Brede en economische handelsovereenkomst tussen de EU en Canada

CETA is een handelsovereenkomst tussen de EU en Canada. Het verlaagt de tarieven en maakt het gemakkelijker om goederen en diensten uit te voeren, wat ten goede komt aan mensen en bedrijven in zowel de EU als Canada.

De CETA is op 21 september 2017 voorlopig in werking getreden, wat betekent dat het grootste deel van de overeenkomst nu van toepassing is. De nationale parlementen in de EU-landen — en in sommige gevallen ook de regionale — zullen dan de CETA moeten goedkeuren voordat deze volledig van kracht kan worden.

De overeenkomst in een oogopslag

De Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada is op 21 september 2017 voorlopig in werking getreden.

De gebieden die nog niet in werking zijn getreden, zijn:

 • bescherming van investeringen en het stelsel van investeringsgerechten (ICS)
 • toegang tot de effectenmarkt
 • bepalingen inzake camcording
 • twee bepalingen met betrekking tot de transparantie van administratieve procedures, toetsing en beroep op het niveau van de lidstaten

De overeenkomst zal volledig van kracht worden zodra alle parlementen van de lidstaten het formeel hebben geratificeerd.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De overeenkomst

 • opheffing of vermindering van handelsbelemmeringen, tarieven en kosten in verband met de uitvoer
 • vereenvoudiging van het papierwerk, technische voorschriften, douaneprocedures en oorsprongsregels, vereisten voor producttests, informatie over aanbestedingen, kwesties in verband met intellectuele eigendom, enz.
 • stimuleert de handel in levensmiddelen, dierlijke en plantaardige producten met behoud van een hoog niveau van gezondheid en veiligheid van mensen, dieren en planten
 • laat uw bedrijf inschrijven op aanbestedingen op alle niveaus van de Canadese overheid
 • zorgt voor extra markttoegang in bepaalde sectoren, zorgt voor een betere mobiliteit van werknemers en vergemakkelijkt de wederzijdse erkenning van kwalificaties voor beroepsbeoefenaren
 • bescherming van een grote verscheidenheid aan geografische aanduidingen voor Europese levensmiddelen van hoge kwaliteit op de Canadese markt
 • bevordert hoogwaardige investeringen tussen de EU en Canada

Het gaat onder meer om regels voor markttoegang voor goederen, technische handelsbelemmeringen, sanitaire en fytosanitaire maatregelen, investeringen, diensten, elektronische handel, mededingingsbeleid, overheidsopdrachten, intellectuele eigendom, samenwerking op regelgevingsgebied of geschillenbeslechting. De bijlagen bevatten lijsten met tariefafschaffing, contingenten, procedures, oorsprongsregels, wederzijdse aanvaarding van conformiteitsbeoordelingen, enz.

 

De hoofdstukken van de overeenkomst worden hier kort toegelicht en de desbetreffende tekst kan worden gedownload.

Tarieven

Op 21 september 2017 hebben Canada en de EU al 98 % van hun tarieflijnen afgeschaft en zijn zij overeengekomen bijna alle resterende tarieflijnen geleidelijk af te schaffen. Tegen 2024 zal 99 % van alle tarieflijnen zijn afgeschaft.

Canadese producten waarvoor een tijdelijke geleidelijke afschaffing van de tarieven geldt, omvatten:

 • motorvoertuigen
 • schepen
 • gerst en mout
 • geraffineerde suiker
 • aardappelzetmeel
 • bloemen

Europese producten waarvoor een tijdelijke geleidelijke afschaffing van de tarieven geldt, omvatten:

 • motorvoertuigen
 • sommige producten van vis en schaal- en schelpdieren
 • ruwe en geraffineerde suiker
 • bepaalde granen

De geleidelijke afschaffing van de tarieven verloopt volgens een tijdschema voor de afschaffing van de tarieven. De verlagingen zijn uitgedrukt in afbouwcategorieën in bijlage 2A bij de overeenkomst.

 • A: nulrecht op 21 september 2017
 • B: het recht wordt in gelijke delen over een periode van 3 jaar tot nul verlaagd
 • C: het recht wordt in gelijke delen over een periode van 5 jaar tot nul verlaagd
 • D: het recht wordt in gelijke delen over een periode van 7 jaar tot nul verlaagd
 • E: het recht is vrijgesteld van tariefafschaffing
 • S: het recht blijft hetzelfde voor 5 jaar, waarna zij op 1 januari van jaar 8 in drie gelijke etappes worden afgeschaft.
 • AV0 + EP: het ad-valoremrecht gelijk is aan nul bij de inwerkingtreding; het specifieke recht dat voortvloeit uit het invoerprijssysteem dat voor deze goederen van oorsprong geldt, wordt gehandhaafd.

 

Mijn handelsassistent toont de tariefafbraakschema’s voor de desbetreffende tarieflijnen.

Industriële goederen

Beide partijen zijn overeengekomen 100 % van de tarieflijnen voor industrieproducten af te schaffen, waarvan 99,6 % bij de inwerkingtreding in Canada en 99,4 % bij de inwerkingtreding in het geval van de EU. Enkele van de weinige producten die bij de inwerkingtreding niet zijn geliberaliseerd, zijn een beperkt aantal automobielproducten, die op basis van wederkerigheid zullen worden geliberaliseerd over 3, 5 of 7 jaar (17 producten in het Canadese tariefaanbod en de overeenkomstige producten in de EU). Canada zal zijn resterende tarieven op schepen over een periode van 7 jaar (d.w.z. tegen 2024) liberaliseren.

Landbouwproducten

Bij de inwerkingtreding heeft Canada de rechten afgeschaft voor 90,9 % van al zijn landbouwtarieflijnen. Tegen 2023 zal dit stijgen tot 91,7 %.

Voor gevoelige landbouwproducten geldt een speciale behandeling:

Tariefcontingenten

Beide partijen passen tariefcontingenten toe voor bepaalde producten, waaronder Canadese rundvlees, varkensvlees, suikermaïs en Europese kaas. Dit zijn specifieke goederenvolumes die binnen een bepaalde termijn in aanmerking komen voor een preferentiële tariefbehandeling.

Invoer uit Canada

Toewijzingen gebeuren op basis van de beschikbare hoeveelheden binnen het tariefcontingent en de aangevraagde hoeveelheden, die de nationale overheden moeten meedelen aan de Europese Commissie.

Zodra de Europese Commissie haar berekeningen heeft gepubliceerd, moeten de EU-landen in- en uitvoercertificaten afgeven voor de binnen de tariefcontingenten aangevraagde hoeveelheden.

De basisvoorschriften voor het gelijktijdige onderzoek zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten.

De toewijzingspercentages van de EU-tariefcontingenten, in termen van afgegeven invoervergunningen, worden elke maand gepubliceerd en zijn toegankelijk via de waarnemingspost voor de vleesmarkt.

In de volgende verordeningen wordt bepaald hoe de EU haar verschillende tariefcontingenten voor CETA beheert

Uitvoer naar Canada
 • Canada past een jaarlijks model toe voor de toewijzing van quota voor zuivelproducten
 • de quotaaanvraag vindt plaats in de eerste helft van november en de teruggave en herverdeling van ongebruikte quota vindt plaats op 1 augustus.
 • om in aanmerking te komen voor een quotum moet u Canadees ingezetene zijn en actief zijn in de kaassector.

Meer informatie over de toewijzing van tariefcontingenten voor zuivelproducten die in het kader van CETA vanuit de EU naar Canada worden uitgevoerd, is te vinden onder „Kennisgevingen” op de website Global Affairs Canada.

De kennisgevingen aan importeurs bevatten de criteria om in aanmerking te komen voor toewijzing in het kader van elk tariefcontingent. De berichten bevatten ook informatie over het beheer van tariefcontingenten in het algemeen en over de procedure voor het indienen van een aanvraag. De aanvraagformulieren en de bijbehorende bijlagen zijn bij elke aankondiging gevoegd.

CETA Cheese Holders List 2020

2020 lijst van houders van industriële quota in het kader van CETA

2019 — gebruikstabel van het CETA-tariefcontingent voor kaas

Bovendien moet worden opgemerkt dat

 • groenten en fruit blijven onderworpen aan het invoerprijssysteem van de EU
 • de tarieven voor pluimvee en eieren worden gehandhaafd

Wijnen en gedistilleerde dranken

Specifieke tarieven voor wijn en gedistilleerde dranken uit de EU die Canada binnenkomen, zijn afgeschaft bij de inwerkingtreding van CETA.

Voor gedistilleerde dranken zoals gin, wodka en whisky pakt CETA niet-tarifaire belemmeringen aan die het vermogen van de EU om de Canadese markt te penetreren aanzienlijk belemmeren, met name door:

 • toepassing van de gedifferentieerde vergoeding voor de kosten van dienstverlening (die door Canada wordt opgelegd aan ingevoerde wijnen en gedistilleerde dranken) op basis van volume en niet op waarde, en berekening ervan op transparantere wijze, waardoor de kosten voor EU-producenten om hun producten in Canada te verkopen, worden verlaagd
 • bevriezen van het aantal Canadese particuliere verkooppunten die alleen toegankelijk zijn voor Canadese producenten en die een alternatief vormen voor het monopolie van de provinciale drankgelegenheden
 • voorkomen van activiteiten buiten de provincie van bepaalde drankplanken, die tot oneerlijke concurrentie op het Canadese grondgebied en in derde landen hebben geleid
 • afschaffing van de Canadese voorschriften voor het mengen van ingevoerde gedistilleerde dranken in bulk met plaatselijke gedistilleerde dranken vóór botteling (dit voorschrift belet dat ingevoerde gedistilleerde dranken in bulk bij het bottelen in Canada als geografische aanduiding worden geëtiketteerd)

CETA omvat zowel de overeenkomst tussen de EU en Canada van 1989 inzake alcoholische dranken als de overeenkomst van 2004 inzake wijn en gedistilleerde dranken tussen de EU en Canada, die sterke juridische garanties biedt voor Europese en Canadese wijn- en gedistilleerde dranken. Kleine wijzigingen van de Overeenkomst van 2004 zijn opgenomen in bijlage 30-B bij de CETA

Visserij

Canada heeft alle rechten op visserijproducten bij de inwerkingtreding volledig afgeschaft.

De EU heeft bij de inwerkingtreding 95,5 % van haar tarieven afgeschaft en ermee ingestemd de resterende 4,5 % van de tarieven binnen 3, 5 of 7 jaar verder af te schaffen.

Parallel aan de opheffing van de douanerechten zullen de EU en Canada duurzame visserij ontwikkelen door gebruik te maken van monitoring-, controle- en bewakingsmaatregelen en door illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te bestrijden.

 

Zoek het toepasselijke tarief voor uw product in My Trade Assistant.

Oorsprongsregels

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Rules of Origin Self Assessment (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en om na te gaan hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Als u nieuw bent voor het onderwerp, vind dan een inleiding over de belangrijkste begrippen in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

De oorsprongsregels zijn vastgelegd in het Protocol inzake oorsprongsregels en oorsprongsprocedures bij de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA) (PB L 11 van 14.01.2017, blz. 465). Raadpleeg ook de gedetailleerde richtsnoeren over de oorsprongsregels.

Is mijn product „van oorsprong” volgens de CETA tussen de EU en Canada?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van CETA moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Canada.

Een product „van oorsprong” uit de EU of Canada, indien het aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 • geheel en al in de EU of Canada is verkregen;
 • uitsluitend is vervaardigd uit materialen van oorsprong uit de EU of Canada;
 • in de EU of Canada voldoende productie heeft ondergaan overeenkomstig de productspecifieke voorschriften van bijlage 5;

Zie ook de aantekeningen bij bijlage 5.

Voorts voorziet bijlage 5 bis in oorsprongscontingenten en alternatieve productspecifieke regels voor bepaalde producten.

 

Voorbeelden van productspecifieke regels in handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek van het product
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct (bijvoorbeeld de productie van papier (geharmoniseerd systeem hoofdstuk 48) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke bewerkingen — er is een specifiek productieproces vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels voor garens. Dergelijke regels worden meestal gebruikt in de textiel- en kledingsector en in de chemische sector.

Een combinatie van deze verschillende regels is mogelijk, waarbij de verschillende regels als alternatief of in combinatie worden nageleefd.

Tips om te helpen aan de productspecifieke voorschriften te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen aan de productspecifieke regels, zoals toleranties of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie
 • de tolerantieregel staat de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die door de productspecifieke regel normaliter verboden zijn tot 10 % van de prijs af fabriek van het product
 • deze tolerantie kan niet worden gebruikt om een maximumwaarde van in de productspecifieke regels opgenomen niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden.
 • er gelden specifieke toleranties voor textiel en kleding ingedeeld in de GS-hoofdstukken 50 tot en met 63, die zijn opgenomen in bijlage 1.
Cumulatie

CETA voorziet in drie manieren om de oorsprong te cumuleren

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Canada kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) wanneer zij bij de productie van een product worden gebruikt
 • volledige cumulatie — maakt het mogelijk rekening te houden met de be- of verwerkingen die in de EU of Canada ten aanzien van niet van oorsprong zijnde materialen zijn verricht om te helpen aan de productspecifieke regel te voldoen
 • machtigingsclausule voor uitgebreide cumulatie — materialen van oorsprong uit een gemeenschappelijke partner van een vrijhandelsovereenkomst kunnen bij gebruik bij de vervaardiging van een product als van oorsprong uit de EU of Canada worden beschouwd. Deze bepaling is afhankelijk van de instemming van de partijen over de toepasselijke voorwaarden.

Andere eisen

Uw product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het protocol inzake de oorsprongsregels, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van niet-wijziging.

Regel van niet-wijziging

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Canada (en vice versa) worden vervoerd zonder verder te worden verwerkt in een derde land.

Sommige transacties kunnen in een derde land worden uitgevoerd als de producten onder douanetoezicht blijven.

 • lossen
 • opnieuw laden
 • alle andere behandelingen die nodig zijn om producten in goede staat te bewaren of om het product naar het grondgebied van de EU of Canada te vervoeren
 • opslag
 • splitsing van zendingen

De douaneautoriteit kan van een importeur verlangen dat hij aantoont dat een product waarvoor hij om preferentiële tariefbehandeling verzoekt, in overeenstemming met de vervoersregels is verzonden.

Teruggave van rechten

Terugbetaling van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt om een product te vervaardigen dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd, is pas toegestaan in de eerste 3 jaar na de inwerkingtreding van CETA, d.w.z. tot en met 21 september 2020.

Oorsprongprocedures

Als u aanspraak wilt maken op een preferentieel tarief, moet u de oorsprongsprocedures volgen en uw aanvraag laten controleren door de douaneautoriteiten van het land waar u uw goederen invoert. De procedures zijn beschreven in afdeling C van het protocol betreffende de oorsprongsregels van de overeenkomst.

Hoe kunt u aanspraak maken op preferentiële tariefbehandeling?

Importeurs kunnen aanspraak maken op preferentiële tariefbehandeling op basis van een door de exporteur verstrekte oorsprongsverklaring.

Oorsprongsverklaring

In de EU is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de producten niet hoger is dan

 • 500 EUR voor kleine verpakkingen of
 • 1,200 EUR voor producten die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers.
Eigen verklaring van de exporteur

Exporteurs kunnen door middel van een oorsprongsverklaring zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Canada.

In de EU kan het worden voltooid

Hetzelfde REX-nummer kan ook worden gebruikt voor enkele andere preferentiële handelsovereenkomsten van de EU (bijvoorbeeld de handelsovereenkomst van de EU met Japan).

 • de tekst van de oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in een van de officiële talen van de EU en is opgenomen in bijlage 2 bij het protocol betreffende de oorsprongsregels.
 • de oorsprongsverklaring moet worden aangebracht op een factuur of op een handelsdocument waarin het product van oorsprong voldoende duidelijk is omschreven om het te kunnen identificeren.
 • de oorsprongsverklaring blijft geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum waarop zij door de exporteur is ingevuld.
 • normaliter zal het attest van oorsprong betrekking hebben op één zending, maar in Canada kan het ook betrekking hebben op meerdere zendingen identieke producten gedurende een periode van ten hoogste 1 jaar.
Controle van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongsvereisten voldoet.

In geval van twijfel kan de douaneautoriteit van een importeur verlangen dat hij aantoont dat een product waarvoor hij om preferentiële tariefbehandeling verzoekt, in overeenstemming met de vervoersregels is verzonden.

De verificatie is gebaseerd op de volgende beginselen:

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van het land van invoer en die van uitvoer
 • controles van de oorsprong van de producten door de plaatselijke douane. Bezoeken van het land van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan.

Zodra de controle is afgerond, stellen de autoriteiten van het land van invoer de definitieve vaststelling van de oorsprong vast en stellen zij de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten.

Praktische gids over de bepalingen van de CETA inzake oorsprongsregels

Productvereisten

In technische voorschriften worden specifieke kenmerken omschreven die een product moet hebben, zoals ontwerp, etikettering, markering, verpakking, functionaliteit of prestaties, en die bijvoorbeeld zijn ontworpen om de gezondheid van de mens, de veiligheid of het milieu te beschermen. Het kan echter duur zijn voor handelaren om aan verschillende vereisten op verschillende markten te voldoen.

De technische regels en voorschriften van de EU en Canada zijn beter compatibel gemaakt, zodat bedrijven hetzelfde product, of hetzelfde product met minder wijzigingen, op beide markten kunnen verkopen. Dit stelt kleine ondernemingen, met name micro-ondernemingen, in staat te concurreren met grotere ondernemingen en deel te nemen aan internationale toeleveringsketens en e-handel.

CETA bevat ook bepalingen om transparantie te waarborgen, bijvoorbeeld dat belanghebbenden aan beide zijden opmerkingen kunnen maken over voorstellen voor technische voorschriften die Canada of de EU kan ontwikkelen).

Voorts zijn de EU en Canada overeengekomen de banden en de samenwerking tussen hun normalisatie-instanties en hun test-, certificerings- en accreditatieorganisaties te versterken.

De certificering van gereguleerde producten vergemakkelijken

De EU en Canada zijn overeengekomen de banden en de samenwerking tussen hun normalisatie-instanties en hun test-, certificerings- en accreditatieorganisaties te versterken.

CETA bevat bepalingen die helpen onnodige verstoringen te voorkomen en transparantie te waarborgen (bijvoorbeeld dat belanghebbenden aan beide zijden opmerkingen kunnen maken over voorgestelde technische voorschriften die Canada of de EU kan ontwikkelen).

Conformiteitsbeoordeling — wederzijdse aanvaarding

Canada en de EU zijn overeengekomen verplichte conformiteitsbeoordelingscertificaten te aanvaarden die zijn afgegeven door erkende conformiteitsbeoordelingsinstanties (OBO’s) die in de EU zijn gevestigd, en omgekeerd voor de sectoren die onder het CETA-protocol vallen, om aan te tonen dat aan de Canadese of EU-vereisten is voldaan.

Het protocol inzake de wederzijdse aanvaarding van de resultaten van overeenstemmingsbeoordelingen vervangt de bestaande overeenkomst inzake wederzijdse erkenning en breidt de productdekking uit, met de mogelijkheid van verdere uitbreiding.

De producten waarop het protocol betrekking heeft, zijn:

 • elektrische en elektronische apparatuur, met inbegrip van elektrische installaties en apparaten, en aanverwante onderdelen
 • eindapparatuur voor radio en telecommunicatie
 • elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
 • speelgoed
 • voor de bouw bestemde producten
 • machines, met inbegrip van onderdelen, componenten, veiligheidscomponenten, verwisselbare uitrustingsstukken en samenstellen van machines
 • meetinstrumenten
 • centrale-verwarmingsketels, met inbegrip van aanverwante toestellen
 • apparatuur, machines, apparaten, inrichtingen, bedieningsorganen, beveiligingssystemen, veiligheidsvoorzieningen, besturings- en regelapparatuur, en aanverwante instrumenten en preventie- en detectiesystemen voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX-apparatuur)
 • materieel voor gebruik buitenshuis voor zover het betrekking heeft op geluidsemissie in het milieu
 • pleziervaartuigen en onderdelen daarvan

Hoe kunnen de erkende OBO’s worden gevonden?

 • organen die in het kader van de bestaande MRA zijn erkend, zullen dat blijven in het kader van CETA.
 • om een nieuwe overeenstemmingsbeoordelingsinstantie te kunnen erkennen, moet de aanwijzende partij de andere partij de in bijlage 3 bij het protocol vermelde informatie verstrekken.

De NANDO-databank bevat aangemelde en aangewezen organisaties en andere relevante informatie over conformiteitsbeoordeling.

Erkende CBI’s

Levensmiddelen

CETA stroomlijning goedkeuringsprocedures verder, vermindert kosten en verbetert de voorspelbaarheid van de handel in dierlijke en plantaardige producten

 • alle producten die in de EU worden ingevoerd, moeten voldoen aan de toepasselijke sanitaire en fytosanitaire normen, en omgekeerd
 • informatie en vereisten voor de uitvoer van levensmiddelen naar Canada
 • voorschriften voor de invoer van levensmiddelen in de EU

Het Canadian Food Inspection Agency (CFIA) stelt het beleid en de regelgeving vast voor de invoer van levensmiddelen, landbouwproductiemiddelen en landbouwproducten.

Het Canada Border Services Agency (CBSA) is verantwoordelijk voor de eerste invoerinspectie van levensmiddelen, landbouwproductiemiddelen en landbouwproducten.

Voorbeelden van etiketteringsvoorschriften voor levensmiddelen in Canada

 • taalvereisten
 • gebruikelijke naam
 • nettohoeveelheid
 • ingrediënten en allergenen
 • tabel met feiten op het gebied van voeding
 • identiteit van de handelaar 
 • „Ten minste vooraan”, „Verpakt op” en vervaldatum
 • instructies voor opslag
 • land van oorsprong
 • identiteitsnorm

Meer etiketteringsvoorschriften op het instrument voor de etikettering van de industrie van het Canadian Food Inspection Agency.

Dit is een lijst van verordeningen die u nuttig kunt vinden bij de uitvoer van uw levensmiddelen naar Canada.

Dieren en dierlijke producten

CETA bevestigt de bestaande samenwerking tussen de EU en Canada op veterinair gebied op basis van een hoog niveau van wederzijds vertrouwen, en omvat een verdere vereenvoudiging van het goedkeuringsproces voor exporteurs.

 • Canada heeft zijn rundvleesmarkt heropend voor negentien EU-lidstaten
 • in geval van een uitbraak van een ziekte (de zogenaamde regionalisering) zijn de partijen overeengekomen de handelsbeperkingen tot een minimum te beperken en kan de handel uit niet-getroffen gebieden zonder onderbreking of langdurige hergoedkeuringsprocedures worden voortgezet.

Voorschriften voor de uitvoer van dieren en dierlijke producten naar Canada

Planten, groenten en fruit

CETA voorziet in nieuwe procedures om het goedkeuringsproces voor planten, groenten en fruit door Canada te vereenvoudigen en te versnellen.

Dankzij CETA kan Canada de huidige aanpak per land en per product vervangen door EU-brede beoordelings- en goedkeuringsprocedures voor groenten en fruit.

Het doel is een voorspelbaarder regelgevingsklimaat voor exporteurs tot stand te brengen.

Voor alle productcategorieën kwamen de partijen overeen versnelde procedures vast te stellen voor onderwerpen die als prioritair zijn aangemerkt.

Informatie en voorschriften betreffende de uitvoer van planten en plantaardige producten naar Canada

Farmaceutische producten

CETA bouwt voort op de wederzijdse erkenning van goede productiepraktijken en inspecties van reeds bestaande farmaceutische fabrieken tussen de EU en Canada, en vermindert dubbele inspecties.

Dit betekent dat u als farmaceutische fabrikant te maken krijgt met aanzienlijk lagere administratieve lasten en kosten en dat de regelgevende instanties in de EU en Canada beter gebruik kunnen maken van hun middelen door dubbele inspecties te beperken en zich in plaats daarvan te richten op markten met hogere risico’s. Concreet

 • inspecties die door een autoriteit van een EU-lidstaat op het grondgebied van de EU worden uitgevoerd, worden door Canada aanvaard en omgekeerd
 • in derde landen uitgevoerde inspecties kunnen ook worden erkend

 

In de huidige wereldeconomie is 40 % van de afgewerkte geneesmiddelen die in de EU op de markt worden gebracht, afkomstig uit het buitenland. Dat geldt ook voor 80 % van de werkzame farmaceutische bestanddelen die worden gebruikt om geneesmiddelen in de EU beschikbaar te stellen.

Meer informatie: Protocol inzake de wederzijdse erkenning van het nalevings- en handhavingsprogramma inzake goede fabricagepraktijken voor farmaceutische producten.           

 

Zoek de specifieke regels en vereisten voor uw product in Mijn handelsassistent.

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen zij soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u geconfronteerd wordt met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of voorkomt, kunt u ons vertellen
 • rapporteer met behulp van het onlineformulier wat uw uitvoer naar Canada stopzet en de EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen.

Contact opnemen

Documenten en procedures voor in- en uitklaring

De overeenkomst zorgt voor transparantere en vereenvoudigde douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verlagen.

Documenten

In de gidsen voor stap voor stap worden de verschillende soorten documenten beschreven die u moet voorbereiden op de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of sommige van de onderstaande elementen verlangen

 • handelsfactuur (vind de specifieke vereisten met betrekking tot de vorm en inhoud ervan in Mijn handelsassistent)
 • paklijst
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor alle duidelijkheid: u kunt vooraf een bindende tariefinlichting en/of bindende oorsprongsinlichtingen aanvragen.

 

Voor gedetailleerde informatie over de documenten die u moet overleggen voor de inklaring van uw product, ga naar My Trade Assistant.

Procedures voor het aantonen en controleren van de oorsprong

Voor een beschrijving van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te maken op een preferentieel tarief en van de regels inzake de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over de douaneprocedure voor in- en uitvoer, zie DG Belastingen en Douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

CETA biedt Europese ondernemingen die innovatieve, artistieke, onderscheiden en hoogwaardige producten naar Canada exporteren een betere bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en biedt bescherming voor farmaceutische producten en geografische aanduidingen.

Canada heeft zijn grensmaatregelen tegen nagemaakte handelsmerken, onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust en goederen met een nagemaakte geografische aanduiding versterkt door de douane de mogelijkheid te bieden om verdachte namaakgoederen vast te houden.

Intellectuele eigendom

De handelsovereenkomst voorziet ook in moderne regels voor de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Auteursrecht in het digitale tijdperk

Met CETA heeft Canada ermee ingestemd zijn regeling voor auteursrechtelijke bescherming af te stemmen op de volgende „internetverdragen” van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO).

 • WIPO-verdrag inzake het auteursrecht
 • het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen

De internetverdragen bevatten normen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot en gebruik van creatieve werken online of in digitale vorm die belangrijk zijn voor onze creatieve industrieën.

De overeenkomst bevat belangrijke bepalingen betreffende de beperking van de aansprakelijkheid van aanbieders van internetdiensten voor inbreukmakende inhoud, wanneer zij voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals een systeem van doeltreffende melding van dergelijke inhoud.

Canada heeft er ook mee ingestemd ervoor te zorgen dat rechthebbenden technologie doeltreffend kunnen gebruiken om hun rechten te beschermen en hun werken online in licentie te geven.

 • er wordt bijvoorbeeld voorzien in bescherming en doeltreffende rechtsmiddelen tegen het omzeilen van technische voorzieningen (zoals encryptie) die door rechthebbenden worden gebruikt om hun rechten te beschermen.
 • voorts is het verboden elektronische „informatie over het beheer van rechten” — dat wil zeggen informatie die bij beschermd materiaal is gevoegd en die het werk, de makers, de uitvoerende kunstenaar of de eigenaar ervan en de voorwaarden voor het gebruik ervan bevat — opzettelijk te wijzigen of te wissen.
Uitzendrechten

Canada is ook overeengekomen de rechten van Europese kunstenaars beter te beschermen door uitvoerende kunstenaars het exclusieve recht te verlenen om uitzending via de ether en de mededeling van hun uitvoeringen aan het publiek toe te staan of te verbieden.

Deze rechten zullen ervoor zorgen dat kunstenaars, zowel Europese als Canadese, worden beloond voor hun creativiteit en worden gestimuleerd om nieuwe artistieke werken te blijven creëren.

 • Europese kunstenaars kunnen bijvoorbeeld royalty’s krijgen van cafés en detailhandelszaken die muziek spelen om consumenten aan te trekken.
 • Canada zorgt ervoor dat een enkele billijke vergoeding wordt betaald voor uitzending via de ether of voor elke mededeling aan het publiek, en deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen.
Bescherming van plantenrassen

Canada is ook overeengekomen de bescherming van plantenrassen te versterken op basis van de Akte van 1991 van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten (UPOV).

Dit betekent dat innovatieve plantenrassen die bijvoorbeeld tot betere opbrengsten kunnen leiden, zullen worden beschermd en dus waarschijnlijk sneller op de Canadese markt zullen worden gebracht ten voordele van landbouwers en consumenten.

De EU is een belangrijke leverancier van nieuwe plantenrassen. Deze belangrijke onderzoeks- en innovatieactiviteit wordt beschermd door een soort intellectuele eigendom sui generis, het communautaire kwekersrecht. Dit houdt geen verband met het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen.

Actie tegen valsemunterij

Canada is ook overeengekomen zijn grensmaatregelen tegen nagemaakte handelsmerken, onrechtmatig gereproduceerde goederen waarop een auteursrecht rust en goederen met een nagemaakte geografische aanduiding aan te scherpen, met name door de douane de mogelijkheid te bieden om nagemaakte goederen ambtshalve vast te houden.

 • De bevoegde autoriteiten van Canada kunnen op eigen initiatief handelen om goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, tijdelijk vast te houden.
 • merken hoeven niet individueel bij de Canadese douane te worden geregistreerd om voor bescherming in aanmerking te komen.

Canada zal procedures vaststellen of handhaven op grond waarvan een houder van een recht zijn bevoegde autoriteiten kan verzoeken de vrijgave van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht op te schorten of deze vast te houden.

Canada heeft de gerechtelijke autoriteiten ook de mogelijkheid geboden om de nodige voorlopige maatregelen te nemen en rechtstreeks bevelen uit te vaardigen tegen tussenpersonen die namaakgoederen op de markt brengen.

Farmaceutische producten

CETA verbetert intellectuele-eigendomsrechten voor innovatieve geneesmiddelen op drie manieren

 • vernieuwers die houder zijn van een farmaceutisch octrooi, krijgen het recht om op dezelfde wijze beroep in te stellen tegen besluiten inzake vergunningen voor het in de handel brengen in Canada als andere producenten reeds zouden kunnen
 • Canada verbindt zich tot zijn huidige gegevensbeschermingsregeling (6 + 2 jaar), waardoor rechtszekerheid wordt geboden op een gebied waar langetermijninvesteringen van essentieel belang zijn.
 • Canada zal een systeem voor herstel van de octrooiduur invoeren naar het voorbeeld van het EU-systeem ter compensatie van ongerechtvaardigde vertragingen in het goedkeuringsproces voor het in de handel brengen, met inbegrip van een maximale periode van aanvullende bescherming (2 jaar) — de partijen zijn het eens geworden over de mogelijkheid van uitzonderingen met het oog op uitvoer naar derde landen.

Meer informatie over de bescherming van intellectuele eigendom in de EU.

 

De Europese IPR-helpdesk biedt een helplijndienst aan voor rechtstreekse ondersteuning op het gebied van intellectuele eigendom. Voor advies en ondersteuning over IER-kwesties buiten de EU-markt.

Geografische aanduidingen

Geografische aanduidingen van wijnen en gedistilleerde dranken die in Canada en de EU worden beschermd, zijn respectievelijk opgenomen in bijlage III, onder a), en bijlage IV, onder a), van de overeenkomst van 2004 inzake de handel in wijnen en gedistilleerde dranken.

Naast de geografische aanduidingen (GA) die worden beschermd in het kader van de overeenkomst inzake wijn en gedistilleerde dranken tussen de EU en Canada, die zijn opgenomen in de CETA, heeft Canada ermee ingestemd 143 geografische aanduidingen te beschermen — onderscheidende levensmiddelen en dranken uit specifieke steden of regio’s in de EU.

Canada zal deze traditionele Europese producten op dezelfde wijze beschermen tegen imitaties als de EU. Het zal illegaal zijn om consumenten te misleiden over de werkelijke oorsprong van een product, bijvoorbeeld door gebruik te maken van vlaggen die ten onrechte een beschermde EU-geografische aanduiding oproepen of het land waar dat product met een geografische aanduiding vandaan komt. Houders van EU-rechten zullen een administratieve procedure kunnen gebruiken om de rechten van geografische aanduidingen in Canada te handhaven, in plaats van alleen te vertrouwen op langere en complexere procedures in het nationale rechtsstelsel.

Lijst van in Canada beschermde geografische aanduidingen

De lijst kan in de toekomst worden uitgebreid tot andere producten indien de EU en Canada daarmee instemmen.

Meer informatie over de bescherming van geografische aanduidingen in Canada dankzij CETA is te vinden in deze praktische gids.

Wat de GA’s betreft die zijn opgenomen in de overeenkomst van 2004 inzake de handel in wijnen en gedistilleerde dranken, moeten de houders van de rechten op deze geografische aanduidingen, om in Canada te worden beschermd, hun geografische aanduidingen registreren bij het Canadese Bureau voor intellectuele eigendom.

De registratieprocedure wordt hier toegelicht.

Elektronische handel

In het hoofdstuk over elektronische handel wordt in de algemene bepalingen vermeld dat de partijen het belang erkennen van het vergemakkelijken van het gebruik van elektronische handel door kmo’s.

Diensten

CETA biedt rechtszekerheid voor dienstverleners uit de EU en Canada door een hoge mate van liberalisering in Canada en de EU vast te leggen.

De EU verbetert de toegang tot de Canadese markt, met name voor maritieme diensten.

Geleidelijke liberalisering en transparantie

Canada kan geen nieuwe quota of nieuwe discriminerende maatregelen invoeren tegen dienstverleners uit de EU, behalve in een beperkt aantal gevoelige sectoren. De overeenkomst garandeert ook dat dienstverleners uit de EU kunnen profiteren van

 • een hoger niveau van markttoegang dat verder gaat dan de WTO-verbintenissen van Canada
 • de meeste toekomstige liberalisering waartoe Canada zich kan verbinden

Canada heeft een aantal beperkingen op het staatsburgerschap en de verblijfsvoorwaarden voor een reeks beroepsbeoefenaars opgeheven, waaronder:

 • advocaten
 • accountants
 • architecten
 • ingenieurs

Op het gebied van telecommunicatie en post- en koeriersdiensten heeft Canada voor het eerst de liberalisering gesloten.

Maritieme diensten

Een nieuwe openstelling van de Canadese zeevervoersmarkt zal het voor zeevervoerders uit de EU en hun grotere schepen gemakkelijker maken om in Canada te varen op de belangrijke route tussen Montreal en Halifax.

Beide havens zijn belangrijk aan de Canadese oostkust. Montreal is een grote haven die 1.4 miljoen standaardcontainers verwerkt (totaal van in- en uitvoercontainers in 2015), terwijl Halifax 0.4 miljoen TEU’s (TEU’s) met twintig voet vervoert (2015).

De EU is veruit de wereldleider op het gebied van baggerdiensten. Met CETA stelt Canada zijn markt voor baggeractiviteiten ook open voor EU-exploitanten, een markt die naar schatting 150 miljoen tot 400 miljoen CAD per jaar waard is (ongeveer 104 miljoen EUR — 278 miljoen EUR per jaar).

Regelgevingsdisciplines

Naast de ambitieuze verbintenissen inzake markttoegang die zijn aangegaan, bevat CETA ook innovatieve en sterke regelgevingsdisciplines die de door beide partijen aangegane verbintenissen inzake markttoegang aanvullen en versterken.

Deze regelgevingsdisciplines omvatten een van de meest uitgebreide en uitgebreide reeksen van onderling bindende regels inzake binnenlandse regelgeving, die betrekking hebben op vergunnings- of vergunningsregelingen voor bijna alle diensten en investeringsactiviteiten. De tekst zorgt voor eerlijke en transparante regelingen voor alle aanvragers en maakt het vergunningsproces zo soepel mogelijk.

Verkeer van beroepsbeoefenaren

Het overeengekomen pakket inzake tijdelijke toelating van beroepsbeoefenaren omvat de volgende voordelen:

 • EU-bedrijven kunnen hun binnen een onderneming overgeplaatste personen voor maximaal 3 jaar naar Canada detacheren — voortbouwend op eerdere overeenkomsten geldt dit voordeel over het algemeen voor alle sectoren.
 • een verlengde verblijfsduur voor beroepsbeoefenaren — dienstverleners op contractbasis of beoefenaars van een vrij beroep (zoals gedefinieerd in de overeenkomst) zal gedurende 12 maanden op het grondgebied van de andere partij kunnen verblijven (dubbel zoveel als voorheen mogelijk).

Dienstverleners op contractbasis profiteren van betere toegangs- en verblijfsvoorwaarden (zoals een niet-discriminerende behandeling ten opzichte van Canadese dienstverleners) in andere sectoren. Het gaat onder meer om:

 1. Advies- en consultancydiensten in verband met
  • mijnbouw
  • telecommunicatiediensten
  • post- en koeriersdiensten
  • verzekeringen en aanverwante diensten
  • overige financiële diensten
  • vervoer
  • vervaardiging
 2. Onderhoud en reparatie van apparatuur, zoals
  • schepen, uitrusting voor het vervoer per spoor
  • motorvoertuigen, motorfietsen, sneeuwscooters en wegvervoermaterieel
  • luchtvaartuigen en delen daarvan
  • producten van metaal, andere machines dan kantoormachines en andere soorten apparaten en huishoudelijke artikelen
 3. Aanverwante wetenschappelijke en technische adviezen
 4. Milieudiensten

Nieuwe profielen: de preferentiële toegang tot de Canadese markt en de niet-discriminerende behandeling in Canada zullen ook gelden voor nieuwe categorieën EU-leveranciers, zoals gedefinieerd in de overeenkomst: investeerders, zakelijke bezoekers van korte duur en technici.

Canada zal tot echtgenoten van binnen een onderneming overgeplaatste personen uit de EU een behandeling uitbreiden die gelijkwaardig is aan die welke wordt toegekend aan echtgenoten van Canadese binnen een onderneming overgeplaatste personen in de EU.

Wederzijdse erkenning van kwalificaties

Om de mobiliteit van hooggekwalificeerde beroepsbeoefenaren tussen de EU en Canada te vergemakkelijken, wordt in CETA een kader voor de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties vastgesteld en worden de algemene voorwaarden en richtsnoeren voor onderhandelingen over professiespecifieke overeenkomsten vastgesteld.

CETA biedt een gedetailleerd kader voor de onderhandelingen over en de sluiting van overeenkomsten inzake de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties.

De overeenkomst laat het aan de verenigingen van gereglementeerde beroepen van beide partijen over om het onderhandelingsproces over een MRA op gang te brengen, door aanbevelingen te doen aan het bevoegde CETA-comité, en om overeenstemming te bereiken over de specifieke voorwaarden. Zodra de verenigingen het eens zijn over de beginselen en volgens de in het kader vastgestelde procedures, wordt de MRA juridisch bindend, zodat Europese beroepsbeoefenaren hun kwalificaties kunnen laten erkennen door de bevoegde autoriteiten in Canada en omgekeerd.

Overheidsopdrachten

Met CETA kunnen EU-bedrijven nu inschrijven op aanbestedingen van de Canadese overheid op alle drie de niveaus van overheidsopdrachten: federaal, provinciaal en gemeentelijk.

In Canada zijn provincies en gebieden bevoegd voor collectieve goederen zoals:

 • gezondheidszorg
 • onderwijs
 • welzijn
 • intraprovinciaal vervoer.

Gemeenten beheren

 • plaatselijk vervoer
 • schoolbesturen
 • openbare nutsvoorzieningen enz.

De aanbestedende diensten die onder CETA vallen, zijn te vinden in de bijlagen 19-1 tot en met 19-8.

CETA biedt ook rechtszekerheid dat Canadese overheidsagentschappen en -organen Europese bedrijven niet zullen kunnen discrimineren, d.w.z. om de toegang van bedrijven tot een openbare aanbesteding te beperken.

Leveranciers kunnen aanbestedingsbesluiten aanvechten die volgens hen in strijd zijn met de verplichtingen van de overeenkomst. In Canada vervult het Canadian International Trade Tribunal (CITT) deze rol.

Canada heeft er ook mee ingestemd de aanbestedingsprocedure transparanter te maken door al zijn openbare aanbestedingen tijdig op één website voor aanbestedingen te publiceren. Op dit moment biedt deze website een instrument om te zoeken naar aanbestedingsmogelijkheden van de (federale) regering.

Andere overheidsopdrachten (provinciale en territoriale overheden) maken momenteel aankondigingen van aanbestedingen bekend op hun eigen aanbestedingswebsites of op een elektronisch aanbestedingssysteem dat door een derde dienstverlener wordt beheerd. 

 

Om te weten te komen of u gerechtigd bent om deel te nemen aan een bepaalde openbare aanbesteding buiten de EU, gebruik de My Trade Assistant for Procurement

Investeringen

Zodra CETA definitief in werking treedt, zal zij investeerders uit de EU en Canada meer voorspelbaarheid, transparantie en bescherming bieden voor hun investeringen in respectievelijk Canada en de EU.

De bepalingen van CETA inzake investeringsbescherming en het nieuwe stelsel van investeringsgerechten (ICS) zullen investeerders een hoog niveau van bescherming bieden, terwijl het recht van regeringen om regels vast te stellen en doelstellingen van overheidsbeleid na te streven, zoals de bescherming van de gezondheid, de veiligheid of het milieu, volledig behouden blijft.

Het ICS vormt een duidelijke breuk met de oude benadering van de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten (ISDS) en toont aan dat de EU en Canada gezamenlijk vastbesloten zijn een eerlijker, transparanter en geïnstitutionaliseerd systeem voor de beslechting van investeringsgeschillen op te zetten.

De investeringsbepalingen in CETA zullen ook de acht bestaande bilaterale investeringsovereenkomsten tussen bepaalde EU-lidstaten en Canada vervangen.

De drempel voor de toetsing van overnames van Canadese ondernemingen in het kader van de Investment Canada Act wordt aanzienlijk verhoogd van de huidige 354 miljoen CAD tot 1.5 miljard CAD. Dit geldt voor alle investeerders in de EU, met uitzondering van die welke staatsbedrijven zijn.

Als u van plan bent in Canada te investeren, vind je hier meer informatie.

NB: Overeenkomstig Besluit (EU) 2017/38 van de Raad van 28 oktober 2016 betreffende de voorlopige toepassing van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (PB L 11 van 14.1.2017, blz. 1080 — „1081 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG)”), zullen de investeringsbescherming en het stelsel van investeringsgerechten, alsook de toegang tot de markt voor portefeuillebeleggingen, nietvoorlopigworden toegepast.

Links en contacten

EUROPESE UNIE

Delegatie van de Europese Unie in Canada

Adres:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6132386464

E-mail: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

OOSTENRIJK

Oostenrijkse Kamer van Koophandel (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

IN CANADA

Voordeel van Austria Toronto

Consulaat-generaal van Oostenrijk — EUR Commercial Section Advantage Austria

Adres:

30 ST Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Tel.: + 1 4169673348

E-mail: toronto@advantageaustria.org 

Tel.: + 1 5148493708

E-mail: montreal@advantageaustria.org 

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Tel. + 1 6137891444, 

E-mail: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGIË

Wallonië Foreign Trade and Investment Agence
EUR Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest -Export

Vlaams Handel

IN CANADA

Vlaanderen/Wallonië/Brussel

Handelsvert. voor Ontario, Manitoba

Adres:

2 Bloorstraat West — Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel. + 1 416515-7777

E-mail: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. voor Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Adres:

999 Boulevard de Maisonneuve West — Suite 1600, Montreal (Québec) H3A 3L4

Tel.: + 1 514289-9955

E-mail: montreal@fitagency.com

 

Wallonia
Trade rep. voor Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Adres:

1250 René-Lévesque West — Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8

Tel.: + 1 514939-4049

 

Brussels
Trade rep. voor Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Adres: 1010 herbrok West — Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: + 1 514286-1581

E-mail: info@bruxelles-canada.com

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

360 Albert Street, 8e verdieping, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Tel.: + 1 6132367267

E-mail: ottawa@diplobel.fed.be

BULGARIJE

Het Bulgaars Agentschap voor de bevordering van kleine en middelgrote ondernemingen („Small and Medium Enterprises Promotion”) („het Bulgaarse Agentschap voor de bevordering van kleine en middelgrote ondernemingen”), het Agentschap voor de bevordering van kleine en middelgrote ondernemingen („Small and Medium Enterprises Promotion”), alsmede het Bureau voor de bevordering van kleine en middelgrote ondernemingen („Small and Medium
Enterprises”), het Bureau voor de bevordering van kleine en middelgrote ondernemingen („Small and Medium Enterprises Promotion”), het Bureau voor de bevordering van kleine en middelgrote ondernemingen („Small and Medium Enterprises Promotion”), het Bureau voor de bevordering van kleine en middelgrote ondernemingen („Small and Medium Enterprises Promotion”), the

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Tel.: + 1 613893215

E-mail: Embassy.Ottawa@mfa.bg

KROATIË

Exportportaal
Izvozni portal

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

229 chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Tel.: + 1 6135627820

E-mail: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Consulaat-generaal

Adres:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Tel.: + 1 9052779051

E-mail: genmiss@mvep.hr
e-mail: croconsulate.miss@mvep.hr

CYPRUS

Handelsdienst van de Europese Unie (Trade Service
) — ηρεσία Εμδορίοbovengenoemd

IN CANADA

Hoge Commissie

Adres:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6135630727

E-mail: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Honorair consulaat

Adres:

435 Donald Street, Coquitlam, British Columbia, V3K 3Z9

Tel.: + 1 6049362268

E-mail: tberggre@sfu.ca

 

Afdeling Handel

Adres:

13 East 40th Street, New York, NY 10016

Tel.: + 1 2122139100

E-mail: ctncy@cyprustradeny.org

TSJECHISCHE REPUBLIEK

Nationaal agentschap voor handelsbevordering van het Tsjechische ministerie van Industrie en Handel
CzechTrade — Česká agentura na podporu obchodu

IN CANADA

CzechTrade Canada

Adres:

6707 elleboogaandrijving SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tel.: + 1 4032694924

E-mail: calgary@czechtrade.cz
e-mail: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Ambassade in Ottawa

Adres:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Tel. + 1 6135623875

Web: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Consulaat-generaal van de Tsjechische Republiek

Adres:

2 Bloorstraat West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Web: www.mzv.cz/toronto

E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_toronto@mzv.cz

DENEMARKEN

Ministerie van Buitenlandse Zaken van Denemarken: Udenrigsministeriet Eksportrådet

IN CANADA

Raad voor Handel van Denemarken

Adres:

2 Bloorstraat West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: + 1 416962-5661

E-mail: yyzhkt@um.dk

Ambassade in Ottawa

Adres:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Tel.: + 1 6135621811

E-mail: ottamb@um.dk 

ESTLAND

Onderneming Estland (EAS)
Etbeit õtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Tel.: + 1 6137894222

E-mail: embassy.ottawa@mfa.ee

FINLAND

Finpro

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Tel.: + 1 6132882233

E-mail: embassy@finland.ca

E-mail: sanomat.ott@formin.fi

FRANKRIJK

Business France

IN CANADA

Handelsvertegenwoordiger in Canada: Business France

Toronto

Adres:

154 universiteit Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Tel.: + 1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France,

Adres:

1501 McGill College, Bureau 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Tel.: + 1 5146704000

 

Vancouver:

Adres:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, British Columbia V6E 3V6

Tel.: + 1 6046390923

E-mail: canada@businessfrance.fr

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9

Tel.: + 1 6137891795

E-mail: politique@ambafrance-ca.org

DUITSLAND

Germany Trade and Invest (GTAI)

IN CANADA

Canadese Duitse Kamer van Koophandel

Adres:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.: + 1 416598-3355

E-mail: info@germanchamber.ca

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Canada

Tel.: + 1 613 232 1101

E-mail: info@ottawa.diplo.de

GRIEKENLAND

Enterprise Greece Invest and Trade Εalvorens alvorens de onderneming „Enterprise
Greece” in te zetten en de handel daarin te doen dalen.

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

80 Maclaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Tel.: + 1 6132386271

E-mail: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Consulaat-generaal

Adres:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Tel.: + 1 4165150133

E-mail: ecocom-toronto@mfa.gr

HONGARIJE

Hongaars nationaal handelshuis

Hongaars agentschap voor investeringsbevordering
http://www.hipa.hu/

IN CANADA

Consulaat-generaal in Toronto

Adres:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Toronto

Tel.: + 1 6473492550

E-mail: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Tel.: + 1 6132307560

E-mail: mission.ott@mfa.gov.hu

IERLAND

Onderneming Ierland

IN CANADA

Handelsvertegenwoordiger in Canada: Onderneming Ierland

Adres:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: + 1 4169345033

E-mail: client.service@enterprise-ireland.com

E-mail: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

Varette gebouw, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Tel.: + 1 6132336281

E-mail: embassyofireland@rogers.com

ITALIË

Italiaans Handelsagentschap
ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

IN CANADA

Italiaans agentschap voor handelsbevordering van het consulaat-generaal van Italië

Adres:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4

E-mail: toronto@ice.it

Tel.: + 1 4165981566

 

Adres:

Rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Tel.: + 1 5142840265

E-mail: montreal@ice.it

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Tel.: + 1 6132322401

E-mail: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LETLAND

Agentschap voor investeringen en ontwikkeling van Letland
Latvijas Investīciju un attīstības abeit entūra


liaa@liaa.gov.lv

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

350 sparks St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Tel.: + 1 6132386014

E-mail: embassy.canada@mfa.gov.lv

LITOUWEN

Onderneming Litouwen

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel. + 1 61356754 58

E-mail: amb.ca@urm.lt

LUXEMBURG

Luxemburg voor het bedrijfsleven

IN CANADA

Honorair consulaat in Ottawa

Adres:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Tel.: + 1 6137554091

E-mail: luxconsulottawa@gmail.com

 

Ambassade in Washington DC

Adres:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC. 20008

Tel. + 1 2022654171

E-mail: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Malta Enterprise

IN CANADA

In Canada consulaat-generaal in Toronto

Adres:

3300 Bloor St. W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Tel.: + 1 4162070922

E-mail: maltaconsulate.toronto@gov.mt

NEDERLAND

Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein — een onlineportaal voor buitenlandse en Nederlandse start-ups

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Tel.: + 1 613 237 503

E-mail: ott@minbuza.nl

 

Consulaat-generaal in Toronto

Adres:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Tel.: + 1 416 595 2402

Web: www.hollandtradeandinvest.com
e-mail: tor-ea@minbuza.nl

POLEN

Pools agentschap voor investeringen en handel (voormalig Pools agentschap voor informatie en buitenlandse investeringen)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Secretariaat van de voorzitter:

Tel.: + 48 223349871

Afdeling buitenlandse investeringen:

Tel.: + 48 223349875

Ministerie van Economische Ontwikkeling:

Tel.: + 48 223349820

Afdeling Economische Bevordering:

Tel.: + 48 223349926

Ministerie van Voorlichting en Communicatie:

Tel.: + 48 223349994

 

IN CANADA

Pools agentschap voor investeringen en handel in Toronto

Adres:

438 University Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontario, M5G 2K8

E-mail: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Ambassade van de Republiek Polen te Ottawa

Adres:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Tel. + 1 6137890468

E-mail: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Consulaat-generaal van de Republiek Polen in Toronto

Adres:

2603 meer van het Blvd. West, Toronto, Ontario, M8V 1G5

Tel.: + 1 4162525471

Tel.: + 1 4164645405

E-mail: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Consulaat-generaal van de Republiek Polen in Vancouver

Adres:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, British Columbia, V6E 2K3

Tel. + 1 6046883458

E-mail: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Consulaat van de Republiek Polen in Montreal

Adres:

3501 Musée, Montreal, Québec, QC H3G 2C8

Tel. + 1 6137890468 

E-mail: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGAL

AICEP Portugal Global — Trade and Investment Agency

IN CANADA

Agentschapvoor handel en investeringen: AICEP Toronto

Adres:

438 University Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Tel.: + 1 4169214925

E-mail: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

645 eilandpark Dr, Ottawa, Ontario, K1Y 0B8

Tel.: + 1 6137290883

E-mail: ottawa@mne.pt

ROEMENIË

Ministerie van Bedrijfsleven, Handel en Ondernemerschap

InvestRomania

De Kamer van Koophandel en Industrie van Roemenië

IN CANADA

Bureau voor economische en handelsbevordering van Roemenië

Adres:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: + 1 5145048235

E-mail: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3

Tel.: + 1 6137893709

E-mail: ottawa@mae.ro

SLOWAKIJE

SARIO — Slovak Investment and Trade Development Agency
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2

Tel.: + 1 6137494442

E-mail: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVENIË

Spirit Slovenia — Openbaar agentschap voor ondernemerschap, internationalisering, buitenlandse investeringen en technologie
SPIRIT Slovenija

IN CANADA

Ambassade in Ottawa

Adres:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6135655781

E-mail: sloembassy.ottawa@gov.si

SPANJE

ICEX — Spaans instituut voor buitenlandse handel
ICEX España Exportación e Inversiones

IN CANADA

Bureau voor economie en handel

Adres:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Tel.: + 1 6132360409

E-mail: ottawa@comercio.mineco.es

 

Bureau ter bevordering van de handel in Toronto

Adres:

170 universiteit Ave #602, Toronto, Ontario, M5H 3B3

Tel.: + 1 4169670488

E-mail:toronto@comercio.mineco.es

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Tel.: + 1 6137472252

E-mail: emb.ottawa@mae.es 

ZWEDEN

Business Sweden — de Zweedse Raad voor Handel en Investeringen

IN CANADA

Handelsvertegenwoordiger in Canada: Business Sweden

Adres:

2 Bloorstraat West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Tel.: + 1 4169228152

E-mail: toronto@business-sweden.se

 

Ambassade in Ottawa

Adres:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Tel.: + 1 6132448200

E-mail: sweden.ottawa@gov.se

Kamers van koophandel en ondernemersverenigingen

EUROPESE UNIE

Kamer van koophandel van de Europese Unie in Canada (EUCCAN)

Adres:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.:  + 1 4165987087

E-mail: info@euccan.com 

 

Kamer van Koophandel van de Europese Unie in Canada West

E-mail: info@eu-canada.com

Een lijst van lokale en bilaterale kamers van koophandel en ondernemersverenigingen in Canada is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel van de Europese Unie in Canada (http://www.euccan.com). EUCCAN is een overkoepelende organisatie voor deze zeer uiteenlopende structuren en organisaties.

Informatie-instrumenten

In deze zeven factsheets wordt uitgelegd wat CETA is en wat de voordelen ervan zijn.

Lees hoe u kunt deelnemen aan openbare aanbestedingsprocedures in Canada

Meer over de zakelijke kansen die de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada biedt

Verdere links

Brochure voor bedrijven — beschrijft de voordelen, hoofdstuk per hoofdstuk en geeft praktische tips voor bedrijven

Infographics illustreren de voordelen van CETA per EU-lidstaat

Stapsgewijze gids voor exporteurs naar Canada

Verhalen en getuigenissen van bedrijven

Aanbeveling voor kmo’s

In september 2018 heeft het Gemengd Comité voor de CETA overeenstemming bereikt over een specifieke aanbeveling voor kmo’s dat elke partij online informatie verstrekt aan kmo’s van de andere partij over CETA en dat de EU en Canada samenwerken zodat de handelsovereenkomst ten goede komt aan kmo’s.

Canadese website ter ondersteuning van kmo’s uit de EU die naar Canada exporteren

EU-website voor kmo’s uit Canada

Deze pagina delen:

Snelle links