Ett djupgående och omfattande frihandelsområde mellan EU och Ukraina

EU och Ukraina har tillämpat ett associeringsavtal provisoriskt sedan november 2014. Som en del av detta associeringsavtal har ett djupgående och omfattande frihandelsavtal tillämpats provisoriskt sedan januari 2016. Det sänker de tullar som europeiska företag ställs inför när de exporterar till Ukraina. Avtalet underlättar handeln genom att göra tullförfarandena effektivare och genom att gradvis närma Ukrainas lagstiftning, regler och förfaranden, inklusive standarder, till EU:s.

Avtalet i korthet

EU och Ukraina har tillämpat sitt djupgående och omfattande frihandelsavtal provisoriskt sedan den 1 januari 2016, som en del av det bredare associeringsavtalet, vars politiska bestämmelser och samarbetsbestämmelser har tillämpats provisoriskt sedan november 2014. Det djupgående och omfattande frihandelsavtalet öppnar marknader för varor och tjänster på båda sidor, baserat på förutsägbara och verkställbara handelsregler.

Avtalets fullständiga text och bilagor

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Associeringsavtalet

 • gör det lättare och billigare för EU-företag att importera från och exportera till Ukraina
 • medför en rad fördelar för ditt företag, t.ex. avskaffande av tullar och effektiv och snabb förenkling av trafiken genom tullen vid internationella gränser.

 

EU är en av Ukrainas största handelspartner, vilket innebär att det finns flera möjligheter att importera och exportera från EU till Ukraina och vice versa. De viktigaste exportvarorna är råvaror som järn, stål, gruvprodukter, jordbruksprodukter, maskiner och kemiska produkter. Ukraina arbetar för närvarande med att rationalisera politiken till förmån för småföretagen när de handlar med EU. Småföretag kan också få stöd från EU:s flaggskeppsinitiativ för små och medelstora företag.

Tariffer

Avtalet mellan EU och Ukraina förbättrar de europeiska företagens konkurrenskraft på den ukrainska marknaden och vice versa. När det gäller varuhandel avskaffade avtalet de flesta tullar – EU: 98,1 % och Ukraina: 99,1 %.

Industrivaror

En stor del av tullarna på industrivaror avskaffades när avtalet trädde i kraft, men man enades om övergångsperioder för ett antal produktlinjer.

EU

Genom avtalet ströks 94,7 % av tullpositionerna.

För ett fåtal varor håller EU fortfarande gradvis på att avskaffa tullarna med följande övergångsperioder:

 • mineraler – 2019
 • kemikalier – 2021
 • gödselmedel – 2023
 • träprodukter – 2021
 • skodon – 2021
 • kopparartiklar – 2021
 • varor av aluminium – 2023
 • bilar och de flesta motorfordon – 2023
Ukraina

När avtalet trädde i kraft kunde 49,2 % av industriprodukterna komma in i Ukraina tullfritt.

Den del av EU:s export som liberaliserats av Ukraina beräknas öka till 96 % fram till 2023. Detta ytterligare gradvisa avskaffande av tullarna gäller följande produktlinjer:

 • mineraler – 2023
 • organiska kemikalier – 2019
 • gödselmedel – 2019
 • däck av gummi – 2021
 • lädervaror – 2021
 • textilier som huvudbonader – 2019

Ukrainas motorfordonssektor kommer också att omfattas av en övergångsperiod fram till 2026, vilket är ett resultat av de förhandlingar som WTO enades om 2008.  

Jordbruksvaror

EU

Importtullarna på de flesta jordbruksprodukter som importerades till EU sänktes till noll 2016. Tullkvoter gäller för övriga jordbruksprodukter som inte är liberaliserade. Förvaltningen av dessa kvoter sker antingen enligt principen ”först till kvarn” eller med hjälp av importlicenser. En förteckning över alla tullkvoter för både EU och Ukraina finns i tilläggen 1 och 2 till bilaga I-A.

Ukraina

Nästan hälften av Ukrainas jordbruksprodukter liberaliserades när avtalet trädde i kraft, men ett litet antal varor omfattas av en övergångsperiod fram till 2023.

Inte alla Ukrainas importtullar kommer att sänkas till noll.

 • senast 2026 kommer 8,7 % av tullarna för jordbruksprodukter på varor som mejeriprodukter, ägg, socker, animaliska oljor och fetter att omfattas av begränsade linjära sänkningar med 20 – -60 % – därefter kommer en tilläggstull att tillämpas.
 • för socker, fjäderfäkött och fläskkött kommer tullkvoter att tillämpas – varor som importeras inom de angivna kvantiteterna är tullfria

Enligt avtalet mellan EU och Ukraina är det förbjudet för båda parter att använda exporttullar. Ukrainas regering gick dock med på att fasa ut de befintliga exporttullarna på vissa varor senast 2026, däribland boskap och gömråvaror, utsäde av vissa typer av oljeproducerande grödor och typer av metaller. Mer information om detta finns i bilaga I-C till avtalet mellan EU och Ukraina.

En särskild skyddsåtgärdsmekanism föreskrivs för Ukrainas export fram till 2031. Detta innebär att Ukraina får ta ut en tilläggsavgift på exporttullen för flera varor, såsom råhudsmaterial, solrosfrön och typer av metall, stål och koppar, om den sammanlagda exportvolymen från Ukraina till EU under en årlig period överstiger en tröskelnivå. Mer information om detta finns i bilaga I-D till avtalet mellan EU och Ukraina.

 

Hitta den tullsats som gäller för din produkt i Min handelsassistent.

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla de ursprungsregler som anges i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Var hittar jag ursprungsreglerna?

De ursprungsregler som är tillämpliga enligt associeringsavtalet med Ukraina är reglerna i PEM-konventionen (den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung) (EUT L 54, 26.02.2013, s. 4). Kraven på ursprungsregler enligt PEM-konventionen definieras i bilaga 2 till tillägg I till PEM-konventionen. Dessa regler ses över och en ny uppsättning alternativa ursprungsregler bör tillämpas i mitten av 2021, inbegripet bestämmelser om kumulation, tullrestitution, tolerans och regeln om förbud mot ändringar (se nedan) som kommer att mjukas upp.

PEM-konventionen om ursprungsregler syftar till att fastställa gemensamma ursprungsregler och kumulation mellan 25 fördragsslutande parter (EU, Efta, Balkanländerna och frihandelspartnerna i EU:s södra och östra grannskapsregion) och EU för att underlätta handeln och integrera leveranskedjorna inom området. 

Förteckningen över de fördragsslutande parterna i PEM

Detaljerad information om det Europa-Medelhavstäckande systemet finns i användarhandboken.

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Ukraina i enlighet med PEM-konventionen?

För att din produkt ska omfattas av den lägre förmånstullen eller nolltullsatsen enligt PEM-konventionen måste den ha sitt ursprung i EU eller Ukraina.

En produkt ”har sitt ursprung” om den antingen

 • helt framställda i EU eller Ukraina, eller
 • tillverkade i EU eller Ukraina med hjälp av icke-ursprungsmaterial, förutsatt att sådana material har bearbetats eller bearbetats tillräckligt i enlighet med de produktspecifika reglerna i bilaga II till tillägg I till PEM-konventionen.
  Se även bilaga I ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler. För vissa produkter finns det alternativa produktspecifika regler – se tillägg II.

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport. Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – produktionsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten – t.ex. tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) av massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn och den kemiska sektorn.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans
 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln för upp till 10 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida ett högsta tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i HS och som ingår i anmärkningarna 5 och 6 i bilaga I ”Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II”.
Kumulation

I PEM-konventionen föreskrivs två sätt att kumulera ursprung.

 • bilateral kumulation – material med ursprung i Ukraina kan räknas som material med ursprung i EU (och vice versa) när det används vid tillverkningen av produkten i EU
 • diagonal kumulation – material med ursprung i en fördragsslutande part i PEM-konventionen kan räknas som material med ursprung i en annan fördragsslutande part vid bedömningen av om slutprodukten har ursprungsstatus för att omfattas av förmånstillträde när den exporteras till en tredje fördragsslutande part inom Europa-Medelhavstäckande zonen – diagonal kumulation gäller endast om det finns ett handelsavtal mellan alla berörda fördragsslutande parter och dessa länder tillämpar samma ursprungsregler.
  Kontrollera ”matrisen” (tabellen med alla gällande avtal med användning av PEM-konventionen) som anger de fördragsslutande parter med vilka Ukraina kan tillämpa diagonal kumulation (i april 2020 var Island, Schweiz (inklusive Liechtenstein) och Norge de gemensamma partner till EU och Ukraina som var berättigade till diagonal kumulation)

 

Hur fungerar diagonal kumulation?

Diagonal kumulation förekommer mellan flera olika länder som har samma ursprungsregler och har frihandelsavtal med varandra. Detta är när en tillverkare av varor i båda länderna kan importera material och använda dem som om de hade sitt ursprung i det egna landet. Enligt PEM-konventionen kan till exempel en ukrainsk handlare som tillverkar kläder i Ukraina för export till Schweiz använda tyger med ursprung i EU för att tillverka kläder och kan räkna dem som varor med ursprung i Ukraina. Kravet på dubbel bearbetning, dvs. tillverkning av vävnader från garn (utan ursprungsstatus) och tillverkning av kläder, har uppfyllts och kläderna anses ha ursprung i Ukraina när de exporteras till Schweiz och kommer därför att åtnjuta fritt tillträde till den schweiziska marknaden.

Ytterligare förklaringar om PEM-kumulation finns här

Andra krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i konventionen, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport.

Regel om direkttransport

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till Ukraina (och vice versa) eller genom de fördragsslutande parters territorier med vilka kumulation tillämpas utan att ytterligare bearbetas i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna förblir under tullövervakning, t.ex.

 • lossning
 • omlastning
 • andra åtgärder för att bevara produkter i gott skick

För att styrka att dessa villkor är uppfyllda ska för tullmyndigheterna i importlandet uppvisas

 • ett enda transportdokument (t.ex. ett konossement) som omfattar transporten från exportlandet genom det tredjeland genom vilket varorna transiterades.
 • ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i det tredjeland genom vilket du transporterar dina varor.
 • om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Tullrestitution

Enligt PEM-konventionen i handeln mellan EU och Ukraina är det inte möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

Förfaranden för ursprung

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena fastställs i avdelning V om ursprungsintyg och i avdelning VI om arrangemang för administrativt samarbete. De klargör t.ex. hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man ansöker om förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur man ansöker om förmånstull

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna uppvisa ursprungsintyg.

Ursprungsintyget kan vara antingen

Ursprungsintyget är giltigt i 4 månader från och med dagen för utfärdandet.

Varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED

 • varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet
 • Bilaga III innehåller förlagor till varucertifikat EUR.1 och EUR-MED-certifikat och innehåller instruktioner för hur de ska fyllas i.
 • den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

Ytterligare förklaringar om när EUR.1- eller EUR-MED-certifikatet ska användas ges på sidan 72 i handboken.

Ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration

Exportörer kan självdeklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller i den fördragsslutande parten i PEM-konventionen genom att lämna en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan upprättas av

 •  en godkänd exportör
 •  alla exportörer, om försändelsens totala värde inte överstiger 6,000 EUR.
Hur man upprättar en ursprungsdeklaration

Exportören bör på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling som identifierar produkten typange, stämpla eller trycka följande deklaration (bilaga IV):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr... förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”

Hur man upprättar en EUR-MED-ursprungsdeklaration

I detta fall är förklaringen följande (bilaga IV)

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har förmånsberättigande ursprung.

— kumulation som tillämpas med... (landets/ländernas namn).

ingen kumulation tillämpas ”

Ursprungsdeklarationen kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk eller på något av de officiella språken i PEM-zonen enligt bilaga IV (uttalandet om kumulation bör alltid vara på engelska). 

Du måste underteckna din ursprungsdeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav, förutsatt att du lämnar ett skriftligt åtagande till tullmyndigheterna om att ni tar fullt ansvar för alla deklarationer som identifierar dig.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Kontrollen grundar sig på följande:

 • administrativt samarbete mellan de importerande och exporterande parternas tullmyndigheter
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter – den importerande parten får inte besöka exportören

Myndigheterna i den exporterande parten gör det slutliga fastställandet av ursprung och underrättar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Avtalet mellan EU och Ukraina föreskriver harmonisering av lagstiftning, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse mellan Ukraina och EU. Därför måste tillverkare från Ukraina endast uppfylla en uppsättning krav för att deras produkter ska få släppas ut på både EU:s och Ukrainas marknader.

Bland de tillnärmade bestämmelserna för Ukraina ingår

 • ackreditering och saluföring av produkter, där moduler för förfaranden för bedömning av överensstämmelse fastställs.
 • allmän produktsäkerhet, med kriterier för vad som ska beaktas vid bedömningen av om en produkt är säker och för att avgöra när en produkt ska förbjudas på grund av att den utgör en allvarlig risk för hälsa och säkerhet

Se bilaga III till associeringsavtalet mellan EU och Ukraina för en förteckning över alla 27 förordningar som omfattar säkerhetskraven för ett brett spektrum av produkter, däribland maskiner, hissar, leksaker, medicintekniska produkter och enkla tryckkärl.

När det gäller standarder har Ukraina

 • antagit internationella och europeiska standarder i enlighet med bästa praxis
 • åtar sig att upphäva eventuella motstridiga nationella standarder. Detta inbegriper eventuella motstridiga GOST-standarder (Gosudarstvenny Standart) som används i de postsovjetiska delstaterna.
Hur vet jag att de varor som jag importerar till EU uppfyller EU:s regler och standarder?

Parternas samarbete om marknadsövervakning och förfaranden för bedömning av överensstämmelse innebär att om du exporterar högriskvaror som tryckkärl, hissar och vissa maskiner till EU behöver du bara en bedömning av överensstämmelse utförd av ett anmält organ (laboratorier eller andra inspektions- och certifieringsorgan som ackrediterats av Ukrainas regering).

Här hittar du en förteckning över Ukrainas 114 utsedda organ som deltar i bedömning av överensstämmelse för produkter, som alla har ackrediterats av Ukrainas nationella ackrediteringsbyrå.

Om du vill importera varor till EU från Ukraina måste du gå igenom förfarandet för att bevisa överensstämmelse med en EU-försäkran om överensstämmelse som undertecknats av din tillverkare. Efter detta kan tillverkaren sedan anbringa CE-märkningen på sina produkter när så krävs.

Inom ramen för associeringsavtalet mellan EU och Ukraina kommer ett avtal om överensstämmelse och bedömning samt godtagande av industriprodukter att ingås. Detta är en typ av avtal om ömsesidigt erkännande mellan EU och Ukraina. Enligt detta avtal kommer EU och Ukraina att tillåta att industriprodukter som förtecknas i bilagorna till avtalet och som uppfyller kraven på överensstämmelse släpps ut på marknaden utan ytterligare provning eller förfaranden för överensstämmelse.

Kontakter för tekniska krav

Hälso- och säkerhetskrav – sanitära och fytosanitära åtgärder

Livsmedelssäkerhet, djurskydd och växtskydd

För att du på ett smidigt sätt ska kunna exportera från eller importera till EU från Ukraina eller vice versa finns det vissa regler om växters och djurs hälsa och säkerhet mellan Ukraina och EU som du borde känna till. Associeringsavtalet mellan EU och Ukraina harmoniserade många sanitära och fytosanitära regler och förbjöd parterna att införa omotiverade hinder.

När det gäller djur- eller växtsjukdomar, inklusive skadegörare, finns det förfaranden för att erkänna vissa regioners status som sjukdomsfria. Detta är avsett för handelsändamål och för anmälan av risker för människors, djurs eller växters hälsa. Om importlandet måste vidta åtgärder för att kontrollera en allvarlig hälsorisk tillåter associeringsavtalet mellan EU och Ukraina att provisoriska restriktiva åtgärder vidtas mot import. Dessa genomförs dock på ett sätt som minimerar störningarna i handeln mellan de två länderna. Läs mer om förfarandena i bilaga VI till avtalet mellan EU och Ukraina.

Kontroll av sanitära och fytosanitära åtgärder i Ukraina

Regeringen utövar tre typer av gränskontroll:

Sanitär och epidemiologisk kontroll

Syftet är att skydda landet mot spridning av sjukdomar och att genomföra tester som säkerställer att varorna uppfyller de sanitära normerna. Denna typ av kontroll är obligatorisk och utövas huvudsakligen över importerade livsmedelsprodukter, vissa konsumentprodukter och även export av solrosolja. Varor som ingår i kategorin jordbruksprodukter kommer inte att bli föremål för sanitär och epidemiologisk kontroll.

Veterinära och sanitära kontroller

Syftet med denna kontroll är att förhindra spridning av djursjukdomar. Veterinär- och hälsokontroller tillämpas vanligtvis på export, import och transitering av djur, odlingsmaterial, biologiska produkter, patologiskt material, veterinärmedicinska beredningar, djurvårdsprodukter, fodertillsatser, förblandningar och animaliska produkter (inklusive köttprodukter, ägg, mjölk, fisk och honung).

Fytosanitär kontroll

Denna typ av kontroll förhindrar inte bara spridning av skadegörare, utan är också utformad för att övervaka karantänssystemen. Fytosanitär kontroll tillämpas på export, import och transitering av växter och växtprodukter (inklusive livsmedelsprodukter), förpackningar, transportmedel, jord och andra produkter som sprider reglerade skadegörare.

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Tekniska handelshinder

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland fungera som hinder för internationell handel och därmed bli en stor börda för dig som exportör.

 • om du tror att du står inför ett handelshinder som bromsar ner ditt företag eller hindrar dig från att exportera kan du berätta för oss.
 • rapportera vad som upphör med din export till Ukraina med hjälp av webbformuläret – EU kommer att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder

Kontakta oss

Tullklarering – dokument och förfaranden

Avtalet säkerställer mer öppna och förenklade tullförfaranden för att underlätta handeln och minska företagens kostnader.

Dokument

I handledningarna beskrivs de olika typer av dokument som du bör utarbeta för tullklarering av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller vissa av nedanstående uppgifter.

 • handelsfaktura (se de särskilda kraven på form och innehåll hos min handelsassistent).
 • packningslista
 • importlicenser för vissa varor
 • intyg som visar att din produkt uppfyller de obligatoriska produktföreskrifterna, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning.
 • ursprungsintyg – ursprungsdeklaration

För tydlighetens skull påpekas att du kan ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsbesked i förväg.

För närmare upplysningar om vilka handlingar du måste uppvisa för tullklarering av din produkt, gå till Min handelsassistent.

Förfaranden för styrkande och kontroll av ursprung

För beskrivningar av hur ni kan styrka era produkters ursprung för att ansöka om förmånstullar och av reglerna för tullmyndigheternas kontroll av ursprung, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

Information om tullförfaranden för import och export i allmänhet finns på webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska indikatorer

Avtalet skyddar dina immateriella rättigheter när du importerar och/eller exporterar dina varor till Ukraina.

Varumärken och upphovsrätt

Avtalet mellan EU och Ukraina är förenligt med flera internationella avtal som reglerar förvaltningen av varumärken och upphovsrätt och tillhandahåller ett rättvist och öppet system för registrering av varumärken. Om en varumärkesmyndighet avslår en ansökan ska beslutet meddelas sökanden skriftligen och skälen för avslaget anges. Ett varumärke får upphävas om det inte har varit i verkligt bruk inom 5 år inom det territorium där det är registrerat.

Formgivning och patent

Enligt avtalet mellan EU och Ukraina skyddas dina självständigt skapade formgivningar med särprägel genom registrering i upp till 25 år. Detta ger dig ensamrätt att använda formgivningen och hindrar tredje part från att använda, reproducera, sälja, importera och/eller exportera den utan ditt samtycke.

Geografiska beteckningar

En särskild kommitté för geografiska indikatorer som inrättas enligt avtalet mellan EU och Ukraina kommer att övervaka genomförandet av avtalet när det gäller immateriella rättigheter och rapportera till handelskommittén.

Varumärken

Varumärkesansökningar ska lämnas in till det ukrainska institutet för immateriella rättigheter, som är ett statligt företag.

Du behöver följande handlingar och information om du vill ansöka om ett varumärke i Ukraina

 • ditt fullständiga namn
 • land där bolaget bildats
 • adress och Wipos landskod
 • en bild och beskrivning av det varumärke du ansöker om
 • en beskrivning om varumärket innehåller ett ordelement
 • uppgift om varumärkets färg.
 • förteckningen över de varor och/eller tjänster som ansökan gäller enligt relevant internationell Niceklassificering
 • datum, land och nummer för ansökan om prioritet eller utställningsdatum (om prioritet åberopas enligt Pariskonventionen).
 • en bestyrkt kopia av ansökan om prioritet eller en handling som bekräftar att utställningarna innehåller det sökta varumärket vid en officiellt erkänd internationell utställning.
 • en fullmakt undertecknad av en bemyndigad person på sökandens vägnar.

Registreringsförfarandet ser ut på följande sätt:

 • om ansökningshandlingarna uppfyller kraven kommer du att underrättas om ansökningsdagen.
 • de handlingar du lämnat in kontrolleras för att se till att de uppfyller de formella kraven i den ukrainska varumärkeslagen. Om din ansökan uppfyller kraven prövas sedan i sak.
 • prövning i sak – din varumärkesansökan kontrolleras för att vara berättigad till skydd, i enlighet med ukrainsk lagstiftning, och efterforskningar om identitet och likhet genomförs

Geografisk beteckning

För det första måste du lämna in din ansökan på ukrainska för att kunna registrera dig för en geografisk beteckning i Ukraina. Du kan lämna in handlingarna på ett främmande språk och skicka in en översättning till ukrainska senast 3 månader efter ansökningsdagen. När din ansökan och styrkande handlingar har mottagits kommer de att bedömas av det ukrainska institutet för immateriell äganderätt.

Din ansökan måste innehålla följande handlingar:

 • en begäran om registrering av en varas ursprungsbeteckning, en varas geografiska ursprungsbeteckning eller rätten att använda den registrerade kvalificerade ursprungsbeteckningen för varor med information om sökanden och deras adress.
 • ursprungsbeteckningen för de varor som du ansöker om eller den geografiska ursprungsbeteckningen för de varor du ansöker om registrering av
 • namnet på de varor för vilka du ansöker om registrering av den angivna ursprungsbeteckningen eller rätten att använda den registrerade kvalificerade ursprungsbeteckningen.
 • namn på och gränser för den geografiska plats där varorna tillverkas och som de särskilda egenskaperna, egenskaperna eller anseendet hänför sig till.
 • en beskrivning av varornas särskilda egenskaper, kvaliteter, anseende eller andra egenskaper.
 • uppgifter om användningen av den påstådda kvalificerade ursprungsangivelsen för varor på etiketten och vid märkning av varor
 • uppgifter om hur varornas särskilda egenskaper och renommé är kopplade till de naturliga förhållandena eller den mänskliga faktorn på den angivna geografiska platsen.

Observera att du som utländsk sökande i Ukraina också förväntas lämna in ytterligare styrkande handlingar tillsammans med din ansökan. Dessa handlingar bör bekräfta

 • det rättsliga skyddet i det berörda EU-landet för den kvalificerade ursprungsangivelse för varor som du ansöker om
 • din rätt att använda en kvalificerad ursprungsangivelse för varor

Handel med tjänster

Både Ukrainas regering och EU har fastställt alla sina befintliga begränsningar eller reservationer när det gäller tillhandahållandet av tjänster med en hög grad av öppenhet. De reservationer som Ukraina har antagit återfinns i bilaga XVI-D till F.

Hur går du igenom bilagorna?

Avtalet mellan EU och Ukraina innehåller 3 bilagor som ni bör känna till vid export. Dessa innehåller reservationer som Ukraina har lagt fram för EU-exportörer.

 • Bilaga XVI-D innehåller en negativ förteckning över alla tjänstesektorer som omfattas av särskilda begränsningar när de etablerar ett företag i Ukraina. Det innebär att du kan dra nytta av möjligheterna inom alla sektorer som inte finns med i listan. Begränsningarna är indelade i en förteckning över de som gäller för alla sektorer eller delsektorer och en förteckning där särskilda förbehåll anges per sektor eller delsektor.
 • Bilaga XVI-E innehåller en positiv förteckning över de tjänstesektorer där du kan bedriva gränsöverskridande handel med tjänster. I den här listan anges alla sektorer där du får bedriva handel.
 • Ibilaga XVI-F förtecknas förbehållen tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare.

Vem kan starta ett företag i Ukraina?

Om du är

 • ett företag, enligt avtalet mellan EU och Ukraina kan du etablera eller förvärva filialer till ditt företag eller representationskontor i något av länderna.
 • en enskild person, avtalet mellan EU och Ukraina ger dig möjlighet att starta och etablera ditt företag genom egenföretagande eller företag som ligger inom din kontroll.

Du kommer att behandlas på samma sätt som ukrainska medborgare och vice versa. Bilaga XVI-D innehåller en förteckning över sektorer där begränsningar gäller för etablering.

Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster

Om du är intresserad av gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster får du leverera till Ukraina (och vice versa) på samma villkor som gäller för ukrainska medborgare. Följande undantag gäller:

 • sektorer som notarietjänster, skogsägande eller styrande utbildningsinstitutioner, där Ukrainas regering kräver att tjänsteleverantören är ukrainsk medborgare, eller posttjänster, där tjänsteleverantören måste ha licens.
 • sektorer som är helt uteslutna från avtalet, t.ex. audiovisuella tjänster, nationellt sjöfartscabotage och inrikes och internationella lufttransporttjänster – artikel 92 i avtalet mellan EU och Ukraina innehåller en förteckning över dessa särskilda tjänster.

Inom de sektorer där du har rätt till marknadstillträde till Ukraina (och vice versa) avskaffar avtalet mellan EU och Ukraina följande begränsningar:

 • ett tak för antalet tjänsteleverantörer
  • detta kan antingen göras genom krav på prövning av det ekonomiska behovet, tillämpning av ett kvotsystem eller genom lagar som främjar monopol eller exklusiva tjänsteleverantörer, vilket begränsar andra tjänsteleverantörer att komma in på marknaden.
 • det totala värdet av tjänstetransaktioner eller tillgångar
 • det totala antalet tjänsteverksamheter eller den totala kvantiteten tjänsteresultat.

Bilaga XVI-E innehåller en positiv förteckning över de tjänstesektorer där du kan bedriva gränsöverskridande handel med tjänster. I den här listan anges alla sektorer där du får bedriva handel.  Till följd av detta har alla tjänstesektorer som inte finns med i förteckningen begränsningar. Mer information finns i förteckningen över tjänstesektorer där du har marknadstillträde i bilaga XIV-E till avtalet mellan EU och Ukraina.

Tillfälliga vistelser

Enligt avtalet mellan EU och Ukraina får du tillfälligt flytta till Ukraina för att arbeta som praktikant, säljare av företag eller som nyckelpersonal vid ett företag i det landet. Till exempel om du är en högre tjänsteman med ansvar för att inrätta eller driva en inrättning.

De tillfälliga vistelseperioderna är följande:

 • internt förflyttad personal (nyckelpersonal vid ett företag i Ukraina (eller EU) eller praktikanter med akademisk examen) – upp till 3 år
 • affärsresenärer ( t.ex. resa för att etablera ett företag i Ukraina (eller EU) eller en affärssäljare) – upp till 90 dagar under en 12-månadersperiod
 • praktikant med akademisk examen som inte är en person som är föremål för företagsintern förflyttning – upp till 1 år

Om du är en avtalsbaserad tjänsteleverantör skapar avtalet mellan EU och Ukraina också möjligheter för dig inom specifika sektorer i något av länderna. I detta avseende måste du dock

 • tillfälligt tillhandahålla tjänsten i fråga som anställd hos en enhet som har fått ett tjänstekontrakt på högst 1 år.
 • ha minst 3 års arbetslivserfarenhet inom den sektor som du erbjuder avtalstjänster inom
 • ha en universitetsexamen eller kvalifikation som styrker kunskaper på motsvarande nivå och relevanta yrkeskvalifikationer.

 

För mer information om

 • posttjänster, se artiklarna 109 – 114 i avtalet mellan EU och Ukraina.
 • elektronisk kommunikation, se artiklarna 115–124 i avtalet mellan EU och Ukraina.
 • finansiella tjänster, se artiklarna 125–133 i avtalet mellan EU och Ukraina.
 • elektronisk handel, se artiklarna 139–143 i avtalet mellan EU och Ukraina. och internationell sjötransport, se artiklarna 135–138 i avtalet mellan EU och Ukraina.

Offentlig upphandling

Enligt avtalet mellan EU och Ukraina åtar sig EU och Ukraina att se till att du har tillträde till marknaderna för offentlig upphandling i varje land på nationell, regional och lokal nivå. Detta gäller offentliga kontrakt för varor, tjänster eller byggverksamhet och koncessioner inom de traditionella sektorerna samt inom försörjningssektorn. Öppnandet av marknaden sker gradvis inom ramen för avtalet mellan EU och Ukraina.

Avtalet säkerställer också att anbudsgivare från Ukraina och EU behandlas på samma sätt när de lämnar anbud på varandras anbud.

Enligt avtalet mellan EU och Ukraina är både EU och Ukraina skyldiga att se till att följande villkor uppfylls när det gäller anbudsförfaranden:

 • anbudsinfordringar offentliggörs och offentliggörs på ett korrekt sätt på internet. Detta ger alla intresserade företag tillgång till information om kommande upphandlingar.
 • den offentliggjorda informationen innehåller de viktigaste delarna av anbudet, såsom föremålet för det framtida kontraktet, tillämpliga tidsfrister eller anbudsvillkor.
 • det finns ingen direkt eller indirekt diskriminering av företag från Ukraina eller EU som skulle hindra dem från att kvalificera sig för upphandlingen.
 • öppenhet och likabehandling garanteras under hela anbudsförfarandet.
 • beslutet om tilldelning av kontraktet meddelas alla sökande och skälen till att inte vara vinnande anbudsgivare anges på begäran.
 • i händelse av tvist har företagen laglig rätt att ta upp frågor inför behöriga nationella prövningsorgan.

Länkar, kontakter och dokument

Kontakter för tekniska krav

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Kontakter för tekniska krav

Ukrainas centrum för vetenskap, forskning och utbildning för certifiering, standarder och kvalitet

2 Svyatoblanskaja Street, 03115 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44452–3396

Tfn och fax: + 380 44452–6907

E-post: secretar.ukrndnc@gmail.com

Webben: http://uas.org.ua

Statlig inspektion av livsmedelssäkerhet och konsumentskydd

174 Antonovycha Street, 03680 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44528–9244

Webben: http://www.consumer.gov.ua/

Ukrainas
statliga tillsynstjänst

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44254–5673

Fax: + 380 44254–4393

E-post: inform@dkrp.gov.ua

Webben: http://www.drs.gov.ua 

Avdelningen för tekniska föreskrifter vid Ukrainas ministerium för ekonomisk utveckling och handel

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44528–8564

Fax: + 380 44528–9014

E-post: dtr@me.gov.ua

Webben: http://www.me.gov.ua

Webben: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Ukrainas jordbruks- och livsmedelsministerium

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kiev, Ukraina

Kontaktuppgifter för medborgarnas överklaganden:

Tfn: + 380 44279–8474

E-post: zvg@minagro.gov.ua 

Enheten
för behandling av korrespondens:

Tfn: + 380 44278–8171

Tfn och fax: + 380 44278–7602 

E-post: info@minagro.gov.ua

Ministeriet för ekonomisk utveckling och handel

12/2 M. Grushevs ’kyi Street, 01008 Kiev, Ukraina 

Tfn: + 380 44253–9394

Fax: + 380 44253–6371

E-post: meconomy@me.gov.ua

Ukrainas hälso- och sjukvårdsministerium

Offentligt mottagningskontor

41 Yaroslavska Street, 04071 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44425–0526

Ministeriet för ekologi och naturresurser

35 Vasilya Lipkiv’kogo Street, Kiev 03035, Ukraina

 

Offentlig mottagning

Tfn: + 380 44206–3302

E-post: gr_priem@menr.gov.ua

 

Enheten för offentlig referens

Tfn: + 380 44206–3115

 

Presscentrum

Tfn: + 380 44206–3174

E-post: press@menr.gov.ua

Ytterligare länkar

Dela sidan:

Genvägar