EPO — Oostelijk en Zuidelijk Afrika

De EPO tussen de EU en het ESA maakt het voor mensen en bedrijven uit de twee regio’s gemakkelijker om te investeren in en handel te drijven in en vaart te zetten achter de ontwikkeling in Oost- en Zuidelijk Afrika. Lees hoe de economische partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) van de EU met 5 Afrikaanse landen uw handel ten goede kunnen komen.

In een notendop

De tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Oostelijk en Zuidelijk Afrika (de EU-OZA-EU) is in augustus 2009 ondertekend door Mauritius, de Seychellen, Zimbabwe en Madagaskar en is in mei 2012 voorlopig toegepast. In januari 2013 heeft het Europees Parlement de overeenkomst goedgekeurd. De Comoren hebben de overeenkomst in juli 2017 ondertekend en zijn in februari 2019 van start gegaan.

De EU — het Europees Ruimteagentschap (ESA) omvat:

 • de afschaffing van alle rechten en quota van de EU voor de invoer uit de OZA-staten;
 • de geleidelijke openstelling van de markten van de Europese Unie voor de uitvoer uit de EU;
 • gedetailleerde bepalingen betreffende de oorsprongsregels, de visserij en de handelsbescherming;
 • samenwerking inzake technische handelsbelemmeringen en normen inzake de gezondheid van dieren en planten;
 • regels inzake ontwikkelingssamenwerking;
 • mechanismen voor geschillenbeslechting.

De vijf landen die de overeenkomst al toepassen, hebben zich bereid verklaard verder te gaan dan de handel in goederen, naar een uitgebreidere overeenkomst. Op 2 oktober 2019 werden de onderhandelingen gestart om het toepassingsgebied van de EPO uit te breiden tot de handel in diensten, investeringen, duurzame ontwikkeling en mededinging. Voorts zijn de partijen overeengekomen de oorsprongsregels voor deze EPO te moderniseren.

Begunstigde landen

 • Comoren
 • Madagaskar
 • Mauritius
 • Seychellen
 • Zimbabwe
 • Het akkoord blijft openstaan voor andere landen uit de regio.

Asymmetrische bepalingen ten gunste van de ESA-landen

De EPO tussen de EU en het ESA voorziet in asymmetrieën ten gunste van de ESA-landen, zoals de uitsluiting van gevoelige producten van de liberalisering, lange perioden van liberalisering, flexibele oorsprongsregels en bijzondere waarborgen en maatregelen op het gebied van de landbouw, de voedselzekerheid en de bescherming van opkomende industrieën.

 • Hoewel de EU-markten onmiddellijk en volledig werden opengesteld, openen de OZA-staten hun markten gedeeltelijk open voor invoer uit de EU, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met de verschillen in ontwikkelingsniveau.

Tarieven

De EU verleent 100 % rechtenvrije en quotavrije toegang tot alle invoer uit OZA-landen. De toegang tot de EU-markt is permanent, volledig en vrij voor alle producten.

De taken van de ESA-landen worden, in overeenstemming met hun individuele programma’s die aan de tussentijdse EPO zijn gehecht, gedeeltelijk afgeschaft, als volgt:

 • Madagaskar maakt 81 % van de invoer in de EU vrij;
 • Mauritius 96 %;
 • Seychellen 98 %;
 • Zimbabwe 80 %.

Gevoelige producten kunnen volledig worden uitgesloten van liberalisering. De belangrijkste uitsluitingen van de liberalisering zijn:

 • Madagaskar: vlees, melk en kaas, visserij, groenten, granen, oliën en vetten, eetbare bereidingen, suiker, cacao, dranken, tabak, chemische stoffen, kunststof en papier, textiel, artikelen van metaal, meubelen;
 • Mauritius: levende dieren en vlees, eetbare producten van dierlijke oorsprong, vetten, eetbare bereidingen en dranken, chemische stoffen, kunststof en artikelen van leder en bont, ijzer & stalen en consumentenelektronica;
 • Seychellen: vlees, visserijproducten, dranken, tabak, lederwaren, producten van glas en keramische producten en voertuigen;
 • Zimbabwe: producten van dierlijke oorsprong, granen, dranken op papier, plastic en rubber, textiel en kleding, schoeisel, glas en keramiek, elektronische en voertuigen voor consumenten.

Gebruik de zoekoptie van My Trade assistent om de exacte informatie over rechten en tarieven voor uw specifieke product te vinden, rekening houdend met het land van herkomst en bestemming. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw douane.

Oorsprongsregels

Producteisen

Technische voorschriften en eisen

 • Informatie over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd.
 • Zoeken naar de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van herkomst in de „My Trade Assistant” —databank.

Sanitaire en veiligheidsvoorschriften

Inklaringsdocumenten en -procedures

Bewijs van de oorsprong

Om een toegelaten exporteur te worden, moet u bij de douane kunnen aantonen dat uw producten van oorsprong zijn en welke andere eisen zij eventueel stellen.

De douaneautoriteiten kunnen de status van toegelaten exporteur intrekken in geval van misbruik. Om meer te weten te komen over de procedures, kunt u contact opnemen met uw douaneautoriteiten.

Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten de producten van oorsprong uit de OZA-landen vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong. Bewijs van oorsprong blijft 10 maanden geldig. Dit kan:

 1. Een door de douane van het land van uitvoer afgegeven certificaat inzake goederenverkeer EUR.1. De exporteur (of de gemachtigde) die een certificaat aanvraagt, moet bereid zijn op verzoek documenten in te dienen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn en voldoet aan de andere eisen van het protocol betreffende de oorsprongsregels.
 2. Een factuurverklaring, afgegeven door een exporteur, voor zendingen met een waarde van 6,000 EUR of minder, of van toegelaten exporteurs, voor partijen van enige waarde. Bij het invullen van een factuurverklaring moet u worden bereid documenten in te dienen waaruit blijkt dat uw producten van oorsprong zijn en aan de andere eisen van het protocol betreffende de oorsprongsregels voldoen.

Andere documenten

Lees meer over andere inklaringsdocumenten en -procedures die nodig zijn voor de invoer in de Europese Unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

Handel in diensten

Overheidsopdrachten

Investeringen

Andere (concurrentie, TSD)

Mededinging

 • Sinds 2014 is de EU gestopt met exportsubsidies voor alle producten die naar EPO-landen worden uitgevoerd.
 • De EU heeft maatregelen tot beperking van de productie en de handel tot een minimum beperkt
 • Indien de lokale industrie wordt bedreigd als gevolg van een sterke toename van de invoer uit Europa, kunnen op grond van de EPA maatregelen worden genomen om de industriële sectoren en de opkomende industrieën te beschermen.

Duurzame ontwikkeling

De EPO tussen de EU en het ESA is expliciet gebaseerd op de „essentiële en fundamentele” elementen die in de Overeenkomst van   Cotonou zijn opgenomen, namelijk de mensenrechten, de democratische beginselen, de rechtsstaat en goed bestuur.

 • Onder „niet-uitvoeringsclausule” wordt verstaan dat „passende maatregelen” (als bedoeld in de Overeenkomst van Cotonou) kunnen worden getroffen indien een van de partijen haar verplichtingen met betrekking tot de essentiële elementen niet nakomt. Dit kan onder meer inhouden dat de voordelen van de handel worden opgeschort.
 • De gezamenlijke EPO-instellingen zijn belast met het toezicht op en de beoordeling van de gevolgen van de uitvoering van de EPO voor de duurzame ontwikkeling van de partijen. In overeenstemming met de Overeenkomst van Cotonou is er een duidelijke rol weggelegd voor het maatschappelijk middenveld en de parlementsleden.

Regionale integratie

De EPA bevordert de paraatheid van de OZA-staten voor de uitvoering van de Afrikaanse continentale vrijhandelszone (AfCFTA) in het kader van de Afrikaanse Unie, en vormt aldus een bouwsteen voor regionale economische integratie.

Ontwikkelingssamenwerking, capaciteitsopbouw en technische bijstand

 • De EU is bereid steun te verlenen, die via de bestaande instrumenten, met name de ontwikkelingsbegroting van de EU en het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), via de „Hulp voor handel” zal worden gefinancierd.
 • Op verzoek van de vijf ESA-landen heeft de Europese Unie reeds besloten financiële bijstand te verlenen voor het opzetten van een EPO-coördinatiemechanisme. Doel is te zorgen voor passende coördinatie en technische ondersteuning van de vijf ESA-landen, zodat zij doeltreffend kunnen deelnemen aan het onderhandelingsproces. Het coördinatiemechanisme heeft aan de ESA-zijde reeds bijgedragen aan de voorbereiding van de verkennende fase voor de komende onderhandelingen.

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links