Poglobljeno in celovito območje proste trgovine med EU in Moldavijo

EU in Republika Moldavija sta junija 2014 podpisali pridružitveni sporazum, ki v celoti velja od julija 2016. Poglobljeno in celovito območje proste trgovine je sestavni del sporazuma. Znižuje tarife, s katerimi se soočajo evropska podjetja pri izvozu v Moldavijo, in povečuje učinkovitost carinskih postopkov. Poleg tega sporazum dodatno olajšuje trgovino s postopnim približevanjem moldavske zakonodaje, pravil in postopkov, vključno s standardi, pravilom in postopkom EU.

Dogovor na kratko

Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo je bil podpisan junija 2014 in v celoti velja od julija 2016.

Glej celotno besedilo in priloge sporazuma.

Kakšne so koristi za vaše podjetje?

Pridružitveni sporazum

 • olajšuje izvoz v Republiko Moldavijo in uvoz iz nje (v nadaljnjem besedilu: Moldavija)
 • znižuje tarife ter omogoča učinkovito in hitro izvajanje carinskih postopkov

Poleg tega sporazum vzpostavlja postopen proces približevanja moldavske zakonodaje, pravil in postopkov tistim, ki veljajo v EU, na primer na področju standardov, kar dodatno olajšuje trgovce.

Kdo lahko izvaža iz EU v Moldavijo v okviru pridružitvenega sporazuma med EU in Moldavijo?

Če ste podjetje, registrirano v državi članici EU, in ste pridobili veljavno carinsko deklaracijo in po potrebi izvozno dovoljenje, lahko izvažate v okviru pridružitvenega sporazuma med EU in Moldavijo.

Kdo lahko izvaža v EU iz Moldavije v okviru pridružitvenega sporazuma med EU in Moldavijo?

Za izvoz v EU v skladu s sporazumom med EU in Moldavijo morate biti podjetje, registrirano v Republiki Moldaviji.

EUje ena največjih trgovinskih partneric Moldavije. Ključno trgovsko blago med EU in Moldavijo vključuje stroje in naprave, rastlinske proizvode, tekstil in tekstilne izdelke ter navadne kovine.

Tarife

Industrijski izdelki

Na datum začetka začasne veljavnosti sporazuma je EU odpravila vse tarife za industrijske izdelke iz Moldavije, Moldavija pa je začela postopno opuščati tarife za nekatere izdelke v prehodnem obdobju treh do petih let, kot so:

 • nekatere vrste plastičnih in podobnih izdelkov
 • pohištvo
 • različni tekstilni izdelki (npr. preproge in oblačila)

Moldavija je do 1. septembra 2019 popolnoma odpravila svoje tarife za te proizvode.

Kmetijski proizvodi

Sporazum znižuje tudi tarife za kmetijske proizvode.

Moldavija se je strinjala, da bo po prehodnem obdobju do desetih let odpravila tarife za večino svojih kmetijskih proizvodov. To je pomembno na primer za

 • vina
 • nekateri prehrambni pripravki

Poleg tega se je Moldavija zavezala, da bo odpravila tarife v okviru posebnih tarifnih kvot za številne občutljive izdelke, kot so:

 • svinjsko meso
 • perutnina
 • mlečni izdelki
 • predelani mesni izdelki
 • sladkorji

Tarifne kvote, dodeljene za izvoz teh izdelkov iz EU v Moldavijo, so opredeljene v seznamu koncesij iz Priloge XV-D, kot sledi:

Moldavija – tarifna kvota (v tonah)

 

2020

2021

2022

1. Svinjina *

4,500

5,000

5,500

2. Perutnina *

5,000

5,500

6,000

3. Mlečni izdelki *

1,500

2,000

 

4. Predelano meso

1,700

   

5. Sladkorji *

7,000

8,000

9,000

6. Sladila

640

   

* kvote za svinjino, perutnino, mlečne izdelke in sladkorje so bile pregledane leta 2020.

Po drugi strani je EU od prvega dne odpravila tarife za kmetijske proizvode, razen za posebne občutljive proizvode, za katere je uvedla tudi tarifne kvote. To pomeni, da se lahko vsako leto brez dajatev trguje le z omejeno količino občutljivih izdelkov. Natančni zneski so določeni v Prilogi 15A k Pridružitvenemu sporazumu.

Tarifne kvote, dodeljene moldavskemu izvozu teh izdelkov v EU, so opredeljene v Prilogi XV-A za izdelke, za katere veljajo letne tarifne kvote brez carin (v nadaljnjem besedilu: Unija), kot sledi:

EU – Tarifna kvota (v tonah)*

Paradižnik 2,000
Česen 220
Namizno grozdje 20,000
Jabolka 40,000
Sveže češnje 1,500,000
Slive 15,000
Grozdni sok 500

*Te kvote se upravljajo po načelu „kdor prej pride, prej melje“. Rok za prijavo je od 1. januarja do 31. decembra. Pred izvozom preverite stanje vsake veljavne kvote.

Če kateri koli uvoz, ki pride v EU, preseže te tarifne kvote, se uporablja carina za države z največjimi ugodnostmi. Poleg tega je za nekatere vrste sadja in zelenjave potrebno plačilo vhodnih cen v EU. To velja na primer za paradižnik. To pomeni, da se lahko k uvoznim dajatvam za vaše blago prištejejo dodatne dajatve, če je njegova uvozna cena nižja od določene vhodne cene.

Poleg tega Priloga XV-C vključuje seznam kmetijskih proizvodov, za katere lahko EU uporabi „mehanizem proti izogibanju“. To pomeni, da lahko EU, če uvoz iz Moldavije preseže določeno raven, za šest mesecev opusti nižje tarife za te izdelke.

Sporazum ne dovoljuje carin na izvoz. Vključuje tudi tako imenovano klavzulo o mirovanju. Ta klavzula pomeni, da niti EU niti Moldavija ne moreta zvišati carin ali uvesti novih dajatev, ki se nanašajo na blago iz druge pogodbenice. Sporazum prepoveduje tudi količinske omejitve pri uvozu in izvozu (razen omejitev, dovoljenih v skladu s pravili STO, kot je člen XI GATT).

Tarifna stopnja, ki se uporablja za vaš izdelek, je na voljo v Moji trgovinski pomočnik.

Pravila o poreklu

 

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v mojem trgovinskem pomočniku, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste na to temo novi, lahko v razdelku „blago“ najdete uvod v glavne pojme.

Pravila o poreklu

Kje lahko najdem pravila o poreklu?

Pravila o poreklu, ki se uporabljajo v okviru pridružitvenega sporazuma z Moldavijo, so opredeljena v Dodatku I k Regionalni konvenciji o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (Konvencija PEM). Ta pravila se pregledujejo in sredi leta 2021 bi se moral uporabljati nov sklop alternativnih pravil o poreklu, vključno z določbami o kumulaciji, povračilu dajatev, toleranci in pravilu o nespreminjanju (glej spodaj), ki se bodo sprostila.

Cilj Konvencije PEM o pravilih o poreklu je določiti skupna pravila o poreklu in kumulaciji med 25 pogodbenicami (EU, EFTA, balkanske države in partnerice iz območja južnega in vzhodnega sosedstva EU, ki so partnerice sporazuma o prosti trgovini) ter EU, da bi olajšali trgovino in povezali dobavne verige znotraj območja.

Seznam pogodbenic PEM

Podrobne informacije o panevro-mediteranskem sistemu so na voljo v priročniku za uporabnike.

Ali moj izdelek v skladu s Konvencijo PEM izvira iz EU ali Moldavije?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali ničelne preferencialne tarife v skladu s Konvencijo PEM, mora imeti poreklo iz EU ali Moldavije.

Izdelek „izvira“, če je

 • so v celoti pridobljeni v EU ali Moldaviji, ali
 • izdelani v EU ali Moldaviji z uporabo materialov brez porekla, če so bili taki materiali zadostno obdelani ali predelani v skladu s pravili za določene izdelke iz Priloge II k Dodatku I h Konvenciji PEM
  Glej tudi Prilogo I „Uvodne opombe“ k pravilom o poreklu za določen izdelek. Za nekatere izdelke obstajajo nekatera alternativna pravila za posamezne izdelke – glej Dodatek II

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz poglavja, kot so nezadostna obdelava ali predelava in pravilo o neposrednem prevozu. Obstajajo tudi nekatere dodatne prožnosti, ki vam pomagajo pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Primeri glavnih vrst pravil za posamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo o dodani vrednosti – vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka njegove cene franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve – proizvodni proces povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnim izdelkom – na primer proizvodnja papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (poglavje 47 harmoniziranega sistema)
 • posebni postopki – potreben je poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo – takšna pravila se večinoma uporabljajo v tekstilnem oblačilnem in kemijskem sektorju.

Nasveti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke

Sporazum zagotavlja dodatno prožnost za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot so dovoljena odstopanja ali kumulacija.

Dovoljeno odstopanje
 • pravilo o toleranci proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki so običajno prepovedani s pravilom za določen izdelek, v višini do 10 % cene izdelka franko tovarna.
 • to odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za posamezne izdelke.
 • posebna odstopanja veljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja HS 50 do 63, ki so vključena v opombe 5 do 6 Priloge I Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II.
Kumulacija

Konvencija PEM določa tri načine kumulacije porekla.

 • dvostranska kumulacija – materiali s poreklom iz Moldavije se lahko štejejo za izdelke s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri proizvodnji izdelka v EU
 • diagonalna kumulacija – materiali s poreklom iz ene pogodbenice Konvencije PEM se lahko štejejo za izdelke s poreklom iz druge pogodbenice, kadar se ocenjuje, ali je končni izdelek izdelek s poreklom, da je upravičen do preferencialnega dostopa, kadar se izvaža v tretjo pogodbenico v panevro-mediteranskem območju.
  Vendar se diagonalna kumulacija uporablja le, če je med vsemi zadevnimi pogodbenicami sklenjen trgovinski sporazum in te države uporabljajo ista pravila o poreklu. Preverite „matriko“ (preglednico z vsemi veljavnimi sporazumi z uporabo PEM konvencije), v kateri so navedene pogodbenice, s katerimi lahko Moldavija uporablja diagonalno kumulacijo. Aprila 2020 sta bili skupni partnerici EU in Republike Moldavije, upravičeni do diagonalne kumulacije, Türkiye in Zahodni Balkan (partnerji v okviru Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini – CEFTA).
 • polna kumulacija – obdelava ali predelava, opravljena v pogodbenici PEM, se lahko šteje za postopke, opravljene v drugi pogodbenici PEM, ne glede na to, ali predelava zadostuje za dodelitev statusa blaga s poreklom
  Moldavija, lahko uporabi polno kumulacijo v trgovini znotraj držav CEFTA.

 

Kako deluje diagonalna kumulacija?

Diagonalna kumulacija se pojavlja v več različnih državah, ki imajo enaka pravila o poreklu in trgovinske sporazume. To je, kadar lahko proizvajalec blaga v eni ali drugi državi uvaža materiale in jih uporablja, kot da bi izviral iz svoje države. Na primer, v skladu s konvencijo PEM lahko moldavski trgovec, ki izdeluje oblačila za izvoz v EU, uporablja tkanine s poreklom iz Türkiye za proizvodnjo oblačil in jih lahko šteje za izdelke s poreklom iz Moldavije. Zahteva po dvojni pretvorbi, tj. proizvodnja tkanin iz preje (brez porekla) in proizvodnja oblačil, je bila izpolnjena, oblačila pa se ob izvozu v EU štejejo za oblačila s poreklom iz Moldavije in bodo zato imela prost dostop na trg EU.

Dodatna pojasnila o kumulaciji PEM so na voljo tukaj.

Druge zahteve

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz Konvencije, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o neposrednem prevozu.

Prevoz prek tretje države: pravilo neposrednega prevoza

Izdelki s poreklom se morajo prevažati iz EU v Moldavijo (in obratno) ali čez ozemlja pogodbenic, s katerimi se uporablja kumulacija, brez nadaljnje predelave v tretji državi.

Nekatere operacije se lahko izvedejo v tretji državi, če proizvodi ostanejo pod carinskim nadzorom, kot so:

 • razkladanje
 • ponovno nakladanje
 • kateri koli drug postopek za ohranitev proizvodov v dobrem stanju

Kot dokazilo, da so ti pogoji izpolnjeni, je treba carinskim organom države uvoznice predložiti:

 • enotna prevozna listina (npr. nakladnica), ki zajema prehod iz države izvoznice prek tretje države, prek katere je bilo blago v tranzitu
 • potrdilo, ki ga izdajo carinski organi tretje države, prek katere prevažate svoje blago
 • če teh ni, kakršni koli dokazni dokumenti

Povračilo dajatev

V skladu s Konvencijo PEM v trgovini med EU in Moldavijo ni mogoče dobiti povračila dajatev, ki so bile predhodno plačane za materiale brez porekla, uporabljene za proizvodnjo izdelka, ki se izvaža po preferencialni tarifi.

Postopki v zvezis poreklom

Izvozniki in uvozniki morajo upoštevati postopke glede porekla. Postopki so določeni v naslovu V o dokazilu o poreklu in naslovu VI o dogovorih o upravnem sodelovanju. Pojasnjujejo na primer, kako prijaviti poreklo izdelka, kako zahtevati preferenciale ali kako lahko carinski organi preverijo poreklo izdelka.

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Da bi bili uvozniki upravičeni do preferencialne tarife, morajo predložiti dokazilo o poreklu.

Dokazilo o poreklu je lahko bodisi

Dokazilo o poreklu je veljavno štiri mesece od datuma izdaje.

Potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED

 • potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED izdajo carinski organi države izvoznice
 • Priloga III a in Priloga IIIb vsebujeta vzorec potrdil EUR.1 in EUR-MED ter daje navodila za njihovo izpolnitev.
 • izvoznik, ki vlaga zahtevek za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov.

Dodatna pojasnila o tem, kdaj uporabljati potrdilo EUR.1 ali EUR-MED, so na voljo na strani 72 priročnika.

Izjava o poreklu ali izjava o poreklu EUR-MED

Izvozniki lahko z izjavo o poreklu sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali pogodbenice Konvencije PEM. Izjavo o poreklu lahko da bodisi

 • pooblaščeni izvoznik
 • kateri koli izvoznik, če skupna vrednost pošiljke ne presega 6 000 EUR
Kako podati izjavo o poreklu

Izvoznik mora na račun, dobavnico ali drug trgovinski dokument za identifikacijo izdelka natipkati, žigosati ali natisniti naslednjo izjavo (Priloga IVa):

„Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša ta dokument (carinsko dovoljenje št....) ) izjavlja, da so ti izdelki [...] preferencialnega porekla, razen če je jasno navedeno drugače.“

Kako pripraviti izjavo o poreklu EUR-MED

V tem primeru je izjava naslednja (Priloga IV b):

„Izvoznik izdelkov, ki jih zajema ta dokument (carinsko dovoljenje št....), izjavlja, da so ti izdelki... preferencialnega porekla, razen če ni drugače navedeno.

kumulacija, ki se uporablja z... (ime države/držav).

- Kumulacija se ne uporablja“

Izjava o poreklu se lahko poda v katerem koli uradnem jeziku EU ali uradnem jeziku v območju PEM, kot je navedeno v Prilogi IVa in (b) (izjava v zvezi s kumulacijo mora biti vedno v angleščini).

Izjavo o poreklu morate podpisati osebno. Če ste pooblaščeni izvoznik, ste oproščeni te zahteve, če se svojim carinskim organom pisno zavežete, da sprejemate polno odgovornost za vsako izjavo, s katero se identificirate.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo dejansko poreklo uvoženega izdelka in ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Preverjanje temelji na

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi v državah uvoznicah in izvoznicah
 • kontrole, ki jih opravijo lokalni carinski organi. Obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni

Organi pogodbenice izvoznice dokončno določijo poreklo in o rezultatih obvestijo organe pogodbenice uvoznice.

Zahteve za izdelke

Tehnična pravila in zahteve

Moldavija je sprejela ukrepe za približevanje svoje zakonodaje, standardov in postopkov v zvezi s tehničnimi ovirami v trgovini tistim v EU. To vam omogoča lažjo trgovino med Moldavijo in EU.

Moldavija je približala predpise, vključno z

 • akreditacijo in trženje proizvodov. V njem so določeni moduli postopkov ugotavljanja skladnosti.
 • splošna varnost proizvodov, ki določajo merila o tem, kaj je treba upoštevati pri določanju proizvoda kot varnega, in kdaj je treba proizvod prepovedati, ker predstavlja resno tveganje za zdravje in varnost

Za seznam teh uredb in druge zakonodaje, ki jih izvaja Moldavija, glej Prilogo XVI k pridružitvenemu sporazumu med EU in Moldavijo.

Moldavija se je tudi strinjala, da bo približevala

 • varnostne zahteve za širok nabor proizvodov, vključno s stroji, dvigali, igračami, medicinskimi pripomočki in enostavnimi tlačnimi posodami
 • izdelki, za katere ni potrebna oznaka Conformité Européenne (CE), npr. kozmetični izdelki, motorna vozila, kemikalije in farmacevtski izdelki

Kar zadeva standarde, je Moldavija

 • sprejemanje mednarodnih in evropskih standardov v skladu z najboljšimi praksami
 • se zavezali, da bodo razveljavili vse nasprotujoče si nacionalne standarde. To vključuje vse nasprotujoče si standarde GOST (Gosudarstvenny Standart), ki se uporabljajo v postsovjetskih državah – moldavski nacionalni organ za standardizacijo je ustanovil sedem tehničnih odborov za opredelitev nasprotujočih si standardov za razveljavitev.

 

Če želite uvoziti blago iz Moldavije v EU od proizvajalca, ki se je odločil za uporabo lastnih specifikacij iz Moldavije, morate pridobiti izjavo EU o skladnosti, ki jo podpiše proizvajalec.

Izjava EU o skladnosti potrjuje in izjavlja, da zadevni proizvodi izpolnjujejo ustrezne zahteve in standarde. Po tem lahko proizvajalec na svoje proizvode pritrdi oznako Conformité Européenne (CE), ki kaže, da izpolnjuje standarde EU.

Če se vaš proizvajalec odloči za dokazovanje skladnosti z izjavo EU o skladnosti, lahko stane več denarja in časa kot delo z usklajenimi standardi EU, ki zagotavljajo enakovrednost.

Oglejte si usklajene standarde, združene v obstoječih sektorskih direktivah o proizvodih.

Kontakti za tehnične zahteve

Kako vem, da je blago, ki ga uvažam v EU, v skladu s predpisi in standardi EU?

Če v EU uvažate blago, ki predstavlja veliko tveganje za javni interes (npr. tlačne posode, dvigala in nekateri stroji), mora ugotavljanje skladnosti izvesti priglašeni organ (ki je običajno posebna organizacija, kot so laboratoriji ali inšpekcijski in certifikacijski organi, ki jih je akreditirala moldavska vlada).

Ministrstvo za gospodarstvo in infrastrukturo spremlja podrejene institucije, odgovorne za naloge, kot so postopki ugotavljanja skladnosti, meroslovna preverjanja in akreditacija podjetij. Te institucije vključujejo:

Upoštevajte, da boste morali za veliko blago pridobiti obvezno certificiranje, ki ga lahko izda ena od akreditiranih institucij za ugotavljanje skladnosti.

EU in Moldavija trenutno pripravljata sporazum o vzajemnem priznavanju, ki bo omogočil, da se nekateri industrijski proizvodi, ki izpolnjujejo zahteve glede skladnosti, dajo na trg brez nadaljnjih preskusov ali postopkov za ugotavljanje skladnosti.

Zdravstvene in varnostne zahteve – SEP

Varnost hrane, zdravje živali in rastlin

V zvezi s trgovino z rastlinami, kmetijskimi in živilskimi proizvodi, ki je seznanjena z zdravjem in varnostjo ljudi in živali, se je Moldavija strinjala, da bo približala zakonodajo EU, vključno z

 • pravila za varnost agroživilskih proizvodov
 • posebna pravila za živalsko krmo
 • pravila o gensko spremenjenih organizmih
 • pravilnik o medicinskem blagu za veterinarske namene

Za seznam vseh zajetih izdelkov glej Prilogo XVII-A k pridružitvenemu sporazumu med EU in Moldavijo.

Ali nameravate uvažati blago v EU iz Moldavije?

 • vaše blago mora biti registrirano pri nacionalni agenciji za varnost hrane (ANSA).
 • predložiti morate izjavo, s katero obvestite ANSA o določenem blagu, ki ga uvažate.
 • pridobiti morate fitosanitarno potrdilo, izdano v Moldaviji, ki omogoča vstop vašega blaga v EU.

Upoštevajte

 • če uvažate v EU blago, ki je na podlagi Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) navedeno kot vrsta, boste to lahko opravljali le z dovoljenjem moldavskega ministrstva za kmetijstvo, regionalni razvoj in okolje. Ali je vaše blago uvrščeno na seznam? Pridi in poskusi še ti!
 • če uvažate v EU strupene kemične snovi in materiale, morate pridobiti uvozno dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo Moldavije.
 • če uvažate strupene kemikalije, se obrnite na nacionalno uradno kontaktno točko (OCP).

Oddelek za zdravje živali, dodeljen nacionalni agenciji za varnost hrane, je pristojen za veterinarski nadzor živih živali v Moldaviji. Za seznam podrobnih določb o ravnanju z boleznimi živali ali rastlin in rib glej Prilogo XVIII-A k pridružitvenemu sporazumu med EU in Moldavijo.

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahteve (SPS)

Tehnične ovire v trgovini

Čeprav so tehnični predpisi pomembni, lahko včasih delujejo kot ovire za mednarodno trgovino in lahko zato pomenijo veliko breme za vas kot izvoznika.

 • če menite, da se soočate s trgovinsko oviro, ki upočasnjuje vaše podjetje ali vam preprečuje izvoz, nam lahko poveste:
 • o tem, kako ustavite izvoz v Moldavijo, poročate s spletnim obrazcem – EU bo analizirala vaše razmere in sprejela ustrezne ukrepe

Stik z nami

Dokumenti v zvezi s postopki carinjenja

Sporazum zagotavlja preglednejše in poenostavljene carinske postopke za olajšanje trgovine in zmanjšanje stroškov za podjetja.

Čni dokumenti

Vodniki po korakih opisujejo različne vrste dokumentov, ki jih morate pripraviti za carinjenje svojih izdelkov.

Glede na vaš izdelek lahko carinski organi zahtevajo vse ali nekatere od spodnjih elementov.

 • trgovinski račun (posebne zahteve glede njegove oblike in vsebine je na voljo v Moji trgovinski pomočnik)
 • seznam natovarjanja
 • uvozna dovoljenja za nekatero blago
 • certifikati, ki dokazujejo skladnost izdelka z obveznimi predpisi o izdelkih, kot so zdravstvene in varnostne zahteve, označevanje in pakiranje.
 • dokazilo o poreklu – izjava o poreklu

Zaradi večje gotovosti boste morda želeli vnaprej zaprositi za zavezujoče tarifne informacije in/ ali zavezujoče informacije o poreklu.

Podrobnejše informacije o dokumentih, ki jih morate predložiti za carinjenje za svoj izdelek, najdete v Moji trgovinski pomočnik.

Postopki za dokazovanje in preverjanje porekla

Za opise, kako dokazati poreklo vaših izdelkov, da bi zahtevali preferencialne tarife, in pravil v zvezi s preverjanjem porekla s strani carinskih organov, glej oddelek o pravilih o poreklu zgoraj.

Informacije o carinskih postopkih za uvoz in izvoz na splošno so na voljo na spletišču GD za obdavčenje in carinsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Sporazum varuje vaše pravice intelektualne lastnine pri uvozu in/ali izvozu vašega blaga v Moldavijo.

Blagovne znamke in avtorske pravice

Sporazum med EU in Moldavijo zagotavlja pravičen in pregleden sistem za registracijo blagovnih znamk. Če uprava za blagovne znamke vašo prijavo zavrne, vas je treba pisno obvestiti o odločitvi in navesti razloge za zavrnitev.

Modeli in patenti

Vaši neodvisno ustvarjeni modeli, ki imajo individualno naravo, so zaščiteni z registracijo za obdobje do 25 let. To vam bo zagotovilo izključno pravico do uporabe modela in tretjim osebam, ki nimajo vašega soglasja, preprečilo njegovo uporabo, ponovno oblikovanje, prodajo ali uvoz in/ali izvoz.

Geografske označbe

Posebni odbor za geografske označbe, ustanovljen na podlagi Sporazuma med EU in Moldavijo, spremlja izvajanje sporazuma v zvezi z geografskimi označbami in poroča Odboru za trgovino. Za več informacij o geografskih označbah kmetijskih proizvodov, živil, vrst vina in žganih pijač glej Prilogo XXX k sporazumu med EU in Moldavijo.

Kako pridobiti zaščito?

Moldavska agencija za varstvo avtorskih pravic je državna agencija za intelektualno lastnino (AGEPI). Ta agencija si prizadeva za izboljšanje pravnega okvira in njegovo prilagoditev normam EU ter povečanje ozaveščenosti javnosti in krepitev zmogljivosti na področju kazenskega pregona.

Prijavite se lahko za registracijo intelektualne lastnine pri aplikaciji AGEPI na spletu. Čas, potreben za pridobitev varstva pravic intelektualne lastnine v Moldaviji, se razlikuje glede na vrsto zaščite, ki jo iščete.

 • avtorske pravice: 15–30 dni
 • blagovne znamke: 10–12 mesecev
 • patent za rastline: 1,5–3 leta
 • kratkoročni patent za izum: 7–8 mesecev
 • dolgoročni patent za izum: 17–18 mesecev
 • industrijsko oblikovanje: 10–12 mesecev
 • geografske označbe, označbe porekla ali tradicionalne posebnosti: 10–12 mesecev

Trgovina s storitvami

Moldavska vlada in EU sta z visoko stopnjo preglednosti določili svoje obstoječe omejitve ali pridržke v zvezi z opravljanjem storitev. Za seznam posebnih pridržkov Moldavije glej Prilogo XXVII-E k pridružitvenemu sporazumu med EU in Moldavijo.

Kako prebrati priloge?

Pridružitveni sporazum med EU in Moldavijo vsebuje tri priloge s pridržki Moldavije, ki bi lahko vplivali na vaše podjetje

 • želite ustanoviti podjetje v Moldaviji? Priloga XXVII-E vsebuje negativni seznam vseh storitvenih sektorjev, do katerih nimate dostopa. To pomeni, da lahko izkoristite priložnosti v vseh drugih sektorjih, ki niso navedeni na seznamu.
 • zanima čezmejno trgovanje z vašimi storitvami? Priloga XXVIII-F vsebuje pozitivni seznam storitvenih sektorjev, do katerih imate dostop. Na tem seznamu so navedeni vsi sektorji, v katerih lahko trgujete.
 • iščete diplomirane pripravnike ali ključne možnosti za osebje? VPrilogi XXVII-G so navedeni sektorji ali deli sektorjev, v katerih se uporabljajo omejitve.
 • ali ste neodvisni poklicni ali pogodbeni ponudnik storitev? VPrilogi XXVII-H so navedeni uporabljeni pridržki.
Kdo lahko ustanovi podjetje v Moldaviji?

Če ste brezposelni, ta

 • podjetje, sporazum med EU in Moldavijo, vam omogoča, da ustanovite ali pridobite podružnice svojega podjetja ali predstavništva v Moldaviji ali EU.
 • posameznik, sporazum med EU in Moldavijo, vam omogoča ustanovitev in ustanovitev podjetja prek samozaposlitve ali podjetij, ki so pod vašim nadzorom.

Ta nadomestila zagotavljajo, da ste deležni enake obravnave kot moldavski državljani.

Čezmejno opravljanje storitev

V sektorjih, ki jim je bil odobren dostop do Moldavije, sporazum odpravlja naslednje omejitve:

 • od skupne vrednosti storitvenih transakcij ali sredstev
 • o skupnem številu storitev ali skupni količini opravljenih storitev

Prav tako boste lahko opravljali storitve za Moldavijo pod enakimi pogoji kot moldavski državljani.

Začasno prebivanje

Sporazum med EU in Moldavijo vam omogoča, da se začasno preselite v Moldavijo (ali EU), da bi delali kot diplomirani pripravnik, poslovni prodajalec ali ključno osebje podjetja v tej državi.

Obdobja začasnega bivanja so naslednja:

 • oseba, premeščena znotraj podjetja (ključno osebje podjetja v Moldaviji (ali EU) ali diplomirani pripravniki) – do 3 leta
 • poslovni obiskovalec (npr. potovanje za ustanovitev podjetja v Moldaviji (ali EU) ali poslovni prodajalec) – do 90 dni v katerem koli 12-mesečnem obdobju
 • diplomirani pripravnik, ki ni oseba, premeščena znotraj podjetja – do enega leta

Sporazum med EU in Moldavijo ustvarja tudi priložnosti za ponudnike pogodbenih storitev v posameznih sektorjih v obeh državah. Vendar mora ponudnik v zvezi s tem:

 • začasno opravljati zadevno storitev kot zaposleni v podjetju, ki je pridobilo pogodbo o opravljanju storitev, ki ni daljša od enega leta.
 • imeti vsaj tri leta delovnih izkušenj v sektorju;
 • imeti univerzitetno diplomo ali kvalifikacijo, ki dokazuje enakovredno znanje, in ustrezne poklicne kvalifikacije;

Za več informacij o omejitvah, ki veljajo za osebje, diplomirane pripravnike, prodajalce poslovnih storitev in ponudnike pogodbenih storitev, glej Prilogo XXVII-G in Prilogo XXVII-H k pridružitvenemu sporazumu med EU in Moldavijo.

Javna naročila

EU in Moldavija predvidevata vzajemni dostop do trgov javnih naročil v vsaki državi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. To velja za javna naročila in koncesije v tradicionalnih sektorjih, pa tudi v sektorju gospodarskih javnih služb.

Sporazum med EU in Moldavijo zagotavlja tudi, da se ponudbe v obeh državah obravnavajo pošteno, pri čemer se enako obravnavajo lokalni in tuji prosilci.

Sporazum zavezuje EU in Moldavijo, da zagotovita, da:

 • vsa predvidena javna naročila se objavijo, da se trg odpre za konkurenco in da se vam omogoči dostop do informacij o nameravanem javnem naročilu pred oddajo naročila.
 • obstaja nediskriminatoren opis predmeta naročila z ustreznimi roki, ki so dostopni vsem gospodarskim subjektom.
 • ni diskriminacije do vas kot gospodarskega subjekta, ki bi vam lahko onemogočila, da bi izpolnjevali pogoje za sodelovanje v ponudbi.
 • postopek oddaje javnega naročila do objave izbrane ponudbe je pregleden.
 • o končni odločitvi bodo obveščeni vsi vložniki – na zahtevo bodo neuspešni kandidati prejeli pojasnilo, ki vam bo omogočilo analizo odločitve.

Platforma za elektronsko javno naročanje v mreže MTender zagotavlja lažje dostopne informacije o javnem naročanju, vključno z napovedjo načrtovanih dejavnosti javnega naročanja, razpoložljivostjo elektronskih razpisnih dokumentov, avtomatiziranim biltenom o javnih naročilih in pripravo elektronske predloge za ponudbo za elektronske operaterje.

Povezave, kontakti, dokumenti

Nacionalni nosilci

Predstavništva, gospodarske zbornice in poslovna združenja

Kontakti za tehnične zahteve

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahteve (SPS)

Nacionalni nosilci

Ekonomski svet moldavskega predsednika vlade

Spletišče: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Oddelek za nadzor trgovine z blagom z dvojno rabo pri Ministrstvu za gospodarstvo in infrastrukturo

Moldavija je pogodbenica Mednarodne konvencije o kemičnem orožju (CWC) in spremlja uvoz snovi, ki se lahko uporabijo za proizvodnjo takega orožja. Zato je za uvoz lahko potrebno posebno dovoljenje.

Secia control al circulaiei mărfurilor cu dubla destinaie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 250669

Telefaks: +373 22 234064

Nacionalna banka Moldavije (BNM)

Pristojni organ za nadzor valut in stabilnost je Narodna banka Moldavije (BNM). Nacionalni odbor za finančno stabilnost je podrejen BNM.

Banca Naională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru št. 1, MD-2005 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 822348, 822502, 822606

Moldavska carina

Serviciul Vamal al Republicii Moldavija

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 574201, 574206

Klicni center: +373 22 574111

Telefaks: +373 22 273061

E-naslov: vama@customs.gov.md

Spletišče: http://www.customs.gov.md/

Direktorat za preprečevanje onesnaževanja in ravnanje z odpadki pri Ministrstvu za kmetijstvo

Direcia prevenire poluării i Managementul deeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 204512, 204525, 204526

Telefaks: +373 22 226858

Predstavništva, gospodarske zbornice in poslovna združenja

Delegacija Evropske unije v Republiki Moldaviji

Delegatka Uniunii Europene în Republica Moldavija

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Kišinjev, Moldavija

Tel: +373 22505210

Telefaks: +373 22272622

E-naslov: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Misija Republike Moldavije pri Evropski uniji

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Bruselj, Belgija

Tel.: +32 27400660

Telefaks: +32 27400669

E-naslov: mission.bru@mfa.gov.md

Spletišče: mrmue.mfa.gov.md

Gospodarska in industrijska zbornica Republike Moldavije

Kamera de Comert si Industrie a Republicii Moldavija

151, Stefan cel Mare blv., Kišinjev, MD2004, Moldavija

Tel.: +373 22 22 15 52

Telefaks: +373 22 2 44 25

E-naslov: camera@chamber.md

Evropsko poslovno združenje Moldavije

Asociaлia Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str. 7, Kišinjev, MD2012, Moldavija

Tel.: +373 22 90 70 25

Mobilni telefon: +373 79 025 999

E-naslov: info@eba.md

EU4Business

Sekretariat EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgija

Tel.: +32 27491851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehnične zahteve

Moldavski inštitut za standardizacijo (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 905300

Telefaks: +373 22 905310

Kot druga organizacija pod nadzorom navedenega ministrstva je nacionalni center za akreditacijo Republike Moldavije (MOLDAC) imenovan za enotni nacionalni akreditacijski organ v Moldaviji.

Katalog moldavskih standardov in tehničnih predpisov: www.estandard.md

Ministrstvo za zdravje, delo in socialno varstvo

Ministrstvo za socialno varnost, Muncii si Protectiei Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 729907, 268818

Telefaks: +373 22 738781

Agencija za javne storitve

Na novo uvožena motorna vozila morajo biti vpisana v register prevoznih sredstev Agencije za javne storitve. Poleg tega mora uvoznik navesti in identificirati tehnične pogoje za motorna vozila.

Agenia Servicii Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 257070

Telefaks: +373 22 212259

Nacionalna agencija za cestni promet

Organ, pristojen za nadzor in spremljanje pravnih ukrepov v cestnem prometu, je Nacionalna agencija za cestni promet.

Podordonat Ministerului Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor Agenia Naionala Transport Auto (ANTA)

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 498810

Telefaks: +373 22 220657

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahteve (SPS)

Nacionalna organizacija za varstvo rastlin (NPPO)/Direktorat za varstvo zdravstvenega varstva rastlin

Direcia Protecia i sănătatea plantelor atribuite Ageniei Naionale pentru Sigurana Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 264674, 294730

Telefaks: +373 22294730

Oddelek za zdravje živali, dodeljen nacionalni agenciji za varnost hrane

Departamentul de sănătate Animală atribuit proi Ageniei Naionale pentru Sigurana Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 210178, 294730

Telefaks: +373 22 294730

Ministrstvo za kmetijstvo, regionalni razvoj in okolje

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale i Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 204579

Telefaks: +373 22 220748

Uradna kontaktna točka za strupene kemikalije

Direcia prevenire poluării i Managementul deeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 204512, 204525, 204526

Telefaks: +373 22 226858

Nacionalna komisija za biološko varnost

Comisia Naională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Kišinjev, Moldavija

Tel. in telefaks: +373 22 226874

Dodatne povezave

Deli to stran:

Hitre povezave