Začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in pacifiškimi državami

Začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Pacifikom (SGP) ljudem in podjetjem iz obeh regij olajšuje naložbe in medsebojno trgovanje ter spodbuja razvoj v Pacifiku. Spoznajte, kako lahko sporazum o gospodarskem partnerstvu EU s štirimi pacifiškimi državami koristi vaši trgovini.

Dogovor na kratko

Evropski parlament je sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Pacifikom ratificiral januarja 2011, Papua Nova Gvineja pa maja 2011. Fidžijska vlada je sporazum začela uporabljati julija 2014. Samoa je k Sporazumu pristopila decembra 2018 in ga od takrat uporablja. Tudi Salomonovi otoki so k Sporazumu pristopili maja 2020 in ga od takrat uporabljajo.

Tonga in Vzhodni Timor sta Evropsko komisijo obvestila, da se nameravata pridružiti sporazumu o gospodarskem partnerstvu.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Pacifikom odpira blagovno menjavo z EU. Sporazum vključuje:

 • dostop do trga EU brez dajatev in kvot za vse blago iz pacifiških držav podpisnic SGP
 • asimetrično in postopno odpiranje njihovih trgov za blago EU ob polnem upoštevanju razlik v stopnjah razvoja in občutljivih sektorjev
 • izključitev nekaterih občutljivih sektorjev in proizvodov iz liberalizacije na pacifiški strani
 • možnost pacifiških držav, da ponovno uvedejo dajatve in kvote, če uvoz iz EU povzroči ali grozi, da bo motil njihovo lokalno gospodarstvo
 • pravila o tehničnih ovirah v trgovini ter sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih za pomoč pacifiškim izvoznikom pri izpolnjevanju uvoznih standardov EU
 • učinkoviti carinski postopki in okrepljeno sodelovanje med upravami
 • izboljšana pravila o poreklu za predelane ribiške proizvode iz Pacifika – t. i. določba o „globalnem pridobivanju“, katere namen je spodbuditi ustvarjanje delovnih mest in razvoj v regiji.

Države upravičenke

 • Fidži
 • Papua Nova Gvineja
 • Samoa
 • Salomonovi otoki

Morebitne države prejemnice v prihodnosti

 • Tonga je izrazila namero, da pristopi k sporazumu o gospodarskem partnerstvu.
 • Vzhodni Timor je izrazil namero, da pristopi k sporazumu o gospodarskem partnerstvu.
 • K sporazumu lahko pristopijo tudi druge pacifiške države AKP.

Asimetrične določbe v korist pacifiških držav

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Pacifikom predvideva asimetrične določbe v korist pacifiških držav, kot so izključitev občutljivih proizvodov iz liberalizacije, dolga obdobja liberalizacije, prožna pravila o poreklu ter posebni zaščitni ukrepi in ukrepi za kmetijstvo, prehransko varnost in mlade gospodarske panoge.

 

Medtem ko so bili trgi EU takoj in v celoti odprti, pacifiške države, ki izvajajo SGP, svoje trge delno in postopoma odpirajo za uvoz iz EU, pri čemer v celoti upoštevajo razlike v stopnjah razvoja.

Tarife

 • EU zagotavlja 100-odstotni dostop brez carin in kvot za ves uvoz iz pacifiških držav, ki izvajajo SGP. Dostop do trga EU je stalen, popoln in brezplačen za vse izdelke.
 • Pacifiške države, ki izvajajo SGP, delno in postopoma postopno opustijo dajatve, kot sledi:
  • Papua Nova Gvineja je od prvega dne prostovoljno odprla svoj trg na 88 % uvoza EU (tudi če bi imela koristi od 15-letnega prehodnega obdobja).
  • Fidži v 15 letih odpira svoj trg na 87 % uvoza iz EU.
  • Samoa v 20 letih odpre svoj trg na 80 % uvoza iz EU.
  • Salomonovi otoki odprejo svoj trg na 83 % uvoza iz EU v 15 letih
 • Če se uvoz nekaterega blaga EU v pacifiške države, ki izvajajo SGP, nenadoma poveča, lahko pacifiške države, ki izvajajo SGP, v izrednih razmerah uporabijo zaščitne ukrepe, kot so uvozne kvote in ponovna uvedba dajatev.

 

Uporabite možnost iskanja Mojega trgovinskega pomočnika in poiščete natančne informacije o dajatvah in tarifah za določen izdelek ob upoštevanju države porekla in namembne države. Če ste v dvomih, se obrnite na svoje carinske organe.

 

Pravila o poreklu

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v mojem trgovinskem pomočniku, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste na to temo novi, lahko v razdelku „blago“ najdete uvod v glavne pojme.

Pravila o poreklu

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne stopnje, mora izpolnjevati nekatera pravila, ki dokazujejo njegovo poreklo.

Kje lahko najdem pravila o poreklu?

Pravila o poreklu so določena v Protokolu II o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja iz Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in pacifiškimi državami.

Ali moj izdelek izvira iz EU ali pacifiške države, ki izvaja SGP?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali ničelne preferencialne tarife v skladu s Sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in Pacifikom, mora imeti poreklo iz EU ali pacifiške države, ki izvaja SGP. Izdelek se šteje za izdelek s poreklom iz EU ali pacifiške države, ki izvaja SGP, če je

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz poglavja (na primer nezadostno obdelavo ali predelavo, pravilo o neposrednem prevozu). Obstajajo tudi nekatere dodatne prožnosti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke (na primer toleranca ali kumulacija).

 

Primeri pravil za posamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo o dodani vrednosti – vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne sme presegati določenega odstotka cene izdelka franko tovarna.
 • sprememba tarifne uvrstitve – posledica proizvodnega procesa je sprememba tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnim izdelkom, npr. proizvodnja papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (poglavje 47 harmoniziranega sistema);
 • posebni postopki – potreben je poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken za prejo. Ta pravila se večinoma uporabljajo v tekstilnem in oblačilnem sektorju ter v kemični industriji.
 • kombinacija teh različnih pravil je mogoča, če se različna pravila upoštevajo izmenično ali v kombinaciji.

Nasveti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke

Sporazum zagotavlja dodatno prožnost, ki vam pomaga pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Dovoljeno odstopanje
 • pravilo o toleranci proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki jih pravilo za določen izdelek običajno prepoveduje, do 15 % cene izdelka franko tovarna.
 • to odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje katerega koli praga največjega dovoljenega števila materialov brez porekla, izraženega v vrednostih, navedenih v pravilih za posamezne izdelke.
 • posebna odstopanja veljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, ki so vključena v opombe 5 do 6 Priloge 1 „Uvodne opombe“.
Kumulacija

Sporazum določa naslednje vrste kumulacije porekla:

 • dvostranska kumulacija, ki omogoča, da se materiali s poreklom iz pacifiških držav, ki izvajajo SGP, štejejo za materiale s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri proizvodnji izdelka
 • polna kumulacija, ki omogoča, da se materiali brez porekla štejejo za materiale s poreklom iz EU ali pacifiških držav, ki izvajajo SGP, kadar so obdelani ali predelani v teh državah ali drugih državah AKP ali čezmorskih državah in ozemljih EU
 • diagonalna kumulacija, ki omogoča, da se materiali s poreklom iz katere koli pacifiške države, ki izvaja SGP, druge države AKP ali čezmorske države ali ozemlja EU štejejo, kot da so po poreklu iz pacifiške države, ki izvaja SGP, ali EU, kadar se uporabljajo pri proizvodnji izdelka pod določenimi pogoji. Ta vrsta kumulacije zahteva, da se med državama, iz katerih se kumulira poreklo, sklene sporazum o upravnem sodelovanju.

EU lahko od 22. februarja 2019 uporablja diagonalno kumulacijo z nekaterimi državami AKP ter čezmorskimi državami in ozemlji EU (UL C 69, 22.2.2019, str. 2).

 • kumulacija s sosednjimi državami v razvoju, ki omogoča, da se materiali s poreklom iz teh držav štejejo za materiale s poreklom iz pacifiških držav, kadar se uporabljajo pri proizvodnji izdelka, če so izpolnjeni določeni pogoji

Druge zahteve

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz Protokola, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o neposrednem prevozu:

Prevoz prek tretje države: pravilo neposrednega prevoza

Izdelke s poreklom je treba prepeljati iz EU v pacifiško državo, ki izvaja SGP (in obratno), brez nadaljnje predelave v tretji državi.

Pretovarjanje ali začasno skladiščenje v tretji državi je dovoljeno, če izdelki ostanejo pod nadzorom carinskih organov in na njih niso bili opravljeni drugi postopki kot:

 • razkladanje
 • ponovno nakladanje
 • vsak postopek, namenjen ohranjanju v dobrem stanju

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlje, ki ni ozemlje pacifiških držav, ki izvajajo SGP, ali EU.

Dokazilo o neposrednem prevozu bo treba predložiti carinskim organom države uvoznice.

Povračilo dajatev

Vračilo predhodno plačanih dajatev za materiale brez porekla, ki se uporabljajo za proizvodnjo izdelka, ki se izvaža po preferencialni tarifi, je dovoljeno v skladu s Sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in pacifiškimi državami.

Postopki v zvezis poreklom

Izvozniki in uvozniki morajo upoštevati postopke glede porekla. Postopki o poreklu blaga v zvezi z zahtevki za preferencialno tarifo in preverjanjem s strani carinskih organov so določeni v naslovu IV o dokazilu o poreklu in naslovu V o ureditvah za upravno sodelovanje. Pojasnjujejo na primer, kako:

 • za izjavo o poreklu izdelka
 • za vložitev zahtevka za preferenciale
 • carinski organi lahko preverijo poreklo izdelka.

Kako zahtevati preferencialno tarifo?

Da bi bili upravičeni do preferencialne obravnave, morate predložiti dokazilo o poreklu.

 • potrebovali boste bodisi
  • potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali
  • izjavo o poreklu
 • dokazilo o poreklu je veljavno 10 mesecev od datuma izdaje
 • dokazilo o poreklu se ne zahteva, če skupna vrednost izdelkov ne presega
  • 500 EUR za majhne pakete
  • 1 200 EUR za osebno prtljago

Dokazilo o poreklu

Potrdilo o gibanju blaga EUR.1

 • Potrdila o gibanju blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice
 • Priloga III vsebuje vzorec potrdila EUR.1 in daje navodila za njegovo izpolnitev.
 • izvoznik, ki vlaga zahtevek za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov.

Izjava o poreklu (lastna izjava izvoznika)

 • izvozniki lahko z izjavo o poreklu sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali pacifiške države, ki izvaja SGP. Izjavo o poreklu lahko da:
  • pooblaščeni izvoznik ali
  • kateri koli izvoznik, če skupna vrednost izdelkov ne presega 6 000 EUR

 

Pooblaščeni izvozniki

Izvozniki v skladu s tem sporazumom lahko zaprosijo svoje carinske organe za dovoljenje za izdajanje izjav o poreklu za izdelke katere koli vrednosti.

Izvoznik mora carinskim organom predložiti zadostna jamstva, da je mogoče preveriti status porekla izdelkov in izpolnjevanje vseh drugih zahtev sporazuma (Protokol).

Carinski organi lahko v primeru zlorabe odvzamejo status pooblaščenega izvoznika.

Kaj naj vsebuje izjava o poreklu?

 • izvoznik mora na račun, dobavnico ali drug trgovinski dokument za identifikacijo izdelka natipkati, žigosati ali natisniti naslednjo izjavo (Priloga IV): „Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša ta dokument (carinsko dovoljenje št....) ) izjavlja, da so ti izdelki [...] preferencialnega porekla, razen če je jasno navedeno drugače.“
 • izjava o poreklu se lahko poda v katerem koli uradnem jeziku EU.
 • izjavo o poreklu morate podpisati osebno. Če ste pooblaščeni izvoznik, ste oproščeni te zahteve, če se svojim carinskim organom pisno zavežete, da sprejemate polno odgovornost za vsako izjavo, s katero se identificirate.

Predložitev

 • izjavo o poreklu lahko izvoznik da ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, če je predložena v državi uvoznici najpozneje dve leti po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.
 • pri izpolnjevanju izjave o poreklu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla izdelkov.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo, ali ima uvoženi izdelek poreklo ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Preverjanje temelji na

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi pogodbenice uvoznice in pogodbenice izvoznice
 • pregledi, ki jih opravijo lokalni carinski organi – obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni

Organi pogodbenice izvoznice določijo poreklo in obvestijo organe pogodbenice uvoznice o rezultatih.

Zahteve za izdelke

Tehnična pravila in zahteve

 • seznanite se s tehničnimi zahtevami, pravili in postopki, ki jih mora izpolnjevati blago, da se lahko uvozi v Evropsko unijo
 • poiščite posebna pravila in predpise, ki se uporabljajo za vaš izdelek in državo porekla v Moji trgovinski pomočnik

Zdravstvene in varnostne zahteve SEP

Dokumenti in postopki za carinjenje

Za opis, kako dokazati poreklo vaših izdelkov, da bi zahtevali preferencialne tarife, in pravil v zvezi s preverjanjem porekla s strani carinskih organov, glej oddelek o pravilih o poreklu zgoraj.

Več o drugih dokumentih o carinjenju in postopkih, potrebnih za uvoz v Evropsko unijo.

Informacije o carinskih postopkih za uvoz in izvoz na splošno so na voljo na spletišču GD za obdavčenje in carinsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Trgovina s storitvami

Javno naročanje

Naložbe

Druga področja

Tekmovanje

 • EU od leta 2014 ukinja izvozne subvencije za vse izdelke, izvožene v države podpisnice sporazuma o gospodarskem partnerstvu.
 • EU je zmanjšala ukrepe, ki izkrivljajo proizvodnjo in trgovino
 • če je lokalna industrija ogrožena zaradi povečanega uvoza iz Evrope, sporazum o gospodarskem partnerstvu za Pacifik omogoča uvedbo ukrepov za zaščito industrijskih sektorjev in mladih gospodarskih panog.

Trajnostni razvoj in človekove pravice

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Pacifikom izrecno temelji na „bistvenih in temeljnih“ elementih Sporazuma iz Cotonouja, tj. človekovih pravicah, demokratičnih načelih, pravni državi in dobrem upravljanju.

 • „klavzula o neizvajanju“ pomeni, da se „ustrezni ukrepi“ (kot so določeni v Sporazumu iz Cotonouja) lahko sprejmejo, če katera koli pogodbenica ne izpolni svojih obveznosti v zvezi z bistvenimi elementi. To lahko vključuje začasno ukinitev trgovinskih ugodnosti.
 • naloga skupnih institucij SGP je spremljanje in ocenjevanje učinka izvajanja SGP na trajnostni razvoj pogodbenic. V skladu s Sporazumom iz Cotonouja imajo civilna družba in poslanci jasno vlogo.

Krepitev zmogljivosti in tehnična pomoč

EU zagotavlja tehnično pomoč za trgovino. To državam pomaga, da prilagodijo svoje carinske postopke in zmanjšajo birokracijo. Za vas to pomeni manj oklevanja pri ravnanju s carino.

Uporabne povezave in dokumenti

Deli to stran:

Hitre povezave