Sporazum o prosti trgovini med EU in Južno Korejo

Od leta 2011 je trgovinski sporazum med EU in Južno Korejo odpravil carine za skoraj vse izdelke. Odpravila je tudi številne druge ovire za izvoz izdelkov EU, kot so avtomobili, farmacevtski izdelki, elektronika in kemikalije. Številne storitve med EU in Južno Korejo so bile odprte tudi za vlagatelje in podjetja.

Na kratko o sporazumu

Od leta 2011 je trgovinski sporazum med EU in Južno Korejo odpravil carine za skoraj vse proizvode (98,7 %), vključno z ribiškimi in kmetijskimi proizvodi. Poleg tega je odpravila netarifne ovire za izvoz ključnih izdelkov EU v Južno Korejo, kot so avtomobili, farmacevtski izdelki, elektronika in kemikalije. Nenazadnje so bili trgi storitev v EU in Južni Koreji v veliki meri odprti za podjetja in vlagatelje.

 

V prvih petih letih veljavnosti sporazuma se je izvoz EU v Južno Korejo povečal za 55 %, evropska podjetja so prihranila 2,8 milijarde EUR znižanih carin, blagovna menjava med EU in Južno Korejo pa je dosegla rekordno raven več kot 90 milijard EUR.

Sporazum

 • odpravlja tarife in druge trgovinske ovire ter podjetjem na obeh straneh olajšuje izvoz in uvoz
 • poenostavlja birokracijo in poenostavlja tehnične predpise, carinske postopke, pravila o poreklu in zahteve za preskušanje izdelkov.
 • spodbuja trgovinske storitve v ključnih sektorjih, kot so telekomunikacije, okoljske storitve, ladijski promet ter finančne in pravne storitve
 • izboljšuje varstvo pravic intelektualne lastnine v Južni Koreji in priznava veliko različnih geografskih označb za visokokakovostne evropske živilske proizvode na korejskem trgu
 • omogoča vašemu podjetju, da se poteguje za javna naročila v Južni Koreji
 • zagotavlja boljšo zaščito vaših dvostranskih naložb

 

Hitra dejstva o trgovini med EU in Južno Korejo

 • Južna Koreja je osma največja izvozna destinacija EU za blago, EU pa je tretji največji izvozni trg Južne Koreje.
 • najpomembnejši izvoz izdelkov iz EU v Južno Korejo so stroji in naprave, transportna oprema in kemični izdelki.
 • EU ima pomembno trgovino s storitvami z Južno Korejo
 • EU je največja tuja neposredna vlagateljica v Južni Koreji

Kdo lahko izvaža iz EU v okviru sporazuma o prosti trgovini med EU in Južno Korejo?

Če je vaše podjetje registrirano v državi članici EU in ste pridobili veljavno carinsko deklaracijo – in po potrebi izvozno dovoljenje – lahko izvozite v skladu s tem sporazumom.

Tarife

Sporazum o prosti trgovini med EU in Južno Korejo odpravlja 98,7 % tarif na blagovno menjavo.

Nekatere ugodnosti za izvoznike EU

 • stroji in naprave imajo največje prihranke pri dajatvah, s skoraj 450 milijoni EUR dobička.
 • kemijski sektor je drugi največji upravičenec s prihranki pri dajatvah v višini 175 milijonov EUR.
 • skoraj ves kmetijski izvoz EU, kot so svinjina, vino in viski, ima dajatev prost dostop do južnokorejskega trga, za izdelke, kot je sir, pa obstajajo dragocene brezcarinske kvote.
 • v drugih industrijskih sektorjih
  • 93 % carin na izvoz tekstila je izginilo
  • za steklo je bilo odpravljenih 85 % carinskih dajatev.
  • 84 % za usnje in krzno
  • obutev 95 %
  • železo in jeklo 93 %
  • optični instrumenti 91 %

 

Tarifna stopnja, ki se uporablja za vaš izdelek, poišči v Moji trgovinski asistent.

Pravila o poreklu

 

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v Moji trgovinski asistent, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in preverite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste s temo novi, lahko v razdelku z blagom najdete uvod k glavnim konceptom.

Pravila o poreklu

Kje lahko najdem pravila?

Pravila o poreklu so določena v Protokolu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinu upravnega sodelovanja k Sporazumu o prosti trgovini med EU in Južno Korejo (UL L 127, 14.5.2011, str. 1,344).

Ali moj izdelek izvira iz EU ali Južne Koreje?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali ničelne preferencialne tarife v okviru sporazuma o prosti trgovini med EU in Južno Korejo, mora imeti poreklo iz EU ali Južne Koreje. Za izdelek se šteje, da ima poreklo iz EU ali Južne Koreje, če:

 • v celoti pridobljeni v EU ali Južni Koreji ali
 • izdelani izključno iz materialov s poreklom iz EU ali Južne Koreje ali
 • proizvedeni v EU ali Koreji z uporabo materialov brez porekla, če so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani z izpolnjevanjem pravil za določene izdelke iz Priloge II

Glej Prilogo I „Uvodne opombe“ k pravilom o poreklu za določen izdelek.

Glej Prilogo IIa za alternativna pravila za določene izdelke.

Primeri glavnih vrst pravil za posamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo dodane vrednosti – vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka cene izdelka franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve – proizvodni postopek povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnimi izdelki, na primer izdelava papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (harmonizirani sistem, poglavje 47).
 • posebni postopki – zahteva se poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo – takšna pravila se večinoma uporabljajo v tekstilnem in kemičnem sektorju.

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz poglavja (na primer nezadostna obdelava ali predelava, pravilo neposrednega prevoza). Obstajajo tudi nekatere dodatne prožnosti, ki vam bodo v pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke (na primer toleranca ali kumulacija).

Nasveti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke

Predvidena je dodatna prožnost za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Toleranca

Pravilo dovoljenega odstopanja proizvajalcem omogoča uporabo materialov brez porekla v vrednosti do 10 % cene franko tovarna, ki so običajno prepovedani s pravilom za določen izdelek.

 • to odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za posamezne izdelke.
 • posebna dovoljena odstopanja se uporabljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, ki so vključena v opombi 5 in 6 Priloge 1 k uvodnim opombam k seznamu v Prilogi II.
Kumulacija

Sporazum omogoča tudi dvostransko kumulacijo. Materiali s poreklom iz Južne Koreje se lahko štejejo za materiale s poreklom iz EU, kadar se uporabljajo pri izdelavi izdelka v EU in obratno.

Druge zahteve

Vaš izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz Protokola (kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o neposrednem prevozu).

Pravilo o neposrednem prevozu

Izdelki s poreklom se morajo prevažati iz EU v Južno Korejo (in obratno), ne da bi bili nadalje obdelani v tretji državi.

Pretovarjanje ali začasno skladiščenje v tretji državi je dovoljeno, če izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom in na njih niso bili opravljeni drugi postopki kot:

 • raztovarjanje
 • ponovno natovarjanje
 • kateri koli drug postopek, namenjen ohranjanju izdelkov v dobrem stanju

Dokazilo o neposrednem prevozu je treba predložiti carinskim organom države uvoznice.

Povračilo dajatev

Sporazum o prosti trgovini med EU in Korejo omogoča povračilo dajatev, ki so bile predhodno plačane za materiale brez porekla, uporabljene za proizvodnjo izdelka, ki se izvozi po preferencialni tarifi.

Vključen je poseben mehanizem za obravnavo morebitnega povečanja pridobivanja iz tujine s strani korejskih proizvajalcev.

Postopki v zvezis poreklom

Izvozniki in uvozniki morajo upoštevati postopke v zvezi s poreklom. Postopki so določeni v oddelku B Protokola o pravilih o poreklu iz Sporazuma. Pojasnjujejo na primer, kako

 • izjava o poreklu proizvoda
 • zahtevati preference
 • carinski organi lahko preverijo poreklo izdelka

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Oddelek B Protokola o pravilih o poreklu iz Sporazuma določa postopke v zvezi s poreklom v zvezi z zahtevkom za preferencialno tarifo in preverjanjem, ki ga opravijo carinski organi.

Uvozniki lahko zahtevajo preferencialno tarifno obravnavo na podlagi izjave o poreklu, ki jo predloži izvoznik.

Izjava o poreklu

Dokazilo o poreklu se ne zahteva, če skupna vrednost izdelkov ne presega

 • za uvoz v EU 500 EUR v primeru majhnih tovorkov ali 1 200 EUR za osebno prtljago
 • za uvoz v Korejo 1 000 USD v primeru majhnih tovorkov ali 1 000 USD za osebno prtljago
Lastna izjava izvoznika

Izvozniki lahko sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali Južne Koreje, tako da izpolnijo izjavo o poreklu. Izjavo je mogoče izpolniti

 • pooblaščeni izvoznik ali
 • kateri koli izvoznik, pod pogojem, da skupna vrednost pošiljke ne presega 6 000 EUR

Izjave o poreklu ne more izdati pooblaščeni organ in obrazec EUR.1 se ne sprejme kot dokazilo o poreklu.

Pooblaščeni izvozniki

Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo katerega koli izvoznika, ki izvaža izdelke v okviru trgovinskega sporazuma, da predloži izjave o poreklu za izdelke ne glede na njihovo vrednost. Izvoznik mora carinskim organom zagotoviti zadostna jamstva, da se status porekla izdelkov in izpolnjevanje vseh drugih zahtev sporazuma (Protokol) lahko preverita. Carinski organi lahko v primeru zlorabe odvzamejo status pooblaščenega izvoznika.

Kaj naj vsebuje izjava o poreklu?
 • za izjavo o poreklu morate na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu natipkati, ožigosati ali natisniti naslednjo izjavo: „Izvoznik izdelkov, zajetih v tem dokumentu (carinsko dovoljenje št....), izjavlja, da so ti izdelki... preferencialnega porekla, razen če ni jasno navedeno drugače.“
 • izjava o poreklu se lahko sestavi v katerem koli uradnem jeziku EU ali v korejščini in je na voljo v Prilogi III)
 • izjavo o poreklu morate podpisati ročno. Če ste pooblaščeni izvoznik, ste oproščeni te zahteve, če svojim carinskim organom predložite pisno zagotovilo, da sprejemate polno odgovornost za vsako deklaracijo, ki vas identificira.
Predložitev in veljavnost
 • izjavo o poreklu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, pod pogojem, da je v pogodbenici uvoznici predložena največ dve leti ali v obdobju, določenem v zakonodaji pogodbenice uvoznice, potem ko so bili izdelki, na katere se nanaša, uvoženi.
 • biti morate pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla vaših izdelkov, skupaj s svojo izjavo o poreklu.
 • izjava o poreklu ostane veljavna 12 mesecev od datuma izdaje.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo dejansko poreklo uvoženega izdelka in ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Sporazum o prosti trgovini med EU in Južno Korejo temelji na naslednjih načelih:

 • preverjanje temelji na upravnem sodelovanju med carinskimi organi pogodbenice uvoznice in pogodbenice izvoznice.
 • preverjanje porekla proizvodov opravljajo lokalni carinski organi. Obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni, razen kot je določeno v členu 27(8) Protokola.
 • organi pogodbenice izvoznice dokončno določijo poreklo in o rezultatih obvestijo organe pogodbenice uvoznice.

Zahteve za proizvode

EU in Južna Koreja zdaj sodelujeta na področju tehničnih predpisov, določanja standardov in ugotavljanja skladnosti, da bi vam olajšali mednarodno trgovino. S tem boste zagotovili, da ne boste zapravljali denarja in/ali časa pri dvojnih ali večkratnih postopkih.

Ta pravila boste morali upoštevati, da se vaši izdelki lahko ocenijo glede skladnosti s potrebnimi tehničnimi standardi.

Trgovinski sporazum med EU in Južno Korejo vključuje štiri sektorska pravila o

 • električni in elektronski opremi
 • farmacevtski izdelki/medicinski pripomočki
 • motorna vozila in deli
 • kemikalije

Električni in elektronski opremi

Zdaj lahko izkoristite boljše priznavanje mednarodnih standardov in postopkov za odobritev izdelkov v elektronski industriji. To vam bo pomagalo vstopiti v svetovne dobavne verige in razširiti poslovanje.

Pred sporazumom so morali izvozniki potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov iz EU v Južno Korejo izvajati podvojene in drage postopke preskušanja in certificiranja v Južni Koreji za prodajo svojih izdelkov. Zdaj pa lahko uživate boljše regulativno okolje za svoje izdelke.

Trgovinski sporazum med EU in Južno Korejo zmanjšuje razlike med zahtevami za evropske in južnokorejske izdelke s sprejetjem enakih mednarodnih standardov. Ustrezni mednarodni organi za standardizacijo za ta sektor vključujejo:

Izključuje potrebo po certifikaciji s strani neodvisne organizacije.

 • v večini primerov potrebujete samo „izjavo dobavitelja o skladnosti“, da dokažete skladnost z južnokorejskimi zahtevami glede elektromagnetne združljivosti (EMC) in varnosti.
 • to zmanjšuje poslovne stroške, zapletenost in upravno breme. Vašim izdelkom omogoča, da so v Južni Koreji deležni enake obravnave kot južnokorejski izdelki, ko prispejo v EU.
 • če morajo biti dobaviteljevi izjavi o skladnosti priložena poročila o preskusih, jih lahko izda preskuševalni laboratorij EU.

V zvezi z električno varnostjo ima Južna Koreja možnost, da še naprej zahteva certificiranje tretje strani za omejen seznam 53 predmetov, če lahko utemelji, da pomenijo tveganje za zdravje in varnost ljudi. Ti so določeni v trgovinskem sporazumu v Prilogi 2-B, Dodatek 2-B-3.

Več informacij o izvozu električne in elektronske opreme je na voljo tukaj.

 

Posebni električni in elektronski izdelki, ki jih zajema sporazum in z njim povezane določbe, so na voljo v Prilogi 2-B Elektrona in njeni dodatki.

Farmacevtski izdelki in medicinski pripomočki

V skladu s sporazumom o prosti trgovini med EU in Južno Korejo je treba vsa pravila v zvezi s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki objaviti v zgodnji fazi, da se podjetjem zagotovi dovolj časa za njihovo razumevanje.

Južna Koreja zdaj širše priznava mednarodne standarde in prakse. V EU in Južni Koreji zdaj obstaja skupna opredelitev farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov.

 

Informacije o farmacevtskih izdelkih in medicinskih pripomočkih, ki jih zajema sporazum, lahkopreberete tukaj: Priloga 2 – Farmacevtski izdelki in medicinski pripomočki.

EU in Južna Koreja sta se dogovorili, da

 • vnaprej dati na voljo pravila
 • zagotoviti razumne možnosti za pripombe
 • pisno obravnavati pomembna vprašanja, izpostavljena v pripombah
 • omogočiti razumen časovni presledek med objavo pravil in začetkom njihove veljavnosti

V zvezi z določanjem cen in povračil sta se obe strani dogovorili, da bosta zagotovili:

 • postopki, pravila, merila in izvedbene smernice so pravični, pregledni in razumni ter ne diskriminirajo podjetij EU
 • merila za odločanje so objektivna in jasna za proizvajalce v EU
 • vsa pravila so javno dostopna.

Motorna vozila

 

Proizvajalcem v EU ni več treba proizvajati avtomobilov posebej za južnokorejski trg ali izvajati dragih preskusov, da bi dokazali skladnost z varnostnimi standardi.

Južna Koreja zdaj sprejema mednarodne standarde UN/ECE ali standarde EU kot enakovredne vsem večjim južnokorejskim tehničnim predpisom. Če vaša vozila izpolnjujejo te standarde, vašemu izdelku ni treba izpolnjevati nobenih dodatnih zahtev za izvoz v skladu s trgovinskim sporazumom med EU in Južno Korejo.

Južna Koreja zdaj priznava teste, ki se izvajajo v EU. Južna Koreja bo kot enakovredne južnokorejskim standardom priznala tudi diagnostične naprave EU na vozilu, ki so v skladu s standardom Euro 6.

Več o emisijskih standardih lahko preberete tukaj.

 

Podrobne določbe o motornih vozilih in delih, ki jih zajema sporazum, so v Prilogi 2-C Motorna vozila in njihovi deli ter njegovi dodatki.

Kemikalije

Trgovinski sporazum ohranja pravila in predpise EU v kemijskem sektorju ter uvaja sodelovanje na področju regulativne preglednosti na področjih, kot so:

 • Dobra laboratorijska praksa
 • sistem kakovosti nadzora upravljanja za raziskovalne laboratorije in organizacije v zvezi s kemičnimi (vključno s farmacevtskimi) nekliničnimi preskusi varnosti
 • Smernice za preskušanje za bolj usklajen pristop k ocenjevanju in ravnanju s kemikalijami

 

Informacije o kemikalijah, ki jih zajema sporazum, lahkopreberete tukaj: Priloga 2-E Kemikalije.

Stiki za tehnična pravila in standarde v Južni Koreji

Korejska agencija za tehnologijo in standarde (KATS) določa in ohranja južnokorejske standarde

 • v zvezi z uveljavljenimi certifikati, kot je korejska certifikacijska oznaka (KC)
 • meritve in referenčni standardi
 • tehnični predpisi.

Korejski ladijski register in ministrstvo za oceane in ribištvo določata standarde za pomorsko opremo.

Zdravje ljudi, živali in rastlin – sanitarne in fitosanitarne zahteve

EU in Južna Koreja sodelujeta pri priznavanju območij brez bolezni, da bi povečali predvidljivost za vas kot izvoznika.

Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in podeželje (MAFRA) je pristojno za veterinarski nadzor

 • žive živali
 • proizvodi živalskega izvora

Agencija za živali in rastline je pristojni organ za analizo tveganja škodljivih organizmov za določene rastline.

Nacionalni urad za izmenjavo informacij o biološki varnosti v Južni Koreji zagotavlja informacije in strokovno znanje o gensko spremenjenih organizmih ter služi kot prostor za izmenjavo takih informacij.

Ministrstvo za zunanje zadeve je uradna kontaktna točka za poizvedbe v zvezi z

 • varstvo narave
 • prepovedi ali omejitve za strupene kemikalije

Posebna pravila in zahteve za vaš izdelek
poiščite v Moji strokovni sodelavec.

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahteve (SPS)

Tehnične ovire v trgovini

Čeprav so tehnična pravila pomembna, lahko včasih ovirajo mednarodno trgovino in so lahko za vas kot izvoznika precejšnje breme.

 • če menite, da se soočate s trgovinsko oviro, ki upočasnjuje vaše podjetje ali vam preprečuje izvoz, nam lahko poveste
 • poročanje o tem, kaj preprečuje vaš izvoz v Južno Korejo, z uporabo spletnega obrazca, EU pa bo analizirala vaš položaj in sprejela ustrezne ukrepe

Stik z nami 

Dokumenti v zvezi s postopki carinjenja

Sporazum zagotavlja preglednejše in poenostavljene carinske postopke za olajšanje trgovine in zmanjšanje stroškov za podjetja.

Dokumenti

Vodniki po korakih opisujejo različne vrste dokumentov, ki jih morate pripraviti za carinjenje svojih izdelkov.

Glede na izdelek lahko carinski organi zahtevajo vse ali nekatere spodaj navedene elemente.

 • vstopna deklaracija
 • carinska uvozna deklaracija
 • deklaracija o carinski vrednosti
 • trgovinski račun (poiščite posebne zahteve glede njegove oblike in vsebine v Moji strokovni sodelavec)
 • dobavnica
 • uvozna dovoljenja za nekatero blago
 • potrdila, ki dokazujejo, da je izdelek skladen z obveznimi predpisi o proizvodih, kot so zdravstvene in varnostne zahteve, označevanje in pakiranje
 • dokazilo o poreklu – izjava o poreklu
 • letalski tovorni list
 • nakladnica

Zaradi večje gotovosti lahko zaprosite tudi za zavezujoče tarifne informacije in/ali zavezujoče informacije o poreklu.

 

Podrobnejše informacije o dokumentih, ki jih morate predložiti za carinjenje svojega izdelka, pojdite na Moj trgovinski pomočnik.

Postopki za dokazovanje in preverjanje porekla

Opis, kako dokazati poreklo izdelkov, da bi zahtevali preferencialno tarifo, in pravil v zvezi s preverjanjem porekla, ki ga izvajajo carinski organi, je na voljo v oddelku o pravilih o poreklu.

Za informacije o carinskem postopku za uvoz in izvoz na splošno obiščite GD za obdavčenje in carinsko unijo.

Olajševanje trgovine

EU in Južna Koreja sta se dogovorili, da

 • poenostavitev in racionalizacija postopkov na meji
 • uskladitev zahtev glede dokumentacije in podatkov
 • izboljšati varnost ladijskih zabojnikov in drugih pošiljk, kadar
  • uvoženo v
  • pretovorjeno s
  • prečkanje Južne Koreje ali držav EU

S sporazumom se ustanovi carinski odbor, ki lahko razpravlja o morebitnih nesoglasjih glede carinskih zadev in olajševanja trgovine ter jih razreši, vključno z:

 • tarifna uvrstitev
 • poreklo blaga
 • medsebojna upravna pomoč v carinskih zadevah

 

Posebne postopke carinjenja in dokumente za vaš izdelek poiščite v Moji trgovinski pomočnik.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Sporazum o prosti trgovini med EU in Južno Korejo spodbuja dosledno uveljavljanje pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov in dopolnjuje minimalne standarde iz Sporazuma STO o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS).

Več o koristih pravic intelektualne lastnine lahko preberete tukaj.

 • sporazum varuje avtorjevo delo 70 let po smrti avtorja.
 • izvajalci in proizvajalci fonogramov imajo dodatno pravico do enkratnega pravičnega nadomestila
 • podjetja lahko razširijo patentno varstvo za farmacevtske izdelke z uporabo dodatnih varstvenih certifikatov.
 • poseben poudarek je na ponarejenem blagu

Več o tem, kako prostotrgovinski sporazum med EU in Južno Korejo varuje vaše pravice intelektualne lastnine, je na voljo tukaj.

Evropska služba za pomoč uporabnikom pravic intelektualne lastnine ponuja telefonsko linijo za pomoč pri neposredni podpori na področju intelektualne lastnine.

Blagovne znamke

Trgovinski sporazum določa jasna pravila za registracijo blagovnih znamk v EU in Južni Koreji. To vam omogoča, da nasprotujete registraciji blagovne znamke.

Za preverjanje blagovnih znamk je na voljo javna elektronska podatkovna zbirka prijav in registracij. V podatkovni zbirki so navedene tudi pravice, podeljene registriranim in neregistriranim modelom.

Kršitve

Kaj storiti, če se intelektualna lastnina uporablja brez dovoljenja?

Trgovinski sporazum podrobno določa izvršilne ukrepe v primeru kršitev pravic intelektualne lastnine, kot so:

 • civilni in upravni postopki
 • kazenski postopki
 • kazni

Vključuje nekatere močnejše varstvo avtorskih pravic in modelov ter uveljavlja pravice intelektualne lastnine na podlagi pravil EU (dopolnjuje Sporazum TRIPS STO).

Carinski uradniki lahko posredujejo na meji, če sumijo, da se blago, ki krši pravico intelektualne lastnine, uvaža ali izvaža.

Geografske označbe 

Trgovinski sporazum med EU in Južno Korejo ščiti evropske geografske označbe za

 • vina in žgane pijače
 • kmetijski proizvodi in živila

EU je zaščitila približno 160 geografskih označb, ki so po njenem mnenju tržno najpomembnejše.

V sporazumu so navedene geografske označbe, ki so zajete v dveh prilogah.

Vina in žgane pijače so zajeti v Prilogi 10-B sporazuma in vključujejo na primer:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo in Scotch ali Irish Whiskey.

Kmetijski proizvodi in živila so zajeti v Prilogi 10-A k Sporazumu in vključujejo:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante in Bayerisches Bier.

 

Geografske označbe so zaščitene pred

 • opis ali predstavitev proizvoda za navajanje, da izvira z geografskega območja, ki ni pravi kraj porekla, na zavajajoč način
 • uporaba geografske označbe za podoben proizvod, ki tam ne izvira, tudi če je pravo poreklo blaga navedeno ali so mu priloženi izrazi, kot so „vrsta“, „slog“ ali „imitacija“

Trgovina s storitvami

V okviru trgovinskega sporazuma lahko izkoristite bolj odprt južnokorejski trg storitev.

Pravila zajemajo:

 • čezmejno opravljanje storitev 
 • ustanovitev podjetja

To pomeni, da lahko svoje storitve opravljate iz države EU ali ustanovite pisarno, podružnico ali hčerinsko družbo v Južni Koreji, če želite.

Te koristi veljajo za podjetja EU v več kot 100 storitvenih sektorjih, vključno z

Telekomunikacije

 • Satelitski operaterji EU (telefon in televizija) lahko delujejo neposredno čez mejo v Južno Korejo, ne da bi se morali povezati z južnokorejskim operaterjem ali prek njega.

Okoljske storitve

 • čiščenje neindustrijske odpadne vode (odplakovne storitve).

Prevoz

 • Ladjarske družbe iz EU lahko opravljajo mednarodne pomorske storitve v Južni Koreji in se pri uporabi pristaniških storitev in infrastrukture obravnavajo enako kot južnokorejske družbe.
 • Evropska podjetja lahko zagotovijo tudi širši nabor pomožnih pomorskih storitev.
 • na voljo je več možnosti za pomožne storitve zračnega prevoza, kot je zemeljsko oskrbo.

Gradbeništvo

 • Za podjetja EU ne veljajo več obvezne zahteve glede oddaje naročil podizvajalcem

Finančna sredstva

 • Finančne družbe EU lahko zagotovijo več storitev na finančnih trgih Južne Koreje
 • Finančne družbe iz EU lahko prosto prenašajo podatke iz podružnic in povezanih podjetij v Južni Koreji na svoj sedež v EU.

Poštna in hitra dostava

 • Podjetja iz EU lahko zagotavljajo storitve mednarodne hitre dostave v Južni Koreji

Poslovne in strokovne storitve, kot so pravne, računovodske, inženirske in arhitekturne storitve

 • Odvetniške pisarne EU lahko odprejo pisarne v Južni Koreji za svetovanje tujim ali južnokorejskim strankam glede nejužne korejske zakonodaje.
 • Odvetniške pisarne EU lahko sklepajo partnerstva z južnokorejskimi podjetji in zaposlujejo južnokorejske odvetnike za opravljanje storitev „večjurisdikcije“
 • Odvetniki iz EU lahko uporabljajo nazive delovnih mest, ki jih uporabljajo v EU

Storitve, ki niso zajete v sporazumu

 • avdiovizualne storitve
 • notranji pomorski promet
 • večina zračnega prevoza
 • storitve, opravljene pri izvajanju javnih pooblastil

Seznam posebnih zavez Južne Koreje, da bo odprla svoj trg storitev za podjetja iz EU.

Javna naročila

Vas zanimajo javni razpisi za javna naročila blaga, storitev ali gradbenih del v Južni Koreji?

Trgovinski sporazum med EU in Južno Korejo vam omogoča, da se potegujete za javna naročila Južne Koreje.

Južna Koreja in EU sta se že dogovorili, da bosta v okviru Sporazuma STO o javnih naročilih odprli zbiranje ponudb za javna naročila za tuja podjetja.

Trgovinski sporazum med EU in Južno Korejo razširja pogodbe, za katere lahko konkurirate. V Južni Koreji se lahko podjetja iz EU zdaj potegujejo za pogodbe o „zgradi-upravljanju-prenosu“ ( koncesijske storitve). Če je vaše podjetje ponudnik gradbenih storitev in storitev iz EU, se lahko potegujete za velike infrastrukturne projekte v Južni Koreji, kot sta gradnja in upravljanje avtocest.

Kontakti za javna naročila

Naložbe

Sporazum zajema naložbe v storitve in druge gospodarske dejavnosti, vključno z:

 • kmetijstvo
 • gozdarstvo
 • rudarjenje
 • proizvodnja
 • energija

Konkurenčno pravo

EU in Južna Koreja sta se dogovorili, da bosta uveljavili močno konkurenčno zakonodajo.

Sporazum učinkovito obravnava nepoštene in protikonkurenčne poslovne prakse, vključno z:

 • karteli
 • zlorabe podjetij s prevladujočim položajem na trgu
 • protikonkurenčne združitve in prevzemi

Sporazum zagotavlja, da pravila konkurence veljajo tudi za podjetja ali podjetja pod državnim nadzorom, in prepoveduje nekatere vrste subvencij, ki veljajo za posebej škodljive za konkurenco.

 • subvencije, ki pokrivajo dolgove podjetja brez kakršnih koli omejitev ali trajanja
 • subvencije propadajočim podjetjem brez verodostojnega načrta prestrukturiranja za ponovno vzpostavitev dolgoročne sposobnosti preživetja brez nadaljnjega zanašanja na državno podporo

Poleg tega trgovinski sporazum zahteva preglednost subvencij. Če EU ali Južna Koreja uporabita subvencije, morata vsako leto sporočiti skupni znesek, vrsto in dobavo subvencij.

Ta pravila o subvencioniranju se uporabljajo za vse proizvode, razen za kmetijstvo in ribištvo.

Trgovina in trajnostni razvoj

EU in Južna Koreja sta se dogovorili o visokih delovnih in okoljskih standardih za varstvo delavcev in okolja. Sporazum določa mehanizme za zagotavljanje izpolnjevanja teh zavez, tudi z vključevanjem civilne družbe.

Delovna sila

Okolje

EU in Južna Koreja sta se dogovorili o močnih mehanizmih spremljanja, ki vključujejo javni nadzor. To pomeni, da imate na voljo več informacij in možnosti za izražanje pomislekov v zvezi z delovnimi in okoljskimi vprašanji, ki vplivajo na vaše podjetje v Južni Koreji.

Povezave, kontakti in dokumenti

Carinske agencije, predstavniki vlade, gospodarske zbornice in poslovna združenja

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahteve (SPS)

Kontakti za javna naročila

Carinske agencije, predstavniki vlade, gospodarske zbornice in poslovna združenja

Carinska služba Koreje

Korejska carinska služba, stavba 1, vladni kompleks, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Spletna stran: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Svetovna carinska organizacija

Spletna stran: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Delegacija Evropske unije v Republiki Koreji

Delegacija Evropske unije v Republiki Koreji, 11. nadstropje, Seoul Square, 416 Hangang-daero, Jung-gu Seoul, 04637, KOREA

Tel.: +82 23704 1700

E-naslov: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Veleposlaništvo Republike Koreje v Kraljevini Belgiji in Evropski uniji

Veleposlaništvo Republike Koreje v Kraljevini Belgiji in Evropski uniji Chaussee de la Hulpe 173–175, 1170 Bruselj (Watermael-Boitsfort), BELGIUM

Tel.: +32 2675 5777

Telefaks: +32 2675 5221/+32 2662 2305

E-naslov: eukorea@mofa.go.kr

Korejsko mednarodno trgovinsko združenje (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Seoul, KOREA

Tel.: +82 1566 5114

Korejska agencija za spodbujanje trgovine – naložbe (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KOREA

Tel.: +82 1600 7119

BuyKOREA

Tel.: +82 23460 7432

Telefaks: +82 23460 7958

E-naslov: buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

Sekretariat EU4Business De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIUM Tel.: +32 2749 1851 e-naslov: secretariat@eu4business.eu

Banka Koreje

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, 04514, KOREA

Tel.: +82 2759 4114

Spletna stran: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahteve (SPS)

Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in podeželje (MAFRA)

Vladni kompleks ministrstva za kmetijstvo, prehrano in podeželje (MAFRA) Sejong 94, Dasom 2-ro KR-339012 Sejong City, KOREA

Tel.: +82 2 61969110

Telefaks: +82 44 8680846

Agencija za karanteno za živali in rastline (QIA)

Agencija za karanteno za živali in rastline (QIA) 177, Hyeoksin 8-ro Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Tel.: +82 54 9121000, +82 54 9120605, +82 54 9120627

Telefaks: +82 54 9120635

Ministrstvo za varnost hrane in zdravil

Ministrstvo za varnost hrane in zdravil 187, Osongsaengmyeong 2-ro Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Tel.: +82–43–719–1564

Korejski raziskovalni inštitut za bioznanost in biotehnologijo (KRIBB)

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Tel: +82 42 8798300

Telefaks: +82 42 8798309

Uradna kontaktna točka za strupene kemikalije

Ministrstvo za zunanje zadeve 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Seoul, KOREA

Tel: +82 2 21002114, +82 2 21007794

Telefaks: +82 2 21007999, +82 2 21008470

Kontakti za javna naročila

Storitev javnega naročanja (PPS)

Sedež PPS; Stavba javnega kompleksa Daejeon 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Tel: +82 7005 67470 Telefaks: +82 505 480 1211

E-naslov: ppskorea@korea.kr

Korejski spletni sistem e-javnih naročil (KONEPS)

Spletna stran: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Nadaljnje povezave

Deli to stran:

Hitre povezave