Ett djupgående och omfattande frihandelsområde mellan EU och Ukraina

EU och Ukraina har tillämpat ett associeringsavtal provisoriskt sedan november 2014. Som en del av detta associeringsavtal har ett djupgående och omfattande frihandelsavtal tillämpats provisoriskt sedan januari 2016. Det sänker de tullar som europeiska företag ställs inför när de exporterar till Ukraina. Avtalet underlättar handeln genom att göra tullförfarandena effektivare och genom att gradvis närma Ukrainas lagstiftning, regler och förfaranden, inklusive standarder, till EU:s.

Avtalet i korthet

EU och Ukraina har provisoriskt tillämpat sitt djupgående och omfattande frihandelsavtal sedan den 1 januari 2016 som en del av det bredare associeringsavtalet, vars politiska bestämmelser och samarbetsbestämmelser har tillämpats provisoriskt sedan november 2014. Det djupgående och omfattande frihandelsavtalet öppnar marknader för varor och tjänster på båda sidor, baserat på förutsägbara och verkställbara handelsregler.

Avtalets fullständiga text och bilagor

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Associeringsavtalet

 • gör det enklare och billigare för EU-företag att importera från och exportera till Ukraina
 • medför en rad fördelar för ditt företag, t.ex. avskaffande av tullar och effektiv och snabb förenkling av trafiken genom tullen vid internationella gränser.

 

EU är en av Ukrainas största handelspartner, vilket innebär att det finns flera möjligheter att importera och exportera från EU till Ukraina och vice versa. De viktigaste exportvarorna är råvaror som järn, stål, gruvprodukter, jordbruksprodukter, maskiner och kemiska produkter. Ukraina arbetar för närvarande med att rationalisera politiken till förmån för småföretagen när de handlar med EU. Småföretagen kan också få stöd från EU:s flaggskeppsinitiativ för små och medelstora företag.

Taxor

Avtalet mellan EU och Ukraina förbättrar de europeiska företagens konkurrenskraft på den ukrainska marknaden och vice versa. När det gäller varuhandeln avskaffade avtalet de flesta tullarna – EU: 98,1 % och Ukraina: 99,1 %.

Industrivaror

Medan en stor del av tullarna på industrivaror avskaffades när avtalet trädde i kraft enades man om övergångsperioder för ett antal produktlinjer.

EU

Genom avtalet avskaffades 94,7 % av tullpositionerna.

För ett fåtal varor håller EU fortfarande på att gradvis avskaffa tullarna med följande övergångsperioder:

 • mineraler – 2019
 • kemikalier – 2021
 • gödselmedel – 2023
 • träprodukter – 2021
 • skodon – 2021
 • varor av koppar – 2021
 • varor av aluminium – 2023
 • personbilar och de flesta motorfordon – 2023
Ukraina

När avtalet trädde i kraft kunde 49,2 % av industriprodukterna komma in i Ukraina tullfritt.

Den andel av EU:s export som Ukraina liberaliserar förväntas öka till 96 % fram till 2023. Detta fortsatta gradvisa avskaffande av tullar gäller följande produktlinjer:

 • mineraler – 2023
 • organiska kemikalier – 2019
 • gödselmedel – 2019
 • däck av gummi – 2021
 • lädervaror – 2021
 • textilier såsom huvudbonader – 2019

Ukrainas motorfordonssektor kommer också att omfattas av en övergångsperiod som sträcker sig fram till 2026, ett resultat av de förhandlingar som man enades om i WTO 2008.

Jordbruksvaror

EU

Importtullarna på de flesta jordbruksprodukter som importerades till EU sänktes till noll under 2016. Tullkvoter gäller för övriga jordbruksvaror som inte liberaliserats. Förvaltningen av dessa kvoter sker antingen enligt principen ”först till kvarn” eller via importlicenser. En förteckning över alla tullkvoter för både EU och Ukraina finns i tillägg 1 och 2 till bilaga I-A.

Ukraina

Nästan hälften av Ukrainas jordbruksprodukter liberaliserades när avtalet trädde i kraft, men ett litet antal varor omfattas av en övergångsperiod fram till 2023.

Inte alla Ukrainas importtullar kommer att sänkas till noll.

 • senast 2026 kommer 8,7 % av tullarna på jordbruksbaserade livsmedel på mejerivaror, ägg, socker, animaliska oljor och fetter att omfattas av begränsade linjära sänkningar med 20 – -60 % – en resttull kommer att tillämpas därefter.
 • för socker, fjäderfäkött och fläskkött kommer tullkvoter att tillämpas – varor som importeras inom de angivna kvantiteterna är tullfria

Avtalet mellan EU och Ukraina förbjuder båda parter att använda exporttullar. Ukrainas regering enades dock om att fasa ut de befintliga exporttullarna på vissa varor fram till 2026, inklusive boskap och gömråvaror, utsäde av vissa typer av oljehaltiga grödor och typer av metall. Mer information om detta finns i bilaga I-C till avtalet mellan EU och Ukraina.

En särskild skyddsåtgärdsmekanism föreskrivs för Ukrainas export som varar fram till 2031. Detta innebär att Ukraina får införa en tilläggsavgift på exporttullen för flera varor, såsom råhudar, solrosfrön och typer av metall, stål och koppar, om den sammanlagda exportvolymen från Ukraina till EU under en årlig period överstiger en tröskelnivå. Mer information om detta finns i bilaga I-D till avtalet mellan EU och Ukraina.

 

Hitta den tullsats som gäller för din produkt i Min handelsassistent.

Ursprungsregler

I detta avsnitt presenteras de viktigaste ursprungsreglerna och ursprungsreglerna i handelsavtalet.

Ursprung är handelsvarors ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

För att komma i fråga för förmånstullen måste din produkt uppfylla vissa regler som styrker dess ursprung för att kunna omfattas av förmånstullen.

Var hittar jag ursprungsreglerna?

De ursprungsregler som är tillämpliga enligt associeringsavtalet med Ukraina är de i PEM-konventionen (den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung) (EUT L 54, 26.02.2013, s. 4). Kraven på ursprungsregler enligt PEM-konventionen fastställs i bilaga 2 till tillägg I till PEM-konventionen. Dessa regler håller på att ses över och en ny uppsättning alternativa ursprungsregler bör tillämpas i mitten av 2021, inbegripet bestämmelser om kumulation, tullrestitution, tolerans och regeln om förbud mot ändring (se nedan) som kommer att mjukas upp.

Konventionen om ursprungsregler syftar till att fastställa gemensamma ursprungsregler och kumulation mellan 25 avtalsslutande parter (EU, Efta, Balkanländerna och frihandelspartner i EU:s södra och östra grannskapsregion) och EU för att underlätta handeln och integrera leveranskedjorna i området.

Förteckningen över de avtalsslutande parterna i PEM

Detaljerad information om Euromed-systemet finns i användarhandboken.

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Ukraina enligt PEM-konventionen?

För att din produkt ska omfattas av den lägre eller inga förmånstullen enligt PEM-konventionen måste den ha sitt ursprung i EU eller Ukraina.

En produkt ”har sitt ursprung” om den är antingen

 • helt framställda i EU eller Ukraina, eller
 • Tillverkade i EU eller Ukraina med användning av icke-ursprungsmaterial, förutsatt att dessa material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i enlighet med de produktspecifika reglerna i bilaga II till tillägg I till PEM-konventionen
  Se även bilaga I ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler. För vissa produkter finns det alternativa produktspecifika regler – se tillägg II.

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet, t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport. Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • mervärderegeln – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten – t.ex. papperstillverkning (Harmoniserade systemets kapitel 48) av massa utan ursprungsstatus (Harmoniserade systemets kapitel 47).
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, till exempel spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn och inom den kemiska sektorn.

 

Du hittar de produktspecifika reglerna i Min handelsassistent.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans
 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 10 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida ett tröskelvärde för högsta värde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • Särskilda toleranser gäller textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i HS och som ingår i anmärkningarna 5 och 6 i bilaga I ”Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II”
Kumulering

I PEM-konventionen föreskrivs två sätt att kumulera ursprung.

 • bilateral kumulation – material med ursprung i Ukraina kan anses ha ursprung i EU (och omvänt) när det används vid tillverkningen av produkten i EU
 • Diagonal kumulation – material med ursprung i en avtalsslutande part i PEM-konventionen kan räknas som ursprungsmaterial i en annan fördragsslutande part vid bedömningen av om slutprodukten har ursprung i förmånsursprung när den exporteras till en tredje fördragsslutande part inom Europa-Medelhavsområdet – diagonal kumulation gäller endast om det finns ett handelsavtal mellan alla berörda avtalsslutande parter och dessa länder tillämpar samma ursprungsregler.
  Kontrollera matrisen ( tabellen med alla gällande avtal med tillämpning av PEM-konventionen) som anger de avtalsslutande parter i EU som omfattas av konventionen i april 2020, och som omfattar Ukraina (Norge kan tillämpa diagonal kumulation).

 

Hur fungerar diagonal kumulation?

Diagonal kumulation förekommer mellan flera olika länder som har samma ursprungsregler och frihandelsavtal med varandra. Det är när en tillverkare av varor i båda länderna kan importera material och använda det som om de hade sitt ursprung i det egna landet. Enligt PEM-konventionen kan exempelvis en ukrainsk handlare som tillverkar kläder i Ukraina för export till Schweiz använda tyger med ursprung i EU för att tillverka kläderna och räkna dem som härrörande från Ukraina. Kravet på dubbel bearbetning, dvs. tillverkning av tyger från garn (utan ursprungsstatus) och tillverkning av kläder, har uppfyllts och kläderna anses ha ursprung i Ukraina när de exporteras till Schweiz och kommer därför att omfattas av fritt tillträde på den schweiziska marknaden.

Ytterligare förklaringar om PEM-kumulering finns här

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i konventionen, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport.

Regeln om direkttransport

Ursprungsprodukter ska transporteras från EU till Ukraina (och omvänt) eller genom de avtalsslutande parternas territorier med vilka kumulation tillämpas utan att ytterligare bearbetas i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna fortfarande står under tullövervakning, t.ex.

 • lossning
 • omlastning
 • varje annan åtgärd som syftar till att bevara produkterna i gott skick.

Bevis för att dessa villkor har uppfyllts ska uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet genom uppvisande av

 • ett enda transportdokument (t.ex. ett konossement) som omfattar transitering från exportlandet genom det tredjeland genom vilket varorna transiterades.
 • ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i det tredjeland genom vilket du transporterar dina varor.
 • om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Tullrestitution

Enligt PEM-konventionen om handel mellan EU och Ukraina är det inte möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats för icke-ursprungsmaterial som används för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

Ursprungsförfaranden

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena fastställs i avdelning V om ursprungsintyg och avdelning VI om arrangemang för administrativt samarbete. De klargör t.ex. hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man ansöker om förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur man ansöker om en förmånstariff

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna tillhandahålla ursprungsintyg.

Ursprungsintyget kan vara antingen

Ursprungsintyget är giltigt i 4 månader från och med dagen för utfärdandet.

Varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED

 • varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet
 • Bilaga III innehåller förlaga EUR.1 och EUR-MED-certifikat samt anvisningar för hur de ska fyllas i.
 • den exportör som ansöker om ett certifikat bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

Ytterligare förklaringar om när varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED ska användas finns på sidan 72 i handboken.

Ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration

Exportörer kan själva deklarera att deras produkter har sitt ursprung i EU eller i den fördragsslutande parten i PEM-konventionen genom att tillhandahålla en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan göras av

 •  Godkänd exportör
 • Exportör, om försändelsens totala värde inte överstiger 6,000 EUR.
Hur gör man en ursprungsdeklaration?

Exportören ska skriva in, stämpla eller skriva ut följande deklaration på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling som identifierar produkten (bilaga IV):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tullens tillstånd nr...) Förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”

Hur gör man en EUR-MED-ursprungsdeklaration?

I detta fall gäller följande deklaration (bilaga IV):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har förmånsberättigande ursprung.

— kumulation har tillämpats med... (landets/ländernas namn).

— Ingen kumulationhar tillämpats ”

Ursprungsdeklarationen kan göras på vilket som helst av EU:s officiella språk eller på de officiella språken i PEM-zonen enligt bilaga IV (uttalandet om kumulation bör alltid vara på engelska).

Du måste underteckna ursprungsdeklarationen för hand. Om du är en godkänd exportör är du undantagen från detta krav förutsatt att du lämnar ett skriftligt åtagande till Era tullmyndigheter att du tar fullt ansvar för alla deklarationer som identifierar dig.

Ursprungskontroll

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra ursprungskrav. Verifieringen baseras på

 • administrativt samarbete mellan tullmyndigheter i importerande och exporterande parter
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter – den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtna

Den exporterande partens myndigheter gör det slutgiltiga fastställandet av ursprung och informerar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Avtalet mellan EU och Ukraina föreskriver harmonisering av lagstiftning, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse mellan Ukraina och EU. Tillverkare från Ukraina behöver därför endast uppfylla en uppsättning krav för att deras produkter ska släppas ut på både EU:s och Ukrainas marknader.

Bland Ukrainas tillnärmade förordningar ingår följande:

 • ackreditering och saluföring av produkter, där modulerna för förfaranden för bedömning av överensstämmelse fastställs.
 • allmän produktsäkerhet, fastställande av kriterier för vad som ska beaktas vid bedömningen av om en produkt är säker och fastställande av när en produkt ska förbjudas på grund av att den utgör en allvarlig risk för hälsa och säkerhet

För en förteckning över alla 27 förordningar som omfattar säkerhetskraven för ett stort antal produkter, däribland maskiner, hissar, leksaker, medicintekniska produkter och enkla tryckkärl, se bilaga III till associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

När det gäller normer har Ukraina

 • har antagit internationella och europeiska standarder i enlighet med bästa praxis,
 • åtog sig att upphäva eventuella motstridiga nationella standarder. Detta inbegriper alla motstridiga sydkoreanska standarder (Gosudarstvenny Standart) som används i postsovjetiska delstater.
Hur vet jag att de varor jag importerar till EU överensstämmer med EU:s regler och standarder?

Parternas samarbete om marknadskontroll och förfaranden för bedömning av överensstämmelse innebär att om du exporterar högriskvaror som tryckkärl, hissar och vissa maskiner till EU behöver du bara en bedömning av överensstämmelse som utförs av ett anmält organ (laboratorier eller andra inspektions- och certifieringsorgan som ackrediterats av den ukrainska regeringen).

Hitta en förteckning över Ukrainas 114 utsedda organ som arbetar med bedömning av produkters överensstämmelse, vilka alla har ackrediterats av Ukrainas nationella ackrediteringsorgan.

Om du vill importera varor till EU från Ukraina måste du gå igenom förfarandet för att bevisa överensstämmelse genom en EU-försäkran om överensstämmelse som undertecknats av din tillverkare. Efter att ha gjort detta kan tillverkaren sedan anbringa CE-märkningen på sina produkter när så krävs.

Inom ramen för associeringsavtalet mellan EU och Ukraina kommer ett avtal om överensstämmelse, bedömning och godtagande av industriprodukter att ingås. Detta är en typ av avtal om ömsesidigt erkännande mellan EU och Ukraina. Enligt detta avtal kommer EU och Ukraina att tillåta att industriprodukter som förtecknas i bilagorna till ACCA och som uppfyller kraven på överensstämmelse släpps ut på marknaden utan ytterligare provning eller förfaranden för överensstämmelse.

Kontakter för tekniska krav

Hälso- och säkerhetskrav – sanitära och fytosanitära åtgärder

Livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd

För att du smidigt ska kunna exportera från eller importera till EU från Ukraina eller vice versa finns det vissa regler om växters och djurs hälsa och säkerhet mellan Ukraina och EU som du bör veta. Associeringsavtalet mellan EU och Ukraina harmoniserade många SPS-regler och förbjöd parterna att införa omotiverade hinder.

När det gäller djur- eller växtsjukdomar, inklusive skadegörare, finns det förfaranden för att erkänna sjukdomsfri status för vissa regioner. Detta sker för handelsändamål och för anmälan av risker för människors, djurs eller växters hälsa. Om det importerande landet skulle behöva vidta åtgärder för att kontrollera en allvarlig hälsorisk, tillåter associeringsavtalet mellan EU och Ukraina att provisoriska restriktiva åtgärder vidtas mot import. Dessa genomförs dock på ett sätt som minimerar störningarna i handeln mellan de två länderna. Läs mer om förfarandena i bilaga VI till avtalet mellan EU och Ukraina.

Kontroll av sanitära och fytosanitära åtgärder i Ukraina

Regeringen utövar tre typer av gränskontroller:

Sanitär och epidemiologisk kontroll

Syftet är att skydda landet mot spridning av sjukdomar och att genomföra tester för att se till att varorna uppfyller de sanitära normerna. Denna typ av kontroll är obligatorisk och utövas huvudsakligen över importerade livsmedelsprodukter, vissa konsumentprodukter och även export av solrosolja. Varor som hör till kategorin jordbruksprodukter kommer inte att vara föremål för sanitär och epidemiologisk kontroll.

Veterinär och sanitär kontroll

Denna kontroll syftar till att förhindra spridning av djursjukdomar. Veterinär och sanitär kontroll tillämpas vanligen på export, import och transitering av djur, odlingsmaterial, biologiska produkter, patologiskt material, veterinärmedicinska preparat, djurvårdsprodukter, fodertillsatser, förblandningar och animaliska produkter (inklusive köttprodukter, ägg, mjölk, fisk och honung).

Fytosanitär kontroll

Denna typ av bekämpning förhindrar inte bara spridning av skadegörare, utan är också utformad för att övervaka karantänssystem. Fytosanitär kontroll tillämpas på export, import och transitering av växter och växtprodukter (inklusive livsmedelsprodukter), emballage, transportmedel, jord och andra produkter som sprider reglerade skadegörare.

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Tekniska handelshinder

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland fungera som hinder för internationell handel och kan därför utgöra en betydande börda för dig som exportör.

 • om du tror att du står inför ett handelshinder som bromsar ditt företag eller hindrar dig från att exportera, kan du berätta för oss
 • rapportera vad som stoppar er export till Ukraina med hjälp av onlineformuläret – EU kommer att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder

Kontakta oss

Tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden

Avtalet säkerställer öppnare och enklare tullförfaranden för att underlätta handeln och minska kostnaderna för företagen.

Handlingar

I de stegvisa vägledningarna beskrivs de olika typer av dokument som du bör förbereda för tullklarering av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller några av nedanstående uppgifter

 • Faktura (hitta de särskilda kraven i fråga om form och innehåll i Min handelsassistent).
 • packlista
 • Importlicenser för vissa varor
 • Intyg som visar att produkten uppfyller obligatoriska produktbestämmelser, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning.
 • Ursprungsintyg — ursprungsdeklaration

För tydlighetens skull kan du vilja ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsinformation i förväg.

För närmare upplysningar om vilka dokument du behöver för tullklarering av din produkt, gå till Min handelsassistent.

Förfaranden för styrkande och kontroll av ursprung

För en beskrivning av hur man kan bevisa era produkters ursprung för att ansöka om förmånstull och för regler om tullmyndigheternas ursprungskontroll, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

För information om tullförfaranden för import och export i allmänhet, besök webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska indikatorer

Avtalet skyddar dina immateriella rättigheter när du importerar och/eller exporterar dina varor till Ukraina.

Varumärken och upphovsrätt

Avtalet mellan EU och Ukraina är förenligt med flera internationella avtal som reglerar förvaltningen av varumärken och upphovsrätt och tillhandahåller ett rättvist och öppet system för registrering av varumärken. Om en varumärkesmyndighet avslår en ansökan ska beslutet meddelas sökanden skriftligen och skälen till avslaget ska anges. Ett varumärke får upphävas om det inte har tagits i verkligt bruk inom 5 år i det område där det registrerades.

Formgivning och patent

Enligt avtalet mellan EU och Ukraina skyddas dina självständigt skapade formgivningar med särprägel genom att de registreras i upp till 25 år. Detta ger dig ensamrätt att använda formgivningen och hindrar tredje part från att använda, återskapa, sälja, importera och/eller exportera den utan ditt samtycke.

Geografiska beteckningar

En särskild kommitté för geografiska indikatorer som inrättas inom ramen för avtalet mellan EU och Ukraina kommer att övervaka genomförandet av avtalet när det gäller immateriella rättigheter och rapportera till handelskommittén.

Varumärken

Varumärkesansökningar ska lämnas in till Ukrainas institut för immaterialrätt (Ukrainska PTO), som är ett statligt företag.

Om du vill registrera ett varumärke i Ukraina behöver du följande handlingar och information:

 • för- och efternamn
 • registreringsland
 • adress och Wipos landskod
 • en bild och beskrivning av det varumärke som du vill ansöka om.
 • en beskrivning om märket innehåller ett ordelement
 • uppgift om varumärkets färg.
 • förteckningen över de varor och/eller tjänster som ansökan gäller enligt relevant internationell klassificering i Nice.
 • datum, land och nummer för prioritetsansökan eller utställningsdatum (om prioritet åberopas enligt Pariskonventionen).
 • en bestyrkt kopia av prioritetsansökan eller dokument som bekräftar att de utställningar som innehåller det sökta varumärket har visats på en officiellt erkänd internationell utställning.
 • en fullmakt undertecknad av en bemyndigad person på sökandens vägnar.

Registreringen sker på följande sätt:

 • om dina ansökningshandlingar uppfyller kraven kommer du att underrättas om ansökningsdatum.
 • de handlingar som du lämnat in kontrolleras för att se till att de uppfyller de formella kraven i Ukrainas varumärkeslag – om din ansökan uppfyller kraven görs en prövning i sak.
 • substansgranskning – din varumärkesansökan kontrolleras med avseende på rätten till skydd, i enlighet med ukrainsk lagstiftning, och sökningar efter identitet och likhet utförs

Geografisk beteckning

För det första måste du lämna in din ansökan på ukrainska för att kunna registrera dig för en geografisk beteckning i Ukraina. Du kan lämna in handlingarna på ett främmande språk och lämna in en översättning till ukrainska senast 3 månader efter ansökningsdagen. När ansökan och styrkande handlingar har inkommit kommer de att bedömas av Ukrainas institut för immateriell äganderätt.

Din ansökan måste innehålla följande handlingar:

 • en begäran om registrering av en varas ursprungsbeteckning, varors geografiska ursprungsbeteckning eller rätten att använda den registrerade kvalificerade ursprungsangivelsen för varor med uppgifter om den sökande och dennes adress.
 • ursprungsbeteckning för de varor som du ansöker om eller geografisk ursprungsbeteckning för de varor som du ansöker om
 • namnet på de varor för vilka du ansöker om registrering av den angivna ursprungsbeteckningen eller rätten att använda den registrerade kvalificerade ursprungsangivelsen
 • namnet på och gränserna för den geografiska plats där varorna tillverkas och som de särskilda egenskaperna, kvaliteterna eller anseendet hänför sig till.
 • en beskrivning av varornas särskilda egenskaper, kvaliteter, anseende eller andra egenskaper.
 • uppgifter om användningen av den påstådda kvalificerade ursprungsangivelsen för varor på etiketten och vid märkning av varor
 • uppgifter om hur varornas särskilda egenskaper och anseende hänger samman med de naturliga förhållandena eller den mänskliga faktorn på den angivna geografiska platsen.

Som utländsk sökande i Ukraina förväntas du också lämna in ytterligare styrkande handlingar tillsammans med din ansökan. Dessa dokument bör bekräfta

 • det rättsliga skyddet i det berörda EU-landet för den kvalificerade ursprungsangivelse för varor som du begär
 • din rätt att använda varors kvalificerade ursprungsangivelse

Handel med tjänster

Både Ukrainas regering och EU har fastställt alla sina befintliga begränsningar eller förbehåll för tillhandahållandet av tjänster med en hög grad av öppenhet. Reservationer som Ukraina har antagit återfinns i bilagorna XVI-D till F.

Hur går du till med bilagorna?

Avtalet mellan EU och Ukraina innehåller 3 bilagor som du bör känna till när du exporterar. Dessa innehåller reservationer som Ukraina har lagt fram för EU-exportörer

 • Bilaga XVI-D innehåller en negativ förteckning över alla tjänstesektorer som omfattas av särskilda begränsningar när ett företag etableras i Ukraina. Det innebär att du kan utnyttja möjligheterna inom alla sektorer som inte är förtecknade. Begränsningarna är uppdelade i en förteckning över de som gäller för alla sektorer eller delsektorer och en förteckning där specifika förbehåll anges per sektor eller delsektor.
 • Bilaga XVI-E innehåller en positivlista över de tjänstesektorer där du kan bedriva gränsöverskridande handel med tjänster. I den här listan anges alla sektorer som du får bedriva handel med.
 • Bilaga XVI-F innehåller en förteckning över reservationerna för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare.

Vem kan starta ett företag i Ukraina?

Denna blankett är inte

 • ett företag, avtalet mellan EU och Ukraina, ger dig rätt att etablera eller förvärva filialer till ditt företag eller representationskontor i något av länderna.
 • ett enskilt avtal mellan EU och Ukraina ger dig möjlighet att starta och starta företag genom egenföretagande eller företag som står under din kontroll.

Du kommer att behandlas på samma sätt som ukrainska medborgare och vice versa. Bilaga XVI-D innehåller en förteckning över sektorer där etableringen är begränsad.

Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster

Om du är intresserad av gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster får du leverera till Ukraina (och vice versa) på samma villkor som gäller för ukrainska medborgare. Följande undantag gäller:

 • sektorer som notarietjänster, skogsägande eller ledning av utbildningsinstitutioner, där Ukrainas regering kräver att tjänsteleverantören är ukrainsk medborgare, eller posttjänster där tjänsteleverantören måste få licens
 • Sektorer som helt utesluts från avtalet, t.ex. audiovisuella tjänster, nationellt sjöfartscabotage och inrikes och internationell luftfart – artikel 92 i avtalet mellan EU och Ukraina innehåller en förteckning över dessa särskilda tjänster.

I de sektorer där du har rätt till marknadstillträde till Ukraina (och vice versa) undanröjs följande begränsningar genom avtalet mellan EU och Ukraina:

 • ett tak för antalet tjänsteleverantörer
  • detta kan göras antingen genom krav på ekonomisk behovsprövning, tillämpning av ett kvotsystem eller genom lagar som främjar monopol eller exklusiva tjänsteleverantörer, vilket begränsar andra tjänsteleverantörer att komma in på marknaden.
 • det totala värdet av tjänstetransaktioner eller tillgångar
 • totalt antal tjänster eller totalt antal tjänster

Bilaga XVI-E innehåller en positivlista över de tjänstesektorer där du kan bedriva gränsöverskridande handel med tjänster. I den här listan anges alla sektorer som du får bedriva handel med. Följden blir att alla tjänstesektorer som inte finns med i förteckningen har begränsningar. Läs mer om de tjänstesektorer där du har marknadstillträde i bilaga XIV-E till avtalet mellan EU och Ukraina.

Tillfälliga vistelser

Enligt avtalet mellan EU och Ukraina får du tillfälligt flytta till Ukraina för att arbeta som trainee, affärsförsäljare eller nyckelpersonal i ett företag i det landet. Till exempel om du är en högre tjänsteman med ansvar för att inrätta eller driva en verksamhet.

De tillfälliga vistelseperioderna är följande:

 • Personer som är föremål förföretagsintern överföring (nyckelpersonal vid ett företag i Ukraina (eller EU) eller praktikanter med akademisk examen) – upp till 3 år
 • Affärsresenärer ( t.ex. resor för att etablera sig i Ukraina (eller EU) eller en säljare) – upp till 90 dagar under en 12-månadersperiod
 • Trainee som inte är föremål för företagsintern överföring — upp till 1 år

Om du är en avtalsenlig tjänsteleverantör skapar avtalet mellan EU och Ukraina också möjligheter för dig inom specifika sektorer i båda länderna. I detta avseende måste du dock

 • tillfälligt tillhandahålla tjänsten i fråga som anställd vid ett företag som har ett tjänsteavtal på högst 1 år,
 • ha minst 3 års yrkeserfarenhet inom den sektor som du erbjuder avtalsenliga tjänster inom
 • ha en universitetsexamen eller kvalifikationer som styrker likvärdiga kunskaper och relevanta yrkeskvalifikationer,

 

För mer information om

Offentlig upphandling

Enligt avtalet mellan EU och Ukraina åtar sig EU och Ukraina att se till att ni har tillgång till marknaderna för offentlig upphandling i varje land på nationell, regional och lokal nivå. Detta gäller offentliga kontrakt för varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten och koncessioner inom de traditionella sektorerna samt inom den allmännyttiga sektorn. Öppnandet av marknaden sker gradvis inom ramen för avtalet mellan EU och Ukraina.

Avtalet säkerställer också att ukrainska anbudsgivare och anbudsgivare från EU behandlas på samma sätt när de lämnar anbud på varandras anbud.

Avtalet mellan EU och Ukraina ålägger både EU och Ukraina att se till att följande villkor är uppfyllda när det gäller upphandling

 • anbudsinfordringar offentliggörs och offentliggörs på ett korrekt sätt på internet. Detta ger alla intresserade företag tillgång till information om kommande upphandlingar.
 • den offentliggjorda informationen innehåller de viktigaste delarna av anbudet, såsom föremålet för det framtida kontraktet, tillämpliga tidsfrister eller anbudsvillkor.
 • det förekommer ingen direkt eller indirekt diskriminering av företag från Ukraina eller EU som skulle hindra dem från att komma i fråga för upphandlingen.
 • öppenhet och likabehandling garanteras under hela anbudsförfarandet.
 • beslutet om tilldelning av kontraktet meddelas alla sökande, och skälen till att inte vara den vinnande anbudsgivaren lämnas på begäran.
 • i händelse av tvist har företagen laglig rätt att ta upp frågor inför behöriga nationella prövningsorgan.

Länkar, kontakter och dokument

Kontakter för tekniska krav

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Kontakter för tekniska krav

Ukrainas vetenskapliga, forsknings- och utbildningscentrum för certifiering, standarder och kvalitet

2 Svyatoshinskaja Street, 03115 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44452–3396

Tfn och fax: + 380 44452–6907

E-post: Secretar.ukrndnc@gmail.com

Internet: http://uas.org.ua

Statlig inspektion för livsmedelssäkerhet och konsumentskydd

174 Antonovycha Street, 03680 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44528–9244

Internet: http://www.consumer.gov.ua/

Ukrainas
statliga tillsynstjänst

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44254–5673

Fax: + 380 44254–4393

E-post: Inform@dkrp.gov.ua

Internet: http://www.drs.gov.ua 

Avdelningen för tekniska föreskrifter vid Ukrainas ministerium för ekonomisk utveckling och handel

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44528–8564

Fax: + 380 44528–9014

E-post: Dtr@me.gov.ua

Internet: http://www.me.gov.ua

Internet: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Ukrainas ministerium för jordbruk och livsmedel

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kiev, Ukraina

Kontaktuppgifter för medborgarnas överklaganden:

Tfn: + 380 44279–8474

E-post: Zvg@minagro.gov.ua 

Enheten
för behandling av korrespondens:

Tfn: + 380 44278–8171

Tfn och fax: + 380 44278–7602 

E-post: Info@minagro.gov.ua

Ministeriet för ekonomisk utveckling och handel

12/2 M. Grushev’kyi Street, 01008 Kiev, Ukraina 

Tfn: + 380 44253–9394

Fax: + 380 44253–6371

E-post: Meconomy@me.gov.ua

Ukrainas hälsoministerium

Det offentliga mottagningsorganet

41 Yaroslavska Street, 04071 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44425–0526

Ministeriet för ekologi och naturresurser

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kiev 03035, Ukraina

 

Offentlig mottagning

Tfn: + 380 44206–3302

E-post: Gr_priem@menr.gov.ua

 

Offentlig referensenhet

Tfn: + 380 44206–3115

 

Presscentrum

Tfn: + 380 44206–3174

E-post: Press@menr.gov.ua

Ytterligare länkar

Dela sidan:

Genvägar