Отвъдморски страни и територии

Вашето дружество внася ли продукти от отвъдморските страни и територии (ОСТ) на Европейския съюз? Този раздел ви помага да разберете правилата за произход за ОСТ.

Накратко

Отвъдморските страни и територии (ОСТ) зависят конституционно от три държави – членки на ЕС: Дания, Франция и Нидерландия.

 • Гражданите на ОСТ са европейски граждани, но ОСТ не са част от територията на ЕС
 • ОСТ не са пряко подчинени на правото на Съюза, но се ползват със статут на „асоциирани“ съгласно Договора от Лисабон
 • статутът на „асоциация“ подпомага тяхното икономическо и социално развитие

Списък на отвъдморските страни и територии

 • Аруба (Нидерландия)
 • Curação (Нидерландия)
 • Френска Полинезия (Франция)
 • Гренландия (Дания)
 • Нова Каледония (Франция)
 • Сен Бартелеми (Франция)
 • Синт Мартен (Нидерландия)
 • Сен Пиер и Микелон (Франция)
 • Уолис и Футуна (Франция)
 • Бонер, Синт Еустациус и Саба (Нидерландия)  
 • Френски южни и антарктически провинции (Франция)  

Правила за произход

Правилата за произход, предложени за ОСТ, надхвърлят правилата на общата схема за преференции, като

 • разрешаване на ОСТ да ползват дерогация от правилата за произход.

Толерантност

Допустимото отклонение е фиксирано на

 • 15 % от теглото на продукта за продуктите, попадащи в глава 2 от ХС и глави 4—24 от ХС, различни от преработените рибни продукти от глава 16 и
 • 15 % от цената на продукта франко завода за други продукти, с изключение на продуктите, попадащи в глави 50—63. (Член 6 от приложение VI към решението)

Кумулация

Произходът може да се кумулира по следните начини:

Специфични за отделните продукти правила за произход

Списъкът на продуктите и операциите по обработка или преработка, които придават произход, се съдържа в допълнение II към Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г.

Дерогации

По инициатива на Европейската комисия или в отговор на искане от държава – членка на ЕС, или ОСТ, на ОСТ може да бъде предоставена временна дерогация от разпоредбите на приложение VI.

Доказателство за произход

За да отговарят на изискванията за преференциални митнически ставки на границата на ЕС, продуктите с произход от ОСТ трябва да бъдат придружени от:

 • Сертификат за движение EUR.1 —издаден от митническите органи на държавата износител – износителят (или упълномощеният представител), който подава заявление за сертификат, трябва да бъде подготвен да представи при поискване документи, доказващи, че съответните продукти притежават статут на продукти с произход, и да изпълнява другите изисквания на правилата за произход
 • декларация за произход – издадена от всеки износител за пратки на стойност 10000 EUR или по-малко, или от одобрени износители, за пратки с каквато и да е стойност

При попълването на декларация за произход трябва да сте готови да представите документи, доказващи статута на продукти с произход на вашите продукти и да изпълните другите изисквания на приложението относно правилата за произход.

За да направите декларация за произход, трябва да напишете, подпечатате или отпечатате следната декларация (на съответния език) върху фактурата, известието за доставка или друг търговски документ:

"Износителят на продуктите, обхванати от настоящия документ (митническо разрешение №... ) Декларира, че освен когато е ясно посочено друго, тези продукти са с... преференциален произход."

Текстовете на различните езици заедно с обяснителните бележки можете да намерите в образеца на декларация за произход (стр. 103 и 104 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета). Ако издадете декларацията на ръка, трябва да го направите с мастило, като използвате печатни букви.

 • трябва да подпишете декларацията си върху фактура на ръка. Ако сте одобрен износител, Вие сте освободен от това изискване, при условие че се ангажирате писмено да поемете пълната отговорност за всяка декларация за произход, в която се идентифицирате.
 • за да станете одобрен износител, трябва да сте в състояние да убедите митническите си органи, че сте в състояние да докажете статута на продукти с произход на вашите продукти, както и всички други изисквания, които те могат да наложат. Митническите органи могат да отнемат статута на одобрен износител, ако злоупотребявате с него по някакъв начин. За да научите повече за процедурите, свържете се с Вашите митнически органи.

Доказателството за произход остава валидно за срок от 10 месеца.

Когато се използват разпоредби за кумулация

 • доказателството за произхода на входящите материали, идващи от други ОСТ или от ЕС, следва да бъде доказано чрез сертификат за движение EUR.1, декларация за произход или декларация на доставчика (пълна кумулация).
 • в случай на кумулация с държава със СИП или с държава, с която ЕС е подписал споразумение за свободна търговия, доказателството за притежаване на статут на продукт с произход следва да се представи в съответствие с разпоредбите на съответното споразумение.
 • В случай на кумулация с бенефициер по Общата схема от преференции, доказателството за притежаване на произход следва да се представи в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2454/93.
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки