Poglobljeno in celovito območje proste trgovine med EU in Moldavijo

EU in Republika Moldavija sta pridružitveni sporazum podpisali junija 2014, sporazum pa v celoti velja od julija 2016. Poglobljeno in celovito območje proste trgovine (DCFTA) je sestavni del Sporazuma. Zmanjšuje tarife, s katerimi se soočajo evropska podjetja pri izvozu v Moldavijo, in povečuje učinkovitost carinskih postopkov. Poleg tega sporazum dodatno olajšuje trgovino s postopnim približevanjem moldavske zakonodaje, pravil in postopkov, vključno s standardi, tistim, ki jih uporablja EU.

Na kratko o sporazumu

Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo je bil podpisan junija 2014 in v celoti velja od julija 2016.

Glej celotno besedilo in priloge k sporazumu.

Kakšne so koristi za vaše podjetje?

Pridružitveni sporazum

 • olajša izvoz v Republiko Moldavijo in uvoz iz nje (v nadaljnjem besedilu: Moldavija)
 • znižuje tarife ter omogoča učinkovito in hitro izvajanje carinskih postopkov

Poleg tega sporazum vzpostavlja postopen proces približevanja moldavske zakonodaje, pravil in postopkov tistim, ki jih uporablja EU, na primer na področju standardov, s čimer se dodatno olajša trgovec.

Kdo lahko izvaža iz EU v Moldavijo v skladu s pridružitvenim sporazumom med EU in Moldavijo?

Če ste podjetje, registrirano v državi članici EU, in ste pridobili veljavno carinsko deklaracijo – in po potrebi izvozno dovoljenje – lahko izvozite v skladu s pridružitvenim sporazumom med EU in Moldavijo.

Kdo lahko izvaža v EU iz Moldavije v okviru pridružitvenega sporazuma med EU in Moldavijo?

Za izvoz v EU v skladu s sporazumom med EU in Moldavijo morate biti podjetje, registrirano v Republiki Moldaviji.

 

EUje ena največjih trgovinskih partneric Moldavije. Ključno trgovinsko blago med EU in Moldavijo vključuje stroje in naprave, rastlinske izdelke, tekstil in tekstil ter navadne kovine.

Tarife

Industrijsko blago

Na datum začasnega začetka veljavnosti sporazuma je EU odpravila vse tarife za industrijske izdelke iz Moldavije, Moldavija pa je začela postopno opuščati tarife za nekatere izdelke v prehodnem obdobju treh do petih let, na primer

 • nekatere vrste plastičnih mas in podobnih proizvodov
 • pohištvo
 • različni tekstilni izdelki (npr. preproge in oblačila)

Moldavija je do 1. septembra 2019 popolnoma odpravila svoje tarife za te izdelke.

Kmetijski proizvodi

Sporazum prav tako znižuje tarife za kmetijske proizvode.

Moldavija se je strinjala, da bo odpravila tarife za večino svojih kmetijskih proizvodov po prehodnem obdobju do desetih let. To je pomembno na primer za

 • vina
 • nekateri prehrambeni pripravki

Poleg tega se je Moldavija zavezala, da bo odpravila tarife v okviru posebnih tarifnih kvot za številne občutljive izdelke, kot so

 • svinjina
 • perutnina
 • mlečni izdelki
 • predelani mesni izdelki
 • sladkorji

Tarifne kvote, odobrene za izvoz teh izdelkov iz EU v Moldavijo, so opredeljene v seznamu koncesij iz Priloge XV-D, kot sledi:

Moldavija – tarifna kvota (v tonah)

 

2020

2021

2022

1. Svinjina *

4,500

5,000

5,500

2. Perutnina *

5,000

5,500

6,000

3. Mlečni izdelki *

1,500

2,000

 

4. Predelano meso

1,700

   

5. Sladkorji *

7,000

8,000

9,000

6. Sladila

640

   

* Kvote za svinjino, perutnino, mlečne izdelke in sladkor so bile leta 2020 pregledane.

EU pa je od prvega dne odpravila svoje tarife za kmetijske proizvode, razen za posebne občutljive proizvode, za katere je uvedla tudi tarifne kvote. To pomeni, da se lahko vsako leto brez dajatev trguje le z omejeno količino občutljivih izdelkov. Natančni zneski so določeni v Prilogi 15A k Pridružitvenemu sporazumu.

Tarifne kvote, odobrene moldavskemu izvozu teh izdelkov v EU, so opredeljene v Prilogi XV-A Proizvodi, za katere veljajo letne dajatve proste tarifne kvote (Unija), kot sledi:

EU – Tarifna kvota (v tonah)*

Paradižniki 2,000
Česen 220
Namizno grozdje 20,000
Jabolka 40,000
Sveže češnje 1,500,000
Slive 15,000 
Grozdni sok 500

*Te kvote se upravljajo po načelu „prvi prispe, prvi dobi“. Rok za vložitev zahtevkov je od 1. januarja do 31. decembra. Pred izvozom preverite stanje vsake veljavne kvote.

Če kakršen koli uvoz, ki prispe v EU, preseže te tarifne kvote, se uporablja carina za države z največjimi ugodnostmi. Poleg tega je za nekatere vrste sadja in zelenjave potrebno plačilo vstopnih cen v EU. To na primer velja za paradižnik. To pomeni, da se dodatne dajatve lahko dodajo uvoznim dajatvam za vaše blago, če je njegova uvozna cena nižja od določene vhodne cene.

Poleg tega Priloga XV-C vključuje seznam kmetijskih proizvodov, za katere lahko EU uporabi „mehanizem za preprečevanje izogibanja“. To pomeni, da lahko EU, če uvoz iz Moldavije preseže določeno raven, za šest mesecev opusti nižje tarife za te izdelke.

Sporazum ne dovoljuje carin pri izvozu. Vključuje tudi tako imenovano klavzulo „standstill“. Ta klavzula pomeni, da niti EU niti Moldavija ne moreta zvišati carin ali uvesti novih dajatev, namenjenih blagu druge pogodbenice. Sporazum prepoveduje tudi količinske omejitve pri uvozu in izvozu (razen omejitev, dovoljenih v skladu s pravili STO, kot je člen XI GATT).

 

Tarifna stopnja, ki se uporablja za vaš izdelek, poišči v Moji trgovinski asistent.

Pravila o poreklu

 

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v Moji trgovinski asistent, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in preverite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste s temo novi, lahko v razdelku z blagom najdete uvod k glavnim konceptom.

Pravila o poreklu

Kje lahko najdem pravila o poreklu?

Pravila o poreklu, ki se uporabljajo v okviru Pridružitvenega sporazuma z Moldavijo, so opredeljena v Dodatku I k Regionalni konvenciji o panevro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (Konvencija PEM). Ta pravila se pregledujejo in sredi leta 2021 bi bilo treba začeti uporabljati nov sklop alternativnih pravil o poreklu, vključno z določbami o kumulaciji, povračilu dajatev, toleranci in pravilu o nespreminjanju (glej spodaj), ki se bodo sprostila.

Cilj Konvencije PEM o pravilih o poreklu je določiti skupna pravila o poreklu in kumulaciji med 25 pogodbenicami (EU, EFTA, balkanske države in partnerji iz regije južnega in vzhodnega sosedstva EU, ki so partnerice sporazuma o prosti trgovini) in EU, da bi olajšali trgovino in vključili dobavne verige v to območje.

Seznam pogodbenic PEM

Podrobne informacije o panevro-mediteranskem sistemu so na voljo v priročniku za uporabnike.

Ali moj izdelek izvira iz EU ali Moldavije v skladu s Konvencijo PEM?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali ničelne preferencialne tarife v skladu s Konvencijo PEM, mora imeti poreklo iz EU ali Moldavije.

Izdelek „izvira“, če je

 • v celoti pridobljeni v EU ali Moldaviji, ali
 • proizvedeni v EU ali Moldaviji z uporabo materialov brez porekla, če so bili taki materiali dovolj obdelani ali predelani v skladu s pravili za posamezne izdelke iz Priloge II k Dodatku I h Konvenciji PEM; glej
  tudi Prilogo I „Uvodne opombe“ k pravilom o poreklu za določen izdelek. Za nekatere izdelke obstaja nekaj alternativnih pravil za posamezne izdelke – glej Dodatek II.

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz poglavja, kot so nezadostna obdelava ali predelava in pravilo o neposrednem prevozu. Obstajajo tudi nekatere dodatne prožnosti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

 

Primeri glavnih vrst pravil za posamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo dodane vrednosti – vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka cene izdelka franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve – proizvodni postopek povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnimi izdelki – na primer izdelava papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (harmonizirani sistem, poglavje 47).
 • posebni postopki – zahteva se poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo – takšna pravila se večinoma uporabljajo v tekstilnem in kemičnem sektorju.

Nasveti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke

Sporazum zagotavlja dodatno prožnost za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot so dovoljena odstopanja ali kumulacija.

Toleranca
 • pravilo dovoljenega odstopanja proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki so običajno prepovedani s pravilom za določen izdelek, v višini do 10 % cene izdelka franko tovarna.
 • to odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za posamezne izdelke.
 • posebna dovoljena odstopanja se uporabljajo za tekstil in oblačila iz poglavij 50 do 63 HS, ki so vključeni v opombe 5 do 6 Priloge I Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II.
Kumulacija

Konvencija PEM določa tri načine kumulacije porekla

 • dvostranska kumulacija – materiali s poreklom iz Moldavije se lahko štejejo za materiale s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri proizvodnji izdelka v EU
 • diagonalna kumulacija – materiali s poreklom iz ene pogodbenice Konvencije PEM se lahko štejejo za materiale s poreklom iz druge pogodbenice, kadar se ocenjuje, ali je končni izdelek s poreklom iz ugodnosti preferencialnega dostopa pri izvozu v tretjo pogodbenico znotraj panevro-mediteranskega območja.
  Vendar se diagonalna kumulacija uporablja le, če med vsemi zadevnimi pogodbenicami obstaja trgovinski sporazum in te države uporabljajo enaka pravila o poreklu. Preverite „matriko“ (tabelo, ki vsebuje vse veljavne sporazume z uporabo Konvencije PEM), v kateri so navedene pogodbenice, s katerimi lahko Moldavija uporablja diagonalno kumulacijo. Aprila 2020 sta bila skupna partnerja EU in Republike Moldavije, upravičena do diagonalne kumulacije, Turčija in Zahodni Balkan (partnerja v okviru Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini – CEFTA).
 • polna kumulacija – obdelava ali predelava, opravljena v pogodbenici PEM, se lahko šteje za postopke, ki se izvajajo v drugi pogodbenici PEM, ne glede na to, ali predelava zadostuje za dodelitev statusa blaga s poreklom
  Moldavija, lahko uporabi polno kumulacijo v trgovini znotraj držav CEFTA.

 

Kako deluje diagonalna kumulacija?

Diagonalna kumulacija se pojavlja med več državami, ki imajo enaka pravila o poreklu in trgovinske sporazume. To pomeni, da lahko proizvajalec blaga iz ene ali druge države uvaža materiale in jih uporablja, kot da imajo poreklo v svoji državi. Na primer, v skladu s Konvencijo PEM lahko moldavski trgovec, ki izdeluje oblačila za izvoz v EU, za proizvodnjo oblačil uporablja tkanine s poreklom iz Turčije in jih lahko šteje kot izdelke s poreklom iz Moldavije. Zahteva glede dvojne predelave, tj. proizvodnja tkanin iz preje (brez porekla) in izdelava oblačil, je bila izpolnjena, oblačila pa se štejejo za izdelke s poreklom iz Moldavije, kadar se izvažajo v EU, zato bodo imela koristi od prostega dostopa na trg EU.

Dodatna pojasnila o kumulaciji PEM so na voljo tukaj.

Druge zahteve

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz Konvencije, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o neposrednem prevozu.

Prevoz prek tretje države: pravilo o neposrednem prevozu

Izdelki s poreklom se morajo prevažati iz EU v Moldavijo (in obratno) ali prek ozemelj pogodbenic, s katerimi se uporablja kumulacija, ne da bi se nadalje predelali v tretji državi.

Nekatere dejavnosti se lahko izvajajo v tretji državi, če izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom, na primer

 • raztovarjanje
 • ponovno natovarjanje
 • kateri koli drug postopek, namenjen ohranjanju izdelkov v dobrem stanju

Dokazilo, da so bili ti pogoji izpolnjeni, se carinskim organom države uvoznice predloži s predložitvijo

 • enotna prevozna listina (npr. nakladnica), ki zajema prehod iz države izvoznice prek tretje države, prek katere je blago potovalo.
 • potrdilo, ki ga izdajo carinski organi tretje države, prek katere prevažate svoje blago
 • če teh ni, kateri koli dokazni dokumenti

Povračilo dajatev

V skladu s Konvencijo PEM v trgovini med EU in Moldavijo ni mogoče dobiti povračila dajatev, ki so bile predhodno plačane za materiale brez porekla, uporabljene za proizvodnjo izdelka, ki se izvozi po preferencialni tarifi.

Postopki v zvezis poreklom

Izvozniki in uvozniki morajo upoštevati postopke v zvezi s poreklom. Postopki so določeni v naslovu V o dokazilih o poreklu in naslovu VI o ureditvi upravnega sodelovanja. Pojasnjujejo npr., kako prijaviti poreklo izdelka, kako zahtevati preferenciale ali kako lahko carinski organi preverijo poreklo izdelka.

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Da bi uvozniki lahko izkoristili preferencialno tarifo, morajo predložiti dokazilo o poreklu.

Dokazilo o poreklu je lahko:

Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje.

Potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED

 • potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED izdajo carinski organi države izvoznice.
 • Priloga III a in Priloga IIIb vsebujeta vzorec potrdil EUR.1 in EUR-MED ter dajeta navodila za njegovo izpolnjevanje.
 • izvoznik, ki zaprosi za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov.

Dodatna pojasnila o tem, kdaj uporabiti potrdilo EUR.1 ali potrdilo EUR-MED, so na strani 72 priročnika.

Izjava o poreklu ali izjava o poreklu EUR-MED

Izvozniki lahko s predložitvijo izjave o poreklu sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali pogodbenice Konvencije PEM. Izjavo o poreklu lahko da:

 • pooblaščeni izvoznik
 • katerega koli izvoznika, če skupna vrednost pošiljke ne presega 6 000 EUR
Kako sestaviti izjavo o poreklu

Izvoznik mora na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu za identifikacijo izdelka (Priloga IV a) natipkati, ožigosati ali natisniti naslednjo izjavo:

„Izvoznik izdelkov, zajetih v tem dokumentu (carinsko dovoljenje št....) ) izjavlja, da imajo ti izdelki... preferencialnega porekla, razen če ni jasno navedeno drugače.“

Kako sestaviti izjavo o poreklu EUR-MED

V tem primeru je izjava naslednja (Priloga IV b):

„Izvoznik izdelkov, ki jih zajema ta dokument (carinsko dovoljenje št....), izjavlja, da imajo ti izdelki, razen kadar je jasno navedeno drugače, preferencialno poreklo.

kumulacija, uporabljena z... (ime države/držav).

- se kumulacija ne uporablja“

Izjava o poreklu se lahko sestavi v katerem koli uradnem jeziku EU ali v katerem koli uradnem jeziku na območju PEM, kot je navedeno v prilogah IV a in b (izjava v zvezi s kumulacijo mora biti vedno v angleščini).

Izjavo o poreklu morate podpisati ročno. Če ste pooblaščeni izvoznik, ste oproščeni te zahteve, če svojim carinskim organom predložite pisno zagotovilo, da sprejemate polno odgovornost za vsako deklaracijo, ki vas identificira.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo dejansko poreklo uvoženega izdelka in ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Preverjanje temelji na

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi v pogodbenicah uvoznicah in izvoznicah
 • pregledi, ki jih opravijo lokalni carinski organi. Obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni.

Organi pogodbenice izvoznice dokončno določijo poreklo in o rezultatih obvestijo organe pogodbenice uvoznice.

Zahteve za proizvode 

Tehnična pravila in zahteve

Moldavija je sprejela ukrepe za približevanje svoje zakonodaje, standardov in postopkov v zvezi s tehničnimi ovirami v trgovini tistim v EU. Tako boste lažje trgovali med Moldavijo in EU.

Moldavija je približala predpise, vključno z:

 • akreditacija in trženje proizvodov. V njem so določeni moduli postopkov ugotavljanja skladnosti.
 • splošna varnost proizvodov, ki določa merila o tem, kaj je treba upoštevati pri določanju, kaj je proizvod varen, in kdaj prepovedati proizvod, ker predstavlja resno tveganje za zdravje in varnost

Za seznam teh predpisov in druge zakonodaje, ki jo izvaja Moldavija, glej Prilogo XVI k pridružitvenemu sporazumu med EU in Moldavijo.

Moldavija se je tudi strinjala, da se približa

 • varnostne zahteve za širok nabor izdelkov, vključno s stroji, dvigali, igračami, medicinskimi pripomočki in enostavnimi tlačnimi posodami
 • izdelki, za katere ni potrebna oznaka Conformité Européenne (CE), npr. kozmetični izdelki, motorna vozila, kemikalije in farmacevtski izdelki

V zvezi s standardi je Moldavija

 • sprejema mednarodne in evropske standarde v skladu z najboljšimi praksami
 • odločeni, da bosta razveljavili vse nasprotujoče si nacionalne standarde. To vključuje vse nasprotujoče si standarde GOST (GOST – GosudarstvennyStandart), ki se uporabljajo v postSovjetskih državah – moldavski nacionalni organ za standardizacijo je ustanovil sedem tehničnih odborov za opredelitev nasprotujočih si standardov za razveljavitev.

 

Če želite uvažati blago iz Moldavije v EU od proizvajalca, ki se je odločil za uporabo svojih specifikacij iz Moldavije, morate pridobiti izjavo EU o skladnosti, ki jo podpiše proizvajalec.

Izjava EU o skladnosti potrjuje in izjavlja, da zadevni proizvodi izpolnjujejo ustrezne zahteve in standarde. Po tem lahko proizvajalec na svoje blago pritrdi oznako Conformité Européenne (CE), ki kaže, da izpolnjuje standarde EU.

Če se vaš proizvajalec odloči za dokazovanje skladnosti z izjavo EU o skladnosti, lahko stane več denarja in časa kot delo s harmoniziranimi standardi EU, ki zagotavljajo enakovrednost.

Pregled usklajenih standardov, razvrščenih v obstoječe sektorske direktive o proizvodih.

Kontakti za tehnične zahteve

Kako vem, da je blago, ki ga uvažam v EU, v skladu s predpisi in standardi EU?

Če v EU uvažate blago, ki predstavlja veliko tveganje za javni interes (npr. tlačne posode, dvigala in nekateri stroji), mora ugotavljanje skladnosti izvesti priglašeni organ (ki je običajno posebna organizacija, kot so laboratoriji ali inšpekcijski in certifikacijski organi, ki jih je akreditirala moldavska vlada).

Ministrstvo za gospodarstvo in infrastrukturo spremlja podrejene institucije, odgovorne za naloge, kot so postopki ugotavljanja skladnosti, meroslovna preverjanja in akreditacija podjetij. Te institucije vključujejo:

Za veliko število blaga boste morali pridobiti obvezno potrdilo, ki ga lahko izda ena od akreditiranih institucij za ugotavljanje skladnosti.

EU in Moldavija trenutno pripravljata vrsto sporazuma o vzajemnem priznavanju, ki bo omogočil, da se nekateri industrijski izdelki, ki izpolnjujejo zahteve glede skladnosti, dajo na trg brez nadaljnjih postopkov preskušanja ali skladnosti.

Zdravstvene in varnostne zahteve – SPS

Varnost hrane, zdravje živali in rastlin

V zvezi s trgovino z rastlinami, kmetijskimi in živilskimi proizvodi, ki upoštevajo zdravje in varnost ljudi in živali, je Moldavija sklenila približati zakonodajo EU, vključno z:

 • pravila za varnost agroživilskih proizvodov
 • posebna pravila za živalsko krmo
 • pravilnik o gensko spremenjenih organizmih
 • pravilnik o medicinskem blagu za veterinarske namene

Za seznam vseh zajetih proizvodov glej Prilogo XVII-A k Pridružitvenemu sporazumu med EU in Moldavijo.

Ali načrtujete uvoz blaga iz Moldavije v EU?

 • vaše blago mora biti registrirano pri nacionalni agenciji za varnost hrane (ANSA).
 • predložiti morate izjavo, s katero obveščate ANSA o določenem blagu, ki ga uvažate.
 • pridobiti morate fitosanitarno potrdilo, izdano v Moldaviji, ki omogoča vstop vašega blaga v EU.

Prosimo, upoštevajte:

 • če v EU uvažate blago, navedeno kot vrsta v okviru Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami (CITES), boste to lahko storili samo z dovoljenjem moldavskega ministrstva za kmetijstvo, regionalni razvoj in okolje. Ali je vaše blago navedeno? Več informacij je na voljo tukaj
 • če v EU uvažate strupene kemične snovi in materiale, morate pridobiti uvozno dovoljenje ministrstva za kmetijstvo Moldavije.
 • če uvažate strupene kemikalije, se obrnite na nacionalno uradno kontaktno točko (OCP).

Oddelek za zdravje živali, dodeljen nacionalni agenciji za varnost hrane, je odgovoren za veterinarski nadzor živih živali v Moldaviji. Za seznam podrobnih določb o ravnanju z boleznimi živali ali rastlin in rib glej Prilogo XVIII-A k Pridružitvenemu sporazumu med EU in Moldavijo.

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahteve (SPS)

Tehnične ovire v trgovini

Čeprav so tehnična pravila pomembna, lahko včasih ovirajo mednarodno trgovino in so lahko za vas kot izvoznika precejšnje breme.

 • če menite, da se soočate s trgovinsko oviro, ki upočasnjuje vaše podjetje ali vam preprečuje izvoz, nam lahko poveste
 • poročanje o tem, kaj preprečuje vaš izvoz v Moldavijo, z uporabo spletnega obrazca – EU bo analizirala vaš položaj in sprejela ustrezne ukrepe

Stik z nami

Dokumenti v zvezi s postopki carinjenja

Sporazum zagotavlja preglednejše in poenostavljene carinske postopke za olajšanje trgovine in zmanjšanje stroškov za podjetja.

Dokumenti

Vodniki po korakih opisujejo različne vrste dokumentov, ki jih morate pripraviti za carinjenje svojih izdelkov.

Glede na izdelek lahko carinski organi zahtevajo vse ali nekatere spodaj navedene elemente.

 • trgovinski račun (poiščite posebne zahteve v zvezi z njegovo obliko in vsebino v Moji trgovinski pomočnik)
 • dobavnica
 • uvozna dovoljenja za nekatero blago
 • potrdila, ki dokazujejo, da je izdelek skladen z obveznimi predpisi o proizvodih, kot so zdravstvene in varnostne zahteve, označevanje in pakiranje.
 • dokazilo o poreklu – izjava o poreklu

Zaradi večje gotovosti lahko zaprosite za zavezujoče tarifne informacije in/ali zavezujoče informacije o poreklu.

Podrobnejše informacije o tem, katere dokumente morate predložiti za carinjenje za izdelek, pojdite na Moj trgovinski pomočnik.

Postopki za dokazovanje in preverjanje porekla

Opis, kako dokazati poreklo izdelkov za uveljavljanje preferencialnih tarif in pravil v zvezi s preverjanjem porekla s strani carinskih organov, je na voljo v oddelku o pravilih o poreklu.

Za informacije o carinskih postopkih za uvoz in izvoz na splošno obiščite spletišče GD za obdavčenje in carinsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Sporazum varuje vaše pravice intelektualne lastnine pri uvozu in/ali izvozu vašega blaga v Moldavijo.

Blagovne znamke in avtorske pravice

Sporazum med EU in Moldavijo zagotavlja pravičen in pregleden sistem za registracijo blagovnih znamk. Če uprava za blagovne znamke zavrne vašo prijavo, vas mora o odločbi pisno obvestiti in navesti razloge za zavrnitev.

Modeli in patenti

Vaši neodvisno ustvarjeni modeli, ki imajo individualno naravo, so zaščiteni z registracijo za obdobje do 25 let. To vam bo zagotovilo izključno pravico do uporabe modela in tretjim osebam, ki nimajo vašega soglasja, preprečilo, da bi ga uporabljale, ponovno ustvarjale, prodajale ali uvažale in/ali izvažale.

Geografske označbe

Posebni odbor za geografske označbe, ustanovljen na podlagi sporazuma med EU in Moldavijo, spremlja izvajanje sporazuma v zvezi z geografskimi označbami in poroča Odboru za trgovino. Za več informacij o geografskih označbah kmetijskih proizvodov, živil, vrst vina in žganih pijač glej Prilogo XXX k Sporazumu med EU in Moldavijo.

Kako pridobiti zaščito?

Moldavska agencija za varstvo avtorskih pravic je državna agencija za intelektualno lastnino (AGEPI). Ta agencija si prizadeva izboljšati pravni okvir in ga prilagoditi normam EU ter povečati ozaveščenost javnosti in okrepiti zmogljivosti na področju kazenskega pregona.

Pri aplikaciji AGEPI se lahko prijavite za registracijo intelektualne lastnine na spletu. Čas, potreben za pridobitev varstva pravic intelektualne lastnine v Moldaviji, se razlikuje glede na vrsto zaščite, ki jo zahtevate

 • avtorske pravice: 15–30 dni
 • blagovne znamke: 10–12 mesecev
 • patent za rastline: 1,5–3 leta
 • kratkoročni patent za izum: 7–8 mesecev
 • dolgoročni patent za izum: 17–18 mesecev
 • industrijsko oblikovanje: 10–12 mesecev
 • geografske označbe, označbe porekla ali tradicionalne posebnosti: 10–12 mesecev

Trgovina s storitvami

Moldavska vlada in EU sta izrazili obstoječe omejitve ali pridržke glede opravljanja storitev z visoko stopnjo preglednosti. Za seznam posebnih pridržkov Moldavije glej Prilogo XXVII-E do –G k pridružitvenemu sporazumu med EU in Moldavijo.

Kako se premikate po prilogah?

Pridružitveni sporazum med EU in Moldavijo vsebuje tri priloge s pridržki Moldavije, ki bi lahko vplivali na vaše poslovanje.

 • iščete podjetje v Moldaviji? Priloga XXVII-E vsebuje negativni seznam vseh storitvenih sektorjev, do katerih nimate dostopa. To pomeni, da lahko izkoristite priložnosti v vseh drugih sektorjih, ki niso navedeni na seznamu.
 • ki jih zanima čezmejna trgovina s storitvami? Priloga XXVIII-F vsebuje pozitivni seznam storitvenih sektorjev, do katerih imate dostop. Na tem seznamu so navedeni vsi sektorji, v katerih lahko trgujete.
 • iščete diplomirane pripravnike ali možnosti za ključno osebje? VPrilogi XXVII-G so navedeni sektorji ali deli sektorjev, v katerih se uporabljajo omejitve.
 • ali ste neodvisni poklicni ali pogodbeni ponudnik storitev? VPrilogi XXVII-H so navedeni uporabljeni pridržki.
Kdo lahko ustanovi podjetje v Moldaviji?

Če ste

 • podjetje, sporazum med EU in Moldavijo vam omogoča, da ustanovite ali pridobite podružnice vašega podjetja ali predstavništva v Moldaviji ali EU.
 • posameznik – sporazum med EU in Moldavijo vam omogoča ustanovitev in ustanovitev podjetja s samozaposlitvijo ali podjetji, ki so pod vašim nadzorom.

Ta nadomestila vam zagotavljajo enako obravnavo kot moldavskim državljanom.

Čezmejno opravljanje storitev

V sektorjih, ki jim je bil odobren dostop do Moldavije, sporazum odpravlja naslednje omejitve:

 • o skupni vrednosti storitvenih transakcij ali sredstev
 • o skupnem številu storitvenih operacij ali skupni količini opravljenih storitev

Za Moldavijo boste lahko opravljali tudi storitve pod enakimi pogoji kot moldavski državljani.

Začasno bivanje

Sporazum med EU in Moldavijo vam omogoča, da se začasno preselite v Moldavijo (ali EU), da bi delali kot diplomirani pripravnik, prodajalec poslovnih storitev ali ključno osebje podjetja v tej državi.

Obdobja začasnega bivanja so naslednja:

 • osebe, premeščene znotraj podjetja (ključno osebje podjetja v Moldaviji (ali EU) ali diplomirani pripravniki) – do 3 leta
 • poslovni obiskovalec (npr. potovanje zaradi ustanovitve podjetja v Moldaviji (ali EU) ali prodajalec poslovnih storitev) – do 90 dni v katerem koli 12-mesečnem obdobju
 • diplomirani pripravnik, ki ni premeščen znotraj podjetja – do enega leta

Sporazum med EU in Moldavijo ustvarja tudi priložnosti za ponudnike pogodbenih storitev v posameznih sektorjih v obeh državah. V zvezi s tem pa mora ponudnik

 • začasno opravljati zadevno storitev kot zaposleni v podjetju, ki je pridobilo pogodbo o opravljanju storitev za največ eno leto;
 • imeti vsaj 3 leta delovnih izkušenj v sektorju
 • imeti univerzitetno diplomo ali kvalifikacijo, ki dokazuje enakovredno znanje in ustrezne poklicne kvalifikacije

Za več informacij o omejitvah za osebje, diplomirane pripravnike, prodajalce poslovnih storitev in ponudnike pogodbenih storitev glej Prilogo XXVII-G in Prilogo XXVII-H k Pridružitvenemu sporazumu med EU in Moldavijo.

Javna naročila

EU in Moldavija načrtujeta vzajemni dostop do trgov javnih naročil v vsaki državi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. To velja za javna naročila in koncesije v tradicionalnih sektorjih, pa tudi v sektorju gospodarskih javnih služb.

Sporazum med EU in Moldavijo prav tako zagotavlja, da se vloge za oddajo ponudb v obeh državah obravnavajo pošteno, pri čemer se enako obravnavajo lokalni in tuji kandidati.

Sporazum zavezuje EU in Moldavijo, da zagotovita, da

 • vsa načrtovana javna naročila se objavijo, da se trg odpre konkurenci in da se vam omogoči dostop do informacij o nameravanem javnem naročilu pred oddajo naročila.
 • obstaja nediskriminacijski opis predmeta naročila z ustreznimi roki, ki je dostopen vsem gospodarskim subjektom.
 • ni diskriminacije do vas kot gospodarskega subjekta, ki bi vam lahko onemogočila sodelovanje v ponudbi.
 • postopek oddaje javnega naročila je pregleden do objave izbrane ponudbe.
 • končna odločitev bo sporočena vsem vložnikom – na zahtevo bodo neuspešni prosilci prejeli pojasnilo, na podlagi katerega boste lahko analizirali odločitev.

Platforma za elektronsko javno naročanje MTender zagotavlja lažje dostopne informacije o javnih naročilih, vključno z objavo načrtovanih dejavnosti javnega naročanja, razpoložljivostjo elektronskih razpisnih dokumentov, avtomatiziranim biltenom o javnih naročilih in oblikovanjem elektronske predloge za ponudbe za elektronske operaterje.

Povezave, kontaktni podatki, dokumenti

Nacionalni nosilci

Predstavništva, gospodarske zbornice in poslovna združenja

Kontakti za tehnične zahteve

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahteve (SPS)

Nacionalni nosilci

Gospodarski svet moldavskega predsednika vlade

Spletna stran: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Oddelek za nadzor trgovine z blagom z dvojno rabo v okviru Ministrstva za gospodarstvo in infrastrukturo

Moldavija je pogodbenica Mednarodne konvencije o kemičnem orožju (CWC) in spremlja uvoz snovi, ki se lahko uporabljajo za proizvodnjo takega orožja. Za uvoz je zato morda potrebno posebno dovoljenje.

Nadzor nad družbo SecŻia al circulaêiei mărfurilor cu dubla destinaдie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 250669

Telefaks: +373 22 234064

Nacionalna banka Moldavije (BNM)

Pristojni organ za nadzor valut in stabilnost je Narodna banka Moldavije (BNM). Nacionalni odbor za finančno stabilnost je podrejen BNM.

Banca Națională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru št. 1, MD-2005 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 822348, 822502, 822606

Moldavski carinski organi

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 574201, 574206

Klicni center: +373 22 574111

Telefaks: +373 22 273061

E-naslov: vama@customs.gov.md

Spletna stran: http://www.customs.gov.md/

Direktorat za preprečevanje onesnaževanja in ravnanje z odpadki v okviru Ministrstva za kmetijstvo

Direcêia prevenire poluării ⎜i managementul deŻeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ⎜ Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 204512, 204525, 204526

Telefaks: +373 22 226858

Predstavništva, gospodarske zbornice in poslovna združenja

Delegacija Evropske unije v Republiki Moldaviji

Delegatija Uniunii Europene în Republica Moldova

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Kišinjev, Moldavija

Tel: +373 22505210

Telefaks: +373 22272622

E-naslov: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Misija Republike Moldavije pri Evropski uniji

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Bruselj, Belgija

Tel.: +32 27400660 

Telefaks: +32 27400669 

E-naslov: mission.bru@mfa.gov.md

Spletna stran: mrmue.mfa.gov.md

Gospodarska zbornica Republike Moldavije

Kamera de Comert si Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Kišinjev, MD2004, Moldavija

Tel.: +373 22 22 15 52

Telefaks: +373 22 2 44 25

E-naslov: camera@chamber.md

Evropsko poslovno združenje Moldavije

Asociația Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str., 7, Kišinjev, MD2012, Moldavija

Tel.: +373 22 90 70 25

Mobilni telefon: +373 79 025 999

E-naslov: info@eba.md

EU4Business

Sekretariat EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgija

Tel.: +32 27491851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehnične zahteve

Moldavski inštitut za standardizacijo (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 905300

Telefaks: +373 22 905310

Kot druga organizacija, ki jo nadzira navedeno ministrstvo, je nacionalni center za akreditacijo Republike Moldavije (MOLDAC) imenovan za enotni nacionalni akreditacijski organ v Moldaviji.

Katalog moldavskih standardov in tehničnih predpisov: www.estandard.md

Ministrstvo za zdravje, delo in socialno zaščito

Ministrstvo za socialne zadeve in socialne zadeve, Muncii si Protectiei Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 729907, 268818

Telefaks: +373 22 738781

Agencija za javne storitve

Na novo uvožena motorna vozila morajo biti vpisana v register prevoznih sredstev Agencije za javne storitve. Poleg tega mora uvoznik prijaviti in opredeliti tehnične pogoje za motorna vozila.

Agenția Servicii Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012 Chisinau, Moldavija

Tel.: +373 22 257070

Telefaks: +373 22 212259

Nacionalna agencija za cestni promet

Za nadzor in spremljanje pravnih ukrepov v cestnem prometu je pristojna nacionalna agencija za cestni promet.

Agenêia Naдionala Transport Auto (ANTA) subordonat Ministerului Transporturilor Żi Infrastructurii Drumurilor

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 498810

Telefaks: +373 22 220657

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahteve (SPS)

Nacionalna organizacija za varstvo rastlin (NPPO)/Direktorat za varstvo zdravja rastlin

Direcêia Protecêia êi sănătatea plantelor atribuite Agenêiei Naționale pentru SiguranŻa Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 264674, 294730

Telefaks: +373 22294730

Oddelek za zdravje živali, dodeljen nacionalni agenciji za varnost hrane

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei AgenŻiei Naționale pentru SiguranŻa Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 210178, 294730

Telefaks: +373 22 294730

Ministrstvo za kmetijstvo, regionalni razvoj in okolje

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale Żi Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 204579

Telefaks: +373 22 220748

Uradna kontaktna točka za strupene kemikalije

Direcêia prevenire poluării ⎜i managementul deŻeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ⎜ Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišinjev, Moldavija

Tel.: +373 22 204512, 204525, 204526

Telefaks: +373 22 226858

Nacionalna komisija za biološko varnost

Comisia Națională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Kišinjev, Moldavija

Telefon in telefaks: +373 22 226874

Nadaljnje povezave

Deli to stran:

Hitre povezave