Sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom

Dogovor na kratko

Sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom je začel veljati 1. avgusta 2020.

Sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom bo začel veljati po uradnem soglasju vseh držav članic EU.

Trgovinski sporazum

 • odpravlja carine, birokracijo in druge ovire, s katerimi se srečujejo evropska podjetja pri izvozu v Vietnam
 • olajšuje trgovino s ključnim blagom, kot so elektronika, živila in farmacevtski izdelki
 • odpira vietnamski trg za izvoz storitev iz EU, na primer na področju prometa in telekomunikacij.

Sporazum o naložbah, ko bo začel veljati, bo

 • nadaljnje izboljšanje naložbenega okolja
 • zagotoviti večjo gotovost evropskim in vietnamskim vlagateljem.

Kakšne so koristi za vaše podjetje?

Trgovinski sporazum koristi podjetjem, saj

 • odprava 99 % vseh tarif in delna odprava preostalih 1 % z omejenimi kvotami z dajatvijo nič;
 • zmanjšanje regulativnih ovir in prekrivajočih se upravnih postopkov
 • zaščita pravic intelektualne lastnine, vključno z geografskimi označbami, dodeljenimi posebnim regionalnim živilom in pijačam, kot so vina Cognac, Rioja ali Feta
 • odpiranje trgov storitev in javnih naročil
 • zagotavljanje, da se dogovorjena pravila lahko izvršujejo.

Vietnam je na dan, ko je začel veljati sporazum, odpravil 65 % svojih dajatev na blago EU. Preostanek bo postopoma odpravila do leta 2030.

EU bo do leta 2027 postopoma odpravila svoje dajatve na uvoz iz Vietnama.

Pri tem asimetričnem pristopu se upošteva dejstvo, da je Vietnam država v razvoju.

Trgovinski sporazum odpravlja tarife za vrsto ključnih izvoznih izdelkov EU

 • večini strojev in naprav ni več treba plačevati vietnamskih uvoznih dajatev v višini do 35 % – ostalo jih ne bo več treba plačati do avgusta 2025.
 • za motorna kolesa z motorji, večjimi od 150 cm³, bodo do avgusta 2027 vietnamske uvozne dajatve v višini 75 % postopno odpravljene.
 • vietnamske uvozne dajatve v višini 78 % bodo do avgusta 2030 postopno odpravljene pri večini avtomobilov.
 • do avgusta 2027 bodo postopno odpravljene vietnamske uvozne dajatve za avtomobilske dele do 32 %.
 • približno polovici farmacevtskih izdelkov EU ni več treba plačati vietnamskih uvoznih dajatev v višini do 8 % – preostanek tega do avgusta 2027 ne bo več treba plačati vietnamskega izvoza tekstila v višini 12 % vietnamskih uvoznih dajatev.
 • skoraj 70 % izvoza kemikalij iz EU ni več treba plačati vietnamskih uvoznih dajatev v višini do 5 %, preostanek pa bo po treh, petih ali sedmih letih lahko vstopil brez carin v višini do 25 %.

Poleg odprave tarif se je Vietnam strinjal tudi z:

 • odpravi obstoječe izvozne dajatve na svoj izvoz v EU
 • ne poveča števila dajatev, ki bodo ostale.

Kako bo trgovinski sporazum koristil kmetijskim skupnostim v EU?

Evropski proizvajalci in izvozniki agroživilskih proizvodov bodo imeli koristi od rastočega vietnamskega trga in postopne odprave tarif.

Izdelku,

Sedanja vietnamska
uvozna dajatev

Uvozna dajatev je bila
postopoma odpravljena z

Goveje meso in jagnjetina

20 %

Avgust 2023

Zamrznjeno svinjsko meso

15 %

Avgust 2027

Sveže prašičje meso, drobovina in šunke

Do 25 %

Avgust 2029

Perutnina in drobovina

Do 40 %

Avgust 2030

Mlečni izdelki

Do 15 %

Avgust 2025

Večina sirov z geografsko označbo

Do 15 %

Avgust 2023

Vina in žgane pijače

50 % oziroma 48 %

Avgust 2027

Pivo

35 %

Avgust2030

Prehrambni pripravki

Do 40 %

Avgust 2027

Pekarna in pecivo

Do 40 %

Avgust 2025

Čokolada

30 %

Avgust 2027

Testenine

20–38 %

Avgust 2027

Nekatere testenine z mesnim nadevom

20–38 %

Avgust 2030

Podroben opis izvoznih pogojev za agroživilske proizvode je na voljo v tem priročniku. Priročnik za izvoznike v Vietnam.

Za najbolj občutljive izdelke bo EU svoj trg odprla le v omejenem obsegu za vietnamski izvoz, da bi preprečila negativne posledice za proizvajalce EU.

EU Vietnamu dodeli tarifne kvote z ničelno stopnjo dajatve fiksnega in omejenega obsega brez letnega povečanja za

 • dekstrini in drugi modificirani škrobi
 • jajca in jajčni rumenjaki
 • etanol
 • česen
 • škrob iz manioke
 • manitol
 • gobe
 • riža
 • sorbitol
 • sladkor in proizvodi z visoko vsebnostjo sladkorja
 • sladka koruza.

Trgovinski sporazum priznava in ščiti geografske označbe za vina, žgane pijače, kmetijske proizvode in živila, proizvedene v EU ali Vietnamu.

Sanitarni in fitosanitarni ukrepi so namenjeni varovanju življenja in zdravja ljudi, živali in rastlin. Takšni ukrepi zajemajo:

 • priznanje območij z nizko/prostimi škodljivci ali bolezni
 • zagotavljanje preglednosti in izmenjave informacij
 • mehanizmi za preprečevanje trgovinskih ovir.

Več podrobnosti je na voljo v spodnjem oddelku.

Kako velik je vietnamski trg? V kolikšni meri EU trguje z Vietnamom?

Vietnam je z več kot 97 milijoni prebivalcev ključni izvozni trg EU v Aziji.

Vietnam je za EU 17. največji partner pri blagovni menjavi na svetu in drugi največji v jugovzhodni Aziji.

Vietnam je za EU pomemben vir surovin in drugih surovin za blago.

Leta 2019 je imel Vietnam pozitivno ravnovesje v trgovini z agroživilskimi proizvodi z EU

 • Vietnamski izvoz v EU – 2,16 milijarde evrov
 • Izvoz EU v Vietnam: 1,14 milijarde evrov.

Trgovinski sporazum bo verjetno še naprej rasel v trgovini med EU in Vietnamom v tem sektorju.

Leta 2018 je imela EU pozitivno bilanco v trgovini s storitvami z Vietnamom.

 • Izvoz storitev EU v Vietnam – 2,1 milijarde evrov
 • Izvoz vietnamskih storitev v EU – 1,8 milijarde evrov.

Tarife

Za izvoz v Vietnam

Pred trgovinskim sporazumom so vietnamski proizvajalci uporabljali uvozne dajatve v višini do 50 % na izvoz agroživilskih proizvodov iz EU in do 78 % na industrijske izdelke, kot so avtomobili in stroji. V skladu s trgovinskim sporazumom je Vietnam pravno zavezan, da v treh in desetih letih po avgustu 2020 postopno zniža svoje tarife.

Za uvoz v EU

Od 1. avgusta 2020 približno 84 % uvoza EU iz Vietnama vstopi brez dajatev.

Sektorji, ki imajo od tega koristi, vključujejo:

• farmacevtski izdelki

• večina petrokemičnih proizvodov (nekatere tarife za petrokemične proizvode bodo postopno odpravljene šele po treh letih).

EU bo do novembra 2030 postopno odpravila skoraj vse preostale carine, ki se uporabljajo za uvoz iz Vietnama.

EU bo še naprej uporabljala tarife za nekaj proizvodov tudi po koncu obdobja postopnega opuščanja, tudi za nekatere ribiške proizvode (tilapija, črtasti tun).

V Prilogi 2-A k trgovinskemu sporazumu o odpravi tarif so podrobno določene faze odprave tarif za različne kategorije blaga v petih letih.

 

Podroben časovni razpored razstavljanja tarif za vaš določen izdelek je na voljo v Moji trgovinski pomočnik.

 

Pravila o poreklu

 

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v mojem trgovinskem pomočniku, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste na to temo novi, lahko v razdelku „blago“ najdete uvod v glavne pojme.

Pravila o poreklu

Kje lahko najdem pravila?

Pravila o poreklu so določena v Protokolu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinu upravnega sodelovanja iz Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom (UL L 186, 12.6.2020, str. 1319).

Ali je moj izdelek „s poreklom“ v skladu s sporazumom o prosti trgovini med EU in Vietnamom?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali ničelne preferencialne tarife v skladu s sporazumom o prosti trgovini med EU in Vietnamom, mora imeti poreklo iz EU ali Vietnama.

Za izdelek se šteje, da ima poreklo iz EU ali Vietnama, če je

 • v celoti pridobljeno v EU ali Vietnamu
 • izdelani izključno iz materialov s poreklom iz EU ali Vietnama ali
 • izdelani v EU ali Vietnamu z uporabo materialov brez porekla, če so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v skladu s pravili za določene izdelke iz Priloge II. Glej Prilogo I „Uvodne opombe“ k pravilom o poreklu za določen izdelek. Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz poglavja, na primer nezadostno obdelavo ali predelavo ali pravilo o nespreminjanju. Obstajajo tudi nekatere dodatne prožnosti, ki prispevajo k skladnosti s pravili za posamezne izdelke, na primer toleranca ali kumulacija.

 

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz poglavja (npr. nezadostna obdelava ali predelava, pravilo o nespreminjanju). Dodatne prilagodljivosti pomagajo upoštevati pravila za posamezne izdelke (npr. dovoljena odstopanja ali kumulacija).

 

Primeri glavnih vrst pravil za posamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo o dodani vrednosti – vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka njegove cene franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve – proizvodni proces povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnim izdelkom – na primer proizvodnja papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (poglavje 47 harmoniziranega sistema)
 • posebni postopki – potreben je poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo – takšna pravila se večinoma uporabljajo v tekstilnem, oblačilnem in kemijskem sektorju.

Nasveti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke

Obstaja dodatna prožnost, ki vam bo pomagala pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Predvidena je dodatna prožnost za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Dovoljeno odstopanje

V Sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom pravilo o toleranci proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki jih pravilo za določen izdelek običajno prepoveduje, če njihova neto teža ali vrednost ne presegata

 • 10 % teže ali cene izdelka franko tovarna za kmetijske in predelane kmetijske proizvode iz poglavij 2 in 4 do 24 harmoniziranega sistema, razen predelanih ribiških proizvodov iz poglavja 16
 • 10 % cene izdelka franko tovarna za industrijske izdelke, razen tekstila in oblačil za tekstil in oblačila, uvrščenih v poglavja 50 do 63 HS, veljajo posebna odstopanja, določena v opombi 6 in opombi 7 k Prilogi A „Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II“.

To odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti (vrednosti ali teže) materialov brez porekla, navedenih v pravilih za posamezne izdelke.

Odstopanje se ne uporablja za v celoti pridobljene izdelke.

Kumulacija

Sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom določa štiri načine kumulacije porekla. Vendar upoštevajte, da se trenutno uporablja samo prva (dvostranska kumulacija).

 • dvostranska kumulacija: materiali s poreklom iz Vietnama se lahko štejejo za materiale s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri izdelavi izdelka v EU.
 • kumulacija z državo ASEAN, ki ima sklenjen preferencialni sporazum z EU, v kateri se materiali iz Priloge III lahko štejejo za materiale s poreklom iz Vietnama, kadar so nadalje obdelani ali vključeni v enega od izdelkov iz Priloge IV. Ta kumulacija se trenutno ne uporablja.
 • Tkanine s poreklom iz Republike Koreje se lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Vietnama, če so nadalje obdelane ali vdelane v enega od izdelkov iz Priloge V, pridobljenih v Vietnamu pod določenimi pogoji. Ta kumulacija se uporablja od 23. decembra 2020.
 • Na zahtevo pogodbenice se lahko tkanine s poreklom iz države, s katero EU in Vietnam uporabljata preferencialni trgovinski sporazum, štejejo za tkanine s poreklom iz EU ali Vietnama, kadar so nadalje obdelane ali vključene v enega od izdelkov iz Priloge V k Protokolu, pridobljenih v navedeni pogodbenici pod določenimi pogoji. Ta kumulacija se trenutno ne uporablja.

Druge zahteve

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve Protokola (kot je nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o nespreminjanju).

Pravilo o nespreminjanju

Izdelke s poreklom je treba prepeljati iz EU v Vietnam (in obratno) brez nadaljnje predelave v tretji državi. Nekatere operacije se lahko izvedejo v tretji državi, če proizvodi ostanejo pod carinskim nadzorom, kot so:

 • dodajanje ali pritrjevanje oznak, nalepk, pečatov ali kakršne koli dokumentacije za zagotovitev skladnosti s posebnimi domačimi zahtevami države uvoznice
 • ohranjanje proizvodov v dobrem stanju
 • skladiščenje
 • delitev pošiljk.

Carinski organi lahko zahtevajo dokazila o skladnosti s pravilom, kot so:

 • pogodbeni prevozni dokumenti, kot so nakladnice
 • dejanski ali konkretni dokazi, ki temeljijo na označevanju ali številčenju tovorkov
 • vsa dokazila v zvezi s samim blagom.
Povračilo dajatev

Vračilo dajatev, ki so bile predhodno plačane za materiale brez porekla, uporabljene za proizvodnjo izdelka, ki se izvaža po preferencialni tarifi, je dovoljeno v skladu s Sporazumom o prosti trgovini med EU in Vietnamom.

Postopki v zvezis poreklom

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Izvozniki in uvozniki morajo upoštevati postopke glede porekla.

 

Postopki so določeni v oddelku B Protokola o pravilih o poreklu k Sporazumu. Pojasnjujejo npr. kako

 • za izjavo o poreklu izdelka
 • zahtevati preferenciale ali
 • carinski organi lahko preverijo poreklo izdelka.

Preberite več: Smernice o pravilih o poreklu – Sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom.

Uvozniki lahko zahtevajo preferencialno tarifno obravnavo na podlagi izjave o poreklu, ki jo predloži izvoznik.

Dokazilo o poreklu

Izvozniki iz EU lahko sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU, tako da predložijo izjavo o poreklu, ki jo lahko sestavi

 • izvoznik, registriran v sistemu registriranih izvoznikov (REX). Ista številka REX se lahko uporabi tudi za nekatere druge preferencialne trgovinske sporazume EU (na primer trgovinski sporazum EU s Kanado).
 • kateri koli izvoznik, če skupna vrednost pošiljke ne presega 6 000 EUR.

Za izdelke s poreklom iz Vietnama lahko izvozniki uporabijo naslednja dokazila o poreklu:

 • potrdilo o poreklu
 • izjavo o poreklu, ki jo sestavi

kateri koli izvoznik, če skupna vrednost izdelkov ne presega 6 000 EUR.

ko Vietnam uradno obvesti EU o takem sistemu (to še ne velja), izvoznik, ki je pooblaščen ali registriran v skladu z ustrezno zakonodajo Vietnama.

Kaj naj bi dokazilo o poreklu vsebovalo?

Navedba o poreklu

Navedba o poreklu bi morala biti navedena na računu ali katerem koli trgovinskem dokumentu za identifikacijo izdelka.

Besedilo izjave o poreklu se lahko sestavi v katerem koli uradnem jeziku EU in je na voljo v Prilogi IV k Protokolu o pravilih o poreklu k Sporazumu. Država uvoznica ne sme zahtevati, da uvoznik predloži prevod navedbe o poreklu.

Predložitev in veljavnost

 • Navedba o poreklu ostane veljavna 12 mesecev od datuma, ko je bila sestavljena.
 • Običajno se navedba o poreklu uporablja za eno pošiljko, vendar lahko zajema tudi več pošiljk enakih izdelkov v obdobju, ki ni daljše od 12 mesecev.

Dodatne razlage so na voljo v smernicah o sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom o navedbi o poreklu za več pošiljk identičnih izdelkov.

Potrdilo o poreklu

Potrdilo o poreklu izdajo pristojni organi Vietnama z uporabo vzorca iz Priloge VII.

Predložitev in veljavnost

Potrdilo o poreklu se izda čim prej, vendar najpozneje v treh delovnih dneh po datumu izvoza (datum deklarirane pošiljke).

Potrdilo o poreklu se lahko izda naknadno v posebnih primerih.

 • ob izvozu ni bil izdan zaradi napak, nenamernih opustitev ali drugih tehtnih razlogov.
 • je bilo potrdilo o poreklu izdano, vendar ob uvozu ni bilo sprejeto iz tehničnih razlogov, ali
 • končni namembni kraj zadevnih izdelkov ob izvozu ni bil znan. Dvojnik potrdila o poreklu se lahko izda na primer v primeru kraje, izgube, uničenja. Velja 12 mesecev.
Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo dejansko poreklo uvoženega izdelka in ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla.

Sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom temelji na naslednjih načelih:

 • preverjanje temelji na upravnem sodelovanju med carinskimi organi pogodbenice uvoznice in pogodbenice izvoznice.
 • preverjanje porekla proizvodov izvajajo lokalni carinski organi

Obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni. Ko je preverjanje zaključeno, organi pogodbenice izvoznice dokončno določijo poreklo in o rezultatih obvestijo organe pogodbenice uvoznice.

Zahteve za izdelke

Farmacevtski izdelki

Za farmacevtske izdelke/zdravila in medicinske pripomočke sporazum zagotavlja uporabo mednarodnih standardov, praks in smernic, ki jih je razvil

 • Svetovna zdravstvena organizacija
 • Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
 • International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (Mednarodni svet za usklajevanje tehničnih zahtev za zdravila za uporabo v humani medicini)
 • Konvencija o farmacevtskem inšpekcijskem pregledu in program sodelovanja na področju farmacevtske inšpekcije
 • Mednarodni forum regulativnih organov na področju medicinskih pripomočkov.

Priznavanje teh organov kot merila za določanje standardov je bistveno za okrepljeno regulativno sodelovanje med EU in Vietnamom. Vietnam se v skladu s sporazumom strinja, da bo takoj objavil ali dal na voljo svoja pravila o določanju cen, povračilu stroškov ali ureditvi farmacevtskih/zdravil ali medicinskih pripomočkov v ustrezni zgodnji fazi. Vietnam bo poenostavil tudi zahteve za pridobitev dovoljenja za promet. To bo zmanjšalo zamude in stroške pri dajanju izdelkov na voljo v Vietnamu, kar je zlasti pomembno za zdravila, ki temeljijo na raziskavah.

Alkoholnih pijač;

Vietnam bo

 • postopna odprava visokih tarif za vino (50 %) in žgane pijače (48 %) v sedmih letih ter za pivo (35 %) v desetih letih
 • omiliti omejitve licenc za proizvodnjo pijač in distribucijo
 • zaščita geografskih označb EU.

Zdravstvene in varnostne zahteve – sanitarna in fitosanitarna pravila

EU in Vietnam imata stroga zakona o varnosti hrane ter zdravju živali in rastlin. Cilj trgovinskega sporazuma je olajšati izvoz kmetijskih proizvodov, hkrati pa ohraniti potrebno raven varstva zdravja ljudi, živali in rastlin. Okrepljen dialog in trgovina bi morala sčasoma privesti do večjega zaupanja med pogodbenicama. To so nekatere glavne koristi tega dela sporazuma.

EU kot enoten subjekt

Določbe sporazuma o sanitarnih in fitosanitarnih pravilih ter njihovo izvajanje bodo izkoristile dodano vrednost usklajenih pravil EU o sanitarnih zadevah. Sporazum bo olajšal enoten in pregleden okvir za odobritev izvoza živil iz EU v Vietnam. Vietnam se zavezuje, da bo uporabljal enake uvozne zahteve za podobne proizvode iz vseh držav članic EU. To je pomemben korak k pospešitvi odobritve izvoznih zahtevkov EU in preprečevanju diskriminatorne obravnave.

Predhodna uvrstitev na seznam

Ko Vietnam odobri kategorijo živil živalskega izvora in je prepričan, da je pristojni organ zadevne države članice sposoben preverjati in spremljati skladnost z zahtevami EU glede varnosti hrane, bo Vietnam samodejno dovolil uvoz iz vseh obratov, ki jih je predložila navedena država članica EU. Ta odobritev obratov v pogodbenici izvoznici brez predhodnih posameznih inšpekcijskih pregledov se imenuje predhodna uvrstitev na seznam. Tako se bodo izognili okornim in dragim inšpekcijskim pregledom posameznih ustanov v EU.

Izvoz sadja in zelenjave

Sporazum vsebuje določbe, ki olajšujejo izvoz ali uvoz sadja in zelenjave.

Ko EU ali Vietnam izvedeta analizo tveganja v zvezi s škodljivimi organizmi, to storita brez nepotrebnega odlašanja, ko prejmeta zahtevo strani izvoznice. V primeru težav se bosta EU in Vietnam dogovorila o časovnem razporedu za izvedbo analize tveganja v zvezi s škodljivimi organizmi.

 

Posebna pravila in zahteve za vaš izdelek najdete v Moji trgovinski pomočnik.

 

Tehnične ovire v trgovini (TBT)

Tehnične zahteve vplivajo na večino izdelkov, ki jih kupujemo. Te tehnične zahteve se lahko oblikujejo z obveznimi tehničnimi predpisi in prostovoljnimi standardi, ki določajo proizvod.

 • velikost in obliko izdelkov,
 • oblikovanje
 • označevanje in embalažo izdelkov,
 • funkcijo in delovanje izdelkov.

Postopki za preverjanje, ali izdelek izpolnjuje te zahteve, so lahko tudi tehnična ovira v trgovini. Ti tako imenovani „postopki ugotavljanja skladnosti“ lahko vključujejo preskušanje izdelkov, preglede in certificiranje.

 

Vlade takšne tehnične zahteve običajno uvedejo v javnem interesu, Na primer za zaščito

 • zdravje in varnost prebivalstva
 • življenja in zdravja živali in rastlin,
 • okolja,
 • potrošniki zaradi zavajajočih praks.

 

Čeprav imata lahko EU in Vietnam podobne cilje, ko uvajata svoje tehnične predpise, se lahko dejanski standardi in postopki za preverjanje proizvodov razlikujejo, kar ovira trgovino. Cilj trgovinskega sporazuma je izboljšati sodelovanje med EU in Vietnamom pri tehničnih zahtevah za proizvode, zmanjšati nepotrebne stroške in olajšati dostop do informacij o zahtevah za izdelke.

Tehnični predpisi

Vietnam se je strinjal, da

 • oceniti alternative vsem predlaganim tehničnim predpisom in opraviti oceno njihovega učinka
 • osnovni tehnični predpisi o mednarodnih standardih
 • pregledati veljavne tehnične predpise in jih uskladiti z mednarodnimi standardi.
Ugotavljanje skladnosti

Vietnam se je strinjal, da

 • sprejme dobaviteljevo izjavo o skladnosti, ki dokazuje skladnost z notranjim pravom
 • zagotavljanje, da imajo podjetja izbiro zmogljivosti za ugotavljanje skladnosti
 • zagotoviti, da so akreditacijski organi in organi za ugotavljanje skladnosti med seboj neodvisni in da niso v navzkrižju interesov;
 • razmislijo o pridružitvi organom za preskušanje, pregledovanje in certificiranje ali jih spodbujajo, da se pridružijo mednarodnim sporazumom ali ureditvam za uskladitev in/ali olajšanje sprejemanja rezultatov ugotavljanja skladnosti.
Ohranjanje

Sporazum vključuje zaveze glede:

 • spodbujanje organov za standardizacijo, da sodelujejo pri pripravi mednarodnih standardov s strani mednarodnih organov za standardizacijo
 • uporabljati mednarodne standarde kot podlago za razvoj domačih standardov
 • preprečevanje podvajanja dela mednarodnih organov za standardizacijo ali prekrivanja z njim
 • redno pregledovati nacionalne in regionalne standarde, ki ne temeljijo na mednarodnih standardih, da bi jih uskladili z mednarodnimi standardi
 • priglasijo tehnične predpise in postopke za ugotavljanje skladnosti, s katerimi so prostovoljni standardi obvezni.
Transparentnost

Sporazum vsebuje zaveze glede:

 • zagotoviti, da so vsi tehnični predpisi in obvezni postopki ugotavljanja skladnosti brezplačno na voljo na uradnih spletiščih.
 • podjetjem in drugim zainteresiranim osebam iz EU in Vietnama omogočiti enakopravno sodelovanje v vseh javnih posvetovanjih o novih tehničnih predpisih.
 • odgovor na pripombe druge pogodbenice o predlaganih tehničnih predpisih.
Nadzor trga

Trgovinski sporazum vsebuje določbe za preprečevanje navzkrižja interesov med:

 • funkcija nadzora trga in funkcija ugotavljanja skladnosti
 • organi za nadzor trga in podjetja, ki so predmet kontrole ali nadzora.

Stik z nami

Avtomobili – netarifne ovire

Odprava carin ne pomeni samodejnega dostopa do trga trgovinskega partnerja: Blago EU mora biti še vedno v skladu z vietnamskimi pravili, ki urejajo avtomobilski sektor. Trgovinski sporazum vsebuje prilogo, namenjeno odpravi nepotrebnih netarifnih ovir v avtomobilskem sektorju, katere cilj je olajšati trgovino. Priloga začne veljati avgusta 2023.

Dokumenti v zvezi s postopki carinjenja

Trgovinski sporazum izboljšuje carinske postopke, kar podjetjem omogoča lažje in cenejše carinjenje.

Za okrepitev varnosti dobavne verige bosta EU in Vietnam začela vzajemno priznavanje programov trgovinskega partnerstva, kot je program EU „pooblaščeni gospodarski subjekti“.

Čni dokumenti

Vodniki po korakih opisujejo različne vrste dokumentov, ki jih morate pripraviti za carinjenje svojih izdelkov. Glede na vaš izdelek lahko carinski organi zahtevajo vse ali nekatere od spodnjih elementov.

 • trgovinski račun (posebne zahteve glede njegove oblike in vsebine je na voljo v Moji trgovinski pomočnik)
 • seznam natovarjanja
 • uvozna dovoljenja za nekatero blago
 • certifikati, ki dokazujejo skladnost izdelka z obveznimi predpisi o izdelkih, kot so zdravstvene in varnostne zahteve, označevanje in pakiranje
 • dokazilo o poreklu – izjava o poreklu.

Zaradi večje gotovosti boste morda želeli vnaprej zaprositi za zavezujoče tarifne informacije in/ali zavezujoče informacije o poreklu.

 

Podrobnejše informacije o dokumentih, ki jih morate predložiti za carinjenje za svoj izdelek, najdete v Moji trgovinski pomočnik.

 

Postopkih

Informacije o tem, kako dokazati poreklo vaših izdelkov, da bi lahko izkoristili preferencialno tarifo, najdete v oddelku o pravilih o poreklu zgoraj. Splošne informacije o carinskih postopkih.

Pravice intelektualne lastnine in geografske označbe

Trgovinski sporazum vsebuje tudi pravila za zaščito in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine.

Geografske označbe

Geografske označbe so znaki, ki se uporabljajo na tradicionalnih živilih in pijačah s posebnimi lastnostmi ali posebnim slovesom zaradi kraja proizvodnje. Primeri so sir Roquefort, vino Rioja in parmski pršut. Geografske označbe potrošnike obveščajo, da je proizvod pristen in ne ponarejen.

V skladu s sporazumom je Vietnam okrepil obstoječe ureditve za zaščito geografskih označb z vzpostavitvijo sistema za njihovo registracijo v Vietnamu. Zato je prodaja ponarejenih izdelkov pod istim imenom kot pristni izdelek nezakonita.

Posledično 169 vietnamskih geografskih označb EU in 39 vietnamskih geografskih označb za vina, žgane pijače in nekatere kmetijske proizvode uživa raven zaščite pred kopiranjem v Vietnamu, primerljivo s tisto v EU. Vietnamski potrošniki bodo bolje poznali pristne kakovostne živilske proizvode, vina in žgane pijače EU.

Popoln seznam geografskih označb EU in Vietnama

Patenti

V skladu s trgovinskim sporazumom se je Vietnam strinjal z učinkovitim mehanizmom za nadomestilo imetnikom patentov za krajše trajanje patenta, ki je posledica nerazumnih zamud pri izdaji prvega dovoljenja za promet.

Avtorske in sorodne pravice

Trgovinski sporazum usklajuje vietnamsko zakonodajo o avtorskih pravicah s predpisi EU in drugih držav, tako da izdajatelji televizijskih programov in organizatorji javnega izvajanja proizvajalcem zvočnih posnetkov in izvajalcem plačujejo licenčnine.

Zaščitene znamke

EU in Vietnam bosta zaščitila znane blagovne znamke v skladu s priporočili

 • Pariška unija za varstvo industrijske lastnine
 • Svetovna organizacija za intelektualno lastnino.

Varovanje podatkov o preskusih

Podatki o farmacevtskih in agrokemijskih izdelkih bodo zaščiteni pet let.

Industrijski modeli

Vietnam se bo vsaj 15 let pridružil Haaškemu sporazumu o mednarodni registraciji modelov in zaščiti modelov. Rastlinske sorte Vietnam bodo varovale žlahtniteljske pravice v skladu z Mednarodno konvencijo za varstvo novih sort rastlin (UPOV). To pomeni, da bodo zaščitene nove rastlinske sorte, na primer tiste, ki dajejo boljši donos ali so odporne proti škodljivcem (kot so nekatere sorte riža, odporne proti gnilobi).

Uveljavitev

Sporazum izboljšuje pravni okvir za izvrševanje na vseh ravneh. Vietnamski organi in carinski uradniki pridobijo tudi več pooblastil in boljša orodja za obravnavanje kršitev.

Imetniki pravic bodo lahko od vietnamskih carinskih organov zahtevali zaseg in uničenje blaga, ki krši pravice intelektualne lastnine.

Službaza pomoč pri pravicah intelektualne lastnine v jugovzhodni Aziji ponuja službo za pomoč uporabnikom za neposredno podporo na področju intelektualne lastnine za mala podjetja.

Storitev

Trgovinski sporazum zajema širok nabor storitev in zagotavlja dodaten dostop do trga za ponudnike storitev in naložbe v proizvodnjo.

EU in Vietnam sta se dogovorila, da bosta zmanjšala ali odpravila nekatere omejitve za

 • koliko podjetij lahko opravlja storitve?
 • vrednost transakcij ali sredstev storitev
 • število storitev ali število realiziranih storitev
 • koliko ljudi je lahko zaposlenih
 • vrsta hčerinske družbe v tuji lasti, ki jo je mogoče ustanoviti lokalno
 • omejitve tujega deleža/lastniškega kapitala.

To velja za najrazličnejše sektorje, vključno z

 • TK omrežje
 • finančne
 • računalniški in sorodni
 • prevozu
 • okoljske
 • poslovne, vključno s strokovnimi storitvami
 • poštna
 • razpošiljanje.

EU in Vietnam sta se tudi dogovorila, da bosta zagotovila, da se bodo ista pravila in predpisi uporabljali za domače in tuje ponudnike storitev v nekaterih sektorjih, da se ustvarijo predvidljivo poslovno okolje in enaki konkurenčni pogoji.

Ta količina se uporablja za:

 • poštne storitve: prevladujoči udeleženci na trgu ne bodo izvajali protikonkurenčnih praks; pošteni postopki izdajanja dovoljenj; neodvisnost regulatorja
 • telekomunikacijske storitve: glavni dobavitelji morajo drugim operaterjem zagotoviti dostop do posebnih omrežnih elementov pod razumnimi in preglednimi pogoji; neodvisnost regulatorja; prenosljivost številk
 • mednarodni pomorski promet
 • računalniške storitve
 • nacionalna ureditev: celovite določbe o postopkih za izdajo dovoljenj in poklicnih kvalifikacijah; vlagatelji, ki zaprosijo za dovoljenje za opravljanje storitve ali naložbe, morajo biti obravnavani pošteno in zaščiteni pred samovoljnimi omejitvami; pravica do pritožbe
 • storitve mednarodnega pomorskega prometa: jasne opredelitve storitev, za katere so bile prevzete obveznosti; pošteni pogoji za dostop do pristanišč; in odpravo dogovorov o delitvi tovora; zagotavljanje krmljenja in premeščanja praznih zabojnikov v nekaterih pristaniščih.

 

EU

Vietnam

Strokovne storitve

 • arhitekturne storitve
 • računovodstvo
 • inženirske in integrirane inženirske storitve
 • urbanistično in krajinsko načrtovanje
 • podjetniško in poslovno svetovanje
 • storitve mednarodne komercialne arbitraže
 • pravne storitve
 • računovodstvo
 • obdavčitev
 • arhitekturne storitve
 • integrirani inženiring
 • urbanistično načrtovanje in mestna krajina
 • zdravstvene in zobozdravstvene storitve
 • veterinarske storitve
 • storitve zdravstvene nege, fizioterapevti in reševalno osebje

Računalniške in sorodne storitve

Vse povezane storitve na tem področju

Vse povezane storitve na tem področju

Raziskave in razvoj

 • naravoslovne in interdisciplinarne znanosti, razen javno financiranih raziskovalnih in razvojnih storitev
 • družboslovje in humanistika
 • naravoslovje

Poslovne storitve

 • oglaševanje nepremičninskih storitev
 • storitve najema/zakupa brez izvajalcev
 • tržne raziskave
 • podjetniško in poslovno svetovanje
 • svetovanje in svetovanje v zvezi s proizvodnjo
 • tiskanje in založništvo
 • pogodbene storitve
 • prevod
 • storitve oblikovanja
 • storitve notranjega oblikovanja in drugega specializiranega oblikovanja
 • storitve posredovanja pri pobiranju različnih taks
 • storitve bonitetnega poročanja
 • storitve podvajanja
 • storitve svetovanja na področju telekomunikacij
 • storitve telefonskega odgovarjanja
 • oglaševanje
 • tržne raziskave
 • podjetniško in poslovno svetovanje
 • tehnično preskušanje in analiza
 • storitve, povezane s proizvodnjo

Poštne storitve

Vse s tem povezane poštne in kurirske storitve

Vse poštne storitve, razen javnih storitev in rezerviranih storitev

 

Telekomunikacijskih storitev

Storitve prenosa in sprejemanja signalov z elektromagnetnimi sredstvi, razen radiodifuzije

Storitve (razen radiodifuzije), kot so:

 • osnovne storitve in storitve z dodano vrednostjo, ki temeljijo na napravah in neobjektih (fiksna mobilna satelitska omrežja)

Gradbene storitve,

 

Vse gradbene in sorodne inženirske storitve (navedene na sektorskem klasifikacijskem seznamu W/120)

 • Vse gradbene storitve (navedene na sektorskem klasifikacijskem seznamu W/120)

 

Porazdelitev

storitev

 • storitve posredništva
 • storitve trgovine na debelo
 • storitve trgovine na drobno
 • franšizne storitve
 • storitve posredništva
 • storitve trgovine na debelo
 • storitve trgovine na drobno
 • franšizne storitve

Okoljske storitve,

 • storitve odstranjevanja odpadnih voda
 • ravnanje s trdnimi/nevarnimi odpadki, razen čezmejnega prevoza nevarnih odpadkov
 • varstvo zunanjega zraka in obdelave podnebja ter čiščenje tal in voda
 • sanacija in čiščenje tal in voda
 • zmanjševanje hrupa in vibracij
 • varstvo biotske raznovrstnosti in krajine
 • druge okoljske in pomožne storitve
 • storitve odplak,
 • storitve odstranjevanja odpadkov,
 • storitve zbiranja in odstranjevanja odpadkov, razen storitev odlaganja odpadkov na odlagališčih
 • ravnanje z nevarnimi odpadki
 • sanitarne in podobne storitve
 • storitve čiščenja izpušnih plinov
 • storitve za zmanjševanje hrupa
 • storitve varstva narave in krajine
 • storitve presoje vplivov na okolje

Finančnih storitev

 • zavarovalniške in z zavarovanjem povezane storitve
 • bančne in druge finančne storitve
 • zavarovanje in z njim povezane storitve
 • bančne in druge finančne storitve

 

 

 • hoteli, restavracije in gostinske storitve, razen priprave in dostave hrane v zračnem prevozu
 • storitve turističnih agencij in organizacije potovanj (vključno z vodji potovanj)
 • storitve turističnih vodnikov
 • hotelirstvo in restavracija, vključno s storitvami nastanitve, gostinstvom in pijačami
 • strežba jedi in pijač, razen strežbe jedi v gostiščih, ki jih upravlja vlada
 • storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj

Rekreacijske, kulturne in športne storitve

 

 • razvedrilne storitve (vključno s storitvami gledališča, glasbenih skupin v živo, cirkusov in diskotek)
 • storitve tiskovnih agencij
 • storitve knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne storitve
 • športne storitve
 • storitve rekreacijskih parkov in kopališč
 • razvedrilne storitve (vključno s storitvami gledališč, glasbenih skupin v živo in cirkusov)
 • dejavnost elektronskih iger

Prevozu

 • pomožne pomorske in pomorske storitve
 • prevoz po celinskih plovnih poteh
 • storitve zračnega prevoza
 • storitve železniškega prevoza
 • cestni prevoz 
 • pomožne storitve za vse načine prevoza
 • drugi načini prevoza

Druge transportne storitve

 • pomožne pomorske in pomorske storitve
 • prevoz po celinskih plovnih poteh
 • storitve zračnega prevoza
 • storitve železniškega prevoza
 • cestni prevoz
 • pomožne storitve za vse načine prevoza

Predelovalne dejavnosti

 • hrana in pijača
 • oblačila
 • obutev
 • stroji
 • papirnati izdelki
 • računalniški in električni stroji
 • hrana in pijača
 • oblačila
 • papirnati izdelki
 • kemikalijami
 • določena strojna oprema
 • računalniška in telekomunikacijska oprema

Elektronsko poslovanje

EU in Vietnam sta se dogovorila o

 • o neuvedbi carin na elektronske prenose
 • spodbujanje razvoja elektronskega poslovanja med njimi
 • ohranjanje dialoga o regulativnih vprašanjih, ki jih sproža elektronsko poslovanje;
 • E-trgovanje ne bi smelo posegati v pravice intelektualne lastnine
 • razvoj e-trgovanja mora biti združljiv z mednarodnimi standardi varstva podatkov.

Javno naročanje

V skladu s sporazumom bodo javna naročila enako pregledna in njegovi postopki pravični, kot so določeni v trgovinskih sporazumih, ki jih je EU podpisala z razvitimi in naprednejšimi državami v razvoju.

Zajema:

 • vsa vietnamska ministrstva na centralni ravni, tudi za infrastrukturo, kot so ceste in pristanišča, ter odbor za etnične manjšine in vladni inšpektorat
 • javni organi v Hanoju in mestu Ho Chi Minh, ki predstavljajo 50 % vietnamskih javnih naročil, ki niso na centralni ravni
 • podružnice nacionalnega elektroenergetskega operaterja Electricity of Vietnam (EVN) in vietnamske železnice (VNR);
 • 34 javnih bolnišnic pod nadzorom Ministrstva za zdravje
 • dve glavni univerzi in dva glavna raziskovalna inštituta
 • skoraj vse gradbene storitve, vključno z javnimi naročili v okviru ministrstva za promet, in storitve poglabljanja dna.

Ključna vprašanja

Vietnam je država v razvoju, zato bo v skladu s sporazumom deležen različne obravnave in prehodnih ukrepov.

Za postopno zniževanje pragov na raven, primerljivo s tistimi, ki jih ponujajo druge države, ki so članice mednarodnega splošnega sporazuma o javnih naročilih, bo na voljo 15-letno prehodno obdobje. Začetni prag 1,5 milijona standardnih pravic črpanja (SDR) za blago in storitve za naročila, ki jih izvajajo subjekti centralne ravni države, se na primer postopoma zniža na 130000 SDR.

Vietnam se je strinjal tudi z razvojem osrednjega spletnega portala za oglaševanje javnih naročil. Delovati mora začeti najpozneje avgusta 2030.

Trgovina IN trajnostnI razvoj

Podpora gospodarski rasti, družbenemu razvoju in varstvu okolja so trije osnovni elementi za doseganje trajnostnega razvoja. Trgovinske politike imajo lahko obsežne učinke na gospodarstvo, zaposlovanje, delovne standarde, socialno kohezijo in okolje. EU želi zagotoviti, da njena trgovinska politika podpira trajnostni razvoj v EU, v njenih partnerskih državah in po svetu.

Glavni cilji so:

 • spodbujanje vzajemne podpore med trgovinsko in naložbeno, delovno in okoljsko politiko
 • zagotavljanje večje trgovine in naložb na račun delavcev in varstva okolja
 • zagotavljanje, da so domače ravni varstva okolja in dela skladne s temeljnimi mednarodnimi standardi in sporazumi.

Delovni standardi

EU in Vietnam sta se zavezala, da bosta izvajala konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD), ki sta jih ratificirala. Vietnam se tudi zavezuje, da bo ratificiral konvencije Mednarodne organizacije dela o temeljnih pravicah, ki jih še ni podpisal, kot so:

 • ministrska deklaracija Ekonomsko-socialnega sveta Združenih narodov iz leta 2006 o ustvarjanju polne in produktivne zaposlitve ter dostojnega dela za vse
 • deklaracijo MOD o temeljnih načelih in pravicah pri delu;
 • temeljne konvencije MOD.

Okolje in podnebne spremembe

EU in Vietnam se zavezujeta, da bosta učinkovito izvajala večstranske okoljske sporazume, katerih podpisnici sta, kot so:

 • konvencija Združenih narodov o biološki raznovrstnosti
 • konvencija Združenih narodov o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami (CITES)
 • okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) EU in Vietnam se strinjata, da bosta izboljšala dostop do trga za naložbe v storitvene in nestoritvene sektorje, kot je proizvodnja. Večji dostop do vietnamskega trga bi moral pritegniti tuje vlagatelje in ustvariti priložnosti za razvoj proizvodnje v Vietnamu.

Naložbe

EU in Vietnam se strinjata, da bosta izboljšala dostop do trga za naložbe v storitvene in nestoritvene sektorje, kot je proizvodnja. Večji dostop do vietnamskega trga bi moral pritegniti tuje vlagatelje in ustvariti priložnosti za razvoj proizvodnje v Vietnamu.

Omejitve tujih naložb so bile ublažene pri:

 • živilski sektor, kot je predelava rib in proizvodov iz ribogojstva
 • sektor gnojil
 • keramični materiali
 • sestavljanje ladijskih motorjev
 • storitve v zvezi s stroji za splošno rabo
 • kmetijski stroji
 • gospodinjski aparati
 • kolesa
 • licence za proizvodnjo brezalkoholnih pijač.

EU in Vietnam sta podpisala sporazum o zaščiti naložb. Veljati bo začela po uradnem soglasju vseh držav članic EU.

Ko bo sporazum o naložbah začel veljati, bo dodatno izboljšal naložbeno ozračje in vlagateljem zagotovil večjo gotovost. Nadomestil bo 21 dvostranskih sporazumov o naložbah, ki veljajo med Vietnamom in državami članicami EU.

Sporazum o naložbah bo zagotovil visoko raven zaščite naložb, hkrati pa ohranil pravico EU in Vietnama do zakonodajnega urejanja za uresničevanje legitimnih ciljev javne politike, kot so varovanje zdravja, javna varnost ali okolje.

Evropski in vietnamski vlagatelji bodo dobili osnovna jamstva, da bodo vlade spoštovale nekatera temeljna načela obravnave, na katero se lahko zanašajo tuji vlagatelji pri sprejemanju naložbenih odločitev.

Ta jamstva vključujejo:

 • nediskriminacija
 • ni razlastitve brez hitrega in ustreznega nadomestila;
 • možnost prenosa in repatriacije sredstev, povezanih z naložbo
 • splošno jamstvo za pošteno in pravično obravnavo ter fizično varnost
 • zaveza, da bodo vlade spoštovale svoje pisne in pravno zavezujoče pogodbene obveznosti do vlagatelja.

V skladu z naložbenim sporazumom bodo imeli vlagatelji možnost sodobnega in prenovljenega načina reševanja sporov v zvezi z naložbami – sistem sodišč za naložbe.

Temelji novega sistema sodišč za naložbe so:

 • stalno sodišče prve stopnje za naložbe
 • pritožbeno sodišče za pritožbe.

Institucionalna narava sistema sodišč za naložbe in možnost pritožbe zoper odločitve bosta zagotovili, da se naložbeni sporazum razlaga na pravno pravilen in predvidljiv način.

Zaradi sporazuma o naložbah so spori stroškovno učinkovitejši in hitrejši za uporabnike, s tem pa tudi dostopnejši za manjša podjetja. Določa:

 • plače sodnikov, ki jih izplačujeta EU in Vietnam (standard na mednarodnih sodiščih) in ne stranke v sporu;
 • jasni postopkovni roki
 • prostovoljni mehanizem mediacije za mirno in hitro reševanje sporov
 • možnost vložitve zahtevkov pri edinem sodniku (namesto oddelka treh), kadar zahtevke vložijo manjša podjetja ali je znesek odškodnine razmeroma majhen
 • možnost posvetovanja prek videokonference, zlasti če gre za manjše podjetje, pred prvimi uradnimi koraki reševanja sporov.

Sporazum o naložbah vključuje tudi določbo o prehodu z dvostranskega sistema sodišč za naložbe, vzpostavljenega s sporazumom, na večstransko sodišče za naložbe, ko in ko tako sodišče obstaja. V Komisiji Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) trenutno potekajo razprave o večstranski reformi reševanja sporov med vlagatelji in državo, vključno z ustanovitvijo večstranskega sodišča za naložbe.

Koristne povezave in kontakti

Vietnamsko ministrstvo za industrijo in trgovino

Naslov: 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

E-naslov: bbt@moit.gov.vn Tel: (+84) 24 2220 2108

Telefaks: (+84) 24 2220 2525

Delegacija Evropske unije v Vietnamu

Naslov: Nadstropje, zahodno krilo, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai, okrožje Ba Dinh, Hanoi

E-naslov: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Tel: (+84) 24 3941 0099

Telefaks: (+84) 24 3946 1701

Dodatne povezave:

Krajši opis

 

Evropska unija in Vietnam sta sklenila sporazum o prosti trgovini in sporazum o zaščiti naložb, ki sta začela veljati 1. avgusta 2020.

Deli to stran:

Hitre povezave