Čezmorske države in ozemlja (ČDO)

Ali vaše podjetje uvaža izdelke iz čezmorskih držav in ozemelj Evropske unije? Ta oddelek vam pomaga razumeti pravila o poreklu za ČDO.

Na kratko

Čezmorske države in ozemlja so ustavno odvisni od treh držav članic EU: Dansko, Francijo in Nizozemsko.

 • Državljani ČDO so evropski državljani, vendar ČDO niso del ozemlja EU
 • za ČDO ne velja neposredno pravo Unije, vendar imajo status „pridruženosti“ v skladu z Lizbonsko pogodbo.
 • status pridruženega člana prispeva k njihovemu gospodarskemu in družbenemu razvoju

Seznam čezmorskih držav in ozemelj

 • Aruba (Nizozemska)
 • Curação (Nizozemska)
 • Francoska Polinezija (Francija)
 • Grenlandija (Danska)
 • Nova Kaledonija (Francija)
 • Saint Barthélemy (Francija)
 • Sint Maarten (Nizozemska)
 • Saint Pierre in Miquelon (Francija)
 • Wallis in Futuna (Francija)
 • Bonaire, Sint Eustatius in Saba (Nizozemska)  
 • Francoska južna in antarktična zemljišča (Francija)  

Pravila o poreklu

Pravila o poreklu, predlagana za ČDO, presegajo pravila splošne sheme preferencialov, in sicer

 • omogočanje čezmorskim državam in ozemljem, da odstopajo od pravil o poreklu.

Strpnost

Dovoljeno odstopanje je določeno na

 • 15 % mase proizvoda za proizvode, ki se uvrščajo v poglavje 2 HS in poglavja 4 do 24, razen predelanih ribiških proizvodov iz poglavja 16 in
 • 15 % cene izdelka franko tovarna za druge izdelke, razen za izdelke, ki se uvrščajo v poglavja 50 do 63. (Člen 6 Priloge VI k Sklepu)

Kumulacija

Poreklo se lahko kumulira na naslednje načine:

Posebna pravila o poreklu za posamezne izdelke

Seznam izdelkov in postopkov obdelave ali predelave, ki podelijo status blaga s poreklom, je v Dodatku II k Sklepu Sveta 2013/755/EU z dne 25. novembra 2013.

Odstopanja

Na pobudo Evropske komisije ali na zahtevo države članice EU ali ČDO se ČDO lahko odobri začasno odstopanje od določb Priloge VI.

Dokazilo o poreklu

Da bi bili proizvodi s poreklom iz ČDO upravičeni do preferencialnih stopenj dajatev na meji EU, morajo biti opremljeni z:

 • Potrdilo o gibanju blaga EUR.1, ki ga izdajo carinski organi države izvoznice - izvoznik (ali pooblaščeni zastopnik), ki zaprosi za potrdilo, mora biti na zahtevo pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov in izpolnjujejo druge zahteve pravil o poreklu
 • izjavo o poreklu - ki jo izda kateri koli izvoznik za pošiljke, katerih vrednost je enaka ali manjša od 10000 EUR, ali pooblaščeni izvozniki za pošiljke katere koli vrednosti

Pri izpolnjevanju izjave o poreklu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom in izpolnjujejo druge zahteve iz Priloge o pravilih o poreklu.

Za izjavo o poreklu morate na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu natipkati, ožigosati ali natisniti naslednjo izjavo (v ustreznem jeziku):

„Izvoznik izdelkov, zajetih v tem dokumentu (carinsko dovoljenje št....) ) Izjavlja, da imajo ti izdelki, razen če je jasno navedeno drugače, [...] preferencialno poreklo.“

Različne jezikovne različice so skupaj s pojasnili navedene v vzorcu izjave o poreklu (strani 103 in 104 Sklepa Sveta 2013/755/EU). Če izjavo oddate ročno, morate to storiti s črnilom in s tiskanimi črkami.

 • izjavo na računu morate podpisati ročno. Če ste pooblaščeni izvoznik, ste oproščeni te zahteve, če se vaši carinski organi pisno zavežejo, da sprejemate polno odgovornost za vsako izjavo o poreklu, ki vas opredeljuje.
 • da bi postali pooblaščeni izvoznik, morate biti sposobni prepričati svoje carinske organe, da lahko dokažejo status izdelkov s poreklom in katere koli druge zahteve, ki jih lahko zahtevajo. Carinski organi lahko status pooblaščenega izvoznika umaknejo, če ga kakor koli zlorabite. Če želite izvedeti več o postopkih, se obrnite na svoje carinske organe.

Dokazilo o poreklu ostane veljavno 10 mesecev.

Kadar se uporabljajo določbe o kumulaciji

 • dokazilo o statusu porekla surovin, ki prihajajo iz drugih ČDO ali EU, bi moralo biti prikazano s potrdilom o gibanju blaga EUR.1, izjavo o poreklu ali dobaviteljevo izjavo (popolna kumulacija).
 • v primeru kumulacije z državo SGP ali državo, s katero je EU podpisala sporazum o prosti trgovini, bi bilo treba dokazilo o statusu porekla predložiti v skladu z določbami zadevnega sporazuma.
 • V primerih kumulacije z upravičencem do splošne sheme preferencialov je treba predložiti dokazilo o statusu porekla v skladu z Uredbo (EGS) št. 2454/93.
Deli to stran:

Hitre povezave