Задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия между ЕС и Украйна

ЕС и Украйна прилагат временно споразумение за асоцииране от ноември 2014 г. Като част от това споразумение за асоцииране от януари 2016 г. временно се прилага задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия (ЗВЗСТ). С него се намаляват тарифите, пред които са изправени европейските дружества при износ за Украйна. Споразумението улеснява търговията чрез повишаване на ефикасността на митническите процедури и чрез постепенно сближаване на украинското законодателство, правила и процедури, включително стандартите, с тези на ЕС.

Накратко споразумението

ЕС и Украйна прилагат временно своето задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия (ЗВЗСТ) от 1 януари 2016 г. като част от по-широкото споразумение за асоцииране (СА), чиито разпоредби в областта на политиката и сътрудничеството се прилагат временно от ноември 2014 г. ЗВЗСТ отваря пазари за стоки и услуги и от двете страни въз основа на предвидими и приложими търговски правила.

Пълен текст и приложения към споразумението

Какви са ползите за вашето предприятие?

Споразумението за асоцииране

 • става по-лесно и по-достъпно за предприятията от ЕС да внасят и изнасят за Украйна
 • въвежда различни ползи за вашия бизнес, като например премахване на митата, както и ефикасно и бързо улесняване на трафика през митниците по международните граници

 

ЕС е един от най-големите търговски партньори на Украйна, което означава, че съществуват няколко възможности за внос и износ от ЕС за Украйна и обратно. Основните стоки за износ са суровини като желязо, стомана, минни продукти, селскостопански продукти, машини и химически продукти. Понастоящем Украйна работи за рационализиране на политиките в полза на малките предприятия при търговията с ЕС. Малките предприятия могат да получат подкрепа и от водещата инициатива на ЕС за МСП.

Тарифи

Споразумението между ЕС и Украйна подобрява конкурентоспособността на европейските предприятия на украинския пазар и обратно. Като цяло по отношение на търговията със стоки споразумението премахна по-голямата част от митата — ЕС: 98,1 % и Украйна: 99,1 %.

Промишлени стоки

Въпреки че голяма част от митата върху промишлените стоки бяха премахнати с влизането в сила на споразумението, бяха договорени преходни периоди за редица продуктови линии.

ЕС

Със споразумението бяха премахнати 94,7 % от тарифните линии.

За малък брой стоки ЕС все още постепенно премахва митата със следните преходни периоди:

 • минерали — 2019
 • химикали — 2021
 • торове — 2023
 • продукти от дърво — 2021
 • обувки — 2021
 • изделия от мед — 2021
 • изделия от алуминий — 2023
 • леки автомобили и повечето моторни превозни средства — 2023
Украйна

При влизането в сила на споразумението 49,2 % от промишлените продукти биха могли да влязат в Украйна без мита.

Предвижда се до 2023 г. делът на износа на ЕС, либерализиран от Украйна, да нарасне до 96 %. Това по-нататъшно постепенно премахване на митата се отнася до следните продуктови линии:

 • минерали — 2023
 • органични химикали — 2019
 • торове — 2019
 • гуми от каучук — 2021
 • кожени изделия — 2021
 • текстилни изделия като шапки — 2019

Секторът на моторните превозни средства в Украйна също ще се ползва от преходен период до 2026 г. в резултат на преговорите, договорени в рамките на СТО през 2008 г.  

Селскостопански стоки

ЕС

Вносните мита върху повечето селскостопански стоки, внасяни в ЕС, бяха намалени до нула през 2016 г. За останалата част от селскостопанските стоки, които не са либерализирани, се прилагат тарифни квоти. Управлението на тези квоти се извършва или въз основа на принципа „първи дошъл — първи обслужен“, или чрез лицензии за внос. Списък на всички тарифни квоти както за ЕС, така и за Украйна можете да намерите в допълнения 1 и 2 към приложение I-А.

Украйна

Почти половината от селскостопанските стоки на Украйна бяха либерализирани с влизането в сила на споразумението, но малък брой стоки подлежат на преходен период до 2023 г.

Не всички вносни мита на Украйна ще бъдат намалени до нула

 • до 2026 г. 8,7 % от митата за селскостопански хранителни продукти върху стоки като млечни продукти, яйца, захар, животински масла и мазнини ще бъдат предмет на ограничени линейни намаления с 20 — -60 % — след това ще се прилага остатъчна тарифа.
 • за захарите, птичето месо и свинското месо ще се прилагат тарифни квоти (ТК) — стоките, внесени в рамките на посочените количества, са освободени от мита

Споразумението между ЕС и Украйна забранява използването на износни мита и от двете страни. Правителството на Украйна обаче се съгласи постепенно да премахне съществуващите износни мита за някои стоки до 2026 г., включително селскостопански животни и необработени суровини, семена от някои видове маслодайни култури и видове метали. Повече информация по този въпрос може да бъде намерена в приложение I-В към споразумението между ЕС и Украйна.

Предвиден е специален предпазен механизъм за износа на Украйна до 2031 г. Това означава, че Украйна има право да налага допълнителна такса върху износното мито за няколко стоки, като например суровини, слънчогледово семе и видове метал, стомана и мед, ако през даден годишен период кумулативният обем на износа от Украйна за ЕС надвишава праговото равнище. Повече информация по този въпрос може да бъде намерена в приложение I-Г към споразумението между ЕС и Украйна.

 

Намерете тарифата, приложима за вашия продукт, в моя търговски асистент.

Правила за произход

 

За да отговаряте на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA) в моя търговски асистент, за да оцените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да подготвите правилните документи.

Обща информация относноправилата за произходи процедурите, свързани с произхода, може да бъде намерена в настоящия раздел.

Произходът е „икономическата националност“ на търгуваните стоки. Ако сте нови за темата, можете да намерите въведение към основните понятия в раздела за стоките.

Правила за произход

Къде мога да намеря правилата за произход?

Правилата за произход, приложими съгласно Споразумението за асоцииране с Украйна, са тези от Конвенцията PEM ( Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход) (ОВ L 54, 26.02.2013 г., стр. 4). Изискванията за правилата за произход съгласно Конвенцията са определени в приложение 2 към допълнение I към Конвенцията. Тези правила са в процес на преразглеждане и в средата на 2021 г. следва да се прилага нов набор от алтернативни правила за произход, включително разпоредби относно кумулацията, възстановяването на мита, толеранса и правилото за непромяна (вж. по-долу), които ще бъдат облекчени.

Конвенцията PEM относно правилата за произход има за цел да установи общи правила за произход и кумулация между 25 договарящи страни (ЕС, ЕАСТ, балкански държави и партньори по ССТ в региона на южното и източното съседство на ЕС) и ЕС да улесни търговията и да интегрира веригите на доставки в рамките на зоната.

Списък на договарящите страни по PEM

Подробна информация за паневросредиземноморската система може да бъде намерена в Наръчника на потребителя.

Моят продукт с произход от ЕС или Украйна ли е в съответствие с Конвенцията от Монреал?

За да може вашият продукт да се ползва от по-ниската или нулева преференциална тарифа съгласно Конвенцията за ППМ, той трябва да е с произход от ЕС или от Украйна.

Продукт „произхожда“, ако е:

Продуктът трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в главата, като например недостатъчна обработка или преработка или правилото за директен транспорт. Съществуват и някои допълнителни възможности за гъвкавост, които да ви помогнат да спазвате специфичните за продукта правила, например толеранс или кумулация.

 

Примери за основните видове специфични за продуктите правила в търговските споразумения на ЕС

 • правилото за добавената стойност — стойността на всички материали без произход в даден продукт не може да надвишава определен процент от неговата цена франко завода
 • промяна в тарифното класиране — производственият процес води до промяна в тарифното класиране между материалите без произход и крайния продукт — например производство на хартия (глава 48 от Хармонизираната система) от целулоза без произход (глава 47 от Хармонизираната система)
 • специфични операции — изисква се специфичен производствен процес, например изпридане на влакна в прежда — тези правила се използват предимно в текстилния и шивашкия сектор и в химическия сектор

Съвети, които да ви помогнат да спазвате правилата за отделните продукти

Споразумението предоставя допълнителна гъвкавост, за да ви помогне да спазвате специфичните за продукта правила, като например толеранс или кумулация.

Толеранс
 • правилото за толеранс позволява на производителя да използва материали без произход, които обикновено са забранени от специфичното правило за продукта, в размер до 10 % от цената на продукта франко завода
 • това допустимо отклонение не може да се използва за надвишаване на който и да е праг на максималната стойност на материалите без произход, изброени в специфичните за отделните продукти правила
 • специфични допустими отклонения се прилагат за текстила и облеклото, класирани в глави 50—63 от ХС, които са включени в забележки 5 и 6 от приложение I „Уводни бележки към списъка в приложение II“
Кумулация

Конвенцията PEM предвижда два начина за кумулиране на произхода

 • двустранна кумулация — материалите с произход от Украйна могат да се считат за материали с произход от ЕС (и обратно), когато се използват в производството на продукта в ЕС
 • диагонална кумулация — материалите с произход от една договаряща страна по Конвенцията могат да се считат за материали с произход от друга договаряща страна, когато се преценява дали крайният продукт е с произход, за да се ползва от преференциален достъп при износ за трета договаряща страна в паневросредиземноморската зона — диагоналната кумулация се прилага само ако между всички засегнати договарящи страни е сключено търговско споразумение и тези държави прилагат едни и същи правила за произход
  Моля, проверете „матрицата“ (таблица, съдържаща всички действащи споразумения с използване на Конвенцията PEM), в която се посочват договарящите страни, с които Украйна може да прилага диагонална кумулация (през април 2020 г. общите партньори на ЕС и Украйна, отговарящи на условията за диагонална кумулация, са Исландия, Швейцария (включително Лихтенщайн) и Норвегия).

 

Как функционира диагоналната кумулация?

Диагоналната кумулация е налице между няколко различни държави, които споделят едни и същи правила за произход и имат споразумения за свободна търговия помежду си. Това е така, когато производител на стоки във всяка от страните може да внася материали и да ги използва като произхождащи от собствената си държава. Например съгласно Конвенцията PEM украински търговец, който произвежда дрехи в Украйна за износ за Швейцария, може да използва тъкани с произход от ЕС за производството на дрехи и може да ги счита за продукти с произход от Украйна. Изискването за двойна трансформация, т.е. производството на тъкани от прежди (без произход) и производството на дрехи, е изпълнено и дрехите се считат за продукти с произход от Украйна, когато се изнасят за Швейцария, и следователно ще се ползват от свободен достъп до швейцарския пазар.

Допълнителни обяснения относно кумулацията на PEM можете да намерите тук

Други изисквания

Продуктът трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в Конвенцията, като например недостатъчна обработка или преработка или правилото за директен транспорт.

Правило за директен транспорт

Продуктите с произход трябва да бъдат транспортирани от ЕС до Украйна (и обратно) или през териториите на договарящите страни, с които се прилага кумулация, без да бъдат допълнително преработени в трета държава.

Някои операции могат да се извършват в трета държава, ако продуктите остават под митнически надзор, като например:

 • разтоварване
 • повторно натоварване
 • всяка друга операция, предназначена за запазване на продуктите в добро състояние

Доказателство, че тези условия са изпълнени, се предоставя на митническите органи на страната вносител чрез представяне на:

 • единен транспортен документ (напр. коносамент), който обхваща преминаването от страната износител през третата държава, през която стоките преминават транзитно
 • сертификат, издаден от митническите органи на третата страна, през която превозвате стоките си
 • при липса на такива, всякакви подкрепящи документи

Възстановяване на мита

Съгласно Конвенцията PEM при търговията между ЕС и Украйна не е възможно да се получи възстановяване на платените преди това мита върху материали без произход, използвани за производството на продукт, който се изнася по преференциална тарифа.

Процедури, свързанис произхода

Износителите и вносителите трябва да следват процедурите, свързани с произхода. Процедурите са определени в дял V относно доказателството за произход и в дял VI относно договореностите за административно сътрудничество. В тях се пояснява например как да се декларира произходът на даден продукт, как да се заявят преференции или как митническите органи могат да проверят произхода на продукта.

Как да поискате преференциална тарифа

За да се възползват от преференциална тарифа, вносителите трябва да представят доказателство за произход.

Доказателството за произход може да бъде:

Доказателството за произход е валидно за срок от 4 месеца от датата на издаване.

Сертификати за движение EUR.1 или EUR-MED

 • сертификатите за движение EUR.1 или EUR-MED се издават от митническите органи на страната износител
 • Приложение III включва образци на сертификати EUR.1 и EUR-MED и дава инструкции за попълването им.
 • износителят, който подава заявление за сертификат, следва да бъде готов да представи документи, доказващи произхода на съответните продукти.

Допълнителни обяснения за това кога да се използва сертификат EUR.1 или EUR-MED са дадени на страница 72 от наръчника.

Декларация за произход или декларация за произход EUR-MED

Износителите могат сами да декларират, че техният продукт е с произход от ЕС или от договарящата страна по Конвенцията, като представят декларация за произход. Декларацията за произход може да бъде изготвена от

 •  одобрен износител
 • всеки износител, ако общата стойност на пратката не надвишава 6,000 EUR
Как се изготвя декларация за произход

Износителят следва да състави, подпечатва или разпечата следната декларация върху фактурата, известието за доставка или друг търговски документ, идентифициращ продукта (приложение IV):

„Износителят на продуктите, обхванати от настоящия документ (митническо разрешение №... ) декларира, че освен ако ясно е посочено друго, тези продукти са с... преференциален произход.“

Как се изготвя декларация за произход EUR-MED

В този случай декларацията е следната (приложение IV)

„Износителят на продуктите, обхванати от настоящия документ (митническо разрешение №...) декларира, че освен ако не е ясно посочено друго, тези продукти са с... преференциален произход.

— кумулация, приложена с... (наименование на държавата/държавите).

— не се прилага кумулация

Декларацията за произход може да бъде изготвена на всеки от официалните езици на ЕС или на официалните езици в зоната на PEM, както е посочено в приложение IV (изявлението, свързано с кумулацията, следва винаги да бъде на английски език). 

Трябва да подпишете декларацията си за произход на ръка. Ако сте одобрен износител, вие сте освободен от това изискване, при условие че поемете писмена гаранция пред митническите органи, че поемате пълна отговорност за всяка декларация, която ви идентифицира.

Проверка на произхода

Митническите органи могат да проверят дали внасян продукт действително е с произход, или отговаря на други изисквания за произход. Проверката се основава на:

 • административно сътрудничество между митническите органи в страните вносители и износители
 • проверки, извършвани от местните митници — не се разрешават посещения на страната вносител при износителя

Органите на страната износител правят окончателното определяне на произхода и информират органите на страната вносител за резултатите.

Изисквания към продуктите

Технически правила и изисквания

Споразумението между ЕС и Украйна предвижда хармонизиране на законодателството, стандартите и процедурите за оценка на съответствието между Украйна и ЕС. Поради това производителите от Украйна трябва да спазват само един набор от изисквания, за да могат техните продукти да бъдат пускани както на пазара на ЕС, така и на украинския пазар.

Сближаването на регламентите за Украйна включва:

 • акредитацията и предлагането на пазара на продукти, в които се определят модулите на процедурите за оценяване на съответствието
 • обща безопасност на продуктите, определяне на критерии за това какво трябва да се има предвид, когато се оценява дали даден продукт е безопасен, и определяне кога да се забрани даден продукт, тъй като той представлява сериозен риск за здравето и безопасността

За списък на всички 27 регламента, които обхващат изискванията за безопасност на широк набор от продукти, включително машини, асансьори, играчки, медицински изделия и обикновени съдове под налягане, вж. приложение III към Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

По отношение на стандартите Украйна има

 • приема международни и европейски стандарти в съответствие с най-добрите практики
 • решени да отменят всички противоречащи си национални стандарти. Това включва всички противоречащи си стандарти за GOST (Gosudarstvenny Standart), използвани в постсъветските държави.
Как ще разбера, че стоките, които внасям в ЕС, съответстват на регламентите и стандартите на ЕС?

Сътрудничеството между страните в областта на надзора на пазара и процедурите за оценяване на съответствието означава, че ако изнасяте за ЕС високорискови стоки, като съдове под налягане, асансьори и определени машини, се нуждаете само от оценка на съответствието, извършена от нотифициран орган (лаборатории или други органи за инспекция и сертифициране, акредитирани от украинското правителство).

Намиране на списък на 114-те определени органа на Украйна, участващи в оценяването на съответствието на продуктите, като всички те са акредитирани от Националната агенция за акредитация на Украйна

Ако искате да внасяте стоки в ЕС от Украйна, ще трябва да преминете през процеса на доказване на съответствието чрез ЕС декларация за съответствие, подписана от вашия производител. След това производителят може да постави маркировката „СЕ“ върху своите продукти, когато това се изисква.

Съгласно Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна ще бъде сключено споразумение за съответствие, оценка и приемане на промишлени продукти (СОСП). Това е вид споразумение за взаимно признаване между ЕС и Украйна. Съгласно това споразумение ЕС и Украйна ще позволят промишлените продукти, изброени в приложенията към СОСП, които отговарят на изискванията за съответствие, да бъдат пускани на пазара без допълнителни изпитвания или процедури за съответствие.

Контакти във връзка с техническите изисквания

Изисквания за здраве и безопасност — СФС

Безопасност на храните, здраве на животните и растенията

За да можете да изнасяте или внасяте безпроблемно в ЕС от Украйна или обратно, съществуват определени правила, свързани със здравето и безопасността на растенията и животните между Украйна и ЕС, които трябва да знаете. Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна хармонизира много санитарни и фитосанитарни правила и забрани на страните да въвеждат необосновани пречки.

Когато става въпрос за болести по животните или растенията, включително вредители, съществуват процедури за признаване на статута „свободен от вредители“ на определени региони. Това се прави за търговски цели и за уведомяване за рискове за общественото здраве, здравето на животните или растенията. В случай че държавата вносител трябва да предприеме мерки за контрол на сериозен риск за здравето, Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна позволява да се предприемат временни ограничителни мерки спрямо вноса. Те обаче се прилагат по начин, който свежда до минимум нарушаването на търговията между двете държави. Повече информация за процедурите се съдържа в приложение VI към споразумението между ЕС и Украйна.

Контрол на санитарните и фитосанитарните мерки в Украйна

Правителството упражнява три вида граничен контрол:

Санитарен и епидемиологичен контрол

Целта е да се защити страната от разпространението на болести, както и да се въведат тестове, които да гарантират, че стоките отговарят на санитарните стандарти. Този вид контрол е задължителен и се упражнява главно върху вносни хранителни продукти, някои потребителски продукти, както и върху износа на слънчогледови масла. Стоките, които попадат в категорията на земеделската продукция, няма да подлежат на санитарен и епидемиологичен контрол.

Ветеринарен и санитарен контрол

Този контрол има за цел да предотврати разпространението на болести по животните. Ветеринарният и санитарен контрол обикновено се прилага за износа, вноса и транзита на животни, репродуктивен материал, биологични продукти, патологичен материал, ветеринарни препарати, продукти за грижа за животните, фуражни добавки, премикси и животински продукти (включително месни продукти, яйца, мляко, риба и мед).

Фитосанитарен контрол

Този вид контрол не само предотвратява разпространението на вредители, но и има за цел да упражнява надзор върху карантинните режими. Фитосанитарен контрол се прилага при износ, внос и транзит на растения и растителни продукти (включително хранителни продукти), опаковки, транспортни средства, почва и други продукти, които разпространяват регулирани вредители.

Контакти във връзка със санитарните/фитосанитарните изисквания (СФС)

Технически пречки пред търговията

Въпреки че техническите правила са важни, понякога те могат да действат като пречки пред международната търговия и следователно могат да представляват значителна тежест за вас като износител.

 • ако смятате, че сте изправени пред търговска бариера, която забавя бизнеса ви или ви пречи да изнасяте, можете да ни кажете
 • докладвайте какво спира износа Ви за Украйна, като използвате онлайн формуляра — ЕС ще анализира Вашата ситуация и ще предприеме подходящи действия

Свържете се с нас

Документи и процедури за митническо оформяне

Споразумението гарантира по-прозрачни и опростени митнически процедури, за да се улесни търговията и да се намалят разходите за предприятията.

Документи

В ръководствата стъпка по стъпка са описани различните видове документи, които трябва да подготвите за митническото оформяне на вашите продукти.

В зависимост от вашия продукт митническите органи могат да изискат всички или някои от елементите по-долу.

 • търговска фактура (вижте специфичните изисквания по отношение на формата и съдържанието ѝ в моя търговски асистент).
 • опаковъчен лист
 • лицензии за внос на някои стоки
 • сертификатите, показващи, че вашият продукт отговаря на задължителните разпоредби за продуктите, като например изискванията за здраве и безопасност, етикетирането и опаковането.
 • доказателство за произход — декларация за произход

За по-голяма сигурност можете да кандидатствате предварително за обвързваща тарифна информация и/или обвързваща информация за произхода.

За подробна информация относно документите, които трябва да представите за митническо оформяне за вашия продукт, отидете на моя търговски асистент.

Процедури за доказване и проверка на произхода

За описания на това как да докажете произхода на вашите продукти, за да поискате преференциални тарифи, и на правилата, свързани с проверката на произхода от митническите органи, вж. раздела относно правилата за произход по-горе.

За информация относно митническите процедури за внос и износ като цяло посетете уебсайта на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“.

Интелектуална собственост и географски показатели

Споразумението защитава вашите права върху интелектуална собственост при внос и/или износ на вашите стоки за Украйна.

Търговски марки и авторски права

Споразумението между ЕС и Украйна е в съответствие с няколко международни споразумения, които регулират управлението на търговските марки и авторското право, като осигуряват справедлива и прозрачна система за регистрация на търговски марки. Ако дадена заявка бъде отхвърлена от орган, отговарящ за марките, решението трябва да бъде съобщено на заявителя в писмена форма и трябва да се посочат причините за отказа. Дадена марка може да бъде отменена, ако не е била реално използвана в рамките на 5 години на територията, на която е била регистрирана.

Дизайни и патенти

Съгласно споразумението между ЕС и Украйна създадените от вас самостоятелно дизайни, които имат индивидуален характер, са защитени чрез тяхната регистрация за период до 25 години. Това ще ви предостави изключителното право да използвате дизайна и ще попречи на трети страни да го използват, пресъздават, продават или внасят и/или изнасят без вашето съгласие.

Географски указания

Специален комитет по географските показатели, създаден по силата на споразумението между ЕС и Украйна, ще наблюдава прилагането на споразумението във връзка с интелектуалната собственост и ще докладва на Комитета по търговия.

Търговски марки

Заявленията за търговски марки следва да се подават в Украинския институт за интелектуална собственост (Украинския институт за интелектуална собственост), който е държавно предприятие.

Ще се нуждаете от следните документи и информация, ако желаете да подадете заявка за търговска марка в Украйна

 • Вашето пълно име
 • държава на учредяване
 • адрес и код на държавата на СОИС
 • изображение и описание на марката, която претендирате
 • описание, ако марката съдържа словен елемент
 • посочване на цвета на търговската марка
 • списък на стоките и/или услугите, за които се кандидатства съгласно съответната международна класификация от Ница
 • датата, държавата и номера на заявлението за приоритет или датата на изложбата (ако се претендира приоритет съгласно Парижката конвенция)
 • заверено копие на заявката за приоритет или документ, потвърждаващ показването на изложби, включващи марката, за която е подадена заявка, на официално призната международна изложба
 • пълномощно, подписано от упълномощено лице от името на заявителя

Процесът на регистрация е следният:

 • ако документите ви за кандидатстване отговарят на изискванията, ще бъдете уведомени за датата на подаване.
 • представените от Вас документи се проверяват, за да се гарантира, че отговарят на формалните изисквания на украинския Закон за търговските марки — ако заявлението Ви е в съответствие, тогава се извършва проверка по същество.
 • разглеждане по същество — Вашата заявка за марка се проверява дали отговаря на условията за закрила, както е посочено в украинското законодателство, и се извършват търсения за идентичност и сходство

Географско указание

Първо, за да се регистрирате за географско указание в Украйна, трябва да подадете заявлението си на украински език. Можете да подадете документите на чужд език и да представите превод на украински не по-късно от 3 месеца от датата на подаване на заявката. След като Вашето заявление и удостоверителните документи бъдат получени, те ще бъдат оценени от Украинския институт за интелектуална собственост.

Вашата кандидатура трябва да съдържа следната документация:

 • искане за регистрация на наименованието за произход на стоките, географското указание за произход на стоките или правото да се използва регистрираното квалифицирано указание за произход на стоките с информация за заявителя и неговия адрес
 • наименованието за произход на стоките, които претендирате, или географското указание за произход на стоките, за които претендирате
 • наименованието на стоките, за които отправяте искане за регистрация на посоченото указание за произход или правото да използвате регистрираното квалифицирано указание за произход
 • наименованието и границите на географското място, където се произвеждат стоките и към което се отнасят специфичните свойства, качества или репутация;
 • описание на специфичните свойства, качества, репутация или други характеристики на стоките;
 • данни за използването на претендираното квалифицирано указание за произход на стоките върху етикета и при маркирането на стоките
 • данни за това как специфичните свойства, качества на репутацията на стоките са свързани с природните условия или човешкия фактор на определеното географско място

Моля, имайте предвид, че като чуждестранен кандидат в Украйна от Вас ще се очаква също така да представите допълнителни подкрепящи документи заедно с Вашата кандидатура. Тези документи следва да потвърдят

 • правната защита в съответната държава — членка на ЕС, на квалифицираното посочване на произхода на стоките, за които претендирате
 • Вашето право да използвате квалифицираното посочване на произхода на стоките

Търговия с услуги

Както правителството на Украйна, така и ЕС изложиха всички свои съществуващи ограничения или резерви по отношение на предоставянето на услуги с висока степен на прозрачност. Резервите, приети от Украйна, се съдържат в приложения XVI-Г — Е.

Как се ориентирате в приложенията?

Споразумението между ЕС и Украйна съдържа 3 приложения, за които трябва да знаете при износ. Те съдържат резерви, които Украйна предлага за износителите от ЕС.

 • Вприложение XVI-Г е представен отрицателен списък на всички сектори на услугите, които подлежат на специфични ограничения при установяването на стопанска дейност в Украйна. Това означава, че можете да се възползвате от възможностите във всички сектори, които не са включени в списъка. Ограниченията са разделени на списък на ограниченията, които се прилагат за всички сектори или подсектори, и списък, в който са посочени специфични резерви по сектори или подсектори.
 • Вприложение XVI-Д е представен положителен списък на секторите на услугите, в които можете да извършвате трансгранична търговия с услуги. В този списък са посочени всички сектори, в които имате право да търгувате.
 • Вприложение XVI-Е са изброени резервите относно доставчиците на услуги по договор и независимите специалисти

Кой може да установи предприятие в Украйна?

Ако сте

 • предприятие, споразумението между ЕС и Украйна ви позволява да установите или да придобиете клонове на вашето предприятие или представителства във всяка от страните
 • физическо лице, споразумението между ЕС и Украйна ви дава възможност да създадете и установите своя бизнес чрез самостоятелна заетост или чрез предприятия, които са под Ваш контрол.

Ще бъдете третирани по същия начин като гражданите на Украйна и обратно. В приложение XVI-Г е представен списък на секторите, в които са наложени ограничения по отношение на установяването.

Трансгранично предоставяне на услуги

Ако проявявате интерес към трансграничното предоставяне на услуги, можете да предоставяте на Украйна (и обратно) при същите условия като тези, предоставени на гражданите на Украйна. Прилагат се следните изключения:

 • сектори като нотариалните услуги, собствеността върху горите или ръководенето на образователни институции, за които правителството на Украйна изисква доставчикът на услуги да е украинско гражданство, или пощенските услуги, при които доставчикът на услуги трябва да получи лиценз
 • сектори, напълно изключени от споразумението, например аудио-визуални услуги, национален морски каботаж и услуги в областта на вътрешния и международния въздушен транспорт — в член 92 от Споразумението между ЕС и Украйна се съдържа списък на тези специфични услуги.

В секторите, в които Ви е разрешен достъп до пазара в Украйна (и обратно), споразумението между ЕС и Украйна премахва следните ограничения:

 • горна граница на броя на доставчиците на услуги
  • това може да се постигне или чрез изискването за тест за икономическа необходимост, прилагането на квотна система, или чрез закони, които насърчават монополите или изключителните доставчици на услуги, като по този начин се ограничава навлизането на пазара на други доставчици на услуги.
 • общата стойност на сделките или активите, свързани с услуги
 • общ брой на операциите по предоставяне на услуги или общо количество на предоставените услуги

Вприложение XVI-Д е представен положителен списък на секторите на услугите, в които можете да извършвате трансгранична търговия с услуги. В този списък са посочени всички сектори, в които имате право да търгувате.  В резултат на това всеки сектор на услугите, който не фигурира в списъка, има ограничения. Повече информация за списъка на секторите на услугите, в които имате достъп до пазара, се съдържа в приложение XIV-Д към споразумението между ЕС и Украйна.

Временни престои

Съгласно споразумението между ЕС и Украйна имате право временно да се преместите в Украйна, за да работите като дипломиран стажант, търговец или като ключов персонал на дружество в тази държава. Например, ако сте висш служител, който отговаря за създаването или управлението на предприятие.

Периодите на временен престой са следните:

 • лице,преместено при вътрешнокорпоративен трансфер (ключов персонал на дружество в Украйна (или ЕС), или дипломирани стажанти) — до 3 години
 • лице напосещение със стопанска цел (напр. пътуване за установяване на стопанска дейност в Украйна (или ЕС) или бизнес продавач) — до 90 дни в рамките на всеки период от 12 месеца
 • дипломиран стажант, който не е лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер — до 1 година

Ако сте доставчик на договорни услуги, споразумението между ЕС и Украйна също така създава възможности за вас в конкретни сектори във всяка от двете страни. В това отношение обаче трябва:

 • да предоставя временно въпросната услуга като наето лице на предприятие, което е получило договор за услуги за срок, не по-дълъг от 1 година
 • да притежавате най-малко 3 години професионален опит в сектора, в който предлагате договорни услуги
 • да притежават диплома за завършено висше образование или квалификация, доказваща знания на равностойно ниво и съответни професионални квалификации

 

За повече информация относно

 • пощенски куриерски услуги, вж. членове 109—114 от Споразумението между ЕС и Украйна
 • електронни комуникации, вж. членове 115—124 от Споразумението между ЕС и Украйна
 • финансови услуги, вж. членове 125—133 от споразумението между ЕС и Украйна
 • електронна търговия, вж. членове 139—143 от Споразумението между ЕС и Украйна; и международния морски транспорт вж. членове 135—138 от споразумението между ЕС и Украйна.

Обществени поръчки

Съгласно споразумението между ЕС и Украйна ЕС и Украйна се ангажират да гарантират, че имате достъп до пазарите на обществени поръчки във всяка страна на национално, регионално и местно равнище. Това се отнася за обществените поръчки за стоки, услуги или строителство и концесии в традиционните сектори, както и в сектора на комуналните услуги. Отварянето на пазара става постепенно в рамките на споразумението между ЕС и Украйна.

Със споразумението също така се гарантира, че украинските оференти и оферентите от ЕС се третират по един и същ начин, когато подават оферти помежду си.

Споразумението между ЕС и Украйна задължава както ЕС, така и Украйна да гарантират, че са изпълнени следните условия по отношение на тръжните процедури

 • поканите за участие в търгове се публикуват по подходящ начин и се оповестяват публично в интернет. Това позволява на всяко заинтересовано дружество достъп до информация относно предстоящи търгове.
 • публикуваната информация включва най-важните елементи на офертата, като например предмета на бъдещия договор, приложимите срокове или условия за подаване на оферти.
 • няма пряка или непряка дискриминация срещу дружества, идващи от Украйна или от ЕС, която би им попречила да кандидатстват за участие в търга.
 • гарантират се прозрачност и равно третиране по време на целия тръжен процес
 • решението за възлагане на поръчката се съобщава на всички кандидати и при поискване се посочват причините за това, че оферентът не е спечелил поръчката.
 • в случай на спор дружествата имат законното право да повдигат въпроси пред компетентните национални органи за преразглеждане.

Връзки, контакти и документи

Контакти във връзка с техническите изисквания

Контакти във връзка със санитарните/фитосанитарните изисквания (СФС)

Контакти във връзка с техническите изисквания

Украински център за научни изследвания и обучение за сертифициране, стандарти и качество

Ул. „Свиматошинская“ № 2, Киев, Украйна

Тел.: + 380 44452—3396

Тел. и факс: + 380 44452—6907

Електронна поща: secretar.ukrndnc@gmail.com

Интернет: http://uas.org.ua

Държавна инспекция за безопасност на храните и защита на потребителите

Ул. „Антоновича“ № 174, 03680 Киев, Украйна

Тел.: + 380 44528—9244

Интернет: http://www.consumer.gov.ua/


Държавна регулаторна служба на Украйна

Ул. „Арсенална“ № 9/11, 01011 Киев, Украйна

Тел.: + 380 44254—5673

Факс: + 380 44254—4393

Електронна поща: inform@dkrp.gov.ua

Интернет: http://www.drs.gov.ua 

Отдел за технически регламенти на Министерството на икономическото развитие и търговията на Украйна

Ул. „Хрушевски“ № 12/2, 01008 Киев, Украйна

Тел.: + 380 44528—8564

Факс: + 380 44528—9014

Имейл: dtr@me.gov.ua

Интернет: http://www.me.gov.ua

Интернет: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Контакти във връзка със санитарните/фитосанитарните изисквания (СФС)

Министерство на земеделието и храните на Украйна

Ул. „Khreshchatyk“ № 24, 01001 Киев, Украйна

Информация за контакт във връзка с жалбите на гражданите:

Тел.: + 380 44279—8474

Електронна поща: zvg@minagro.gov.ua 

Отдел
за обработка на кореспонденцията:

Тел.: + 380 44278—8171

Тел. и факс: + 380 44278—7602 

Електронна поща: info@minagro.gov.ua

Министерство на икономическото развитие и търговията

12/2 г-н Grushevs’kyi Street, 01008 Kyiv, Украйна 

Тел.: + 380 44253—9394

Факс: + 380 44253—6371

Електронна поща: meconomy@me.gov.ua

Министерство на здравеопазването на Украйна

Служба за обществено приемане

Ул. „Ярославска“ № 41, 04071 Киев, Украйна

Тел.: + 380 44425—0526

Министерство на екологията и природните ресурси

Ул. „Василия Липкивс кого“ № 35, Киев 03035, Украйна

 

Обществено приемане

Тел.: + 380 44206—3302

Електронна поща: gr_priem@menr.gov.ua

 

Публично референтно звено

Тел.: + 380 44206—3115

 

Пресцентър

Тел.: + 380 44206—3174

Електронна поща: press@menr.gov.ua

Допълнителни връзки

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки