Gids voor de uitvoer van goederen

Is uw onderneming van plan goederen naar landen buiten de EU uit te voeren? Deze rubriek helpt u om te begrijpen of uw bedrijf klaar is voor uitvoer en geeft een overzicht van de verschillende stappen van het uitvoerproces.

5 stappen op weg naar de uitvoer van een product

 
 

Voordat u van start gaat — Is uw bedrijf klaar om handel te drijven?

Bent u van plan een product voor het eerst uit te voeren?

Controleer alvorens dit te doen of uw bedrijf klaar is:

 • Is uw product al succesvol op uw binnenlandse markt of in andere EU-landen?
 • Beschikt uw bedrijf over de capaciteit om het product op buitenlandse markten buiten de EU te verkopen? Beschikt zij over voldoende personeel, tijd, financiële en juridische middelen?
 • Zet het management zich in om uit te breiden naar exportmarkten buiten de EU?
 • Beschikt uw onderneming over een uitgebreid financieel/marketing-/bedrijfsplan met duidelijk omschreven doelstellingen ter ondersteuning van de uitvoer naar markten buiten de EU?
 • Heeft uw onderneming een concrete strategie om het product naar uw exportmarkt uit te voeren? U kunt uw product bijvoorbeeld rechtstreeks uitvoeren naar uw afnemer op uw exportmarkt, zoals een ander bedrijf of een consument, of indirect door een derde in dienst te nemen, zoals een agent of distributeur. Zowel directe als indirecte uitvoer kan ook worden ondersteund door platforms voor elektronische handel.
 • Indien van toepassing, wordt de intellectuele eigendom met betrekking tot uw product op uw exportmarkt beschermd?
 • Beschikt uw bedrijf over de capaciteit en deskundigheid om zijn product aan te passen aan culturele voorkeuren of verschillende technische normen in landen buiten de EU?

Bekijk de bovenstaande vragen voordat u verder gaat en bespreek deze binnen uw bedrijf om te beslissen of u bereid bent om handel te drijven met niet-EU-landen of welke stappen u moet ondernemen om dat te doen.

 

1

Vind een markt en een koper

Om goederen naar landen buiten de EU uit te voeren, moet u eerst een markt identificeren en een koper voor uw product vinden. De informatie die onder My Trade Assistantwordt verstrekt, zal u helpen bij het vinden van geschikte markten voor uw product. Het zal u ook helpen bij het bepalen van de vereisten voor uw koper, zoals registratie- of vergunningsvereisten om in specifieke goederen te handelen of deel te nemen aan een bepaalde sector van de economie. Aangezien uw koper gewoonlijk de importeur is en de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het binnenbrengen van uw product in het land van bestemming en op de markt, is zijn kwalificatie voor deze rol van cruciaal belang.

De volgende instellingen of marktdeelnemers kunnen helpen bij het identificeren van exportmarktkansen en het vinden van gekwalificeerde kopers.

 • Kamers van koophandel kunnen u informatie geven over verschillende markten en zakenpartners en u doorverwijzen naar relevante verslagen.
 • Handelsspecifieke nieuwsverstrekkers of handelspromotiebureaus in uw land of op uw geselecteerde exportmarkt die de marktanalyse en de beoordeling van zakelijke kansen bestrijken, kunnen nuttig zijn. Deze instanties verstrekken vaak studies over belangrijke exportsectoren.
 • Exportadviseurs en relevante banken kunnen ook advies verstrekken.

Hoe kunt u uw doelmarkten selecteren?

Potentiële exportmarkten screenen om te beoordelen of er vraag is naar uw product en na te gaan of uw product concurrerend zou zijn op de exportmarkt.

Controleer de handelsstatistieken van uw potentiële doelmarkt.

Uit invoerstatistieken kan blijken of uw doelland uw soort product al invoert, waar de invoer vandaan komt en of er al een groot aanbod op de markt is. Lage cijfers kunnen een kans zijn, maar ook belemmeringen voor markttoegang of zelfs belemmeringen aan het licht brengen, die u bij My Trade Assistant kunt raadplegen.

Hoe vind ik potentiële kopers?

Zodra u een of meer doelmarkten hebt geselecteerd, is de volgende stap het identificeren van potentiële handelspartners en zakelijke contacten.

Partners en contactpersonen zijn te vinden op:

Dergelijke evenementen worden steeds vaker online aangeboden en het kan opportuun zijn om de overeenkomstige opties te onderzoeken.

In tegenstelling tot binnenlandse transacties moet zorgvuldig worden nagegaan of de afnemer in aanmerking komt voor de invoertransactie en of uw product in het land van bestemming daadwerkelijk wordt gebruikt of in de handel gebracht.

U kunt ook nagaan of u op uw potentiële exportmarkt aan de overheid mag verkopen.

Wat zijn overheidsopdrachten?

 

2

Controleer de uitvoervoorwaarden in de EU en invoervereisten op uw doelmarkt

Om uw product naar landen buiten de EU uit te voeren, moet u aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen.

Hoe kunt u exporteren?

Er zijn verschillende manieren waarop u een product kunt exporteren.

 • U kunt bijvoorbeeld rechtstreeks exporteren naar een afnemer op uw exportmarkt. Dit kan een ander bedrijf of een consument zijn.
 • Bij wijze van alternatief exporteren vooral zeer kleine ondernemingen vaak indirect via platforms voor elektronische handel.

 

Wat is e-handel?

Wie kan exporteren?

 • U moet normaal gezien in de EU gevestigd zijn als bedrijf of vaste inrichting. Dit houdt ook in dat u zich voor btw-doeleinden heeft laten registreren.
 • In het algemeen moet u zich ook inschrijven bij het nationale handelsregister. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale kamer van koophandel.
 • Als u een niet-EU-ingezetene bent, moet u een werkvergunning hebben om een zelfstandige commerciële activiteit uit te oefenen; bovendien moet u een in de EU gevestigde persoon vinden die bereid is namens u als exporteur op te treden (bv. een logistieke dienstverlener of douane-expediteur).

Hoe kunt u zich als exporteur registreren?

Als EU-exporteur moet u bij de bevoegde douaneadministratie een EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification) aanvragen.

Het EORI is een identificatienummer dat geldig is in de hele EU en dat u nodig hebt voor alle douaneaangiften ten uitvoer.

Punt: Dit proces kan enige tijd in beslag nemen, dus ruim vooruit.

Preferentiële handelsovereenkomsten:

Als u wilt exporteren naar een land waarvoor de EU een preferentiële handelsovereenkomst heeft met lagere tarieven, moet u mogelijk ook de status van toegelaten exporteur (EA) aanvragen of, afhankelijk van de overeenkomst, een aanvraag indienen om een geregistreerde exporteur (REX) te worden. De EA wordt via uw nationale douaneadministratie aangevraagd bij en de REX.

Als gemachtigde mag u als „attest van oorsprong” „attesten van oorsprong” van geregistreerde exporteurs ook boven de in de desbetreffende overeenkomst vastgestelde drempelwaarden voor zendingen opstellen. In deze verklaringen of verklaringen staat dat de uit te voeren producten voldoen aan de oorsprongsregels van een bepaalde handelsovereenkomst.

Mogelijke vereenvoudigingen

Als u vaak exporteert en over goed opgeleid personeel en een betrouwbare organisatie van de douaneprocessen beschikt, kunt u vereenvoudigde douaneaangiften aanvragen zoals bepaald in het douanewetboek van de Unie (DWU). In dit verband kunnen meer ervaren handelaren ook de status van geautoriseerde marktdeelnemer (AEO) in overweging nemen.

Is de uitvoer van uw product in de EU aan beperkingen onderworpen?

De uitvoer van specifieke goederen of de uitvoer van een product naar een bepaald land van bestemming kan worden verboden of beperkt. Misschien heeft u een licentie of machtiging nodig.

 • Controleer in Taric of u een uitvoervergunning voor uw product nodig hebt;
 • Controleer de uitvoerbeperkingen op de EU-sanctielijst.
 • Voor bepaalde producten kunnen er in uw lidstaat bij wijze van uitzondering nationale beperkingen gelden die u moet controleren bij de bevoegde autoriteiten van dat land.

De belangrijkste soorten producten waarvoor beperkingen gelden of verboden zijn, zijn:

 • sommige levende dieren, vlees en planten.
 • bedreigde diersoorten
 • bepaalde levensmiddelen
 • gevaarlijke chemische stoffen
 • geneesmiddelen en geneesmiddelen
 • wapens
 • goederen voor tweeërlei gebruik
 • afval
 • cultuurgoederen (waardevolle antiquiteiten en kunstwerken)
 • nagemaakte of door piraterij verkregen goederen
 • ondeugdelijke artikelen, publicaties en video-opnamen

Controleer voor dergelijke producten welke regels van toepassing zijn.

Zijn er beperkingen op uw exportmarkt?

U moet er ook voor zorgen dat het land dat u wilt exporteren, geen verboden of beperkingen op uw product toepast die verbieden dat uw product het land binnenkomt of in de handel wordt gebracht. Hoewel uw koper doorgaans de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de invoer, het gebruik of het in de handel brengen van uw product, moet u voor succesvolle en duurzame transacties op de hoogte zijn van invoerverboden en invoerbeperkingen in het invoerland.

Ga voor een uitgebreide beschrijving van de beperkingen in verschillende landen van bestemming naar My Trade Assistant.

Verder vindt u algemene uitleg over verschillende soorten beperkingen in de rubriek Goederen.

Welke tarieven gelden voor uw product?

Het is mogelijk dat ertarievenmoeten worden betaald voor uw product wanneer het op de exportmarkt wordt gebracht. In My Trade Assistantvindt u de toegepaste tarieven van de verschillende landen van bestemming

Het hangt af van uw overeenkomst en contract met de koper, maar in de meeste gevallen is het raadzaam de inklaring over te laten aan de koper, die vervolgens de douanerechten en de belastingen en aanvullende rechten betaalt die bij invoer verschuldigd worden. Houd er rekening mee dat dit laatste de prijs van uw product op uw exportmarkt zal verhogen. Deze zogenaamde aanlandingskosten moeten nog steeds concurrerend zijn.

 

Wat is een invoertarief?

Kan mijn bedrijf profiteren van een preferentiële handelsovereenkomst tussen de EU en het land van bestemming?

Als de EU een preferentiële handelsovereenkomst met het land van bestemming heeft, kan uw product worden verlaagd of zelfs volledig worden afgeschaft. Deze douanerechten worden preferentiële tarieven genoemd.

In My Trade Assistant hebtu de preferentiële tarieven die van toepassing zijn op producten van oorsprong uit de EU uit verschillende landen van bestemming.

Deze preferentiële tarieven zijn echter afhankelijk van de voorwaarde dat uw product wordt geproduceerd op het grondgebied van de partners bij de preferentiële handelsovereenkomst en in overeenstemming is met de oorsprongsregels van deze overeenkomst.

Daarom moet u eerst nagaan of er sprake is van een preferentieel recht en een zogenaamde preferentiemarge tussen het normale meestbegunstigingsrecht en het preferentiële tarief van de EU.

Als dat het geval is, zou u een bewijs van preferentiële oorsprong willen overleggen om de toepassing van het preferentiële tarief mogelijk te maken.

Daartoe heeft u de nodige bewijzen nodig voor de oorsprongsstatus van materialen die van derden afkomstig zijn. Binnen de EU gebeurt dit met zogenaamde leveranciersverklaringen die u hiervoor moet verzamelen.

Voor meer informatie over de specifieke regels voor uw product en het land van bestemming kunt u contact opnemen met My Trade Assistant.

Handelsovereenkomsten van de EU:

 • geef een stabieler en voorspelbaarder pakket regels voor u wanneer u handel drijft met buitenlandse markten.
 • ervoor zorgen dat de wetgeving van derde landen geen discriminatie van EU-producten inhoudt.
 • nieuwe en betere exportmogelijkheden voor uw bedrijf creëren en het makkelijker maken om in het buitenland te investeren.

Zijn er handelsbeschermingsmaatregelen van toepassing op uw product?

Handelsbeschermingsmaatregelen kunnen door het land van invoer op uw product worden toegepast. Dergelijke maatregelen kunnen aanzienlijke kosten met zich meebrengen waarmee bij de planning van uw uitvoer rekening moet worden gehouden. De meest relevante zijn antidumpingmaatregelen, maar er kunnen ook compenserende of vrijwaringsmaatregelen zijn. Hoewel uw afnemer volgens de contractuele overeenkomst gewoonlijk als importeur optreedt en dergelijke extra kosten draagt, kunnen deze een belemmering vormen voor succesvolle en duurzame transacties.

Gerelateerde maatregelen, naargelang van het geval, die door een specifiek land van invoer worden toegepast, komen tot uiting in My Trade Assistant.

Wat zijn de relevante belastingen en aanvullende rechten op uw exportmarkt?

Controleer ook welke belastingen en, in voorkomend geval, aanvullende rechten moeten worden betaald bij de invoer van uw product. De belastingen en aanvullende rechten die bij invoer in verschillende landen van bestemming verschuldigd worden, kunnen ook worden geraadpleegd in My Trade Assistant.

Deze zullen doorgaans worden gedragen door de afnemer in zijn rol bij de importeur, maar zullen de kosten bij aanlanding en dus het concurrentievermogen van uw product op de exportmarkt verhogen. Wat dit laatste betreft, nadenken over de afstemming met uw importeur.

Wanneer u rechtstreeks aan consumenten verkoopt, moet u nagaan of u zich moet registreren bij de belastingdienst van uw exportmarkt.

Wat zijn de gezondheids-, veiligheids- en technische voorschriften voor uw product?

De eisen zijn afhankelijk van uw exportmarkt. De naleving ervan valt doorgaans onder de verantwoordelijkheid van uw afnemer als importeur, die echter uw hulp nodig heeft om deze naleving aan te tonen. Aangezien dit in de contractuele overeenkomst is vastgelegd, moet u erop letten dat u alleen de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de eisen die u in uw rol van exporteur kunt vervullen. Afstemming met de importeur is niet alleen raadzaam, maar meestal noodzakelijk. De informatie in My Trade Assistantzal u helpen om objectieve vereisten te onderscheiden van individuele belangen van uw koper.

De eisen zijn afhankelijk van uw exportmarkt.

Voorbeeld:

Het is mogelijk dat u certificaten moet overleggen waaruit blijkt dat uw product voldoet aan de gezondheids- en veiligheidseisen van het land. Deze kunnen verschillen van die in de EU.

De meeste producten moeten voldoen aan technische, gezondheids- en hygiënevoorschriften (vaak sanitaire en fytosanitaire voorschriften genoemd) op uw exportmarkt. Hiervoor kunnen verschillende soorten tests en certificering nodig zijn.

Dit geldt vaak voor technische voorschriften voor industriële producten en voor gezondheids- en hygiënevoorschriften voor levensmiddelen en landbouwproducten.

De meeste landen hebben een gezondheidscertificaat nodig voor:

 • planten
 • levende dieren
 • dierlijke producten
 • genetisch materiaal

Medische hulpmiddelen moeten bijvoorbeeld meestal ook vergezeld gaan van een certificaat.

Hoe kunt u uw product certificeren?

Controleer in de rubriek Procedures en Formaliteiten van My Trade Assistant en licht vervolgens met uw klant het volgende toe:

 • Wat zijn de certificeringsvereisten op uw exportmarkt.
 • Welke certificaten door de bevoegde autoriteiten worden aanvaard.
 • Of de tests kunnen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium of een geaccrediteerde instelling in de EU
 • of dat de certificering moet worden uitgevoerd in het land van bestemming.

Wat zijn de verpakkings- en etiketteringsvoorschriften voor uw product?

Landen hebben vaak gedetailleerde voorschriften voor de verpakking en etikettering van producten.

Deze eisen kunnen verplicht of vrijwillig zijn.

 • Verplichte merktekens en etiketten op consumentenproducten en de verpakking ervan houden gewoonlijk verband met de openbare veiligheid, de gezondheid en/of het milieu. Zij kunnen informatie verstrekken zoals de ingrediënten of de uiterste consumptiedatum.

Gewoonlijk zijn er verschillende agentschappen die verantwoordelijk zijn voor verschillende sectoren, zoals de medische, elektrische, voedings- en chemische industrie, die allemaal zeer uiteenlopende eisen hebben.

Voor een overzicht van de gerelateerde eisen die door een specifiek land van invoer worden toegepast, wordt gekeken naar de afdeling Procedures en Formaliteiten van My Trade Assistant.

Heeft uw product bescherming van intellectuele eigendom nodig?

Het is belangrijk dat u controleert hoe de intellectuele eigendom van uw product wordt beschermd in het land waarnaar u wilt exporteren.

 

 • Ga na of u nieuwe octrooien moet aanvragen of hoe uw model, auteursrecht of geografische aanduiding op uw exportmarkt wordt beschermd

Als de EU een handelsovereenkomst heeft met het land waarnaar u wilt exporteren, kan de overeenkomst extra bescherming bieden.

 

3

Bereid de verkoop voor en organiseer het vervoer

Hoe worden de verplichtingen tussen u en uw koper gedeeld?

Zoals hierboven reeds vermeld, is de verantwoordelijkheid van de partijen bij een in- en uitvoertransactie vastgelegd in de contractuele overeenkomst. Tenzij er bijzondere redenen zijn, moet de verantwoordelijkheid voor de invoer, de bruikbaarheid of het in de handel brengen van uw product door de afnemer als importeur worden gedragen. Alleen ervaren handelaren mogen van deze regel afwijken. Afhankelijk van de wettelijke voorschriften in het land van invoer kunt u daar misschien niet aan bepaalde eisen voldoen, zodat deze bij de koper blijven.

U kunt Incoterms ® gebruiken om de contractuele verplichtingen van de partijen vast te stellen.

Incoterms ® beschrijft de verantwoordelijkheden van verkopers en kopers voor de levering, verzekering en vervoer van goederen in het kader van verkoopovereenkomsten en bepaalt wie verantwoordelijk is voor de douaneformaliteiten bij uitvoer in de EU en de invoerformaliteiten in het land van bestemming.

Voorbeelden:

 • „Free on Board” (FOB): betekent dat het de verantwoordelijkheid van de exporteur of verkoper is om alle plaatselijke kosten te betalen:
 • vervoer van de goederen naar de haven van verzending
 • laadkosten
 • inklaringsprocedures in het land van uitvoer.

 

Uw klant is verantwoordelijk voor de kosten van:

 • vervoer vanaf de haven van verzending
 • verzekering
 • plaats
 • vervoer van de haven van aankomst naar de eindbestemming.
 • „Kosten, verzekering en vracht” (CIF): de exporteur is verantwoordelijk voor de plaatselijke kosten in het kader van FOB, plus:
 • vrachtkosten
 • verzekering

Volgens CIF is de exporteur verantwoordelijk voor alle kosten totdat de producten in zijn haven van bestemming aankomen.

Er zij aan herinnerd dat de Incoterm ® EXW uw verantwoordelijkheid als exporteur ten aanzien van de autoriteiten in uw land niet mag wijzigen, terwijl DDP het risico met zich meebrengt om in het land van invoer verantwoordelijkheden op zich te nemen die niet door de exporteur kunnen worden vervuld.

Wie kan u helpen bij het exporteren en vervoeren?

Een expediteur kan helpen met

 • de ophaling en levering van uw goederen regelen
 • onderhandelingen over vrachttarieven met vervoerders
 • reserveren van een laadruimte
 • verpakking
 • verzekering
 • opstellen van douanedocumenten namens u

Zoeken naar exportfinancierings- en exportsteunprogramma’s die overheden vaak in samenwerking met banken of verzekeringsmaatschappijen verstrekken.

 • Exportverzekeringen overwegen die worden aangeboden door particuliere partijen of nationale export-invoerfinancieringsinstellingen.

 

4

Opstellen van de documenten voor de in- en uitklaring bij uitvoer in de EU

De voor uitvoer opgestelde documenten dienen ten minste gedeeltelijk ook voor invoer in het land van bestemming. Bij de voorbereiding ervan moet dus rekening worden gehouden met de overeenkomstige vereisten en moet, in voorkomend geval, worden afgestemd op uw afnemer als importeur.

Welke documenten ter voorbereiding van de douane?

 

U moet eerst een elektronische aangifte ten uitvoer indienen bij uw nationale douaneautoriteit.

Elk EU-land heeft zijn eigen elektronische verwerkingssysteem. Voor kleine zendingen met een waarde van minder dan 1,000 EUR kan een mondelinge verklaring met een vervoersdocument of een factuur volstaan.

De aangifte ten uitvoer bevat de nodige informatie over de goederen zelf en het vervoer. Het omvat:

 • oorsprong van de goederen,
 • land van bestemming,
 • goederencodes,
 • codes van de douaneregeling, en
 • waarde van de goederen.

De documenten die u moet voorbereiden, omvatten:

 • Factuur, vervoersdocumenten en paklijst: U moet alle documenten gedurende ten minste drie jaar bewaren in geval van controle na de uitvoer (de nationale handels- en belastingwetgeving voorziet vaak in langere perioden).
 • Btw- en uitvoeradministratie: Als u naar landen buiten de EU exporteert, is uw product vrijgesteld van belasting over de toegevoegde waarde (btw) in de EU, ongeacht of u aan een bedrijf dan wel aan een individuele consument verkoopt, op voorwaarde dat u een administratie van de uitvoer en het door de douaneautoriteit afgegeven bewijs van uitvoer bijhoudt.
 • Certificaten of vergunningen: ook fytosanitaire certificaten of uitvoervergunningen voor uitvoerdoeleinden kunnen nodig zijn.

Wie dient de douaneaangifte in?

U kunt de douaneaangifte zelf indienen of door een dienstverlener die uw douanevertegenwoordiger is. Als u een expediteur of douane-expediteur in dienst heeft, kunt u namens u optreden.

Hoe moet de uitvoeraangifte en de goederen voor uitvoer worden ingediend?

De uitvoerregeling bestaat uit twee fasen:

 • de indiening van de aangifte ten uitvoer en het aanbrengen van de goederen bij het douanekantoor van uitvoer, en
 • de aanbrenging van de goederen en de vermelding van het masterreferentienummer (MRN) van de aangifte ten uitvoer bij het douanekantoor van uitgang, gevolgd door een vrijgave voor uitgang.

 

De aangifte ten uitvoer wordt ingediend met behulp van het elektronische systeem van uw douaneautoriteit.

In het algemeen moet u uw aangifte ten uitvoer indienen bij het douanekantoor dat verantwoordelijk is voor de plaats waar uw bedrijf is gevestigd of, in voorkomend geval, het douanekantoor waar uw goederen worden verpakt of geladen voor uitvoer uit de EU.

Indien de waarde van de goederen in één uitvoerzending niet meer dan 3,000 EUR bedraagt en de goederen niet zijn onderworpen aan verboden of beperkingen, kan de aangifte ten uitvoer worden ingediend bij het douanekantoor van de plaats van uitgang.

 

Houd er rekening mee dat een aangifte ten uitvoer moet worden ingediend vóór het moment waarop de goederen de EU zullen verlaten. Het douanekantoor van uitvoer voldoende tijd geven om de nodige risicoanalyses uit te voeren voordat het toestemming geeft voor de vrijgave van de levensmiddelen.

Wat gebeurt er na de indiening van uw uitvoeraangifte?

Er zijn drie gevallen mogelijk:

 • Uw goederen kunnen worden vrijgegeven voor uitvoer op basis van de door u ingediende aangifte ten uitvoer, of
 • Uw goederen kunnen worden geselecteerd voor een documentencontrole en u kan worden verzocht aanvullende documenten in te dienen voordat uw goederen kunnen worden ingeklaard, of
 • Uw export kan zowel voor een document als voor fysieke controle worden geselecteerd.

Voor meer regelmatige uitvoer moeten vereenvoudigde douaneaangiften worden overwogen, zoals bepaald in het douanewetboek van de Unie (DWU).

Zie voor een verdere toelichting:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /sites/tax/files/resource /documents/customs/customs_code/ guidance_export_en.pdf

 

5

Opstellen van de documenten voor de inklaring bij invoer in het land van bestemming.

Wanneer uw goederen het land van bestemming bereiken, zijn de lokale invoervereisten en -processen van toepassing op uw uitvoer. Gebruik My Trade Assistant om deze vereisten vast te stellen en zich met uw koper aan te passen.

Punt:

 • Soms is verwerking vóór aankomst mogelijk, wat betekent dat u de relevante documenten kunt indienen voordat de goederen aankomen in het land waarnaar u uitvoert.
 • U moet met de koper overeenkomen welke documenten door de exporteur moeten worden opgesteld en welke door de koper, die als importeur gewoonlijk verantwoordelijk is voor de inklaring en de douanerechten, alsmede belastingen en aanvullende rechten. De taken en verantwoordelijkheden van de exporteur en importeur worden omschreven in de contractuele overeenkomst, waarover in dit verband zorgvuldig moet worden onderhandeld.

Documenten die de bevoegde autoriteiten van het land van bestemming kunnen verlangen

 • Handelsfactuur (met specifieke vereisten met betrekking tot vorm en inhoud).
 • Paklijst
 • (Al dan niet automatische) invoervergunningen voor bepaalde goederen.
 • Certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking.
 • Bewijs van preferentiële oorsprong (d.w.z. EUR.1, EUR-MED, oorsprongsverklaring of oorsprongsverklaring), op voorwaarde dat er een preferentiële handelsovereenkomst tussen de EU en het land van bestemming wordt toegepast en uw producten voldoen aan de desbetreffende oorsprongsregels.
 • Certificaat van oorsprong waaruit de niet-preferentiële oorsprong van uw product blijkt:
  • Een certificaat van (niet-preferentiële) oorsprong kan vereist zijn in geval van invoerbeperkingen voor (bepaalde) producten uit specifieke landen, de toepassing van handelsbeschermingsmaatregelen of het toezicht op specifieke invoer. De importeur kan echter ook voor zijn doeleinden om een dergelijk certificaat verzoeken.
  • Certificaten van oorsprong worden meestal afgegeven door uw plaatselijke kamer van koophandel. In sommige landen kan deze verantwoordelijkheid ook worden toegewezen aan ministeries of douaneautoriteiten.

Waar kunt u verdere informatie vinden?

 

Uw checklist: 5 stappen voor de uitvoer van een product

Voordat u begint

 • Raadpleeg de checklist met vragen om na te gaan of uw onderneming klaar is voor uitvoer.
 • Bespreek en besluit of uw bedrijf klaar is om handel te drijven met niet-EU-landen, of welke stappen moeten worden genomen om toekomstige handelsactiviteiten buiten de EU voor te bereiden.

Stap 1: Vind een markt en een koper

 • Selecteer uw nieuwe exportmarkt.
 • Beoordeel het handelspotentieel en hoe concurrerend uw product is.
 • Neem exportgerelateerde kosten op in de prijsberekening, zoals rechten, vervoerskosten, kosten voor handelsagenten enz.
 • Breng potentiële kopers in kaart.
 • Vind een agentschap/instelling/partner die u kan helpen met de formaliteiten in verband met de exportprocedures. Bijvoorbeeld om contracten op te stellen, betalingsvoorwaarden vast te stellen, de kredietwaardigheid van de koper te controleren en of er in het land van invoer beperkingen op de overdracht van geld bestaan.
 • De verantwoordelijkheden zorgvuldig definiëren en verdelen tussen de verkoper/exporteur en de koper/importeur, zodat alleen die verantwoordelijkheden worden aangenomen die daadwerkelijk kunnen worden vervuld.

Stap 2: Controleer de exportvoorwaarden in de EU en beoordeel de eisen op uw exportmarkt

 • Bepaal de wettelijke eisen voor een exportbedrijf.
 • Vraag ruim op voorhand een EORI-nummer (voor registratie en identificatie van marktdeelnemers) aan.
 • Als de EU een handelsovereenkomst heeft met het land waarnaar u wilt exporteren, controleer dan de reguliere en preferentiële rechten om de preferentiële marge vast te stellen. Ga in voorkomend geval na of uw product voldoet aan de relevante oorsprongsregels en geef het toepasselijke (preferentiële) tarief aan.
 • Een vergunning aanvragen voor een toegelaten exporteur of zich registreren bij het REX-systeem, als u wilt exporteren naar een land waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft gesloten en u aanspraak wilt maken op preferentiële tarieven.
 • Ga na of er in de EU exportbeperkingen of -verboden gelden voor de export naar uw doelland of voor de export van uw product.
 • Onderzoek welke aanvullende rechten in uw exportmarkt van toepassing zijn.
 • Controleer of er handelsbeschermingsmaatregelen op uw product van toepassing zijn.
 • Controleer of u een fiscaal nummer moet krijgen om uw product op uw exportmarkt te verkopen (als u rechtstreeks aan consumenten verkoopt).
 • Ga na welke gezondheids-, veiligheids- en technische voorschriften op uw exportmarkt gelden.
 • Het certificeringsproces en de vereiste documentatie in het land van bestemming beoordelen (met inbegrip van de controle van de laboratoria die nodig zijn voor de tests en certificeringen).
 • Controleer de verpakkings- en etiketteringsvoorschriften op de exportmarkt.
 • Controleer of u de intellectuele eigendom van uw product op de exportmarkt moet beschermen.

Stap 3: Bereid de verkoop voor en organiseer het vervoer

 • Het contract met de koper voorbereiden en ondertekenen, met inbegrip van een overeenkomst over wie aansprakelijk is voor wat en de organisatie van het vervoersproces.
 • Overweeg of een exportverzekering nodig is
 • Geef aan welke instellingen u kunnen helpen bij het organiseren van het exportproces en eventuele exportsteunprogramma’s (indien nodig).

Stap 4: Opstellen van de documenten voor de in- en uitklaring bij uitvoer in de EU

 • Voltooi de exportaangifte en dien ze in.
 • Vaststellen welke aanvullende documenten nodig kunnen zijn en plannen voor de mogelijkheid dat de douaneautoriteiten aanvullende documentatie verlangen of fysieke controles uitvoeren.
 • Meld uw goederen aan voor export bij de douanekantoren van export en uitgang.

Stap 5: Opstellen van de documenten voor in- en uitklaring in het land van bestemming

 • Overleg met uw koper welke documenten vereist zijn door de bevoegde autoriteiten van het land van bestemming.

Spreek met de koper af wie verantwoordelijk is voor het verstrekken van welke documenten en wie belast is met de inklaring en de betaling van de douanerechten, belastingen en aanvullende rechten. Neem alleen verantwoordelijkheden op u die u kunt vervullen.

Deze pagina delen:

Snelle links