Globálna dohoda medzi EÚ a Mexikom

Dvojstranné obchodné vzťahy medzi EÚ a Mexikom sa riadia obchodným pilierom Dohody o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi EÚ a Mexikom (ďalej len „globálna dohoda“).

Táto dohoda nadobudla platnosť v roku 2000 a vzťahuje sa na politický dialóg, obchodné vzťahy a spoluprácu. Obchodné ustanovenia globálnej dohody sa neskôr rozvinuli do komplexnej dohody o voľnom obchode, ktorá sa vzťahuje na obchod s tovarom a obchod so službami. Tieto ustanovenia nadobudli účinnosť v októbri 2000 a 2001.

Európska únia a Mexiko sa v roku 2016 rozhodli komplexne a ambiciózne modernizovať globálnu dohodu medzi EÚ a Mexikom. Obe strany dosiahli v apríli 2018 „zásadnú dohodu“ o obchodnej časti modernizovanej globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom a v apríli 2020 uzavreli konečné technické podrobnosti o verejnom obstarávaní. Modernizovaná globálna dohoda medzi EÚ a Mexikom prechádza potrebnými vnútornými postupmi na oboch stranách.

Viac informácií o Mexiku nájdete na stránke GR TRADE

Pravidlá pôvodu

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Skontrolujte interaktívnynástroj vlastného hodnotenia pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch stanovenia pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je "ekonomická štátna príslušnosť" obchodovaného tovaru. Ak ste v tejto téme noví, úvod k hlavným konceptom nájdete v časti tovar.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v prílohe III k rozhodnutiu Spoločnej rady ES – Mexiko č. 2/2000 z 23. marca 2000 o vymedzení pojmu pôvodné výrobky a metódach administratívnej spolupráce (Ú. v. ES L 245, 29.9.2000, s. 953).

Špecifické pravidlá pre výrobky sa prispôsobili zmenám v zatrieďovaní tovaru zavedeným harmonizovaným systémom z roku 2002. Rozhodnutie Spoločnej rady č. 5/2002 (Ú. v. EÚ L 44, 18.2.2003, s. 1) obsahuje uplatniteľný dodatok II (spolu s niekoľkými ďalšími ustanoveniami), ktorý bol opätovne uverejnený v celom rozsahu.

Príloha III bola zmenená a doplnená s cieľom zohľadniť rozšírenie EÚ v roku 2004 rozhodnutím Spoločnej rady č. 3/2004 (Ú. v. EÚ L 293, 16.9.2004, s. 15). Zmeny týkajúce sa rozšírenia EÚ v roku 2007 boli zavedené rozhodnutím Spoločnej rady č. 2/2008 (Ú. v. EÚ L 198, 26.7.2008, s. 55) a zmeny týkajúce sa pristúpenia Chorvátska rozhodnutím Spoločnej rady č. 1/2020 (Ú. v. EÚ L 259 40, 10.8.2020, s. 40 – 48).

Rozhodnutím Spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 1/2007 (Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2007, s. 15) sa zaviedli určité zmeny pravidiel pôvodu uvedených v prílohe III, ktoré sa týkajú:

 • Predĺženie dočasného uplatňovania špecifických pravidiel pre výrobky stanovených v dodatku II písm. a) a týkajúcich sa kožených výrobkov až do ukončenia súčasných rokovaní WTO
 • Zmena metódy riadenia používanej na prideľovanie ročných kvót stanovených v dodatkoch II a II písm. a) pre textil a obuv vyvážané z EÚ do Mexika z aukčného systému na systém „kto prv príde, ten prv berie“
 • Zmena pravidla pôvodu stanoveného v dodatku II pre výrobky zatriedené do položiek 1904 a 7601 harmonizovaného systému

Rozhodnutím Spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 1/2019 (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2019, s. 37 – 40) sa zaviedol dodatok VI o zaobchádzaní s výrobkami s pôvodom v Andorre a San Maríne a o zaobchádzaní s výrobkami s pôvodom v Mexiku, ktoré sa vyvážajú do týchto dvoch krajín.

Má môj výrobok pôvod v EÚ alebo Mexiku podľa globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom?

Aby sa na váš výrobok vzťahovala nižšia alebo nulová preferenčná colná sadzba podľa globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom, musí mať pôvod v EÚ alebo Mexiku.

Výrobok pochádza z EÚ alebo z Mexika, ak je

 

Príklady špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodné materiály a konečný výrobok – napríklad výroba papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien do priadze – takéto pravidlá sa používajú predovšetkým v textilnom a odevnom a chemickom odvetví

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia

 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané špecifickým pravidlom pre výrobky, až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu
 • toleranciu nemožno použiť na prekročenie prahovej hodnoty maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky
 • osobitné tolerancie sa uplatňujú na textílie a odevy zatriedené do 50. až 63. kapitoly HS, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 7 dodatku I „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky

Kumulácia

 • Dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Mexiku možno považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku

Ďalšie požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy. 

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Mexika (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine je povolené, ak výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov a nie sú podrobené iným operáciám ako

 • vykladanie
 • prekládka
 • akákoľvek operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave

Budete musieť poskytnúť dôkaz o priamej preprave colným orgánom dovážajúcej krajiny.

Vrátenie cla

Podľa globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom nie je možné získať náhradu za clá, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej colnej sadzby.

Postupy stanovenia pôvodu

Ak chcete požiadať o preferenčnú sadzbu, budete musieť dodržať postupy týkajúce sa pôvodu a nechať si svoju žiadosť overiť colnými orgánmi krajiny, do ktorej dovážate svoj tovar. Postupy sú stanovené v hlave V o dôkaze o pôvode a hlave IV o dojednaniach o administratívnej spolupráci.

Ako požiadať o zvýhodnenú tarifu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú sadzbu, musia predložiť dôkaz o pôvode.

Dôkaz o pôvode môže byť buď

 • sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo
 • vyhlásenie o pôvode

Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov od dátumu vydania.

Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota zásielky nepresahuje

 • 500 EUR v prípade malých balení alebo
 • 1 200 EUR za osobnú batožinu

Podrobnosti o vypĺňaní alebo vyhotovovaní dôkazov o pôvode sú uvedené vo vysvetlivkách k prílohe III(vrátane revidovanej vysvetlivky k článku 17). 

Sprievodné osvedčenie EUR.1

Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydáva v Mexiku „Secretaría de Economía“ (Ministerstvo hospodárstva). Ministerstvo hospodárstva je zodpovedné aj za

 • udeľovanie, monitorovanie a odoberanie povolení schváleným vývozcom
 • kontroly po overení na žiadosť colného orgánu v členskom štáte EÚ

Colný orgán v Mexiku môže požiadať colné orgány v členských štátoch EÚ o overenie statusu pôvodu tovaru alebo pravosti dôkazu o pôvode. Vývozca, ktorý žiada o osvedčenie, by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov. Konkrétne v prípade Mexika sa v kolónke 8 sprievodného osvedčenia EUR. 1 musí uviesť štvormiestne sadzobné zatriedenie vyvážaného tovaru.

Dodatok III obsahuje vzor osvedčenia EUR.1 a údaje o jeho vyplnení.

Vyhlásenie o pôvode

Vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo Mexiku, a to predložením vyhlásenia o pôvode. To môže byť vykonané

 • schválený vývozca alebo
 • ktorýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota výrobkov nepresahuje 6 000 EUR

Aby ste sa mohli stať schváleným vývozcom, musíte byť schopný preukázať príslušným colným orgánom („Secretaria Economia“ ministerstva hospodárstva na mexickej strane) status pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek ďalšie požiadavky, ktoré môžu uložiť. Príslušné orgány môžu odňať váš schválený štatút, ak ho akýmkoľvek spôsobom zneužijete. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, obráťte sa na príslušné colné orgány („Secretaria Economia“ ministerstva hospodárstva na mexickej strane).

Ako vyhotoviť vyhlásenie o pôvode

vývozca napíše, opečiatkuje alebo vytlačí nasledujúce vyhlásenie (v príslušnom jazyku) na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade, ktorý opisuje príslušné výrobky dostatočne podrobne na to, aby ich bolo možné identifikovať.

Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia ...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú preferenčný pôvod v ...

Znenie fakturačného vyhlásenia možno vyhotoviť v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ a možno ho nájsť v dodatku IV. Informujte sa u colných orgánov o prípadných dodatočných požiadavkách.

Vyhlásenie na faktúre musíte podpísať ručne. Ak ste schválený vývozca, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete svojim colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje. Pri vypĺňaní vyhlásenia na faktúre by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Vyhlásenie na faktúre môže vývozca vyhotoviť pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po ich vývoze pod podmienkou, že sa predloží colnému orgánu dovážajúcej krajiny najneskôr v lehote stanovenej vo vnútroštátnych právnych predpisoch každej zmluvnej strany: dva roky v EÚ a jeden rok v Mexiku

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodným výrobkom alebo či spĺňa iné požiadavky na pôvod. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej strany
 • kontrola vykonávaná miestnymi colnými orgánmi. Návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené.

Orgány vyvážajúcej zmluvnej strany vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú orgány dovážajúcej zmluvnej strany o výsledkoch.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy