te verkopen (als u rechtstreeks aan consumenten verkoopt).
 • Vermeld de toepasselijke gezondheids-, veiligheids- en technische voorschriften op uw exportmarkt.
 • Het certificeringsproces en de vereiste documentatie in het land van bestemming beoordelen (met inbegrip van het controleren van de laboratoria die nodig zijn voor de tests en certificeringen).
 • Controle van de verpakkings- en etiketteringsvoorschriften op de exportmarkt.
 • Controleer of u de intellectuele eigendom van uw product op de exportmarkt moet beschermen.

Stap 3: Voorbereiding van de verkoop en organisatie van het vervoer

 • Het contract met de koper opstellen en ondertekenen, met inbegrip van een overeenkomst over wie aansprakelijk is voor wat en de organisatie van het vervoersproces.
 • Exportverzekering overwegen
 • Geef aan welke instellingen u kunnen helpen bij de organisatie van het exportproces en eventuele exportondersteuningsprogramma’s (indien nodig).

Stap 4: Opstellen van de documenten voor de in- en uitklaring in de EU

 • De aangifte ten uitvoer invullen en indienen.
 • Identificeer eventueel vereiste aanvullende documenten en plannen voor de mogelijkheid dat de douaneautoriteiten nadere documentatie eisen of fysieke controles verrichten.
 • Breng uw goederen voor uitvoer aan bij de douanekantoren voor uitvoer en uitgang.

Stap 5: Opstellen van de documenten voor inklaring bij invoer in het land van bestemming

 • Overleg met uw koper over de documenten die door de bevoegde autoriteiten in het land van bestemming worden verlangd.

Met de koper overeen te komen wie verantwoordelijk is voor het verstrekken van welke documenten en wie verantwoordelijk is voor de in- en uitklaring en de douanerechten, belastingen en aanvullende rechten betaalt. Alleen de verantwoordelijkheden op zich nemen die u kunt vervullen.

Deze pagina delen:

Snelle links