Avtal om ekonomiskt partnerskap

Läs om EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med partner i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS).

I korthet

Avtal om ekonomiskt partnerskap är handels- och utvecklingsavtal som förhandlas fram mellan EU och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna). De öppnar EU:s marknader fullständigt och omedelbart, medan AVS-partnerna endast delvis öppnar sig för EU:s import under övergångsperioder.

Avtal om ekonomiskt partnerskap:

 • är en process som går tillbaka till undertecknandet av Cotonouavtalet.
 • är "skräddarsydda" för att passa särskilda regionala förhållanden.
 • är WTO-förenliga avtal, men går längre än konventionella frihandelsavtal, med fokus på AVS-utveckling, med beaktande av deras socioekonomiska förhållanden och inbegripet samarbete och bistånd för att hjälpa AVS-länderna att dra nytta av avtalen.
 • ge utrymme för ett omfattande handelssamarbete på områden som sanitära normer och andra standarder.
 • skapa gemensamma institutioner som övervakar genomförandet av avtalen och hanterar handelsfrågor på ett samarbetsinriktat sätt.
 • är utformade för att driva på förändringar som kommer att bidra till att få igång reformer och bidra till god ekonomisk styrning. Detta kommer att hjälpa AVS-partnerna att locka till sig investeringar och öka sin ekonomiska tillväxt.

Förmånsländer

Totalt sett genomför 32 AVS-länder redan avtal om ekonomiskt partnerskap i sju regioner:

Två regioner i Afrika – Västafrika och Östafrikanska gemenskapen (EAC) – har ännu inte slutfört sina undertecknandeprocesser, medan EU:s medlemsstater och 15 av 16 västafrikanska länder och 2 av 5 EAC-länder har undertecknat dessa regionala avtal om ekonomiskt partnerskap. 

Se en översikt över genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap i olika partnerländer.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för AVS-länderna

Avtalen om ekonomiskt partnerskap innehåller asymmetriska bestämmelser till förmån för AVS-länderna, såsom uteslutning av känsliga produkter från liberalisering, långa liberaliseringsperioder, flexibla ursprungsregler samt särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för jordbruk, livsmedelstrygghet och skydd av nyetablerade industrier.

 • EU:s marknader öppnas omedelbart och helt, men AVS-länderna har 15 år på sig att öppna sig för import från EU (med skydd för känslig import) och upp till 25 år i undantagsfall. Dessutom kommer tillverkare av 20 % av de känsligaste varorna att åtnjuta ett permanent skydd mot konkurrens.

Tullsatser

 • EU beviljar nolltullsatser och nollkvoter för import från AVS-länderna. Tillträdet till EU-marknaden är permanent, fullständigt och fritt för alla produkter från EPA
 • AVS-länderna fasar gradvis ut tullarna under 15-25 år. Känsliga produkter som livsmedel kan helt undantas från liberaliseringen. Om importen av vissa EU-varor till AVS-länderna plötsligt ökar gäller skyddsåtgärder såsom importkvoter. Vissa avtal om ekonomiskt partnerskap gör det möjligt för AVS-länderna att införa nya tullar av särskilda utvecklingsrelaterade skäl.
 • Använd sökalternativet i Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tariffer för din specifika produkt, med hänsyn till ursprungsland och destination. Om du är osäker, kontakta dina tullmyndigheter.

Ursprungsregler

 

För att vara berättigad till förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Flexibla ursprungsregler gör det möjligt för AVS-länderna att exportera produkter med insatsvaror från andra länder, särskilt inom nyckelsektorer - jordbruk, fiske samt textilier och kläder. En textilprodukt kan t.ex. föras in tullfritt i EU om minst ett steg i tillverkningen – t.ex. vävning eller stickning – ägde rum i ett EPA-land.

Tolerans

Toleranserna i avtalen om ekonomiskt partnerskap är lindrigare än de vanliga. De uppgår till 15 % av slutproduktens pris fritt fabrik, i stället för 10 % som föreskrivs i de flesta av EU:s avtal. För textilier och kläder gäller särskilda toleranser.

Kumulation

De allmänna bestämmelserna i avtalen om ekonomiskt partnerskap omfattar följande typer av kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU
 • Diagonal kumulation och fullständig kumulation med ULT och AVS-länderna. Det kan finnas skillnader i de bestämmelser som är tillämpliga i de olika avtalen om ekonomiskt partnerskap. Kontrollera de relevanta bestämmelserna för varje avtal om ekonomiskt partnerskap. I de flesta av de genomförda avtalen om ekonomiskt partnerskap kommer kumulering med alla AVS-länder (enligt definitionen i varje avtal om ekonomiskt partnerskap) endast att tillämpas om
  • de länder som berörs av erhållandet av ursprungsstatus har ingått avtal om administrativt samarbete,
  • insatsvarorna och slutprodukterna har fått ursprungsstatus genom tillämpning av samma ursprungsregler som de som ingår i avtalet om ekonomiskt partnerskap.
 • Kumulation med angränsande utvecklingsländer. Material med ursprung i ett angränsande utvecklingsland (som tillhör en sammanhängande geografisk enhet) som inte är en AVS-stat får betraktas som material med ursprung i EPA-staterna när det ingår i en produkt som framställts där. Observera att:
  • Förteckningen över vad som betraktas som ett grannland bifogas varje protokoll.
  • För att denna typ av kumulation ska kunna tillämpas måste den begäras av EPA-länderna.
  • I detta fall fastställs de ursprungsregler som gäller för insatsvaror från grannländerna i varje avtal om ekonomiskt partnerskap.

När det gäller det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC, som tillämpas provisoriskt sedan den 16 september 2016, finns det två andra typer av kumulation som ersätter bestämmelserna om kumulation med angränsande utvecklingsländer. Det rör sig om följande:

 • Kumulation med avseende på material som omfattas av tullfri behandling som mest gynnad nation i Europeiska unionen
 • Kumulation avseende material med ursprung i andra länder som omfattas av förmånstull och kvotfritt tillträde till Europeiska unionen

I praktiken gör ovanstående det möjligt för de avtalsslutande SADC-länderna att tillämpa ursprungskumulation för allt material som kan importeras till EU till nolltullsats (antingen genom en förmånsordning med EU – inbegripet det allmänna preferenssystemet – eller på grundval av principen om mest gynnad nation). En ”global kumulation” för material med nolltullsats oavsett ursprung fastställs således för de länder som undertecknat avtalen om ekonomiskt partnerskap.

Direkttransport

Bevis på direkttransport måste lämnas till tullmyndigheterna i importlandet.

Direkttransport mellan en öst- och sydafrikansk stat (ESA) och EU (eller genom territoriet för de andra länder som nämns i artiklarna om kumulation) är tillämplig. Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom ett annat territorium än en ESA-stats eller EU:s territorium.

Direkttransport mellan en Stillahavsstat och EU (eller genom territoriet för de andra länder som nämns i artiklarna om kumulation) är tillämplig. Samma princip gäller för godstransporter mellan Cariforum-staterna och EU.

För de avtalsslutande SADC-staterna ersätts de strängare villkoren i bestämmelsen om ”direkta transporter” med ett nytt system som kallas ”icke-ändring”. Regeln om oförändrade villkor gör det möjligt att omlasta, lagra och dela upp sändningar på tredjeländers territorium.

Tullrestitution

Det innebär att återbetalning kan begäras för tull som betalats för material som tidigare importerats för vidare bearbetning och sedan exporterats till ett land som har undertecknat ett avtal om ekonomiskt partnerskap med EU.

Fartygsförhållanden

Fisk som fångas på öppet hav och i EPA-ländernas exklusiva ekonomiska zoner kan anses ha sitt ursprung i ett EPA-land endast om den fångas av fartyg som uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier avser platsen för registrering av ett fartyg, den flagg under vilken de "seglar" och deras ägande.

Observera att det enligt EPA:s ursprungsregler inte finns något särskilt krav på besättningens, befälhavarens eller befälets nationalitet. Dessa krav, som fanns i det ursprungliga Cotonouavtalet, har nu tagits bort för att göra det lättare att ge ursprungsstatus åt fisk som fångats av EPA-länder.

På grund av bestämmelserna om kumulation kan dessa villkor uppfyllas av olika EPA-stater.

Produktspecifika ursprungsregler

Produktspecifika regler finns i bilaga II till varje protokoll. För vissa avtal om ekonomiskt partnerskap finns dock vissa mer avslappnade regler i bilaga 2A.

Använd sökfunktionen i Min handelsassistent för att hitta de regler som gäller för just din produkt, baserat på ursprungsland och destinationsland.

Undantag

Utöver dessa bestämmelser har undantag från den särskilda regeln för en produkt beviljats enligt olika avtal om ekonomiskt partnerskap. Genom avtalet om ekonomiskt partnerskap med Cariforum beviljades till exempel Dominikanska republiken ett undantag (se avtalet om ekonomiskt partnerskap med Cariforum för särskilda regler för kläder),avtalen om ekonomiskt partnerskap med ESA respektive Stillahavsstaterna beviljades ett undantag för konserverad tonfisk (se avtalet om ekonomiskt partnerskap med ESA för särskilda regler för konserverad tonfisk)och slutligen har de avtalsslutande SADC-länderna beviljats undantag på flera områden, bland annat för tonfisk och hummer. (se för Namibia en särskild regel för långfenad tonfisk och för Moçambique en särskild regel för räkor och hummer).

Ursprungsintyg

 • För att bli godkänd exportör måste du kunna bevisa för tullmyndigheterna att dina produkter har ursprungsstatus och att de uppfyller eventuella andra krav.

Tullmyndigheterna kan återkalla din status som godkänd exportör vid missbruk. Kontakta tullmyndigheterna om du vill veta mer om förfarandena.

 • För att omfattas av förmånstullsatser måste produkter med ursprung i EPA-länder åtföljas av ett ursprungsintyg. Ursprungsbeviset är giltigt i tio månader. Detta kan vara antingen
  • Ett varucertifikat EUR.1 som utfärdats av tullmyndigheterna i exportlandet. Exportören (eller dennes befullmäktigade ombud) som ansöker om ett intyg måste vara beredd att på begäran lämna in handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus och uppfylla övriga villkor i protokollet om ursprungsregler.
  • En fakturadeklaration – utfärdad av vilken exportör som helst, för sändningar till ett värde av högst 6 000 euro, eller av godkända exportörer, för sändningar till ett värde av högst 6 000 euro.
 • När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker att dina produkter har ursprungsstatus och uppfyller övriga villkor i protokollet om ursprungsregler.

 

Förlagor till varucertifikat EUR.1 och fakturadeklaration finns i varje avtal om ekonomiskt partnerskap, som bilagor till protokollet om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • Läs om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till EU.
 • Sök efter de specifika regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Trade Assistant-databasen. För att se kraven för din produkt måste du först identifiera dess tullkod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med produktens namn i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav SPS

 • Läs om de sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till EU.
 • Sök efter de hälso-, säkerhets- och sanitära och fytosanitära regler som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Trade Assistant-databasen. För att se kraven för din produkt måste du först identifiera dess tullkod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med din produkts namn med den inbyggda sökmotorn.

Dokument och förfaranden för tullklarering

Förfaranden för styrkande och kontroll av ursprung

En beskrivning av hur du kan bevisa ursprunget för dina produkter för att ansöka om förmånstull och av reglerna för tullmyndigheternas kontroll av ursprung finns i avsnittet om ursprungsregler ovan.  

Övriga dokument

Läs om andra tullklareringsdokument och tullförfaranden som behövs för import till Europeiska unionen.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handel med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

 • Hitta specifik information om utländska investeringar i EU
 • Hitta allmän information för att möjliggöra din investering utomlands 

Övriga (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

Konkurrens

 • Sedan 2014 har EU stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till EPA-länder.
 • EU har minimerat åtgärderna med produktion och handelssnedvridande effekter
 • Om den lokala industrin hotas på grund av importökningar från Europa gör avtalen om ekonomiskt partnerskap det möjligt att vidta åtgärder för att skydda industrisektorer och nyetablerad industri.

Hållbar utveckling

Avtalen om ekonomiskt partnerskap bygger uttryckligen på de ”väsentliga och grundläggande” delar som anges i  Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning. Avtalen om ekonomiskt partnerskap innehåller således några av de starkaste formuleringarna om rättigheter och hållbar utveckling i EU:s avtal.

 • Klausulen om icke-verkställighet innebär att ”lämpliga åtgärder” (enligt Cotonouavtalet) kan vidtas om någon part underlåter att fullgöra sina skyldigheter i fråga om de väsentliga delarna. Detta kan inbegripa upphävande av handelsförmåner.
 • De gemensamma institutionerna för avtal om ekonomiskt partnerskap har till uppgift att övervaka och bedöma hur genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap påverkar parternas hållbara utveckling. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöterna en tydlig roll.

Regional integration

Avtalen om ekonomiskt partnerskap syftar till att bidra till regional ekonomisk integration. Enligt regionala preferensklausuler i avtalen om ekonomiskt partnerskap ska länder i samma region ge varandra åtminstone samma fördelar som EU.

Avtalen om ekonomiskt partnerskap handlar därför lika mycket om handel mellan länderna i ett avtal om ekonomiskt partnerskap som om handel med EU.

 • EU tillhandahåller utvecklingsbistånd och åtgärder för kapacitetsuppbyggnad på handelsområdet för att hjälpa AVS-jordbrukare att uppfylla sanitära, fytosanitära och andra jordbruksnormer.

Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

Tillsammans med varje avtal om ekonomiskt partnerskap tillhandahåller EU tekniskt bistånd inom ramen för Aid for Trade. Detta hjälper länderna att anpassa sina tullförfaranden och minska pappersarbetet. För dig innebär det mindre krångel när du hanterar tullen.

Användbara länkar och dokument

Se broschyren Att omsätta partnerskap i praktiken. Avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EU och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna)

Dela sidan:

Genvägar