Splošni sistem preferencialov (GSP)

Ali vaše podjetje uvaža proizvode iz držav v razvoju ali najmanj razvitih držav? Ta oddelek vam pomaga razumeti splošni sistem preferencialov EU.

O GSP

Sedanja splošna shema preferencialov EU (Uredba (EU) št. 978/2012)se uporablja od 1. januarja 2014.

Trije režimi sheme, splošna shema GSP, spodbujevalna shema GSP+ in shema „Vse razen orožja“ (EBA) se okrepijo s prilagoditvijo preferencialov in zagotavljanjem, da imajo večji učinek.

Države upravičenke do GSP so navedene v Prilogi I k uredbi o GSP. Države, ki so upravičene do novih preferencialov GSP, so navedene v Prilogi II. Upravičenci programa „Vse razen orožja“ so navedeni v Prilogi IV.

Način uporabe posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje GSP+ je določen v Uredbi (EU) št. 978/2012 in Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 155/2013.

Pravila o poreklu

 

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA)v mojem trgovinskem pomočniku, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste na to temo novi, lahko v razdelku „blago“ najdete uvod v glavne pojme.

Pravila o poreklu

Kje lahko najdem pravila?

Pravila o poreklu so določena v naslednjih pravnih dokumentih:

Upoštevajte, da gre za celovite predpise, ki se ne nanašajo le na poreklo. Vendar priročnik Komisije za uporabnike o pravilih o poreklu GSP (Pravila Evropske unije o poreklu za GSP: Vodnik za uporabnike) vključuje neuradno prečiščeno različico pravnega besedila v zvezi s pravili o poreklu GSP.

Ali moj izdelek izvira iz države upravičenke do GSP?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali ničelne preferencialne tarife v okviru GSP, mora imeti poreklo iz države upravičenke do GSP. Za izdelek se šteje, da ima poreklo v državi upravičenki do GSP, če je

 • so v celoti pridobljeni v državi upravičenki ali
 • pridobljeni v upravičeni državi, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni, vendar so bili zadosti obdelani ali predelani, kot je opredeljeno v pravilih za določen izdelek iz Priloge 22–03 k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/2446,
  Priloga 22–03 vključuje dva sklopa pravil: eden se uporablja za najmanj razvite države upravičenke do GSP, eden pa se uporablja za vse druge države upravičenke do GSP.

Primeri glavnih vrstpravil zaposamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo o dodani vrednosti – vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka njegove cene franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve – proizvodni proces povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnim izdelkom – na primer proizvodnja papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (poglavje 47 harmoniziranega sistema)
 • posebni postopki – potreben je poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo – takšna pravila se večinoma uporabljajo v tekstilnem oblačilnem in kemijskem sektorju.

Nasveti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke

Predvidena je dodatna prožnost za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Dovoljeno odstopanje

V GSP pravilo o toleranci proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki jih pravilo za določen izdelek običajno prepoveduje, če njihova neto teža ali vrednost ne presegata:

 • 15 % teže izdelka za kmetijske in predelane kmetijske proizvode iz poglavij 2 in 4 do 24 harmoniziranega sistema, razen predelanih ribiških proizvodov iz poglavja 16
 • 15 % cene izdelka franko tovarna za industrijske izdelke, razen tekstila in oblačil

Posebna odstopanja veljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, ki so vključena v opombo 6 in opombo 7 Priloge A Uvodne opombe k seznamu v Prilogi 22–03.

To odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za posamezne izdelke.

Kumulacija

GSP določa naslednje načine kumulacije porekla:

 • Bilateralna kumulacija, ki omogoča, da se materiali s poreklom iz EU štejejo, kot da so s poreklom iz države upravičenke do GSP, kadar se uporabljajo pri proizvodnji izdelka
 • Regionalna kumulacija, ki omogoča kumulacijo znotraj določenih regionalnih skupin držav. Trenutno to velja za

I. skupina

 • Kambodža
 • Indonezija
 • Laos
 • Mjanmar/Burma
 • Filipini
 • Vietnam*

*Vietnam od 1. januarja2023 ne bo več upravičenka do GSP.

III. skupina

 • Bangladeš
 • Butan
 • Indija
 • Nepal
 • Pakistan
 • Šrilanka

Ta kumulacija omogoča, da se uvoženi materiali iz držav iz iste skupine štejejo za materiale s poreklom, kadar se uporabljajo pri izdelavi izdelka. Priloga 22–05 vsebuje nekatere posebne pogoje za tekstilne izdelke in nekatere izdelke, ki so izključeni iz regionalne kumulacije, navedene v Prilogi 22–04.

 • Navzkrižna regionalna kumulacija, ki upravičenim državam iz skupin I in III omogoča, da uporabijo material iz druge države kot izdelek s poreklom. Ta kumulacija je odvisna od zahteve, ki se ne odobri samodejno. Trenutno obstaja ena taka kumulacija.
 • Razširjena kumulacija, ki državi upravičenki omogoča, da zaprosi za kumulacijo z državo, s katero je Evropska unija sklenila sporazum o prosti trgovini. Ta kumulacija se trenutno ne uporablja.
 • Kumulacija z Norveško, Švico in Türkiye omogoča, da se materiali s poreklom iz teh treh držav štejejo za materiale s poreklom iz države upravičenke, kadar se uporabljajo pri izdelavi izdelka. Kmetijski proizvodi, ki spadajo v poglavja 1–24 harmoniziranega sistema, so izključeni iz te vrste kumulacije.

Odstopanja

Pod posebnimi pogoji se lahko odobri posebno odstopanje, da se omogočijo milejša pravila o poreklu, ki se uporabljajo za posebne izdelke s poreklom iz določenih držav. Takšno odstopanje je bilo odobreno Zelenortskim otokom in velja zanje.

Druge zahteve

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve Protokola (kot je nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o nespreminjanju).

Pravilo o nespreminjanju

Izdelke s poreklom je treba prepeljati iz države upravičenke do GSP v EU brez nadaljnje predelave v tretji državi.

Nekatere operacije se lahko izvedejo v tretji državi, če proizvodi ostanejo pod carinskim nadzorom, kot so:

 • dodajanje ali pritrjevanje oznak, nalepk, pečatov ali kakršne koli dokumentacije za zagotovitev skladnosti s posebnimi domačimi zahtevami države uvoznice
 • ohranjanje proizvodov v dobrem stanju
 • skladiščenje
 • delitev pošiljk

Carinski organi lahko zahtevajo dokazila o skladnosti s pravilom, kot so:

 • pogodbeni prevozni dokumenti, kot so nakladnice
 • dejanski ali konkretni dokazi, ki temeljijo na označevanju ali številčenju tovorkov
 • vsa dokazila v zvezi s samim blagom

Povračilo dajatev

Vračilo dajatev, ki so bile predhodno plačane za materiale brez porekla, uporabljene za proizvodnjo izdelka, ki se izvaža po preferencialni tarifi, je dovoljeno v okviru sheme GSP.

Postopki v zvezis poreklom

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Izvozniki in uvozniki morajo upoštevati postopke glede porekla. Postopki glede porekla v zvezi z zahtevkom za preferencialno tarifo in preverjanjem, ki ga opravijo carinski organi, so določeni v členih 60 in 70 do 112 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447. Pojasnjujejo na primer, kako prijaviti poreklo izdelka, kako zahtevati preferenciale ali kako lahko carinski organi preverijo poreklo izdelka.

Izjava o poreklu

 • Dokazilo o poreklu se ne zahteva za uvoz v EU, če skupna vrednost pošiljke ne presega 500 EUR za majhne tovorke ali 1 200 EUR za osebno prtljago.

Dokazila o poreklu

Izvozniki iz upravičenih držav lahko sami izjavijo, da ima njihov izdelek poreklo, tako da predložijo izjavo o poreklu, ki jo lahko sestavi

Navedba o poreklu je izjava o poreklu, ki jo registrirani izvoznik sestavi na računu, dobavnici, dobavnici ali katerem koli drugem trgovinskem dokumentu, ki omogoča identifikacijo blaga in izvoznika. Besedilo navedbe o poreklu je določeno v Prilogi 22–07 k Uredbi (EU) 2015/2447. Glede pravil v zvezi z navedbo o poreklu glej predvsem člen 92 in člen 93 navedene uredbe.

Po 30. juniju 2020 je dokazilo o poreklu za zahtevek za preferencialno tarifno obravnavo v okviru GSP navedba o poreklu, ki jo izdajo izvozniki, ki so v upravičeni državi registrirani v sistemu registriranih izvoznikov (REX). Potrdila obrazca A se po tem datumu ne sprejemajo več.

Vendar je glede na motnje, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, mogoče zahtevati daljše prehodno obdobje. Tiste države, v katerih sistema REX zaradi pandemije ni bilo mogoče uvesti ali uporabljati, so lahko upravičene do dodatnega podaljšanja prehodnega obdobja do 31. decembra 2020, kot je določeno v Uredbi (EU) 2020/750. Redne posodobitve so na voljo na spletni strani strokovne skupine REX.

Navedba o poreklu ostane veljavna 12 mesecev od datuma, ko je bila predložena.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo dejansko poreklo uvoženega izdelka in ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Splošni sistem preferencialov temelji na naslednjih načelih:

 • preverjanje temelji na upravnem sodelovanju med carinskimi organi države upravičenke in EU.
 • preverjanje porekla izdelkov izvajajo carinski organi države upravičenke, vendar lahko pri takih poizvedbah po potrebi sodelujejo Komisija ali organi držav članic EU.
 • ko je preverjanje zaključeno, organi države upravičenke sporočijo rezultate organom države članice EU, ki so zahtevali končno določitev porekla.

Zahteve za izdelke

Tehnična pravila in zahteve

Zahteve za izdelke in trgovinske režime, ki jih mora izpolnjevati blago za uvoz v Evropsko unijo.

Posebna pravila in predpise, ki se uporabljajo za vaš izdelek in državo porekla, poiščite pri Moji trgovinski pomočniku.

Da bi lahko preverili zahteve za vaš proizvod, morate najprej navesti njegovo carinsko oznako. Če carinske oznake ne poznate, jo lahko poiščete z imenom svojega izdelka v vgrajenem iskalniku.

Zdravstvene in varnostne zahteve, sanitarni in fitosanitarni standardi

Seznanite se z zdravstvenimi, varnostnimi, sanitarnimi in fitosanitarnimi standardi, ki jih mora izpolnjevati blago, da se lahko uvozi v Evropsko unijo.

Poiščite zdravstvena, varnostna in sanitarna pravila, ki se uporabljajo za vaš izdelek in državo porekla v Moji trgovinski pomočnik.

Dokumenti v zvezi s postopki carinjenja

Dokazilo o poreklu

Izvozniki iz upravičenih držav lahko sami izjavijo, da ima njihov izdelek poreklo, tako da predložijo izjavo o poreklu, ki jo lahko sestavi

Navedba o poreklu je izjava o poreklu, ki jo registrirani izvoznik sestavi na računu, dobavnici, dobavnici ali katerem koli drugem trgovinskem dokumentu, ki omogoča identifikacijo blaga in izvoznika. Besedilo navedbe o poreklu je določeno v Prilogi 22–07 k Uredbi (EU) 2015/2447. Glede pravil v zvezi z navedbo o poreklu glej predvsem člen 92 in člen 93 navedene uredbe.

Po 30. juniju 2020 je dokazilo o poreklu za zahtevek za preferencialno tarifno obravnavo v okviru GSP navedba o poreklu, ki jo izdajo izvozniki, ki so v upravičeni državi registrirani v sistemu registriranih izvoznikov (REX). Potrdila obrazca A se po tem datumu ne sprejemajo več.

Vendar je glede na motnje, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, mogoče zahtevati daljše prehodno obdobje. Tiste države, v katerih sistema REX zaradi pandemije ni bilo mogoče uvesti ali uporabljati, so lahko upravičene do dodatnega podaljšanja prehodnega obdobja do 31. decembra 2020, kot je določeno v Uredbi (EU) 2020/750. Redne posodobitve so na voljo na spletni strani strokovne skupine REX.

Navedba o poreklu ostane veljavna 12 mesecev od datuma, ko je bila predložena.

Drugi dokumenti

Carinski postopki za uvoz in izvoz.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

 • Pravila EU o
  • Intelektualna lastnina in geografske označbe
  • Politika EU na področju intelektualne lastnine in države v razvoju

Trgovina s storitvami

Javno naročanje

Naložbe

Uporabne povezave in dokumenti

Preverite posebna pravila in tarife, ki veljajo za blago, ki ga želite uvoziti/izvoziti v mojem trgovinskem pomočniku.

Uredba (EU) št. 978/2012 o splošnih tarifnih preferencialih.

Deli to stran:

Hitre povezave