Splošni sistem preferencialov (GSP)

Ali vaše podjetje uvaža izdelke iz držav v razvoju ali najmanj razvitih držav? Ta razdelek vam pomaga razumeti splošni sistem preferencialov EU.

O splošnem sistemu preferencialov

Sedanja splošna shema preferencialov (GSP) EU (Uredba (EU) št.978/2012) se uporablja od 1. januarja 2014.novembra 2023 je bila uporaba te uredbe o GSP podaljšana do decembra 2027, dokler Evropski parlament in Svet EU ne odobrita pregledane uredbe o GSP.

Tri ureditve sheme, splošne sheme GSP, spodbujevalne sheme GSP+ in sheme „Vse razen orožja“ (EBA) so okrepljene s prilagoditvijo preferencialov in zagotavljanjem njihovega večjega učinka.

Države upravičenke do GSP so navedene v Prilogi I k uredbi o GSP. Države, ki so upravičene do ugodnosti novih preferencialov GSP, so navedene v Prilogi II. Upravičenci programa „Vse razen orožja“ so navedeni v Prilogi IV.

Način uporabe posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje je določen v Uredbi (EU) št. 978/2012 in Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 155/2013.

Pravila o poreklu

 

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, bo moral izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA)v mojem trgovinskem pomočniku, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste novi na to temo, lahko v razdelku „blago“ najdete uvod v glavne pojme.

Pravila o poreklu

Kje lahko najdem pravila?

Pravila o poreklu so določena v naslednjih pravnih dokumentih:

Upoštevajte, da gre za celovite predpise, ki se ne nanašajo le na poreklo. Vendar pa navodila Komisije za uporabnike o pravilih o poreklu GSP(pravila Evropske unije o poreklu za GSP: Priročnik za uporabnike) vključuje neuradno prečiščeno različico pravnega besedila v zvezi s pravili o poreklu GSP.

Ali ima moj izdelek poreklo iz države upravičenke do GSP?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali ničelne preferencialne tarife v okviru GSP, mora imeti poreklo iz države upravičenke do GSP. Za izdelek se šteje, da ima poreklo iz države upravičenke do GSP, če je

 • v celoti pridobljeno v državi upravičenki ali
 • pridobljeni v upravičeni državi, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni, ampak so bili zadosti obdelani ali predelani, kot je opredeljeno v pravilih za posamezne izdelke v Prilogi 22–03 k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/2446,
  Priloga 22–03, vključuje dva sklopa pravil: ena se uporablja za najmanj razvite države upravičenke do GSP, ena pa za vse druge države upravičenke do GSP.

Primeri glavnih vrstpravil zaposamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo o dodani vrednosti – vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka njegove cene franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve – postopek izdelave povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnim izdelkom – na primer proizvodnja papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (poglavje 47 harmoniziranega sistema)
 • posebni postopki – potreben je poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo – taka pravila se večinoma uporabljajo v sektorjih tekstilnih oblačil in kemikalij.

Nasveti za izpolnjevanje pravil za posamezne izdelke

Predvidena je dodatna prožnost, ki vam bo pomagala pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Odstopanje

V GSP pravilo odstopanja dovoljuje proizvajalcu, da uporablja materiale brez porekla, ki so običajno prepovedani s pravilom za določen izdelek, če njihova neto teža ali vrednost ne presega:

 • 15 % mase izdelka za kmetijske in predelane kmetijske proizvode iz poglavij 2 in 4 do 24 harmoniziranega sistema, razen predelanih ribiških proizvodov iz poglavja 16
 • 15 % cene izdelka franko tovarna za industrijske izdelke, razen tekstila in oblačil

Posebna odstopanja se uporabljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, ki so vključeni v opombo 6 in opombo 7 Priloge A Uvodne opombe k seznamu v Prilogi 22–03.

To odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za posamezne izdelke.

Združevanje pomoči

GSP določa naslednje načine kumulacije porekla:

 • Dvostranska kumulacija, ki omogoča, da se materiali s poreklom iz EU štejejo, kot da imajo poreklo iz države upravičenke do GSP, kadar se uporabljajo pri proizvodnji izdelka
 • Regionalna kumulacija, ki omogoča kumulacijo znotraj določenih regionalnih skupin držav. Trenutno to velja za

I. skupina

 • Kambodža
 • Indonezija
 • Laos
 • Mjanmar/Burma
 • Filipini
 • Vietnam*

*Vietnam od 1. januarja2023 ne bo več upravičen do GSP.

III. skupina

 • Bangladeš
 • Butan
 • Indija
 • Nepal
 • Pakistan
 • Šrilanka

Ta kumulacija omogoča, da se uvoženi materiali iz držav iz iste skupine štejejo za materiale s poreklom, kadar se uporabljajo pri izdelavi izdelka. V Prilogi 22–05 so določeni posebni pogoji za tekstilne izdelke in nekatere izdelke, ki so izključeni iz regionalne kumulacije, navedeni v Prilogi 22–04.

 • Medregionalna kumulacija, ki državam upravičenkam iz skupine I in skupine III omogoča, da uporabijo material druge države kot izdelek s poreklom. Ta kumulacija je predmet zahtevka, ki se ne odobri samodejno. Trenutno obstaja ena taka kumulacija.
 • Razširjena kumulacija, ki državi upravičenki omogoča, da zaprosi za kumulacijo z državo, s katero je Evropska unija sklenila sporazum o prosti trgovini. Ta kumulacija se trenutno ne uporablja.
 • Kumulacija z Norveško, Švico in Turčijo omogoča, da se materiali s poreklom iz teh treh držav štejejo kot materiali s poreklom iz države upravičenke, kadar se uporabljajo pri izdelavi izdelka. Kmetijski proizvodi iz poglavij 1–24 harmoniziranega sistema so izključeni iz te vrste kumulacije.

Odstopanja

Pod posebnimi pogoji se lahko odobri posebno odstopanje, da se omogočijo prožnejša pravila o poreklu, ki se uporabljajo za določene izdelke s poreklom iz določenih držav. Takšno odstopanje je bilo odobreno Zelenortskim otokom in zanj trenutno velja.

Druge zahteve

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve Protokola (kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o nespreminjanju).

Pravilo o nespreminjanju

Izdelke s poreklom je treba iz države upravičenke do GSP v EU prevažati brez nadaljnje predelave v tretji državi.

Nekateri postopki se lahko izvajajo v tretji državi, če proizvodi ostanejo pod carinskim nadzorom, kot so:

 • dodajanje ali pritrjevanje oznak, nalepk, pečatov ali kakršne koli dokumentacije za zagotovitev skladnosti s posebnimi domačimi zahtevami države uvoznice
 • ohranjanje proizvodov v dobrih pogojih
 • skladiščenje
 • delitev pošiljk

Carinski organi lahko zahtevajo dokazila o skladnosti s pravilom, kot so:

 • pogodbene prevozne listine, kot so nakladnice
 • dejanski ali konkretni dokazi, ki temeljijo na označevanju ali številčenju tovorkov
 • vsa dokazila v zvezi s samim blagom

Povračilo dajatev

Povračilo dajatev, predhodno plačanih za materiale brez porekla, uporabljene za izdelavo izdelka, ki se izvaža po preferencialni tarifi, je dovoljeno v okviru sheme GSP.

Postopki glede porekla

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Izvozniki in uvozniki morajo upoštevati postopke v zvezi s poreklom. Postopki v zvezi s poreklom v zvezi z zahtevkom za preferencialno tarifo in preverjanjem, ki ga izvajajo carinski organi, so določeni v členih 60 in 70–112 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447. Pojasnjujejo na primer, kako prijaviti poreklo izdelka, kako zahtevati preferenciale ali kako lahko carinski organi preverijo poreklo izdelka.

Izjava o poreklu

 • Dokazilo o poreklu se ne zahteva za uvoz v EU, kadar skupna vrednost pošiljke ne presega 500 EUR za majhne tovorke ali 1 200 EUR za osebno prtljago.

Dokazila o poreklu

Izvozniki iz držav upravičenk lahko sami izjavijo, da ima njihov izdelek poreklo, tako da predložijo navedbo o poreklu, ki jo lahko sestavi:

Navedba o poreklu je izjava o poreklu, ki jo sestavi registrirani izvoznik na računu, dobavnici, dobavnici ali katerem koli drugem trgovinskem dokumentu, ki omogoča identifikacijo blaga in izvoznika. Besedilo navedbe o poreklu je določeno v Prilogi 22–07 k Uredbi (EU) 2015/2447. Za pravila v zvezi z navedbo o poreklu glej predvsem člena 92 in 93 navedene uredbe.

Po 30. juniju 2020 je dokazilo o poreklu za uveljavljanje preferencialne tarifne obravnave v okviru GSP navedba o poreklu, ki jo izdajo izvozniki, ki so v državi upravičenki registrirani v sistemu registriranih izvoznikov (REX). Potrdila obrazca A se po tem datumu ne sprejemajo več.

Vendar je glede na motnje, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, mogoče zahtevati podaljšanje prehodnega obdobja. Tiste države, v katerih sistema REX zaradi pandemije ni bilo mogoče uvesti ali uporabiti, lahko izkoristijo dodatno podaljšanje prehodnega obdobja do 31. decembra 2020, kot je določeno z Uredbo (EU) 2020/750. Redno posodabljanje je na voljo na spletišču strokovne skupine REX.

Navedba o poreklu ostane veljavna 12 mesecev od datuma, ko je bila sestavljena.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo dejansko poreklo uvoženega izdelka in ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. GSP temelji na naslednjih načelih:

 • preverjanje temelji na upravnem sodelovanju med carinskimi organi države upravičenke in EU
 • preverjanja porekla izdelkov izvajajo carinski organi države upravičenke, vendar lahko po potrebi v takih poizvedbah sodelujejo Komisija ali organi držav članic EU.
 • ko je preverjanje zaključeno, organi države upravičenke rezultate sporočijo organom prosilcem države članice EU, ki dokončno določijo poreklo.

Zahteve za izdelke

Tehnična pravila in zahteve

Zahteve za izdelke in trgovinske režime, ki jih mora izpolnjevati blago za uvoz v Evropsko unijo.

Poiščite posebna pravila in predpise, ki veljajo za vaš izdelek in njegovo državo porekla, pri čemer uporabite Moj trgovinski pomočnik.

Da bi lahko preverili zahteve za vaš proizvod, morate najprej navesti njegovo carinsko oznako. Če carinske oznake ne poznate, jo lahko poiščete z imenom izdelka v vgrajenem iskalniku.

Zdravstvene in varnostne zahteve, sanitarni in fitosanitarni standardi

Seznanite se z zdravstvenimi, varnostnimi, sanitarnimi in fitosanitarnimi standardi, ki jih mora blago izpolnjevati za uvoz v Evropsko unijo.

Poiščite zdravstvena, varnostna in sanitarna pravila, ki se uporabljajo za vaš proizvod in njegovo državo porekla, v mojem trgovinskem pomočniku.

Dokumenti v zvezi s postopki carinjenja

Dokazilo o poreklu

Izvozniki iz držav upravičenk lahko sami izjavijo, da ima njihov izdelek poreklo, tako da predložijo navedbo o poreklu, ki jo lahko sestavi:

Navedba o poreklu je izjava o poreklu, ki jo sestavi registrirani izvoznik na računu, dobavnici, dobavnici ali katerem koli drugem trgovinskem dokumentu, ki omogoča identifikacijo blaga in izvoznika. Besedilo navedbe o poreklu je določeno v Prilogi 22–07 k Uredbi (EU) 2015/2447. Za pravila v zvezi z navedbo o poreklu glej predvsem člena 92 in 93 navedene uredbe.

Po 30. juniju 2020 je dokazilo o poreklu za uveljavljanje preferencialne tarifne obravnave v okviru GSP navedba o poreklu, ki jo izdajo izvozniki, ki so v državi upravičenki registrirani v sistemu registriranih izvoznikov (REX). Potrdila obrazca A se po tem datumu ne sprejemajo več.

Vendar je glede na motnje, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, mogoče zahtevati podaljšanje prehodnega obdobja. Tiste države, v katerih sistema REX zaradi pandemije ni bilo mogoče uvesti ali uporabiti, lahko izkoristijo dodatno podaljšanje prehodnega obdobja do 31. decembra 2020, kot je določeno z Uredbo (EU) 2020/750. Redno posodabljanje je na voljo na spletišču strokovne skupine REX.

Navedba o poreklu ostane veljavna 12 mesecev od datuma, ko je bila sestavljena.

Drugi dokumenti

Carinski postopki za uvoz in izvoz.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

 • Pravila EU o
  • Intelektualna lastnina in geografske označbe
  • Politika EU na področju intelektualne lastnine in države v razvoju

Trgovina s storitvami

Javna naročila

Naložbe

Koristne povezave in dokumenti

Preverite posebna pravila in tarife, ki veljajo za blago, ki ga želite uvoziti/izvoziti v mojem trgovinskem pomočniku.

Uredba (EU) št. 978/2012 o splošnih tarifnih preferencialih.

Deli to stran:

Hitre povezave