Basisdouanerechten

Als uw bedrijf overweegt te exporteren, kunt u dit helpen ontdekken op de hoogte van de invoerrechten en andere kosten waarmee u te maken kunt krijgen. Het verstrekt geen productspecifieke informatie. Daarvoor moet u de productzoekfunctie gebruiken.

Wanneer een product internationaal wordt verhandeld, is een douanerecht of douanetarief vaak van toepassing.

Wanneer er echter bijzondere handelsregelingen bestaan (zoals vrijhandelsovereenkomsten of het SAP), zijn er soms lagere of geen tarieven. Deze worden „preferentiële tarieven” genoemd.

Het is ook mogelijk dat antidumpingmaatregelen, compenserende rechten of vrijwaringsmaatregelen van toepassing zijn op uw product.

 

Om te weten te komen welke van deze rechten of maatregelen op uw goed van toepassing zijn, moet eerst de juiste tarief- of productcode worden bepaald.

Om vooraf rechtszekerheid te hebben, kunt u een bindende tariefinlichting (BTI) aanvragen.

Preferentiële tariefcontingenten

In het kader van de tariefcontingenten kunnen bepaalde hoeveelheden goederen binnen een bepaalde termijn tegen een verlaagd recht of een nulrecht worden ingevoerd. Dit doet geen afbreuk aan de bestaande antidumpingrechten.

Dergelijke contingenten worden gewoonlijk vastgesteld in handelsovereenkomsten en preferentiële regelingen tussen landen of handelsblokken. Raadpleeg de afdeling markten voor meer informatie over de quota die voor uw product gelden.

Mijn „Trade Assistant” verschaft u gedetailleerde informatie over de tarieven en maatregelen die van toepassing zijn op uw product en uw markt.

Als handelsovereenkomsten een geleidelijke afschaffing van de rechten voor bepaalde productlijnen definiëren, kan mijn assistent u helpen bij het vaststellen van de toekomstige ontwikkeling van de taken van uw product. U kunt ook de tariefdemontage-schema’s (voor de EU of voor de handelspartner) rechtstreeks raadplegen in de handelsovereenkomst (links naar de juridische teksten zijn opgenomen in de afdeling markten).

Douanewaarde

De douanewaarde verwijst naar de berekening van de economische waarde van goederen die worden aangegeven voor binnenkomst aan de grens. Een standaardreeks regels voor de vaststelling van de waarde van deze goederen is om verschillende redenen van groot belang.

De meeste douanerechten (en btw) worden berekend als een percentage van de waarde van de goederen. Bedrijven en douaneautoriteiten moeten over duidelijke regels beschikken voor de waarde van goederen.

Zodra de waarde van de goederen is vastgesteld, kunnen het douanetarief en de oorsprong van het goed in aanmerking worden genomen voor de berekening van het totale voor het product verschuldigde douanerecht.

Voor meer informatie over hoe de douanewaarde in de EU wordt berekend, zie hier.

Hoewel er gemeenschappelijke regels zijn voor de vaststelling van de douanewaarde in de EU, kunnen de waarderingspraktijken van land tot land verschillen. Handelsovereenkomsten van de EU bevatten vaak beginselen van handelsfacilitering en kunnen de aanpassing aan het EU-douanewetboek omvatten.

Deze pagina delen:

Snelle links