Brede en economische handelsovereenkomst tussen de EU en Canada

CETA is een handelsovereenkomst tussen de EU en Canada. Het verlaagt de tarieven en maakt het gemakkelijker goederen en diensten uit te voeren, hetgeen zowel in de EU als in Canada ten goede komt aan mensen en bedrijven.

CETA is op 21 september 2017 voorlopig in werking getreden, wat betekent dat het grootste deel van de overeenkomst nu van toepassing is. De nationale parlementen in de EU-landen — en in sommige gevallen ook regionale parlementen — zullen dan hun goedkeuring moeten hechten aan CETA voordat deze volledig effect kan sorteren.

De overeenkomst in een oogopslag

De Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada is op 21 september 2017 voorlopig in werking getreden.

De gebieden die nog niet in werking zijn getreden, zijn:

 • investeringsbescherming en het stelsel van investeringsgerechten (ICS)
 • toegang tot de markt voor effectenverkeer
 • bepalingen inzake camcording
 • twee bepalingen met betrekking tot de transparantie van administratieve procedures, toetsing en beroep op het niveau van de lidstaten

De overeenkomst zal volledig van kracht worden zodra alle parlementen van de lidstaten de overeenkomst formeel hebben geratificeerd.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De overeenkomst

 • wegnemen of verlagen van handelsbelemmeringen, tarieven en exportgerelateerde kosten
 • vereenvoudigt papierwerk, technische voorschriften, douaneprocedures en oorsprongsregels, vereisten inzake producttests, aanbestedingsinformatie, intellectuele-eigendomskwesties enz.
 • stimuleert de handel in levensmiddelen, dierlijke en plantaardige producten met behoud van een hoog niveau van gezondheid en veiligheid van mensen, dieren en planten
 • biedt uw onderneming de mogelijkheid om in te schrijven op aanbestedingen op alle niveaus van de Canadese overheid
 • zorgt voor extra markttoegang in bepaalde sectoren, zorgt voor een betere mobiliteit van werknemers en vergemakkelijkt de wederzijdse erkenning van kwalificaties voor beroepsbeoefenaren
 • bescherming van een grote verscheidenheid aan geografische aanduidingen voor Europese levensmiddelen van hoge kwaliteit op de Canadese markt
 • bevordert hoogwaardige investeringen tussen de EU en Canada

De bestreken gebieden zijn onder meer regels voor markttoegang voor goederen, technische handelsbelemmeringen, sanitaire en fytosanitaire maatregelen, investeringen, diensten, elektronische handel, mededingingsbeleid, overheidsopdrachten, intellectuele eigendom, samenwerking op regelgevingsgebied of geschillenbeslechting. De bijlagen omvatten regelingen voor tariefafschaffing, contingenten, procedures, oorsprongsregels, wederzijdse aanvaarding van conformiteitsbeoordelingen enz.

 

De hoofdstukken van de overeenkomst worden hier kort toegelicht en de desbetreffende tekst kan worden gedownload.

Tarieven

Op 21 september 2017 hebben Canada en de EU al 98 % van hun tarieflijnen afgeschaft en zijn zij overeengekomen bijna alle resterende tarieflijnen geleidelijk af te schaffen. Tegen 2024 zal 99 % van alle tarieflijnen zijn afgeschaft.

Canadese producten waarvoor een tijdelijke geleidelijke afschaffing van de tarieven geldt, omvatten:

 • motorvoertuigen
 • schepen
 • gerst en mout
 • geraffineerde suiker
 • aardappelzetmeel
 • bloemen

Europese producten waarvoor een tijdelijke afschaffing van de tarieven geldt, zijn onder meer:

 • motorvoertuigen
 • sommige producten van vis en schaal- en schelpdieren
 • ruwe en geraffineerde suiker
 • bepaalde graansoorten

De geleidelijke afschaffing van de tarieven verloopt volgens een tijdschema voor de afschaffing van de tarieven. De verlagingen zijn uitgedrukt in afbouwcategorieën in bijlage 2A bij de overeenkomst.

 • A: nulrecht op 21 september 2017
 • B: recht te verlagen tot nul in gelijke verlagingen over een periode van 3 jaar
 • C: recht te verlagen tot nul in gelijke verlagingen over een periode van 5 jaar
 • D: recht te verlagen tot nul in gelijke verlagingen over een periode van 7 jaar
 • E: het recht is vrijgesteld van tariefafschaffing
 • S: de rechten blijven gedurende 5 jaar ongewijzigd, waarna zij op 1 januari van het jaar 8 in drie gelijke fasen worden afgeschaft.
 • AV0 + EP: het ad-valoremrecht gelijk aan nul bij de inwerkingtreding; het specifieke recht dat voortvloeit uit de invoerprijsregeling voor deze goederen van oorsprong wordt gehandhaafd.

 

Mijn handelsassistent toont de tijdschema’s voor de tariefafbraak van de desbetreffende tarieflijnen.

Industriële goederen

Beide partijen zijn overeengekomen 100 % van de tarieflijnen voor industrieproducten af te schaffen, waarvan 99,6 % bij de inwerkingtreding in het geval van Canada en 99,4 % bij de inwerkingtreding in het geval van de EU. Tot de weinige producten die bij de inwerkingtreding niet zijn geliberaliseerd, behoren een beperkt aantal automobielproducten, die op basis van wederkerigheid over 3, 5 of 7 jaar zullen worden geliberaliseerd (17 producten in het Canadese tariefaanbod en de overeenkomstige producten in het EU-aanbod). Canada zal zijn resterende tarieven voor schepen over een periode van 7 jaar liberaliseren (d.w.z. tegen 2024).

Landbouwproducten

Bij de inwerkingtreding heeft Canada de rechten voor 90,9 % van al zijn landbouwtarieflijnen afgeschaft. Tegen 2023 zal dit stijgen tot 91,7 %.

Voor gevoelige landbouwproducten geldt een speciale behandeling:

Tariefcontingenten

Beide partijen passen tariefcontingenten toe voor bepaalde producten, waaronder Canada rundvlees, varkensvlees, suikermaïs en Europese kaas. Dit zijn specifieke hoeveelheden goederen die binnen een bepaalde termijn in aanmerking komen voor een preferentiële tariefbehandeling.

Invoer uit Canada

Toewijzingen gebeuren op basis van de beschikbare hoeveelheden binnen het tariefcontingent en de aangevraagde hoeveelheden, die de nationale overheden moeten meedelen aan de Europese Commissie.

Zodra de Europese Commissie haar berekeningen heeft gepubliceerd, moeten de EU-landen in- en uitvoercertificaten afgeven voor de binnen de tariefcontingenten aangevraagde hoeveelheden.

De basisregels voor gelijktijdig onderzoek zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten.

De toewijzingspercentages van de EU-tariefcontingenten, in termen van afgegeven invoervergunningen, worden maandelijks gepubliceerd en zijn toegankelijk via de waarnemingspost voor de vleesmarkt.

De volgende verordeningen bepalen hoe de EU haar verschillende tariefcontingenten voor CETA beheert

Uitvoer naar Canada
 • Canada past een jaarlijks model toe voor de toewijzing van quota voor zuivelproducten
 • de aanvragen voor quota vinden plaats in de eerste helft van november en de teruggave en herverdeling van ongebruikte quota vindt plaats op 1 augustus.
 • om in aanmerking te komen voor een quotum moet u Canadees ingezetene zijn en actief zijn in de kaassector.

Meer informatie over de toewijzing van tariefcontingenten voor zuivelproducten die in het kader van CETA van de EU naar Canada worden uitgevoerd, is te vinden onder „Notices” op de website van Global Affairs Canada.

In de berichten aan importeurs zijn de criteria vastgesteld om voor elk tariefcontingent in aanmerking te komen voor toewijzing. De kennisgevingen bevatten ook informatie over het beheer van tariefcontingenten in het algemeen en over de procedure voor het indienen van een aanvraag. De aanvraagformulieren en de bijbehorende bijlagen zijn bij elke aankondiging gevoegd.

2020 Cheese Holders List van CETA

2020 Cheese Quota Holders van de CETA (CETA)

2019 — tabel van het gebruik van het CETA-tariefcontingent voor kaas

Bovendien merk ik op dat

 • groenten en fruit blijven onderworpen aan het invoerprijssysteem van de EU
 • de tarieven voor pluimvee en eieren worden gehandhaafd.

Wijnen en gedistilleerde dranken

Bij de inwerkingtreding van CETA zijn specifieke tarieven voor wijn en gedistilleerde dranken uit de EU die Canada binnenkomen, afgeschaft.

Voor gedistilleerde dranken zoals gin, wodka en whisky pakt CETA niet-tarifaire belemmeringen aan die de capaciteit van de EU om de Canadese markt te betreden aanzienlijk hebben belemmerd, met name door:

 • het toepassen van een gedifferentieerde vergoeding voor de dienstverleningskosten (die door Canada wordt opgelegd voor ingevoerde wijnen en gedistilleerde dranken) op basis van volume en niet op waarde, en een transparantere berekening, waardoor de kosten voor EU-producenten om hun producten in Canada te verkopen, worden verlaagd
 • bevriezing van het aantal Canadese particuliere verkooppunten buiten de fabriek, die alleen openstaan voor Canadese producenten en die een alternatief vormen voor het monopolie van de provinciale drankgelegenheden
 • voorkomen van activiteiten buiten de provincie van bepaalde drankgelegenheden, die hebben geleid tot oneerlijke concurrentie op het Canadese grondgebied en in derde landen
 • afschaffing van de Canadese verplichting om ingevoerde gedistilleerde dranken in bulk vóór de botteling te mengen met lokale gedistilleerde dranken (door deze eis werd voorkomen dat ingevoerde gedistilleerde dranken in bulk bij het bottelen in Canada als geografische aanduiding konden worden geëtiketteerd)

CETA omvat zowel de Overeenkomst tussen de EU en Canada inzake alcoholische dranken van 1989 als de Overeenkomst tussen de EU en Canada inzake wijn en gedistilleerde dranken van 2004, die sterke juridische garanties biedt voor Europese en Canadese handelaren in wijn en gedistilleerde dranken. Kleine wijzigingen van de overeenkomst van 2004 zijn opgenomen in bijlage 30-B bij de CETA

Visserij

Canada heeft bij de inwerkingtreding alle douanerechten op visserijproducten volledig afgeschaft.

De EU heeft bij de inwerkingtreding 95,5 % van haar tarieven afgeschaft en is overeengekomen de resterende 4,5 % van de tarieven binnen 3, 5 of 7 jaar verder af te schaffen.

Naast de afschaffing van douanerechten zullen de EU en Canada duurzame visserij ontwikkelen door gebruik te maken van monitoring-, controle- en bewakingsmaatregelen en door illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te bestrijden.

 

Vind het toepasselijke tarief voor uw product in My Trade Assistant.

Oorsprongsregels

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Oorsprongsregels voor zelfbeoordeling (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van verhandelde goederen. Als u nieuw bent op het onderwerp, vindt u een inleiding op de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

De oorsprongsregels zijn opgenomen in het Protocol betreffende de oorsprongsregels en oorsprongsprocedures van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA) (PB L 11 van 14.1.2017, blz. 465). Raadpleeg ook de gedetailleerde richtsnoeren over de oorsprongsregels.

Is mijn product „van oorsprong” volgens de CETA tussen de EU en Canada?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van CETA moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Canada.

Een product „van oorsprong” uit de EU of Canada, indien het aan een van de volgende eisen voldoet:

 • geheel en al in de EU of Canada is verkregen
 • uitsluitend is vervaardigd uit materialen van oorsprong uit de EU of Canada
 • in de EU of Canada voldoende is geproduceerd overeenkomstig de productspecifieke voorschriften van bijlage 5;

Zie ook de aantekeningen bij bijlage 5.

Bovendien bevat bijlage 5 bis oorsprongscontingenten en alternatieve productspecifieke regels voor bepaalde producten.

 

Voorbeelden van productspecifieke regels in handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel van de toegevoegde waarde — de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek van het product
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct (bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels voor garens. Dergelijke regels worden meestal gebruikt in de textiel- en kledingsector en in de chemische sector.

Een combinatie van deze verschillende regels is mogelijk, waarbij de verschillende regels als alternatief of in combinatie worden nageleefd.

Tips voor de naleving van de productspecifieke regels

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen te voldoen aan de productspecifieke regels, zoals toleranties of cumulatie.

Tolerantie
 • de tolerantieregel staat de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaliter door de productspecifieke regel verboden zijn tot 10 % van de prijs af fabriek van het product.
 • deze tolerantie kan niet worden gebruikt om een maximumwaarde van de in de productspecifieke voorschriften vermelde niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden.
 • specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding die zijn ingedeeld in de GS-hoofdstukken 50 tot en met 63, die zijn opgenomen in bijlage 1.
Cumulering

CETA voorziet in drie manieren om de oorsprong te cumuleren

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Canada kunnen als van oorsprong uit de EU worden beschouwd (en omgekeerd) wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt.
 • volledige cumulatie — maakt het mogelijk rekening te houden met de be- of verwerking van niet van oorsprong zijnde materialen in de EU of Canada om te helpen aan de productspecifieke regel te voldoen.
 • mogelijkheid tot uitgebreide cumulatie — materialen van oorsprong uit een gemeenschappelijke partner bij een vrijhandelsovereenkomst kunnen als van oorsprong uit de EU of Canada worden beschouwd wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt. Deze bepaling is afhankelijk van overeenstemming tussen de partijen over de toepasselijke voorwaarden.

Overige voorschriften

Uw product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het protocol betreffende de oorsprongsregels, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van niet-wijziging.

Regel van niet-wijziging

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Canada (en omgekeerd) worden vervoerd zonder verdere be- of verwerking in een derde land.

Sommige handelingen kunnen in een derde land worden uitgevoerd als de producten onder douanetoezicht blijven.

 • plaats
 • opnieuw laden
 • alle andere handelingen die nodig zijn om producten in goede staat te bewaren of om het product naar het grondgebied van de EU of Canada te vervoeren
 • opslag
 • opsplitsen van zendingen

De douaneautoriteit kan van een importeur verlangen dat hij aantoont dat een product waarvoor de importeur om preferentiële tariefbehandeling verzoekt, overeenkomstig de vervoersregels is verzonden.

Teruggave van douanerechten

Terugbetaling van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die worden gebruikt voor de vervaardiging van een product dat in het kader van een preferentieel tarief wordt uitgevoerd, is slechts toegestaan in de eerste 3 jaar na de inwerkingtreding van de CETA, d.w.z. tot en met 21 september 2020.

Oorsprongsprocedures

Als u aanspraak wilt maken op een preferentieel tarief, moet u de oorsprongsprocedures volgen en uw aanvraag laten verifiëren door de douaneautoriteiten van het land waar u uw goederen invoert. De procedures zijn beschreven in afdeling C van het protocol betreffende de oorsprongsregels van de overeenkomst.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentiële tariefbehandeling?

Importeurs kunnen aanspraak maken op een preferentiële tariefbehandeling op basis van een oorsprongsverklaring van de exporteur.

Oorsprongsverklaring

In de EU is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de producten niet hoger is dan

 • 500 EUR voor kleine verpakkingen of
 • 1,200 EUR voor producten die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers.
Eigen verklaring van de exporteur

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Canada door een oorsprongsverklaring te verstrekken.

In de EU kan het worden voltooid:

Hetzelfde REX-nummer kan ook worden gebruikt voor enkele andere preferentiële handelsovereenkomsten van de EU (bijvoorbeeld de handelsovereenkomst van de EU met Japan).

 • de tekst van de oorsprongsverklaring kan in elk van de officiële talen van de EU worden opgesteld en is opgenomen in bijlage 2 bij het protocol betreffende de oorsprongsregels.
 • de oorsprongsverklaring moet worden vermeld op een factuur of op een handelsdocument waarin het product van oorsprong voldoende nauwkeurig is omschreven om het te kunnen identificeren.
 • de oorsprongsverklaring blijft geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum waarop zij door de exporteur is opgesteld.
 • normaliter is het attest van oorsprong bestemd voor één zending, maar in Canada kan het ook betrekking hebben op meerdere zendingen van identieke producten gedurende een periode van ten hoogste 1 jaar.
Controle van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongsvereisten voldoet.

In geval van twijfel kan de douaneautoriteit van een importeur verlangen dat hij aantoont dat een product waarvoor de importeur om preferentiële tariefbehandeling verzoekt, overeenkomstig de vervoersregels is verzonden.

De verificatie is gebaseerd op de volgende beginselen:

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van het land van invoer en van uitvoer
 • controles van de oorsprong van de producten door de plaatselijke douane. Bezoeken van het invoerende land aan de exporteur zijn niet toegestaan

Zodra de controle is afgerond, stellen de autoriteiten van het land van invoer de definitieve vaststelling van de oorsprong vast en stellen zij de autoriteiten van de invoerende partij in kennis van de resultaten.

Praktische gids over de bepalingen van CETA inzake oorsprongsregels

Productvoorschriften

Technische voorschriften definiëren specifieke kenmerken die een product moet hebben, zoals ontwerp, etikettering, markering, verpakking, functionaliteit of prestaties, en zijn bijvoorbeeld ontworpen om de menselijke gezondheid, veiligheid of het milieu te beschermen. Het kan voor handelaren echter duur zijn om op verschillende markten aan verschillende vereisten te voldoen.

De technische regels en voorschriften van de EU en Canada zijn beter op elkaar afgestemd, zodat bedrijven hetzelfde product, of hetzelfde product met minder wijzigingen, op beide markten kunnen verkopen. Dit stelt kleine ondernemingen, met name micro-ondernemingen, in staat te concurreren met grotere ondernemingen en deel te nemen aan internationale toeleveringsketens en e-handel.

CETA bevat ook bepalingen om transparantie te waarborgen — bijvoorbeeld dat belanghebbenden aan beide zijden opmerkingen kunnen maken over voorgestelde technische voorschriften die Canada of de EU kunnen ontwikkelen).

Voorts zijn de EU en Canada overeengekomen de banden en samenwerking tussen hun normalisatie-instellingen en hun test-, certificerings- en accreditatie-organisaties te versterken.

Vergemakkelijking van de certificering van gereguleerde producten

De EU en Canada zijn overeengekomen de banden en samenwerking tussen hun normalisatie-instellingen en hun test-, certificerings- en accreditatie-organisaties te versterken.

CETA bevat bepalingen die onnodige verstoringen helpen voorkomen en transparantie waarborgen (bijvoorbeeld dat belanghebbenden aan beide zijden opmerkingen kunnen maken over voorgestelde technische voorschriften die Canada of de EU kunnen ontwikkelen).

Conformiteitsbeoordeling — wederzijdse aanvaarding

Canada en de EU zijn overeengekomen verplichte conformiteitsbeoordelingscertificaten te aanvaarden die zijn afgegeven door erkende conformiteitsbeoordelingsinstanties die in de EU zijn gevestigd, en omgekeerd voor de sectoren die onder het CETA-protocol vallen, om aan te tonen dat aan de Canadese of EU-voorschriften is voldaan.

Het Protocol inzake de wederzijdse aanvaarding van de resultaten van de conformiteitsbeoordeling vervangt de bestaande overeenkomst inzake wederzijdse erkenning (MRA) en breidt het toepassingsgebied uit, met een mogelijkheid tot verdere uitbreiding.

De producten waarop het protocol betrekking heeft, zijn:

 • elektrische en elektronische apparatuur, met inbegrip van elektrische installaties en apparaten, en aanverwante onderdelen
 • eindapparatuur voor radio en telecommunicatie
 • elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
 • speelgoed
 • bouwproducten
 • machines, met inbegrip van onderdelen, componenten, met inbegrip van veiligheidscomponenten, verwisselbare uitrustingsstukken en samenstellen van machines
 • meetinstrumenten
 • warmwaterketels, met inbegrip van aanverwante toestellen
 • apparatuur, machines, apparaten, toestellen, bedieningsonderdelen, beveiligingssystemen, veiligheidsvoorzieningen, regelapparatuur en regelapparatuur, en aanverwante instrumenten en preventie- en detectiesystemen voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX-apparatuur)
 • materieel voor gebruik buitenshuis in verband met geluidsemissie in het milieu
 • pleziervaartuigen en onderdelen daarvan

Hoe kunt u de goedgekeurde OBO’s vinden?

 • instanties die in het kader van de bestaande MRA zijn erkend, blijven dat in het kader van CETA.
 • om een nieuwe overeenstemmingsbeoordelingsinstantie te kunnen erkennen, moet de aanwijzende partij de andere partij de in bijlage 3 bij het protocol vermelde gegevens verstrekken.

De NANDO-databank bevat aangemelde en aangewezen organisaties en andere relevante informatie over conformiteitsbeoordeling.

Goedgekeurde OBO’s

Voedingsmiddelen

CETA zorgt voor een verdere stroomlijning van de goedkeuringsprocedures, vermindert de kosten en verbetert de voorspelbaarheid van de handel in dierlijke en plantaardige producten.

 • alle producten die in de EU worden ingevoerd, moeten voldoen aan de toepasselijke sanitaire en fytosanitaire normen, en omgekeerd
 • informatie en vereisten voor de uitvoer van levensmiddelen naar Canada zoeken
 • voorschriften voor de invoer van levensmiddelen in de EU

Het Canadian Food Inspection Agency (CFIA) stelt het beleid en de regelgeving vast voor de invoer van levensmiddelen, landbouwproductiemiddelen en landbouwproducten.

Het Canada Border Services Agency (CBSA) is verantwoordelijk voor de initiële inspectie van de invoer van levensmiddelen, landbouwproductiemiddelen en landbouwproducten.

Voorbeelden van etiketteringsvoorschriften voor levensmiddelen in Canada

 • eisen inzake talenkennis
 • gewone naam
 • nettohoeveelheid
 • ingrediënten en allergenen
 • tabel met voedingswaarde-gegevens
 • identiteit van de handelaar 
 • „Beste voor”, „Verpakt op” en vervaldatum
 • instructies voor de opslag
 • land van herkomst
 • identiteitsstandaard

Meer etiketteringsvoorschriften vinden in de Industry Labelling Tool van het Canadian Food Inspection Agency.

Dit is een lijst van verordeningen die u nuttig vindt bij de uitvoer van uw levensmiddelen naar Canada.

Dieren en dierlijke producten

CETA bevestigt de bestaande samenwerking tussen de EU en Canada op veterinair gebied op basis van een hoog niveau van wederzijds vertrouwen, en omvat een verdere vereenvoudiging van het goedkeuringsproces voor exporteurs.

 • Canada heeft zijn rundvleesmarkt opnieuw opengesteld voor negentien EU-lidstaten
 • in geval van een uitbraak van een ziekte (de zogenaamde regionalisering) zijn de partijen overeengekomen de handelsbeperkingen tot een minimum te beperken en kan de handel uit niet-getroffen gebieden zonder onderbreking of langdurige hergoedkeuringsprocedures worden voortgezet.

Voorschriften voor de uitvoer van dieren en dierlijke producten naar Canada

Planten, groenten en fruit

CETA voorziet in nieuwe procedures om het goedkeuringsproces voor planten, groenten en fruit door Canada te vereenvoudigen en te versnellen.

Dankzij CETA kan Canada de huidige aanpak per land en per product vervangen door EU-brede beoordelingen en goedkeuringsprocedures voor groenten en fruit.

Het doel is een voorspelbaarder regelgevingsklimaat voor exporteurs tot stand te brengen.

Voor alle productcategorieën zijn de partijen overeengekomen versnelde procedures vast te stellen voor punten die als prioriteiten zijn aangemerkt.

Informatie en vereisten met betrekking tot de uitvoer van plantaardige en plantaardige producten naar Canada

Farmaceutische producten

CETA bouwt voort op de wederzijdse erkenning van goede productiepraktijken en inspecties van farmaceutische fabrieken tussen de EU en Canada, en vermindert dubbele inspecties.

Dit betekent dat u als farmaceutische producent te maken krijgt met aanzienlijk lagere administratieve lasten en kosten en dat de regelgevende instanties in de EU en Canada hun middelen beter kunnen benutten door dubbele inspecties te verminderen en in plaats daarvan te focussen op markten met hogere risico’s. Concreet

 • inspecties die op het grondgebied van de EU door een autoriteit van een EU-lidstaat worden uitgevoerd, worden door Canada aanvaard en vice versa
 • in derde landen uitgevoerde inspecties kunnen ook worden erkend

 

In de wereldeconomie van vandaag is 40 % van de afgewerkte geneesmiddelen die in de EU in de handel worden gebracht, afkomstig uit het buitenland. Dat geldt ook voor 80 % van de werkzame farmaceutische bestanddelen die worden gebruikt om geneesmiddelen in de EU beschikbaar te stellen.

Voor meer informatie: Protocol betreffende de wederzijdse erkenning van het nalevings- en handhavingsprogramma met betrekking tot goede productiepraktijken voor farmaceutische producten.           

 

Zoek de specifieke regels en vereisten voor uw product in My Trade Assistant.

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen zij soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u te maken krijgt met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of u belet uit te voeren, kunt u ons vertellen
 • geef met behulp van het onlineformulier verslag uit over de stopzetting van uw uitvoer naar Canada en de EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen.

Contact opnemen

Inklaringsdocumenten en -procedures

De overeenkomst zorgt voor transparantere en eenvoudigere douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verlagen.

Van de Commissie

De „step by step” -richtsnoeren beschrijven de verschillende soorten documenten die u moet voorbereiden op de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of een deel van de volgende elementen verlangen:

 • handelsfactuur (vermeld de specifieke vereisten met betrekking tot de vorm en inhoud ervan in My Trade Assistant)
 • paklijst
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor meer zekerheid kunt u vooraf een bindende tariefinlichting en/of bindende oorsprongsinlichting aanvragen.

 

Voor nadere informatie over de documenten die u voor de inklaring van uw product moet overleggen, ga dan naar My Trade Assistant.

Procedures voor het aantonen en controleren van de oorsprong

Voor een beschrijving van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te kunnen maken op een preferentieel tarief en van de regels betreffende de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Raadpleeg DG Belastingen en douane-unie voor informatie over de douaneregeling voor invoer en uitvoer in het algemeen.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

CETA biedt Europese bedrijven die innovatieve, artistieke, onderscheiden en hoogwaardige producten naar Canada uitvoeren een betere bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en biedt bescherming voor farmaceutische producten en geografische aanduidingen.

Canada heeft zijn grensmaatregelen tegen nagemaakte handelsmerken, onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust en goederen met een nagemaakte geografische aanduiding aangescherpt door de douane de mogelijkheid te bieden verdachte namaakgoederen vast te houden.

Intellectuele eigendom

De handelsovereenkomst voorziet ook in moderne regels voor de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Auteursrecht in het digitale tijdperk

Met CETA heeft Canada ermee ingestemd zijn regeling voor de bescherming van auteursrechten in overeenstemming te brengen met de volgende „internetverdragen” van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO).

 • WIPO-verdrag inzake het auteursrecht
 • het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen

De internetverdragen bevatten normen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van creatieve werken online of in digitale vorm te voorkomen, die belangrijk zijn voor onze creatieve industrieën.

De overeenkomst bevat belangrijke bepalingen met betrekking tot beperkingen van de aansprakelijkheid van internetproviders voor inbreukmakende inhoud, wanneer zij voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals een systeem van effectieve kennisgeving van dergelijke inhoud.

Canada heeft er ook mee ingestemd ervoor te zorgen dat houders van rechten daadwerkelijk technologie kunnen gebruiken om hun rechten te beschermen en hun werken online in licentie te geven.

 • er wordt bijvoorbeeld voorzien in bescherming en doeltreffende rechtsmiddelen tegen het omzeilen van technische voorzieningen (zoals versleuteling) die door rechthebbenden worden gebruikt om hun rechten te beschermen.
 • voorts is het verboden om met opzet elektronische „informatie over rechtenbeheer” te wijzigen of te verwijderen, dat wil zeggen informatie die bij beschermd materiaal is gevoegd, en het werk, de makers, de uitvoerend kunstenaar of de eigenaar ervan en de voorwaarden voor het gebruik ervan te identificeren.
Uitzendrechten

Canada stemde er ook mee in de rechten van Europese kunstenaars beter te beschermen door uitvoerende kunstenaars het exclusieve recht te geven de uitzending via de ether en de mededeling aan het publiek van hun uitvoeringen toe te staan of te verbieden.

Deze rechten zullen ervoor zorgen dat kunstenaars, zowel Europese als Canadese, worden beloond voor hun creativiteit en de stimulansen krijgen om nieuwe artistieke werken te blijven creëren.

 • Europese kunstenaars kunnen royalty’s verkrijgen van bijvoorbeeld cafés en detailhandelszaken die muziek spelen om consumenten aan te trekken
 • Canada zal ervoor zorgen dat één enkele billijke vergoeding wordt betaald voor uitzending via de ether of voor elke mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen.
Bescherming van plantenrassen

Canada is ook overeengekomen de bescherming van plantenrassen te versterken op basis van de wet van 1991 van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten (UPOV).

Dit betekent dat innovatieve plantenrassen die bijvoorbeeld tot betere opbrengsten kunnen leiden, zullen worden beschermd en daarom waarschijnlijk sneller op de Canadese markt zullen worden gebracht ten behoeve van landbouwers en consumenten.

De EU is een belangrijke leverancier van nieuwe plantenrassen. Deze belangrijke onderzoeks- en innovatieactiviteit wordt beschermd door een intellectuele eigendom sui generis genaamd het communautaire kwekersrecht. Dit houdt geen verband met het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen.

Bestrijding van valsemunterij

Canada stemde er ook mee in zijn grensmaatregelen tegen nagemaakte handelsmerken, onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust en goederen met een nagemaakte geografische aanduiding te versterken, namelijk door de douane de mogelijkheid te bieden namaakgoederen ambtshalve vast te houden.

 • De bevoegde autoriteiten van Canada kunnen op eigen initiatief maatregelen nemen om goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, tijdelijk vast te houden.
 • merken hoeven niet individueel te worden geregistreerd bij de Canadese douane om bescherming te genieten

Canada zal procedures vaststellen of handhaven op grond waarvan een houder van rechten zijn bevoegde autoriteiten kan verzoeken de vrijgave van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht op te schorten of goederen vast te houden.

Canada heeft de gerechtelijke autoriteiten ook de mogelijkheid geboden om de nodige voorlopige maatregelen te nemen en rechtstreeks bevelen uit te vaardigen tegen tussenpersonen die namaakgoederen op de markt brengen.

Farmaceutische producten

CETA verbetert intellectuele-eigendomsrechten voor innovatieve geneesmiddelen op drie manieren

 • innovatoren die houder zijn van een farmaceutisch octrooi krijgen het recht om in Canada op dezelfde wijze beroep in te stellen tegen besluiten over een vergunning voor het in de handel brengen als andere producenten reeds
 • Canada verbindt zich tot zijn huidige gegevensbeschermingsregeling (6 + 2 jaar), waardoor rechtszekerheid wordt geboden op een gebied waar langetermijninvesteringen essentieel zijn.
 • Canada zal naar het voorbeeld van het EU-systeem een systeem voor herstel van octrooiduur invoeren om ongerechtvaardigde vertragingen in de goedkeuringsprocedure voor het in de handel brengen te compenseren, met inbegrip van een maximale periode van aanvullende bescherming (2 jaar) — de partijen zijn overeengekomen uitzonderingen voor de uitvoer naar derde landen mogelijk te maken.

Meer informatie over de bescherming van intellectuele eigendom in de EU.

 

De Europese IER-helpdesk biedt een helpdesk aan voor directe ondersteuning op het gebied van intellectuele eigendom. Voor advies en ondersteuning over IER-kwesties buiten de EU-markt.

Geografische aanduidingen

Geografische aanduidingen van in Canada en de EU beschermde wijnen en gedistilleerde dranken zijn opgenomen in respectievelijk bijlage III, onder a), en bijlage IV, onder a), bij de overeenkomst van 2004 inzake de handel in wijnen en gedistilleerde dranken.

Naast de geografische aanduidingen die worden beschermd in het kader van de in CETA geïntegreerde overeenkomst tussen de EU en Canada inzake wijn en gedistilleerde dranken, heeft Canada ermee ingestemd 143 geografische aanduidingen — onderscheidende levensmiddelen en dranken uit specifieke steden of regio’s in de EU — te beschermen.

Canada zal deze traditionele Europese producten op dezelfde manier beschermen tegen imitaties als de EU. Het zal illegaal zijn om consumenten te misleiden over de werkelijke oorsprong van een product, bijvoorbeeld door het gebruik van vlaggen die ten onrechte een beschermde geografische aanduiding van de EU oproepen of het land waar dat GA-product vandaan komt. Houders van rechten in de EU kunnen gebruikmaken van een administratieve procedure om de rechten van geografische aanduidingen in Canada te handhaven, in plaats van alleen te vertrouwen op langere en complexere procedures in het nationale rechtsstelsel.

Lijst van in Canada beschermde geografische aanduidingen

De lijst kan in de toekomst worden uitgebreid tot andere producten indien de EU en Canada daarmee instemmen.

Meer informatie over de bescherming van geografische aanduidingen in Canada dankzij CETA is te vinden in deze praktische gids.

Met betrekking tot de GA’s die zijn opgenomen in de overeenkomst van 2004 inzake de handel in wijnen en gedistilleerde dranken, moeten de houders van rechten op deze geografische aanduidingen, om in Canada te worden beschermd, hun geografische aanduidingen registreren bij het Canadese Bureau voor intellectuele eigendom.

De registratieprocedure wordt hier toegelicht.

Elektronische handel

In het hoofdstuk over elektronische handel wordt in de algemene bepalingen vermeld dat de partijen het belang erkennen van het vergemakkelijken van het gebruik van elektronische handel door kmo’s.

Diensten,

CETA zorgt voor rechtszekerheid voor dienstverleners uit de EU en Canada door een hoge mate van liberalisering in Canada en de EU verplicht te stellen.

De EU krijgt meer toegang tot de Canadese markt, met name voor maritieme diensten.

Geleidelijke liberalisering en transparantie

Canada kan geen nieuwe quota of nieuwe discriminerende maatregelen invoeren ten aanzien van dienstverleners uit de EU, behalve in een beperkt aantal gevoelige sectoren. De overeenkomst garandeert ook dat dienstverleners uit de EU kunnen profiteren van

 • een hoger niveau van markttoegang dat verder gaat dan de WTO-verbintenissen van Canada
 • grootste liberalisering die Canada in de toekomst kan doorvoeren

Canada heeft een aantal beperkingen op het staatsburgerschap en de verblijfsvoorwaarden voor een aantal beroepsbeoefenaars om in Canada te werken, opgeheven, waaronder:

 • rechtsgeleerden
 • accountants
 • architecten
 • ingenieurs

Op het gebied van telecommunicatie en post- en koeriersdiensten heeft Canada voor het eerst ingeboet op de toekomstige liberalisering.

Maritieme diensten

Een nieuwe openstelling van de Canadese zeevervoermarkt zal het voor zeevervoerders uit de EU en hun grotere schepen gemakkelijker maken om in Canada actief te zijn om op de belangrijke route tussen Montreal en Halifax te varen.

Beide havens zijn belangrijk aan de Canadese oostkust. Montreal is een grote haven met 1.4 miljoen standaardcontainers (totaal in- en uitvoercontainers in 2015), terwijl Halifax 0.4 miljoen eenheden van twintig voet (TEU’s) verwerkt (2015).

De EU is veruit de wereldleider op het gebied van baggerdiensten. Met CETA maakt Canada ook zijn markt voor baggeractiviteiten open voor EU-marktdeelnemers, een markt die naar schatting tussen 150 en 400 miljoen CAD per jaar bedraagt (ongeveer 104-278 miljoen EUR per jaar).

Regelgevingsdisciplines

Naast de ambitieuze verbintenissen inzake markttoegang omvat CETA ook innovatieve en sterke regelgevingsdisciplines die de door beide partijen aangegane verbintenissen inzake markttoegang aanvullen en versterken.

Deze regelgevingsdisciplines omvatten een van de meest uitgebreide en uitgebreide reeksen wederzijds bindende regels inzake binnenlandse regelgeving, die betrekking hebben op vergunnings- of vergunningsregelingen voor bijna alle diensten en investeringsactiviteiten. De tekst zorgt voor eerlijke en transparante regelingen voor alle aanvragers en maakt het toelatingsproces zo soepel mogelijk.

Verkeer van beroepsbeoefenaren

Het overeengekomen pakket inzake tijdelijke toelating van beroepsbeoefenaren omvat de volgende voordelen:

 • EU-bedrijven kunnen hun binnen een onderneming overgeplaatste personen gedurende maximaal 3 jaar naar Canada detacheren — voortbouwend op eerdere overeenkomsten geldt dit voordeel in het algemeen voor alle sectoren.
 • een langere verblijfsduur voor beroepsbeoefenaars — dienstverleners op contractbasis of beoefenaars van een vrij beroep (zoals gedefinieerd in de overeenkomst) zal gedurende een periode van 12 maanden op het grondgebied van de andere partij kunnen verblijven (tweemaal zoveel als voorheen mogelijk was)

Dienstverleners op contractbasis profiteren van betere toegangs- en verblijfsvoorwaarden (zoals een niet-discriminerende behandeling ten opzichte van Canadese leveranciers) in andere sectoren. Dit betreft onder meer:

 1. Advies- en adviesdiensten in verband met
  • mijnbouw
  • telecommunicatiediensten
  • post- en koeriersdiensten,
  • verzekeringen en aanverwante diensten
  • andere financiële diensten
  • vervoer
  • productie
 2. Onderhoud en reparatie van apparatuur, zoals
  • schepen, spoorwegmaterieel
  • motorvoertuigen, motorfietsen, sneeuwscooters en wegvervoermaterieel
  • luchtvaartuigen en delen daarvan
  • producten van metaal, niet-kantoormachines en andere apparaten en huishoudelijke artikelen
 3. Aanverwante diensten in verband met wetenschappelijk en technisch advies
 4. Handel, milieu,

Nieuwe profielen: de preferentiële toegang tot de Canadese markt en de niet-discriminerende behandeling in Canada zullen ook gelden voor nieuwe categorieën leveranciers uit de EU, zoals gedefinieerd in de overeenkomst: investeerders, zakelijke bezoekers van korte duur en technici.

Canada zal echtgenoten van binnen een onderneming overgeplaatste personen uit de EU een behandeling toekennen die gelijkwaardig is aan die welke wordt toegekend aan echtgenoten van Canadese binnen een onderneming overgeplaatste personen in de EU.

Wederzijdse erkenning van kwalificaties

Om de mobiliteit van hooggekwalificeerde beroepsbeoefenaren tussen de EU en Canada te vergemakkelijken, voorziet CETA in een kader voor de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties en stelt de algemene voorwaarden en richtsnoeren vast voor de onderhandelingen over professiespecifieke overeenkomsten.

CETA biedt een gedetailleerd kader voor de onderhandelingen over en de sluiting van overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties.

De overeenkomst laat het aan de verenigingen van gereglementeerde beroepen van beide partijen over om het proces van onderhandelingen over een MRA op gang te brengen door aanbevelingen te doen aan het desbetreffende CETA-comité, en overeenstemming te bereiken over de specifieke voorwaarden. Zodra de verenigingen overeenstemming bereiken over de beginselen en de procedures die in het kader zijn vastgesteld, wordt de MRA juridisch bindend, zodat Europese beroepsbeoefenaren hun kwalificaties kunnen laten erkennen door de bevoegde autoriteiten in Canada en vice versa.

Overheidsopdrachten

Met CETA kunnen EU-bedrijven nu inschrijven op Canadese overheidsaanbestedingen op alle drie de niveaus van overheidsopdrachten: federaal, provinciaal en gemeentelijk.

In Canada zijn provincies en grondgebieden bevoegd voor collectieve goederen zoals:

 • gezondheidszorg
 • onderwijs
 • welzijn
 • intraprovinciaal vervoer.

Gemeenten beheren

 • plaatselijk vervoer
 • schoolbesturen
 • openbare nutsbedrijven, enz.

De aanbestedende diensten die onder CETA vallen, zijn te vinden in de bijlagen 19-1 tot en met 19-8.

CETA biedt ook rechtszekerheid dat Canadese overheidsinstanties en -organen Europese bedrijven niet zullen kunnen discrimineren, d.w.z. de toegang van ondernemingen tot een openbare aanbesteding kunnen beperken.

Leveranciers kunnen besluiten tot het plaatsen van opdrachten aanvechten die volgens hen in strijd zijn met de verplichtingen van de overeenkomst. In Canada vervult het Canadian International Trade Tribunal („CITT”) deze rol.

Canada heeft er ook mee ingestemd de aanbestedingsprocedure transparanter te maken door al zijn openbare aanbestedingen tijdig op één aanbestedingswebsite te publiceren. Op dit moment biedt deze website een instrument om te zoeken naar aanbestedingsmogelijkheden van de (federale) regering.

Andere overheidsopdrachten (provinciale en territoriale overheden) maken momenteel aankondigingen van aanbestedingen bekend op hun eigen aanbestedingswebsites of op een elektronisch aanbestedingssysteem dat door een derde dienstverlener wordt beheerd. 

 

Ga na of u het recht hebt om deel te nemen aan een bepaalde aanbesteding voor overheidsopdrachten buiten de EU, gebruik de My Trade Assistant for Procurement (Mijn handelsassistent voor aanbestedingen)

Investeringen

Zodra CETA definitief in werking treedt, zal zij investeerders uit de EU en Canada meer voorspelbaarheid, transparantie en bescherming bieden voor hun investeringen in respectievelijk Canada en de EU.

De bepalingen van CETA inzake investeringsbescherming en het nieuwe stelsel van investeringsgerechten (ICS) zullen investeerders een hoog niveau van bescherming bieden, terwijl het recht van overheden om regels vast te stellen en doelstellingen van overheidsbeleid na te streven, zoals de bescherming van de gezondheid, de veiligheid of het milieu, volledig wordt gewaarborgd.

Het ICS vormt een duidelijke breuk van de oude benadering van de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten (ISDS) en toont de gezamenlijke vastberadenheid van de EU en Canada aan om een eerlijker, transparanter en geïnstitutionaliseerd systeem voor de beslechting van investeringsgeschillen tot stand te brengen.

De investeringsbepalingen in CETA zullen ook de acht bestaande bilaterale investeringsovereenkomsten tussen bepaalde EU-lidstaten en Canada vervangen.

De drempel voor de toetsing van overnames van Canadese ondernemingen op grond van de Investment Canada Act is aanzienlijk verhoogd van de huidige CAD 354 miljoen tot 1.5 miljard CAD. Dit geldt voor alle investeerders in de EU, met uitzondering van die welke staatsbedrijven zijn.

Als u van plan bent in Canada te investeren, kunt u hier meer weten.

NB: Overeenkomstig Besluit (EU) 2017/38 van de Raad van 28 oktober 2016 betreffende de voorlopige toepassing van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (PB L 11 van 14.1.2017, blz. 1080 — „1081” (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG)) zullen de investeringsbescherming en het stelsel van investeringsgerechten en de markttoegang voor effectenbeleggingen niet voorlopig worden toegepast overeenkomstig van betreffende de voorlopige toepassing van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds().

Contacten en contacten

EUROPESE UNIE

Delegatie van de Europese Unie in Canada

Woonplaats:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6132386464

E-mail: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

OOSTENRIJK

Oostenrijkse federale kamer van koophandel (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

IN CANADA

Voordeel Oostenrijk Toronto

Consulaat-generaal van Oostenrijk — EUR commerciële afdeling Voordeel Oostenrijk

Woonplaats:

30 ST Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Tel.: + 1 4169673348

E-mail: toronto@advantageaustria.org 

Tel.: + 1 5148493708

E-mail: montreal@advantageaustria.org 

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Tel. + 1 6137891444, 

E-mail: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGIË

Wallonië Foreign Trade and Investment AgencyEUR
Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest — Uitvoer

Vlaanderen Handel

IN CANADA

Vlaanderen/Wallonië/Brussel

Handelsvert. voor Ontario, Manitoba

Woonplaats:

2 Bloor Street West — Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel. + 1 416515-7777

E-mail: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Vlaanderen
Trade rep. voor Québec, Newfoundland en Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Woonplaats:

999 Boulevard de Maisonneuve West — Suite 1600, Montreal (Québec) H3A 3L4

Tel.: + 1 514289-9955

E-mail: montreal@fitagency.com

 

Wallonië
Trade rep. for Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Woonplaats:

1250 René-Lévesque West — Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8

Tel.: + 1 514939-4049

 

Brussel
Trade rep. voor Québec, Newfoundland en Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Woonplaats: 1010 Sherbrooke West — Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: + 1 514286-1581

E-mail: info@bruxelles-canada.com

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

360 Albert Street, 8e verdieping, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Tel.: + 1 6132367267

E-mail: ottawa@diplobel.fed.be

BULGARIJE

Het Bulgaars Agentschap voor de bevordering van kleine en middelgrote ondernemingen („Small and Medium Enterprises Promotion
Agency”) worden de volgende maatregelen genomen: elk van de volgende onderwerpen:

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Tel.: + 1 613893215

E-mail: Embassy.Ottawa@mfa.bg

KROATIË

Portaalsite
export Izvozni

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Tel.: + 1 6135627820

E-mail: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Consulaat-generaal

Woonplaats:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Tel.: + 1 9052779051

E-mail: genmiss@mvep.hr
e-mail: croconsulate.miss@mvep.hr

CYPRUS

Dienst voor de handel in landbouwproducten
- ηρεσία Εμ- ορίο

IN CANADA

Hoge Commissie

Woonplaats:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6135630727

E-mail: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Honorair consulaat

Woonplaats:

435 Donald Street, Coquitlam, British Columbia, V3K 3Z9

Tel.: + 1 6049362268

E-mail: tberggre@sfu.ca

 

Afdeling Handel

Woonplaats:

13 East 40th Street, New York, NY 10016

Tel.: + 1 2122139100

E-mail: ctncy@cyprustradeny.org

TSJECHISCHE REPUBLIEK

Nationaal agentschap voor handelsbevordering van het Tsjechische Ministerie van Industrie en Handel
— Česká agentura na podporu obchodu

IN CANADA

Tsjechisch-HandelsCanada

Woonplaats:

6707 elleboog Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tel.: + 1 4032694924

E-mail: calgary@czechtrade.cz
e-mail: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Tel. + 1 6135623875

Website: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Consulaat-generaal van Tsjechië

Woonplaats:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Website: www.mzv.cz/toronto

E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_toronto@mzv.cz

DENEMARKEN

Ministerie van Buitenlandse Zaken van Denemarken Udenrigsministeriet Eksportrådet

IN CANADA

Handelsraad van Denemarken

Woonplaats:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: + 1 416962-5661

E-mail: yyzhkt@um.dk

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Tel.: + 1 6135621811

E-mail: ottamb@um.dk 

ESTLAND

Onderneming Estland (EAS)
Etelk õtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Tel.: + 1 6137894222

E-mail: embassy.ottawa@mfa.ee

FINLAND

Finpro

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Tel.: + 1 6132882233

E-mail: embassy@finland.ca

E-mail: sanomat.ott@formin.fi

FRANKRIJK

Zakendoen Frankrijk

IN CANADA

Handelsvertegenwoordiger in Canada: Zakendoen Frankrijk

Toronto

Woonplaats:

Universiteit 154 Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Tel.: + 1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France,

Woonplaats:

1501 McGill College, Bureau 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Tel.: + 1 5146704000

 

Vancouver:

Woonplaats:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, British Columbia V6E 3V6

Tel.: + 1 6046390923

E-mail: canada@businessfrance.fr

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9

Tel.: + 1 6137891795

E-mail: politique@ambafrance-ca.org

DUITSLAND

Duitsland Handel en Invest (GTAI)

IN CANADA

Canadese Duitse Kamer van Koophandel

Woonplaats:

University Avenue 480, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.: + 1 416598-3355

E-mail: info@germanchamber.ca

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Canada

Tel.: + 1 613 232 1101

E-mail: info@ottawa.diplo.de

GRIEKENLAND

Onderneming Griekenland Investeringen en Handel Εadereen and Trade” — „-” — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — -
- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — In het kader van de interne markt te worden betrokken

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

80 Maclaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Tel.: + 1 6132386271

E-mail: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Consulaat-generaal

Woonplaats:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Tel.: + 1 4165150133

E-mail: ecocom-toronto@mfa.gr

HONGARIJE

Hongaars Nationaal Handelshuis

Hongaars agentschap voor investeringsbevordering
http://www.hipa.hu/

IN CANADA

Consulaat-generaal in Toronto

Woonplaats:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Toronto

Tel.: + 1 6473492550

E-mail: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Tel.: + 1 6132307560

E-mail: mission.ott@mfa.gov.hu

IERLAND

Onderneming Ierland

IN CANADA

Handelsvertegenwoordiger in Canada: Onderneming Ierland

Woonplaats:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: + 1 4169345033

E-mail: client.service@enterprise-ireland.com

E-mail: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

Varettengebouw, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Tel.: + 1 6132336281

E-mail: embassyofireland@rogers.com

ITALIË

Italiaans handelsagentschap
ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

IN CANADA

Italiaans Bureau voor handelsbevordering van het consulaat-generaal van Italië

Woonplaats:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4

E-mail: toronto@ice.it

Tel.: + 1 4165981566

 

Woonplaats:

1000 rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Tel.: + 1 5142840265

E-mail: montreal@ice.it

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Tel.: + 1 6132322401

E-mail: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LETLAND

Investerings- en ontwikkelingsagentschap van Letland
Latvijas Investīciju un attīstības aelk entūra


liaa@liaa.gov.lv

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

350 sparks St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Tel.: + 1 6132386014

E-mail: embassy.canada@mfa.gov.lv

LITOUWEN

Onderneming Litouwen

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

150 Metcalfe Str. #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel. + 1 61356754 58

E-mail: amb.ca@urm.lt

LUXEMBURG

Luxemburg voor het bedrijfsleven

IN CANADA

Honorair consulaat in Ottawa

Woonplaats:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Tel.: + 1 6137554091

E-mail: luxconsulottawa@gmail.com

 

Ambassade in Washington DC

Woonplaats:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC. 20008

Tel. + 1 2022654171

E-mail: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Malta Enterprise

IN CANADA

In Canada consulaat-generaal in Toronto

Woonplaats:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Tel.: + 1 4162070922

E-mail: maltaconsulate.toronto@gov.mt

NEDERLAND

Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein — een onlineportaal voor buitenlandse en Nederlandse start-ups

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Tel.: + 1 613 237 503

E-mail: ott@minbuza.nl

 

Consulaat-generaal in Toronto

Woonplaats:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Tel.: + 1 416 595 2402

Website: www.hollandtradeandinvest.com
e-mail: tor-ea@minbuza.nl

POLEN

Pools investerings- en handelsagentschap (voormalig Pools agentschap voor informatie en buitenlandse investeringen)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Secretariaat van de voorzitter:

Tel.: + 48 223349871

Ministerie van Buitenlandse Investeringen:

Tel.: + 48 223349875

Ministerie van Economische Ontwikkeling:

Tel.: + 48 223349820

Ministerie van Ondernemersinitiatieven:

Tel.: + 48 223349926

Ministerie van Voorlichting en Communicatie:

Tel.: + 48 223349994

 

IN CANADA

Pools investerings- en handelsagentschap in Toronto

Woonplaats:

University Avenue 438, Suite 1810, Toronto, Ontario, M5G 2K8

E-mail: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Ambassade van de Republiek Polen in Ottawa

Woonplaats:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Tel. + 1 6137890468

E-mail: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Consulaat-generaal van de Republiek Polen in Toronto

Woonplaats:

2603 meer Shore Blvd. West, Toronto, Ontario, M8V 1G5

Tel.: + 1 4162525471

Tel.: + 1 4164645405

E-mail: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Consulaat-generaal van de Republiek Polen in Vancouver

Woonplaats:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, British Columbia, V6E 2K3

Tel. + 1 6046883458

E-mail: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Consulaat van de Republiek Polen in Montreal

Woonplaats:

3501 Musée, Montreal, Québec, QC H3G 2C8

Tel. + 1 6137890468 

E-mail: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGAL

AICEP Portugal Global — Trade and Investment Agency

IN CANADA

Agentschapvoor handel en investeringen: AICEP Toronto

Woonplaats:

University Avenue 438, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Tel.: + 1 4169214925

E-mail: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

645 eilandpark Dr, Ottawa, Ontario, K1Y 0B8

Tel.: + 1 6137290883

E-mail: ottawa@mne.pt

ROEMENIË

Ministerie van Bedrijfsleven, Handel en Ondernemerschap

InvestRoemenië

De Roemeense Kamer van Koophandel en Industrie

IN CANADA

Roemeens Bureau voor economische en handelsbevordering

Woonplaats:

1010, Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: + 1 5145048235

E-mail: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3

Tel.: + 1 6137893709

E-mail: ottawa@mae.ro

SLOWAKIJE

SARIO — Slowaaks Agentschap voor investerings- en handelsontwikkeling
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2

Tel.: + 1 6137494442

E-mail: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVENIË

Spirit Slovenië — Overheidsagentschap voor ondernemerschap, internationalisering, buitenlandse investeringen en technologie
SPIRIT Slovenija

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6135655781

E-mail: sloembassy.ottawa@gov.si

SPANJE

ICEX — Spaans Instituut voor buitenlandse handel
ICEX España Exportación e Inversiones

IN CANADA

Bureau voor economie en handel

Woonplaats:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Tel.: + 1 6132360409

E-mail: ottawa@comercio.mineco.es

 

Bureau ter bevordering van de handel in Toronto

Woonplaats:

Universiteit 170 Ave #602, Toronto, Ontario, M5H 3B3

Tel.: + 1 4169670488

E-mail:toronto@comercio.mineco.es

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Tel.: + 1 6137472252

E-mail: emb.ottawa@mae.es 

ZWEDEN

Business Sweden — Zweedse Handels- en investeringsraad

IN CANADA

Handelsvertegenwoordiger in Canada: Zakendoen Zweden

Woonplaats:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Tel.: + 1 4169228152

E-mail: toronto@business-sweden.se

 

Ambassade in Ottawa

Woonplaats:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Tel.: + 1 6132448200

E-mail: sweden.ottawa@gov.se

Kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen

EUROPESE UNIE

Kamer van koophandel van de Europese Unie in Canada (EUCCAN)

Woonplaats:

University Avenue 480, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.:  + 1 4165987087

E-mail: info@euccan.com 

 

Kamer van koophandel van de Europese Unie in Canada West

E-mail: info@eu-canada.com

Een lijst van lokale en bilaterale EU-kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen in Canada is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel van de Europese Unie in Canada (http://www.euccan.com). Het EUCCAN is een overkoepelende organisatie voor deze zeer uiteenlopende structuren en organisatie.

Informatie-instrumenten

In deze zeven factsheets wordt uitgelegd wat CETA is en wat de voordelen ervan zijn

Lees hoe u kunt deelnemen aan openbare aanbestedingsprocedures in Canada

Meer informatie over de zakelijke kansen die de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada biedt

Verdere links

Brochure voor bedrijven — een beschrijving van de voordelen per hoofdstuk en praktische tips voor bedrijven

Infografieken illustreren de voordelen van CETA per EU-lidstaat

Stapsgewijze gids voor exporteurs naar Canada

Bedrijfsverhalen en getuigenissen

Aanbeveling voor het MKB

In september 2018 heeft het Gemengd Comité voor de CETA overeenstemming bereikt over een specifieke aanbeveling voor kmo’s dat elke partij online informatie verstrekt aan kmo’s van de andere partij over CETA en dat de EU en Canada samenwerken zodat de handelsovereenkomst ten goede komt aan kmo’s.

Canadese website ter ondersteuning van kmo’s uit de EU die naar Canada exporteren

EU-website voor kmo’s uit Canada

Deze pagina delen:

Snelle links