Overheidscontracten buiten de EU

De EU pleit voor open internationale markten voor overheidsopdrachten

 De EU heeft tal van internationale overeenkomsten gesloten om EU-bedrijven toegang te verschaffen tot internationale aanbestedingsmarkten. De belangrijkste hiervan is de plurilaterale WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA).

De Plurilaterale Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) van de WTO van 2012

De EU-lidstaten zijn toegetreden tot de WTO-Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA). Dit is de belangrijkste internationale overeenkomst met betrekking tot overheidsopdrachten. Het is plurilateraal omdat niet alle WTO-leden zich hebben aangesloten.

De overige 19 landen in de GPA zijn: 

Armenië, Australië, Canada, Chinees Taipei, Hongkong (China), IJsland, Israël, Japan, Liechtenstein, Montenegro, Moldavië, Nederland met betrekking tot Aruba, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Singapore, Zwitserland, Oekraïne en de Verenigde Staten.

Andere WTO-leden onderhandelen over toetreding tot de GPA.

De GPA bestaat uit twee hoofdelementen

Lees meer over aanbestedingen via het geïntegreerde portaal voor toegang tot de markt voor overheidsopdrachten (e-GPA) van de WTO.

Dit geeft informatie over de dekking, met inbegrip van de toepasselijke drempels, met vermelding van de waarde waarboven de GPA-regels van toepassing zijn.

  • overzicht van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten van de WTO

Bilaterale handelsovereenkomsten

Naast de GPA biedt de EU via haar handelsovereenkomsten zakelijke kansen voor Europese bedrijven. Veel bilaterale handelsovereenkomsten bevatten uitvoerige hoofdstukken over overheidsopdrachten, waardoor de partijen hun aanbestedingsmarkten wederzijds openstellen.

In sommige gevallen, wanneer de andere partij reeds partij is bij de GPA, bevatten deze bilaterale overeenkomsten verbintenissen die verder reiken dan die in de GPA.

In andere gevallen vormen deze bilaterale overeenkomsten de unieke wederzijdse verbintenis met betrekking tot de wederzijdse openstelling van de aanbestedingsmarkten.

 

Er zij echter op gewezen dat zelfs wanneer er geen verbintenis is voor een bepaalde aanbestedingsprocedure, een EU-onderneming nog steeds kan besluiten een inschrijving in te dienen.

Het ontbreken van een verbintenis betekent alleen dat de EU-onderneming niet het recht heeft om op voet van gelijkheid met binnenlandse inschrijvers aan de procedure deel te nemen, maar dit belet de aanbestedende dienst doorgaans niet om inschrijvingen van een EU-leverancier te ontvangen en te beoordelen of een opdracht te gunnen aan een leverancier uit de EU.

Lees meer over overheidsopdrachten in handelsovereenkomsten van de EU:

Nagaan of u in aanmerking komt om deel te nemen aan een buitenlandse aanbesteding

Om te weten te komen of u gerechtigd bent om deel te nemen aan een bepaalde overheidsopdracht buiten de EU, kunt u gebruikmaken van de My Trade Assistant for Procurement (My Trade Assistant for Procurement).

Mijn handelsassistent voor aanbestedingen wil Europese bedrijven helpen beoordelen of zij het recht hebben om deel te nemen aan een openbare aanbesteding buiten de EU. De beoordeling vereist de input van de gebruiker van informatie die gewoonlijk in de aankondiging van de opdracht is opgenomen: de aanbestedende dienst, het voorwerp en de geraamde waarde van de opdracht.

Als proefproject maakt het instrument momenteel de beoordeling mogelijk van aanbestedingen voor overheidsopdrachten uit Canada (op basis van zowel de GPA als de bilaterale CETA). Het volgende land dat zal worden bestreken, is Japan. Meer landen zullen te zijner tijd in het instrument worden geïntegreerd.

Mijn handelsassistent voor aanbestedingen

Deze pagina delen:

Snelle links