Splošni sistem preferencialov (GSP)

Ali vaše podjetje uvaža izdelke iz držav v razvoju ali najmanj razvitih držav? Ta oddelek vam pomaga razumeti splošni sistem preferencialov EU.

O GSP

Sedanja splošna shema preferencialov EU (Uredba (EU) št. 978/2012)se uporablja od 1. januarja 2014.

Trije režimi sheme, splošna shema GSP, spodbujevalna shema GSP+ in shema „Vse razen orožja „(EBA) so okrepljeni s prilagoditvijo preferencialov in zagotavljanjem njihovega večjega učinka.

Države upravičenke do GSP so navedene v Prilogi I k uredbi o GSP. Države, ki so upravičene do novih preferencialov GSP, so navedene v Prilogi II. Upravičenci do pomoči „Vse razen orožja“ so navedeni v Prilogi IV.

Kako zaprositi za posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, je GSP+ določen v Uredbi (EU) št. 978/2012 in Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 155/2013.

Pravila o poreklu

Ta oddelek uvaja glavna pravila o poreklu in postopke v zvezi s poreklom iz trgovinskega sporazuma.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje.  Če ste na to temo novi, lahko najdete uvod v glavne pojme v rubriki „Blago“.

Pravila o poreklu

Za upravičenost do preferencialne stopnje mora vaš izdelek izpolnjevati nekatera pravila, ki dokazujejo njegovo poreklo.

Kje lahko najdem pravila?

Pravila o poreklu so določena v naslednjih pravnih dokumentih:

Opozarjamo vas, da gre za celovite predpise, ki se ne nanašajo samo na poreklo. Navodila Komisije za uporabnike o pravilih o poreklu GSP (pravilaEvropske unije o poreklu za GSP: Priročnik za uporabnike) vključuje neuradno prečiščeno različico pravnega besedila v zvezi s pravili GSP o poreklu.

Ali moj izdelek izvira iz države upravičenke do GSP?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali nične preferencialne tarife v okviru GSP, mora imeti poreklo v državi upravičenki do GSP. Za izdelek se šteje, da ima poreklo v državi upravičenki do GSP, če

 • v celoti pridobljeno v državi upravičenki ali
 • Pridobljeno v državi upravičenki, ki vsebuje materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni, vendar so bili dovolj obdelani ali predelani, kot je opredeljeno v pravilih za posamezne izdelke iz Priloge 22-03 k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/2446,
  Priloga 22-03 vključuje dva sklopa pravil: Ena se uporablja za najmanj razvite države upravičenke do GSP, ena se uporablja za vse druge države upravičenke do GSP.

 

Primeri glavnih vrstpravil zaposamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo dodane vrednosti - vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka njegove cene franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve - proizvodni postopek povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnim izdelkom - na primer proizvodnja papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (poglavje 47 harmoniziranega sistema)
 • posebni postopki - zahteva se poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo - takšna pravila se večinoma uporabljajo v tekstilnem in kemičnem sektorju.

 

Posebna pravila za vaš izdelek so na voljo v rubriki My Trade Assistant.

Nasveti za skladnost s pravili za posamezne izdelke

Predvidena je dodatna prožnost, ki vam bo pomagala pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Strpnost

V splošnem sistemu preferencialov pravilo dovoljenega odstopanja proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki jih pravilo za posamezni izdelek običajno prepoveduje, če njihova neto teža ali vrednost ne presega:

 • 15 % teže proizvoda za kmetijske in predelane kmetijske proizvode iz poglavij 2 in 4 do 24 harmoniziranega sistema, razen predelanih ribiških proizvodov iz poglavja 16
 • 15 % cene izdelka franko tovarna za industrijske izdelke, razen tekstila in oblačil

Posebna odstopanja veljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, ki so vključena v opombo 6 in opombo 7 Priloge A Uvodne opombe k seznamu v Prilogi 22-03.

To odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za določene izdelke.

Kumulacija

Splošni sistem preferencialov določa naslednje načine kumuliranja porekla

 • Dvostranska kumulacija, ki omogoča, da se materiali s poreklom iz EU štejejo, kot da imajo poreklo v državi upravičenki do GSP, kadar se uporabljajo pri proizvodnji izdelka
 • Regionalna kumulacija, ki omogoča kumulacijo znotraj določenih regionalnih skupin držav. Trenutno to velja za

Skupina I

 • Kambodža
 • Indonezija
 • Laos
 • Mjanmar/Burma
 • Filipini
 • Vietrnam

Skupina III

 • Bangladeš
 • Butan
 • Indija
 • Nepalom
 • Pakistan
 • Šrilanka

Ta kumulacija omogoča, da se uvoženi materiali iz držav iz iste skupine štejejo za materiale s poreklom, kadar se uporabljajo pri izdelavi izdelka. V Prilogi 22-05 so določeni posebni pogoji za tekstilne izdelke in nekatere izdelke, ki so izključeni iz regionalne kumulacije, navedene v Prilogi 22-04.

 • Medregionalna kumulacija, ki državam upravičenkam iz skupine I in III omogoča, da material druge države uporabljajo kot izdelek s poreklom. Ta kumulacija je predmet zahtevka, ki se ne odobri samodejno. Trenutno obstaja takšna kumulacija.
 • Razširjena kumulacija, ki državi upravičenki omogoča, da zaprosi za kumulacijo z državo, s katero ima Evropska unija sklenjen sporazum o prosti trgovini. Trenutno se ta kumulacija ne uporablja.
 • Kumulacija z Norveško, Švico in Turčijo omogoča, da se materiali s poreklom iz teh treh držav štejejo za materiale s poreklom iz države upravičenke, kadar se uporabljajo pri izdelavi izdelka. Kmetijski proizvodi, ki spadajo v poglavja 1-24 harmoniziranega sistema, so izključeni iz te vrste kumulacije.

Odstopanja

Pod posebnimi pogoji se lahko odobri posebno odstopanje, da se omogočijo bolj ohlapna pravila o poreklu, ki se uporabljajo za določene izdelke s poreklom iz določenih držav. Takšno odstopanje je bilo odobreno in trenutno velja za Zelenortske otoke.

Druge zahteve

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve Protokola (kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o nespreminjanju).

Pravilo o nespreminjanju

Izdelke s poreklom je treba iz države upravičenke do GSP v EU prevažati brez nadaljnje predelave v tretji državi.

Nekatere operacije se lahko izvedejo v tretji državi, če proizvodi ostanejo pod carinskim nadzorom, kot so:

 • dodajanje ali pritrjevanje oznak, nalepk, pečatov ali kakršne koli dokumentacije za zagotovitev skladnosti s posebnimi domačimi zahtevami države uvoznice
 • konzerviranje proizvodov v dobrem stanju
 • skladiščenje
 • razdelitev pošiljk

Carinski organi lahko zahtevajo dokazila o skladnosti s pravilom, kot so:

 • pogodbene prevozne listine, kot so nakladnice
 • dejanski ali konkretni dokazi, ki temeljijo na označevanju ali številčenju tovorkov
 • vsa dokazila v zvezi z blagom samim

Povračilo dajatev

Povračilo predhodno plačanih dajatev na materiale brez porekla, ki se uporabljajo za proizvodnjo izdelka, izvoženega po preferencialni tarifi, je dovoljeno v okviru sheme GSP.

Postopki glede porekla

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Izvozniki in uvozniki morajo upoštevati postopke v zvezi s poreklom. Postopki v zvezi s poreklom, povezani z zahtevkom za preferencialno tarifo, in preverjanje, ki ga opravijo carinski organi, so določeni v členih 60 in 70-112 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447. Pojasnjujejo na primer, kako prijaviti poreklo izdelka, kako zahtevati preferenciale ali kako lahko carinski organi preverijo poreklo izdelka.

Izjava o poreklu

 • Za uvoz v EU se ne zahteva dokazilo o poreklu, če skupna vrednost pošiljke ne presega 500 EUR za majhne tovorke ali 1200 EUR za osebno prtljago.

Dokazila o poreklu

Izvozniki iz držav upravičenk lahko sami izjavijo, da ima njihov izdelek poreklo, tako da predložijo izjavo o poreklu, ki jo lahko sestavi:

Navedba o poreklu je izjava o poreklu, ki jo sestavi registrirani izvoznik na računu, dobavnici, dobavnici ali katerem koli drugem trgovinskem dokumentu, ki omogoča identifikacijo blaga in izvoznika. Besedilo navedbe o poreklu je določeno v Prilogi 22-07 k Uredbi (EU) 2015/2447. Glede pravil v zvezi z navedbo o poreklu glej predvsem člena 92 in 93 navedene uredbe.

Po 30. juniju 2020 je dokazilo o poreklu za zahtevek za preferencialno tarifno obravnavo v okviru GSP izjava o poreklu, ki jo izdajo izvozniki, ki so v državi upravičenki registrirani v sistemu registriranih izvoznikov (REX). Potrdila Obrazca A se po tem datumu ne sprejemajo več.

Vendar je glede na motnje, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, mogoče zaprositi za podaljšanje prehodnega obdobja. Države, v katerih sistema REX zaradi pandemije ni bilo mogoče uvesti ali uporabiti, lahko izkoristijo dodatno podaljšanje prehodnega obdobja do 31. decembra 2020, kot je določeno z Uredbo (EU) 2020/750. Za najnovejše informacije si oglejte spletno stran strokovne skupine REX.

Navedba o poreklu ostane veljavna 12 mesecev od datuma, ko je bila predložena.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo, ali ima uvoženi izdelek dejansko poreklo ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. GSP temelji na naslednjih načelih:

 • preverjanje temelji na upravnem sodelovanju med carinskimi organi države upravičenke in EU
 • preverjanje porekla izdelkov izvajajo carinski organi države upravičenke, vendar lahko Komisija ali organi držav članic EU po potrebi sodelujejo v takih preiskavah.
 • ko se preverjanje zaključi, organi države upravičenke rezultate sporočijo organom, ki so zahtevali preverjanje, države članice EU, ki dokončno določijo poreklo.

Zahteve za proizvode

Tehnična pravila in zahteve

Zahteve za proizvode in trgovinski režimi, ki jih mora izpolnjevati blago, da se lahko uvozi v Evropsko unijo.

 

Poiščite posebna pravila in predpise, ki veljajo za vaš izdelek in državo porekla, pri tem pa uporabite moj pomočnik za trgovino.

Da bi lahko preverili zahteve za vaš proizvod, morate najprej navesti njegovo carinsko oznako. Če carinske oznake ne poznate, jo lahko poiščete z imenom izdelka v vgrajenem iskalniku.

Zdravstvene in varnostne zahteve, sanitarni in fitosanitarni standardi

Spoznajte zdravstvene, varnostne, sanitarne in fitosanitarne standarde, ki jih mora blago izpolnjevati za uvoz v Evropsko unijo.

 

V rubriki My Trade Assistant( My Trade Assistant) poiščite pravila o zdravju, varnosti in sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih, ki se uporabljajo za vaš izdelek in državo porekla.

Dokumenti in postopki za carinjenje

Dokazilo o poreklu

Izvozniki iz držav upravičenk lahko sami izjavijo, da ima njihov izdelek poreklo, tako da predložijo izjavo o poreklu, ki jo lahko sestavi:

Navedba o poreklu je izjava o poreklu, ki jo sestavi registrirani izvoznik na računu, dobavnici, dobavnici ali katerem koli drugem trgovinskem dokumentu, ki omogoča identifikacijo blaga in izvoznika. Besedilo navedbe o poreklu je določeno v Prilogi 22-07 k Uredbi (EU) 2015/2447. Glede pravil v zvezi z navedbo o poreklu glej predvsem člena 92 in 93 navedene uredbe.

Po 30. juniju 2020 je dokazilo o poreklu za zahtevek za preferencialno tarifno obravnavo v okviru GSP izjava o poreklu, ki jo izdajo izvozniki, ki so v državi upravičenki registrirani v sistemu registriranih izvoznikov (REX). Potrdila Obrazca A se po tem datumu ne sprejemajo več.

Vendar je glede na motnje, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, mogoče zaprositi za podaljšanje prehodnega obdobja. Države, v katerih sistema REX zaradi pandemije ni bilo mogoče uvesti ali uporabiti, lahko izkoristijo dodatno podaljšanje prehodnega obdobja do 31. decembra 2020, kot je določeno z Uredbo (EU) 2020/750. Za najnovejše informacije si oglejte spletno stran strokovne skupine REX.

Navedba o poreklu ostane veljavna 12 mesecev od datuma, ko je bila predložena.

Drugi dokumenti

Carinski postopki za uvoz in izvoz.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

 • Pravila EU o
  • Intelektualna lastnina in geografske označbe
  • Politika EU na področju intelektualne lastnine in države v razvoju

Trgovina s storitvami

Javna naročila

Naložbe

Koristne povezave in dokumenti

Preverite posebna pravila in tarife, ki veljajo za blago, ki ga želite uvoziti/izvoziti v My Trade Assistant.

Uredba (EU) št. 978/2012 o splošnih tarifnih preferencialih.

Deli to stran:

Hitre povezave