Brede en economische handelsovereenkomst tussen de EU en Canada

CETA is een handelsovereenkomst tussen de EU en Canada. Het verlaagt de tarieven en maakt het gemakkelijker om goederen en diensten uit te voeren, wat mensen en bedrijven in zowel de EU als Canada ten goede komt.

CETA is op 21 september 2017 voorlopig in werking getreden, wat betekent dat het grootste deel van de overeenkomst nu van toepassing is. De nationale parlementen in de EU-landen — en in sommige gevallen ook regionale — zullen dan de CETA moeten goedkeuren voordat deze volledig van kracht kan worden.

De overeenkomst in een notendop

De Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada is op 21 september 2017 voorlopig in werking getreden.

De gebieden die nog niet in werking zijn getreden, zijn:

 • investeringsbescherming en het stelsel van investeringsgerechten (ICS)
 • toegang tot de markt voor effectenverkeer
 • bepalingen inzake camcording
 • twee bepalingen betreffende de transparantie van administratieve procedures, toetsing en beroep op het niveau van de lidstaten

De overeenkomst zal volledig van kracht worden zodra alle parlementen van de lidstaten de overeenkomst formeel hebben geratificeerd.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De overeenkomst

 • handelsbelemmeringen, tarieven en uitvoergerelateerde kosten wegneemt of verlaagt
 • vereenvoudigt werkzaamheden op papier, technische voorschriften, douaneprocedures en vereisten inzake oorsprongsregels, vereisten inzake producttests, aanbestedingsinformatie, kwesties met betrekking tot intellectuele eigendom enz.
 • stimuleert de handel in levensmiddelen, dierlijke en plantaardige producten met behoud van een hoog niveau van gezondheid en veiligheid van mensen, dieren en planten
 • uw bedrijf kan inschrijven op aanbestedingen op alle niveaus van de Canadese overheid
 • zorgt voor extra markttoegang in bepaalde sectoren, waardoor de mobiliteit van werknemers wordt verbeterd en de wederzijdse erkenning van kwalificaties voor beroepsbeoefenaren wordt vergemakkelijkt
 • beschermt een grote verscheidenheid aan geografische aanduidingen voor Europese levensmiddelen van hoge kwaliteit op de Canadese markt
 • bevordert hoogwaardige investeringen tussen de EU en Canada

De bestreken gebieden omvatten markttoegangsregels voor goederen, technische handelsbelemmeringen, sanitaire en fytosanitaire maatregelen, investeringen, diensten, elektronische handel, mededingingsbeleid, overheidsopdrachten, intellectuele eigendom, samenwerking op regelgevingsgebied of geschillenbeslechting. De bijlagen omvatten lijsten voor tariefafschaffing, contingenten, procedures, oorsprongsregels, wederzijdse aanvaarding van conformiteitsbeoordelingen enz.

 

De hoofdstukken van de overeenkomst worden hier kort toegelicht en de bijbehorende tekst kan worden gedownload.

Tarieven

Op 21 september 2017 hebben Canada en de EU reeds 98 % van hun tarieflijnen afgeschaft en zijn zij overeengekomen bijna alle resterende tarieflijnen geleidelijk af te schaffen. Tegen 2024 zal 99 % van alle tarieflijnen zijn afgeschaft.

Canadese producten waarvoor een tijdelijke geleidelijke afschaffing van de tarieven geldt, omvatten:

 • motorvoertuigen
 • schepen
 • gerst en mout
 • geraffineerde suiker
 • aardappelzetmeel
 • bloemen

Europese producten waarvoor een tijdelijke geleidelijke afschaffing van de tarieven geldt, omvatten:

 • motorvoertuigen
 • sommige vis en schaal- en schelpdieren
 • ruwe en geraffineerde suiker
 • bepaalde korrels

De geleidelijke afschaffing van de tarieven verloopt volgens een tijdschema voor de afschaffing van de tarieven. De verlagingen worden uitgedrukt in afbouwcategorieën in bijlage 2A bij de overeenkomst.

 • A: nulrecht op 21 september 2017
 • B: recht moet bij gelijke verlagingen over 3 jaar tot nul worden verlaagd
 • C: recht moet bij gelijke verlagingen over 5 jaar tot nul worden verlaagd
 • D: recht moet bij gelijke verlagingen over 7 jaar tot nul worden verlaagd
 • E: het recht is vrijgesteld van tariefafschaffing
 • S: het recht blijft gelijk voor 5 jaar, waarna zij in drie gelijke stappen worden afgeschaft op 1 januari van jaar 8
 • AV0 + EP: het ad-valoremrecht gelijk aan nul bij de inwerkingtreding; het specifieke recht dat voortvloeit uit het invoerprijssysteem dat van toepassing is op deze goederen van oorsprong, wordt gehandhaafd.

 

Mijn handelsassistent toont de schema’s voor tariefafbraak voor de desbetreffende tarieflijnen.

Industriële goederen

Beide partijen zijn overeengekomen 100 % van de tarieflijnen voor industrieproducten af te schaffen, waarvan 99,6 % bij de inwerkingtreding in het geval van Canada en 99,4 % bij de inwerkingtreding in het geval van de EU. Tot de weinige producten die bij de inwerkingtreding niet zijn geliberaliseerd, behoren een beperkt aantal automobielproducten, die op basis van wederkerigheid over 3, 5 of 7 jaar zullen worden geliberaliseerd (17 producten in het Canadese tariefaanbod en de overeenkomstige producten in het aanbod van de EU). Canada zal zijn resterende tarieven voor schepen over een periode van 7 jaar (d.w.z. tegen 2024) liberaliseren.

Landbouwproducten

Bij de inwerkingtreding heeft Canada de rechten voor 90,9 % van al zijn landbouwtarieflijnen afgeschaft. Tegen 2023 zal dit stijgen tot 91,7 %.

Voor gevoelige landbouwproducten zal een speciale behandeling gelden:

Tariefcontingenten

Beide partijen passen tariefcontingenten toe voor bepaalde producten, waaronder Canadese rundvlees, varkensvlees en suikermaïs en Europese kaas. Dit zijn specifieke hoeveelheden goederen die binnen een bepaalde termijn in aanmerking komen voor een preferentiële tariefbehandeling.

Invoer uit Canada

Toewijzingen gebeuren op basis van de beschikbare hoeveelheden binnen het tariefcontingent en de aangevraagde hoeveelheden, die de nationale overheden moeten meedelen aan de Europese Commissie.

Zodra de Europese Commissie haar berekeningen heeft gepubliceerd, moeten de EU-landen in- en uitvoercertificaten afgeven voor de binnen de tariefcontingenten aangevraagde hoeveelheden.

De basisregels voor het gelijktijdige onderzoek zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten.

De toewijzingspercentages van de EU-tariefcontingenten, in termen van afgegeven invoercertificaten, worden maandelijks gepubliceerd en zijn toegankelijk via de waarnemingspost voor de vleesmarkt.

In de volgende verordeningen wordt bepaald hoe de EU haar verschillende tariefcontingenten voor CETA beheert

Uitvoer naar Canada
 • Canada past een jaarlijks model toe voor de toewijzing van melkquota
 • de quotumaanvraag vindt plaats in de eerste helft van november en de teruggave en herverdeling van ongebruikte quota vinden plaats op 1 augustus.
 • om in aanmerking te komen voor een contingent moet u Canadees ingezetene zijn en actief zijn in de kaassector.

Meer informatie over de toewijzing van tariefcontingenten voor zuivelproducten die in het kader van CETA vanuit de EU naar Canada worden uitgevoerd, is te vinden op de website van Global Affairs Canada.

De berichten aan importeurs bevatten de criteria om in aanmerking te komen voor een toewijzing in het kader van elk van de respectieve tariefcontingenten. De mededelingen bevatten ook informatie over het beheer van tariefcontingenten in het algemeen en over de procedure voor het indienen van een aanvraag. Bij elke aankondiging zijn de aanvraagformulieren en de bijbehorende bijlagen gevoegd.

CETA Cheese Holders List van 2020

Lijst van houders van contingenten voor industriële kaas van CETA 2020

2019 — tabel van het gebruik van het CETA-tariefcontingent voor kaas

Wijst er voorts op dat:

 • groenten en fruit blijven onderworpen aan het invoerprijssysteem van de EU
 • de tarieven voor pluimvee en eieren worden gehandhaafd.

Wijnen en gedistilleerde dranken

Specifieke tarieven voor wijnen en gedistilleerde dranken uit de EU die Canada binnenkomen, zijn bij de inwerkingtreding van CETA afgeschaft.

Voor gedistilleerde dranken zoals gin, wodka en whisky pakt CETA niet-tarifaire belemmeringen aan die het vermogen van de EU om de Canadese markt te betreden aanzienlijk hebben belemmerd, met name door

 • toepassing van de gedifferentieerde vergoeding voor de kosten van dienstverlening (die Canada oplegt aan ingevoerde wijnen en gedistilleerde dranken) op basis van volume en niet van waarde, en deze op een transparantere wijze berekenen, waardoor de kosten voor EU-producenten om hun producten in Canada te verkopen worden verlaagd.
 • bevriezing van het aantal Canadese off-site particuliere verkooppunten, die alleen toegankelijk zijn voor Canadese producenten en die een alternatief vormen voor het monopolie van de provinciale liquor boards
 • het voorkomen van activiteiten buiten de provincie van bepaalde liquor boards, die hebben geleid tot oneerlijke concurrentie op Canadees grondgebied en in derde landen
 • afschaffing van de Canadese voorschriften om ingevoerde gedistilleerde dranken in bulk te mengen met lokale gedistilleerde dranken vóór het bottelen (deze eis verhinderde dat ingevoerde gedistilleerde dranken in bulk bij het bottelen in Canada als geografische aanduiding worden geëtiketteerd)

CETA omvat zowel de overeenkomst tussen de EU en Canada inzake alcoholhoudende dranken van 1989 als de overeenkomst inzake wijn en gedistilleerde dranken tussen de EU en Canada van 2004, die sterke juridische garanties biedt voor Europese en Canadese wijn- en gedistilleerde dranken. Kleine wijzigingen van de overeenkomst van 2004 zijn opgenomen in bijlage 30-B bij de CETA

Visserij

Canada heeft bij de inwerkingtreding alle heffingen op visserijproducten volledig afgeschaft.

De EU heeft bij de inwerkingtreding 95,5 % van haar tarieven afgeschaft en is overeengekomen de resterende 4,5 % van de tarieven binnen 3, 5 of 7 jaar verder af te schaffen.

Naast de opheffing van de douanerechten zullen de EU en Canada een duurzame visserij ontwikkelen door gebruik te maken van monitoring-, controle- en bewakingsmaatregelen en door illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te bestrijden.

 

Zoek het toepasselijke tarief voor uw product in My Trade Assistant.

Regels van oorsprong

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve „Oorsprongsregels Self Assessment tool (ROSA) in My Trade Assistant om na te gaan of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van verhandelde goederen. Als u nieuw bent met het onderwerp, bekijk dan een inleiding tot de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Regels van oorsprong

De oorsprongsregels zijn vastgelegd in het Protocol betreffende de oorsprongsregels en oorsprongsprocedures bij de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada (PB L 11 van 14.1.2017, blz. 465). Raadpleeg ook de gedetailleerde richtsnoeren inzake oorsprongsregels.

Is mijn product volgens CETA „van oorsprong”?

Om in aanmerking te komen voor het preferentiële tarief met een lagere of nultarief in het kader van CETA, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Canada.

Een product „van oorsprong” uit de EU of Canada is, indien het aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 • geheel en al in de EU of Canada is verkregen
 • uitsluitend is vervaardigd uit materialen van oorsprong uit de EU of Canada
 • in de EU of Canada voldoende is geproduceerd overeenkomstig de productspecifieke voorschriften van bijlage 5;

Zie ook de aantekeningen bij bijlage 5.

Voorts voorziet bijlage 5 bis in oorsprongscontingenten en alternatieve productspecifieke regels voor bepaalde producten.

 

Voorbeelden van productspecifieke regels in handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel betreffende de toegevoegde waarde — de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek van het product
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct (bijvoorbeeld de productie van papier (geharmoniseerd systeem, hoofdstuk 48) van niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels voor garens. Dergelijke regels worden voornamelijk gebruikt in de textiel- en kledingsector en in de chemische sector.

Een combinatie van deze verschillende regels is mogelijk, waarbij de verschillende regels als alternatief of in combinatie worden nageleefd.

Tips om de productspecifieke regels na te leven

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen, zoals toleranties of cumulatie.

Tolerantie
 • de tolerantieregel staat de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaal verboden zijn op grond van de productspecifieke regel tot 10 % van de prijs af fabriek van het product.
 • deze tolerantie kan niet worden gebruikt om een maximumwaarde te overschrijden van de in de productspecifieke regels vermelde niet van oorsprong zijnde materialen
 • er gelden specifieke toleranties voor textiel en kleding die zijn ingedeeld onder de GS-hoofdstukken 50 tot en met 63, die zijn opgenomen in bijlage 1
Cumulatie

CETA voorziet in drie manieren om oorsprong te cumuleren

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Canada kunnen worden beschouwd als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van een product
 • volledige cumulatie — maakt het mogelijk rekening te houden met de be- of verwerkingen die in de EU of Canada ten aanzien van niet van oorsprong zijnde materialen zijn verricht om aan de productspecifieke regel te voldoen.
 • machtigingsclausule voor uitgebreide cumulatie — materialen van oorsprong uit een gemeenschappelijke partner van een vrijhandelsovereenkomst kunnen worden beschouwd als van oorsprong uit de EU of uit Canada wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt. Deze bepaling is afhankelijk van de overeenstemming tussen de partijen over de toepasselijke voorwaarden.

Overige voorschriften

Uw product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke vereisten van het protocol inzake oorsprongsregels, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van niet-wijziging.

Regel van niet-wijziging

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Canada (en omgekeerd) worden vervoerd zonder verdere verwerking in een derde land.

Sommige handelingen kunnen in een derde land worden verricht als de producten onder douanetoezicht blijven.

 • uitladen
 • herladen
 • alle andere bewerkingen die nodig zijn om de producten in goede staat te bewaren of het product naar het grondgebied van de EU of Canada te vervoeren.
 • opslag
 • splitsing van zendingen

De douaneautoriteit kan van een importeur verlangen dat hij aantoont dat een product waarvoor hij om preferentiële tariefbehandeling verzoekt, is verzonden in overeenstemming met de vervoersvoorschriften.

Teruggave van douanerechten

Terugbetaling van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van een product dat in het kader van een preferentieel tarief wordt uitgevoerd, is slechts toegestaan in de eerste 3 jaar na de inwerkingtreding van de CETA, d.w.z. tot en met 21 september 2020.

Oorsprongsprocedures

Als u aanspraak wilt maken op een preferentieel tarief, moet u de oorsprongsprocedures volgen en uw aanvraag laten controleren door de douaneautoriteiten van het land waar u uw goederen invoert. De procedures zijn vastgesteld in afdeling C van het protocol betreffende de oorsprongsregels bij de overeenkomst.

Hoe kunt u aanspraak maken op preferentiële tariefbehandeling?

Importeurs kunnen aanspraak maken op preferentiële tariefbehandeling op basis van een door de exporteur verstrekte oorsprongsverklaring.

Oorsprongsverklaring

In de EU is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de producten niet meer bedraagt dan

 • 500 EUR voor kleine verpakkingen, of
 • 1,200 EUR voor producten die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers.
Eigen verklaring van de exporteur

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Canada door middel van een oorsprongsverklaring.

In de EU kan het worden voltooid:

Hetzelfde REX-nummer kan ook worden gebruikt voor enkele andere preferentiële handelsovereenkomsten van de EU (bijvoorbeeld de handelsovereenkomst van de EU met Japan).

 • de tekst van de oorsprongsverklaring is opgesteld in een van de officiële talen van de EU en is te vinden in bijlage 2 bij het Protocol betreffende de oorsprongsregels.
 • de oorsprongsverklaring moet op een factuur of op een handelsdocument waarin het product van oorsprong voldoende nauwkeurig is omschreven om geïdentificeerd te kunnen worden.
 • de oorsprongsverklaring blijft geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum waarop zij door de exporteur is ingevuld.
 • normaliter is het attest van oorsprong bestemd voor één zending, maar in Canada kan het ook betrekking hebben op meerdere zendingen identieke producten gedurende een periode van ten hoogste 1 jaar.
Controle van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongsvereisten voldoet.

In geval van twijfel kan de douaneautoriteit van een importeur verlangen dat hij aantoont dat een product waarvoor de importeur aanspraak maakt op een preferentiële tariefbehandeling is verzonden in overeenstemming met de vervoersvoorschriften.

Verificatie is gebaseerd op de volgende beginselen:

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van het land van invoer en het land van uitvoer
 • controles van de oorsprong van de producten door de plaatselijke douane. Bezoeken van het land van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan

Zodra de controle is afgerond, stellen de autoriteiten van het land van invoer de definitieve oorsprong vast en stellen zij de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten.

Praktische gids over de bepalingen van CETA inzake oorsprongsregels

Productvoorschriften

Technische voorschriften definiëren specifieke kenmerken die een product moet hebben, zoals ontwerp, etikettering, markering, verpakking, functionaliteit of prestaties, en zijn ontworpen om bijvoorbeeld de menselijke gezondheid, de veiligheid of het milieu te beschermen. Het kan echter kostbaar zijn voor handelaren om op verschillende markten aan verschillende vereisten te voldoen.

De technische voorschriften en voorschriften van de EU en Canada zijn meer verenigbaar gemaakt, zodat bedrijven hetzelfde product, of hetzelfde product met minder wijzigingen, op beide markten kunnen verkopen. Dit stelt kleine ondernemingen, met name micro-ondernemingen, in staat met grotere ondernemingen te concurreren en deel te nemen aan internationale toeleveringsketens en elektronische handel.

CETA bevat ook bepalingen om transparantie te waarborgen — bijvoorbeeld dat belanghebbenden aan beide zijden opmerkingen kunnen maken over voorgestelde technische voorschriften die Canada of de EU kunnen ontwikkelen).

Voorts zijn de EU en Canada overeengekomen de banden en samenwerking tussen hun normalisatie-instellingen en hun test-, certificerings- en accreditatie-organisaties te versterken.

De certificering van gereguleerde producten vergemakkelijken

De EU en Canada zijn overeengekomen de banden en samenwerking tussen hun normalisatie-instellingen en hun test-, certificerings- en accreditatie-organisaties te versterken.

CETA bevat bepalingen die onnodige verstoringen helpen voorkomen en transparantie waarborgen (zo kunnen belanghebbenden aan beide zijden opmerkingen maken over voorgestelde technische voorschriften die Canada of de EU kunnen ontwikkelen).

Conformiteitsbeoordeling — wederzijdse aanvaarding

Canada en de EU zijn overeengekomen verplichte conformiteitsbeoordelingscertificaten te aanvaarden die zijn afgegeven door erkende conformiteitsbeoordelingsinstanties die in de EU zijn gevestigd, en vice versa voor de sectoren die onder het CETA-protocol vallen, om aan te tonen dat zij voldoen aan de Canadese of EU-vereisten.

Het Protocol inzake de wederzijdse aanvaarding van de resultaten van de conformiteitsbeoordeling vervangt de bestaande overeenkomst inzake wederzijdse erkenning (MRA) en breidt de productdekking uit, met de mogelijkheid van verdere uitbreiding.

De producten waarop het protocol betrekking heeft, zijn:

 • elektrische en elektronische apparatuur, met inbegrip van elektrische installaties en apparaten, en aanverwante onderdelen
 • eindapparatuur voor radio en telecommunicatie
 • elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
 • speelgoed
 • bouwproducten
 • machines, met inbegrip van delen, componenten, met inbegrip van veiligheidscomponenten, verwisselbare uitrustingsstukken en samenstellingen van machines
 • meetinstrumenten
 • centrale-verwarmingsketels, aanverwante toestellen daaronder begrepen
 • apparatuur, machines, apparaten, toestellen, bedieningsorganen, beveiligingssystemen, veiligheidsvoorzieningen, besturings- en regelapparatuur en aanverwante instrumenten en preventie- en detectiesystemen voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX-apparatuur)
 • materieel voor gebruik buitenshuis in verband met de geluidsemissie in het milieu
 • pleziervaartuigen, met inbegrip van hun onderdelen

Hoe vind ik de erkende OBO’s?

 • instanties die in het kader van de bestaande MRA zijn erkend, zullen dat ook in het kader van CETA blijven.
 • om een nieuwe conformiteitsbeoordelingsinstantie te kunnen erkennen, moet de aanwijzende partij de in bijlage 3 bij het protocol vermelde informatie verstrekken aan de andere partij.

De NANDO-databank bevat aangemelde en aangewezen organisaties en andere relevante informatie over conformiteitsbeoordeling.

Erkende OBO’s

Voedingsmiddelen

CETA stroomlijnt de goedkeuringsprocedures verder, verlaagt de kosten en verbetert de voorspelbaarheid van de handel in dierlijke en plantaardige producten

 • alle producten die in de EU worden ingevoerd, moeten voldoen aan de geldende sanitaire en fytosanitaire normen, en omgekeerd
 • informatie en voorschriften voor de uitvoer van levensmiddelen naar Canada
 • voorschriften voor de invoer van levensmiddelen in de EU

Het Canadian Food Inspection Agency (CFIA) stelt het beleid en de regelgeving vast voor de invoer van levensmiddelen, landbouwproductiemiddelen en landbouwproducten.

Het Canada Border Services Agency (CBSA) is verantwoordelijk voor de initiële invoerinspectie van levensmiddelen, landbouwproductiemiddelen en landbouwproducten.

Voorbeelden van etiketteringsvoorschriften voor levensmiddelen in Canada

 • eisen inzake talenkennis
 • gebruikelijke benaming
 • nettohoeveelheid
 • ingrediënten en allergenen
 • tabel met voedingsfeiten
 • identiteit handelaar 
 • „Best vóór”, „verpakt op” en vervaldatum
 • bewaarinstructies
 • land van herkomst
 • identiteitsnorm

Meer etiketteringsvoorschriften vinden in het Industry Labelling Tool van de Canadian Food Inspection Agency.

Dit is een lijst van voorschriften die u nuttig vindt bij de uitvoer van uw levensmiddelen naar Canada.

Dieren en dierlijke producten

CETA bevestigt de bestaande samenwerking tussen de EU en Canada op veterinair gebied op basis van een hoge mate van wederzijds vertrouwen, en omvat een verdere vereenvoudiging van het goedkeuringsproces voor exporteurs.

 • Canada heropende zijn rundvleesmarkt voor negentien EU-lidstaten
 • in geval van een uitbraak van een ziekte (zogenaamde regionalisering) zijn de partijen overeengekomen handelsbeperkingen tot een minimum te beperken en kan de handel vanuit niet-getroffen gebieden zonder onderbreking of langdurige hergoedkeuringsprocedures worden voortgezet.

Voorschriften voor de uitvoer van dieren en dierlijke producten naar Canada

Planten, groenten en fruit

CETA voorziet in nieuwe procedures om het goedkeuringsproces voor planten, groenten en fruit door Canada te vereenvoudigen en te versnellen.

Dankzij CETA kan Canada de huidige aanpak per land en per product vervangen door EU-brede beoordelings- en goedkeuringsprocedures voor groenten en fruit.

Het doel is een voorspelbaarder regelgevingsklimaat voor exporteurs tot stand te brengen.

Voor alle productcategorieën zijn de partijen overeengekomen versnelde procedures vast te stellen voor als prioritair aangemerkte producten.

Informatie en vereisten met betrekking tot de uitvoer van planten en plantaardige producten naar Canada

Farmaceutica

CETA bouwt voort op de wederzijdse erkenning van goede productiepraktijken en inspecties van farmaceutische fabrieken die reeds bestaan tussen de EU en Canada, en vermindert dubbele inspecties.

Dit betekent dat u als farmaceutische fabrikant te maken krijgt met aanzienlijk lagere administratieve lasten en kosten en dat de regelgevende instanties in de EU en Canada beter gebruik kunnen maken van hun middelen door dubbele inspecties te verminderen en zich in plaats daarvan te richten op markten met hogere risico’s. Concreet

 • inspecties die op het grondgebied van de EU door een autoriteit van een EU-lidstaat worden uitgevoerd, worden door Canada aanvaard en vice versa
 • inspecties in derde landen kunnen ook worden erkend.

 

In de huidige wereldeconomie is 40 % van de afgewerkte geneesmiddelen die in de EU in de handel worden gebracht, afkomstig uit het buitenland, en dat geldt ook voor 80 % van de werkzame farmaceutische bestanddelen die worden gebruikt om geneesmiddelen in de EU beschikbaar te stellen.

Voor meer informatie: Protocol inzake de wederzijdse erkenning van het nalevings- en handhavingsprogramma inzake goede fabricagepraktijken voor farmaceutische producten.           

 

Zoek de specifieke regels en vereisten voor uw product bij My Trade Assistant.

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen zij soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u te maken krijgt met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of verhindert uit te voeren, kunt u ons vertellen
 • rapporteer met behulp van het onlineformulier wat uw uitvoer naar Canada stopzet en de EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen.

Contact opnemen

Inklaringsdocumenten en -procedures

De overeenkomst zorgt voor transparantere en vereenvoudigde douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verlagen.

Documenten

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u voor de inklaring van uw producten moet voorbereiden.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of een deel van de onderstaande elementen verlangen.

 • handelsfactuur (vind de specifieke vereisten met betrekking tot vorm en inhoud in My Trade Assistant)
 • paklijst
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan de verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor meer zekerheid kunt u van tevoren bindende tariefinlichtingen en/of bindende oorsprongsinlichtingen aanvragen.

 

Ga voor meer informatie over de documenten die u voor de inklaring van uw product moet overleggen, naar My Trade Assistant.

Procedures voor het aantonen en controleren van de oorsprong

Voor een beschrijving van de wijze waarop de oorsprong van uw producten kan worden aangetoond om aanspraak te kunnen maken op een preferentieel tarief en van de regels inzake de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, wordt verwezen naar het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over de douaneprocedure voor invoer en uitvoer in het algemeen, zie DG Belastingen en douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

CETA biedt betere bescherming van intellectuele-eigendomsrechten voor Europese bedrijven die innovatieve, artistieke, onderscheiden en hoogwaardige producten naar Canada uitvoeren en biedt bescherming voor farmaceutische producten en geografische aanduidingen.

Canada heeft zijn grensmaatregelen tegen nagemaakte handelsmerken, onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust en nagemaakte goederen met een geografische aanduiding aangescherpt door de douane de mogelijkheid te bieden verdachte namaakgoederen vast te houden.

Industriële eigendom

De handelsovereenkomst voorziet ook in moderne regels om intellectuele-eigendomsrechten te beschermen en te handhaven.

Auteursrecht in het digitale tijdperk

Met CETA heeft Canada ermee ingestemd zijn auteursrechtelijke regeling af te stemmen op de volgende „internetverdragen” van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO).

 • WIPO-verdrag inzake het auteursrecht
 • het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen

De internetverdragen bevatten normen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot en gebruik van creatieve werken online of in digitale vorm die belangrijk zijn voor onze creatieve industrieën.

De overeenkomst bevat belangrijke bepalingen met betrekking tot de beperking van de aansprakelijkheid van aanbieders van internetdiensten voor inbreukmakende inhoud, wanneer zij aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals een systeem van doeltreffende kennisgeving van dergelijke inhoud.

Canada heeft er ook mee ingestemd ervoor te zorgen dat houders van rechten daadwerkelijk technologie kunnen gebruiken om hun rechten te beschermen en hun werken online in licentie te geven.

 • er wordt bijvoorbeeld voorzien in bescherming en doeltreffende rechtsmiddelen tegen het omzeilen van technologische voorzieningen (zoals encryptie) die door rechthebbenden worden gebruikt om hun rechten te beschermen.
 • bovendien is het verboden om „informatie over het beheer van rechten” opzettelijk te wijzigen of te verwijderen, dat wil zeggen informatie die bij beschermd materiaal wordt gevoegd en waarin het werk, de makers, de uitvoerende kunstenaar of de eigenaar ervan en de voorwaarden voor het gebruik ervan worden geïdentificeerd.
Uitzendrechten

Canada stemde er ook mee in de rechten van Europese kunstenaars beter te beschermen door uitvoerende kunstenaars het exclusieve recht toe te kennen om de uitzending via de ether en de mededeling aan het publiek van hun uitvoeringen toe te staan of te verbieden.

Deze rechten zullen ervoor zorgen dat kunstenaars, zowel Europese als Canadese, worden beloond voor hun creativiteit en worden gestimuleerd om nieuwe artistieke werken te blijven creëren.

 • Europese kunstenaars kunnen royalty’s verkrijgen van bijvoorbeeld cafés en detailhandelszaken die muziek spelen om consumenten aan te trekken
 • Canada zorgt ervoor dat één enkele billijke vergoeding wordt betaald voor uitzending via de ether of voor elke mededeling aan het publiek, en deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen.
Bescherming van plantenrassen

Canada is ook overeengekomen de bescherming van plantenrassen te versterken op basis van de wet van 1991 bij het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten (UPOV).

Dit betekent dat innovatieve plantenrassen die bijvoorbeeld tot betere opbrengsten kunnen leiden, zullen worden beschermd en dus sneller op de Canadese markt zullen worden gebracht ten voordele van landbouwers en consumenten.

De EU is een belangrijke leverancier van nieuwe plantenrassen. Deze belangrijke onderzoeks- en innovatieactiviteit wordt beschermd door een soort intellectuele eigendom sui generis, het communautaire kwekersrecht genaamd. Dit houdt geen verband met het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen.

Bestrijding van valsemunterij

Canada stemde er ook mee in zijn grensmaatregelen tegen nagemaakte handelsmerken, onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust en nagemaakte goederen met een geografische aanduiding aan te scherpen, met name door de douane de mogelijkheid te bieden om namaakgoederen ambtshalve aan te houden.

 • De bevoegde autoriteiten van Canada kunnen op eigen initiatief handelen om goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht tijdelijk in bewaring te houden.
 • merken hoeven niet individueel geregistreerd te zijn bij de Canadese douane om bescherming te genieten.

Canada zal procedures vaststellen of handhaven op grond waarvan een houder van een recht zijn bevoegde autoriteiten kan verzoeken de vrijgave van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht op te schorten of vast te houden.

Canada heeft de gerechtelijke autoriteiten ook de mogelijkheid geboden om de nodige voorlopige maatregelen te nemen en bevelen tegen tussenpersonen die namaakgoederen op de markt brengen, te beëindigen en te staken.

Farmaceutica

CETA verbetert de intellectuele-eigendomsrechten voor innovatieve geneesmiddelen op drie manieren

 • innovatoren die houder zijn van een farmaceutisch octrooi krijgen het recht om in Canada beroep in te stellen tegen besluiten inzake een vergunning voor het in de handel brengen op dezelfde wijze als andere producenten reeds zouden kunnen doen
 • Canada verbindt zich tot zijn huidige gegevensbeschermingsregeling (6 + 2 jaar), waardoor rechtszekerheid wordt geboden op een gebied waar langetermijninvesteringen essentieel zijn
 • Canada zal een systeem voor het herstel van de octrooiduur invoeren naar het voorbeeld van het EU-systeem ter compensatie van ongerechtvaardigde vertragingen in de vergunningsprocedure voor het in de handel brengen, met inbegrip van een maximale periode van aanvullende bescherming (2 jaar) — de partijen zijn het eens geworden over de mogelijkheid van uitzonderingen voor de uitvoer naar derde landen.

Meer informatie over de bescherming van intellectuele eigendom in de EU.

 

De Europese IPR-helpdesk biedt een helpdesk aan voor directe ondersteuning op het gebied van intellectuele eigendom. Voor advies en ondersteuning inzake IER-kwesties buiten de EU-markt.

Geografische aanduidingen

Geografische aanduidingen van in Canada en de EU beschermde wijnen en gedistilleerde dranken zijn opgenomen in respectievelijk bijlage III, onder a), en bijlage IV, onder a), van de overeenkomst van 2004 betreffende de handel in wijnen en gedistilleerde dranken.

Naast de geografische aanduidingen (GA) die worden beschermd in het kader van de overeenkomst inzake wijn en gedistilleerde dranken tussen de EU en Canada, die in CETA is opgenomen, is Canada overeengekomen 143 geografische aanduidingen te beschermen — onderscheidende levensmiddelen en dranken uit specifieke steden of regio’s in de EU.

Canada zal deze traditionele Europese producten op dezelfde wijze beschermen tegen imitaties als de EU. Het zal illegaal zijn om consumenten te misleiden over de werkelijke oorsprong van een product, bijvoorbeeld door vlaggen te gebruiken die ten onrechte een beschermde geografische aanduiding van de EU oproepen of het land waaruit dat GA-product afkomstig is. Houders van EU-rechten zullen gebruik kunnen maken van een administratieve procedure om de rechten op geografische aanduidingen in Canada te handhaven, in plaats van alleen te vertrouwen op langere en complexere procedures in het nationale rechtsstelsel.

Lijst van in Canada beschermde geografische aanduidingen

De lijst kan in de toekomst tot andere producten worden uitgebreid indien de EU en Canada daarmee instemmen.

Meer informatie over de bescherming van geografische aanduidingen in Canada dankzij CETA is te vinden in deze praktische gids.

Wat betreft de geografische aanduidingen die zijn opgenomen in de overeenkomst van 2004 inzake de handel in wijnen en gedistilleerde dranken, moeten de houders van rechten op deze geografische aanduidingen, om in Canada te worden beschermd, hun geografische aanduidingen registreren bij het Canadese Bureau voor intellectuele eigendom.

De registratieprocedure wordt hier toegelicht.

Elektronische handel

In het hoofdstuk over elektronische handel wordt in de algemene bepalingen vermeld dat de partijen het belang erkennen van het vergemakkelijken van het gebruik van elektronische handel door kmo’s.

Diensten

CETA zorgt voor rechtszekerheid voor dienstverleners uit de EU en Canada door een hoge mate van liberalisering in Canada en de EU op te leggen.

De EU krijgt meer toegang tot de Canadese markt, met name voor maritieme diensten.

Geleidelijke liberalisering en transparantie

Canada kan geen nieuwe quota of discriminerende maatregelen tegen dienstverleners uit de EU invoeren, behalve in een beperkt aantal gevoelige sectoren. De overeenkomst garandeert ook dat dienstverleners uit de EU kunnen profiteren van

 • een hoger niveau van markttoegang dat verder gaat dan de WTO-verbintenissen van Canada
 • het grootste deel van de toekomstige liberalisering die Canada kan doorvoeren

Canada heeft een aantal beperkingen met betrekking tot nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden voor een aantal beroepsbeoefenaars geschrapt om in Canada te werken, waaronder:

 • advocaten
 • accountants
 • architecten
 • ingenieurs

Op het gebied van telecommunicatie en post- en koeriersdiensten is Canada voor het eerst vastgelopen in de toekomstige liberalisering.

Maritieme diensten

Een nieuwe openstelling van de Canadese markt voor zeevervoer zal het voor zeevervoerders uit de EU en hun grotere schepen gemakkelijker maken om in Canada te vliegen op de belangrijke route tussen Montreal en Halifax.

Beide havens zijn belangrijk aan de Canadese oostkust. Montreal is een grote haven die 1.4 miljoen standaardcontainers verwerkt (in 2015 in totaal in- en uitvoercontainers), terwijl Halifax 0.4 miljoen twintig-footequivalenten (TEU’s) verwerkt (2015).

De EU is veruit de wereldleider op het gebied van baggerdiensten. Met CETA opent Canada ook zijn markt voor baggeractiviteiten voor exploitanten uit de EU, een markt met een geschatte waarde tussen 150 miljoen en 400 miljoen CAD per jaar (ongeveer 104 miljoen tot 278 miljoen EUR per jaar).

Regelgevingsdisciplines

Naast de ambitieuze verbintenissen inzake markttoegang omvat CETA ook innovatieve en krachtige regelgevingsdisciplines die de door beide partijen aangegane verbintenissen inzake markttoegang aanvullen en versterken.

Deze regelgevingsdisciplines omvatten een van de meest uitgebreide en alomvattende reeksen wederzijds bindende disciplines inzake binnenlandse regelgeving, die betrekking hebben op vergunnings- of vergunningsregelingen voor bijna alle diensten en investeringsactiviteiten. De tekst zorgt voor eerlijke en transparante regelingen voor alle aanvragers en maakt het vergunningsproces zo soepel mogelijk.

Verkeer van beroepsbeoefenaren

Het overeengekomen pakket over tijdelijke toelating van beroepsbeoefenaren omvat de volgende voordelen:

 • EU-ondernemingen kunnen hun binnen een onderneming overgeplaatste personen maximaal 3 jaar naar Canada detacheren — op basis van eerdere overeenkomsten geldt dit voordeel in het algemeen voor alle sectoren.
 • een verlengde verblijfsduur voor beroepsbeoefenaren — dienstverleners op contractbasis of beoefenaars van een vrij beroep (zoals gedefinieerd in de overeenkomst) kunnen gedurende 12 maanden op het grondgebied van de andere partij verblijven (twee keer zoveel als voorheen mogelijk was)

Dienstverleners op contractbasis genieten betere voorwaarden voor toegang en verblijf (zoals niet-discriminerende behandeling ten aanzien van Canadese leveranciers) in andere sectoren. Dit betreft onder meer:

 1. Advies- en consultancydiensten in verband met
  • mijnbouw
  • telecommunicatiediensten
  • post- en koeriersdiensten
  • verzekeringen en aanverwante diensten
  • andere financiële diensten
  • vervoer
  • productie
 2. Onderhoud en reparatie van apparatuur, zoals
  • vaartuigen, spoorwegmaterieel
  • motorvoertuigen, motorfietsen, sneeuwscooters en wegtransportmiddelen
  • luchtvaartuigen en delen daarvan
  • producten van metaal, andere dan kantoormachines en andere soorten apparaten en huishoudelijke artikelen
 3. Aanverwante wetenschappelijke en technische adviezen
 4. Milieuzorgdiensten

Nieuwe profielen: de preferentiële toegang tot de Canadese markt en de niet-discriminerende behandeling in Canada zullen ook gelden voor nieuwe categorieën EU-leveranciers, zoals gedefinieerd in de overeenkomst: investeerders, zakelijke bezoekers en technici voor de korte termijn.

Canada zal aan echtgenoten van binnen een onderneming overgeplaatste personen in de EU een behandeling toekennen die gelijkwaardig is aan die welke aan echtgenoten van Canadese binnen een onderneming overgeplaatste personen in de EU wordt toegekend.

Wederzijdse erkenning van kwalificaties

Om de mobiliteit van hooggekwalificeerde beroepsbeoefenaren tussen de EU en Canada te vergemakkelijken, voorziet CETA in een kader voor de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties en stelt zij de algemene voorwaarden en richtsnoeren vast voor de onderhandelingen over professiespecifieke overeenkomsten.

CETA biedt een gedetailleerd kader voor de onderhandelingen over en de sluiting van overeenkomsten inzake de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties.

De overeenkomst laat het aan de verenigingen van gereglementeerde beroepen van beide partijen over om het onderhandelingsproces over een MRA in gang te zetten door aanbevelingen te doen aan het desbetreffende CETA-comité, en om overeenstemming te bereiken over de specifieke voorwaarden. Zodra de verenigingen overeenstemming hebben bereikt over de beginselen en volgens de procedures die in het kader zijn vastgesteld, wordt de MRA juridisch bindend, zodat Europese beroepsbeoefenaren hun kwalificaties kunnen laten erkennen door de bevoegde autoriteiten in Canada en vice versa.

Overheidsopdrachten

Dankzij CETA kunnen EU-bedrijven nu inschrijven op Canadese overheidsopdrachten op alle drie de niveaus van overheidsopdrachten: federaal, provinciaal en gemeentelijk.

In Canada zijn provincies en grondgebieden bevoegd voor collectieve goederen zoals:

 • gezondheidszorg
 • onderwijs
 • welzijn
 • intraprovinciaal vervoer.

Gemeenten beheren

 • lokaal vervoer
 • schoolbesturen
 • openbare nutsvoorzieningen, enz.

De aanbestedende diensten die onder CETA vallen, zijn te vinden in de bijlagen 19-1 tot en met 19-8.

CETA biedt ook rechtszekerheid dat Canadese overheidsinstanties en -organen Europese ondernemingen niet kunnen discrimineren — d.w.z. de toegang van ondernemingen tot een openbare aanbesteding beperken.

Leveranciers kunnen aanbestedingsbesluiten aanvechten die volgens hen in strijd zijn met de verplichtingen van de overeenkomst. In Canada vervult het Canadian International Trade Tribunal („CITT”) deze rol.

Canada heeft de aanbestedingsprocedure transparanter gemaakt door al zijn openbare aanbestedingen te publiceren op één aanbestedingswebsite, CanadaBuys genaamd. U moet zich op deze pagina inschrijven om op de Canadese markt te kunnen inschrijven.

 

Om te weten of u het recht hebt om deel te nemen aan een openbare aanbesteding buiten de EU, kunt u gebruikmaken van de Mijn handelsassistent voor aanbestedingen.

Investering

Zodra CETA definitief in werking treedt, zal het investeerders uit de EU en Canada meer voorspelbaarheid, transparantie en bescherming bieden voor hun investeringen in respectievelijk Canada en de EU.

De CETA-bepalingen inzake investeringsbescherming en het nieuwe stelsel van investeringsgerechten (ICS) zullen een hoog niveau van bescherming voor investeerders waarborgen en tegelijkertijd het recht van regeringen om regels vast te stellen en doelstellingen van overheidsbeleid na te streven, zoals de bescherming van de gezondheid, de veiligheid of het milieu, volledig behouden.

Het ICS vormt een duidelijke breuk tussen de oude ISDS-benadering (Investor to State Dispute Settlement) en toont aan dat de EU en Canada vastberaden zijn om een eerlijker, transparanter en geïnstitutionaliseerd systeem voor de beslechting van investeringsgeschillen tot stand te brengen.

De investeringsbepalingen in CETA zullen ook in de plaats komen van de acht bestaande bilaterale investeringsovereenkomsten tussen bepaalde EU-lidstaten en Canada.

De drempel voor de herziening van overnames van Canadese ondernemingen in het kader van de Investment Canada Act wordt aanzienlijk verhoogd van de huidige 354 miljoen CAD tot 1.5 miljard CAD. Dit geldt voor alle EU-investeerders die geen staatsbedrijven zijn.

Als u van plan bent in Canada te investeren, kunt u hier meer te weten komen.

NB: Overeenkomstig Besluit (EU) 2017/38 van de Raad van 28 oktober 2016 betreffende de voorlopige toepassing van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (PB L 11 van 14.1.2017, blz. 1080 — „1081 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Links en contacten

DE EUROPESE UNIE

Delegatie van de Europese Unie in Canada

Woonplaats:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Telefoon: + 1 6132386464

E-mail: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

OOSTENRIJK

Oostenrijkse federale kamer van koophandel (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

IN CANADA

Voordeel Oostenrijk Toronto

Consulaat-generaal van Oostenrijk — EUR Commercial Section Advantage Austria

Woonplaats:

30 ST Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Telefoon: + 1 4169673348

E-mail: toronto@advantageaustria.org 

Telefoon: + 1 5148493708

E-mail: montreal@advantageaustria.org 

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Tel. + 1 6137891444, 

E-mail: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGIË

Wallonië Foreign Trade and Investment AgencyEUR
Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest & Export

Vlaanderen Handel

IN CANADA

Vlaanderen/Wallonië/Brussel

Handelsvert. voor Ontario, Manitoba

Woonplaats:

2 Bloor Street West — Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel. + 1 416515-7777

E-mail: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. voor Québec, Newfoundland en Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Woonplaats:

999 Boulevard de Maisonneuve West — Suite 1600, Montreal (Québec) H3A 3L4

Telefoon: + 1 514289-9955

E-mail: montreal@fitagency.com

 

Wallonië
Trade rep. voor Québec, Newfoundland en Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Woonplaats:

1250 René-Lévesque West — Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8

Telefoon: + 1 514939-4049

 

Brussels
Trade rep. voor Québec, Newfoundland en Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Woonplaats: 1010 Sherbrooke West — Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Telefoon: + 1 514286-1581

E-mail: info@bruxelles-canada.com

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

360 Albert Street, 8e verdieping, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Telefoon: + 1 6132367267

E-mail: ottawa@diplobel.fed.be

BULGARIJE

Het Bulgaarse bureau voor de bevordering van kleine en middelgrote
ondernemingen българската агенпия за насъро аване малките предните предприя

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Telefoon: + 1 613893215

E-mail: Embassy.Ottawa@mfa.bg

KROATIË


Exportportaal Izvozni

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Telefoon: + 1 6135627820

E-mail: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Consulaat-generaal

Woonplaats:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Telefoon: + 1 9052779051

E-mail: genmiss@mvep.hr
e-mail: croconsulate.miss@mvep.hr

CYPRUS

Handelsdienst
πηρεσία Εμπορίου

IN CANADA

Hoge Commissie

Woonplaats:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Telefoon: + 1 6135630727

E-mail: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Honorair consulaat

Woonplaats:

435 Donald Street, Coquitlam, British Columbia, V3K 3Z9

Telefoon: + 1 6049362268

E-mail: tberggre@sfu.ca

 

Afdeling Handel

Woonplaats:

13 East 40th Street, New York, NY 10016

Telefoon: + 1 2122139100

E-mail: ctncy@cyprustradeny.org

TSJECHISCHE REPUBLIEK

Nationaal agentschap voor handelsbevordering van het ministerie van Industrie en Handel van Tsjechië Tsjechisch
Handel — Česká agentura na podporu obchodu

IN CANADA

TsjechchTrade Canada

Woonplaats:

6707 elleboogDrive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Telefoon: + 1 4032694924

E-mail: calgary@czechtrade.cz
e-mail: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Telefoon: + 1 6135623875

Web: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Consulaat-generaal van Tsjechië

Woonplaats:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Web: www.mzv.cz/toronto

E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_toronto@mzv.cz

DENEMARKEN

Ministerie van Buitenlandse Zaken van Denemarken Udenrigsministeriet Eksportrådet

IN CANADA

Handelsraad van Denemarken

Woonplaats:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Telefoon: + 1 416962-5661

E-mail: yyzhkt@um.dk

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Telefoon: + 1 6135621811

E-mail: ottamb@um.dk 

ESTLAND

Onderneming Estland (EAS)
Etلõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Telefoon: + 1 6137894222

E-mail: embassy.ottawa@mfa.ee

FINLAND

Finpro

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Telefoon: + 1 6132882233

E-mail: embassy@finland.ca

E-mail: sanomat.ott@formin.fi

FRANKRIJK

Business France

IN CANADA

Handelsvertegenwoordiger in Canada: Business France

Toronto

Woonplaats:

154 University Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Telefoon: + 1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France,

Woonplaats:

1501 McGill College, Bureau 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Telefoon: + 1 5146704000

 

Vancouver:

Woonplaats:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, British Columbia V6E 3V6

Telefoon: + 1 6046390923

E-mail: canada@businessfrance.fr

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9

Telefoon: + 1 6137891795

E-mail: politique@ambafrance-ca.org

DUITSLAND

Germany Trade and Invest (GTAI)

IN CANADA

Canadese Duitse Kamer van Koophandel

Woonplaats:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Telefoon: + 1 416598-3355

E-mail: info@germanchamber.ca

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Canada

Telefoon: + 1 613 232 1101

E-mail: info@ottawa.diplo.de

GRIEKENLAND

Onderneming Griekenland Investerend en Handelsprogramma
ΕΛΛυ ΕΤΑΙΡΕΤΑΙΑ ΕΠΕΠΕΠΕς ΣΕέΚΑжΕΡΙΚΟΥ ΕΠΟΡΙΟΥ ΕΠΟΡΙΟΥ

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

80 Maclaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Telefoon: + 1 6132386271

E-mail: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Consulaat-generaal

Woonplaats:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Telefoon: + 1 4165150133

E-mail: ecocom-toronto@mfa.gr

HONGARIJE

Hongaars nationaal handelshuis

Hongaars agentschap voor investeringsbevordering
http://www.hipa.hu/

IN CANADA

Consulaat-generaal in Toronto

Woonplaats:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Toronto

Telefoon: + 1 6473492550

E-mail: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Telefoon: + 1 6132307560

E-mail: mission.ott@mfa.gov.hu

IERLAND

Onderneming Ierland

IN CANADA

Handelsvertegenwoordiger in Canada: Onderneming Ierland

Woonplaats:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Telefoon: + 1 4169345033

E-mail: client.service@enterprise-ireland.com

E-mail: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

Varette-gebouw, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Telefoon: + 1 6132336281

E-mail: embassyofireland@rogers.com

ITALIË

Italiaans Handelsagentschap
ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

IN CANADA

Italiaans agentschap voor handelsbevordering van het consulaat-generaal van Italië

Woonplaats:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4

E-mail: toronto@ice.it

Telefoon: + 1 4165981566

 

Woonplaats:

1000 rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Telefoon: + 1 5142840265

E-mail: montreal@ice.it

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Telefoon: + 1 6132322401

E-mail: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LETLAND

Investerings- en ontwikkelingsagentschap van Letland
Latvijas Investīciju un attīstības aلentūra


liaa@liaa.gov.lv

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

350 vonken St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Telefoon: + 1 6132386014

E-mail: embassy.canada@mfa.gov.lv

LITOUWEN

Onderneming Litouwen

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Telefoon: + 1 61356754 58

E-mail: amb.ca@urm.lt

LUXEMBURG

Luxemburg voor het bedrijfsleven

IN CANADA

Honorair consulaat in Ottawa

Woonplaats:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Telefoon: + 1 6137554091

E-mail: luxconsulottawa@gmail.com

 

Ambassade in Washington DC

Woonplaats:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC. 20008

Telefoon: + 1 2022654171

E-mail: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Malta Ondernemingen

IN CANADA

Consulaat-generaal in Canada in Toronto

Woonplaats:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Telefoon: + 1 4162070922

E-mail: maltaconsulate.toronto@gov.mt

NEDERLAND

Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein — een onlineportaal voor buitenlandse en Nederlandse start-ups

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Telefoon: + 1 613 237 503

E-mail: ott@minbuza.nl

 

Consulaat-generaal in Toronto

Woonplaats:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Telefoon: + 1 416 595 2402

Web: www.hollandtradeandinvest.com
e-mail: tor-ea@minbuza.nl

POLEN

Pools agentschap voor investeringen en handel (voormalig Pools agentschap voor informatie en buitenlandse investeringen)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Secretariaat van de voorzitter:

Telefoon: + 48 223349871

Ministerie van Buitenlandse Investeringen:

Telefoon: + 48 223349875

Ministerie van Economische Ontwikkeling:

Telefoon: + 48 223349820

Ministerie van Ondernemersinitiatieven:

Telefoon: + 48 223349926

Ministerie van Voorlichting en Communicatie:

Telefoon: + 48 223349994

 

IN CANADA

Pools investerings- en handelsagentschap in Toronto

Woonplaats:

438 University Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontario, M5G 2K8

E-mail: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Ambassade van de Republiek Polen in Ottawa

Woonplaats:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Telefoon: + 1 6137890468

E-mail: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Consulaat-generaal van de Republiek Polen in Toronto

Woonplaats:

2603 meer Shore Blvd. West, Toronto, Ontario, M8V 1G5

Telefoon: + 1 4162525471

Telefoon: + 1 4164645405

E-mail: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Consulaat-generaal van de Republiek Polen in Vancouver

Woonplaats:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, British Columbia, V6E 2K3

Telefoon: + 1 6046883458

E-mail: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Consulaat van de Republiek Polen in Montreal

Woonplaats:

Muséenlaan 3501, Montreal, Québec, QC H3G 2C8

Telefoon: + 1 6137890468 

E-mail: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGAL

AICEP Portugal Global — Handels- en Investeringsagentschap

IN CANADA

Handels- en investeringsagentschap: AICEP Toronto

Woonplaats:

438 University Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Telefoon: + 1 4169214925

E-mail: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

645 eilandpark Dr., Ottawa, Ontario, K1Y 0B8

Telefoon: + 1 6137290883

E-mail: ottawa@mne.pt

ROEMENIË

Ministerie van Bedrijfsleven, Handel en Ondernemerschap

InvestRoemenië

De Roemeense Kamer van Koophandel en Industrie

IN CANADA

Roemeens bureau voor economische en handelsbevordering

Woonplaats:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Telefoon: + 1 5145048235

E-mail: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3

Telefoon: + 1 6137893709

E-mail: ottawa@mae.ro

SLOWAKIJE

SARIO — Slovak Investment and Trade Development Agency
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2

Telefoon: + 1 6137494442

E-mail: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVENIË

Meester Slovenië — Overheidsagentschap voor ondernemerschap, internationalisering, buitenlandse investeringen en technologie
SPIRIT Slovenija

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Telefoon: + 1 6135655781

E-mail: sloembassy.ottawa@gov.si

SPANJE

ICEX — Spaans instituut voor buitenlandse handel
ICEX España Exportación e Inversiones

IN CANADA

Bureau voor economie en handel

Woonplaats:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Telefoon: + 1 6132360409

E-mail: ottawa@comercio.mineco.es

 

Bureau ter bevordering van de handel in Toronto

Woonplaats:

170 universiteit Ave #602, Toronto, Ontario, M5H 3B3

Telefoon: + 1 4169670488

E-mail:toronto@comercio.mineco.es

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Telefoon: + 1 6137472252

E-mail: emb.ottawa@mae.es 

ZWEDEN

Business Sweden — Zweedse Handels- en Investeringsraad

IN CANADA

Handelsvertegenwoordiger in Canada: BedrijfsZweden

Woonplaats:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Telefoon: + 1 4169228152

E-mail: toronto@business-sweden.se

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Telefoon: + 1 6132448200

E-mail: sweden.ottawa@gov.se

Kamers van koophandel en ondernemersverenigingen

DE EUROPESE UNIE

Kamer van koophandel van de Europese Unie in Canada (EUCCAN)

Woonplaats:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Telefoon:  + 1 4165987087

E-mail: info@euccan.com 

 

Kamer van koophandel van de Europese Unie in Canada West

E-mail: info@eu-canada.com

Een lijst van lokale en bilaterale EU-kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen in Canada is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel van de Europese Unie in Canada (http://www.euccan.com). EUCCAN is een overkoepelende organisatie voor deze zeer uiteenlopende structuren en organisaties.

Informatie-instrumenten

In deze zeven factsheets wordt uitgelegd wat CETA is en wat de voordelen ervan zijn

Lees hoe u kunt deelnemen aan aanbestedingsprocedures in Canada

Lees meer over de zakelijke kansen die de brede economische en handelsovereenkomst tussen de EU en Canada biedt

Verdere links

Brochure voor bedrijven — beschrijft de voordelen, hoofdstuk per hoofdstuk, en geeft praktische tips voor bedrijven

Infografieken illustreren de voordelen van CETA per EU-lidstaat

Stapsgewijze gids voor exporteurs naar Canada

Verhalen en getuigenissen van bedrijven

Aanbeveling voor kleine en middelgrote ondernemingen

In september 2018 heeft het Gemengd Comité voor de CETA overeenstemming bereikt over een specifieke aanbeveling voor kmo’s dat elke partij online informatie verstrekt aan kmo’s van de andere partij over CETA en dat de EU en Canada samenwerken zodat de handelsovereenkomst ten goede komt aan kmo’s.

Canadese website ter ondersteuning van kmo’s uit de EU die naar Canada exporteren

EU-website voor kmo’s uit Canada

Deze pagina delen:

Snelle links