Poglobljeno in celovito območje proste trgovine med EU in Moldavijo

EU in Republika Moldavija sta junija 2014 podpisali pridružitveni sporazum, sporazum pa v celoti velja od julija 2016. Poglobljeno in celovito območje proste trgovine (DCFTA) je sestavni del Sporazuma. Zmanjšuje tarife, s katerimi se soočajo evropska podjetja pri izvozu v Moldavijo, in povečuje učinkovitost carinskih postopkov. Poleg tega sporazum dodatno olajšuje trgovino s postopnim približevanjem moldavske zakonodaje, pravil in postopkov, vključno s standardi, zakonodaji in postopkom EU.

Na kratko o sporazumu

Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo je bil podpisan junija 2014 in je v celoti veljaven od julija 2016.

Celotno besedilo in priloge k sporazumu.

Kakšne so koristi za vaše podjetje?

Pridružitveni sporazum

 • olajšuje izvoz v Republiko Moldavijo (v nadaljnjem besedilu „Moldavija“) in uvoz iz nje
 • znižuje tarife ter omogoča učinkovito in hitro izvajanje carinskih postopkov

Poleg tega sporazum vzpostavlja postopen proces približevanja moldavske zakonodaje, pravil in postopkov zakonodaji, pravilom in postopkom EU, na primer na področju standardov, s čimer se dodatno spodbuja trgovca.

Kdo lahko izvaža iz EU v Moldavijo v okviru pridružitvenega sporazuma med EU in Moldavijo?

Če ste podjetje, registrirano v državi članici EU, in ste pridobili veljavno carinsko deklaracijo, po potrebi pa tudi izvozno dovoljenje, lahko izvažate v skladu s pridružitvenim sporazumom med EU in Moldavijo.

Kdo lahko izvaža v EU iz Moldavije na podlagi pridružitvenega sporazuma med EU in Moldavijo?

Za izvoz v EU v skladu s sporazumom med EU in Moldavijo morate biti podjetje, registrirano v Republiki Moldaviji.

 

EUje ena največjih trgovinskih partneric Moldavije. Ključni trgovinski proizvodi med EU in Moldavijo vključujejo stroje in naprave, rastlinske izdelke, tekstil in tekstilne izdelke ter navadne kovine.

Tarife

Industrijski izdelki

Na datum začasnega začetka veljavnosti sporazuma je EU odpravila vse tarife za industrijske izdelke iz Moldavije, Moldavija pa je začela postopno opuščati tarife za nekatere proizvode v prehodnem obdobju 3 do 5 let, kot so

 • nekatere vrste plastike in podobni izdelki
 • pohištvo
 • različni tekstilni izdelki (npr. preproge in oblačila)

Moldavija je do 1. septembra 2019 popolnoma odpravila svoje tarife za te izdelke.

Kmetijski proizvodi

Sporazum prav tako znižuje tarife za kmetijske proizvode.

Moldavija se je strinjala, da bo po prehodnem obdobju do deset let odpravila tarife za večino svojih kmetijskih proizvodov. To je na primer pomembno za:

 • vina
 • nekateri prehrambeni proizvodi

Poleg tega se je Moldavija zavezala, da bo odpravila tarife v okviru posebnih tarifnih kvot (TRQ) za številne občutljive izdelke, kot so:

 • svinjina
 • perutnina
 • mlečni proizvodi
 • predelani mesni proizvodi
 • sladkorji

Tarifne kvote, odobrene za izvoz teh izdelkov iz EU v Moldavijo, so opredeljene v seznamu koncesij iz Priloge XV-D, kot sledi:

Moldavija - Tarifna kvota (v tonah)

 

2020

2021

2022

1. Svinjina *

4,500

5,000

5,500

2. Perutnina *

5,000

5,500

6,000

3. Mlečna mleka*

1,500

2,000

 

4. Predelano meso

1,700

   

5. Sladkorji *

7,000

8,000

9,000

6. Sladila

640

   

* Kvote za svinjino, perutnino, mlečne izdelke in sladkorje so bile pregledane leta 2020.

EU je s prvim dnem odpravila tarife za kmetijske proizvode, razen za posebne občutljive proizvode, za katere je uvedla tarifne kvote. To pomeni, da se lahko vsako leto trguje le z omejeno količino občutljivih izdelkov brez dajatev. Natančni zneski so določeni v Prilogi 15A k pridružitvenemu sporazumu.

Tarifne kvote, odobrene moldavijskemu izvozu teh izdelkov v EU, so opredeljene v Prilogi XV-A Izdelki, za katere veljajo letne tarifne kvote brez carin (Unije), kot sledi:

EU - Tarifna kvota (v tonah)*

Paradižnik 2,000
Česen 220
Namiznega grozdja 20,000
Jabolka 40,000
Sveže češnje 1,500,000
Slive 15,000 
Grozdni sok 500

*Te kvote se upravljajo po načelu „kdor prej pride, prej melje“. Rok za prijavo je od 1. januarja do 31. decembra. Pred izvozom preverite preostanek vsake veljavne kvote.

Če uvoz, ki prispe v EU, preseže te tarifne kvote, se uporablja carina MFN. Poleg tega je treba opozoriti, da je treba za nekatere vrste sadja in zelenjave plačati vhodne cene v EU. To velja na primer za paradižnike. To pomeni, da se lahko k uvoznim stroškom vašega blaga prištejejo dodatne dajatve, če je njegova uvozna cena nižja od določene vhodne cene.

Poleg tega Priloga XV-C vsebuje seznam kmetijskih proizvodov, za katere lahko EU uporabi „mehanizem za preprečevanje izogibanja“. To pomeni, da lahko EU v primeru, da uvoz iz Moldavije preseže določeno raven, za šest mesecev opusti nižje tarife za te izdelke.

Sporazum ne dovoljuje carin na izvoz. Vključuje tudi tako imenovano klavzulo o mirovanju. Ta klavzula pomeni, da niti EU niti Moldavija ne moreta zvišati carin ali uvesti novih dajatev za blago druge pogodbenice. Sporazum prepoveduje tudi količinske omejitve pri uvozu in izvozu (razen omejitev, dovoljenih v skladu s pravili STO, kot je člen XI GATT).

 

Tarifna stopnja, ki se uporablja za vaš izdelek, poiščite v rubriki My Trade Assistant.

Pravila o poreklu

Ta oddelek uvaja glavna pravila o poreklu in postopke v zvezi s poreklom iz trgovinskega sporazuma.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste na to temo novi, lahko najdete uvod v glavne pojme v rubriki „Blago“.

Pravila o poreklu

Za upravičenost do preferencialne stopnje mora vaš izdelek izpolnjevati nekatera pravila, ki dokazujejo njegovo poreklo.

Kje lahko najdem pravila o poreklu?

Pravila o poreklu, ki se uporabljajo v okviru pridružitvenega sporazuma z Moldavijo, so opredeljena v Dodatku I k Regionalni konvenciji o panevro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (Konvencija PEM). Ta pravila so v postopku revizije, nov sklop alternativnih pravil o poreklu pa bi se moral uporabljati sredi leta 2021, vključno z določbami o kumulaciji, povračilu dajatev, odstopanju in pravilu o nespreminjanju (glej spodaj), ki bodo ohlapnejša.

Cilj Konvencije PEM o pravilih o poreklu je vzpostaviti skupna pravila o poreklu in kumulaciji med 25 pogodbenicami (EU, EFTA, balkanske države in partnerice prostotrgovinskega sporazuma iz južnega in vzhodnega sosedstva EU) ter EU, da bi se olajšala trgovina in integrirale dobavne verige znotraj območja.

Seznam pogodbenic PEM

Podrobne informacije o vseevropskem sistemu MED so na voljo v priročniku za uporabnike.

Ali moj proizvod izvira iz EU ali Moldavije v skladu s Konvencijo PEM?

Da bi bil vaš proizvod upravičen do nižje ali nične preferencialne tarife v skladu s Konvencijo PEM, mora imeti poreklo iz EU ali Moldavije.

Izdelek „izvira“, če je:

 • v celoti pridobljeno v EU ali Moldaviji, ali
 • Izdelani v EU ali Moldaviji z uporabo materialov brez porekla, če so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v skladu s pravili za določene izdelke (PSR) iz Priloge II k Dodatku I h Konvenciji PEM
  Glej tudi Prilogo I „Uvodne opombe“ k pravilom o poreklu za določene izdelke. Za nekatere izdelke obstajajo nekatera alternativna pravila za posamezne izdelke - glej Dodatek II

Proizvod mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz poglavja, kot so nezadostna obdelava ali predelava in pravilo o neposrednem prevozu. Obstaja tudi nekaj dodatnih prilagodljivosti, ki vam bodo pomagale pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

 

Primeri glavnih vrst pravil za posamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo dodane vrednosti - vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka njegove cene franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve - proizvodni postopek povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnim izdelkom - na primer proizvodnja papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (poglavje 47 harmoniziranega sistema)
 • posebni postopki - zahteva se poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo - takšna pravila se večinoma uporabljajo v tekstilnem in kemičnem sektorju.

 

Veljavna pravila za posamezne izdelke so na voljo v rubriki My Trade Assistant.

Nasveti za skladnost s pravili za posamezne izdelke

Sporazum zagotavlja dodatno prožnost, ki vam bo pomagala pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot so dovoljena odstopanja ali kumulacija.

Strpnost
 • pravilo dovoljenega odstopanja proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki so običajno prepovedani s pravilom o določenih izdelkih, do 10 % cene izdelka franko tovarna.
 • tega odstopanja ni mogoče uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za določene izdelke.
 • Posebna odstopanja se uporabljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja HS 50 do 63, ki so vključena v opombe 5 do 6 Priloge I Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II.
Kumulacija

Konvencija PEM določa tri načine kumuliranja porekla.

 • dvostranska kumulacija - materiali s poreklom iz Moldavije se lahko štejejo kot materiali s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri proizvodnji izdelka v EU
 • Diagonalna kumulacija - materiali s poreklom iz ene pogodbenice Konvencije PEM se lahko pri ocenjevanju, ali je končni izdelek s poreklom iz ene pogodbenice Konvencije PEM, štejejo za materiale s poreklom iz druge pogodbenice, kadar se izvažajo v tretjo pogodbenico znotraj pan-evro-mediteranskega območja.
  Vendar se diagonalna kumulacija uporablja le, če je sklenjen trgovinski sporazum med vsemi zadevnimi pogodbenicami in istimi državami, ki uporabljajo ista pravila o poreklu. Preverite „matriko“ (preglednico, ki vsebuje vse veljavne sporazume z uporabo Konvencije PEM), ki določa pogodbenice, s katerimi Moldavija lahko uporablja diagonalno kumulacijo. Aprila 2020 sta bili skupni partnerici EU in Republike Moldavije, upravičeni do diagonalne kumulacije, Turčija in Zahodni Balkan (partnerja v okviru Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini - CEFTA).
 • Polna kumulacija - obdelava ali predelava, opravljena v pogodbenici PEM, se lahko šteje za postopke, izvedene v drugi pogodbenici PEM, ne glede na to, ali predelava zadostuje za dodelitev statusa porekla s poreklom, lahko
  Moldavija uporabi polno kumulacijo v trgovini znotraj držav CEFTA.

 

Kako deluje diagonalna kumulacija?

Diagonalna kumulacija se pojavlja med več različnimi državami, ki imajo enaka pravila o poreklu in so med seboj sklenile trgovinske sporazume. To je, kadar lahko proizvajalec blaga v kateri koli državi uvaža materiale in jih uporablja, kot da bi izvirali iz lastne države. Na primer, v skladu s Konvencijo PEM lahko moldavski trgovec, ki pripravlja oblačila za izvoz v EU, za izdelavo oblačil uporablja tkanine s poreklom iz Turčije in jih lahko šteje za izdelke s poreklom iz Moldavije. Zahteva po dvojnem preoblikovanju, tj. proizvodnja tkanin iz preje (brez porekla) in proizvodnja oblačil, je izpolnjena, oblačila pa se štejejo za izdelke s poreklom iz Moldavije, ko se izvažajo v EU, zato bodo imela prost dostop na trg EU.

Dodatna pojasnila o kumulaciji PEM so na voljo tukaj.

Druge zahteve

Proizvod mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve, določene v Konvenciji, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o neposrednem prevozu.

Prevoz prek tretje države: Neposredna transportna pot

Izdelke s poreklom je treba prevažati iz EU v Moldavijo (in obratno) ali prek ozemelj pogodbenic, s katerimi se uporablja kumulacija, ne da bi se nadalje predelali v tretji državi.

Nekatere operacije se lahko izvedejo v tretji državi, če proizvodi ostanejo pod carinskim nadzorom, kot so:

 • razkladanje
 • ponovno polnjenje
 • kateri koli drug postopek, namenjen konzerviranju proizvodov v dobrem stanju

Kot dokazilo, da so ti pogoji izpolnjeni, se carinskim organom države uvoznice predloži:

 • enotna prevozna listina (npr. nakladnica), ki zajema prehod iz države izvoznice čez tretjo državo, skozi katero je blago v tranzitu;
 • potrdilo, ki ga izdajo carinski organi tretje države, skozi katero prevažate svoje blago
 • če teh ni, kateri koli dokazni dokumenti

Povračilo dajatev

V skladu s Konvencijo PEM v trgovini med EU in Moldavijo ni mogoče dobiti povračila dajatev, ki so bile predhodno plačane za materiale brez porekla, uporabljene za proizvodnjo izdelka, ki se izvaža po preferencialni tarifi.

Postopki glede porekla

Izvozniki in uvozniki morajo upoštevati postopke v zvezi s poreklom. Postopki so določeni v naslovu V o dokazilu o poreklu in naslovu VI o dogovorih o upravnem sodelovanju. Pojasnjujejo na primer, kako prijaviti poreklo izdelka, kako zahtevati preferenciale ali kako lahko carinski organi preverijo poreklo izdelka.

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Uvozniki morajo za upravičenost do preferencialne tarife predložiti dokazilo o poreklu.

Dokazilo o poreklu je lahko bodisi

Dokazilo o poreklu velja 4 mesece od datuma izdaje.

Potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED

 • potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED izdajo carinski organi države izvoznice.
 • Priloga III a in Priloga IIIb vsebujeta vzorec potrdil EUR.1 in EUR-MED ter navodila za njihovo izpolnjevanje.
 • izvoznik, ki zaprosi za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov.

Dodatna pojasnila o tem, kdaj uporabiti potrdilo EUR.1 ali EUR-MED, so na voljo na strani 72 priročnika.

Izjava o poreklu ali izjava EUR-MED o poreklu

Izvozniki lahko sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali pogodbenice Konvencije PEM, tako da predložijo izjavo o poreklu. Izjavo o poreklu lahko da:

 • pooblaščeni izvoznik
 • kateri koli izvoznik, če skupna vrednost pošiljke ne presega 6000 EUR.
Kako podati izjavo o poreklu

Izvoznik mora na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu, ki opredeljuje proizvod, natipkati, žigosati ali natisniti naslednjo izjavo (Priloga IVa):

„Izvoznik izdelkov, zajetih v tem dokumentu (carinsko dovoljenje št....) ) Izjavlja, da imajo ti izdelki, razen če je jasno navedeno drugače, [...] preferencialno poreklo.“

Kako sestaviti izjavo o poreklu EUR-MED

V tem primeru je izjava naslednja (Priloga IV b):

„Izvoznik izdelkov, ki jih zajema ta dokument (carinsko dovoljenje št....), izjavlja, da imajo ti izdelki, razen če je jasno navedeno drugače, [...] preferencialno poreklo.

— kumulacija se uporablja z... (ime države/držav).

—Se kumulacija ne uporablja“

Izjava o poreklu se lahko sestavi v katerem koli uradnem jeziku EU ali uradnih jezikih na območju PEM, kot je navedeno v Prilogi IV a in b (izjava v zvezi s kumulacijo mora biti vedno v angleščini).

Izjavo o poreklu morate podpisati osebno. Če ste pooblaščeni izvoznik, ste izvzeti iz te zahteve, če se svojim carinskim organom pisno zavežete, da sprejemate polno odgovornost za vsako deklaracijo, ki vas opredeljuje.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo, ali ima uvoženi izdelek dejansko poreklo ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Preverjanje temelji na

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi v pogodbenicah uvoznicah in izvoznicah
 • pregledi, ki jih opravijo lokalni carinski organi. Obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni.

Organi pogodbenice izvoznice sprejmejo končno določitev porekla in o rezultatih obvestijo organe pogodbenice uvoznice.

Zahteve za proizvode 

Tehnična pravila in zahteve

Moldavija je sprejela ukrepe za približevanje svoje zakonodaje, standardov in postopkov v zvezi s tehničnimi ovirami v trgovini z zakonodajo, standardi in postopki EU. To vam olajšuje trgovanje med Moldavijo in EU.

Moldavija je uskladila predpise, ki vključujejo:

 • akreditacijo in trženje proizvodov. V njem so določeni moduli postopkov ugotavljanja skladnosti.
 • splošna varnost proizvodov, ki določajo merila o tem, kaj je treba upoštevati pri določanju izdelka kot varnega, in kdaj prepovedati proizvod, ker pomeni resno tveganje za zdravje in varnost

Za seznam teh predpisov in druge zakonodaje, ki jo izvaja Moldavija, glej Prilogo XVI k pridružitvenemu sporazumu med EU in Moldavijo.

Moldavija se je prav tako strinjala, da se približa

 • varnostne zahteve za široko paleto izdelkov, vključno s stroji, dvigali, igračami, medicinskimi napravami in enostavnimi tlačnimi posodami
 • Izdelki, ki ne potrebujejo oznake“ Conformité Européenne „(CE), npr. kozmetični izdelki, motorna vozila, kemikalije in farmacevtski izdelki

Kar zadeva standarde, je Moldavija

 • sprejema mednarodne in evropske standarde v skladu z najboljšimi praksami
 • zavezani k razveljavitvi vseh nasprotujočih si nacionalnih standardov. To vključuje vse nasprotujoče si standarde GOST (Gosudarstvenny Standart), ki se uporabljajo v posovjetskih državah - moldavski nacionalni organ za standardizacijo je ustanovil sedem tehničnih odborov za opredelitev nasprotujočih si standardov za razveljavitev.

 

Če želite uvoziti blago iz Moldavije v EU od proizvajalca, ki se je odločil za uporabo svojih specifikacij iz Moldavije, morate pridobiti izjavo EU o skladnosti, ki jo podpiše proizvajalec.

Izjava EU o skladnosti potrjuje in izjavlja, da zadevni izdelki izpolnjujejo ustrezne zahteve in standarde. Po končanem postopku lahko proizvajalec svojemu blagu doda oznako Conformité Européenne (CE), ki kaže, da izpolnjuje standarde EU.

Če se vaš proizvajalec odloči za dokazovanje skladnosti z izjavo EU o skladnosti, lahko to z vidika denarja in časa stane več kot delo z usklajenimi standardi EU, ki zagotavljajo enakovrednost.

Oglejte si usklajene standarde, združene v obstoječih sektorskih direktivah o proizvodih.

Kontakti za tehnične zahteve

Kako bom vedel, da je blago, ki ga uvažam v EU, v skladu s predpisi in standardi EU?

Če v EU uvažate blago, ki predstavlja veliko tveganje za javni interes (npr. tlačne posode, dvigala in nekateri stroji), mora ugotavljanje skladnosti opraviti priglašeni organ (ki je običajno posebna organizacija, kot so laboratoriji ali inšpekcijski in certifikacijski organi, ki jih je akreditirala moldavska vlada).

Ministrstvo za gospodarstvo in infrastrukturo spremlja podrejene institucije, pristojne za naloge, kot so postopki ugotavljanja skladnosti, meroslovna preverjanja in akreditacija podjetij. Te institucije vključujejo:

Prosimo, upoštevajte, da boste morali za veliko količino blaga pridobiti obvezno potrdilo, ki ga lahko izda ena od akreditiranih institucij za ugotavljanje skladnosti.

EU in Moldavija trenutno pripravljata sporazum o vzajemnem priznavanju, ki bo omogočil, da se nekateri industrijski izdelki, ki izpolnjujejo zahteve glede skladnosti, dajo na trg brez nadaljnjega preskušanja ali postopkov preverjanja skladnosti.

Zdravstvene in varnostne zahteve - SPS

Varnost hrane, zdravje živali in rastlin

V zvezi s trgovino z rastlinami, kmetijskimi in živilskimi proizvodi, ki so povezani z zdravjem in varnostjo ljudi in živali, se je Moldavija strinjala, da bo približala zakonodajo EU, vključno z

 • pravila za varnost agroživilskih proizvodov
 • posebna pravila za živalsko krmo
 • pravilnik o gensko spremenjenih organizmih
 • pravilnik o medicinskem blagu za veterinarske namene

Za seznam vseh zajetih proizvodov glej Prilogo XVII-A k pridružitvenemu sporazumu med EU in Moldavijo.

Ali načrtujete uvoz blaga iz Moldavije v EU?

 • Vaše blago mora biti registrirano pri nacionalni agenciji za varnost hrane (ANSA).
 • predložiti morate deklaracijo, s katero obveščate ANSA o določenem blagu, ki ga uvažate.
 • pridobiti morate fitosanitarno potrdilo, izdano v Moldaviji, ki omogoča vstop vašega blaga v EU.

Opozorilo

 • če v EU uvažate blago, navedeno kot vrsta v skladu s Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), lahko to storite samo z dovoljenjem moldavskega ministrstva za kmetijstvo, regionalni razvoj in okolje. Ali je vaše blago uvrščeno na seznam? Pridi in poskusi še ti!
 • če v EU uvažate kakršne koli strupene kemične snovi in materiale, morate pridobiti uvozno dovoljenje moldavskega ministrstva za kmetijstvo.
 • če uvažate strupene kemikalije, se morate obrniti na nacionalno uradno kontaktno točko.

Ministrstvo za zdravje živali, dodeljeno nacionalni agenciji za varnost hrane, je odgovorno za veterinarski nadzor živih živali v Moldaviji. Za seznam podrobnih določb o ravnanju z boleznimi živali ali rastlin in rib glej Prilogo XVIII-A k pridružitvenemu sporazumu med EU in Moldavijo.

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahteve (SPS)

Tehnične ovire v trgovini

Čeprav so tehnična pravila pomembna, lahko včasih ovirajo mednarodno trgovino in so zato lahko znatno breme za vas kot izvoznika.

 • če menite, da se soočate s trgovinsko oviro, ki vaše podjetje upočasnjuje ali vam preprečuje izvoz, nam lahko poveste.
 • s spletnim obrazcem sporočite, kako ustavite izvoz v Moldavijo - EU bo analizirala vaše stanje in ustrezno ukrepala

Pišite nam

Dokumenti in postopki za carinjenje

Sporazum zagotavlja preglednejše in poenostavljene carinske postopke za olajšanje trgovine in zmanjšanje stroškov za podjetja.

Dokumenti

Vodniki po korakih opisujejo različne vrste dokumentov, ki jih morate pripraviti za carinjenje svojih izdelkov.

Glede na izdelek lahko carinski organi zahtevajo vse ali nekatere spodaj navedene elemente.

 • Trgovski račun (navedite posebne zahteve glede oblike in vsebine v rubriki My Trade Assistant)
 • seznam pakiranja
 • Uvozna dovoljenja za nekatero blago
 • Potrdila, iz katerih je razvidno, da je izdelek skladen z obveznimi predpisi o proizvodih, kot so zdravstvene in varnostne zahteve, označevanje in pakiranje.
 • Dokazilo o poreklu izjava o poreklu

Zaradi večje gotovosti boste morda želeli vnaprej zaprositi za zavezujoče tarifne informacije in/ ali zavezujoče informacije o poreklu.

Za podrobnejše informacije o dokumentih, ki jih morate predložiti za carinjenje vašega izdelka, pojdite na My Trade Assistant.

Postopki za dokazovanje in preverjanje porekla

Za opise, kako dokazati poreklo vaših izdelkov za uveljavljanje preferencialnih tarif in pravil v zvezi s preverjanjem porekla s strani carinskih organov, glej zgornji oddelek o pravilih o poreklu.

Informacije o carinskih postopkih za uvoz in izvoz na splošno so na voljo na spletišču GD za obdavčenje in carinsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Sporazum varuje vaše pravice intelektualne lastnine pri uvozu in/ali izvozu vašega blaga v Moldavijo.

Blagovne znamke in avtorske pravice

Sporazum med EU in Moldavijo zagotavlja pošten in pregleden sistem za registracijo blagovnih znamk. Če uprava za blagovne znamke vašo prijavo zavrne, vas mora o odločitvi pisno obvestiti in navesti razloge za zavrnitev.

Modeli in patenti

Vaši neodvisno ustvarjeni modeli, ki so individualne narave, so zaščiteni z registracijo za obdobje do 25 let. To vam bo zagotovilo izključno pravico do uporabe modela in tretjim osebam, ki nimajo vašega soglasja, preprečilo njegovo uporabo, ponovno oblikovanje, prodajo ali uvoz in/ali izvoz.

Geografske označbe

Posebni odbor za geografske označbe, ustanovljen v okviru sporazuma med EU in Moldavijo, spremlja izvajanje sporazuma v zvezi z geografskimi označbami in poroča Odboru za trgovino. Za več informacij o geografskih označbah kmetijskih proizvodov, živil, vrst vina in žganih pijač glej Prilogo XXX k sporazumu med EU in Moldavijo.

Kako pridobiti zaščito?

Moldavska agencija za varstvo avtorskih pravic je državna agencija za intelektualno lastnino (AGEPI). Ta agencija si prizadeva izboljšati pravni okvir in ga prilagoditi normam EU ter ozaveščati javnost in krepiti zmogljivosti na področju kazenskega pregona.

Prijavite se lahko pri aplikaciji AGEPI na spletu. Čas, potreben za pridobitev zaščite pravic intelektualne lastnine v Moldaviji, se razlikuje glede na vrsto zaščite, ki jo iščete

 • avtorske pravice: 15-30 dni
 • blagovne znamke: 10-12 mesecev
 • patent za rastline: 1,5-3 leta
 • kratkoročni patent za izum: 7-8 mesecev
 • dolgoročni patent za izum: 17-18 mesecev
 • industrijsko oblikovanje: 10-12 mesecev
 • geografske označbe, označbe porekla ali tradicionalne posebnosti: 10-12 mesecev

Trgovina s storitvami

Tako moldavska vlada kot EU sta z visoko stopnjo preglednosti določili svoje obstoječe omejitve ali pridržke glede opravljanja storitev. Za seznam posebnih pridržkov Moldavije glej Prilogo XXVII-E k pridružitvenemu sporazumu med EU in Moldavijo.

Kako krmariti po prilogah?

Pridružitveni sporazum med EU in Moldavijo vsebuje tri priloge s pridržki Moldavije, ki bi lahko vplivali na vaše poslovanje.

 • ali želite ustanoviti podjetje v Moldaviji? Priloga XXVII-E vsebuje negativni seznam vseh sektorjev storitev, do katerih nimate dostopa. To pomeni, da lahko izkoristite priložnosti v vseh drugih sektorjih, ki niso navedeni.
 • vas zanima čezmejna trgovina z vašimi storitvami? Priloga XXVIII-F vsebuje pozitivni seznam sektorjev storitev, do katerih imate dostop. Na tem seznamu so navedeni vsi sektorji, v katerih lahko trgujete.
 • iščete možnosti za diplomiranega pripravnika ali ključnega osebja? Priloga XXVII-G navaja sektorje ali podsektorje, v katerih se uporabljajo omejitve.
 • ste neodvisni izvajalec strokovnih ali pogodbenih storitev? VPrilogi XXVII-H so navedeni uporabljeni pridržki.
Kdo lahko ustanovi podjetje v Moldaviji?

Če ste brezposelni, ta

 • podjetje, sporazum med EU in Moldavijo, vam omogoča, da ustanovite ali pridobite podružnice vašega podjetja ali predstavništva v Moldaviji ali EU.
 • posameznik, sporazum med EU in Moldavijo, vam ponuja možnosti za ustanovitev in ustanovitev podjetja s samozaposlitvijo ali podjetji, ki so pod vašim nadzorom.

Ta nadomestila zagotavljajo enako obravnavo kot moldavski državljani.

Čezmejno opravljanje storitev

V sektorjih, ki jim je bil odobren dostop do Moldavije, sporazum odpravlja naslednje omejitve:

 • o skupni vrednosti storitvenih transakcij ali sredstev
 • o skupnem številu opravljenih storitev ali skupni količini opravljenih storitev

Lahko tudi opravljate storitve za Moldavijo pod enakimi pogoji kot moldavski državljani.

Začasno prebivanje

Sporazum med EU in Moldavijo vam omogoča, da se začasno preselite v Moldavijo (ali EU) zaradi zaposlitve diplomiranega pripravnika, prodajalca podjetja ali ključnega osebja podjetja v tej državi.

Obdobja začasnega bivanja so:

 • Premeščeno osebjeznotraj podjetja (ključno osebje podjetja v Moldaviji (ali EU) ali diplomirani pripravniki) - do 3 leta
 • Poslovni obiskovalec (npr. potovanje za ustanovitev podjetja v Moldaviji (ali EU) ali poslovni prodajalec) - do 90 dni v katerem koli 12-mesečnem obdobju
 • Diplomirani pripravnik, ki ni premeščen znotraj podjetja — do 1 leta

Sporazum med EU in Moldavijo ustvarja tudi priložnosti za ponudnike pogodbenih storitev v posameznih sektorjih v obeh državah. V zvezi s tem pa mora ponudnik:

 • začasno opravljati zadevno storitev kot zaposlenec subjekta, ki je pridobil pogodbo o opravljanju storitev, ki ni daljša od 1 leta;
 • imeti vsaj 3 leta delovnih izkušenj v sektorju;
 • imeti univerzitetno diplomo ali kvalifikacijo, iz katere je razvidno enakovredno znanje in ustrezne poklicne kvalifikacije,

Za več informacij o omejitvah, ki veljajo za osebje, diplomirane pripravnike, prodajalce poslovnih storitev in ponudnike pogodbenih storitev, glej Prilogo XXVII-G in Prilogo XXVII-H k pridružitvenemu sporazumu med EU in Moldavijo.

Javna naročila

EU in Moldavija predvidevata vzajemni dostop do trgov javnih naročil v vsaki državi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. To velja za javna naročila in koncesije v tradicionalnih sektorjih ter v sektorju gospodarskih javnih služb.

Sporazum med EU in Moldavijo prav tako zagotavlja, da se prijave za oddajo ponudb v obeh državah obravnavajo pravično, pri čemer se enako obravnavajo lokalni in tuji prijavitelji.

Sporazum zavezuje EU in Moldavijo, da zagotovita:

 • vsa predvidena javna naročila so javna - s tem se trg odpre za konkurenco in omogoči dostop do informacij o nameravanem javnem naročilu pred oddajo naročila.
 • obstaja nediskriminatoren opis predmeta naročila z navedbo ustreznih rokov, ki je dostopen vsem gospodarskim subjektom.
 • ni diskriminacije gospodarskega subjekta, ki bi vas lahko oviral pri izpolnjevanju pogojev za ponudbo.
 • postopek oddaje ponudbe do objave zmagovalne ponudbe je pregleden.
 • končna odločitev bo sporočena vsem vložnikom - na zahtevo bodo neuspešni prijavitelji prejeli pojasnilo, ki vam bo omogočilo analizo odločitve.

Elektronska platforma za elektronsko javno naročanje MTender Network zagotavlja lažje dostopne informacije o javnem naročanju, vključno z napovedjo načrtovanih dejavnosti javnega naročanja, razpoložljivostjo elektronskih razpisnih dokumentov, samodejnim biltenom o javnem naročanju in oblikovanjem elektronske predloge za ponudbe za elektronske operaterje.

Povezave, kontakti, dokumenti

Nacionalne institucije

Predstavništva, gospodarske zbornice in poslovna združenja

Kontakti za tehnične zahteve

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahteve (SPS)

Nacionalne institucije

Gospodarski svet predsedniku moldavske vlade

Spletišče: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Oddelek za nadzor trgovine z blagom z dvojno rabo pri Ministrstvu za gospodarstvo in infrastrukturo

Moldavija je pogodbenica Mednarodne konvencije o kemičnem orožju (CWC) in spremlja uvoz snovi, ki se lahko uporabljajo za izdelavo takšnega orožja. Za uvoz je zato morda potrebno posebno dovoljenje.

Sec ⁇ ia control al circula ⁇ iei mărfurilor cu dubla destina ⁇ ie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Chisinau, Moldavija

Telefon: +373 22 250669

Telefaks: +373 22 234064

Nacionalna banka Moldavije (BNM)

Pristojni organ za nadzor nad valutami in stabilnost je Narodna banka Moldavije (BNM). Nacionalni odbor za finančno stabilnost je podrejen BNM.

Banca Na ⁇ ională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru No. 1, MD-2005 Kišinau, Moldavija

Telefon: +373 22 822348, 822502, 822606

Moldavska carina

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Chisinau, Moldavija

Telefon: +373 22 574201, 574206

Klicni center: +373 22 574111

Telefaks: +373 22 273061

E-naslov: vama@customs.gov.md

Spletišče: http://www.customs.gov.md/

Direktorat za preprečevanje onesnaževanja in ravnanje z odpadki pri Ministrstvu za kmetijstvo

Direc ⁇ ia prevenire poluării ⁇ i managementul de ⁇ eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ⁇ Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišinjev, Moldavija

Telefon: +373 22 204512, 204525, 204526

Telefaks: +373 22 226858

Predstavništva, gospodarske zbornice in poslovna združenja

Delegacija Evropske unije v Republiki Moldaviji

Delega ⁇ ia Uniunii Europene în Republica Moldova

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Kišinau, Moldavija

Telefon: +373 22505210

Telefaks: +373 22272622

E-naslov: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Misija Republike Moldavije pri Evropski uniji

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Bruselj, Belgija

Telefon: +32 27400660 

Telefaks: +32 27400669 

E-naslov: mission.bru@mfa.gov.md

Spletišče: mrmue.mfa.gov.md

Gospodarska zbornica Republike Moldavije

Kamera de Comert si Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Kišinjev, MD2004, Moldavija

Telefon: +373 22 22 15 52

Telefaks: +373 22 2 44 25

E-naslov: camera@chamber.md

Evropsko poslovno združenje Moldavije

Asocia ⁇ ia Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str. 7, Kišinjev, MD2012, Moldavija

Telefon: +373 22 90 70 25

Mobilni telefon: +373 79 025 999

E-naslov: info@eba.md

EU4Business

Sekretariat EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgija

Telefon: +32 27491851

E-naslov: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehnične zahteve

Inštitut za standardizacijo Moldavije (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Chisinau, Moldavija

Telefon: +373 22 905300

Telefaks: +373 22 905310

Kot druga organizacija pod nadzorom navedenega ministrstva je nacionalni center za akreditacijo Republike Moldavije (MOLDAC) določen kot enotni nacionalni akreditacijski organ v Moldaviji.

Katalog moldavskih standardov in tehničnih predpisov: www.estandard.md

Ministrstvo za zdravje, delo in socialno varstvo

Ministerul SEGPNĂții, Muncii si Protectiei Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Kišinau, Moldavija

Telefon: +373 22 729907, 268818

Telefaks: +373 22 738781

Agencija za javne storitve

Novo uvožena motorna vozila morajo biti vpisana v register prevoznih sredstev Agencije za javne storitve. Poleg tega mora uvoznik deklarirati in opredeliti tehnične pogoje za motorna vozila.

Agen ⁇ ia Servicii Publice

Str. Puškin 42, MD-2012 Kišinjev, Moldavija

Telefon: +373 22 257070

Telefaks: +373 22 212259

Nacionalna agencija za cestni promet

Organ, pristojen za nadzor in spremljanje pravnih ukrepov v zvezi s cestnim prevozom, je Nacionalna agencija za cestni promet.

Agen ⁇ ia Na ⁇ ionala Transport Auto (ANTA) podordonat Ministerului Transporturilor ⁇ i Infrastructurii Drumurilor

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Chisinau, Moldavija

Telefon: +373 22 498810

Telefaks: +373 22 220657

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahteve (SPS)

Nacionalna organizacija za varstvo rastlin (NPPO)/direktorat za varstvo zdravja rastlin

Direc ⁇ ia Protec ⁇ ia ⁇ i Sănătatea plantelator Agen ⁇ iei Na ⁇ ionale pentru Siguran ⁇ a Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišinau, Moldavija

Telefon: +373 22 264674, 294730

Telefaks: +373 22294730

Ministrstvo za zdravje živali, dodeljeno nacionalni agenciji za varnost hrane

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei Agen ⁇ iei Na ⁇ ionale pentru Siguran ⁇ a Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišinau, Moldavija

Telefon: +373 22 210178, 294730

Telefaks: +373 22 294730

Ministrstvo za kmetijstvo, regionalni razvoj in okolje

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale ⁇ i Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišinjev, Moldavija

Telefon: +373 22 204579

Telefaks: +373 22 220748

Uradna kontaktna točka za strupene kemikalije

Direc ⁇ ia prevenire poluării ⁇ i managementul de ⁇ eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ⁇ Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišinjev, Moldavija

Telefon: +373 22 204512, 204525, 204526

Telefaks: +373 22 226858

Nacionalna komisija za biološko varnost

Comisia Na ⁇ ională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Kišinau, Moldavija

Telefon in telefaks: +373 22 226874

Dodatne povezave

Deli to stran:

Hitre povezave