Umowa ogólna między UE a Meksykiem

Dwustronne stosunki handlowe między UE a Meksykiem są regulowane filarem handlowym umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między UE a Meksykiem (zwanej również „umową globalną”).

Umowa ta weszła w życie w 2000 r. i obejmuje dialog polityczny, stosunki handlowe i współpracę. Postanowienia umowy globalnej dotyczące handlu przekształciły się następnie w kompleksową umowę o wolnym handlu, obejmującą handel towarami i usługami. Przepisy te weszły w życie odpowiednio w październiku 2000 r. i 2001 r.

W 2016 r. Unia Europejska i Meksyk podjęły decyzję o kompleksowej i ambitnej modernizacji umowy ogólnej między UE a Meksykiem. W kwietniu 2018 r. obie strony osiągnęły „zasadnicze porozumienie” w sprawie części handlowej zmodernizowanej umowy ogólnej między UE a Meksykiem, a w kwietniu 2020 r. zawarły ostateczne szczegóły techniczne dotyczące zamówień publicznych. Zmodernizowana umowa ogólna między UE a Meksykiem podlega niezbędnym procedurom wewnętrznym po obu stronach.

Więcej informacji na temat Meksyku można znaleźć na stronie DG TRADE.

Reguły pochodzenia

 

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, Twój produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Proszę sprawdzić interaktywne narzędzie samoocenyreguł pochodzenia (ROSA) w sekcji Mój asystent handlowy, aby ocenić, czy dany produkt spełnia reguły pochodzenia, i dowiedzieć się, jak przygotować odpowiednie dokumenty.

Ogólne informacje na temat reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia można znaleźć w tej sekcji.

Pochodzenie to "narodowość ekonomiczna" towarów będących przedmiotem handlu. Jeśli jesteś nowy w temacie, możesz znaleźć wprowadzenie do głównych pojęć w sekcji towarów.

Gdzie mogę znaleźć reguły pochodzenia?

Reguły pochodzenia są określone w załączniku III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. dotyczącej definicji pojęcia produktów pochodzących oraz metod współpracy administracyjnej (Dz.U. L 245 z 29.9.2000, s. 953).

Reguły dotyczące poszczególnych produktów zostały dostosowane do zmian w klasyfikacji towarów wprowadzonych przez System Zharmonizowany z 2002 r. Decyzja Wspólnej Rady nr 5/2002 (Dz.U. L 44 z 18.2.2003, str. 1) zawiera mający zastosowanie dodatek II (wraz z kilkoma innymi przepisami), który został ponownie opublikowany w całości.

Załącznik III został zmieniony w celu uwzględnienia rozszerzenia UE w 2004 r. decyzją Wspólnej Rady nr 3/2004 (Dz.U. L 293 z 16.9.2004, s. 15). Zmiany związane z rozszerzeniem UE w 2007 r. wprowadzono decyzją Wspólnej Rady nr 2/2008 (Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 55), a zmiany związane z przystąpieniem Chorwacji decyzją Wspólnej Rady nr 1/2020 (Dz.U. L 259 40 z 10.8.2020, s. 40–48).

Decyzją nr 1/2007 Wspólnego Komitetu UE-Meksyk (Dz.U. L 279 z 23.10.2007, s. 15) wprowadzono pewne zmiany do reguł pochodzenia zawartych w załączniku III, które dotyczą następujących kwestii:

 • Przedłużenie tymczasowego stosowania reguł dotyczących poszczególnych produktów określonych w dodatku II lit. a) i odnoszących się do wyrobów skórzanych do czasu zakończenia bieżących negocjacji w ramach WTO
 • Zmiana metody zarządzania stosowanej do przydzielania rocznych kontyngentów określonych w załącznikach II i II lit. a) na wyroby włókiennicze i obuwie wywożone z UE do Meksyku, z systemu aukcyjnego na zasadę „kto pierwszy, ten lepszy”
 • Zmiana reguły pochodzenia określonej w dodatku II dla produktów sklasyfikowanych w pozycjach 1904 i 7601 Systemu Zharmonizowanego

Decyzją nr 1/2019 Wspólnego Komitetu UE–Meksyk (Dz.U. L 3 z 7.1.2019, s. 37–40) wprowadzono dodatek VI dotyczący obróbki produktów pochodzących z Andory i San Marino oraz obróbki produktów pochodzących z Meksyku, które są wywożone do tych dwóch państw.

Czy mój produkt pochodzi z UE lub Meksyku zgodnie z umową ogólną między UE a Meksykiem?

Aby Państwa produkt kwalifikował się do niższej lub zerowej preferencyjnej taryfy celnej na mocy umowy ogólnej między UE a Meksykiem, musi pochodzić z UE lub Meksyku.

Produkt pochodzi z UE lub Meksyku, jeżeli:

 

Przykłady przepisów dotyczących poszczególnych produktów w umowach handlowych UE

 • reguła wartości dodanej – wartość wszystkich materiałów niepochodzących w produkcie nie może przekraczać określonego odsetka jego ceny ex-works
 • zmiana klasyfikacji taryfowej – proces produkcji powoduje zmianę klasyfikacji taryfowej między materiałami niepochodzącymi a produktem końcowym – na przykład produkcja papieru (dział 48 systemu zharmonizowanego) z niepochodzącej masy papierniczej (dział 47 systemu zharmonizowanego)
 • szczególne operacje – wymagany jest szczególny proces produkcji, na przykład przędzenie włókien w przędzę – takie zasady stosuje się głównie w sektorach włókienniczym i odzieżowym oraz chemicznym

Wskazówki, które pomogą Ci zachować zgodność z zasadami dotyczącymi poszczególnych produktów

Umowa zapewnia dodatkową elastyczność, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących poszczególnych produktów, takich jak tolerancja lub kumulacja.

Tolerancja

 • reguła tolerancji pozwala producentowi na stosowanie materiałów niepochodzących, które są zwykle zakazane na mocy reguły dotyczącej konkretnego produktu, do 10 % ceny ex-works produktu
 • tolerancja nie może być stosowana w celu przekroczenia progu maksymalnej wartości materiałów niepochodzących wymienionych w regułach dotyczących poszczególnych produktów.
 • szczególne tolerancje mają zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieży sklasyfikowanych w działach 50–63 HS, które są zawarte w uwagach 5–7 do dodatku I „Uwagi wstępne” do reguł pochodzenia dotyczących konkretnych produktów;

Kumulacja

 • Kumulacja dwustronna – materiały pochodzące z Meksyku mogą być liczone jako pochodzące z UE (i odwrotnie), jeżeli są wykorzystywane do wytworzenia produktu

Inne wymogi

Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi określone w protokole, takie jak niewystarczająca obróbka lub przetworzenie lub zasada transportu bezpośredniego. 

Transport przez państwo trzecie: zasada transportu bezpośredniego

Produkty pochodzące muszą być transportowane z UE do Meksyku (i odwrotnie) bez dalszego przetwarzania w państwie trzecim.

Przeładunek lub czasowe składowanie w państwie trzecim jest dozwolone, jeżeli produkty pozostają pod nadzorem organów celnych i nie są poddawane czynnościom innym niż:

 • rozładunku
 • przeładunek
 • wszelkie czynności mające na celu zachowanie ich w dobrym stanie

Będziesz musiał przedstawić dowód bezpośredniego transportu organom celnym kraju przywozu.

Zwrot cła

Zgodnie z umową ogólną między UE a Meksykiem nie jest możliwe uzyskanie zwrotu ceł zapłaconych wcześniej za materiały niepochodzące wykorzystane do wytworzenia produktu wywożonego w ramach taryfy preferencyjnej.

Procedury dotyczące pochodzenia

Jeśli chcesz ubiegać się o preferencyjną taryfę, będziesz musiał postępować zgodnie z procedurami pochodzenia i zweryfikować swój wniosek przez organy celne kraju, do którego importujesz swoje towary. Procedury te są określone w tytule V dotyczącym dowodów pochodzenia i tytule IV dotyczącym uzgodnień w sprawie współpracy administracyjnej.

Jak ubiegać się o preferencyjną taryfę

Aby skorzystać z taryfy preferencyjnej, importerzy muszą przedstawić dowód pochodzenia.

Dowód pochodzenia może być:

 • świadectwa przewozowego EUR.1, lub
 • deklarację pochodzenia

Dowód pochodzenia zachowuje ważność przez 10 miesięcy od daty wystawienia.

Dowód pochodzenia nie jest wymagany, jeżeli całkowita wartość przesyłki nie przekracza

 • 500 EUR w przypadku małych paczek lub
 • 1200 euro za bagaż osobisty

Szczegółowe informacje na temat wypełniania lub sporządzania dowodów pochodzenia można znaleźć w notach wyjaśniających do załącznika III(w tym w zmienionej nocie wyjaśniającej do art. 17). 

Świadectwo przewozowe EUR.1

Świadectwa przewozowe EUR.1 są wystawiane w Meksyku przez "Secretaría de Economía" (Ministerstwo Gospodarki). Ministerstwo Gospodarki jest również odpowiedzialne za

 • udzielanie, monitorowanie i cofanie upoważnień upoważnionym eksporterom
 • kontrole pokontrolne na wniosek organu celnego w państwie członkowskim UE

Organ celny w Meksyku może zwrócić się do organów celnych w państwach członkowskich UE o weryfikację statusu pochodzenia towarów lub autentyczności dowodu pochodzenia. Eksporter ubiegający się o świadectwo powinien być przygotowany do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów. W szczególności w przypadku Meksyku w polu 8 świadectwa przewozowego EUR. 1 należy wskazać 4-cyfrową klasyfikację taryfową wywożonych towarów.

Dodatek III zawiera wzór świadectwa EUR.1 i wskazówki dotyczące jego wypełnienia.

Deklaracja pochodzenia

Eksporterzy mogą złożyć oświadczenie własne, że ich produkt pochodzi z UE lub Meksyku, przedstawiając deklarację pochodzenia. Może być wykonana przez

 • upoważnionego eksportera, lub
 • przez każdego eksportera, pod warunkiem że całkowita wartość produktów nie przekracza 6 000 EUR

Aby zostać upoważnionym eksporterem, muszą Państwo być w stanie wykazać właściwym organom celnym („Secretaria Economia” Ministerstwa Gospodarki po stronie meksykańskiej) status pochodzenia Państwa produktów, a także wszelkie inne wymogi, jakie mogą one nałożyć. Właściwe organy mogą cofnąć Twój zatwierdzony status, jeśli w jakikolwiek sposób go nadużyjesz. Aby uzyskać więcej informacji na temat procedur, należy skontaktować się z właściwymi organami celnymi („Secretaria Economia” Ministerstwa Gospodarki po stronie meksykańskiej).

Jak sporządzić deklarację pochodzenia

eksporter powinien wpisać, ostemplować lub wydrukować następującą deklarację (w odpowiednim języku) na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym opisującym dane produkty w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić ich identyfikację.

Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (pozwolenie celne nr ...) oświadcza, że o ile nie wskazano inaczej, produkty te są ... preferencyjnego pochodzenia.

Tekst deklaracji na fakturze może być sporządzony w dowolnym języku urzędowym UE i znajduje się w dodatku IV. Skontaktuj się ze swoimi organami celnymi, aby uzyskać dodatkowe wymagania, które mogą mieć.

Deklarację na fakturze należy podpisać odręcznie. Jeżeli jesteś upoważnionym eksporterem, jesteś zwolniony z tego wymogu, pod warunkiem że złożysz organom celnym pisemne zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za każdą deklarację identyfikującą Ciebie. Wypełniając deklarację na fakturze, należy być przygotowanym do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia swoich produktów.

Deklaracja na fakturze może zostać sporządzona przez eksportera, gdy produkty, do których się odnosi, są wywożone lub po dokonaniu wywozu, pod warunkiem że zostanie przedstawiona organowi celnemu kraju przywozu nie dłużej niż przez okres ustanowiony w prawie krajowym każdej ze Stron: dwa lata w UE i jeden rok w Meksyku

Weryfikacja pochodzenia

Organy celne mogą sprawdzić, czy przywożony produkt rzeczywiście pochodzi lub spełnia inne wymogi dotyczące pochodzenia. Weryfikacja opiera się na

 • współpraca administracyjna między organami celnymi stron przywozu i wywozu
 • kontrola przeprowadzana przez lokalne organy celne. Wizyty Strony dokonującej przywozu u eksportera nie są dozwolone

Organy Strony dokonującej wywozu dokonują ostatecznego ustalenia pochodzenia i informują organy Strony dokonującej przywozu o wynikach.

Udostępnij tę stronę: