Dohody o hospodárskom partnerstve (DHP)

Informácie o dohodách o hospodárskom partnerstve (DHP) EÚ s africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) partnermi.

Stručný prehľad

Dohody ohospodárskom partnerstve (DHP) sú obchodné a rozvojové dohody, o ktorých sa rokuje medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) krajinami. V plnej miere a okamžite otvárajú trhy EÚ, zatiaľ čo partneri z krajín AKT sú počas prechodných období len čiastočne otvorení dovozu z EÚ.

Dohody o hospodárskom partnerstve:

 • ide o proces siahajúci od podpísania Dohody z Cotonou.
 • sú „prispôsobené na mieru“ tak, aby vyhovovali špecifickým regionálnym podmienkam.
 • sú dohody v súlade s pravidlami WTO, ale presahujú rámec tradičných dohôd o voľnom obchode, zameriavajú sa na rozvoj krajín AKT, berúc do úvahy ich sociálno-ekonomickú situáciu a vrátane spolupráce a pomoci s cieľom pomôcť krajinám AKT využívať výhody dohôd.
 • poskytnúť priestor pre rozsiahlu obchodnú spoluprácu v oblastiach, ako sú hygienické normy a iné štandardy.
 • vytvoriť spoločné inštitúcie, ktoré monitorujú vykonávanie dohôd a riešia obchodné otázky spôsobom spolupráce.
 • sú navrhnuté tak, aby boli hnacou silou zmien, ktoré pomôžu naštartovať reformy a prispejú k dobrej správe hospodárskych záležitostí. To pomôže partnerom z krajín AKT prilákať investície a podporiť ich hospodársky rast.

Krajiny, ktoré sú príjemcami pomoci

Celkovo 32 krajín AKT už vykonáva DHP v 7 regiónoch:

Dva regióny v Afrike – západná Afrika a Východoafrické spoločenstvo (EAC) – ešte musia dokončiť svoje podpisové procesy, zatiaľ čo členské štáty EÚ a 15 zo 16 západoafrických krajín a 2 z 5 krajín EAC tieto regionálne DHP podpísali.

Pozri prehľad vykonávania DHP v rôznych partnerských krajinách.

Asymetrické ustanovenia v prospech krajín AKT

V dohodách o hospodárskom partnerstve sa predpokladajú asymetrie v prospech krajín AKT, ako napríklad vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, pružné pravidlá pôvodu a osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a ochranu začínajúcich priemyselných odvetví.

 • Zatiaľ čo trhy EÚ sú okamžite a úplne otvorené, krajiny AKT majú 15 rokov na to, aby otvorili dovoz do EÚ (s ochranou pre citlivý dovoz) a vo výnimočných prípadoch až 25 rokov. Okrem toho výrobcovia 20 % najcitlivejších výrobkov budú trvale chránení pred hospodárskou súťažou.

Sadzby

 • EÚ udeľuje nulové clá a nulové kvóty na dovoz pochádzajúci z krajín AKT. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky výrobky z DHP
 • Krajiny AKT postupne rušia clá v priebehu 15 – 25 rokov. Citlivé výrobky, ako sú potraviny, môžu byť úplne vylúčené z liberalizácie. Ak dovoz niektorých tovarov z EÚ do krajín AKT náhle vzrastie, uplatňujú sa ochranné opatrenia, ako sú dovozné kvóty. Niektoré dohody o hospodárskom partnerstve umožňujú krajinám AKT uložiť nové clá z osobitných rozvojových dôvodov.
 • Na vyhľadanie presných informácií o povinnostiach a tarifách pre váš konkrétny výrobok použite možnosť vyhľadávania Mojeho obchodného asistenta s prihliadnutím na krajinu jeho pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na svoje colné orgány.

Pravidlá o pôvode

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Flexibilné pravidlá pôvodu umožňujú krajinám AKT vyvážať výrobky so vstupmi z iných krajín, najmä v kľúčových odvetviach – poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo, textil a odevy. Napríklad textilný výrobok môže vstúpiť do EÚ bez cla, ak sa aspoň jedna etapa jeho výroby – napríklad tkanie alebo pletenie – uskutočnila v krajine DHP.

Tolerancia

Tolerancie zahrnuté v dohodách o hospodárskom partnerstve sú miernejšie ako zvyčajné tolerancie. Predstavujú 15 % ceny konečného výrobku zo závodu namiesto 10 % predpokladaných vo väčšine dohôd EÚ. V prípade textilu a odevov sa budú uplatňovať osobitné tolerancie.

Kumulácia

Všeobecné ustanovenia dohôd o hospodárskom partnerstve zahŕňajú tieto druhy kumulácie:

 • Dvojstranná kumulácia s EÚ
 • Diagonálna kumulácia a úplná kumulácia so ZKÚ a krajinami AKT. Môžu existovať rozdiely v ustanoveniach uplatniteľných v rôznych dohodách o hospodárskom partnerstve. Skontrolujte príslušné ustanovenia pre každú DHP. Vo väčšine vykonávaných DHP sa kumulácia so všetkými krajinami AKT (ako sa vymedzuje v každej DHP) bude uplatňovať len vtedy, ak:
  • krajiny zapojené do získania statusu pôvodu uzavreli dohody o administratívnej spolupráci;
  • vstupy a konečné výrobky získali štatút pôvodu uplatnením rovnakých pravidiel pôvodu ako tie, ktoré sú zahrnuté v DHP.
 • Kumulácia so susednými rozvojovými krajinami. Materiály s pôvodom v susednej rozvojovej krajine (patriacej do súvislej geografickej jednotky) inej ako štát AKT sa môžu považovať za materiály s pôvodom v štátoch DHP, ak sú začlenené do tam získaného výrobku. Upozorňujeme aj na to, že:
  • Zoznam toho, čo sa považuje za susednú krajinu, je pripojený ku každému protokolu.
  • Na uplatnenie tohto typu kumulácie musia krajiny DHP o ňu požiadať.
  • V tomto prípade sú pravidlá pôvodu uplatniteľné na vstupy pochádzajúce zo susedných krajín vymedzené v každej DHP.

Pokiaľ ide o SADC-DHP, ktorá sa predbežne vykonáva od 16. 9. 2016, existujú dva ďalšie druhy kumulácie, ktoré nahrádzajú ustanovenia týkajúce sa kumulácie so susednými rozvojovými krajinami. Ide o:

 • Kumulácia, pokiaľ ide o materiály, na ktoré sa v Európskej únii vzťahuje oslobodenie od cla podľa doložky najvyšších výhod (DNV)
 • Kumulácia, pokiaľ ide o materiály s pôvodom v iných krajinách, ktoré využívajú preferenčné clo a bezcolný prístup do Európskej únie

V praxi to umožňuje krajinám SADC-DHP kumulovať pôvod všetkých materiálov, ktoré sa môžu dovážať do EÚ s nulovým clom (je to buď prostredníctvom rámca preferenčného dojednania s EÚ – vrátane VSP – alebo na základe doložky najvyšších výhod). Preto sa pre signatárske krajiny DHP zavádza „globálna kumulácia“ materiálov s nulovým clom bez ohľadu na ich pôvod.

Priama doprava

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa musí predložiť dôkaz o priamej preprave.

Uplatňuje sa priama doprava medzi štátom východnej a južnej Afriky (ESA) a EÚ (alebo cez územie iných krajín uvedených v článkoch o kumulácii). Pôvodné výrobky sa môžu prepravovať potrubím cez iné územie ako územie štátu VJA alebo EÚ.

Uplatňuje sa priama preprava medzi tichomorským štátom a EÚ (alebo cez územie iných krajín uvedených v článkoch o kumulácii). Rovnaká zásada sa uplatňuje na prepravu tovaru medzi štátmi CARIFORUM-u a EÚ.

V prípade SADC-DHP sa prísnejšie podmienky ustanovenia o priamej doprave nahrádzajú novým systémom nazývaným „nezmenenie“. Pravidlo o nepozmeňovaní umožňuje prekládku, skladovanie a rozdelenie zásielok na území tretích krajín.

Vrátenie cla

Znamená to, že náhrada sa môže požadovať za clo zaplatené za materiály, ktoré boli predtým dovezené na ďalšie spracovanie a potom vyvezené do krajiny, ktorá podpísala dohodu o hospodárskom partnerstve s EÚ.

Podmienky na plavidlách

Ryby ulovené na šírom mori a vo výhradných hospodárskych zónach krajín DHP sa môžu považovať za ryby s pôvodom v krajine DHP len vtedy, ak ich ulovia plavidlá, ktoré spĺňajú určité kritériá. Tieto kritériá sa týkajú miesta registrácie plavidla, vlajky, pod ktorou „plavia“, a ich vlastníctva.

Upozorňujeme, že podľa pravidiel pôvodu EPA neexistuje žiadna osobitná požiadavka týkajúca sa štátnej príslušnosti posádky, kapitánov alebo dôstojníkov. Tieto požiadavky, ktoré boli obsiahnuté v pôvodnej dohode z Cotonou, sa teraz odstránili, aby sa uľahčilo udeľovanie pôvodu rybám ulovenému krajinami DHP.

Vzhľadom na ustanovenia o kumulácii môžu tieto podmienky splniť rôzne štáty DHP.

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky

Osobitné pravidlá pre výrobky sú uvedené v prílohe II ku každému protokolu. V prípade niektorých DHP sú však niektoré voľnejšie pravidlá zahrnuté do prílohy 2A.

Navyhľadávanie pravidiel, ktoré sa vzťahujú na váš konkrétny výrobok, použite možnosť vyhľadávania Môj obchodný asistent, a to na základe krajiny jeho pôvodu a krajiny určenia.

Výnimky

Okrem týchto ustanovení boli v rámci rôznych dohôd o hospodárskom partnerstve udelené výnimky z osobitného pravidla pre výrobok. Napríklad dohoda o hospodárskom partnerstve Cariforum udelila Dominikánskej republike výnimku (pozri dohodu o hospodárskom partnerstve Cariforum pre osobitné pravidlá pre odevy), DHP so štátmi južnej Afriky a Tichomoria udelila jednu výnimku týkajúcu sa konzervovaného tuniaka (pozri dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi južnej a východnej Afriky pre osobitné pravidlo pre konzervované tuniaky) a nakoniec krajinám SADC-DHP boli udelené výnimky vo viacerých oblastiach vrátane tuniaka a homára. (pozri osobitné pravidlo pre Namíbiu pre tuniaka dlhoplutvého a pre Mozambik ako osobitné pravidlo pre krevety, garnáty a homáre).

Dôkazy o pôvode

 • Ak sa chcete stať schváleným vývozcom, musíte byť schopný preukázať svojim colným orgánom status pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek iné požiadavky, ktoré môžu uložiť.

Colné orgány môžu v prípade zneužitia odňať váš status schváleného vývozcu. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, obráťte sa na svoje colné orgány.

 • Na to, aby sa na výrobky s pôvodom v krajinách DHP mohli vzťahovať preferenčné colné sadzby, musí byť k nim priložený dôkaz o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov. Môže to byť buď
  • sprievodné osvedčenie EUR.1 – vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo oprávnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený na požiadanie predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a splniť ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.
  • fakturačné vyhlásenie – vydané ktorýmkoľvek vývozcom pre zásielky s hodnotou 6 000 EUR alebo menej, alebo schválenými vývozcami pre zásielky akejkoľvek hodnoty
 • Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky Protokolu o pravidlách pôvodu.

 

Príslušné vzory sprievodného osvedčenia EUR.1 a vyhlásenia na faktúre možno nájsť v každej dohode o DHP ako prílohy v rámci protokolu týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce.

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • Informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.
 • Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, v databáze obchodných asistentov. Ak sichcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak colný kód nepoznáte, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Sanitárne a fytosanitárne požiadavky

 • Informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.
 • Vyhľadajte pravidlá týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, v databáze obchodných asistentov. Ak sichcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak nepoznáte daný colný kód, môžete ho vyhľadať podľa názvu výrobku pomocou integrovaného vyhľadávača.

Dokumenty a postupy colného konania

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis spôsobu preukázania pôvodu vašich výrobkov na účely uplatnenia preferenčnej sadzby a pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.  

Ďalšie dokumenty

Informácie o iných colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

Verejného obstarávania

Kolektívneho

Iné (hospodárska súťaž, obchod a udržateľný rozvoj)

Súťaže

 • Od roku 2014 EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do krajín DHP.
 • EÚ minimalizovala opatrenia s výrobou a narúšaním obchodu
 • Ak je miestny priemysel ohrozený prudkým nárastom dovozu z Európy, dohody o hospodárskom partnerstve umožňujú spustenie opatrení na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví.

Udržateľného rozvoja

Dohody o hospodárskom partnerstve sú výslovne založené na „základných a základných“ prvkochDohody z Cotonou, t. j. ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných. Dohody o hospodárskom partnerstve tak obsahujú niektoré z najsilnejších formulácií týkajúcich sa práv a udržateľného rozvoja, ktoré sú k dispozícii v dohodách EÚ.

 • „Doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (stanovené v Dohode z Cotonou) sa môžu prijať, ak niektorá strana nesplní svoje záväzky týkajúce sa podstatných prvkov. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • Úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a posudzovať vplyv vykonávania dohôd o hospodárskom partnerstve na udržateľný rozvoj zmluvných strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci parlamentu jasnú úlohu.

Regionálne začlenenie

Cieľom dohôd o hospodárskom partnerstve je prispieť k regionálnej hospodárskej integrácii. V doložkách o regionálnych preferenciách v dohodách o hospodárskom partnerstve sa stanovuje, že krajiny v tom istom regióne si navzájom poskytujú aspoň rovnaké výhody ako EÚ.

Dohody o hospodárskom partnerstve sa preto týkajú obchodu medzi krajinami, na ktoré sa vzťahuje DHP, ako aj obchodu s EÚ.

 • EÚ poskytuje rozvojovú pomoc a opatrenia na budovanie obchodných kapacít na podporu poľnohospodárov z krajín AKT pri dodržiavaní sanitárnych, fytosanitárnych a iných poľnohospodárskych noriem.

Posilnenie kapacít a technická pomoc

Spolu s každou DHP poskytuje EÚ technickú pomoc obchodu. To pomáha krajinám prispôsobiť svoje colné postupy a znížiť administratívnu záťaž. Pre vás to znamená menej zrútenie pri styku s colnými orgánmi.

Užitočné odkazy a dokumenty

Pozri brožúru Putting Partnership in practice (Pracovanie partnerstva do praxe). Dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) krajinami

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy