Комбинирана номенклатура

Комбинираната номенклатура (КН) е осемцифрената система на ЕС за кодиране, включваща кодовете по Хармонизираната система (ХС) с допълнителни подразделения на ЕС. Тя служи на общата митническа тарифа на ЕС и предоставя статистически данни за търговията в рамките на ЕС и между ЕС и останалата част от света.

Как работи тя?

Всяко подразделение на номенклатурата е известно като „код по КН“. Има 8-цифрен кодов номер, последван от описание и митническа ставка. В зависимост от случая той може да съдържа допълнителна мерна единица.

Подпозициите по КН, които са посочени в декларациите за внос и износ, определят

  • коя митническа ставка се прилага за определена стока
  • как се третират стоките в статистиката и нормативната уредба

Какво се съдържа в номенклатурата?

  • предварителни разпоредби (общи правила за класификация, правила, свързани със задължения или номенклатури и др.)
  • описание на стоките
  • бележки към допълнителни раздели/глави и бележки под линия, отнасящи се до подразделенията на КН
  • конвенционални митнически ставки — тарифните ангажименти на ЕС в рамките на СТО и някои автономни мита на ЕС
  • допълнителни единици
  • набор от свързани с тарифите приложения (селско стопанство, химия и др.) и специална система за кодиране (глави 98 и 99)

Да се намери в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета. Номенклатурата се актуализира ежегодно и се публикува в Официален вестник на ЕС.

За да Ви помогнете, използвайте обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура, които съдържат подробни обяснения за всяка категория продукти. Имайте предвид, че обяснителните бележки не са правно обвързващи.

Пример за класификация на продукта

Глава от ХС

2 цифри

18 какао и продукти от какао

Позиция от ХС

4 цифри

1806 шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

Подпозиция по ХС

6 цифри

1806 10 какао на прах с прибавка на захар или подсладители

Подпозиция по КН

8 цифри

1806 10 15 несъдържащо или съдържащо тегловно по-малко от 5 % захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки