Splošni sistem preferencialov (GSP)

Ali vaše podjetje uvaža izdelke iz držav v razvoju ali najmanj razvitih držav? Ta razdelek vam pomaga razumeti splošni sistem preferencialov EU.

O GSP

Sedanja splošna shema preferencialov EU (Uredba (EU) št. 978/2012)se uporablja od 1. januarja 2014.

Trije režimi sheme, splošna shema GSP, shema spodbud GSP+ in shema „Vse razen orožja“ so okrepljeni s prilagoditvijo preferencialov in zagotavljanjem, da imajo večji učinek.

Države upravičenke do GSP so navedene v Prilogi I k uredbi o GSP. Države, ki so upravičene do ugodnosti novih preferencialov GSP, so navedene v Prilogi II. Upravičenci sheme „Vse razen orožja“ so navedeni v Prilogi IV.

Kako zaprositi za posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, je GSP+ določen v Uredbi (EU) št. 978/2012 in Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 155/2013.

Pravila o poreklu

 

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v Moji trgovinski asistent, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in preverite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste s temo novi, lahko v razdelku z blagom najdete uvod k glavnim konceptom.

Pravila o poreklu

Kje lahko najdem pravila?

Pravila o poreklu so določena v naslednjih pravnih dokumentih:

Upoštevajte, da gre za celovite predpise, ki se ne nanašajo le na izvor. Vendar pa so navodila Komisije za uporabnike o pravilih o poreklu GSP (pravilaEvropske unije o poreklu za GSP: Priročnik za uporabnike) vsebuje neuradno prečiščeno različico pravnega besedila v zvezi s pravili o poreklu GSP.

Ali moj izdelek izvira iz države upravičenke do GSP?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali ničelne preferencialne tarife v okviru GSP, mora imeti poreklo v državi upravičenki do GSP. Za izdelek se šteje, da ima poreklo v državi upravičenki do GSP, če je

 • v celoti pridobljeni v državi upravičenki ali
 • pridobljeni v upravičeni državi, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni, vendar so bili zadosti obdelani ali predelani, kot je opredeljeno v pravilih za izdelek iz Priloge 22–03 k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/2446,
  Priloga 22–03 k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/2446 vključuje dva sklopa pravil: eden se uporablja za najmanj razvite države upravičenke do GSP, eden pa se uporablja za vse druge države upravičenke do GSP.

 

Primeri glavnih vrstpravil zaposamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo dodane vrednosti – vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka cene izdelka franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve – proizvodni postopek povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnimi izdelki – na primer izdelava papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (harmonizirani sistem, poglavje 47).
 • posebni postopki – zahteva se poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo – takšna pravila se večinoma uporabljajo v tekstilnem in kemičnem sektorju.

Nasveti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke

Predvidena je dodatna prožnost za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Toleranca

V GSP pravilo dovoljenega odstopanja proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki so običajno prepovedani s pravilom za posamezne izdelke, če njihova neto teža ali vrednost ne presega

 • 15 % mase proizvoda za kmetijske in predelane kmetijske proizvode iz poglavij 2 in 4 do 24 harmoniziranega sistema, razen predelanih ribiških proizvodov iz poglavja 16
 • 15 % cene izdelka franko tovarna za industrijske izdelke, razen tekstila in oblačil

Posebna dovoljena odstopanja se uporabljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, ki so vključena v opombo 6 in opombo 7 k uvodnim opombam Priloge A k seznamu v Prilogi 22–03.

To odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za posamezne izdelke.

Kumulacija

GSP določa naslednje načine kumulacije porekla:

 • Dvostranska kumulacija, ki omogoča, da se materiali s poreklom iz EU štejejo, kot da imajo poreklo iz države upravičenke do GSP, kadar se uporabljajo pri izdelavi izdelka
 • Regionalna kumulacija, ki omogoča kumulacijo znotraj določenih regionalnih skupin držav. Trenutno to velja za

I. skupina

 • Kambodža
 • Indonezija
 • Laos
 • Mjanmar/Burma
 • Filipini
 • Vietnam

Skupina III

 • Bangladeš
 • Butan
 • Indija
 • Nepal
 • Pakistan
 • Šrilanka

Ta kumulacija omogoča, da se uvoženi materiali iz držav iz iste skupine štejejo za materiale s poreklom, kadar se uporabljajo pri izdelavi izdelka. V Prilogi 22–05 so določeni posebni pogoji za tekstilne izdelke in nekatere izdelke, ki so izključeni iz regionalne kumulacije, navedene v Prilogi 22–04.

 • Medregionalna kumulacija, ki državam upravičenkam iz skupine I in skupine III omogoča uporabo materiala iz druge države kot materiala s poreklom. Ta kumulacija je predmet zahtevka in se ne odobri samodejno. Trenutno obstaja ena taka kumulacija.
 • Razširjena kumulacija, ki upravičeni državi omogoča, da zaprosi za kumulacijo z državo, s katero ima Evropska unija sklenjen sporazum o prosti trgovini. Trenutno se ta kumulacija ne uporablja.
 • Kumulacija z Norveško, Švico in Turčijo omogoča, da se materiali s poreklom iz navedenih treh držav štejejo za materiale s poreklom iz države upravičenke, kadar se uporabljajo pri izdelavi izdelka. Kmetijsko blago, ki spada v poglavja 1–24 harmoniziranega sistema, je izključeno iz te vrste kumulacije.

Odstopanja

Pod posebnimi pogoji se lahko odobri posebno odstopanje, da se omogoči omilitev pravil o poreklu, ki se uporabljajo za določene izdelke s poreklom iz določenih držav. Takšno odstopanje je bilo odobreno Zelenortskim otokom in trenutno velja zanje.

Druge zahteve

Vaš izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz Protokola (kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o nespreminjanju).

Pravilo o nespreminjanju

Izdelki s poreklom se morajo prevažati iz države upravičenke do GSP v EU, ne da bi se nadalje predelovali v tretji državi.

Nekatere dejavnosti se lahko izvajajo v tretji državi, če izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom, na primer

 • dodajanje ali pritrjevanje oznak, nalepk, pečatov ali kakršne koli dokumentacije, da se zagotovi skladnost s posebnimi domačimi zahtevami države uvoznice
 • ohranjanje proizvodov v dobrih pogojih
 • skladiščenje
 • delitev pošiljk

Carinski organi lahko zahtevajo dokazila o skladnosti s pravilom, kot so:

 • pogodbene prevozne listine, kot so nakladnice
 • dejanski ali konkretni dokazi, ki temeljijo na označevanju ali številčenju tovorkov
 • vsa dokazila v zvezi s samim blagom

Povračilo dajatev

Povračilo dajatev, ki so bile predhodno plačane za materiale brez porekla, uporabljene za proizvodnjo izdelka, ki se izvozi v skladu s preferencialno tarifo, je dovoljeno v okviru sheme GSP.

Postopki v zvezis poreklom

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Izvozniki in uvozniki morajo upoštevati postopke v zvezi s poreklom. Postopki v zvezi s poreklom v zvezi z zahtevkom za preferencialno tarifo in preverjanjem, ki ga opravijo carinski organi, so določeni v členih 60 in 70–112 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447. Pojasnjujejo npr., kako prijaviti poreklo izdelka, kako zahtevati preferenciale ali kako lahko carinski organi preverijo poreklo izdelka.

Izjava o poreklu

 • Dokazilo o poreklu se ne zahteva za uvoz v EU, če skupna vrednost pošiljke ne presega 500 EUR za majhne tovorke ali 1 200 EUR za osebno prtljago.

Dokazila o poreklu

Izvozniki držav upravičenk lahko sami izjavijo, da ima njihov izdelek poreklo, tako da predložijo navedbo o poreklu, ki jo lahko sestavi

Navedba o poreklu je izjava o poreklu, ki jo da registrirani izvoznik na računu, dobavnici, dobavnici ali katerem koli drugem trgovinskem dokumentu, ki omogoča identifikacijo blaga in izvoznika. Besedilo navedbe o poreklu je določeno v Prilogi 22–07 k Uredbi (EU) 2015/2447. Za pravila v zvezi z navedbo o poreklu glej predvsem člena 92 in 93 navedene uredbe.

Po 30. juniju 2020 je dokazilo o poreklu za uveljavljanje preferencialne tarifne obravnave v okviru GSP navedba o poreklu, ki jo izdajo izvozniki, ki so v državi upravičenki registrirani v sistemu registriranih izvoznikov (REX). Potrdila obrazca A po tem datumu niso več sprejeta.

Vendar je glede na motnje, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, mogoče zahtevati daljše prehodno obdobje. Države, v katerih sistema REX zaradi pandemije ni bilo mogoče uvesti ali uporabiti, so lahko upravičene do dodatnega podaljšanja prehodnega obdobja do 31. decembra 2020, kot je bilo vzpostavljeno z Uredbo (EU) 2020/750. Redne posodobitve so na voljo na spletišču strokovne skupine REX.

Navedba o poreklu ostane veljavna 12 mesecev od datuma, ko je bila sestavljena.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo dejansko poreklo uvoženega izdelka in ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. GSP temelji na naslednjih načelih:

 • preverjanje temelji na upravnem sodelovanju med carinskimi organi države upravičenke in EU.
 • preverjanje porekla proizvodov izvajajo carinski organi države upravičenke, vendar lahko po potrebi pri takih poizvedbah sodelujejo Komisija ali organi držav članic EU.
 • ko je preverjanje končano, organi države upravičenke rezultate sporočijo organom prosilcem države članice EU, ki so vložili zahtevo in dokončno določili poreklo.

Zahteve za proizvode

Tehnična pravila in zahteve

Zahteve za izdelke in trgovinske režime, ki jih mora izpolnjevati blago, da se lahko uvozi v Evropsko unijo.

 

Poiščite posebna pravila in predpise, ki veljajo za vaš izdelek in njegovo državo porekla, pri čemer uporabite Moj trgovinski pomočnik.

Da bi lahko preverili zahteve za vaš proizvod, morate najprej navesti njegovo carinsko oznako. Če ne poznate carinske oznake, jo lahko poiščete z imenom svojega izdelka v vgrajenem iskalniku.

Zdravstvene in varnostne zahteve, sanitarni in fitosanitarni standardi

Seznanite se z zdravstvenimi, varnostnimi, sanitarnimi in fitosanitarnimi standardi, ki jih mora blago izpolnjevati za uvoz v Evropsko unijo.

 

Poiščite zdravstvena, varnostna in sanitarna in fitosanitarna pravila, ki veljajo za vaš proizvod in njegovo državo porekla v Moji trgovinski asistent.

Dokumenti v zvezi s postopki carinjenja

Dokazilo o poreklu

Izvozniki držav upravičenk lahko sami izjavijo, da ima njihov izdelek poreklo, tako da predložijo navedbo o poreklu, ki jo lahko sestavi

Navedba o poreklu je izjava o poreklu, ki jo da registrirani izvoznik na računu, dobavnici, dobavnici ali katerem koli drugem trgovinskem dokumentu, ki omogoča identifikacijo blaga in izvoznika. Besedilo navedbe o poreklu je določeno v Prilogi 22–07 k Uredbi (EU) 2015/2447. Za pravila v zvezi z navedbo o poreklu glej predvsem člena 92 in 93 navedene uredbe.

Po 30. juniju 2020 je dokazilo o poreklu za uveljavljanje preferencialne tarifne obravnave v okviru GSP navedba o poreklu, ki jo izdajo izvozniki, ki so v državi upravičenki registrirani v sistemu registriranih izvoznikov (REX). Potrdila obrazca A po tem datumu niso več sprejeta.

Vendar je glede na motnje, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, mogoče zahtevati daljše prehodno obdobje. Države, v katerih sistema REX zaradi pandemije ni bilo mogoče uvesti ali uporabiti, so lahko upravičene do dodatnega podaljšanja prehodnega obdobja do 31. decembra 2020, kot je bilo vzpostavljeno z Uredbo (EU) 2020/750. Redne posodobitve so na voljo na spletišču strokovne skupine REX.

Navedba o poreklu ostane veljavna 12 mesecev od datuma, ko je bila sestavljena.

Drugi dokumenti

Carinski postopki za uvoz in izvoz.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

 • Pravila EU o
  • Intelektualna lastnina in geografske označbe
  • Politika EU na področju intelektualne lastnine in države v razvoju

Trgovina s storitvami

Javna naročila

Naložbe

Uporabne povezave in dokumenti

Preverite posebna pravila in tarife, ki veljajo za blago, ki ga želite uvažati/izvoziti v Moji strokovni sodelavec.

Uredba (EU) št. 978/2012 o splošnih tarifnih preferencialih.

Deli to stran:

Hitre povezave