Brede en economische handelsovereenkomst tussen de EU en Canada

CETA is een handelsovereenkomst tussen de EU en Canada. Zij verlaagt de tarieven en maakt het gemakkelijker goederen en diensten uit te voeren, wat ten goede komt aan mensen en bedrijven in zowel de EU als Canada.

CETA is voorlopig in werking getreden op 21 september 2017, wat betekent dat het merendeel van de overeenkomst nu van toepassing is. De nationale parlementen van de EU-landen — en in sommige gevallen ook regionale parlementen — zullen dan CETA moeten goedkeuren voordat deze volledig in werking kan treden.

De overeenkomst in een notendop

De Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada is op 21 september 2017 voorlopig in werking getreden.

De gebieden die nog niet in werking zijn getreden, zijn:

 • investeringsbescherming en het stelsel van investeringsgerechten (ICS)
 • toegang tot de effectenmarkt
 • bepalingen inzake camcording
 • twee bepalingen met betrekking tot de transparantie van administratieve procedures, toetsing en beroep op het niveau van de lidstaten

De overeenkomst zal volledig van kracht worden zodra alle parlementen van de lidstaten de overeenkomst formeel hebben geratificeerd.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De overeenkomst

 • opheffing of verlaging van handelsbelemmeringen, tarieven en exportgerelateerde kosten
 • vereenvoudigt papierwerk, technische voorschriften, douaneprocedures en oorsprongsregels, vereisten voor het testen van producten, informatie over aanbestedingen, intellectuele-eigendomskwesties, enz.
 • stimuleert de handel in levensmiddelen, dieren en plantaardige producten met behoud van een hoog niveau van gezondheid en veiligheid van mens, dier en plant
 • laat uw bedrijf inschrijven op aanbestedingen op alle niveaus van de Canadese overheid
 • zorgt voor extra markttoegang in bepaalde sectoren, waardoor werknemers mobieler worden en de wederzijdse erkenning van kwalificaties voor beroepsbeoefenaars wordt vergemakkelijkt
 • bescherming van een grote verscheidenheid aan geografische aanduidingen voor hoogwaardige Europese levensmiddelen op de Canadese markt
 • bevordert hoogwaardige investeringen tussen de EU en Canada

Hieronder vallen onder meer markttoegangsregels voor goederen, technische handelsbelemmeringen, sanitaire en fytosanitaire maatregelen, investeringen, diensten, elektronische handel, mededingingsbeleid, overheidsopdrachten, intellectuele eigendom, samenwerking op regelgevingsgebied of geschillenbeslechting. De bijlagen omvatten tijdschema’s voor tariefafschaffing, contingenten, procedures, oorsprongsregels, wederzijdse aanvaarding van conformiteitsbeoordelingen enz.

 

De hoofdstukken van de overeenkomst worden hier kort toegelicht en de desbetreffende tekst kan worden gedownload.

Tarieven

Op 21 september 2017 hebben Canada en de EU reeds 98 % van hun tarieflijnen afgeschaft en zijn zij overeengekomen bijna alle resterende tarieflijnen geleidelijk af te schaffen. Tegen 2024 zal 99 % van alle tarieflijnen zijn afgeschaft.

Canadese producten waarop een tijdelijke geleidelijke afschaffing van de tarieven van toepassing is, zijn onder meer:

 • motorvoertuigen
 • schepen
 • gerst en mout
 • geraffineerde suiker
 • aardappelzetmeel
 • bloemen

Europese producten die onder een tijdelijke geleidelijke afschaffing van de tarieven vallen, zijn onder meer:

 • motorvoertuigen
 • sommige vis en schaal- en schelpdieren
 • ruwe en geraffineerde suiker
 • bepaalde korrels

De geleidelijke afschaffing van de tarieven volgt een tijdschema voor de afschaffing van de tarieven. De verlagingen worden uitgedrukt in afbouwcategorieën in bijlage 2A bij de overeenkomst.

 • A: Nulrecht op 21 september 2017
 • B: Recht moet worden verlaagd tot nul in gelijke delen over een periode van 3 jaar
 • C: Recht moet worden verlaagd tot nul in gelijke delen over een periode van 5 jaar
 • D: Recht moet worden verlaagd tot nul in gelijke delen over een periode van 7 jaar
 • E: Rechten zijn vrijgesteld van tariefafschaffing
 • S: Het recht blijft gedurende 5 jaar ongewijzigd; daarna worden zij in drie gelijke stappen afgeschaft op 1 januari van jaar 8.
 • AV0 + EP: Het ad-valoremrecht gelijk aan nul bij de inwerkingtreding; Het specifieke recht dat voortvloeit uit de invoerprijzenregeling die van toepassing is op deze goederen van oorsprong, wordt gehandhaafd.

 

Mijn assistent voor de handel toont de schema’s voor de afschaffing van de tarieven voor de betrokken tarieflijnen.

Industriële goederen

Beide partijen zijn overeengekomen 100 % van de tarieflijnen voor industrieproducten af te schaffen, waarvan 99,6 % bij de inwerkingtreding in het geval van Canada en 99,4 % bij de inwerkingtreding in het geval van de EU. Tot de weinige producten die bij de inwerkingtreding niet zijn geliberaliseerd, behoren een beperkt aantal automobielproducten, die op basis van wederkerigheid zullen worden geliberaliseerd over 3, 5 of 7 jaar (17 producten in het Canadese tariefaanbod en de overeenkomstige producten in het EU-aanbod). Canada zal zijn resterende tarieven voor schepen over een periode van 7 jaar (d.w.z. tegen 2024) liberaliseren.

Landbouwproducten

Bij de inwerkingtreding heeft Canada de rechten voor 90,9 % van al zijn landbouwtarieflijnen afgeschaft. Tegen 2023 zal dit stijgen tot 91,7 %.

Voor gevoelige landbouwproducten geldt een speciale behandeling:

Tariefcontingenten

Beide partijen passen tariefcontingenten toe voor bepaalde producten, waaronder Canadees rundvlees, varkensvlees en suikermaïs, en voor Europese kaas. Dit zijn specifieke hoeveelheden goederen die binnen een bepaalde termijn in aanmerking komen voor een preferentiële tariefbehandeling.

Invoer uit Canada

Toewijzingen gebeuren op basis van de beschikbare hoeveelheden binnen het tariefcontingent en de aangevraagde hoeveelheden, die de nationale overheden moeten meedelen aan de Europese Commissie.

Zodra de Europese Commissie haar berekeningen heeft gepubliceerd, moeten de EU-landen in- en uitvoercertificaten afgeven voor de binnen de tariefcontingenten aangevraagde hoeveelheden.

De basisregels voor gelijktijdig onderzoek zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten.

De toewijzingspercentages van de EU-tariefcontingenten in termen van afgegeven invoervergunningen worden maandelijks gepubliceerd en zijn toegankelijk via de „ Meat Market Observatory”.

In de volgende verordeningen wordt bepaald hoe de EU haar verschillende tariefcontingenten voor CETA beheert

Uitvoer naar Canada
 • Canada past een jaarlijks model toe voor de toewijzing van contingenten voor zuivelproducten
 • de quotaaanvraag vindt plaats in de eerste helft van november en de teruggave en herverdeling van ongebruikte quota vinden plaats op 1 augustus.
 • om in aanmerking te komen voor een quotum moet u Canadees ingezetene zijn en actief zijn in de kaassector

Meer informatie over de toewijzing van de tariefcontingenten voor zuivelproducten die in het kader van CETA uit de EU naar Canada worden uitgevoerd, is te vinden onder „Notices” op de website van Global Affairs Canada.

De berichten aan de importeurs bevatten de criteria om in aanmerking te komen voor toewijzing in het kader van elk tariefcontingent. De berichten bevatten ook informatie over het beheer van tariefcontingenten in het algemeen en over de procedure voor het indienen van een aanvraag. Bij elke aankondiging zijn aanvraagformulieren en bijbehorende bijlagen gevoegd.

CETA Kaashouderlijst 2020

2020 CETA Lijst van houders van quota voor industriële kaas

2019 — tabel van het gebruik van het CETA-tariefcontingent voor kaas

Voorts merken zij op dat

 • groenten en fruit blijven onderworpen aan het invoerprijssysteem van de EU
 • de tarieven voor pluimvee en eieren worden gehandhaafd

Wijn en gedistilleerde dranken

Bij de inwerkingtreding van CETA zijn specifieke tarieven voor wijnen en gedistilleerde dranken uit de EU die Canada binnenkomen, afgeschaft.

Voor gedistilleerde dranken zoals gin, wodka en whisky pakt CETA niet-tarifaire belemmeringen aan die het vermogen van de EU om op de Canadese markt te penetreren aanzienlijk belemmerden, met name door

 • toepassing van de gedifferentieerde vergoeding voor de kosten van dienstverlening (die Canada oplegt voor ingevoerde wijnen en gedistilleerde dranken) op basis van volume en niet van waarde, en op transparantere wijze berekenen, waardoor de kosten voor EU-producenten om hun producten in Canada te verkopen, worden verlaagd
 • bevriezing van het aantal buiten de fabriek gelegen Canadese particuliere verkooppunten, die alleen openstaan voor Canadese producenten en die een alternatief vormen voor het monopolie van de provinciale liquor boards
 • voorkomen van activiteiten buiten de provincie van bepaalde liquor boards, die hebben geleid tot oneerlijke concurrentie op Canadees grondgebied en in derde landen
 • afschaffing van Canadese eisen voor het mengen van ingevoerde alcoholische dranken in bulk met plaatselijke gedistilleerde dranken vóór botteling (dit vereiste verhinderde dat ingevoerde dranken in bulk bij botteling in Canada als geografische aanduiding worden geëtiketteerd)

CETA omvat zowel de overeenkomst tussen de EU en Canada inzake alcoholhoudende dranken van 1989 als de overeenkomst inzake wijn en gedistilleerde dranken tussen de EU en Canada van 2004, die sterke juridische garanties biedt voor Europese en Canadese handelaren in wijn en gedistilleerde dranken. Kleine wijzigingen van de overeenkomst van 2004 zijn opgenomen in bijlage 30-B bij de CETA.

Visserij

Canada heeft bij de inwerkingtreding alle rechten op visserijproducten volledig afgeschaft.

De EU heeft bij de inwerkingtreding 95,5 % van haar tarieven afgeschaft en is overeengekomen de resterende 4,5 % van de tarieven binnen 3, 5 of 7 jaar verder af te schaffen.

Parallel met de afschaffing van de douanerechten zullen de EU en Canada duurzame visserij ontwikkelen door gebruik te maken van monitoring-, controle- en bewakingsmaatregelen en door illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te bestrijden.

 

Het toepasselijke tarief voor uw product vindt u in My Trade Assistant.

Oorsprongsregels

In dit deel worden de belangrijkste oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures van de handelsovereenkomst opgenomen.

De oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Als u nieuw bent voor het onderwerp, vind dan een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek goederen.

Oorsprongsregels

Om voor het preferentiële tarief in aanmerking te komen, moet uw product voldoen aan bepaalde regels die de oorsprong ervan aantonen.

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn vastgelegd in het Protocol inzake oorsprongsregels en oorsprongsprocedures van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA) (PB L 11 van 14.01.2017, blz. 465). Raadpleeg ook de gedetailleerde richtsnoeren inzake oorsprongsregels.

Is mijn product „van oorsprong” volgens de CETA tussen de EU en Canada?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van CETA, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Canada.

Een product „van oorsprong” uit de EU of Canada is, indien het aan een van de volgende eisen voldoet:

 • geheel en al in de EU of Canada is verkregen
 • uitsluitend is vervaardigd uit materialen van oorsprong uit de EU of Canada
 • In de EU of Canada voldoende is geproduceerd overeenkomstig de productspecifieke voorschriften in bijlage 5;

Zie ook de aantekeningen bij bijlage 5.

Bovendien voorziet bijlage 5 bis in oorsprongscontingenten en alternatieve productspecifieke regels voor bepaalde producten.

 

Voorbeelden van productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek van het product
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct (bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit pulp die niet van oorsprong is (geharmoniseerd systeem, hoofdstuk 47)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels voor garens. Dergelijke regels worden meestal gebruikt in de textiel- en kledingsector en in de chemische sector.

Een combinatie van deze verschillende regels is mogelijk, waarbij de verschillende regels als alternatief of in combinatie worden nageleefd.

 

De toepasselijke productspecifieke regels vindt u in My Trade Assistant.

Tips en trips om aan de productspecifieke voorschriften te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen aan de productspecifieke regels, zoals toleranties of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie
 • de tolerantieregel stelt de producent in staat niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaliter verboden zijn op grond van de productspecifieke regel tot 10 % van de prijs af fabriek van het product.
 • deze tolerantie mag niet worden gebruikt om een maximumwaarde van de in de productspecifieke regels vermelde niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden.
 • Specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding die zijn ingedeeld onder de GS-hoofdstukken 50 tot en met 63 en die zijn opgenomen in bijlage 1.
Cumulatie

CETA voorziet in drie manieren om de oorsprong te cumuleren

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Canada kunnen worden beschouwd als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van een product
 • volledige cumulatie — maakt het mogelijk rekening te houden met de be- of verwerkingen van niet van oorsprong zijnde materialen in de EU of Canada om te helpen voldoen aan de productspecifieke regel
 • machtigingsclausule voor uitgebreide cumulatie — materialen van oorsprong uit een gemeenschappelijke partner bij een vrijhandelsovereenkomst kunnen als van oorsprong uit de EU of Canada worden beschouwd wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt. Deze bepaling is afhankelijk van overeenstemming tussen de partijen over de toepasselijke voorwaarden.

Andere vereisten

Uw product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke vereisten van het protocol inzake de oorsprongsregels, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van niet-wijziging.

Regel van niet-wijziging

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Canada (en omgekeerd) worden vervoerd zonder verdere verwerking in een derde land.

Sommige bewerkingen kunnen in een derde land worden uitgevoerd als de producten onder douanetoezicht blijven.

 • lossen
 • opnieuw laden
 • alle andere handelingen die nodig zijn om de producten in goede staat te bewaren of om het product naar het grondgebied van de EU of Canada te vervoeren.
 • opslag
 • splitsing van zendingen

De douaneautoriteit kan van een importeur verlangen dat hij aantoont dat een product waarvoor hij aanspraak maakt op een preferentiële tariefbehandeling, in overeenstemming met de vervoersvoorschriften is verzonden.

Teruggave van douanerechten

Terugbetaling van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van een product dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd, is slechts toegestaan in de eerste 3 jaar na de inwerkingtreding van de CETA, d.w.z. tot en met 21 september 2020.

Oorsprongsprocedures

Als u een preferentieel tarief wilt aanvragen, moet u de oorsprongsprocedures volgen en uw aanvraag laten controleren door de douaneautoriteiten van het land waar u uw goederen invoert. De procedures zijn beschreven in afdeling C van het Protocol betreffende de oorsprongsregels van de overeenkomst.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentiële tariefbehandeling?

Importeurs kunnen aanspraak maken op een preferentiële tariefbehandeling op basis van een oorsprongsverklaring van de exporteur.

Oorsprongsverklaring

In de EU is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de producten niet hoger is dan

 • 500 EUR voor kleine verpakkingen of
 • 1,200 EUR voor producten die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers.
Eigen verklaring van de exporteur

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Canada door een oorsprongsverklaring over te leggen.

In de EU kan het worden voltooid:

 • Door een in het systeem van geregistreerde exporteurs (REX)geregistreerde exporteur
 • door een exporteur, mits de totale waarde van de producten niet meer dan 6,000 EUR bedraagt

Hetzelfde REX-nummer kan ook worden gebruikt voor andere preferentiële handelsovereenkomsten van de EU (bijvoorbeeld de handelsovereenkomst van de EU met Japan).

 • De tekst van de oorsprongsverklaring kan in een van de officiële talen van de EU worden opgesteld en is te vinden in bijlage 2 bij het Protocol betreffende de oorsprongsregels.
 • de oorsprongsverklaring moet worden vermeld op een factuur of handelsdocument waarin het product van oorsprong voldoende nauwkeurig is omschreven om het te kunnen identificeren.
 • de oorsprongsverklaring blijft geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum waarop zij door de exporteur is ingevuld.
 • normaliter zal het attest van oorsprong betrekking hebben op één zending, maar in Canada kan het ook betrekking hebben op meerdere zendingen identieke producten gedurende een periode van ten hoogste 1 jaar.
Controle van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet.

In geval van twijfel kan de douaneautoriteit van een importeur verlangen dat hij aantoont dat een product waarvoor hij aanspraak maakt op een preferentiële tariefbehandeling, in overeenstemming met de vervoersvoorschriften is verzonden.

De verificatie is gebaseerd op de volgende beginselen:

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van het land van invoer en het land van uitvoer
 • controle van de oorsprong van de producten door de plaatselijke douane. Bezoeken van het invoerende land aan de exporteur zijn niet toegestaan

Zodra de controle is afgerond, stellen de autoriteiten van het invoerende land de definitieve oorsprong vast en stellen zij de autoriteiten van de invoerende partij in kennis van de resultaten.

Praktische gids over de bepalingen van CETA inzake oorsprongsregels

Productvoorschriften

Technische voorschriften definiëren specifieke kenmerken die een product moet hebben, zoals ontwerp, etikettering, markering, verpakking, functionaliteit of prestaties, en zijn bijvoorbeeld ontworpen om de gezondheid van de mens, de veiligheid of het milieu te beschermen. Het kan voor handelaren echter duur zijn om op verschillende markten aan verschillende vereisten te voldoen.

De technische regels en voorschriften van de EU en Canada zijn beter op elkaar afgestemd, zodat bedrijven hetzelfde product, of hetzelfde product met minder wijzigingen, op beide markten kunnen verkopen. Dit stelt kleine ondernemingen, met name micro-ondernemingen, in staat te concurreren met grotere ondernemingen en deel te nemen aan internationale toeleveringsketens en e-handel.

CETA bevat ook bepalingen om transparantie te waarborgen, bijvoorbeeld dat belanghebbenden aan beide zijden opmerkingen kunnen maken over voorstellen voor technische voorschriften die Canada of de EU kunnen ontwikkelen).

Voorts zijn de EU en Canada overeengekomen de banden en samenwerking tussen hun normalisatie-instellingen en hun test-, certificerings- en accreditatie-organisaties te versterken.

De certificering van gereguleerde producten vergemakkelijken

De EU en Canada zijn overeengekomen de banden en samenwerking tussen hun normalisatie-instellingen en hun test-, certificerings- en accreditatie-organisaties te versterken.

CETA bevat bepalingen die onnodige verstoringen helpen voorkomen en transparantie waarborgen (bijvoorbeeld dat belanghebbenden aan beide zijden opmerkingen kunnen maken over voorstellen voor technische voorschriften die Canada of de EU kunnen ontwikkelen).

Conformiteitsbeoordeling — wederzijdse aanvaarding

Canada en de EU zijn overeengekomen verplichte conformiteitsbeoordelingscertificaten te aanvaarden die zijn afgegeven door in de EU gevestigde erkende conformiteitsbeoordelingsinstanties, en omgekeerd voor de sectoren die onder het CETA-protocol vallen, om aan te tonen dat aan de Canadese of EU-vereisten is voldaan.

Het Protocol inzake de wederzijdse aanvaarding van de resultaten van de overeenstemmingsbeoordeling vervangt de bestaande overeenkomst inzake wederzijdse erkenning (MRA) en breidt het toepassingsgebied uit, met de mogelijkheid van verdere uitbreiding.

De producten waarop het protocol betrekking heeft, zijn:

 • elektrische en elektronische apparatuur, met inbegrip van elektrische installaties en apparaten, en aanverwante onderdelen
 • radio- en telecommunicatie-eindapparatuur
 • elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
 • speelgoed
 • bouwproducten
 • machines, met inbegrip van onderdelen, componenten, met inbegrip van veiligheidscomponenten, verwisselbare uitrustingsstukken en samenstellingen van machines
 • meetinstrumenten
 • centrale-verwarmingsketels, aanverwante toestellen daaronder begrepen
 • uitrusting, machines, apparaten, toestellen, bedieningsorganen, beveiligingssystemen, veiligheidsvoorzieningen, besturings- en regelapparatuur en bijbehorende instrumenten, preventie- en detectiesystemen voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX-apparatuur)
 • materieel voor gebruik buitenshuis met betrekking tot geluidsemissie in het milieu
 • pleziervaartuigen, met inbegrip van de onderdelen daarvan

Hoe kunnen de goedgekeurde OBO’s worden gevonden?

 • in het kader van de bestaande MRA erkende organen zullen dit ook in het kader van CETA blijven doen.
 • Om een nieuwe conformiteitsbeoordelingsinstantie te kunnen erkennen, moet de aanwijzende partij de andere partij de in bijlage 3 bij het protocol vermelde informatie verstrekken.

Nando-databank bevat aangemelde en aangewezen organisaties en andere relevante informatie over conformiteitsbeoordeling.

Goedgekeurde OBO’s

Voedselproducten

CETA stroomlijnt goedkeuringsprocedures, verlaagt de kosten en verbetert de voorspelbaarheid van de handel in dierlijke en plantaardige producten

 • alle in de EU ingevoerde producten moeten voldoen aan de toepasselijke sanitaire en fytosanitaire normen, en omgekeerd
 • Informatie en voorschriften voor de uitvoer van levensmiddelen naar Canada
 • voorschriften voor de invoer van levensmiddelen in de EU

Het Canadian Food Inspection Agency (CFIA) stelt het beleid en de regelgeving vast voor de invoer van levensmiddelen, landbouwproductiemiddelen en landbouwproducten.

Het Canada Border Services Agency (CBSA) is verantwoordelijk voor de eerste invoerinspectie van levensmiddelen, landbouwproductiemiddelen en landbouwproducten.

Voorbeelden van etiketteringsvoorschriften voor levensmiddelen in Canada

 • eisen inzake talenkennis
 • gewone naam
 • nettohoeveelheid
 • ingrediënten en allergenen
 • tabel met de voedingswaardenlijst
 • identiteit handelaar 
 • „Best voor”, „verpakt op” en vervaldatum
 • instructies voor opslag
 • land van oorsprong
 • identiteitsstandaard

Meer etiketteringsvoorschriften vindt u op het „ Industry Labelling Tool” van het Canadian Food Inspection Agency.

Dit is een lijst van voorschriften die u nuttig kunt vinden bij de uitvoer van uw levensmiddelen naar Canada.

Dieren en dierlijke producten

CETA bevestigt de bestaande samenwerking tussen de EU en Canada op veterinair gebied op basis van een hoog niveau van wederzijds vertrouwen, en omvat een verdere vereenvoudiging van het goedkeuringsproces voor exporteurs.

 • Canada heropende zijn rundvleesmarkt voor negentien EU-lidstaten
 • in geval van een uitbraak van een ziekte (zogenaamde regionalisering) zijn de partijen overeengekomen de handelsbeperkingen tot een minimum te beperken en de handel uit niet-getroffen gebieden kan zonder onderbreking of langdurige hergoedkeuringsprocedures worden voortgezet.

Voorschriften voor de uitvoer van dieren en dierlijke producten naar Canada

Planten, fruit en groenten

De CETA voorziet in nieuwe procedures om het goedkeuringsproces voor planten, groenten en fruit door Canada te vereenvoudigen en te versnellen.

Dankzij CETA kan Canada de huidige aanpak per land en per product vervangen door EU-brede beoordelingen en goedkeuringsprocedures voor groenten en fruit.

Het doel is een voorspelbaarder regelgevingsklimaat voor exporteurs tot stand te brengen.

Voor alle productcategorieën zijn de partijen overeengekomen versnelde procedures vast te stellen voor zaken die als prioritair zijn aangemerkt.

Informatie en voorschriften betreffende de uitvoer van planten en plantaardige producten naar Canada

Geneesmiddelen

CETA bouwt voort op de wederzijdse erkenning van goede productiepraktijken en inspecties van farmaceutische fabrieken die reeds bestaan tussen de EU en Canada, en vermindert dubbele inspecties.

Dit betekent dat u als farmaceutische fabrikant te maken krijgt met aanzienlijk lagere administratieve lasten en kosten en dat de Europese en Canadese regelgevende instanties beter gebruik kunnen maken van hun middelen door dubbele inspecties te beperken en zich in plaats daarvan te richten op markten met hogere risico’s. Concreet

 • inspecties die door een autoriteit van een EU-lidstaat op het grondgebied van de EU worden uitgevoerd, worden door Canada aanvaard en omgekeerd
 • inspecties in derde landen kunnen ook worden erkend.

 

In de huidige wereldeconomie is 40 % van de in de EU in de handel gebrachte afgewerkte geneesmiddelen afkomstig uit het buitenland en dus 80 % van de werkzame farmaceutische bestanddelen die worden gebruikt om geneesmiddelen in de EU beschikbaar te stellen.

Meer informatie: Protocol betreffende de wederzijdse erkenning van het nalevings- en handhavingsprogramma met betrekking tot goede fabricagemethoden voor farmaceutische producten.

 

De specifieke regels en vereisten voor uw product vindt u in Mijn handelsassistent.

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen zij soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u te maken heeft met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of u verhindert te exporteren, kunt u ons vertellen
 • rapporteer wat uw uitvoer naar Canada stopt met behulp van het onlineformulier en de EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen.

Neem contact op

In- en uitklaringsdocumenten en -procedures

De overeenkomst zorgt voor transparantere en vereenvoudigde douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verminderen.

Documenten

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u moet voorbereiden voor de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten de onderstaande elementen geheel of gedeeltelijk verlangen.

 • Handelsfactuur (vermeld de specifieke vereisten met betrekking tot vorm en inhoud in Mijn handelsassistent)
 • paklijst
 • Invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • Certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking
 • Bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor meer zekerheid kunt u van tevoren bindende tariefinlichtingen en/of bindende oorsprongsinlichtingen aanvragen.

 

Voor gedetailleerde informatie over de documenten die u moet overleggen voor de inklaring van uw product, kunt u terecht bij My Trade Assistant.

Procedures voor het bewijzen en verifiëren van de oorsprong

Voor een beschrijving van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te maken op een preferentieel tarief en van de regels inzake de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over de douaneprocedure voor in- en uitvoer in het algemeen kunt u terecht bij DG Belastingen en Douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

CETA biedt een betere bescherming van intellectuele-eigendomsrechten voor Europese ondernemingen die innovatieve, artistieke, onderscheidende en hoogwaardige producten naar Canada uitvoeren en biedt bescherming voor farmaceutische producten en geografische aanduidingen.

Canada heeft zijn grensmaatregelen tegen vervalste handelsmerken, onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust en goederen met een nagemaakte geografische aanduiding aangescherpt door de douane de mogelijkheid te bieden om vermoedelijk nagemaakte goederen vast te houden.

Intellectuele eigendom

De handelsovereenkomst voorziet ook in moderne regels voor de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Auteursrecht in het digitale tijdperk

Met CETA heeft Canada ermee ingestemd zijn auteursrechtelijke beschermingsregeling af te stemmen op de volgende „internetverdragen” van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO).

 • WIPO-verdrag inzake het auteursrecht
 • WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen

De internetverdragen bevatten normen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot en gebruik van creatieve werken online of in digitale vorm die belangrijk zijn voor onze creatieve sector.

De overeenkomst bevat belangrijke bepalingen betreffende de beperking van de aansprakelijkheid van internetproviders voor inbreuken op inhoud, wanneer zij aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals een systeem van effectieve kennisgeving van dergelijke inhoud.

Canada heeft er ook mee ingestemd ervoor te zorgen dat houders van rechten daadwerkelijk technologie kunnen gebruiken om hun rechten te beschermen en hun werken online in licentie te geven.

 • zo worden bijvoorbeeld bescherming en doeltreffende rechtsmiddelen geboden tegen het omzeilen van technische voorzieningen (zoals encryptie) die door houders van rechten worden gebruikt om hun rechten te beschermen.
 • voorts is het verboden om de elektronische „informatie over het beheer van rechten”, dat wil zeggen informatie die bij beschermd materiaal is gevoegd, en het identificeren van het werk, de makers, de uitvoerend kunstenaar of de eigenaar, en de voorwaarden voor het gebruik ervan doelbewust te wijzigen of te schrappen.
Uitzendrechten

Canada stemde er ook mee in de rechten van Europese kunstenaars beter te beschermen door uitvoerende kunstenaars het exclusieve recht te geven de uitzending via de ether en de mededeling aan het publiek van hun uitvoeringen toe te staan of te verbieden.

Deze rechten zullen ervoor zorgen dat kunstenaars, zowel Europese als Canadese, worden beloond voor hun creativiteit en de prikkel krijgen om nieuwe artistieke werken te blijven creëren.

 • Europese artiesten kunnen royalty’s krijgen van bijvoorbeeld cafés en detailhandelszaken die muziek spelen om consumenten aan te trekken
 • Canada zal ervoor zorgen dat één enkele billijke vergoeding wordt betaald voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen.
Bescherming van kweekproducten

Canada is ook overeengekomen de bescherming van plantenrassen te versterken op basis van de Akte van 1991 bij het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten (UPOV).

Dit betekent dat innovatieve plantenrassen die bijvoorbeeld tot betere opbrengsten kunnen leiden, beschermd zullen worden en dus sneller op de Canadese markt zullen worden geïntroduceerd, in het voordeel van landbouwers en consumenten.

De EU is een belangrijke leverancier van nieuwe plantenrassen. Deze belangrijke onderzoeks- en innovatieactiviteit wordt beschermd door een soort intellectuele eigendom sui generis, het communautaire kwekersrecht genoemd. Dit houdt geen verband met het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen.

Optreden tegen vervalsingen

Canada kwam ook overeen zijn grensmaatregelen tegen vervalste handelsmerken, onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust en goederen met een nagemaakte geografische aanduiding aan te scherpen, met name door de douane de mogelijkheid te bieden nepgoederen ambtshalve vast te houden.

 • De bevoegde autoriteiten van Canada kunnen op eigen initiatief handelen om goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, tijdelijk vast te houden.
 • merken hoeven niet individueel te worden geregistreerd bij de Canadese douane om voor bescherming in aanmerking te komen

Canada zal procedures vaststellen of handhaven op grond waarvan een houder van rechten zijn bevoegde autoriteiten kan verzoeken de vrijgave van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht op te schorten of deze vast te houden.

Canada heeft de rechterlijke autoriteiten ook de mogelijkheid geboden om de nodige voorlopige maatregelen te nemen en rechtstreekse bevelen uit te vaardigen tegen tussenpersonen die namaakgoederen op de markt brengen.

Geneesmiddelen

CETA verbetert intellectuele-eigendomsrechten voor innovatieve geneesmiddelen op drie manieren

 • innovatoren die houder zijn van een farmaceutisch octrooi, krijgen het recht om in Canada op dezelfde wijze beroep in te stellen tegen besluiten inzake vergunningen voor het in de handel brengen, op dezelfde wijze als andere producenten die reeds in aanmerking zouden kunnen komen voor een vergunning voor het in de handel brengen.
 • Canada verbindt zich tot zijn huidige gegevensbeschermingsregeling (6 + 2 jaar), waardoor rechtszekerheid wordt geboden op een gebied waar langetermijninvesteringen essentieel zijn.
 • Canada zal een systeem voor het herstel van octrooien invoeren naar het voorbeeld van het EU-systeem om ongerechtvaardigde vertragingen in het goedkeuringsproces voor het in de handel brengen te compenseren, met inbegrip van een maximumperiode van aanvullende bescherming (2 jaar) — de partijen zijn het eens geworden over de mogelijkheid van uitzonderingen voor uitvoer naar derde landen

Meer informatie over de bescherming van intellectuele eigendom in de EU.

 

De Europese IPR-helpdesk biedt een helplijndienst aan voor directe ondersteuning op het gebied van intellectuele eigendom. Voor advies en ondersteuning op het gebied van IER-kwesties buiten de EU-markt.

Geografische aanduidingen

Geografische aanduidingen van wijnen en gedistilleerde dranken die in Canada en de EU beschermd zijn, zijn respectievelijk opgenomen in bijlage III, onder a), en bijlage IV, onder a), van de overeenkomst van 2004 inzake de handel in wijnen en gedistilleerde dranken.

Naast de geografische aanduidingen (GA) die beschermd worden in het kader van de overeenkomst inzake wijn en gedistilleerde dranken uit de EU en Canada die in CETA is opgenomen, heeft Canada ingestemd met de bescherming van 143 geografische aanduidingen — onderscheidende levensmiddelen en dranken uit specifieke steden of regio’s in de EU.

Canada zal deze traditionele Europese producten op dezelfde manier beschermen tegen imitaties als de EU. Het zal onwettig zijn om consumenten te misleiden over de werkelijke oorsprong van een product, bijvoorbeeld door het gebruik van vlaggen die valselijk een beschermde EU-geografische aanduiding oproepen of het land waar dat GA-product vandaan komt. Houders van EU-rechten zullen gebruik kunnen maken van een administratieve procedure om de rechten van geografische aanduidingen in Canada te handhaven, in plaats van alleen te vertrouwen op langere en complexere procedures in het nationale rechtsstelsel.

Lijst van in Canada beschermde geografische aanduidingen

De lijst kan in de toekomst worden uitgebreid tot andere producten indien de EU en Canada daarmee instemmen.

Meer informatie over de bescherming van geografische aanduidingen in Canada dankzij CETA is te vinden in deze praktische gids.

Met betrekking tot de GA’s die zijn opgenomen in de overeenkomst van 2004 inzake de handel in wijnen en gedistilleerde dranken, moeten de houders van deze geografische aanduidingen, om in Canada te worden beschermd, hun GA’s registreren bij het Canadese Bureau voor intellectuele eigendom.

De registratieprocedure wordt hier toegelicht.

Elektronische handel

In het hoofdstuk over elektronische handel wordt in de algemene bepalingen vermeld dat de partijen erkennen dat het gebruik van elektronische handel door kleine en middelgrote ondernemingen moet worden vergemakkelijkt.

Diensten

CETA zorgt voor rechtszekerheid voor dienstverleners uit de EU en Canada door een hoog niveau van liberalisering in Canada en de EU verplicht te stellen.

De EU krijgt meer toegang tot de Canadese markt, met name voor maritieme diensten.

Geleidelijke liberalisering en transparantie

Canada kan geen nieuwe quota of nieuwe discriminerende maatregelen invoeren ten aanzien van dienstverleners uit de EU, behalve in een beperkt aantal gevoelige sectoren. De overeenkomst garandeert ook dat dienstverleners uit de EU kunnen profiteren van

 • een hoger niveau van markttoegang dat verder gaat dan de WTO-verbintenissen van Canada
 • de meeste liberalisering die Canada in de toekomst kan doorvoeren

Canada heeft een aantal beperkingen van de nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden voor een aantal beroepsbeoefenaars in Canada afgeschaft, waaronder

 • advocaten
 • boekhouders
 • architecten
 • ingenieurs

Op het gebied van telecommunicatie en post- en koeriersdiensten is Canada voor het eerst geblokkeerd in de toekomstige liberalisering.

Maritieme diensten

Een nieuwe openstelling van de Canadese zeevervoermarkt zal het voor EU-zeevervoerders en hun grotere vaartuigen gemakkelijker maken om in Canada te vissen op de belangrijke route tussen Montreal en Halifax.

Beide havens zijn belangrijk aan de Canadese oostkust. Montreal is een grote haven waar 1.4 miljoen standaardcontainers worden verwerkt (totaal invoer- en uitvoercontainers in 2015), terwijl Halifax 0.4 miljoen eenentwintig voetende eenheden (TEU’s) behandelt (2015).

De EU is veruit wereldleider op het gebied van baggerdiensten. Met CETA stelt Canada ook zijn markt voor baggeractiviteiten open voor marktdeelnemers uit de EU, een markt met een geschatte waarde tussen 150 en 400 miljoen CAD per jaar (ongeveer 104 miljoen EUR — 278 miljoen EUR per jaar).

Regelgevingsdisciplines

Naast de ambitieuze verbintenissen inzake markttoegang omvat CETA ook innovatieve en sterke regelgevingsdisciplines die de door beide partijen aangegane verbintenissen inzake markttoegang aanvullen en versterken.

Deze regelgevingsdisciplines omvatten een van de meest uitgebreide en uitgebreide reeksen wederzijds bindende regels inzake binnenlandse regelgeving, die betrekking hebben op vergunnings- of vergunningsregelingen voor bijna alle diensten en beleggingsactiviteiten. De tekst zorgt voor eerlijke en transparante regelingen voor alle aanvragers en maakt het vergunningsproces zo soepel mogelijk.

Verkeer van beroepsbeoefenaren

Het overeengekomen pakket tijdelijke toelating van beroepsbeoefenaren omvat de volgende voordelen:

 • EU-ondernemingen kunnen hun binnen een onderneming overgeplaatste personen maximaal 3 jaar naar Canada detacheren — voortbouwend op eerdere overeenkomsten geldt dit voordeel in het algemeen voor alle sectoren.
 • een langere verblijfsduur voor beroepsbeoefenaren — dienstverleners op contractbasis of beoefenaars van een vrij beroep (zoals gedefinieerd in de overeenkomst) kunnen gedurende 12 maanden op het grondgebied van de andere partij verblijven (twee keer zoveel als voorheen mogelijk was).

Dienstverleners op contractbasis genieten betere toegangs- en verblijfsvoorwaarden (zoals niet-discriminerende behandeling ten opzichte van Canadese leveranciers) in andere sectoren. Deze omvatten

 1. Adviseurs en consulenten in verband met
  • mijnbouw
  • telecommunicatiediensten
  • post- en koeriersdiensten
  • verzekeringen en aanverwante diensten
  • overige financiële diensten
  • vervoer
  • productie
 2. Onderhoud en reparatie van uitrusting, zoals
  • schepen, uitrusting voor het vervoer per spoor
  • motorvoertuigen, motorfietsen, sneeuwscooters en wegvoertuigen
  • luchtvaartuigen en delen daarvan
  • producten van metaal, andere dan kantoormachines en andere apparaten en huishoudelijke artikelen
 3. Aanverwante wetenschappelijke en technische adviezen
 4. Milieudiensten

Nieuwe profielen: De preferentiële toegang tot de Canadese markt en de niet-discriminerende behandeling in Canada zullen ook gelden voor nieuwe categorieën leveranciers uit de EU, zoals gedefinieerd in de overeenkomst: Investeerders, zakelijke bezoekers van korte duur en technologen.

Canada zal de echtgenoten van binnen een onderneming overgeplaatste personen uit de EU een behandeling toekennen die gelijkwaardig is aan die welke wordt toegekend aan echtgenoten van Canadese binnen een onderneming overgeplaatste personen in de EU.

Wederzijdse erkenning van kwalificaties

Om de mobiliteit van hooggekwalificeerde beroepsbeoefenaren tussen de EU en Canada te vergemakkelijken, wordt in de CETA een kader vastgesteld voor de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties en worden de algemene voorwaarden en richtsnoeren voor de onderhandelingen over specifieke overeenkomsten vastgesteld.

CETA biedt een gedetailleerd kader voor de onderhandelingen over en de sluiting van overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties.

De overeenkomst laat het aan de verenigingen van gereglementeerde beroepen van beide partijen over om de onderhandelingen over een MRA op gang te brengen door aanbevelingen te doen aan het desbetreffende CETA-comité, en om overeenstemming te bereiken over de specifieke voorwaarden. Zodra de verenigingen overeenstemming bereiken over de beginselen en de procedures die in het kader zijn vastgesteld, wordt de MRA juridisch bindend, zodat Europese beroepsbeoefenaars hun kwalificaties kunnen laten erkennen door de bevoegde autoriteiten in Canada en vice versa.

Overheidsopdrachten

Dankzij CETA kunnen EU-bedrijven nu inschrijven op Canadese overheidsaanbestedingen op alle drie de niveaus van overheidsopdrachten: Federaal, provinciaal en gemeentelijk.

In Canada zijn provincies en territoria bevoegd voor collectieve goederen zoals

 • gezondheidszorg
 • onderwijs
 • welzijn
 • intraprovinciaal vervoer.

Gemeenten beheren

 • plaatselijk vervoer
 • schoolbesturen
 • openbare nutsvoorzieningen, enz.

De aanbestedende diensten waarop CETA van toepassing is, zijn te vinden in de bijlagen 19-1 tot en met 19-8.

CETA biedt ook rechtszekerheid dat Canadese overheidsinstanties en -organen niet in staat zullen zijn Europese ondernemingen te discrimineren, d.w.z. om de toegang van ondernemingen tot een openbare aanbesteding te beperken.

Leveranciers kunnen aanbestedingsbesluiten aanvechten die volgens hen in strijd zijn met de verplichtingen van de overeenkomst. In Canada vervult het Canadian International Trade Tribunal („CITT”) deze rol.

Canada heeft er ook mee ingestemd de aanbestedingsprocedure transparanter te maken door al zijn openbare aanbestedingen tijdig op één enkele aanbestedingswebsite te publiceren. Deze website biedt momenteel een instrument om aanbestedingsmogelijkheden van de (federale) overheid te zoeken.

Andere overheidsopdrachten (provinciale en territoriale overheden) maken momenteel aankondigingen van aanbestedingen bekend op hun eigen aanbestedingswebsites of via een elektronisch aanbestedingssysteem dat door een derde dienstverlener wordt beheerd.

 

Om te weten of u buiten de EU aan een bepaalde overheidsopdracht mag deelnemen, gebruikt u Access2Procurement

Investeringen

Zodra CETA definitief in werking treedt, zal zij investeerders uit de EU en Canada meer voorspelbaarheid, transparantie en bescherming bieden voor hun investeringen in Canada en in de EU.

De bepalingen van CETA inzake investeringsbescherming en het nieuwe stelsel van investeringsgerechten (ICS) zullen investeerders een hoog niveau van bescherming bieden, met volledige inachtneming van het recht van overheden om regels vast te stellen en doelstellingen van overheidsbeleid na te streven, zoals de bescherming van de gezondheid, de veiligheid of het milieu.

Het ICS vormt een duidelijke breuk van de oude benadering van de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten (ISDS) en toont aan dat de EU en Canada gezamenlijk vastbesloten zijn om een eerlijker, transparanter en geïnstitutionaliseerd systeem voor de beslechting van investeringsgeschillen op te zetten.

De investeringsbepalingen in CETA zullen ook in de plaats komen van de acht bestaande bilaterale investeringsovereenkomsten tussen bepaalde EU-lidstaten en Canada.

De drempel voor de herziening van overnames van Canadese ondernemingen in het kader van de Investment Canada Act wordt aanzienlijk verhoogd van de huidige CAD 354 miljoen tot 1.5 miljard CAD. Dit geldt voor alle EU-investeerders behalve die welke staatsbedrijven zijn.

Als u van plan bent in Canada te investeren, vindt u hier meer informatie.

NB: Overeenkomstig Besluit (EU) 2017/38 van de Raad van 28 oktober 2016 betreffende de voorlopige toepassing van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds, zullen investeringsbescherming en het stelsel van investeringsgerechten en de toegang tot de markt voor beleggingen niet voorlopig worden toegepast overeenkomstig van betreffende de voorlopige toepassing van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (PB L 11 van 14.1.2017, blz. 1080 — "1081 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Links en contacten

EUROPESE UNIE

Delegatie van de Europese Unie in Canada

Adres:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6132386464

E-mail: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

OOSTENRIJK

Oostenrijkse federale Kamer van Koophandel (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

IN CANADA

Voordeel Austria Toronto

Consulaat-generaal van Oostenrijk — EUR Commercial Section Advantage Austria

Adres:

30 ST Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Tel.: + 1 4169673348

E-mail: toronto@advantageaustria.org 

Tel.: + 1 5148493708

E-mail: montreal@advantageaustria.org 

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Tel. + 1 6137891444, 

E-mail: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGIË

Wallonië AgencyEUR voor Buitenlandse Handel en Investeringen
Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest & Uitvoer

Vlaamse handel

IN CANADA

Vlaanderen/Wallonië/Brussel

Trade rep. for Ontario, Manitoba

Adres:

2 Bloor Street West — Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel. + 1 416515-7777

E-mail: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. for Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Adres:

999 Boulevard de Maisonneuve West — Suite 1600, Montreal (Québec) H3A 3L4

Tel.: + 1 514289-9955

E-mail: montreal@fitagency.com

 

Wallonia
Trade rep. for Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Adres:

1250 René-Lévesque West — Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8

Tel.: + 1 514939-4049

 

Brussel
Trade rep. for Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Adres: 1010 Sherbrooke West — Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: + 1 514286-1581

E-mail: info@bruxelles-canada.com

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

360 Albert Street, 8e verdieping, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Tel.: + 1 6132367267

E-mail: ottawa@diplobel.fed.be

BULGARIJE

Het Bulgaarse Agentschap ter bevordering van kleine en middelgrote ondernemingen
Българската агенция за насърwonnen аване малките и средните предприятия

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Tel.: + 1 613893215

E-mail: Embassy.Ottawa@mfa.bg

KROATIË


Portaalsite Izvozni

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Tel.: + 1 6135627820

E-mail: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Consulaat-generaal

Adres:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Tel.: + 1 9052779051

E-mail: Genmiss@mvep.hr
e-mail: croconsulate.miss@mvep.hr

CYPRUS

Handelsdienst
Υπηρεσία Εμπορίου

IN CANADA

Hoge Commissie

Adres:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6135630727

E-mail: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Honorair consulaat

Adres:

435 Donald Street, Coquitlam, British Columbia, V3K 3Z9

Tel.: + 1 6049362268

E-mail: tberggre@sfu.ca

 

SAP-afdeling

Adres:

13 East 40th Street, New York, NY 10016

Tel.: + 1 2122139100

E-mail: ctncy@cyprustradeny.org

TSJECHISCHE REPUBLIEK

Nationaal agentschap voor handelsbevordering van het ministerie van Industrie en Handel van Tsjechië
— Česká agentura na podporu obchodu

IN CANADA

Tsjechisch Handel Canada

Adres:

6707 elleboog Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tel.: + 1 4032694924

E-mail: Calgary@czechtrade.cz
e-mail: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Ambassade in Ottawa

Adres:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Tel. + 1 6135623875

Web: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Consulaat-generaal van de Tsjechische Republiek

Adres:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Web: www.mzv.cz/toronto

E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_toronto@mzv.cz

DENEMARKEN

Ministerie van Buitenlandse Zaken van Denemarken Udenrigsministeriet Eksportrådet

IN CANADA

Handelsraad van Denemarken

Adres:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: + 1 416962-5661

E-mail: yyzhkt@um.dk

Ambassade in Ottawa

Adres:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Tel.: + 1 6135621811

E-mail: ottamb@um.dk 

ESTLAND

Onderneming Estland (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Tel.: + 1 6137894222

E-mail: embassy.ottawa@mfa.ee

FINLAND

Finpro

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Tel.: + 1 6132882233

E-mail: embassy@finland.ca

E-mail: sanomat.ott@formin.fi

FRANKRIJK

Business France

IN CANADA

Handelsvertegenwoordiger in Canada: Business France

Toronto

Adres:

154 University Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Tel.: + 1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France,

Adres:

1501 McGill College, Bureau 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Tel.: + 1 5146704000

 

Vancouver:

Adres:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, British Columbia V6E 3V6

Tel.: + 1 6046390923

E-mail: canada@businessfrance.fr

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9

Tel. + 1 6137891795

E-mail: politique@ambafrance-ca.org

DUITSLAND

Duitsland Trade and Invest (GTAI)

IN CANADA

Canadese Duitse Kamer van Koophandel

Adres:

480 Universitair Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.: + 1 416598-3355

E-mail: info@germanchamber.ca

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

1 waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Canada

Tel.: + 1 613 232 1101

E-mail: info@ottawa.diplo.de

GRIEKENLAND

Onderneming Griekenland Invest en
handel ΕΛΛΗΝΙΚgedistilΕΤΑΙΡΕΠΕΠΕΝΔΥΣΕvrijstellingsverordening ΚΑΙ ΕverklawerkingΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

80 Maclaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Tel.: + 1 6132386271

E-mail: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Consulaat-generaal

Adres:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Tel.: + 1 4165150133

E-mail: ecocom-toronto@mfa.gr

HONGARIJE

Hongaars nationaal handelsbureau

Hongaars agentschap voor investeringsbevordering
http://www.hipa.hu/

IN CANADA

Consulaat-generaal in Toronto

Adres:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Toronto

Tel.: + 1 6473492550

E-mail: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Tel.: + 1 6132307560

E-mail: mission.ott@mfa.gov.hu

IERLAND

Onderneming Ierland

IN CANADA

Handelsvertegenwoordiger in Canada: Onderneming Ierland

Adres:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: + 1 4169345033

E-mail: client.service@enterprise-ireland.com

E-mail: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

Varette-gebouw, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Tel.: + 1 6132336281

E-mail: embassyofireland@rogers.com

ITALIË

Italiaans handelsagentschap
ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

IN CANADA

Italiaans agentschap voor handelsbevordering van het consulaat-generaal van Italië

Adres:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4

E-mail: toronto@ice.it

Tel.: + 1 4165981566

 

Adres:

1000 rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Tel.: + 1 5142840265

E-mail: montreal@ice.it

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Tel.: + 1 6132322401

E-mail: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LETLAND

Agentschap voor investeringen en ontwikkeling van Letland
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


liaa@liaa.gov.lv

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

350 vonken St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Tel.: + 1 6132386014

E-mail: embassy.canada@mfa.gov.lv

LITOUWEN

Onderneming Litouwen

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

150 Metcalfe Str MP1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel. + 1 61356754 58

E-mail: amb.ca@urm.lt

LUXEMBURG

Luxemburg voor bedrijven

IN CANADA

Honorair consulaat in Ottawa

Adres:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Tel.: + 1 6137554091

E-mail: luxconsulottawa@gmail.com

 

Ambassade in Washington DC

Adres:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC. 20008

Tel. + 1 2022654171

E-mail: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Malta Enterprise

IN CANADA

In Canada Consulaat-generaal in Toronto

Adres:

3300 Bloor St. W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Tel.: + 1 4162070922

E-mail: maltaconsulate.toronto@gov.mt

NEDERLAND

Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein — een onlineportaal voor buitenlandse en Nederlandse start-ups

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Tel.: + 1 613 237 503

E-mail: ott@minbuza.nl

 

Consulaat-generaal in Toronto

Adres:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Tel.: + 1 416 595 2402

Web: Www.hollandtradeandinvest.com
 tor-ea@minbuza.nl

POLEN

Pools agentschap voor investeringen en handel (voormalig Pools Agentschap voor informatie en buitenlandse investeringen)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Secretariaat van de voorzitter:

Tel. + 48 223349871

Afdeling Buitenlandse Investeringen:

Tel. + 48 223349875

Departement Economische Ontwikkeling:

Tel. + 48 223349820

Afdeling economische bevordering:

Tel. + 48 223349926

Afdeling Informatie en Communicatie:

Tel. + 48 223349994

 

IN CANADA

Pools agentschap voor investeringen en handel in Toronto

Adres:

438 Universitair Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontario, M5G 2K8

E-mail: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Ambassade van de Republiek Polen in Ottawa

Adres:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Tel. + 1 6137890468

E-mail: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Consulaat-generaal van de Republiek Polen in Toronto

Adres:

2603 meer Shore Blvd. West, Toronto, Ontario, M8V 1G5

Tel.: + 1 4162525471

Tel.: + 1 4164645405

E-mail: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Consulaat-generaal van de Republiek Polen in Vancouver

Adres:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, British Columbia, V6E 2K3

Tel. + 1 6046883458

E-mail: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Consulaat van de Republiek Polen in Montreal

Adres:

3501 Musée, Montreal, Québec, QC H3G 2C8

Tel. + 1 6137890468 

E-mail: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGAL

AICEP Portugal Global — Handels- en Investeringsagentschap

IN CANADA

Agentschapvoor handel en investeringen: AICEP Toronto

Adres:

438 Universitair Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Tel.: + 1 4169214925

E-mail: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

645 eilandpark Dr, Ottawa, Ontario, K1y 0B8

Tel.: + 1 6137290883

E-mail: ottawa@mne.pt

ROEMENIË

Ministerie van Bedrijfsleven, Handel en Ondernemerschap

InvestRoemenië

De Roemeense Kamer van Koophandel en Industrie

IN CANADA

Roemeens Bureau voor economische en handelsbevordering

Adres:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: + 1 5145048235

E-mail: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3

Tel.: + 1 6137893709

E-mail: ottawa@mae.ro

SLOWAKIJE

SARIO — Slowaaks agentschap voor investerings- en handelsontwikkeling
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2

Tel.: + 1 6137494442

E-mail: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVENIË

RO Slovenië — Overheidsagentschap voor ondernemerschap, internationalisering, buitenlandse investeringen en technologie
SPIRIT Slovenija

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6135655781

E-mail: sloembassy.ottawa@gov.si

SPANJE

ICEX — Spaans Instituut voor buitenlandse handel
ICEX España Exportación e Inversiones

IN CANADA

Economische en handelsdienst

Adres:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Tel.: + 1 6132360409

E-mail: ottawa@comercio.mineco.es

 

Bureau ter bevordering van de handel in Toronto

Adres:

170 universiteit Ave MP602, Toronto, Ontario, M5H 3B3

Tel.: + 1 4169670488

E-mail:toronto@comercio.mineco.es

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Tel.: + 1 6137472252

E-mail: emb.ottawa@mae.es 

ZWEDEN

Business Sweden — de Zweedse Raad voor handel en investeringen

IN CANADA

Handelsvertegenwoordiger in Canada: ZakenZweden

Adres:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Tel.: + 1 4169228152

E-mail: toronto@business-sweden.se

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Tel.: + 1 6132448200

E-mail: sweden.ottawa@gov.se

Kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen

EUROPESE UNIE

Kamer van koophandel van de Europese Unie in Canada (EUCCAN)

Adres:

480 Universitair Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.:  + 1 4165987087

E-mail: info@euccan.com 

 

Kamer van koophandel van de Europese Unie in Canada West

E-mail: info@eu-canada.com

Een lijst van lokale en bilaterale EU-kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen in Canada is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel van de Europese Unie in Canada (http://www.euccan.com). EUCCAN is een overkoepelende organisatie voor deze zeer uiteenlopende structuren en organisaties.

Informatie-instrumenten

In deze zeven factsheets wordt uitgelegd wat CETA is en wat de voordelen ervan zijn.

Lees hoe u kunt deelnemen aan aanbestedingsprocedures in Canada

Kom meer te weten over de zakelijke kansen die de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada biedt

Verdere links

Brochure voor bedrijven — beschrijft voordelen, hoofdstuk per hoofdstuk, en geeft praktische tips voor bedrijven

Infografieken illustreren de voordelen van CETA per EU-lidstaat

Stapsgewijze gids voor exporteurs naar Canada

Verhalen en getuigenissen van bedrijven

Aanbeveling voor het mkb

In september 2018 heeft het Gemengd Comité voor de CETA overeenstemming bereikt over een specifieke aanbeveling voor kmo’s om elke partij online informatie te verstrekken aan kmo’s van de andere partij over CETA en dat de EU en Canada samenwerken om de handelsovereenkomst ten goede te komen aan kmo’s.

Canadese website ter ondersteuning van kmo’s in de EU die naar Canada exporteren

EU-website voor kleine en middelgrote ondernemingen uit Canada

Deze pagina delen:

Snelle links