Zamówienia publiczne poza UE

UE opowiada się za otwarciem międzynarodowych rynków zamówień publicznych.

UE zawarła wiele umów międzynarodowych w celu zapewnienia unijnym przedsiębiorstwom dostępu do międzynarodowych rynków zamówień publicznych. Najważniejszym z nich jest wielostronne Porozumienie WTO w sprawie zamówień rządowych (GPA).

Wielostronne porozumienie WTO w sprawie zamówień publicznych (GPA) z 2012 r.

Państwa członkowskie UE przystąpiły do Porozumienia WTO w sprawie zamówień rządowych (GPA). Jest to główna umowa międzynarodowa dotycząca zamówień publicznych. Ma ono charakter wielostronny, ponieważ nie wszyscy członkowie WTO przystąpili do niej.

Pozostałe 19 krajów objętych GPA to: 

Armenia, Australia, Kanada, Tajwan, Hongkong (Chiny), Islandia, Izrael, Japonia, Liechtenstein, Czarnogóra, Mołdawia, Holandia w odniesieniu do Aruby, Norwegii, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Singapuru, Szwajcarii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Inni członkowie WTO negocjują przystąpienie do GPA.

GPA składa się z dwóch głównych elementów:

Więcej informacji na temat możliwości przetargowych można uzyskać za pośrednictwem zintegrowanego portalu WTO poświęconego dostępowi do rynku zamówień publicznych (ang. Government Procurement Market Access Information Resource - e-GPA).

Zawiera on informacje na temat zasięgu, w tym na temat mających zastosowanie progów określających wartość, powyżej której mają zastosowanie zasady GPA.

  • przegląd Porozumienia WTO w sprawie zamówień rządowych

Dwustronne umowy handlowe

Oprócz GPA UE zapewnia europejskim przedsiębiorstwom możliwości biznesowe dzięki swoim umowom handlowym. Wiele dwustronnych umów handlowych zawiera szczegółowe rozdziały dotyczące zamówień publicznych, dzięki którym strony wzajemnie otwierają swoje rynki zamówień publicznych.

W niektórych przypadkach, gdy druga strona jest już stroną GPA, te umowy dwustronne zawierają zobowiązania wykraczające poza zobowiązania zawarte w Porozumieniu GPA.

W innych przypadkach te umowy dwustronne stanowią jedyne w swoim rodzaju wzajemne zobowiązanie dotyczące wzajemnego otwarcia rynków zamówień publicznych.

 

Należy jednak zauważyć, że nawet w przypadku braku zobowiązania do przeprowadzenia danego postępowania o udzielenie zamówienia przedsiębiorstwo z UE może nadal podjąć decyzję o złożeniu oferty.

Brak zobowiązania oznacza jedynie, że przedsiębiorstwo unijne nie ma prawa do udziału w postępowaniu na równi z oferentami krajowymi, ale zazwyczaj nie uniemożliwia instytucji zamawiającej otrzymywania i rozpatrywania ofert od dostawcy z UE lub udzielenia mu zamówienia.

Więcej informacji na temat zamówień publicznych w umowach handlowych UE:

Ocena kwalifikowalności do udziału w zagranicznej procedurze przetargowej

Aby dowiedzieć się, czy są Państwo uprawnieni do udziału w danym przetargu rządowym poza UE, należy skorzystać z narzędzia Access2Procurement.

Access2Zamówienia mają pomóc europejskim przedsiębiorstwom ocenić, czy są one uprawnione do udziału w przetargu publicznym poza UE. Ocena wymaga wprowadzenia przez użytkownika informacji, które zazwyczaj znajdują się w ogłoszeniu o zamówieniu: Podmiot zamawiający, przedmiot i szacunkową wartość zamówienia.

Jako projekt pilotażowy narzędzie to umożliwia obecnie ocenę zamówień publicznych z Kanady (w oparciu zarówno o GPA, jak i dwustronną umowę gospodarczo— handlową). Kolejnym krajem, który będzie objęty programem, będzie Japonia. Kolejne kraje zostaną włączone do tego narzędzia we właściwym czasie.

Access2Zamówienia

Udostępnij tę stronę:

Linki