Brede en economische handelsovereenkomst tussen de EU en Canada

CETA is een handelsovereenkomst tussen de EU en Canada. Het verlaagt de tarieven en maakt het gemakkelijker om goederen en diensten uit te voeren, wat ten goede komt aan mensen en bedrijven in zowel de EU als Canada.

CETA is op 21 september 2017 voorlopig in werking getreden, wat betekent dat het grootste deel van de overeenkomst nu van toepassing is. Nationale parlementen in EU-landen, en in sommige gevallen ook regionale parlementen, zullen CETA dan moeten goedkeuren voordat het volledig van kracht kan worden.

Uitnodiging om deel te nemen aan de enquêtes over de ex-postevaluatie van de CETA.

Wij nodigen het maatschappelijk middenveld, ngo’s, het bedrijfsleven, kmo’s en iedereen die dit wenst uit om hun ervaringen met de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada met ons te delen.

Neem deel aan een of meer van de volgende enquêtes:

Meer informatie over de ex-postevaluatie van CETA en de wijze waarop deze moet worden uitgevoerd, is te vinden op de website van de EU en Canada over de ex-postevaluatie van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA).

De overeenkomst in één oogopslag

De Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada is op 21 september 2017 voorlopig in werking getreden.

De gebieden die nog niet in werking zijn getreden, zijn:

 • bescherming van investeringen en het stelsel van investeringsgerechten (ICS)
 • markttoegang voor effectenverkeer
 • bepalingen inzake camcording
 • twee bepalingen met betrekking tot de transparantie van administratieve procedures, toetsing en beroep op het niveau van de lidstaten

De overeenkomst zal volledig in werking treden zodra alle parlementen van de lidstaten de overeenkomst formeel hebben geratificeerd.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De overeenkomst

 • elimineert of verlaagt handelsbelemmeringen, tarieven en exportgerelateerde kosten
 • vereenvoudigt papierwerk, technische voorschriften, douaneprocedures en oorsprongsregels, producttestvereisten, aanbestedingsinformatie, intellectuele eigendomskwesties, enz.
 • stimuleert de handel in levensmiddelen, dierlijke en plantaardige producten met behoud van een hoog niveau van gezondheid en veiligheid van mens, dier en plant
 • stelt uw bedrijf in staat om in te schrijven op aanbestedingen op alle niveaus van de Canadese overheid
 • zorgt voor extra markttoegang in bepaalde sectoren, waardoor de mobiliteit van werknemers wordt verbeterd en de wederzijdse erkenning van kwalificaties voor beroepsbeoefenaren wordt vergemakkelijkt
 • beschermt een grote verscheidenheid aan geografische aanduidingen voor Europese levensmiddelen van hoge kwaliteit op de Canadese markt
 • bevordert hoogwaardige investeringen tussen de EU en Canada

Het gaat onder meer om markttoegangsregels voor goederen, technische handelsbelemmeringen, sanitaire en fytosanitaire maatregelen, investeringen, diensten, elektronische handel, mededingingsbeleid, overheidsopdrachten, intellectuele eigendom, samenwerking op regelgevingsgebied of geschillenbeslechting. De bijlagen omvatten tijdschema's voor tariefafschaffing, contingenten, procedures, oorsprongsregels, wederzijdse aanvaarding van conformiteitsbeoordelingen enz.

 

De hoofdstukken van de overeenkomst worden hier kort toegelicht en de bijbehorende tekst kan worden gedownload.

Tarieven

Op 21 september 2017 hebben Canada en de EU al 98 % van hun tarieflijnen afgeschaft en zijn zij overeengekomen bijna alle resterende tarieflijnen geleidelijk af te schaffen. Tegen 2024 zal 99% van alle tarieflijnen zijn afgeschaft.

Canadese producten waarvoor een tijdelijke geleidelijke afschaffing van de tarieven geldt, zijn onder meer:

 • motorvoertuigen
 • schepen
 • gerst en mout
 • geraffineerde suiker
 • aardappelzetmeel
 • bloemetjes

Europese producten waarvoor een tijdelijke geleidelijke afschaffing van de tarieven geldt, zijn onder meer:

 • motorvoertuigen
 • sommige vis- en schaal- en schelpdierenproducten
 • ruwe en geraffineerde suiker
 • bepaalde korrels

De geleidelijke afschaffing van de tarieven volgt een tijdschema voor de afschaffing van de tarieven. De verlagingen worden uitgedrukt in afbouwcategorieën in bijlage 2A bij de overeenkomst.

 • A: nulrecht op 21 september 2017
 • B: rechten worden verlaagd tot nul bij gelijke verlagingen over een periode van drie jaar
 • C: verlaging van het recht tot nul bij gelijke verlagingen over een periode van vijf jaar
 • D: verlaging van het recht tot nul bij gelijke verlagingen over een periode van zeven jaar
 • E: rechten zijn vrijgesteld van tariefafschaffing
 • S: de rechten blijven gedurende vijf jaar ongewijzigd, waarna zij op 1 januari van het jaar 8 in drie gelijke stappen worden afgebouwd.
 • AV0 + EP: het ad-valoremrecht gelijk aan nul bij de inwerkingtreding; het specifieke recht dat voortvloeit uit het invoerprijssysteem dat van toepassing is op deze goederen van oorsprong, wordt gehandhaafd.

 

My Trade Assistant toont de tariefafbouwschema's voor de relevante tarieflijnen.

Industriële goederen

Beide partijen zijn overeengekomen 100 % van de tarieflijnen voor industrieproducten af te schaffen, waarvan 99,6 % bij de inwerkingtreding in het geval van Canada en 99,4 % bij de inwerkingtreding in het geval van de EU. Tot de weinige producten die bij de inwerkingtreding niet zijn geliberaliseerd, behoort een beperkt aantal automobielproducten, die over een periode van 3, 5 of 7 jaar op basis van wederkerigheid zullen worden geliberaliseerd (17 producten in de Canadese tariefaanbieding en de overeenkomstige producten in de EU-aanbieding). Canada zal zijn resterende tarieven voor schepen gedurende zeven jaar liberaliseren (d.w.z. tegen 2024).

Landbouwgoederen

Bij de inwerkingtreding heeft Canada de rechten voor 90,9 % van al zijn landbouwtarieflijnen afgeschaft. Tegen 2023 zal dit stijgen tot 91,7 %.

Voor gevoelige landbouwproducten geldt een speciale behandeling:

Tariefcontingenten

Beide partijen passen tariefcontingenten (TRQ's) toe op bepaalde producten, waaronder Canadees rundvlees, varkensvlees en suikermaïs en Europese kaas. Dit zijn specifieke hoeveelheden goederen, die in een bepaald tijdsbestek recht hebben op een preferentiële tariefbehandeling.

Importeren uit Canada

De toewijzing van tariefcontingenten wordt berekend op basis van de binnen het tariefcontingent beschikbare hoeveelheden en de aangevraagde hoeveelheid, zoals door de nationale autoriteiten aan de Europese Commissie meegedeeld.

Zodra de toewijzingen door de Europese Commissie zijn berekend en openbaar zijn gemaakt, moeten de EU-lidstaten invoer- of uitvoervergunningen afgeven voor de aangevraagde hoeveelheden binnen de respectieve tariefcontingenten.

De basisregels voor het gelijktijdige onderzoek zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten.

De toewijzingspercentages van de tariefcontingenten van de EU, in termen van afgegeven invoercertificaten, worden maandelijks bekendgemaakt en zijn toegankelijk via de waarnemingspost voor de vleesmarkt.

De volgende verordeningen bepalen hoe de EU haar verschillende tariefcontingenten voor CETA beheert:

Exporteren naar Canada
 • Canada past een jaarlijks model toe voor de toewijzing van quota voor zuivelproducten
 • de aanvraag voor quota vindt plaats in de eerste helft van november en de teruggave en herverdeling van ongebruikte quota vindt plaats op 1 augustus
 • om in aanmerking te komen voor een quotum moet u Canadees ingezetene zijn en actief zijn in de kaassector

Meer informatie over de toewijzing van tariefcontingenten voor zuivelproducten die in het kader van CETA uit de EU naar Canada worden uitgevoerd, is te vinden onder “Kennisgevingen” op de website van Global Affairs Canada.

In de berichten aan de importeurs worden de subsidiabiliteitscriteria uiteengezet om in het kader van elk tariefcontingent een toewijzing te verkrijgen. De mededelingen bevatten ook informatie over het beheer van tariefcontingenten in het algemeen en over de procedure voor het indienen van een aanvraag. Bij elke aankondiging zijn aanvraagformulieren en bijbehorende aanhangsels gevoegd.

2020 CETA Kaashouderslijst

2020 CETA Industriële Kaas Quota Houders Lijst

2019 – Gebruikstabel van het CETA-tariefcontingent voor kaas

Merk verder op dat

 • groenten en fruit blijven onderworpen aan het invoerprijssysteem van de EU
 • De tarieven voor pluimvee en eieren worden gehandhaafd.

Wijnen en gedistilleerde dranken

Specifieke tarieven voor wijnen en gedistilleerde dranken uit de EU die Canada binnenkomen, werden afgeschaft bij de inwerkingtreding van de CETA.

Voor gedistilleerde dranken zoals gin, wodka en whisky pakt CETA niet-tarifaire belemmeringen aan die het vermogen van de EU om de Canadese markt te penetreren aanzienlijk hebben belemmerd, met name door:

 • toepassing van de gedifferentieerde vergoeding voor de kosten van diensten (door Canada opgelegd voor ingevoerde wijnen en gedistilleerde dranken) op basis van het volume en niet op basis van de waarde, en berekening daarvan op transparantere wijze, waardoor de kosten voor EU-producenten om hun producten in Canada te verkopen, worden verlaagd
 • het bevriezen van het aantal Canadese niet-lokale particuliere verkooppunten, die alleen openstaan voor Canadese producenten en die een alternatief vormen voor het monopolie van de provinciale drankschappen;
 • het voorkomen van buitenprovincieactiviteiten van bepaalde drankschappen, die hebben geleid tot oneerlijke concurrentie op Canadees grondgebied en in derde landen;
 • afschaffen van de Canadese voorschriften voor het mengen van ingevoerde gedistilleerde dranken in bulk met lokale gedistilleerde dranken vóór het bottelen (dit vereiste verhinderde dat ingevoerde gedistilleerde dranken in bulk bij het bottelen in Canada als geografische aanduidingen werden geëtiketteerd)

CETA omvat zowel de overeenkomst tussen de EU en Canada inzake alcoholische dranken van 1989 als de overeenkomst tussen de EU en Canada inzake wijnen en gedistilleerde dranken van 2004, die sterke wettelijke garanties biedt voor Europese en Canadese wijn- en gedistilleerde drankenhandelaren. Kleine wijzigingen van de overeenkomst van 2004 zijn opgenomen in bijlage 30-B bij de CETA. 

Visserij

Canada heeft alle tarieven voor visserijproducten bij de inwerkingtreding volledig afgeschaft.

De EU heeft 95,5 % van haar tarieven bij de inwerkingtreding afgeschaft en is overeengekomen de resterende 4,5 % van de tarieven binnen 3, 5 of 7 jaar verder af te schaffen.

Naast de opheffing van de douanerechten zullen de EU en Canada duurzame visserij ontwikkelen door monitoring-, controle- en bewakingsmaatregelen te nemen en illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te bestrijden.

 

Vind het toepasselijke tarief voor uw product in Mijn handelsassistent.

Oorsprongsregels

 

Om voor preferentiële behandeling in aanmerking te komen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg het interactieveinstrument voor zelfbeoordeling van oorsprongsregels (ROSA) in Mijn handelsassistent om na te gaan of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in deze rubriek.

Oorsprong is de 'economische nationaliteit' van verhandelde goederen. Als u nieuw bent in het onderwerp, vindt u een inleiding tot de belangrijkste concepten in de sectie goederen.

Oorsprongsregels

De oorsprongsregels zijn vastgelegd in het Protocol betreffende de oorsprongsregels en oorsprongsprocedures van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada (PB L 11 van 14.1.2017, blz. 465). Raadpleeg ook de gedetailleerde richtsnoeren inzake oorsprongsregels.

Is mijn product 'van oorsprong' volgens de CETA EU-Canada?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief onder CETA, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Canada.

Een product is "van oorsprong" uit de EU of Canada, indien het aan een van de volgende eisen voldoet:

 • geheel en al in de EU of Canada is verkregen
 • uitsluitend wordt geproduceerd uit materialen van oorsprong uit de EU of Canada
 • in de EU of Canada voldoende productie heeft ondergaan overeenkomstig de productspecifieke voorschriften in bijlage 5;

Zie ook de aantekeningen bij bijlage 5.

Bovendien voorziet bijlage 5 bis in oorsprongscontingenten en alternatieve productspecifieke regels voor bepaalde producten.

 

Voorbeelden van productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek van het product
 • de wijziging van de tariefindeling – het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct (bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit pulp die niet van oorsprong is (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke bewerkingen – er is een specifiek productieproces nodig, bijvoorbeeld het spinnen van vezels voor garens. Dergelijke regels worden meestal gebruikt in de textiel- en kledingsector en in de chemische sector.

Een combinatie van deze verschillende regels is mogelijk waarbij de verschillende regels afwisselend of in combinatie worden vervuld.

Tips en trucs om te helpen voldoen aan de productspecifieke regels

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen voldoen aan de productspecifieke regels, zoals toleranties of cumulatie.

Tolerantie
 • de tolerantieregel staat de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaliter verboden zijn op grond van de productspecifieke regel, tot 10 % van de prijs af fabriek van het product
 • deze tolerantie mag niet worden gebruikt om een drempelwaarde voor de maximumwaarde van niet van oorsprong zijnde materialen in de productspecifieke voorschriften te overschrijden.
 • specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding ingedeeld onder de GS-hoofdstukken 50 tot en met 63, die zijn opgenomen in bijlage 1
Cumulatie

CETA voorziet in drie manieren om de oorsprong te cumuleren

 • bilaterale cumulatie - materialen van oorsprong uit Canada kunnen als van oorsprong uit de EU worden beschouwd (en vice versa) wanneer zij bij de productie van een product worden gebruikt
 • volledige cumulatie - maakt het mogelijk rekening te houden met de be- of verwerkingen van niet van oorsprong zijnde materialen in de EU of Canada om te helpen voldoen aan de productspecifieke regel
 • machtigingsclausule voor uitgebreide cumulatie - materialen van oorsprong uit een gemeenschappelijke partner van een vrijhandelsovereenkomst kunnen als van oorsprong uit de EU of Canada worden beschouwd wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt. Deze bepaling is afhankelijk van overeenstemming tussen de partijen over de toepasselijke voorwaarden.

Andere eisen

Uw product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke vereisten die zijn gespecificeerd in het Protocol betreffende de oorsprongsregels, zoals ontoereikende be- of verwerking of de niet-wijzigingsregel.

Niet-wijzigingsregel

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Canada worden vervoerd (en omgekeerd) zonder verder te worden verwerkt in een derde land.

Sommige handelingen kunnen in een derde land worden verricht indien de producten onder douanetoezicht blijven.

 • uitladen
 • herladen
 • elke andere handeling die nodig is om producten in goede staat te bewaren of om het product naar het grondgebied van de EU of Canada te vervoeren
 • opslag
 • het splitsen van zendingen

De douaneautoriteit kan van een importeur verlangen dat hij aantoont dat een product waarvoor de importeur om preferentiële tariefbehandeling verzoekt, in overeenstemming met de vervoersregels is verzonden.

Teruggave van rechten

Terugbetaling van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de productie van een product dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd, is alleen toegestaan in de eerste drie jaar na de inwerkingtreding van de CETA, d.w.z. tot en met 21 september 2020.

Oorsprongsprocedures

Als u een preferentieel tarief wilt aanvragen, moet u de oorsprongsprocedures volgen en uw claim laten verifiëren door de douaneautoriteiten van het land waarin u uw goederen invoert. De procedures zijn uiteengezet in deel C van het protocol betreffende de oorsprongsregels van de overeenkomst.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentiële tariefbehandeling?

Importeurs kunnen een preferentiële tariefbehandeling aanvragen op basis van een door de exporteur verstrekte oorsprongsverklaring.

Oorsprongsverklaring

In de EU is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de producten niet hoger is dan

 • € 500 in het geval van kleine pakketten of
 • 1.200 euro voor producten die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers.
Eigen verklaring van de exporteur

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Canada door een oorsprongsverklaring te verstrekken.

In de EU kan het ook worden voltooid

Hetzelfde REX-nummer kan ook worden gebruikt voor een aantal andere preferentiële handelsovereenkomsten van de EU (bijvoorbeeld de handelsovereenkomst van de EU met Japan).

 • de tekst van de oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in een van de officiële talen van de EU en is te vinden in bijlage 2 bij het protocol betreffende de oorsprongsregels
 • de oorsprongsverklaring moet worden vermeld op een factuur of op een handelsdocument waarin het product van oorsprong voldoende nauwkeurig wordt beschreven om het te kunnen identificeren;
 • de oorsprongsverklaring blijft twaalf maanden geldig vanaf de datum waarop zij door de exporteur is ingevuld
 • in de regel geldt het attest van oorsprong voor één zending, maar in Canada kan het ook betrekking hebben op meerdere zendingen van identieke producten gedurende een periode van ten hoogste één jaar.
Verificatie van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongsvereisten voldoet.

In geval van twijfel kan de douaneautoriteit van een importeur verlangen dat hij aantoont dat een product waarvoor de importeur om preferentiële tariefbehandeling verzoekt, in overeenstemming met de vervoersregels is verzonden.

De verificatie is gebaseerd op de volgende beginselen:

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van het land van invoer en het land van uitvoer
 • controles van de oorsprong van de producten door de lokale douane. Bezoeken van het invoerende land aan de exporteur zijn niet toegestaan

Zodra de controle is voltooid, stellen de autoriteiten van het land van invoer de definitieve oorsprong vast en stellen zij de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten.

Praktische gids over de CETA-bepalingen inzake oorsprongsregels

Productvereisten

Technische voorschriften definiëren specifieke kenmerken die een product moet hebben, zoals ontwerp, etikettering, markering, verpakking, functionaliteit of prestaties, en zijn bijvoorbeeld ontworpen om de menselijke gezondheid, veiligheid of het milieu te beschermen. Het kan echter duur zijn voor handelaren om te voldoen aan verschillende vereisten op verschillende markten.

De technische regels en voorschriften van de EU en Canada zijn compatibeler gemaakt, zodat bedrijven hetzelfde product, of hetzelfde product met minder wijzigingen, in beide markten kunnen verkopen. Hierdoor kunnen kleine ondernemingen, met name micro-ondernemingen, concurreren met grotere ondernemingen en deelnemen aan internationale toeleveringsketens en e-handel.

CETA bevat ook bepalingen om transparantie te waarborgen - bijvoorbeeld dat belanghebbenden aan beide zijden opmerkingen kunnen maken over voorgestelde technische voorschriften die Canada of de EU kunnen ontwikkelen).

Voorts zijn de EU en Canada overeengekomen de banden en de samenwerking tussen hun normalisatie-instanties en hun test-, certificerings- en accreditatieorganisaties te versterken.

Vergemakkelijking van de certificering van gereglementeerde producten

De EU en Canada zijn overeengekomen de banden en de samenwerking tussen hun normalisatie-instanties en hun test-, certificerings- en accreditatieorganisaties te versterken.

CETA bevat bepalingen die onnodige verstoringen helpen voorkomen en zorgen voor transparantie (bijvoorbeeld dat belanghebbenden aan beide zijden opmerkingen kunnen maken over voorgestelde technische voorschriften die Canada of de EU kunnen ontwikkelen).

Conformiteitsbeoordeling – wederzijdse aanvaarding

Canada en de EU zijn overeengekomen verplichte conformiteitsbeoordelingscertificaten te aanvaarden die zijn afgegeven door in de EU gevestigde erkende conformiteitsbeoordelingsinstanties, en omgekeerd voor de sectoren die onder het CETA-protocol vallen, om de naleving van de Canadese of EU-voorschriften aan te tonen.

Het protocol inzake de wederzijdse aanvaarding van de resultaten van conformiteitsbeoordeling vervangt de bestaande overeenkomst inzake wederzijdse erkenning (MRA) en breidt het toepassingsgebied van het product uit, met een mogelijkheid tot verdere uitbreiding.

De producten waarop het protocol betrekking heeft, zijn:

 • elektrische en elektronische apparatuur, met inbegrip van elektrische installaties en apparaten, en aanverwante onderdelen
 • radio- en telecommunicatie-eindapparatuur
 • Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
 • speeltjes
 • bouwproducten
 • machines, met inbegrip van onderdelen, componenten, met inbegrip van veiligheidscomponenten, verwisselbare uitrustingsstukken en samenstellen van machines
 • meetinstrumenten
 • warmwaterketels, met inbegrip van aanverwante toestellen
 • apparatuur, machines, apparatuur, apparaten, besturingscomponenten, beveiligingssystemen, veiligheidsvoorzieningen, regelapparatuur en regelapparatuur, en daarmee verband houdende instrumenten, preventie- en detectiesystemen voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX-apparatuur)
 • apparatuur voor gebruik buitenshuis in verband met de geluidsemissie in het milieu
 • pleziervaartuigen, met inbegrip van hun onderdelen

Hoe vindt u de goedgekeurde CBI's?

 • instanties die in het kader van de bestaande MRA zijn erkend, blijven dat ook in het kader van de CETA
 • voor de erkenning van een nieuwe conformiteitsbeoordelingsinstantie moet de aanwijzende partij de in bijlage 3 bij het protocol vermelde informatie aan de andere partij verstrekken.

De NANDO-databank  bevat aangemelde en aangewezen organisaties en andere relevante informatie over conformiteitsbeoordeling.

Goedgekeurde CBI's

Voedingsmiddelen

CETA stroomlijnt de goedkeuringsprocessen verder, verlaagt de kosten en verbetert de voorspelbaarheid van de handel in dierlijke en plantaardige producten

 • alle in de EU ingevoerde producten moeten voldoen aan de toepasselijke sanitaire en fytosanitaire normen, en omgekeerd
 • informatie en voorschriften te vinden voor de uitvoer van levensmiddelen naar Canada
 • voorschriften voor de invoer van levensmiddelen in de EU

Het Canadian Food Inspection Agency (CFIA)stelt het beleid en de regelgeving vast voor de invoer van levensmiddelen, landbouwproductiemiddelen en landbouwproducten.

Het Canada Border Services Agency (CBSA) is verantwoordelijk voor de eerste invoerinspectie van levensmiddelen, landbouwproductiemiddelen en landbouwproducten.

Voorbeelden van etiketteringsvereisten voor voedingsproducten in Canada

 • taalkundige vereisten
 • algemene naam
 • nettohoeveelheid
 • Ingrediënten en allergenen
 • voedingsfeitentabel
 • Identiteit van de handelaar 
 • 'Best Before', 'Verpakt op' en vervaldatums
 • bewaarinstructies
 • land van herkomst
 • Identiteitsnorm

Vind meer etiketteringsvereisten op de Industry Labelling Tool van de Canadian Food Inspection Agency.

Dit is een lijst met voorschriften die u nuttig kunt vinden bij het exporteren van uw voedingsproducten naar Canada

Dieren en dierlijke producten

CETA bevestigt de bestaande samenwerking tussen de EU en Canada op veterinair gebied op basis van een hoog niveau van wederzijds vertrouwen, en omvat een verdere vereenvoudiging van het goedkeuringsproces voor exporteurs.

 • Canada heropent zijn rundvleesmarkt voor negentien EU-lidstaten
 • in geval van een uitbraak van een ziekte (zogenaamde regionalisering) zijn de partijen overeengekomen de handelsbeperkingen tot een minimum te beperken en kan de handel uit niet-getroffen gebieden zonder onderbreking of langdurige hergoedkeuringsprocedures worden voortgezet;

Voorschriften voor de uitvoer van dieren en dierlijke producten naar Canada

Planten, fruit en groenten

CETA stelt nieuwe procedures vast om het goedkeuringsproces voor planten, groenten en fruit door Canada te vereenvoudigen en te versnellen.

CETA stelt Canada in staat de huidige aanpak per land en per product te vervangen door EU-brede beoordelingen en goedkeuringsprocedures voor groenten en fruit.

Het doel is een voorspelbaarder regelgevingskader voor exporteurs tot stand te brengen.

Voor alle productcategorieën zijn de partijen overeengekomen versnelde procedures vast te stellen voor als prioritair aangemerkte punten.

Informatie en voorschriften betreffende de uitvoer van planten en plantaardige producten naar Canada

Farmaceutische producten

CETA bouwt voort op de wederzijdse erkenning van goede productiepraktijken en reeds bestaande inspecties van farmaceutische fabrieken tussen de EU en Canada, en vermindert dubbele inspecties.

Dit betekent dat u als farmaceutische fabrikant te maken krijgt met aanzienlijk lagere administratieve lasten en kosten en dat de Europese en Canadese regelgevende instanties beter gebruik kunnen maken van hun middelen door dubbele inspecties te verminderen en zich in plaats daarvan te concentreren op markten met hogere risico's. Concreet

 • inspecties die door een autoriteit van een EU-lidstaat op het grondgebied van de EU worden uitgevoerd, worden door Canada aanvaard en vice versa
 • inspecties die in derde landen worden uitgevoerd, kunnen ook worden erkend

 

In de huidige wereldeconomie komt 40 % van de afgewerkte geneesmiddelen die in de EU op de markt worden gebracht uit het buitenland, en dat geldt ook voor 80 % van de actieve farmaceutische ingrediënten die worden gebruikt om geneesmiddelen in de EU beschikbaar te stellen.

Meer informatie: Protocol inzake de wederzijdse erkenning van het nalevings- en handhavingsprogramma betreffende goede fabricagepraktijken voor farmaceutische producten.           

 

In Mijn handelsassistent vindt u de specifieke regels en vereisten voor uw product.

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische regels belangrijk zijn, kunnen ze soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • Als u denkt dat u wordt geconfronteerd met een handelsbarrière die uw bedrijf vertraagt of voorkomt dat u exporteert, kunt u ons vertellen
 • via het onlineformulier te melden wat uw uitvoer naar Canada tegenhoudt en de EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen.

Contact opnemen

Inklaringsdocumenten en -procedures

De overeenkomst zorgt voor transparantere en vereenvoudigde douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verlagen.

Documenten

De stapsgewijze handleidingen beschrijven de verschillende soorten documenten die u moet voorbereiden op de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of sommige van de onderstaande elementen vereisen

 • handelsfactuur (vind de specifieke vereisten met betrekking tot de vorm en inhoud ervan in Mijn handelsassistent)
 • paklijst
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking
 • bewijs van oorsprong - oorsprongsverklaring

Voor alle duidelijkheid: u kunt van tevoren een bindende tariefinlichting en/of een bindende oorsprongsinlichting aanvragen.

 

Voor gedetailleerde informatie over de documenten die u moet overleggen voor de inklaring van uw product, gaat u naar Mijn handelsassistent.

Procedures voor het aantonen en verifiëren van de oorsprong

Voor een beschrijving van de wijze waarop u de oorsprong van uw producten kunt bewijzen om een preferentieel tarief aan te vragen en van de regels betreffende de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, verwijzen wij u naar het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over de douaneregeling voor invoer en uitvoer in het algemeen, bezoek DG Belastingen en douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

CETA biedt Europese bedrijven die innovatieve, artistieke, onderscheidende en hoogwaardige producten naar Canada exporteren een betere bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en biedt bescherming voor farmaceutische producten en geografische aanduidingen.

Canada heeft zijn grensmaatregelen tegen nagemaakte handelsmerken, door piraterij verkregen goederen met een auteursrecht en nagemaakte goederen met een geografische aanduiding aangescherpt door de douane de mogelijkheid te bieden vermoedelijke namaakgoederen vast te houden.

Intellectuele eigendom

De handelsovereenkomst voorziet ook in moderne regels om intellectuele-eigendomsrechten te beschermen en te handhaven.

Auteursrecht in het digitale tijdperk

Met CETA heeft Canada ermee ingestemd zijn regeling voor auteursrechtelijke bescherming af te stemmen op de volgende “internetverdragen” van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO)

 • het WIPO Auteursrechtverdrag
 • het WIPO Performances and Phonogram Treaty

De internetverdragen bevatten normen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot en gebruik van creatieve werken online of in digitale vorm die belangrijk zijn voor onze creatieve industrie.

De overeenkomst bevat belangrijke bepalingen met betrekking tot beperkingen van de aansprakelijkheid van internetproviders voor inbreukmakende inhoud, wanneer zij voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals een systeem voor effectieve kennisgeving van dergelijke inhoud.

Canada heeft ook afgesproken ervoor te zorgen dat rechthebbenden technologie effectief kunnen gebruiken om hun rechten te beschermen en hun werken online in licentie te geven.

 • er worden bijvoorbeeld bescherming en doeltreffende rechtsmiddelen geboden tegen de omzeiling van technologische maatregelen (zoals encryptie) die door houders van rechten worden gebruikt om hun rechten te beschermen
 • bovendien is het verboden om opzettelijk elektronische “informatie over het beheer van rechten” te wijzigen of te verwijderen, d.w.z. informatie die bij beschermd materiaal is gevoegd en die het werk, de makers, de uitvoerende kunstenaar of de eigenaar ervan en de voorwaarden voor het gebruik ervan identificeert.
Omroeprechten

Canada is ook overeengekomen de rechten van Europese kunstenaars beter te beschermen door uitvoerende kunstenaars het exclusieve recht te geven de uitzending via de ether en de mededeling van hun uitvoeringen aan het publiek toe te staan of te verbieden.

Deze rechten zullen ervoor zorgen dat kunstenaars, zowel Europese als Canadese, worden beloond voor hun creativiteit en de prikkels krijgen om nieuwe artistieke werken te blijven maken.

 • Europese artiesten kunnen royalty's krijgen van bijvoorbeeld café- en detailhandelszaken die muziek afspelen om consumenten aan te trekken
 • Canada zal ervoor zorgen dat één enkele billijke vergoeding wordt betaald voor radio-uitzendingen of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en deze vergoeding zal worden verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen.
Bescherming van plantenrassen

Canada is ook overeengekomen de bescherming van plantenrassen te versterken op basis van de Akte van 1991 bij het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten (UPOV).

Dit betekent dat innovatieve plantenrassen die bijvoorbeeld tot betere opbrengsten kunnen leiden, zullen worden beschermd en daarom waarschijnlijk sneller op de Canadese markt zullen worden gebracht ten voordele van landbouwers en consumenten.

De EU is een belangrijke leverancier van nieuwe plantenrassen. Deze belangrijke onderzoeks- en innovatieactiviteit wordt beschermd door een soort intellectuele eigendom sui generis, het communautaire kwekersrecht genoemd. Dit houdt geen verband met het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen.

Actie tegen vervalsingen

Canada is ook overeengekomen zijn grensmaatregelen tegen nagemaakte handelsmerken, door piraterij verkregen auteursrechtgoederen en nagemaakte goederen met een geografische aanduiding aan te scherpen, met name door de douane de mogelijkheid te bieden om namaakgoederen ambtshalve vast te houden.

 • De bevoegde autoriteiten van Canada kunnen op eigen initiatief tijdelijk goederen vasthouden waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht.
 • merken hoeven niet individueel te worden geregistreerd bij de Canadese douane om bescherming te genieten

Canada zal procedures vaststellen of handhaven op grond waarvan een houder van een recht zijn bevoegde autoriteiten kan verzoeken de vrijgave van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, op te schorten of vast te houden.

Canada heeft ook de mogelijkheid ingevoerd voor gerechtelijke autoriteiten om de nodige voorlopige maatregelen te nemen en rechtstreeks bevelen tot stopzetting en stopzetting uit te vaardigen tegen tussenpersonen die namaakgoederen op de markt zouden brengen.

Farmaceutische producten

CETA verbetert intellectuele eigendomsrechten voor innovatieve geneesmiddelen op drie manieren

 • innovators die houder zijn van een farmaceutisch octrooi, krijgen het recht om in Canada op dezelfde manier beroep in te stellen tegen beslissingen over vergunningen voor het in de handel brengen als andere producenten al zouden kunnen
 • Canada verbindt zich tot zijn huidige gegevensbeschermingsregeling (6 + 2 jaar), waardoor rechtszekerheid wordt geboden op een gebied waar langetermijninvesteringen van essentieel belang zijn
 • Canada zal een systeem voor het herstel van de octrooitermijn invoeren naar het voorbeeld van het EU-systeem om ongerechtvaardigde vertragingen in het goedkeuringsproces voor het in de handel brengen te compenseren, met inbegrip van een maximale periode van aanvullende bescherming (2 jaar) - de partijen zijn het eens geworden over de mogelijkheid van uitzonderingen voor uitvoer naar derde landen

Meer informatie over de bescherming van intellectuele eigendom in de EU.

 

De Europese IER-helpdesk biedt een hulplijndienst voor directe ondersteuning op het gebied van intellectuele eigendom. Voor advies en ondersteuning bij IER-kwesties buiten de EU-markt.

Geografische aanduidingen

Geografische aanduidingen van in Canada en de EU beschermde wijnen en gedistilleerde dranken zijn respectievelijk opgenomen in bijlage III, onder a), en bijlage IV, onder a), bij de Overeenkomst van 2004 inzake de handel in wijn en gedistilleerde dranken.

Naast de geografische aanduidingen (GA’s) die worden beschermd in het kader van de in de CETA geïntegreerde overeenkomst inzake wijnen en gedistilleerde dranken tussen de EU en Canada, heeft Canada ermee ingestemd 143 geografische aanduidingen te beschermen, d.w.z. onderscheidende levensmiddelen en dranken uit specifieke steden of regio’s in de EU.

Canada zal deze traditionele Europese producten op vrijwel dezelfde manier beschermen tegen imitaties als de EU. Het zal illegaal zijn om consumenten te misleiden over de werkelijke oorsprong van een product, bijvoorbeeld door vlaggen te gebruiken die ten onrechte een beschermde GA van de EU oproepen of het land waar dat GA-product vandaan komt. Houders van EU-rechten zullen gebruik kunnen maken van een administratieve procedure om de rechten van geografische aanduidingen in Canada te handhaven, in plaats van alleen te vertrouwen op langere en complexere procedures in het nationale rechtsstelsel.

Lijst van beschermde geografische aanduidingen in Canada

De lijst kan in de toekomst worden uitgebreid tot andere producten als de EU en Canada daarmee instemmen.

Meer informatie over de bescherming van geografische aanduidingen in Canada dankzij CETA is te vinden in deze praktische gids.

Met betrekking tot de GA’s die zijn opgenomen in de overeenkomst van 2004 inzake de handel in wijnen en gedistilleerde dranken, moeten de houders van deze GA’s, om in Canada te worden beschermd, hun GA’s registreren bij het Canadese Bureau voor intellectuele eigendom.

De registratieprocedure wordt hier toegelicht.

Elektronische handel

In het hoofdstuk over elektronische handel wordt in de algemene bepalingen vermeld dat de partijen het belang erkennen van het vergemakkelijken van het gebruik van elektronische handel door kmo's.

Diensten

CETA zorgt voor rechtszekerheid voor dienstverleners uit de EU en Canada door een hoge mate van liberalisering in Canada en de EU af te dwingen.

De EU krijgt meer toegang tot de Canadese markt, met name voor maritieme diensten.

Geleidelijke liberalisering en transparantie

Canada kan geen nieuwe quota of nieuwe discriminerende maatregelen tegen EU-dienstverleners invoeren, behalve in een beperkt aantal gevoelige sectoren. De overeenkomst garandeert ook dat EU-dienstverleners kunnen profiteren van

 • een hoger niveau van markttoegang dat verder gaat dan de WTO-verbintenissen van Canada
 • meest toekomstige liberalisering die Canada kan doorvoeren

Canada heeft een aantal beperkingen op burgerschaps- en verblijfsvoorwaarden voor een reeks professionals om in Canada te oefenen verwijderd, waaronder:

 • advocaten
 • accountants
 • architecten
 • ingenieurs

Op het gebied van telecommunicatie en post- en koeriersdiensten heeft Canada zich voor het eerst opgesloten in de toekomstige liberalisering.

Maritieme diensten

Een nieuwe openstelling van de Canadese markt voor zeevervoer zal het voor maritieme exploitanten uit de EU en hun grotere schepen gemakkelijker maken om in Canada te opereren voor feedering op de belangrijke route tussen Montreal en Halifax.

Beide havens zijn belangrijk aan de Canadese oostkust. Montreal is een grote haven die 1,4 miljoen standaardcontainers verwerkt (totaal import- en exportcontainers in 2015), terwijl Halifax 0,4 miljoen twintig voet equivalente eenheden (TEU's) verwerkt (2015).

De EU is veruit de wereldleider op het gebied van baggerdiensten. Met CETA opent Canada ook zijn markt voor baggeractiviteiten voor EU-exploitanten, een markt die naar schatting 150 tot 400 miljoen CAD per jaar waard is (ongeveer 104 tot 278 miljoen CAD per jaar).

Regelgevingsdisciplines

Naast de ambitieuze verbintenissen inzake markttoegang omvat CETA ook innovatieve en sterke regelgevingsdisciplines die de verbintenissen inzake markttoegang van beide partijen aanvullen en versterken.

Deze regelgevingsdisciplines omvatten een van de meest uitgebreide en uitgebreide reeksen wederzijds bindende disciplines op het gebied van binnenlandse regelgeving, die betrekking hebben op vergunnings- of vergunningsregelingen voor bijna alle diensten- en investeringsactiviteiten. De tekst zorgt voor eerlijke en transparante regelingen voor alle aanvragers en maakt de vergunningsprocedure zo soepel mogelijk.

Beweging van beroepsbeoefenaren

Het overeengekomen pakket voor tijdelijke toegang van beroepsbeoefenaren omvat de volgende voordelen:

 • EU-ondernemingen kunnen hun binnen een onderneming overgeplaatste personen voor maximaal drie jaar naar Canada detacheren. Voortbouwend op eerdere overeenkomsten geldt dit voordeel in het algemeen voor alle sectoren.
 • een verlengd verblijf voor beroepsbeoefenaren - dienstverleners op contractbasis of onafhankelijke beroepsbeoefenaren (zoals gedefinieerd in de overeenkomst) kunnen gedurende een periode van twaalf maanden op het grondgebied van de andere partij verblijven (dubbel zoveel als voorheen mogelijk was)

Contractuele dienstverleners profiteren van betere toegangs- en verblijfsvoorwaarden (zoals een niet-discriminerende behandeling ten opzichte van Canadese leveranciers) in andere sectoren. Deze omvatten:

 1. Advisering en consultancy met betrekking tot
  • mijnbouw
  • telecommunicatiediensten
  • post- en koeriersdiensten
  • verzekeringen en aanverwante diensten
  • overige financiële diensten
  • vervoer
  • fabricage
 2. Onderhoud en reparatie van apparatuur, zoals
  • vaartuigen, spoorwegmaterieel
  • motorvoertuigen, motorrijwielen, sneeuwscooters en wegtransportmaterieel
  • luchtvaartuigen en delen daarvan
  • metaalproducten, niet-kantoormachines en andere soorten apparatuur en huishoudelijke artikelen
 3. Gerelateerde wetenschappelijke en technische adviesdiensten
 4. Milieudiensten

Nieuwe profielen: de preferentiële toegang tot de Canadese markt en de niet-discriminerende behandeling in Canada zullen ook gelden voor nieuwe categorieën leveranciers uit de EU, zoals gedefinieerd in de overeenkomst: investeerders, zakelijke bezoekers op korte termijn en technologen.

Canada zal echtgenoten van binnen een onderneming overgeplaatste personen uit de EU een behandeling toekennen die gelijkwaardig is aan die welke wordt toegekend aan echtgenoten van Canadese binnen een onderneming overgeplaatste personen in de EU.

Wederzijdse erkenning van kwalificaties

Om de mobiliteit van hooggekwalificeerde beroepsbeoefenaren tussen de EU en Canada te vergemakkelijken, stelt de CETA een kader vast voor de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties en stelt zij de algemene voorwaarden en richtsnoeren vast voor de onderhandelingen over beroepsspecifieke overeenkomsten.

CETA biedt een gedetailleerd kader voor de onderhandelingen over en de sluiting van overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties (MRA's).

De overeenkomst laat het aan de verenigingen van gereglementeerde beroepen van beide partijen over om het onderhandelingsproces over een MRA op gang te brengen door aanbevelingen te doen aan het relevante CETA-comité en overeenstemming te bereiken over de specifieke voorwaarden. Zodra de verenigingen het eens zijn over de beginselen en volgens de procedures van het kader, wordt de MRA juridisch bindend, zodat Europese beroepsbeoefenaren hun kwalificaties kunnen laten erkennen door de bevoegde autoriteiten in Canada en vice versa.

Overheidsopdrachten

Met CETA kunnen EU-bedrijven nu inschrijven op aanbestedingen van de Canadese overheid op alle drie de niveaus van overheidsopdrachten: federaal, provinciaal en gemeentelijk.

In Canada zijn provincies en territoria bevoegd voor openbare goederen zoals

 • gezondheidszorg
 • onderwijs
 • welzijn
 • intraprovinciaal vervoer.

Gemeenten beheren

 • plaatselijk vervoer
 • schoolbesturen
 • openbare nutsbedrijven, enz.

De aanbestedende diensten die onder CETA vallen, zijn te vinden in de bijlagen 19-1 tot en met 19-8.

CETA biedt ook rechtszekerheid dat Canadese overheidsinstanties en -organen Europese ondernemingen niet zullen kunnen discrimineren, d.w.z. de toegang van de ondernemingen tot een openbare aanbesteding zullen beperken.

Leveranciers kunnen aanbestedingsbesluiten aanvechten die volgens hen in strijd zijn met de verplichtingen van de overeenkomst. In Canada vervult het Canadian International Trade Tribunal (“CITT”) deze rol.

Canada heeft het aanbestedingsproces transparanter gemaakt door al zijn openbare aanbestedingen te publiceren op één aanbestedingswebsite, CanadaBuys genaamd. Houd er rekening mee dat u zich op deze pagina moet registreren om te kunnen inschrijven op de Canadese markt.

 

Als u wilt weten of u het recht hebt om deel te nemen aan een bepaalde aanbestedingsprocedure voor overheidsopdrachten buiten de EU, gebruikt u de Mijn handelsassistent voor aanbestedingen.

Investeringen

Zodra CETA definitief in werking treedt, zal het investeerders uit de EU en Canada meer voorspelbaarheid, transparantie en bescherming bieden voor hun investeringen in respectievelijk Canada en de EU.

De bepalingen van de CETA inzake investeringsbescherming en het nieuwe stelsel van investeringsgerechten (ICS) zullen investeerders een hoog niveau van bescherming bieden, terwijl het recht van regeringen om overheidsbeleidsdoelstellingen zoals de bescherming van de gezondheid, de veiligheid of het milieu te reguleren en na te streven, volledig behouden blijft.

Het ICS vormt een duidelijke breuk met de oude ISDS-benadering (Invester to State Dispute Settlement) en toont de gezamenlijke vastberadenheid van de EU en Canada om een eerlijker, transparanter en geïnstitutionaliseerd systeem voor de beslechting van investeringsgeschillen tot stand te brengen.

De bepalingen inzake investeringen in CETA zullen ook in de plaats komen van de acht bestaande bilaterale investeringsovereenkomsten tussen bepaalde EU-lidstaten en Canada.

De drempel voor de herziening van overnames van Canadese ondernemingen in het kader van de Investment Canada Act wordt aanzienlijk verhoogd van de huidige 354 miljoen CAD tot 1,5 miljard CAD. Dit geldt voor alle andere EU-investeerders dan die welke staatsbedrijven zijn.

Als u van plan bent om in Canada te investeren, kunt u hier meer informatie vinden.

NB: Overeenkomstig Besluit (EU) 2017/38 van de Raad van 28 oktober 2016 betreffende de voorlopige toepassing van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (PB L 11 van 14.1.2017, blz. 1080 — “1081 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG) zal de bescherming van investeringen en het stelsel van investeringsgerechten, alsmede de toegang tot de markt voor effectenbeleggingen, niet voorlopig worden toegepast.

Links en contacten

EUROPESE UNIE

Delegatie van de Europese Unie in Canada

Adres:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1 Kaart bekijken

Tel.: +1 6132386464

E-mail: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

OOSTENRIJK

Oostenrijkse federale economische kamer (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

IN CANADA

Voordeel Oostenrijk Toronto

Consulaat-generaal van Oostenrijk —€ Commercial Section Advantage Austria

Adres:

30 St Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1 Kaart bekijken

Tel.: +1 4169673348

E-mail: toronto@advantageaustria.org 

Tel.: +1 5148493708

E-mail: montreal@advantageaustria.org 

 

Ambassade van Ottawa

Adres:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7 Kaart bekijken

Tel. +1 6137891444, 

E-mail: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGIË

Agentschap voor buitenlandse handel en investeringen € 
Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Brussel Invest & Export

Flanders Trade (Vlaamse handel)

IN CANADA

Vlaanderen/Wallonië/Brussel

Handelsvertegenwoordiger voor Ontario, Manitoba

Adres:

2 Bloor Street West — Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2 aan Favorieten toegevoegd

Tel. +1 416515-7777

E-mail: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade vertegenwoordiger voor Québec, Newfoundland en Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Adres:

999 Boulevard de Maisonneuve West — Suite 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4 aan Favorieten toegevoegd

Tel.: +1 514289-9955

E-mail: montreal@fitagency.com

 

Waalse
handelsvertegenwoordiger voor Québec, Newfoundland en Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Adres:

1250 René-Lévesque West — Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8 (Kaart weergeven)

Tel.: +1 514939-4049

 

Brussels
Trade vertegenwoordiger voor Québec, Newfoundland en Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Adres: 1010 Sherbrooke West — Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7 (Kaart weergeven)

Tel.: +1 514286-1581

E-mail: info@bruxelles-canada.com

 

Ambassade van Ottawa

Adres:

360 Albert Street, 8th floor, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7 Kaart bekijken

Tel.: +1 6132367267

E-mail: ottawa@diplobel.fed.be

BULGARIJE

Het Bulgaarse agentschap voor de bevordering van kleine en middelgrote ondernemingen
българската агенция за насърчаване малките и средните предприятия

IN CANADA

Ambassade van Ottawa

Adres:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5 Kaart bekijken

Tel.: +1 613893215

E-mail: Embassy.Ottawa@mfa.bg

KROATIË

Portaal exporteren
Izvozni portal

IN CANADA

Ambassade van Ottawa

Adres:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6 Kaart bekijken

Tel.: +1 6135627820

E-mail: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Consulaat-generaal

Adres:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8 Kaart bekijken

Tel.: +1 9052779051

E-mail: genmiss@mvep.hr
E-mail: croconsulate.miss@mvep.hr

CYPRUS

Handelsdienst
Υπηρεσία Εμπορίου

IN CANADA

Hoge Commissie

Adres:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1 Kaart bekijken

Tel.: +1 6135630727

E-mail: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Ereconsulaat

Adres:

435 Donald Street, Coquitlam, Brits-Columbia, V3K 3Z9 Kaart bekijken

Tel.: +1 6049362268

E-mail: tberggre@sfu.ca

 

Afdeling handel

Adres:

13 East 40th Street, New York, NY 10016, Verenigde Staten

Tel.: +1 2122139100

E-mail: ctncy@cyprustradeny.org

TSJECHISCHE REPUBLIEK

Nationaal Agentschap voor handelsbevordering van het Ministerie van Industrie en Handel van Tsjechië
CzechTrade — Česká agentura na podporu obchodu

IN CANADA

CzechTrade Nederland

Adres:

6707 Elleboogaandrijving SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tel.: +1 4032694924

E-mail: calgary@czechtrade.cz
E-mail: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Ambassade van Ottawa

Adres:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2 Kaart bekijken

Tel. +1 6135623875

Web: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Consulaat-generaal van Tsjechië

Adres:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2 Kaart bekijken

Web: www.mzv.cz/toronto

E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_toronto@mzv.cz

DENEMARKEN

Ministerie van Buitenlandse Zaken van Denemarken Udenrigsministeriet Eksportrådet

IN CANADA

Handelsraad van Denemarken

Adres:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2 Kaart bekijken

Tel.: +1 416962-5661

E-mail: yyzhkt@um.dk

Ambassade van Ottawa

Adres:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1 Kaart bekijken

Tel.: +1 6135621811

E-mail: ottamb@um.dk 

ESTLAND

Onderneming Estland (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

IN CANADA

Ambassade van Ottawa

Adres:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4 Kaart bekijken

Tel.: +1 6137894222

E-mail: embassy.ottawa@mfa.ee

FINLAND

Finpro

IN CANADA

Ambassade van Ottawa

Adres:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5 Kaart bekijken

Tel.: +1 6132882233

E-mail: embassy@finland.ca

E-mail: sanomat.ott@formin.fi

FRANKRIJK

Zakelijk Frankrijk

IN CANADA

Handelsvertegenwoordiger in Canada: Zakelijk Frankrijk

Toronto

Adres:

154 University Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9 Kaart bekijken

Tel.: +1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business Frankrijk,

Adres:

1501 McGill College, Bureau 1120, Montreal, Verenigde Staten (Kaart weergeven)

Tel.: +1 5146704000

 

Vancouver:

Adres:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, British Columbia V6E 3V6 Kaart bekijken

Tel.: +1 6046390923

E-mail: canada@businessfrance.fr

 

Ambassade van Ottawa

Adres:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9 Kaart bekijken

Telefoon: +1 6137891795

E-mail: politique@ambafrance-ca.org

DUITSLAND

Duitsland Handel en Investeren (GTAI)

IN CANADA

Canadese Duitse Kamer van Koophandel

Adres:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2 Kaart bekijken

Tel.: +1 416598-3355

E-mail: info@germanchamber.ca

 

Ambassade van Ottawa

Adres:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Canada Kaart bekijken

Tel.: +1 613 232 1101

E-mail: info@ottawa.diplo.de

GRIEKENLAND

Onderneming Griekenland Invest and Trade
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

IN CANADA

Ambassade van Ottawa

Adres:

80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6 Kaart bekijken

Tel.: +1 6132386271

E-mail: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Consulaat-generaal

Adres:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1 Kaart bekijken

Tel.: +1 4165150133

E-mail: ecocom-toronto@mfa.gr

HONGARIJE

Hongaars nationaal handelshuis

Hongaars agentschap voor investeringsbevordering
http://www.hipa.hu/

IN CANADA

Consulaat-generaal in Toronto

Adres:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Toronto, Canada (Kaart weergeven)

Tel.: +1 6473492550

E-mail: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Ambassade van Ottawa

Adres:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9 Kaart bekijken

Tel.: +1 6132307560

E-mail: mission.ott@mfa.gov.hu

IERLAND

Enterprise Ierland

IN CANADA

Handelsvertegenwoordiger in Canada: Enterprise Ierland

Adres:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2 Kaart bekijken

Tel.: +1 4169345033

E-mail: client.service@enterprise-ireland.com

E-mail: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Ambassade van Ottawa

Adres:

Varette Building, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4 Kaart bekijken

Tel.: +1 6132336281

E-mail: embassyofireland@rogers.com

ITALIË

Italiaans handelsagentschap
ICE —Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

IN CANADA

Italiaans agentschap voor handelsbevordering van het consulaat-generaal van Italië

Adres:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4 Kaart bekijken

E-mail: toronto@ice.it

Tel.: +1 4165981566

 

Adres:

1000 rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4 Kaart bekijken

Tel.: +1 5142840265

E-mail: montreal@ice.it

 

Ambassade van Ottawa

Adres:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9 Kaart bekijken

Tel.: +1 6132322401

E-mail: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LETLAND

Agentschap voor investeringen en ontwikkeling van Letland
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


liaa@liaa.gov.lv

IN CANADA

Ambassade van Ottawa

Adres:

350 Sparks St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8 Kaart bekijken

Tel.: +1 6132386014

E-mail: embassy.canada@mfa.gov.lv

LITOUWEN

Onderneming Litouwen

IN CANADA

Ambassade van Ottawa

Adres:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1 Kaart bekijken

Tel. +1 61356754 58

E-mail: amb.ca@urm.lt

LUXEMBURG

Luxemburg voor bedrijven

IN CANADA

Consulaat van Verenigde Staten in Ottawa

Adres:

World Exchange Plaza, 45 O'Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4 (Kaart weergeven)

Tel.: +1 6137554091

E-mail: luxconsulottawa@gmail.com

 

Ambassade van Washington DC

Adres:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC, Verenigde Staten 20008

Tel. +1 2022654171

E-mail: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Malta Enterprise (Malta-onderneming)

IN CANADA

Consulaat-generaal van Canada in Toronto

Adres:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, Verenigde Staten (Kaart weergeven)

Tel.: +1 4162070922

E-mail: maltaconsulate.toronto@gov.mt

NEDERLAND

Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland  

Ondernemersplein — een onlineportaal voor buitenlandse en Nederlandse start-ups

IN CANADA

Ambassade van Ottawa

Adres:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4 Kaart bekijken

Tel.: +1 613 237 503

E-mail: ott@minbuza.nl

 

Consulaat-generaal in Toronto

Adres:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3 Kaart bekijken

Tel.: +1 416 595 2402

Web: www.hollandtradeandinvest.com
E-mail: tor-ea@minbuza.nl

POLEN

Polish Investment and Trade Agency (voormalig Pools agentschap voor informatie en buitenlandse investeringen)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Secretariaat van de voorzitter:

Telefoon: +48 223349871

Ministerie van Buitenlandse Investeringen:

Telefoon: +48 223349875

Ministerie van Economische Ontwikkeling:

Telefoon: +48 223349820

Afdeling Economische Bevordering:

Telefoon: +48 223349926

Afdeling Informatie en Communicatie:

Telefoon: +48 223349994

 

IN CANADA

Poolse Investerings- en Handelsagentschap in Toronto

Adres:

438 University Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontario, M5G 2K8 Kaart bekijken

E-mail: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Ambassade van de Republiek Polen in Ottawa

Adres:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3 Kaart bekijken

Tel. +1 6137890468

E-mail: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

 

Consulaat-generaal van de Republiek Polen in Toronto

Adres:

2603 Lake Shore Blvd. aan Favorieten toegevoegd West, Toronto, Ontario, M8V 1G5 aan Favorieten toegevoegd

Tel.: +1 4162525471

Tel.: +1 4164645405

E-mail: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Consulaat-generaal van de Republiek Polen in Vancouver

Adres:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, Brits-Columbia, V6E 2K3 Kaart bekijken

Tel. +1 6046883458

E-mail: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Consulaat van de Republiek Polen in Montreal

Adres:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec,

Tel. +1 6137890468 

E-mail: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGAL

aicep Portugal Global — Handels- en investeringsagentschap

IN CANADA

Agentschap voor handel en investeringen: aicep Toronto naar

Adres:

438 University Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5G 2K8 Kaart bekijken

Tel.: +1 4169214925

E-mail: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Ambassade van Ottawa

Adres:

645 Island Park Dr, Ottawa, Ontario, K1Y 0B8 Kaart bekijken

Tel.: +1 6137290883

E-mail: ottawa@mne.pt

ROEMENIË

Ministerie van Bedrijfsleven, Handel en Ondernemerschap

InvestRoemenië

De Kamer van Koophandel en Industrie van Roemenië

IN CANADA

Bureau voor economische en handelsbevordering van Roemenië

Adres:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7 Kaart bekijken

Tel.: +1 5145048235

E-mail: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Ambassade van Ottawa

Adres:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3 Kaart bekijken

Tel.: +1 6137893709

E-mail: ottawa@mae.ro

SLOWAKIJE

Sario — Slowaaks agentschap voor investerings- en handelsontwikkeling
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

IN CANADA

Ambassade van Ottawa

Adres:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2 Kaart bekijken

Tel.: +1 6137494442

E-mail: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVENIË

SPIRIT Slovenië — Overheidsagentschap voor ondernemerschap, internationalisering, buitenlandse investeringen en technologie
SPIRIT Slovenija

IN CANADA

Ambassade van Ottawa

Adres:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1 Kaart bekijken

Tel.: +1 6135655781

E-mail: sloembassy.ottawa@gov.si

SPANJE

ICEX — Spaans Instituut voor buitenlandse handel
ICEX España Exportación e Inversiones

IN CANADA

Economisch en Handelsbureau

Adres:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3 Kaart bekijken

Tel.: +1 6132360409

E-mail: ottawa@comercio.mineco.es

 

Bureau voor handelsbevordering van Toronto

Adres:

170 University Ave #602, Toronto, Ontario, M5H 3B3 Kaart bekijken

Tel.: +1 4169670488

E-mail:toronto@comercio.mineco.es

 

Ambassade van Ottawa

Adres:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4 Kaart bekijken

Tel.: +1 6137472252

E-mail: emb.ottawa@mae.es 

ZWEDEN

Business Sweden — De Zweedse Handels- en Investeringsraad

IN CANADA

Handelsvertegenwoordiger in Canada: Zakelijk Zweden

Adres:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2 Kaart bekijken

Tel.: +1 4169228152

E-mail: toronto@business-sweden.se

 

Ambassade van Ottawa

Adres:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8 Kaart bekijken

Tel.: +1 6132448200

E-mail: sweden.ottawa@gov.se

Kamers van Koophandel en Bedrijfsverenigingen

EUROPESE UNIE

Kamer van Koophandel van de Europese Unie in Canada (EUCCAN)

Adres:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2 Kaart bekijken

Tel.:  +1 4165987087

E-mail: info@euccan.com 

 

Kamer van Koophandel van de Europese Unie in Canada West

E-mail: info@eu-canada.com

Een lijst van lokale en bilaterale kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen van de EU in Canada is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel van de Europese Unie in Canada (http://www.euccan.com). EUCCAN is een overkoepelende organisatie voor deze zeer diverse structuren en organisaties.

Informatiehulpmiddelen

In deze zeven factsheets wordt uitgelegd wat CETA is en wat de voordelen ervan zijn

Ontdek hoe u kunt deelnemen aan openbare aanbestedingen in Canada

Lees meer over de zakelijke kansen die worden geboden door de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada

Verdere links

Brochure voor bedrijven – beschrijft de voordelen, hoofdstuk per hoofdstuk, en geeft praktische tips voor bedrijven

Infographics illustreren de voordelen van CETA per EU-lidstaat

Stapsgewijze handleiding voor exporteurs naar Canada

Bedrijfsverhalen en getuigenissen

Aanbeveling kmo's

In september 2018 heeft het Gemengd Comité voor de CETA overeenstemming bereikt over een specifieke aanbeveling voor kmo’s dat elke partij kmo’s van de andere partij online informatie over de CETA verstrekt en dat de EU en Canada samenwerken zodat de handelsovereenkomst kmo’s ten goede komt.

Canadese website ter ondersteuning van kmo’s uit de EU die naar Canada exporteren

EU-website voor kmo’s uit Canada

Deze pagina delen:

Snelle links