Čezmorske države in ozemlja (ČDO)

Ali vaše podjetje uvaža proizvode iz čezmorskih držav in ozemelj Evropske unije? Ta oddelek vam pomaga razumeti pravila o poreklu za ČDO.

Na kratko

Čezmorske države in ozemlja so ustavno odvisni od treh držav članic EU: Dansko, Francijo in Nizozemsko.

 • Državljani ČDO so evropski državljani, vendar ČDO niso del ozemlja EU
 • za ČDO ne velja neposredno pravo EU, vendar imajo v skladu z Lizbonsko pogodbo status pridružitve.
 • status „pridruženega“ prispeva k njihovemu gospodarskemu in socialnemu razvoju

Seznam čezmorskih držav in ozemelj

 • Aruba (Nizozemska)
 • Curação (Nizozemska)
 • Francoska Polinezija (Francija)
 • Grenlandija (Danska)
 • Nova Kaledonija (Francija)
 • Saint Barthélemy (Francija)
 • Sint Maarten (Nizozemska)
 • Saint Pierre in Miquelon (Francija)
 • Wallis in Futuna (Francija)
 • Bonaire, Sint Eustatius in Saba (Nizozemska)  
 • Francoska južna in antarktična območja (Francija)  

Pravila o poreklu

Pravila o poreklu, predlagana za ČDO, presegajo pravila splošne sheme preferencialov, in sicer

 • možnost odstopanja ČDO od pravil o poreklu.

Dovoljeno odstopanje

Dovoljeno odstopanje je določeno na

 • 15 % teže proizvoda za proizvode, ki se uvrščajo v poglavje 2 HS in poglavja 4 do 24, razen predelanih ribiških proizvodov iz poglavja 16, in
 • 15 % cene izdelka franko tovarna za druge izdelke, razen za izdelke, ki se uvrščajo v poglavja 50 do 63. (Člen 6 Priloge II k Odločbi)

Kumulacija

Poreklo se lahko kumulira na naslednje načine:

Pravila o poreklu za določene izdelke

Seznam izdelkov in postopkov obdelave ali predelave, ki podelijo status blaga s poreklom, je v Dodatku I k Sklepu Sveta (EU) 2021/1764 z dne 5. oktobra 2021.

Odstopanja

Na pobudo Evropske komisije ali na zahtevo države članice EU ali ČDO se lahko ČDO odobri začasno odstopanje od določb Priloge II.

Dokazilo o poreklu

Da bi bili proizvodi s poreklom iz ČDO upravičeni do preferencialnih stopenj dajatev na meji EU, jih mora spremljati bodisi

 • potrdilo o gibanju blaga EUR.1 – ki ga izdajo carinski organi države izvoznice – izvoznik (ali pooblaščeni zastopnik), ki zaprosi za potrdilo, mora biti pripravljen na zahtevo predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov, in izpolnjevati druge zahteve Priloge k pravilom o poreklu.
 • izjavo o poreklu – ki jo izda kateri koli izvoznik za pošiljke, katerih vrednost je 10,000 EUR ali manj, ali pooblaščeni izvozniki za pošiljke katere koli vrednosti;

Pri izpolnjevanju izjave o poreklu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla izdelkov, in izpolnjevati druge zahteve iz Priloge o pravilih o poreklu.

Za pripravo izjave o poreklu morate na račun, dobavnico ali drug trgovinski dokument vnesti, žigosati ali natisniti naslednjo izjavo (v ustreznem jeziku):

„Izvoznik izdelkov, ki jih zajema ta dokument (carinsko dovoljenje št....) ) izjavlja, da so ti izdelki... preferencialnega porekla, razen če je jasno navedeno drugače.“

Različne jezikovne različice so skupaj s pojasnjevalnimi opombami na voljo v vzorcu izjave o poreklu (strani 103 in 104 Sklepa Sveta 2013/755/EU). Če izjavo izdate ročno, morate to storiti s črnilom s tiskanimi črkami.

 • izjavo na računu morate podpisati osebno. Če ste pooblaščeni izvoznik, ste oproščeni te zahteve, če se svojim carinskim organom pisno zavežete, da sprejemate polno odgovornost za vsako izjavo o poreklu, v kateri ste identificirani.
 • če želite postati pooblaščeni izvoznik, morate svojim carinskim organom zagotoviti, da lahko dokažete status porekla izdelkov in vse druge zahteve, ki jih lahko uvedejo. Carinski organi lahko odvzamejo status pooblaščenega izvoznika, če ga kakor koli zlorabite. Za več informacij o postopkih se obrnite na svoje carinske organe.

Dokazilo o poreklu ostane veljavno 10 mesecev.

Kadar se uporabljajo določbe o kumulaciji

 • dokazilo o statusu porekla surovin, ki prihajajo iz drugih ČDO ali EU, bi bilo treba dokazati s potrdilom o gibanju blaga EUR.1, izjavo o poreklu ali izjavo dobavitelja (popolna kumulacija).
 • v primeru kumulacije z državo podpisnico SGP ali državo, s katero je EU podpisala sporazum o prosti trgovini, je treba status blaga s poreklom dokazati v skladu z določbami zadevnega sporazuma.
 • v primerih kumulacije z upravičencem do splošne sheme preferencialov je treba status blaga s poreklom dokazati v skladu z Uredbo (EGS) št. 2454/93.
Deli to stran:

Hitre povezave