Отвъдморски страни и територии (ОСТ)

Вашето дружество внася ли продукти от отвъдморските страни и територии (ОСТ) на Европейския съюз? Този раздел ви помага да разберете правилата за произход за ОСТ.

Накратко

Отвъдморските страни и територии (ОСТ) зависят конституционно от три държави — членки на ЕС: Дания, Франция и Нидерландия.

 • Гражданите на ОСТ са европейски граждани, но ОСТ не са част от територията на ЕС
 • ОСТ не са пряко подчинени на правото на ЕС, но се ползват от статут на „асоцииран“ съгласно Договора от Лисабон.
 • статутът „асоцииран“ подпомага тяхното икономическо и социално развитие

Списък на отвъдморските страни и територии

 • Аруба (Нидерландия)
 • Curação (Нидерландия)
 • Френска Полинезия (Франция)
 • Гренландия (Дания)
 • Нова Каледония (Франция)
 • Сен Бартелеми (Франция)
 • Синт Мартен (Нидерландия)
 • Сен Пиер и Микелон (Франция)
 • Уолис и Футуна (Франция)
 • Бонер, Синт Еустациус и Саба (Нидерландия)  
 • Френски южни и антарктически земи (Франция)  

Правилата за произход

Правилата за произход, предложени за ОСТ, надхвърлят правилата на общата схема от преференции, като

 • предоставяне на възможност на ОСТ да се отклоняват от правилата за произход.

Толеранс

Допустимото отклонение е фиксирано на

 • 15 % от теглото на продукта за продуктите, включени в глава 2 от ХС и глави 4—24, различни от преработените рибни продукти от глава 16, и
 • 15 % от цената на продукта франко завода за други продукти, с изключение на продуктите, попадащи в глави 50—63. (Член 6 от приложение II към решението)

Кумулация

Произходът може да бъде кумулиран по следните начини:

Специфични за продуктите правила за произход

Списъкът на продуктите и операциите по обработка или преработка, които придават статут на продукти с произход, може да бъде намерен в допълнение I към Решение (ЕС) 2021/1764 на Съвета от 5 октомври 2021 г.

Дерогации

По инициатива на Европейската комисия или в отговор на искане от държава — членка на ЕС, или от ОСТ, на ОСТ може да бъде предоставена временна дерогация от разпоредбите на приложение II.

Доказателство за произход

За да могат да се ползват от преференциални митнически ставки на границата на ЕС, продуктите с произход от ОСТ трябва да бъдат придружени от:

 • сертификат за движение EUR.1 — издаден от митническите органи на държавата износител — износителят (или упълномощеният представител), който подава заявление за сертификат, трябва да бъде подготвен да представи документи, доказващи статута на продукти с произход на съответните продукти, при поискване и да изпълни другите изисквания на приложението относно правилата за произход
 • декларация за произход — издадена от всеки износител, за пратки на стойност 10,000 EUR или по-малко, или от одобрени износители за пратки с всякаква стойност

Когато попълвате декларация за произход, трябва да сте готови да представите документи, доказващи статута на продукти с произход на вашите продукти, и да изпълните другите изисквания на приложението относно правилата за произход.

За да изготвите декларация за произход, трябва да въведете, подпечатвате или разпечатате следната декларация (на съответния език) върху фактурата, известието за доставка или друг търговски документ:

„Износителят на продуктите, обхванати от настоящия документ (митническо разрешение №...) ) декларира, че освен когато ясно е посочено друго, тези продукти са с... преференциален произход.“

Текстовете на различните езици заедно с обяснителните бележки можете да намерите в образеца на декларация за произход (стр. 103 и 104 от Решение № 2013/755/ЕС наСъвета). Ако издавате декларацията на ръка, трябва да го направите с мастило, като използвате печатни букви.

 • трябва да подпишете декларацията си върху фактура на ръка. Ако сте одобрен износител, вие сте освободен от това изискване, при условие че се задължите писмено Вашите митнически органи да поемат пълната отговорност за всяка декларация за произход, която ви идентифицира.
 • за да станете одобрен износител, трябва да сте в състояние да убедите митническите органи във Вашата държава, че сте в състояние да докажете статута на продукти с произход на вашите продукти, както и всички други изисквания, които те могат да наложат. Митническите органи могат да отнемат статута на одобрен износител, ако злоупотребявате с него по някакъв начин. За да научите повече за процедурите, свържете се с Вашите митнически органи.

Доказателството за произход остава валидно за срок от 10 месеца.

Когато се използват разпоредби за кумулация

 • доказателството за статута на продукт с произход на материалите за влагане, идващи от други ОСТ или от ЕС, следва да бъде представено чрез сертификат за движение EUR.1, декларация за произход или декларация на доставчика (пълна кумулация).
 • в случай на кумулация с държава със СИП или държава, с която ЕС е подписал споразумение за свободна търговия, доказателството за статут на продукт с произход следва да бъде предоставено в съответствие с разпоредбите на съответното споразумение.
 • в случай на кумулация с бенефициер по Общата схема от преференции, доказателството за произход следва да бъде представено в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2454/93.
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки